T.C
AKÇAABAT KA YMAKAMLIGI
İI~:e Mi lli ı~ ğitim M iidürlii ğii
Sayı:
32800326/ 100/5068 108
06/ 11 /20 14
Konu: Suriye l i Yabancı l a rın Ka y ıt İ ş l e ml e ri
....... ... .. ...... ... .. ........... MÜOÜRLÜCÜNE
/
İl g i : İl M illi Eğ itim Müdür ıüği.i ııün 30/ 10/20 14 tarihli4891 2 15 say ılı yaz ı s ı
iı Yazı i ş l e ri M üdürlü ğ ünü n Suriye li ya ba ncıl arın kay ıt i ş l emlerine ili ş kin il gili yaz ı ve
ekl eri m üdürl ü ğ üm üz we b sayfasi d uy ul ar bö l üm ünd e yay i m l a nmı ş tı r.
Bi lgil erini zi ve ge re ğ ini ric a ederim .
Muhamm et iKi NCi
il çe Mi lli Eğ itim Müdür V.
EK i:
1- YaL ı (3 SayfIl)
OAC IT IM:
Tüm Okul Müdürlükl eri
GUvenli Elektronik
Imzalı Ası! ile Aynıdır
~/.dLI2O.J..4
~w
Halim KURTOGLU
./
V.H.KJ
Akçaabat Kay makamlı ğ ı i lçe M illi I~ğ it i ııı fi ili dürlüğü
Te l : (0462) 228 1084- 11 2 Faks : (0462) 22R 249Q
e-po sta :203449Iil meb.k 12.tr
A y rıntılı B ilgi :
vOV A 7. I C I( Şube Müd .)
Eğ itim Ö ğ ret im Ş u be s i:D .AlTU
TAŞ
internet adresi :akcaabal.meb.gov. tr
Bu evra k g ıi_cn l ı e l e kt ro nı k imza ıl e ım za l a nmı şıı ı I ıııp " el"raksorgu .meb gOl ir a dre s ın de n i d23-Sc71-JS ae-86 f2-208 S kodu ilc t ey ıt edıl e nılır
T.C.
TRABZON VALİLİGİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı
: 16309187-010.06.02-1O'i02.Konu : Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri.
.21/10/2014
İL MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜNE
TRABZON
İlgi:
İçişleri Bakanlığının 17.10.2014 tarihli ve 48952707/000/205-12029 sayılı yazısı.
Ülkelerinde meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye kitleselakınla gelen .
Suriyeli yabancıların biometrik kayıt işlemlerinin 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ;
parmak izi ve fotoğrafların kayda alınmasını düzenleyen 5 inci maddesi, 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununun kişisel verilerin alınması, korunması , . saklanması ve
kullanılmasını düzenleyen 99 uncumaddesi ile İçişleri Bakanlığının 13.08.2014 tarihli ve 22 sayılı
genelgesi kapsamında yürütüldüğü, söz konusu yabancıların biometrik olarak kayıt altına alınması, •
gerek kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması gerek bu şahısların sağlık, eğitim, sosyal
yardım vb. hizmetlere erişimlerinin sağlanması açısından öncelikli ve hayati öneme haiz olduğu,
halihazırda ülkemizde bulunan Suriyelilerden 952.l72'siniİı kayıt altına alınmış bulunduğu ve
kalanların kayıtlarının 17. ı 1.20 ı 4 tarihine kadar tamamlanmasının hedeflendiği,
Buna göre; i
1- Konu~1Un öriemının heniiz kayıt işlemi yaptırmayan yabancılara duyurulması, bu
yabancıların kayıt merkezlerine müracaatlarının sağlanması ve kayıtlarının hızlandırılması için tüm
kamu kurum ve kuruL.uşları ile yerel yönetimlere ait imkanların kullanılması, 'basın-yayın
kuruluşları vasıtasıyla ' yabancıları ve toplumu bilgilendirmek üzere çalışmalar yapılması,
gerektiğinde konuyla ilgili sivil t<?plum kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesi,
2- Bahse konu
yabancıların
hizmet almak üzere
iletişim kurdukları
ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile sosyal yardımlaşm,a ve dayanışma vakıfları, belediyeler, muhtarlıklar gibi tüm kamu'
kurumlarına müracaat eden veya bu kurumlar tarafından tespit edilenlerden kayıt işlemt'eri
tamamlamadıkları anlaşılanların kayıt işlemlerinden
sorumlu emniyet birimiyle derhal irtibata
geçilerek 6458 sayılı Yabanoılar ve Uluslararası Koruma Kanununun davete uyma yükümlülüğünü
düzenleyen 97. maddesi hükıhü gereğince kolluk refakatinde kayıt merkezlerine götürülmesi,
3- Kayıt altına alınmayan Suriyelilerin tespti amacıyla kolluk görevlileri tarafından yapılan
denetimlerin arttırılması, kayıtsız olduğu anlaşılanların kayıt merkezlerine 6458 sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanununun davete uyma yükümlülüğünü düzenleyen 97. maddesi hükmü
gereğince kolluk refakatinde kayıt merkezlerine g~tiirü1mesi,
4- Acil
sağlık, eğitim,
sağlık
hizmetleri hariç olmak üzere, kayıt
sosyal yardım vb. hizmetlerin verilmemesi,
işlemlerini
tamamlamayan Suriyeiilere,
5- Ülkelerine gönüllü geri dönüş yapmak isteyenler olduğ~.nda öncelikle kayıtlarının kontrol
edilmesi, yoksa kayıtlarının tamamlanması, gönüllü geri dönüşlerin de ilgili sisteme veri girişlerinin
yapılmasının uygun görüldüğü İçişleri Bakanlığının ilgi yazısı ile bildirilmiş olup, yazı , ilişikte
gönderilmiştir.
i
T.C.
TRABZON VALİLİcİ
iı Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı
: 16309187-010.06.02-10)02..
Konu : Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri.
.1.1/10/2014
- 2İlimizde bulunan Suriyelilerin kayıt yapma ve kayıtlarını güncel tutma işlemlerini· takip
Valiliğimiz bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü sekreteryasında bir komisyon
oluşturulmasını, asayiş toplantılarında konunun gündemde tutularak ilgili kurumlar arasında ihtiyaç
duyulacak koordinasyonun sağlanmasını, konunun Bakanlık ve bağlı kuruluşlar denetim
birimlerince denetleneceğinin bilinmesi hususlarında bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
etmek üzere
\
EK:
1- Yazı (2 sayfa)
DAGITIM:
- Vali Yardımcılarına
- Kaymakamlıklara
- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına
- Trabzon İl Jandarma Komutanlığına
- Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne
.: Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına
- İl Göçİdaresi Müdürlüğüne
.- Özel Kalem Müdürlüğüne
- İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğürie
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürıüğüne
- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
- İl Sağlık Müdürlüğüne
- İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne
- İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına
'." - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Trabzon Valiliği - iı Yazı İşleri Müdürlüğü
Tel : (0462) 230 1966/297 . Faks: (0462) 230 ı 9 64
e. ağ : www.trabzon.gov.tr
e.posta : [email protected]
Eki ,~{O14 08:07 Gee: ıdırni 4321298
T.C.
içişLERİ BAKANLlöı
Göç İdaresi Genel MUdUrıuğU
.'
Sayı
: 48952707/000/205. 12..D2-9
l.f.tlOIl014
GENELGE NO: .Q q
Konu : Suriyeli Yabancılarııı Kayıt İşlemleri
İlgi
,
; a) 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve UluslararASI Koruma Kanunu
c) 13/0812014 ta.rihli
YO
22 sayılı
Bakanlık
T.C. Içişleri Bııkanh~ GÖı Ide.rc.:si Genel MOdUrIU~
LibyaCad. Becerikil Sokak No:16 Çe.nkaya/Anknra
Tel: 0312 432 12 ')7 Fax: 0312 432 1298
Elektronik A~: ww ...... gQP.SIu·,tr
Genelgesi
Uluslorarası Koruma Daır~si Başkıınlı~ı
Ayrınıılı bilgi için Irtibill: H,H.GÜMOŞ
[email protected],tt
ı
..
".YT. '"
DAGITIM:
Başbakanlı~a
(Mir MUsteşarlığl)
(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanııgı)
Dışişleri Bakanlığına
Çalışma vo Sosyal GUvenlik Bakanlı1!ına.
Milli Eğitim Bakanlığına.
Ailo vo Sosyal Politikalar Bakanlı~ınıı
Sağlık Bakanlı~ına
81 ıı Vaıili~ine
Emniyet Genel MüdUrlUgUne
Jandarma Genel Komutaııtı~ı
Sahil GUvenlik Komutanhgına
rr{iJd,
iı IJ'd.
Vet ii
T,C'191§lcrl 8ııJ.:Mh~1 GÖ91da~51 Genel MUdUrlU~
Libya Cad. Becerikıl Sokıık No:16 ÇıınI<6l'eJAnkara.
Tt-l: 031143:2 1297 Fax: 0312 432 ı 298
Elel·:uonlk A~: ıyVlIY,ioQ.ioy.tr
UlusI6rarMI Koruma Dairesi Başk.anlı~ı
Al'rınıılı bilgi için irtibat: H.H,vÜMüŞ
uluslararaslkoruma@~oc. iov.tr
-
~
Download

Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri´ne dair İl Yazı İşleri Müdürlüğü