EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN,
BİLİMİN VE SANATIN
akademik kadro
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Musa DUMAN (Rektör)
Prof. Dr. M.Fat h ANDI (Dekan)
Prof. Dr. F kret TURAN (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Hasan AKAY
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER**
Prof. Dr. N hat ÖZTOPRAK**
Doç. Dr. Enfel DOĞAN**
Yrd. Doç. Dr. Türkan ALVAN
Yrd. Doç. Dr. Zeynep K. ŞEREFOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Betül SİNAN NİZAM
Yrd. Doç. Dr. Hat ce COŞKUN
Öğr. Gör. Al URAL*
Arş. Gör. Feyz ÇİMEN
Arş. Gör. Mehmet Şer f ESKİN
TARİH BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Fahamedd n BAŞAR (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Abdülkad r ÖZCAN
Prof. Dr. İsma l YİĞİT**
Prof. Dr. Kemalett n KÖROĞLU**
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL**
Doç. Dr. Muharrem KESİK**
Doç. Dr. Ebru ALTAN**
Yrd. Doç. Dr. Nurdan ŞAFAK
Yrd. Doç. Dr. Em ne TONTA AK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ
Yrd. Doç. Dr. Fatma SEL TURHAN
Yrd. Doç. Dr. Nag han HALİLOĞLU**
Öğr. Gör. İlham DANIŞ
Öğr. Gör. Ercümen ASİL**
Arş. Gör. Ömer Faruk KÖSE
Arş. Gör. Sam ARSLAN
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Gaye SALTUKOĞLU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Güler BAHADIR**
Doç. Dr. Haş m Ercan ÖZMEN
Doç. Dr. Duysal Aşkun ÇELİK*
Yrd. Doç. Dr. Münevver GÜLER DİNÇEL
Yrd. Doç. Dr. Nev n KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı CÖMERT**
Yrd. Doç. Dr. Arkun TATAR
Yrd. Doç. Dr. Sema KARAKELLE**
Öğr. Gör. Aygün Tuçe ATAŞ ÖNÇ*
Arş. Gör. Lat f KARAGÖZ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI
BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Mustafa KAÇAR (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. İsma l YİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hal l GÜNEŞ
Öğr. Gör. Dr. Claus Detlev QUINTERN
Öğr. Gör. Dr. Peter Jonathan STARR
* Yarı Zamanlı
** D ğer B r m ve Ün vers teler
UFUKLARINA...
FATİH SULTAN MEHMET
BÖLÜM KONTENJANLARI VE PUAN TÜRLERİ
V A K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ
BÖLÜM ADI
KONTENJAN
PUAN TÜRÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (% 100 Burslu)
10
TS-2
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (% 50 Burslu)
20
TS-2
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (% 25 Burslu)
20
TS-2
-
-
TARİH (% 100 Burslu)
10
TS-2
TARİH (% 50 Burslu)
20
TS-2
TARİH (% 25 Burslu)
20
TS-2
-
-
PSİKOLOJİ (% 100 Burslu)
10
TM-3
PSİKOLOJİ (% 75 Burslu)
3
TM-3
PSİKOLOJİ (% 50 Burslu)
10
TM-3
PSİKOLOJİ (% 25 Burslu)
57
TM-3
-
-
20
TM-2
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TARİH
PSİKOLOJİ
BİLİM TARİHİ (% 100 Burslu)
TOPLAM
200
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
ÜSKÜDAR (ATİK VALİDE) YERLEŞKESİ
Valide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No: 93 Üsküdar/İstanbul
T: 0216 546 02 98 F: 0216 546 02 95
www.fatihsultan.edu.tr [email protected]
Fakültemiz, bilimsel birikim sahibi, yetkin bir akademik kadroyla,
gerekli teknik donanımın kullanıldığı ferah ortamlarda hizmet
vermektedir.
Uzun bir tarihî geçmişin, köklü bir kültür ve medeniyet birikiminin
ifade imkânlarına sahip olan Türk dili, sanatı ve düşüncesi;
toplumsal ve kişisel çerçeveli yaşanmışlıklar; olaylar, olgular ve
şahsiyetler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi'nin temel çalışma alanını oluşturmaktadır. Bilimsel
yöntemleri kullanarak tüm bu verilerin tarihî, edebî, sosyolojik ve
psikolojik bağlamlarının ortaya konulması fakültemizin ana
hedefidir. Bunu yaparken hem Doğu'ya hem de Batı'ya bakmak; öz
değerlerimizin insanlık mirasının neresinde durduğunu anlamaya
çalışmak; bunun için Batı ve Doğu dil ve kültürlerine ait birikimlerle
paralel ilerleyen karşılaştırmalı bir yaklaşım bilincini sürekli uyanık
tutmak ilkelerimizdendir.
Fakültemizin bütün bölümleri zorunlu olarak yabancı dil hazırlık
eğitimi almaktadır. Eğitim-öğretimimiz Bologna kriterlerine
uyumludur ve ERASMUS beyannamemiz bulunmaktadır. Ayrıca
fakültemizin bölümleri arasında öğrencilerimiz için çift anadal ve
yandal imkânları da mevcuttur.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TEMEL YAKLAŞIM
Türk dili ve edebiyatının yüzyıllar içine yayılmış zengin birikimini
birbirinden kopuk değil, tamamlayıcı ve bütünleyici bir süreklilik
içinde görmek ve ele almaktır.
EĞİTİM
Bölümümüzde verilen eğitimin amaçları arasında Türk dili ve
edebiyatı metinlerini tarihsel dönemleri içinde edebî ve filolojik
bağlamlarında incelemek vardır. Ayrıca hangi dönemde yazılmış
olursa olsun, metni bir edebî yaratıcılık ürünü olarak görüp öyle
değerlendirmek, önemsediğimiz bir tutumdur. Aynı tutum
öğrencilerimizi eğitmemize de temel olmuştur. Onların, ayrı ayrı
bireyler olarak, "biricik" olduklarını düşünüyoruz. Her öğrencimiz,
yeteneğini kendine has taraflarıyla, orijinalliği içinde ifade etme ve
geliştirme fırsatını sağlayacak ortamı bölümümüz çatısı altında hazır
bulmaktadır.
MEZUNLARIMIZI BEKLEYEN FIRSATLAR
Bölümümüz mezunları yetkin bir kariyer, iyi bir araştırmacılık
yanında üstün bir edebî zevk, eleştirici bir dikkat sahibi olarak da
yetişmekte, alanıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya hazır bir
donanım edinmektedir. Akademik hayata atılmak, eğitimci olmak,
Kültür ve Millî Eğitim Bakanlıkları bünyesinde çalışma imkanlarını
yakalamak, basın ve yayın dünyası içinde aktif rol almak, sahip
olduğu yabancı dil sayesinde uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yurt
dışı imkanlarını kullanmak mezunlarımızın seçenekleri arasındadır.
TARİH
PSİKOLOJİ
TEMEL YAKLAŞIM
Öğrencilerimize bir yandan tarih bilimi, bir yandan da araştırma
yöntemleri ve literatür hakkında bilgi sunarken, öte yandan onların
entelektüel birikimlerini arttırarak tarihsel düşünebilen ama aynı
zamanda güncel, sosyal-politik ve kültürel gelişmeleri
değerlendirebilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.
Geleceğin tarihçi bilim adamı ve eğitimcilerini yetiştirmek, bunun
yanında öğrencilerin kazandıkları donanımla sosyal bilimlerin diğer
sahalarında da lisansüstü çalışmalara devam edebilmelerini
sağlamak bölümümüzün ana gayelerindendir.
TEMEL YAKLAŞIM
Psikoloji, insan davranışları ve zihinsel süreçlerini hem birey hem de
grup düzeyinde araştıran, inceleyen ve bunların dış çevre ile
organizmanın fiziksel ve zihinsel şartlarından nasıl etkilendiğini
açıklayan bilimsel bir disiplindir. Psikoloji bölümü, bu belirtilenlerin
dört yıllık bir eğitim ve öğretim programıyla öğrencilere
kazandırılmasını hedefleyen bir akademik birimdir. Bölüm programı,
psikoloji disiplininin teorik bilgilerinin yanı sıra, bu alandaki araştırma
ve uygulamaları da gereken titizlikle ve dengeli bir biçimde öğrenciye
vermeyi amaçlamaktadır.
EĞİTİM
Tarih disiplinini sosyal bilimler içindeki öncü ve merkezî konumu
içinde gören, disiplinler arası ve mukayeseli bir yaklaşımla ele alan
bölümümüz ağırlıklı olarak Osmanlı ve Türkiye tarihi alanlarında
eğitim vermektedir. Bununla beraber Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu
ve Orta Asya tarihleri konularında derslere de müfredatta yer
verilmiştir.
EĞİTİM
Bölüm programımız, öğrencilerimizin farklı dallarda bilgi sahibi
olmasını, psikolojideki temel teorik yaklaşımları tanımasını, sağlam
bir metot bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir.
MEZUNLARIMIZI BEKLEYEN FIRSATLAR
Mezunlarımız pedagojik formasyon dersleri aldıktan sonra tarih
öğretmenliği yapabileceklerdir. Ayrıca bölüm programının sağladığı
akademik/entelektüel birikim ve yabancı dil bilgisiyle tarih
araştırmaları dışında farklı alanda da çalışabilecekler, Osmanlı
arşivleri ve diğer kamu kuruluşlarının yanında özel sektörde de
istihdam edilebileceklerdir.
MEZUNLARIMIZI BEKLEYEN FIRSATLAR
Bölümümüzden mezun olanlar, üniversitelerde akademik alanda,
çeşitli sağlık kuruluşlarında, danışmanlık şirketlerinde, eğitim
kurumlarında (ilköğretim, lise, dershaneler, özel eğitim, okul öncesi
eğitim) veya halkla ilişkiler, insan kaynakları, pazarlama, reklamcılık,
sosyal hizmetler, medya alanlarında hizmet veren çeşitli birimlerde
çalışabilirler.
BİLİM TARİHİ
TEMEL YAKLAŞIM
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi
Bölümü çalışmalarını, merkezi İstanbul Sultanahmet'te Gülhane
Parkı'nda bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları
Vakfı ile müştereken sürdürmektedir. İslam bilim ve teknoloji geleneği
esas alınarak eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yine bu iki
kurumun işbirliği ile sağlanmaktadır. Hedefimiz, dünya çapında bilim
tarihçimiz olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmaları ve eserleri esas
alınarak Üniversitemizde yeni bir Uluslararası İslâm Bilim Tarihi
Merkezi oluşturmaktır.
EĞİTİM
Her biri kendi alanında uzman Türk ve yabancı öğretim üyeleri
tarafından verilen lisans ve lisansüstü dersler arasında, İslâm
Matematiğine giriş, İslâm Tıp Tarihi, Bilim Objeleri ve Müzecilik
(özellikle İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi işbirliği ile), İslâm'da
Fizik ve Astronomi, Arap-İslâm Coğrafya ve Haritacılık Tarihi ve
İslâmda Kimya Tarihi gibi dersler bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe
olmakla beraber, İngilizce dil eğitimi ve diğer uygulamalar Türkiye
dışından gelen misafir öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Alan bilgileri yanında yabancı dil konusuna da özel bir
önem verilmektedir.
Bölüme kabul edilmiş kayıtlı tüm öğrenciler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı
tarafından sağlanan yüksek burslarla desteklenmektedir. Ayrıca yine
Prof. Dr. Fuat Sezgin'in zengin kütüphanesinden istifade etme
imkânlarına sahip olacaklardır.
MEZUNLARIMIZI BEKLEYEN FIRSATLAR
Bölümden mezun olanlar, yukarıda belirtilen alanlarda bütün
üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilirler, müze ve
okullarda iş bulabilirler, gazete ve yayın sektörlerinde kültür hayatı ile
ilgili yazı yazabilir ya da benzer alanlarda iş bulabilirler.
Download

Edebiyat Fakültesi.cdr - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi