TÜBĠTAK 2209-A ÜNĠVERSĠTE
ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ ARAġTIRMA
PROJELERĠ DESTEKLEME PROGRAMI
Ġbrahim YILDIRIM
GENEL BILGILER


Öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak Kuruma
karşı sorumludur.
Araştırma projesinin desteklenmesine karar verilen
öğrencilerin, projeyle ilgili çalışmalarını,en geç lisans
öğrenimlerini bitirmeden ve en geç bir yıl
içinde tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı
bitirmeleri ve destek süresinin bitiminden önce sonuç
raporunu ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri
gerekmektedir.



Başvurular internet üzerinden http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine yapılacaktır.
Başvuru sırasında istenilen belgelerden çevrimiçi
başvuru formunun çıktısı ve ıslak imzalı olan belgeler
(Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi, projenin
yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde
yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb.
olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli
olduğunu açıklayan yazısı) TÜBİTAK BİDEB‟e imzalı
ve paraflı olarak gönderilecektir.
Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak
yüklenmesi yeterlidir.


Posta veya kargo ile istenilen belgeler son başvuru
tarihi mesai bitiminden itibaren 5 iş günü içinde
kargo yoluyla veya elden BİDEB‟e teslim edilmiş
olması gerekmektedir.
Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen,
eksik veya yanlıĢ bilgi/belge ile yapılan baĢvurular
ve baĢvuru sisteminde çevrimiçi baĢvuru
yapıldıktan sonra onayı kaldırılmıĢ baĢvurular
iĢleme konulmayacaktır.
DESTEK MIKTARI VE ÖDEME KOŞULLARI




Proje başına en çok 2.500 TL‟dir.
Desteğin ödenebilmesi için Taahhütnamenin
doldurulup internet üzerinden http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine taratılıp yüklenmesi ve
aynı zamanda TÜBİTAK BİDEB adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru formunda verilecek IBAN numarası mutlaka
proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır.
Projede kapsamında yapılan harcamalara ilişkin
sonuç raporunda detaylı olarak bilgi verilmesi
gerekmektedir.
BAŞVURU KOŞULLARI





T.C. vatandaşı olmak,
Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak
(Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalanlar
başvuru yapamaz),
Projeyi bir akademik danışmanın rehberliğinde
yapıyor olmak,
Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak,
Aynı proje konusunda daha önce destek almamış
olmak.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK
BELGELER






Başvuru formu (Online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı
alınacaktır.)
TÜBİTAK‟ın belirlediği formatta hazırlanmış Proje önerisi
(proje önerisi formatı aşağıda yer almaktadır),
Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul‟dan
alınacak izin belgesi,
Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu aşağıda yer
almaktadır)
Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o
birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb.
olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu
açıklayan yazısı.
BAŞVURU TARIHLERI
PROJE İZLEME


ÇalıĢma Tamamlandıktan Sonra Sisteme
Yüklenecek Belge
2209/A Sonuç Raporu (Raporun son kısmında
proje ile ilgili harcama kalemleri hakkında
ayrıntılı bilgi verilmelidir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER


Desteklenen araştırma projesi zamanında
bitirilmediği veya sonuç raporu taahhüt edilen sürede
internet üzerinden
http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklenmediği ve
desteğin ödenebilmesi için gerekli olan
taahhütnamenin doldurulup internet
üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine
taratılıp yüklenmemesi ve/veya TÜBİTAK BİDEB
adresine gönderilmemesi durumunda BİDEB
Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile
verilen destek iptal edilebilir. Bu durumda “Proje
Yürütücüsü” aldığı desteği TÜBİTAK hesabına yasal
faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.

Detaylı bilgiyi ;
TÜBİTAK „ın 2209-A ile ilgili web sayfasından
alabilirsiniz.
Download

tübitak 2209-a üniversite öğrencileri yurt içi araştırma projeleri