T.C.
REY H A N LI K A Y M A K A M LIĞ I
İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü-(154566)
SAYI :86555309.950/ 4944
KO NU: Güvenli Okul-Güvenli Eğitim
01.10.2014
M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N E
REY H A N LI
Hatay Valiliği İl M illi Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014karih ve 4323828 sayılı “ Güvenli
Okul-Güvenli Eğitim” konulu yazı örneği ekte gönderilmiştir
Bilgilerinize rica ederim.
M. Ali
ilçe M illi Eğt. Şub. Md.
Dağıtım: Tüm İlkokul Ve Ortaokullar
Ek:
Yazı (2 Sayfa)
R eyhanlı İlçe M illi E ğitim M üdürlüğü 3 1 5 0 0 R ey h an h /H A T A Y
Tlf
Fax
: 326 413 10 56 - 65 75
: 326 413 37 02
İrtibat
Dahili No
h ttp //
reyhanli-meb.gov.tr
e-mail
: A.İSKİFOGLU
: 1074
[email protected]
T.C.
H A T A Y V A L İL İĞ İ
İl M illi Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 68531273/100/4323828
30/09/2014
K onu: Güvenli Okul-Güvenli Eğitim
KA Y M A KA M LIĞ IN A
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün 18/09/2014 tarihli ve 1111 sayılı yazısı.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Okul Öncesi ve İlkokul Müdürlüklerindeki
öğlencilerin huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için, İl Emniyet
Müdürlüğü'nce "Krize Müdahe Ekibi" kurulmuştur. Yazımız ekinde gönderilen Krize
Müdahele Ekibi bilgilerinin İlçenizde bulunan Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul
Müdürlüklerine duyurulması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAH AN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Ekler:
1-Yazı (1 Sayfa)
2 -L iste (l Sayfa)
Dağıtım:
Antakya ve Defne Kaymakamlıklarına (İlçe Mem)
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sok. Antakya
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Y U SU F EZD ER VHKİ
Tel: (0326) 227 68 68-1125
Faks: (0326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d r e s in < le n 8 3 2 f - 3 d a 9 - 3 f 0 8 - a c 6 3 - 1 5 4 2 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALÎLÎĞÎ
İl Emniyet Müdürlüğü
Sayı : 66194392-15851/U ü
Konu : Güvenli okul - Güvenli Eğitim
2014-2015 Eğitim yılı Krize Müdahale ekibi.
18/09/2014
ÎL M ÎLLÎ EĞİTÎM MÜDÜRLÜĞÜNE
HATAY
İlgi:
a) 20/09/2007 tarihli içişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Tedbirlerin
arttırılmasına ilişkin işbirliği protokolü.”
b) 17/09/2014 tarih ve 99194392.15852-1108 sayılı olur.
Çocuk ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerinin sağlanması,
öğrencilerin şiddet olaylarına karşı korunması ve okullarda istenmeyen olası olayların önlenmesi
konusunda yapılacak çalışmalar ilgi ( a ) protokolde belirtilmiştir.
Protokolün İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortak yükümlülüklerinin belirtildiği 5.
Maddesinin (f) bendinde “ Okullarda meydana gelebilecek olay ve kriz durumlarına müdahale amacıyla
ekipler oluşturulacak” Krize Müdahale ekibi okul irtibat görevlileri ile işbirliği içerisinde görev
yapacaktır,” denilmektedir.
Bu nedenle; 2014-2015 Eğitim yılı süresince görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Krize
Müdahale ekibi ekli listede gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
la AY
Î1 Emniyet Müdüriij;
İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2. Sınıf Emniyet Müdürü
EK:
Krize Müdahale Ekip listesi (1 sabife)
HATAY V A LİL İĞ İ
If M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l i ' f î u
KAYIT
SAY
HAW
Ol m
a n
j
Er.Lt^ _____ ,Cl .J)7y
t r ?j — jOeaJQ
&
i i j - CrO .
H iiT
Kemal Paşa Cad. Em. Müd. Ek. Hiz. Binası 2. kat 31100 Antakya
Uf: (326)2161421 Fax:(326)2161421
Ayrıntılı bilgi için irtibat M ÇAKIR
e-posta; [email protected]
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
tL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 66194392-15851/J l o S
18/09/2014
Konu :Güvenli Okul - Güvenli Eğitim
Krize Müdahale Ekip Listesi.
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KRİZE MÜDAHALE EKİBİ
İlgi : 17/09/2014 tarih ve 66194392.15852-1108 sayılı müdüriyet makamının oluru.
İlgi olura istinaden Güvenli Okul - Güvenli Eğitim projesi kapsamında 2014-2015 Eğitim öğretim Yılı için II Emniyet Müdürlüğü Krize Müdahale ekibi aşağıdaki listede belirtildiği gibi
oluşturulmuştur.
Adi Soyadı
İş Telefonu
Görev Yeri
Cep Telefonu
İl Emniyet
İl Emniyet Müdür
Müdürlüğü
326.223 92 15
505.355 85 25
Mustafa AY
(Merkez
Bina)
Yardımcısı
İl Emniyet
Müdürlüğü
Asayiş Şube
326.223 92 15
505.366 43 07
(Merkez Bina)
Osman KAZANÇ
Müdürü
İl Emniyet
Müdürlüğü (Ek
Çocuk Şube
505.546 74 64
326.216 14 21
Müdür
V.
Bina)
Şenol 5AHİN
İl Emniyet
Müdürlüğü (Ek
Çocuk Şube Büro
507.343 54 03
326.216 14 21
Bina)
Amiri
Şebnem GÖKÇE
Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı (3272) ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı (2632) kod nolu
ekiplerden kurulmuştur.
Görevi
Kemal Paşa Cad. Em. Müd. Ek. Hiz. Binası 2. kat 31100 Antakya
Tlft (326)2163421 Fax:(326)2161421
Ayrıntılı bilgi için irtibat M. ÇAKIR
e-posta: [email protected]
Download

Güvenli Okul-Güvenli Eğitim - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü