T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
1 Haziran 2014
PAZAR
Sayı : 29017
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, MESLEK
HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği,
Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek
Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SİSAM): Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,
d) Çalışma grupları: Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları
Uygulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan çalışma gruplarını,
e) İş sağlığı güvenliği: İlgili mevzuatta tanımlanan çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik konu ve uygulamalarını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 160. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
f) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
g) Uygulama birimleri: Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları
Uygulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan uygulama birimlerini,
ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği içinde yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği,
meslek hastalıkları, sosyal güvenlik ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama,
saha çalışmaları ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere şu faaliyetlerde bulunur:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, ulusal ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği,
meslek hastalıkları, sosyal güvenlik ile ilgili her konuda bilimsel araştırma, uygulama, inceleme
yapmak, projeler hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak
ve uygulamak, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu
tür çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayınlamak. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren resmi ve özel kurum ve kuruluşlar,
işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler ve sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği kurmak,
ortak projeler yürütmek, çalışmalar yapmak, sürdürmek ve çalışmalarına katkıda bulunmak.
Bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek.
c) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konusunda öncelikler ve gereksinimler
doğrultusunda önerilerde bulunarak; kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmesine, çalışanların sağlık
ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak. Uluslararası uyum programları çerçevesinde
iş sağlığı ve güvenliği uygulama standartları oluşturmaya çalışmak.
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, panel, seminer, sertifika programları, kurs, sergi ve benzeri eğitim ve bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür
etkinliklere katılmak.
d) Amaçları doğrultusunda basılı, görsel, elektronik, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla basılı ve elektronik kitaplık ve arşiv oluşturmak.
e) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, sosyal güvenlik konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan profesyonellerle iletişim ağı kurmak
ve iş birliği amacıyla kurumsal üyelik bağlantısı kurmak.
f) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Üniversitelerin birimleriyle iş birliği yaparak; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim ve öğretim çalışmalarına katkıda bulunmak ve desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları
sağlamak.
g) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak.
ğ) İlgili mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve sosyal güvenlik konularında hizmet sunumu yapan birimlerin oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak. Bu konularda faaliyetleri olan Üniversite bünyesinde işbirlikleri ile koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.
h) Kamu ya da özel kurum, kuruluş ve işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve sosyal güvenlik alanlarında hizmet sunumu, inceleme, araştırma, proje ve danışmanlık taleplerini karşılamak.
ı) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularında işçi, işveren ve temsilcileri
ve çalışanlar için eğitim programları hazırlamak ve yürütmek.
i) Merkezin faaliyet alanlarında görev alacak profesyonellerin eğitimini yapan eğitim
kurumu kurmak, eğitim programları hazırlamak ve yürütmek. Bütün eğitim, araştırma ve uygulama konularında ilgili taraflarla kurumsal iş birliği protokolü yapmak.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
j) Merkezin faaliyet alanlarında yapılacak ölçüm ve analizler için laboratuvar kurmak,
bütün ölçüm ve analizler için ilgili taraflarla kurumsal iş birliği protokolü yapmak.
k) Merkez birimlerinde görev alan elemanlar için hizmet içi eğitime yönelik olarak
kurs, seminer ve bilimsel toplantılar yapmak.
l) Merkezin amaçları doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili insan gücü, bina,
araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçları ve donanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak.
m) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun ve
Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(3) Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarının birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni
Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
d) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.
e) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları, genel durumu ve işleyişi
hakkındaki dönemlik raporunu ve bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim
ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
g) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ğ) Danışma Kurulunun toplantı gündemini belirlemek, Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ı) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
i) Merkez birimlerinin de görüşünü alarak; Merkezin bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel
ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
j) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarından
biri ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten
üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
(2) Yönetim Kurulu üç ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak;
Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yününde çoğunluk sağlanmış
sayılır.
(3) Bir yıl içinde iki olağan toplantıya ya da üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan
üye, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevinden alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanması ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.
c) Merkezin her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
planı hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ç) Araştırmacı ya da uygulayıcı Üniversite elemanlarının araştırma ve yayın konularında
yapacakları çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak.
d) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, uygulama, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.
e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili eğitim, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri kurmak, geçici ya da sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek. Buralarda görevlendirilecek kişilerle ilgili karar vermek, gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.
f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği ile yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
ğ) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları
görüşüp karara bağlamak.
h) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; çalışma yaşamının bileşenleri dikkate alınarak,
Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapan, bilgi ve tecrübesi olan, çalışmalarıyla Merkeze
katkısı olacağı düşünülen kişi ya da ilgili kurum ve kuruluşlardan olmak üzere en çok dokuz
üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede çalışanlar Rektör tarafından, Üniversite dışındakiler ise kabul etmeleri halinde Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilirler.
Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi
biten üyeler yeniden seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen üç ay içinde toplanır. Müdür, Danışma
Kurulunun başkanlığını yürütür. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez
olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu toplantıları tutanağa geçirilir ve Yönetim Kurulu çalışmalarını bu önerileri dikkate alarak yürütür.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve iş sağlığı ve güvenliğinin
öncelikleri doğrultusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Merkezin faaliyetleri ile ilgili
olarak uzun vadeli planlarını değerlendirir. Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak danışma niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.
Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği artırmaya yönelik olarak ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, eğitim,
laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri, çalışma gurupları oluşturulabilir.
(2) Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri, çalışma gurupları yöneticileri ve görevlileri Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilirler.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin ve birimlerinin bina, araç-gereç, her türlü alet, ekipman
ve benzeri fiziksel ihtiyaçları ve donanımı, 2547 sayılı Kanun kapsamında, üretilen hizmet ve
Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında temin edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Selçuk Üniversitesinden:
—— • ——
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk
Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile: Evlilik, kan ya da evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlı, tek bir hane halkı
oluşturan, karı-koca, ana-baba, oğul-kız, kız ve erkek kardeş olarak her biri kendi toplumsal
konumu içinde birbirlerini karşılıklı etkileyen, ortak bir kültür yaratan, paylaşan ve sürdüren
bireyler grubuna,
b) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Eğitim: İnsanın toplum yaşamına uyum sağlayabilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uygulanan yöntemleri,
d) Merkez (KATUM): Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
g) Toplum: Aynı toprak parçasında bir arada yaşayan, ortak bir kültüre sahip olan ve
temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insan topluluğunu,
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
ğ) Uygulama ve araştırma: Kadın, aile ve toplumla ilgili bilimsel araştırma yöntemleri
kullanılarak her türlü betimsel ve deneysel araştırmaların yapılmasını ve bunların sonuçlarının
merkezde uygulanmasını,
h) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanı
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın, aile ve toplum hizmetleri ile ilgili her alanda bilimsel
araştırma ve uygulamalar yapmak, danışanlara, çalışanlara ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanı
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yaparak kadınları ve çocukları bilinçlendirmek, sorunlara çözüm yolları aramak ve çözüm yollarını geliştirmek.
b) Kadına karşı her türlü şiddeti önlemek için bu alanda akademik yetkinliği olan uzmanlarla seminer, sempozyum, sunum, çalıştay ve konferans ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek.
c) Aile ve kadın için yapılacak faaliyetlerde erkeği de merkeze alarak bütün etkinlikleri
ve çalışmaları daha verimli ve etkili hale getirmek.
ç) Kadın, aile ve toplum konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.
d) Kadınlara ve aileye yönelik her türlü faaliyet ve etkinliklerde sivil toplum kuruluşları
ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çalışmaları yürütmek.
e) Sağlıklı bir kadın, aile ve toplum hizmetini sunabilmek için sorunların azaltılması
yönünde çalışmalar yapmak, her türlü şiddet mağduru bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon
hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve mağdur bireylerle planlı şekilde iletişimde bulunmak ve bu bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalar yapmak.
f) Kadın, aile ve toplum hizmeti için her türlü eğitim, rehabilite ve sosyal ve duygusal
destek stratejileri ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel dergi, kitap ve diğer tür bilimsel yayımlar yapmak.
g) Toplumun tüm kesimlerinde kadın, aile ve toplum hizmetlerine yönelik araştırmalar
ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla mağduriyet ve sahip olunan haklar konusunda bilimsel
işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetleri sürdürmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,
Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdür; Merkezi temsil eder ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapar, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan
sonra Rektöre sunar.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitede tıp
doktoru, sosyal çalışmacı, ebe, hemşire, psikolojik danışman, psikiyatrist, çocuk gelişimi uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, sosyolog olarak görev yapanlar arasından Müdürün önerisiyle
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez personelinin taleplerini değerlendirerek önerilerde bulunmak, eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürün gündeme getirdiği bütün işlerde karar almak.
d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma birimleri oluşturulmasına karar vermek,
çalışma birimlerinin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında
katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulur.
(2) Danışma Kurulu; Üniversitede görevli konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu kurum ve kuruluşları veya diğer kurum ve
kuruluşların temsilcileri ile kadın, aile ve toplum konusunda çalışmaları olan kişiler arasından
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen onbir kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle
yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.
Çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Çalışma birimleri; bir başkan ve çalışma biriminin ilgi ve faaliyet
alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Çalışma birimi başkanları, Üniversitenin
Merkezin amaçlarıyla ilgili alanında çalışmalarıyla tanınan veya bu alanda çalışmak isteyen
öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdür tarafından seçilir. Çalışma birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili görevlendirilecek uzmanlar ise çalışma birimi başkanları
tarafından belirlenir. Çalışma birimleri kadın, aile, toplum, eğitim, sosyal ve duygusal destek,
psikolojik danışma, aile danışmanlığı, mesleki danışmanlık gibi konularda oluşturulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde ön lisans
ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci
kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin, fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Genel akademik başarı not ortalamasını,
b) ANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-DE/ECTS-DS): Öğrencilerin yurt içinde ve
yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi,
ç) Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, devlet konservatuarı ve
yüksekokulları,
d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim
elemanını,
e) Dekan: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ilgili fakültenin dekanını,
f) Dekanlık: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ilgili fakültenin dekanlığını,
g) Fakülte: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ğ) İlgili kurul: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul
ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,
h) Konservatuar: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını,
ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı
kapsayan yükseköğretimi,
i) Meslek yüksekokulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,
j) Müdür: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı konservatuar, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarının müdürünü,
k) Müdürlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı konservatuar, yüksekokul ve meslek
yüksekokulları müdürlüğünü,
l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Türk İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,
m) ÖİBS: Öğrenci işleri bilgi sistemi otomasyon programını,
n) ÖİDB: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
o) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
r) Seçmeli ders: Öğrencinin, danışmanının muvafakati ile ilgili kurulca önerilen dersler
arasından seçerek alabileceği dersleri,
s) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
ş) Uzaktan eğitim: Eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon
ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türünü,
t) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
u) Yönetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
v) Yüksekokul: Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ön lisans/lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksekokulları,
y) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve
Programlarına İlişkin Esaslar
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilmiş olmak,
b) Yatay geçiş ile kabul edilmiş olmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre devlet veya hükümet burslu olarak yerleştirilmesine
YÖK tarafından karar verilmiş yabancı uyruklu öğrenci olmak,
ç) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak,
d) Yurt dışı kontenjanından öğrenci alım kriterlerine göre kabul edilmiş olmak
gerekir.
(2) Konservatuvara alınacak öğrencilerde yukarıdakilerin dışında aranacak genel ve
özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.
(3) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri ÖİDB tarafından yapılır.
(4) Diploma, diploma ekleri, her türlü belgelerin düzenlenmesi ve benzeri diğer iş ve
işlemlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Üniversiteye kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversitenin bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin
ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan
ve ÖİDB tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını
kaybederler. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin işlemler adayın yazılı beyanına dayanılarak yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenci başvurusunu kendisi yapar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar yazılı olarak belirledikleri vekilleri aracılığı
ile kayıt yaptırabilirler.
(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
tespit edilmesi halinde hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu
öğrencilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları hâlinde, diploma ile kendilerine verilen diğer tüm
belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
(4) Kesin kaydını yaptıran öğrenci Üniversite akademik takviminde belirtilen süre içinde yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak
zorundadır.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı, her türlü öğrenim ücreti
ve harçlar, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre Bakanlar Kurulunca her yıl tespit edilen
miktarlar üzerinden alınır. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesindeki hükümlere göre her bir dönem için, öğrencilerin ders durumu ve zorunlu eğitim
süresi dikkate alınarak Senato tarafından dönem başlarında belirlenir.
(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde
birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.
(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde
ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öderler.
(4) Belirlenen zorunlu eğitim süreleri içerisinde yan dal veya çift anadal öğreniminin
tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması hâlinde, her bir ders için kredi başına ödenecek
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerindeki hükümlere
göre hesaplanır.
(5) Zorunlu hazırlık sınıfını ikinci yılda okuyarak başarısız olan ve kendilerine verilen
sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, her döneme ait öğrenci katkı payını/öğrenim
ücretini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 8 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile YÖK’ün
belirlediği esaslar doğrultusunda örgün normal ve ikinci öğretim, yaygın, açıköğretim, uzaktan
eğitim ve yoğunlaştırılmış yaz okulu gibi her türlü eğitim-öğretim yapılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 9 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitimöğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve
bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve
uygulama şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir. Bir yarıyıl yetmiş
günden, bir yıl yüz kırk günden az olamaz. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini
uzatabilir veya kısaltabilir.
(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, eğitim-öğretim
yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler,
bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans
programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda dokuz yıldır.
(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
(3) Azami sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise azami öğrenim
süresinden sayılır.
(5) Yabancı dil hazırlık sınıfında bir yılı aşan süreler ise azami öğrenim süresine dâhil
edilir.
Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı
MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurul önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı
dilde verilebilir.
(2) İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile eğitim-öğretimin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık
sınıfı eğitim-öğretimi ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Eğitim dili Türkçe olup, bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan
programlara kayıtlı öğrenciler, hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen başarısız olmaları
durumunda bir yılın sonunda lisans programlarına başlayabilirler. Ancak bu tür öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı olabilme puanını alamadıkça mezun olamazlar.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 12 – (1) Fakülte/yüksekokulların eğitim programlarında görev alacak öğretim
elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek
ilan edilir.
(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
(3) Senato tarafından uygun görülmesi halinde; birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
(4) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli dersler; danışmanının görüşü de göz önünde bulundurularak, öğrenci tarafından belirlenir. Zorunlu ve seçmeli
dersler teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.
(5) Her öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür.
(6) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/bilim dalının önerisiyle ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur. Yabancı dilde verilecek seçmeli
dersler dışındaki seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve ilgili kurulların onayıyla
açılır ve/veya kaldırılır. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile
açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.
(7) Her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere ön lisans programlarında 120 AKTS,
lisans programlarında 240 AKTS kredisi alınması gerekir.
(8) Öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler
ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, arazi uygulaması, staj, bitirme ve benzeri çalışmalarından oluşur.
(9) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus-Bologna ve bunun gibi uluslararası anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak; yurt dışındaki üniversitelere bir veya daha fazla yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre
içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler,
o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır ve bu derslerin seçimi, danışmanlarının nezaretinde yapılarak,
ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre değerlendirilir. Öğrenciler değişim programları
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
kapsamında alıp başarılı olduğu derslerin kredisi kadar ilgili kurulun onayı ile kendi bölümündeki derslerden muaf tutulur. Mübadele kapsamında, yurt dışındaki eşdeğer üniversiteden gelen
öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve
aldıkları dersler için kendilerine not dökümü (transkript) verilir.
(10) Fakülte/yüksekokullar, ilgili birimlerince kararlaştırılmış olmak ve Senato tarafından onaylanmak koşuluyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıl/yıldaki derslerin tümünden
başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilmemesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders
alınamaması esasına dayalı olarak düzenleyebilirler.
(11) Teorik ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik
çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel
çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması,
kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.
(12) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen
Türk İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün öğrenciler için ortak zorunlu ders
olarak verilir.
(13) Zorunlu yabancı dil dersleri, toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl
olarak programlanır ve okutulur.
(14) Türk Dili ile Türk İnkılâp Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada ikişer saat olarak verilir.
Çift anadal, yan dal
MADDE 13 – (1) Çift anadal programında; bölümün/programın öğrencileri; lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip
edebilirler.
(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları
başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programını takip edebilirler.
(3) Çift anadal programı ve yan dal programı ile ilgili esaslar; 2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararlarına göre uygulanır.
Uzaktan eğitim programı
MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı uzaktan eğitim yapan birimlerde ön lisans ve lisans programları kapsamında yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar, Senato
tarafından belirlenir.
Derslerin kredi değeri
MADDE 15 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı
diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilik çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı
ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma
programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade
eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak ders kredileri
hesaplanır.
Ders kayıtları ve kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı
başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci otomasyon programına girilerek yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin
yatırılmış olması gerekir. Öğrencilerin kaydının silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücreti iade edilmez. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı
payını ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
(2) Ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.
(3) Haklı ve geçerli sebeplerle belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, Senatoca belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Başvurular, ilgili birim
yönetim kurulunca geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla karara bağlanır.
(4) Belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen, haklı ve geçerli sebepleri olmayan öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.
(5) Kayıt yenilenmemesi sebebiyle kaybedilen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen
azami öğrenim süresinden sayılır.
(6) İkinci öğretimde öğrenim gören ve birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeme hakkını kazanan öğrenciler öğrenimlerine yine
ikinci öğretimde devam ederler.
Oryantasyon ve akademik danışmanlık
MADDE 17 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine; Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile ÖİDB’nca müştereken oryantasyon programları düzenlenebilir.
(2) Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili veya diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının
önerisi ve birim yönetim kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ön şart
MADDE 18 – (1) Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllardan belirli ders ve derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir
dersin alınabilmesindeki ön şart, bölümün teklifi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir.
Ders alma/ders silme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda programlarında açılan dersleri
almak zorundadırlar.
(2) Üçüncü yarıyıldan itibaren önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak derslerin farklı yarıyıllardan olması ve öğrencinin haftalık programıyla çakışması durumunda ise en alttaki yarıyıl derslerinden
başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait dersleri alabilirler.
(3) Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu
dolayısıyla, kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler,
ancak bu şekilde yazılmama, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen zorunlu öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.
(4) Öğrenciler, üçüncü yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde danışmanının onayını alarak tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç kaydoldukları dersten kayıtlarını
sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, geçen süre için bu derslerden devamsız sayılırlar. Ayrıca kayıt yaptırdıkları bir dersten
ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren altı hafta içerisinde tümüyle çekilebilirler.
(5) Güz veya bahar dönemlerinde öğrencilerin kaydolacağı derslerin toplam kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş toplam kredi miktarı ile bu miktarın 1/3’ü oranındaki kredinin
toplamını aşamaz. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise,
ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam kredisi üst sınırı aşılarak
öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok iki ders daha almasına izin verilebilir.
(6) Alt yarıyıllara ait AGNO’ su 2,00 (CC)’nin altında olan öğrenci devam eden yarıyılda ilgili yarıyılın kredisini aşmayacak şekilde önkoşulsuz dersleri alabilir. İlgili kurul bu durumdaki öğrencilerin fazladan bir ders almasına izin verebilir.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
(7) Bir üst yarıyıldan veya yaz okulundan ders alarak, daha kısa sürede mezun olabilmek için, AGNO’nun en az (BB) 3.00 olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, normal dönem
derslerinden ayrı olarak üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler. Bu öğrencilerin, takip eden
yarıyıllarda da aldıkları bütün dersler, genel akademik başarı not ortalamasına katılır.
(8) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine,
kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş olan dersleri alırlar.
(9) Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma
çalışmalarına katılmak zorundadırlar.
(10) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda önşartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanırlar.
(11) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
sınavı geçersiz sayılır.
(12) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar ve ders programının çakışmasından dolayı ilgili kurullar
tarafından uygun görülen öğrenciler dışında; normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden,
ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.
(13) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun
kararı ile diğer üniversitelerden güz, bahar dönemleri ile açılan yaz okullarında ders alabilirler.
Bu şekilde ders alma her dönem için en fazla bir ders olabilir.
Uygulama ve stajlar
MADDE 20 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Derslerden muafiyet
MADDE 21 – (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlara girerek yeniden kayıt
hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri bir yükseköğretim programında başarılı
oldukları derslerden muaf olmaları ve diğer yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim
kurumundan alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre muaf
(MU) ile değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir
dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır.
Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) İlk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız olunup tekrar
edilen teorik derslerin %30’undan, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrencilerin devam durumları, derse giren
öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan
öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce derse giren öğretim elemanı tarafından ilan
edilir.
(2) Devamsızlık haricinde bir sebepten başarısız olunup tekrar edilen derslerin teorik
kısımlarına devam etme mecburiyeti yoktur.
Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma formlarına, öncelikle başarısız
ve tekrarlamak zorunda oldukları dersleri yazmak zorundadırlar.
(2) Ders kredisi değerlendirilmesinde en son alınan başarılı olduğu kredi değeri geçerlidir.
Bitirme çalışması
MADDE 24 – (1) Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen meslekî düzeye ulaştığını
gösteren bir bitirme çalışması yapması, ilgili program bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
kurulunun kararı ile zorunlu tutulabilir. Bitirme çalışmasını alabilme şartları, çalışmanın dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi, ilgili kurulların görüşleri alınarak Senato tarafından
hazırlanacak esaslarla belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar
Sınavlar
MADDE 25 – (1) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme
sınavı, ek sınav, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya
hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
b) Ortak zorunlu derslerde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.
c) Puanlamaya tabi tutulan bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve
o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan, ancak yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinlikleri de aynı şekilde
değerlendirilir.
ç) Öğrenciler, fakülte/yüksekokul yönetimleri tarafından yazılı olarak ve/veya Üniversitenin resmi internet sitesinde duyurulan sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde
öğrenci kimlik belgeleriyle sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava
girmesi halinde aldığı not iptal edilir.
d) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden
verilir.
(2) Sınav türleri ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde
yapılan sınavlardır.
b) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı,
kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenerek bölüm başkanlığına bildirilir ve öğrencilere derslerin başladığı ilk hafta ilan edilir. Ders
içerisinde/kapsamında yapılan proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar
ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ara sınav yerine kullanılabilir.
2) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda ÖİDB’na da bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl/yıl içi
çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.
3) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.
4) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı
günde yapılabilir.
5) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili kurul
kararı ile belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır.
c) Yarıyıl/yılsonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Yarıyıl/yılsonu sınavları, ilgili birimlerce yazılı olarak ve Üniversitenin resmi internet
sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır.
2) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen devam şartının ve varsa yarıyıl başında dersi verecek öğretim elemanı tarafından
belirlenen ve ilan edilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (DZ) devamsız harf notu verilir.
ç) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Ara sınavlara, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan haklı ve geçerli bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını ilgili
yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.
3) Yarıyıl/yılsonu sınavlarının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır.
4) Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavını kapsayacak şekilde uzun süreli mazereti bulunanlara tek mazeret sınav hakkı verilir.
5) Bütünleme ve mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı açılmaz.
d) Muafiyet sınavı: Senato kararıyla muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavının esasları Senato tarafından belirlenir.
e) Bütünleme sınavları; ilgili birimlerce yazılı olarak ve Üniversitenin resmi internet
sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yılsonu sınavı puanı olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavları ile ilgili uygulama esasları Senato
tarafından belirlenir.
f) Ek sınava ilişkin esaslar şunlardır:
1) Son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın en fazla üç dersi dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. Genel akademik başarı not ortalamasına katılan ve başarısız olunan en çok üç ders için en geç izleyen yarıyılın/yılın başına kadar bir defaya mahsus ek sınav
hakkı verilir. Tıp Fakültesinde bu süre aile hekimliği dönemi eğitimi-intern eğitimine kadardır.
2) Son yarıyılda/yılda (FF) ve (FD) notu almadıkları halde, genel akademik başarı not
ortalaması 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu
aldıkları en çok üç dersten ek sınava girebilirler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.
3) Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde
ders kaydı yaptırarak almak zorundadır.
4) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler ilgili dönem için belirlenen yoğunlaştırılmış yaz okulu öğretim ücretine göre ders başına düşen miktarı banka hesabına yatırarak
sınav başvurusunda bulunabilir.
Sınav programları
MADDE 26 – (1) Sınav programları; kısa süreli sınavlar hariç, ilgili birimce hazırlanır
ve sınavlardan en az on gün önce yazılı veya internet ortamında ilan edilir. Sınav günleri ve
yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi olmadan değiştirilemez. Resmi tatiller dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.
(2) Sınavlar ilgili birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca
yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte
sorumludur.
(3) Sınavlarda engelli öğrenciler için, dekanlık/müdürlük tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.
(4) Öğrenci sınav zamanlarının çakışmasından dolayı giremediği sınav için ilgili fakülteye mazeret sınavı hakkı için başvurabilir ve bu öğrenciye ilgili kurul kararıyla mazeret sınav
hakkı verilebilir.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 27 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait not çizelgeleri ve sınav
belgelerini, bölüm-anabilim dalı başkanlığına tutanakla teslim eder. Dekanlık veya müdürlük
ayrı bir arşivde bu evrakı iki yıl tutmak zorundadır.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata
MADDE 28 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının ÖİBS’ de ilanından itibaren beş iş günü
içinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kağıdını ilgili bölüm başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir. Yapılan inceleme sonucu değişiklik oluşmamışsa bu durum öğrenciye bildirilir.
(2) ÖİBS’de açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, sonuç ilgili kurul kararı alınarak ÖİDB’ye ve öğrenciye bildirilir.
Gerekli değişiklikler ÖİDB tarafından yapılır.
Sınavlarda kopya
MADDE 29 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı,
kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği anlaşılan öğrenci/öğrenciler o dersten
başarısız sayılır ve bu öğrenci/öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır.
Başarı durumlarının ilanı
MADDE 30 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ÖİBS’ye girilerek öğrencilere ilan edilir.
(2) Bulundukları yarıyıl/yılsonu sınavı bitiş tarihi itibarıyla bütün derslerini almış ve
başarmış olan öğrencilerden, yarıyıl akademik başarı not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar
yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır.
Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yılsonunda ÖİDB tarafından yazılı olarak ve Üniversitenin resmi
internet sitesinden ilan edilir.
Ders başarı notu
MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzerlerinde
gösterdiği başarı ile yarıyıl/yılsonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
(2) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenci yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmaksızın
o dersten başarısız sayılır.
Notlar
MADDE 32 – (1) Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; ders ölçme ve değerlendirme kriterlerini yarıyıl
başında ilk derste öğrencilere ilan etmek ve bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır.
(3) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a)
Başarı notu
Katsayı
Puanı
AA
4.00
90-100
BA
3.50
80-89
BB
3.00
70-79
CB
2.50
65-69
CC
2.00
60-64
DC
1.50
55-59
DD
1.00
50-54
FD
0.50
40-49
FF
0.00
39-0
W
--MU
--DZ
0.00
0
GR
0.00
0
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
b) Bunlardan;
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış
sayılır.
2) İlgili yarıyıl/yılsonu itibariyle AGNO 2,00 ve üzeri olduğunda, bitirdiği yarıyıl ve
bir önceki yarıyıla ait DC ve DD başarı notu aldığı derslerin şartlı olarak başarıldığını belirtir.
3) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim
elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına
alınmazlar.
4) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan
GR notu verilir.
5) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
6) FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.
7) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara (MU) notu verilir.
Bu dersler AGNO hesabına katılmaz.
8) DZ notu, genel akademik başarı not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 33 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması (ANO) ve
genel akademik başarı not ortalaması (AGNO) olmak üzere iki ortalama elde edilir.
(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılarak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.
(3) Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o
derslerin/etkinliklerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra
bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.
(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu
derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki
basamak kullanılarak ifade edilir.
(6) Birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’a girenlerin tespiti, her bir yarıyıl
sonundaki yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır. Yıllık eğitim programı
uygulayan bölümlerde yılsonu akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır.
Başarısızlık durumu
MADDE 34 – (1) Başarı baraj notu en az 2,00 (CC)’dir. En son hesaplanan genel akademik başarı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları dersleri almak zorundadırlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri
takdirde, başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler, Tebligat ve Adres Bildirme,
Geçişler, Bölüm veya Birim Değiştirmeye İlişkin Esaslar
Üniversiteden ayrılma, kayıt silme ve sildirme
MADDE 35 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Yapılan başvurular ilgili kurul tarafından karara bağlanır. Bu öğrencilerin ÖİDB tarafından kayıtları silinir ve ilgili birime bilgi verilir. Kaydı silinen
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
öğrenciye; kayıt evrakı içinde verdiği ortaöğretim diploması ya da mezuniyet belgesi, isteği
üzerine geri verilir. Kendi isteği ile ayrılan öğrencinin Üniversiteye kaydı yeniden yapılmaz.
(2) Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler
iade edilmez.
(3) Kaydını sildiren öğrenci, Üniversiteye dönmek isterse, ilk başvuran öğrencilerle
aynı kurallara tabi tutulur.
(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olan öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir.
(5) İlişik kesme hususunda diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Mazeretler
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde,
ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin, mazeretin
sona ermesinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilmiş olması
gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
(2) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.
(3) Öğrenciler mazeretli kabul edildikleri süre içinde derslere ve sınavlara giremez. Bu
durumda girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavlardaki notları geçersiz sayılır.
(4) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam süre, ilgili yarıyılın ders başlaması ve bitmesi
süresindeki gün sayısının yarısını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan,
o yarıyıl için öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.
(5) Yıllık eğitim yapan programlarda mazeretli geçen toplam süre, bir yarıyılın ders
başlaması ve bitmesi süresindeki gün sayısının yarısını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yıl için öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.
(6) Mazeretlerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Kayıt dondurma
MADDE 37 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya
çıkması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurmalarına izin verilebilir.
(2) Kayıt dondurmak için başvurular, en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi
bitimine kadar yapılır. Sağlık sebebiyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
(3) Haklı ve geçerli sebepler nedeniyle eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl, yıl
sisteminde ise bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporu nedeniyle kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır uygulanmaz.
(4) Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt
dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.
(5) Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.
İzin ve görevlendirme
MADDE 38 – (1) Bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar
ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanunun 29 uncu maddesine göre yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.
(2) Üniversite ile ilgili faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına
ilgili yönetim kurulu karar verir.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 39 – (1) Öğrencilere her türlü tebligat aşağıdaki yollardan biriyle yapıldığında
tamamlanmış sayılır:
a) Öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ikamet adresine taahhütlü olarak
yapılması.
b) Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılması.
c) İlgili birimin resmi e-posta adresinden, öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği e-posta
adresine yapılması.
ç) Üniversitenin ilan panolarına asılması.
(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresi ve e-posta adreslerini değiştirdikleri halde bunu ÖİDB’na yazılı olarak bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan
öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapılmış sayılır.
(3) Öğrenciler, ilgili birim yönetimi tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel ve Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür.
Disiplin işleri
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 41 – (1) Benzer öğretim kurumlarından yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat
hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Senatonun kararlarına göre yürütülür. Yatay geçişler
Senato tarafından belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri ilgili kurullar tarafından yapılır.
(2) Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans
programlarına kabulleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme
MADDE 42 – (1) Öğrenciler, Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arasında
ilgili kurullarca teklif edilip Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yapabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitirme Derecesi, Mezuniyet Tarihi, Diplomalar ve Verilme Şartları
Bitirme derecesi
MADDE 43 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine
göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
Mezuniyet tarihi
MADDE 44 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın OİBS’ye
işlenip onaylandığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme
ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle
mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.
Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrencilerin, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeleri gerekir.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Diplomalar ve verilme şartları
MADDE 45 – (1) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Diploma ve geçici mezuniyet belgeleri öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekiline verilir.
(4) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki
yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu kararı
ile ön lisans diploması verilir.
(5) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre
yapılır.
(6) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.
(7) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenlerin, kendilerine
tanınan kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde ön lisans
diplomalarını iade etmeleri gerekir.
(8) AKTS-DE/ECTS-DS kredilerine ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin kredi sistemlerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesi ile diğer uluslararası eğitim-öğretime
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin kaybedilmesi
MADDE 46 – (1) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü
halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir:
a) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesini kaybedenler ülke çapında
dağıtımı yapılan bir gazetede üçer gün ara ile iki kez kayıp ilanı verirler. Kayıp diploma, kayıp
diploma eki veya kayıp sertifika başlığını taşıyan bu ilanda; diploma, diploma eki, sertifika
veya kurs bitirme belgesinin nereden alındığı, numarası, mezuniyet tarihi, kaybedildiğinden
hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır.
b) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin alındığı yere yapılacak
olan başvuruda, başvuru dilekçesine kayıp ilanının çıktığı gazete ve bir adet kimlik belgesi fotokopisi ve bir fotoğraf eklenir.
c) Kayıtlar göz önünde tutularak başvuru incelenir ve başvurudaki isteğin kabul edilip
edilmeyeceğine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. İsteğin kabulü halinde diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin ikinci nüshası hazırlanır. İkinci nüsha ibaresi
konularak düzenlenecek ikinci nüshada asılda bulunan bilgiler ve imza sahiplerinin ad ve soyadı
yer alır, ancak düzenlendiği tarihteki dekan, yüksekokul, enstitü veya merkez müdürü ve Rektör
tarafından imzalanır. Diploma ekinin ikinci nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından
imzalanır.
ç) Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgeleri için ilan şartı aranmadan aynı yol izlenerek ikinci nüsha verilir.
d) İkinci nüshaları kaybedenlere başka nüsha verilmez, yalnız daha önce aslının ve ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin
verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Engelli öğrenciler
MADDE 47 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen
sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri,
süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar,
büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.
Dışarıdan ders izleme
MADDE 48 – (1) Fakültelerde/yüksekokullarda açılan dersleri izlemek isteyen kişilere
Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca
izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Dışarıdan ders izleme izni verilenlere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde
kendilerine derse katılım belgesi verilir.
Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin ders almaları
MADDE 49 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile gerekli
şartları yerine getirerek, Üniversitede özel öğrenci statüsünde bir yarıyılda en fazla bir dersi
alabilir. Bu öğrencilere, ders kaydı yaptırdıkları fakültenin veya yüksekokulun ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır. Bu durumdaki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.
Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirliği
MADDE 50 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında
yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir. Ortak programlar ile ilgili uygulama esasları
Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci mübadelesi çerçevesinde Üniversite tarafından en az bir yarıyıl olmak üzere, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurt içindeki ve yurt
dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki
kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitede
aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili kurul tarafından kararlaştırılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 30/6/2011 tarihli ve 27980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
yürütür.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
Sayfa : 114
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
Sayfa : 120
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
Sayfa : 122
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
Sayfa : 124
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Sayfa : 126
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
Sayfa : 128
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Sayfa : 130
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Sayfa : 132
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
Sayfa : 134
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 137
Sayfa : 138
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 139
Sayfa : 140
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 141
Sayfa : 142
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
1 Haziran 2014
PAZAR
Sayı : 29017
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Aliağa Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2009/370
Karar No : 2013/426
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık MUSTAFA GÜLER hakkında mahkememize
açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Aliağa Asliye Ceza Mahkemesinin 25/04/2013 tarih ve 2009/370 Esas, 2013/426 sayılı
kararı ile sanık MUSTAFA GÜLER hakkında verilen TCK'nun 204/1 maddesi gereğince 2 KEZ
2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, hapis cezasının infazı tamamlanıncaya
kadar 5237 S.TCK nun 53/1 maddesindeki hakları kullanmaktan yasaklanması kararı;
Sanık Halil ve Hatice oğlu,21/01/1965 Susurluk doğumlu, Balıkesir Susurluk Yağcı Köy
nüfusuna kayıtlı MUSTAFA GÜLER'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği, adres
araştırılması için yazılan müzekkereler de bila ikmal iade edildiğinden ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca, kararın ilan edildiği tarihten itibaren
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
4239
—— • ——

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/108
Karar No : 2014/44
İftira suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 18.02.2014 tarihli
ilamı ile TCK 267/1, maddesi gereğince 10 ay hapis cezasının CMK 231/5 maddesi gereğince
hakkında belirlenen sonuç cezaya ilişkin olarak HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASINA karar verilen Amiran ve Gulnara oğlu 1989 doğ. LEVAN ABZIANIDZE tüm
aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
4240
Sayfa : 144
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR
BELPAŞ Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret Sanayi
Anonim Şirketinden:
1) İHALENİN KONUSU :
Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyemize ait olup Şirketimize tahsis edilen,
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 7 Adapazarı/Sakarya adresindeki (AKM) Adapazarı Kültür
Merkezinin; (-2.kat) Bodrum Katı; gıda depoları: 66,00 m2, personel yemekhanesi : 34,00 m2,
personel giyinme odaları: 68,40 m2. (-1.Kat ) Bodrum kat; tuvaletler: 68,70 m2, makine daireleri
dahil proje bazında sinema salonu 3: 107,00 m2, sinema salonu 4 : 161,25 m2. Zemin Kat;
kafeterya alanı: 341,65 m2, makine daireleri dahil proje bazında sinema salonu 2: 154,13 m2,
sinema salonu 1: 365,70 m2, dış bahçe: 289,00 m2. (1.) Kat: Kafeterya alanı: 355,99 m2, depo ve
mutfak: 43,65 m2, tuvaletler: 63,00 m2, güvenlik odası : 7,06 m2 . Teras katı; 941,25 m2. AKM de
toplam kiralanabilir alan 3.066,78 m2 olan yerlerin amacına uygun hizmetlerde kullanılmak üzere
(kafeterya, restoran, sinema işletmeciliği) mecvut demirbaşlarıyla birlikte 9 yıl 10 aylığına (118
ay) kiralanması işidir.
2) İHALE USULÜ :
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 35 - a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
ile yapılacaktır.
3) ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ:
İhale Şartnamesi BELPAŞ Genel Müdürlüğünde Finans Şefliğine şartname bedeli 1.000,00
TL (BİNTÜRKLİRASI) ödenip, Satış ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.
4) TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) Kiralanacak mevcut alanların toplamı için aylık
kira muhammen bedeli KDV hariç 40.000,00 TL (KIRKBİNTÜRKLİRASI) olup, 9 yıl 10 Ay
(118 ay) için KDV hariç 4.720.000,00 TL (DÖRTMİLYONYEDİYÜZYİRMİBİN TÜRK
LİRASI)’dir.
Geçici teminat tutarı %3 olan 141.600,00 TL’dır. (YÜZKIRKBİRBİNALTIYÜZ
TÜRKLİRASI)
Sözleşmenin imzalanmasıyla iade edilmek üzere 200.000,00 TL (İKİYÜZBİN TÜRK
LİRASI) İhale iştirak teminatı alınacaktır.
Geçici teminat bedeli, BELPAŞ’ın Vakıflar Bankası Adapazarı şubesi
TR700001500158007285978133 nolu hesabına yatırılacaktır. (Geçici Teminat ve İhale iştirak
bedeli; Süresiz Banka Teminat Mektubu veya BELPAŞ hesabına yatırılmış banka dekontu
geçerlidir.)
5) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİHTE VE HANGİ SAATTE YAPILACAĞI:
İhale,13 Haziran 2014 tarihinde, Cuma günü, saat 14:30’da, Cumhuriyet Mah. Bankalar
Cad. Halkbankası yanı Kat: 1 Adapazarı/Sakarya adresinde BELPAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğünde
yapılacaktır.
6) TEKLİFİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:
Teklifler,13 Haziran 2014,Cuma günü, saat 14:00’e kadar Cumhuriyet Mah. Bankalar
Cad. Halkbankası yanı Kat:1 Adapazarı/Sakarya adresinde BELPAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü Satış
Pazarlama Müdürlüğüne belge karşılığında teslim edilecektir.
7) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre
aşağıda belirtilen evrakları, eksiksiz bir şekilde hazırlayıp İhale zarfına koyarak yukarıda
6.maddede belirtilen teslim tarih ve saatine kadar BELPAŞ Satış ve Pazarlama Müdürlüğüne
teslim edeceklerdir.
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 145
Özel ve Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler
1 - İkametgâh Belgesi,
2 - İrtibat için telefon numarası, Fax numarası, Elektronik posta adresi
3 - Nüfus cüzdanı suretini
4 - Tebligat için adres beyanı
5 - Geçici teminatları gösterir makbuzlar
6 - İhale iştirak teminatını ödediğine dair makbuzlar
7 - İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
8 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
9 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası Belgesi.
a - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
b - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
10 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
yanında vekaletname.
a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
11 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 3
ay önce düzenlenmiş belge.
12 - Gelir ve Kurumlar Vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden, ihale tarihine
göre son bir aya ait temin edecekleri belge.
13 - Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin her biri için bu ihale şartname
hükümlerini taşıma şartı aranacağı gibi ayrıca pilot ortak ve diğer ortakları gösteren noter
tarafından düzenlenmiş beyanname.
14 - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname ile
imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
15 - Güvence bedelini gösterir teminat mektubu veya BELPAŞ hesabına bedelin
yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
16 - Şirket olması halinde şirketin kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi.
17 - İsteklinin Ulusal veya uluslararası (restorant, fast food, cafe,) markası ve zinciri ile
çalıştığına dair şirket kaşe ve imzası ile düzenlenen beyan yazısı ve bu marka ile imzalanmış
sözleşme örneği
18 - Ulusal veya uluslararası markanın (restorant, fast food, cafe) tescil edildiğine dair
Türk Patent Enstitüsü WEB sayfasından alınacak internet çıktısı (şirket kaşe ve imzası ile tasdikli)
19 - İşletme faaliyeti yapılan Ulusal veya uluslararası markanın (restorant, fast food, cafe)
Türkiye genelinde en az 100 şubesinin bulunduğuna dair belge,
20 - İsteklinin son 10 yılda toplam en az KDV hariç 20.000.000,00 TL
(YİRMİMİLYONTÜRKLİRASI) ciro yaptığına dair Vergi Dairesinden tasdikli mali tablo belgesi
8) DİĞER HUSUSLAR:
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.
maddesi gereğince ilan olunur.
4691/1-1
Sayfa : 146
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
BALAST ELEME MAKİNESİ, BURAJ MAKİNESİ, BALAST REGÜLATÖRÜ VE
STABİLİZATÖR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/58817
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
Silo Yolu Cad. No: 2/l GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21-0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr ([email protected])
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:
Dumlupınar-Afyon istasyonları arası 65 Km'lik demiryolu hattında 1 adet balast eleme
makinesi, 1 adet buraj makinesi, 1 adet balast regülatörü ve 1 adet stabilizator ile balast elemesi,
yol bakım ve tamiratı yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 24/06/2014 günü saat
14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
4675/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San.
ve Tic. A.Ş.’nin Samsun İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4951 hak sıra numaralı
petrol arama ruhsatını 23.05.2014 tarihinde terk etmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26’ıncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin
bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
4689/1-1
—————
Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş. Taah. İşl.ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin Ankara, Aksaray İlleri
sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/PTK/4875 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatını
23.05.2014 tarihinde terk etmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin
bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
4690/1-1
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 147
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli
ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17’inci
maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen
onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde
bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, ELMALI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; BAY/939-82/26738 sayılı lisansında
belirtilen “Dere Mahallesi Erkilet Bulvarı No. 55/F (Pafta No. 55, Parsel No.1) (Ada: - , Pafta: - ,
Parsel: -) Kocasinan/Kayseri” adresinde kurulu akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri
Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.
Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin
dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4671/1/1-1
—————
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli
ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17’inci
maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen
onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde
bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, MYS-YAMANLAR PETROL İNŞAAT
NAKLİYAT GIDA HAYVANCILIK TURİZM TEKSTİL RESTAURANT EĞİTİM SAĞLIK
EĞLENCE TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ; BAY/939-82/27769 sayılı lisansında belirtilen “Yeni Mahalle Beşevler Küme Evleri
No:16 (Ada:128, Parsel:39) Arifegazili Kasabası, Sungurlu/ÇORUM” adresinde kurulu bulunan
Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.
Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin
dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4671/2/1-1
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlük Makamının 23.05.2014 tarih ve 4336 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği gereği;
Teknolab Yapı Malzemeleri Kontrol Zemin Araştırma Laboratuvarı Teknik Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Zeytinlik Mah. 1163. Sok. No: 97/A-A1 Konak/İZMİR adresinde bulunan
yapı malzemesi laboratuvarının, İzmir İl Yapı Denetim Komisyonunun (İYDK) 08.05.2014 tarih
ve 35-2014-048 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni
Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 64 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma
hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4677/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 148
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/9315
2. Yasaklama Kararı Veren
İçişleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
İl/İlçe
Ankara/Çankaya
Tel-Faks
0 312 462 39 67 – 0 312 462 39 68
E-Mail
www.egm.gov.tr
A.Ayrancı Mahallesi Dikmen
Adresi
Caddesi No: 11
Posta Kodu
06540
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Fiocchi Munizioni S.P.A.
Via Santa Barbara 4 Cap 23900
Adresi
Lecco (LC)/İtalya
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
a-4734
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4693/1-1
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 149
Adalet Bakanlığından:
Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/591 Esas sayılı dosyası ile birleştirilen
Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/260 Esas, 2010/297 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
—————
4672/1-1
Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2009/186 Esas ve 2011/94 Karar
sayılı dosyasının kaybolması nedeniyle olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı,
Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar
Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan
olunur.
—— • ——
4673/1-1
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden:
İlimiz Hayrabolu Devlet Hastanenizde görevli iken 06.02.2014 tarih ve 2253 sayılı karar
onayı ile 21.10.2013 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına karar verilen Sağlık
Teknikeri İbrahim BİLEN'in 2013 Ekim ayı ek ödeme bordosundan 210,18 TL'lik tutarın faizi ile
iade etmesi amacıyla güncel adrese tebligat yapılmış ancak, kişinin adresten ayrıldığı ve yeni
adresinin bilmediği gerekçesi ile iade edilmişti.
Sağlık Teknikeri İbrahim BİLEN'in yukarıda belirtilen hususa ilişkin tebligat adresi
bulunamadığından tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31.
maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15
gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
—— • ——
4674/1-1
DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:
MUĞLA - MARMARİS - TURUNÇ BELDESİ İÇMESUYU
SONDAJ KUYUSU KORUMA ALANI İLANI
1 - Mutlak Koruma Alanı: Ekli haritada sınırları ve koordinat değerleri belirtilen
içmesuyu sondaj kuyusunun bulunduğu alan mutlak koruma alanı ilan edilmiştir. Mutlak koruma
alanının çevresi 50 metre dikenli tel ile çevrilir bu alan içme suyunun temin edildiği İdare
tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına koruma alanı olarak işlenir.
"10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı İçmesuyu temin edilen akifer ve kaynakların koruma
alanlarının belirlenmesi hakkındaki tebliğin" 7. Maddesinde belirtilen şartlara uyulacaktır.
2 - Bu ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 24.10.2009 tarih ve 27386 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Muğla- Marmaris Turunç Beldesi İçmesuyu
Sondaj Kuyusu Koruma Alanı İlanı yürürlükten kalkar.
3 - Yürürlük: Bu koruma alanı ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Onay'ını ve Resmi
Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.
Sayfa : 150
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
4634/1-1
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 151
Sayfa : 152
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 153
Sayfa : 154
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 155
Sayfa : 156
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 157
Sayfa : 158
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 159
Sayfa : 160
RESMÎ GAZETE
1 Haziran 2014 – Sayı : 29017
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
1
5
8
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay 2. ve 5. Dairelerine Ait Kararlar
23
NOT: 31/5/2014 tarihli ve 29016 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlığa
Vekâlet Etme İşlemi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait Yönetmelik
yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
143
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
144
c - Çeşitli İlânlar
146
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
151
Günlük Değerleri
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete