SU YALITIM MALZEMELERİ
Megaİzo
Megaİzo
Megaİzo
Megaİzo
Megaİzo
Megaİzo
Megaİzo
Megaİzo
Lastik Mono
Lastik 7
Lastik 10
Lastik 15
Lastik 3
Lastik 5
Lastik 6
Kristalize
Megaİzo K
Megaİzo 2K
Megaİzo CT2 / CT3
Megaİzo PK3 / PK4
Megaİzo AR
Megaİzo PU 7
Megaİzo PU 10
Megaİzo PU 15
Megaİzo PU 6
Megaİzo PU Mastik LM
Megaİzo PU Mastik HM
Megaİzo Stoper
Megaİzo Bant
Megaİzo File
MegaYeºil Çatı
Megaİzo Lastik Mono
Çimento Esaslı, Tek Bileºenli Su Yalıtım Malzemesi
Çim
ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, polimer takviyeli, tek bileºenli, pozitif su basıncına dayanıklı su
yalıtım harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Lastik Mono; bodrum duvarlarında, su tankları gibi yerlerde kullanıma
uygundur. İç ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
İlk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama, birinci kat uygulamaya dik
yönde olacak ºekilde yapılır.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Takip eden kat uygulamasının, bir önceki kat uygulamasından 12 saat veya daha
sonra gerçekleºmesi durumunda uygulama öncesi yüzey tekrar nemlendirilmelidir.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Yüzeyin pozitif yönden gelen su basıncına dayanım göstermesini sağlar.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
PERFORMANS
TİP: CM, Çimentolu sıvı halde uygulanan standart koºullarda ve düºük sıcaklıklarda
çatlak köprüleme kabiliyeti olan su geçirimsizlik ürünü.
Baºlangıç yapıºma mukavemeti
Su ile temastan sonra yapıºma
mukavemeti
Isıl yaºlandırma sonrası yapıºma
mukavemeti
Donma - çözünme çevriminden
sonra yapıºma mukavemeti
Kireçli suyla temastan sonra
yapıºma mukavemeti
Su geçirimsizlik
Standart koºullarda çatlak
köprüleme özelliği
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
2
TS EN 14891 : 2012
2
TS EN 14891 : 2012
2
≥ 0,5 N/mm
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm
≥ 0,5 N/mm
Penetrasyon yok,
gr kütle artıºı
≤ 20
≥ 0,75 mm
TS EN 14891 : 2012
TS EN 14891 : 2012
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır.
REFERANS STANDARTLARI
Uygulama Sınırları
Onaylar/Standartlar
TS EN 1504 - 2
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.477/2
KALİTE BELGELERİ
TS EN 1504 - 2’ye uygundur.
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
İ veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılabilir.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için yüzey MegaFilm astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve 1 - 2 saat
kurumaya bırakılmalıdır.
• Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapıºma mukavemetinin
artırılması için yüzey MegaFilm BB brüt beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı
ve minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
• Uygulamadan hemen önce beton, çimento esaslı sıva gibi yüzeyler temiz su ile
nemlendirilmelidir. Yüzey suyu çekene kadar beklenmeli, uygulama sırasında yüzeyin
ıslak değil nemli olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Yöntemleri
• Megaİzo Lastik Mono su yalıtım harcı, iki kat olacak ºekilde fırça ile uygulanır.
54
Uygulama Önerileri
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Ürün hazırlandıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme
ilave edilmemelidir.
• Karıºıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmeli ve karıºım soğuk su ile yapılmalıdır.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Katlar arası beklenilmesi gereken süre
Maksimum 45 dk.
4 - 5 saat
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Ağırlığının %40’ı oranında su ile karıºtırılmalıdır. (20 kg ambalaj için 8 litre su)
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
• Özel uçlu karıºtırma ekipmanı
Karıºtırma Süresi
Düºük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak ºekilde karıºıma
devam edilmelidir. Harç, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1 - 2 dk.
tekrar karıºtırılmalıdır.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile
temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Çimento esaslı, su itici katkılar içeren su yalıtım harcı
Kuru Yoğunluk: 1,20 ± 0,01 gr/cm3
Harç Yoğunluğu: 1,65 ± 0,01 gr/cm3
Tane Boyutu: ≤ 600 μm
Renk: Gri
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de çift kat uygulama (yaklaºık 2 mm) için önerilen sarfiyat miktarı; 2,8 - 3,2
kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo Lastik Mono; net 20 kg’lık kraft torbalarda, 80x100 cm ölçülü bir
palette toplam 60 adet torba (1200 kg) olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
55
Megaİzo Lastik 7
Polimer Emülsiyon ve Çimento Esaslı, Çift Bileºenli,
Polim
Po
Yarı Elastik Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
ANIMI
Çimento esaslı toz bileºen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileºenden oluºan, son kat
kaplama malzemesinden önce uygulanabilen yarı elastik su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Lastik 7; banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, süs
havuzu, küçük hacimli su deposu gibi ıslak hacimlerde su yalıtım malzemesi olarak
kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey
yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Su iticidir, suya ve dona karºı dayanıklıdır.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Üzerine her türlü kaplama malzemesi uygulanabilir.
• Yarı elastiktir.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
PERFORMANS
TİP: CM P; Normal çimentolu, sıvı halde uygulanan, çatlak köprüleme özelliği olan
ve klorürlü suya dayanıklı su geçirimsizlik ürünü.
Baºlangıç yapıºma mukavemeti
Su ile temastan sonra yapıºma
mukavemeti
Isıl yaºlandırma sonrası yapıºma
mukavemeti
Donma - çözünme çevriminden sonra
yapıºma mukavemeti
Kireçli suyla temastan sonra yapıºma
mukavemeti
Su geçirimsizlik
Standart koºullarda çatlak köprüleme
özelliği
Klorlu suyla temastan sonra yapıºma
mukavemeti
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
Penetrasyon yok ≤ 20 gr
kütle artıºı
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,75 mm
TS EN 14891 : 2012
2
≥ 0,5 N/mm
TS EN 14891 : 2012
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 14891
TS EN 1504 - 2
Uygulama Önerileri
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Ürün karıºtırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Uygulama esnasında ürünün bileºenleri haricinde karıºım içerisine yabancı
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalıdır ve su
ile teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Hazırlanan karıºımın kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Katlar arası bekleme süresi
Üzerine uygulama yapılması için gereken süre
Maksimum 3 saat
Minimum 6 saat
Minimum 3 gün
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.477/2
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
KALİTE BELGELERİ
UYGULAMA TALİMATLARI
TS EN 14891
CE
Karıºım Oranı
Toz bileºen (20 kg) ile sıvı bileºen (6 kg) tamamen karıºtırılmalıdır.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
• Özel uçlu karıºtırma ekipmanı
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir İ
veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey
emiciliğinin dengelenmesi için yüzey MegaFilm astar ile tek kat olarak
astarlanmalı ve 1 - 2 saat kurumaya bırakılmalıdır.
• Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapıºma mukavemetinin
artırılması için yüzey MegaFilm BB brüt beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı
ve minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
56
Uygulama Yöntemleri
• Karıºımı hazırlanmıº Megaİzo Lastik 7 ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır. İlk
kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya dik
yönde olacak ºekilde yapılmalıdır.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına Megaİzo File konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Karıºtırma Süresi
Düºük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak ºekilde
karıºtırılmalıdır. Harç 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1 - 2 dk.
tekrar karıºtırılmalıdır.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
• Rulo
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile
temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Çimento ve polimer emülsiyon esaslı su yalıtım malzemesi
Kuru Yoğunluk: 0,98 ± 0,01 gr/cm3
Harç Yoğunluğu: 2,00 ± 0,01 gr/cm3
Renk: Toz: Gri, Sıvı: Süt beyaz
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de çift kat uygulama (yaklaºık 2 mm) için önerilen sarfiyat miktarı; 2,8 - 3,2
kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo Lastik 7; net 20 kg’lık kraft torbada toz bileºen ve 6 kg’lık plastik
bidonda sıvı bileºen ºeklinde set olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda sıvı ve toz bileºen ambalajlarının ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
57
Megaİzo Lastik 10
Polimer E
Polime
Emülsiyon ve Çimento Esaslı, Çift Bileºenli, İçme Suyu
Depolarında Kullanıma Uygun, Tam Elastik
Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı toz bileºen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileºenden oluºan, son kat
kaplama malzemesinden önce uygulanabilen, içme suyu depolarında kullanıma
uygun, tam elastik su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Lastik 10; banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda,
havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde su yalıtım malzemesi olarak kaplama
malzemesinden önce uygulanır. İç ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde
kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• İçme suyu ile temasa uygundur.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Su iticidir, suya ve dona karºı dayanıklıdır.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Üzerine her türlü kaplama malzemesi uygulanabilir.
• Tam elastiktir.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
PERFORMANS
TİP: CM P; Normal çimentolu, sıvı halde uygulanan, çatlak köprüleme özelliği olan
ve klorürlü suya dayanıklı su geçirimsizlik ürünü.
Baºlangıç yapıºma mukavemeti
Su ile temastan sonra yapıºma
mukavemeti
Isıl yaºlandırma sonrası yapıºma
mukavemeti
Donma - çözünme çevriminden sonra
yapıºma mukavemeti
Kireçli suyla temastan sonra yapıºma
mukavemeti
Su geçirimsizlik
Standart koºullarda çatlak köprüleme
özelliği
Klorlu suyla temastan sonra yapıºma
mukavemeti
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
Penetrasyon yok,
≤ 20 gr kütle artıºı
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,75 mm
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 14891
TS EN 1504 - 2
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey
emiciliğinin dengelenmesi için yüzey MegaFilm astar ile tek kat olarak astarlanmalı
ve 1 - 2 saat kurumaya bırakılmalıdır.
• Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapıºma mukavemetinin
artırılması için yüzey MegaFilm BB brüt beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı
ve minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Karıºımı hazırlanmıº Megaİzo Lastik 10 ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır. İlk
kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya dik
yönde olacak ºekilde yapılmalıdır.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına Megaİzo File konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Uygulama Önerileri
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Ürün karıºtırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Uygulama esnasında ürünün bileºenleri haricinde karıºım içerisine yabancı
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmeli ve karıºım soğuk su ile yapılmalıdır.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Hazırlanan karıºımın kullanılabilme süresi
- - Kap ömrü
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.477/2
KALİTE BELGELERİ
BS 6920:2000 standardına göre Water Quality Centre İngiltere tarafından verilen
içme suyu ile temasa uygunluk belgesi (Rapor Referans No: M 104943) (03.05.2011)
TS EN 14891
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
İ veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
58
Maksimum 3 saat
Katlar arası bekleme süresi
Minimum 6 saat
Üzerine uygulama yapılması için gereken süre
Minimum 3 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Toz bileºen (20 kg) ile sıvı bileºen (10 kg) tamamen karıºtırılmalıdır.
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
• Özel uçlu karıºtırma ekipmanı
Karıºtırma Süresi
Düºük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak ºekilde
karıºtırılmalıdır. Harç, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1 - 2 dk. tekrar
karıºtırılmalıdır. Uygulama esnasında ürün aralıklarla karıºtırılmalıdır.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
• Rulo
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile
temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Çimento ve polimer emülsiyon esaslı su yalıtım malzemesi
Kuru Yoğunluk: 0,96 ± 0,01 gr/cm3
Harç Yoğunluğu: 1,80 ± 0,01 gr/cm3
Uygulama Kalınlığı: 2 - 3 mm
Renk: Toz: Gri, Sıvı: Süt beyaz
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de çift kat uygulama (yaklaºık 2 mm) için önerilen sarfiyat miktarı; 2,8 - 3,2
kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo Lastik 10; net 20 kg’lık toz bileºen kraft torbada ve 10 kg’lık sıvı bileºen
plastik bidonda set olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
59
Megaİzo Lastik 15
Polimer
Poli
m Emülsiyon ve Çimento Esaslı, UV Dayanımlı,
Çift Bileºenli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı toz bileºen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileºenden oluºan, son
kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak uygulanabilen, UV dayanımlı
su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Lastik 15; tüm yapılarda, özellikle üzeri baºka bir kaplama malzemesi
ile kaplanmayarak açık bırakılacak teras çatılarda, balkonlarda hafif yaya trafiğine
uygun, dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İç ve dıº mekanlarda, yatay
ve düºey yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Hafif yaya trafiğine uygundur.
• UV dayanımına sahiptir.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Su iticidir, suya ve dona karºı dayanıklıdır.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Üzerine her türlü kaplama malzemesi uygulanabilir.
• Elastiktir.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
PERFORMANS
TİP: CM, Çimentolu sıvı halde uygulanan standart koºullarda ve düºük sıcaklıklarda
çatlak köprüleme kabiliyeti olan su geçirimsizlik ürünü.
Baºlangıç yapıºma mukavemeti
Su ile temastan sonra yapıºma
mukavemeti
Isıl yaºlandırma sonrası
yapıºma mukavemeti
Donma - çözünme
çevriminden sonra yapıºma
mukavemeti
Kireçli suyla temastan sonra
yapıºma mukavemeti
Su geçirimsizlik
Standart koºullarda çatlak
köprüleme özelliği
≥ 0,5 N/mm 2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm
2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm
2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm 2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm 2
TS EN 14891 : 2012
Penetrasyon yok
≤ 20 gr kütle artıºı
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,75 mm
TS EN 14891:2012
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 14891
TS EN 1504 - 2
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.477/1
KALİTE BELGELERİ
TS EN 1489’e uygundur.
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir İ
veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken durumlarda
MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için yüzey MegaFilm astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve 1 - 2 saat
kurumaya bırakılmalıdır.
60
• Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapıºma mukavemetinin
artırılması için yüzey MegaFilm BB brüt beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı
ve minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Karıºımı hazırlanmıº Megaİzo Lastik 15 ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır. İlk
kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya dik
yönde olacak ºekilde yapılmalıdır.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına Megaİzo File konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Uygulama Önerileri
• Çok geniº yüzeylerde çatlak oluºma riskini önlemek için derz bırakılarak
uygulama yapılması önerilir. Derzler için esnek dolgu malzemeleri ya da Megaİzo
PU Mastik kullanılmalıdır.
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Uygulama yüzeyinde su birikimini önleyecek ºekilde düzgünlük sağlanmalıdır.
• Ürün karıºtırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Uygulama esnasında ürünün bileºenleri haricinde karıºım içerisine yabancı herhangi
bir malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
•Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Hazırlanan karıºımın kullanılabilme süresi
- - Kap ömrü
Katlar arası bekleme süresi
Üzerine uygulama yapılması için gereken süre (üzeri
kaplanmak istenirse)
Maksimum 3 saat
Minimum 6 saat
Minimum 3 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Toz bileºen (20 kg) ile sıvı bileºen (8 kg) tamamen karıºtırılmalıdır.
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
• Özel uçlu karıºtırma ekipmanı
Karıºtırma Süresi
Düºük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak ºekilde
karıºtırılmalıdır. Harç, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1 - 2 dk. tekrar
karıºtırılmalıdır. Uygulama esnasında ürün aralıklarla karıºtırılmalıdır.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
• Rulo
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile
temizlenmelidir
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Çimento ve polimer emülsiyon esaslı su yalıtım malzemesi
Kuru Yoğunluk: 0,99 ± 0,01 gr/cm3
Harç Yoğunluğu: 1,80 ± 0,01 gr/cm3
Uygulama Kalınlığı: 2 - 3 mm
Renk: Toz: Beyaz, Sıvı: Süt beyaz
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de çift kat uygulama (yaklaºık 2 mm) için önerilen sarfiyat miktarı; 2,8 - 3,2
kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo Lastik 15; net 20 kg’lık toz bileºen kraft torbada ve 8 kg’lık sıvı bileºen
plastik bidonda set olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+ 25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda sıvı ve toz bileºen ambalajlarının ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
61
Megaİzo Lastik 3
Hidrofobik Emprenye Özelliğine Sahip, UV Dayanımlı,
H
Kullanıma Hazır, Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Silan ve siloksan esaslı, su bazlı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, hidrofobik emprenye
özelliğine sahip su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Lastik 3; teras ve balkonlar, doğal taº kaplı zeminler, kil ve tuğla ile
kaplanmıº duvar ve zeminler, her türlü beton yüzey ve zeminde derz dolgularındaki
kılcal çatlaklardan meydana gelebilecek sızdırma problemlerinin engellenmesinde
önerilir. İç ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Emprenye özelliği sayesinde uygulama yüzeylerindeki kılcal çatlaklara nüfuz
ederek su geçirimsizlik sağlar.
• Film tabakası oluºturmadığından yüzeyin nefes almasını sağlar.
• UV dayanımına sahiptir.
• Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
PERFORMANS
TİP: (H) Hidrofobik emprenye özellikli ürün
Kapiler su emme ve su emicilik
Penetrasyon derinliği
< 0,1 kg/m2.h0.5
EN 1062 - 3
≥ 0,5 mm
TS EN 1504 - 2
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 1504 - 2
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.472/3
KALİTE BELGELERİ
TS EN 1504 - 2’ye uygundur.
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Seramik
- Doğal taº
- Kil
- Tuğla
- Beton
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Seramik
- Doğal taº
- Kil
- Tuğla
- Beton
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Kullanıma hazır olan Megaİzo Lastik 3 ürünü fırça veya rulo ile yüzeye iki kat
uygulanmalıdır.
• Katlar arasında bekleme süresi bırakılmadan ikinci kat uygulamasına geçilmelidir.
Uygulama Önerileri
• Uygulamanın yapıldığı zeminlerde malzemenin su itici özelliğinin devamı için
uygulamanın, yıpranma durumuna bağlı olarak 2 yılda bir uygulamanın tekrarlanması
önerilir.
• Su emmesi düºük olan yüzeylerde (seramik, porselen, granit gibi) uygulama
sonrası kaplama malzemesi üzerinde leke kalmaması için, uygulamayı takip eden
10 - 15 dk. içinde yüzey, nemli bir temizlik bezi ya da sünger ile silinmelidir,
temizlik esnasında bez yada sünger sık sık değiºtirilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü
doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Megaİzo Lastik 3 ürünü kullanıma hazırdır. Uygulama esnasında içerisine
herhangi bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
62
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Ürünün kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Kuruma süresi
Maksimum 3 saat
40 - 50 dk.
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Megaİzo Lastik 3 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Ekipmanları
Megaİzo Lastik 3 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Süresi
Megaİzo Lastik 3 ürünü kullanıma hazırdır.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
• Rulo
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile
temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Silan ve siloksan esaslı, sıvı hidrofobik emprenye su yalıtım malzemesi
Yoğunluk: 1,00 ± 0,01 gr/cm3
pH: 7 - 8
Renk: ªeffaf
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de tek kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 0,15 kg’dır. Bu değer,
yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo Lastik 3; net 5 kg’lık plastik bidonlarda sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+ 25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
Megaİzo Lastik 5
Elastomerik Polimer Esaslı, Kullanıma Hazır, Elastik
Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Elastomerik polimer esaslı, iç mekanlarda son kat kaplama malzemesinden önce
uygulanabilen kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Lastik 5; banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, sıva, çimento
levha kaplı eğimli çatılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İç mekanlarda,
yatay ve düºey yüzeylerde kullanılması uygundur.
uygulanmalıdır. İlk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama birinci kat
uygulamaya dik yönde olacak ºekilde yapılır.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına Megaİzo File konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Çatlama yapmaz.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Elastiktir.
• Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
PERFORMANS
TİP: DM Dispersiyon esaslı sıvı halde uygulanan su geçirimsizlik ürünü.
Baºlangıç yapıºma mukavemeti
Su ile temastan sonra yapıºma
mukavemeti
Isıl yaºlandırma sonrası
yapıºma mukavemeti
Donma - çözünme
çevriminden sonra yapıºma
mukavemeti
Kireçli suyla temastan sonra
yapıºma mukavemeti
Su geçirimsizlik
Standart koºullarda çatlak
köprüleme özelliği
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
2
TS EN 14891 : 2012
2
≥ 0,5 N/mm
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
Penetrasyon yok, ≤ 20 gr
kütle artıºı
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,75 mm
TS EN 14891 : 2012
≥ 0,5 N/mm
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 14891
TS EN 1504 - 2
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.509
Uygulama Önerileri
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü
doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Megaİzo Lastik 5 ürünü kullanıma hazırdır. Uygulama esnasında içerisine
herhangi bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Ürünün kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Maksimum 3 saat
Katlar arası bekleme süresi
Minimum 6 saat
Üzerine uygulama yapılması için gereken süre
Minimum 3 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
KALİTE BELGELERİ
TS EN 14891 ve
TS EN 1504 - 2’ye uygundur.
CE
UYGULAMA TALİMATLARI
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
İç Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
Karıºtırma Ekipmanları
Megaİzo Lastik 5 ürünü kullanıma hazırdır.
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
İ veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey
emiciliğinin dengelenmesi için yüzey MegaFilm astar ile tek kat olarak
astarlanmalı ve 1 - 2 saat kurumaya bırakılmalıdır.
• Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapıºma mukavemetinin
artırılması için yüzey MegaFilm BB brüt beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı
ve minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Kullanıma hazır olan Megaİzo Lastik 5 ürünü fırça veya rulo ile yüzeye iki kat
63
Karıºım Oranı
Megaİzo Lastik 5 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Süresi
Megaİzo Lastik 5 ürünü kullanıma hazırdır.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
• Rulo
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile
temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Elastomerik polimer esaslı su yalıtım harcı
Yoğunluk: 1,50 ± 0,01 gr/cm3
pH: 8 - 9
Renk: Sarı
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de çift kat uygulama (yaklaºık 2 mm) için önerilen sarfiyat miktarı; 1,0 kg’dır.
Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo Lastik 5; net 3,5 kg’lık plastik kovalarda sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+ 25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
33
64
Megaİzo Lastik 6
Elastomerik Polimer Esaslı, UV Dayanımlı, Tek Bileºenli,
E
Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Elastomerik polimer esaslı olup, son kat kaplama malzemesinden önce veya son
kat olarak uygulanabilen süper elastik, UV dayanımlı, tek bileºenli, kullanıma hazır
su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Lastik 6; tüm yapılarda, özellikle üzeri baºka bir kaplama malzemesi ile
kaplanmayarak açık bırakılacak düz ve eğimli teras çatılarda, binaların dıº
cephelerinin su yalıtımında dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İç ve dıº
mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
REFERANS STANDARTLARI
Uygulama Önerileri
• Yaya ve yük trafiğine maruz kalan yüzeyler, ºap, seramik gibi koruyucu bir
kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır.
• Basınçlı ve basınçsız suya maruz kalan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Ürünün donmaması için uygulamaya ara verildiği zamanlarda ambalaj kapalı
tutulmalıdır.
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Uygulama yüzeyinde su birikimini önleyecek ºekilde düzgünlük sağlanmalıdır.
• Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü
doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Megaİzo Lastik 6 ürünü kullanıma hazırdır. Uygulama esnasında içerisine
herhangi bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
•Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Onaylar/Standartlar
TS EN 14891
TS EN 1504 - 2
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
• % 600 elastiktir.
• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
• UV dayanımına sahiptir.
• Su buharı geçirgenliği vardır.
• Üzeri açık bırakılacak gezilemeyen çatı ve teraslarda, son kat kaplama olarak da
kullanılabilir.
• Üzerine su bazlı boya uygulaması yapılabilir.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
PERFORMANS
Çatlak köprüleme (+23°C ve -5°C)
> 1,5 mm
Çatlak köprüleme (-5°C)
> 1,5 mm
Çatlak köprüleme (-20°C)
Yapıºma mukavemeti
Isıl yaºlandırma sonrası yapıºma
mukavemeti
Kapiler su emme değeri
EN 14891
> 1,5 mm
≥ 0,8 N/mm2
EN 1542
2
EN 1542
≥ 0,8 N/mm
2 0,5
< 0,1 kg/m s
EN 1062 - 3
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Poz No.: 04.509
KALİTE BELGELERİ
TS EN 14891 ve
TS EN 1504 - 2’ye uygundur.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmıº)
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir İ
veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken durumlarda
MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için yüzey MegaFilm astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve 1 - 2 saat
kurumaya bırakılmalıdır.
• Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapıºma mukavemetinin
artırılması için yüzey MegaFilm BB brüt beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı ve
minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Kullanıma hazır olan Megaİzo Lastik 6 ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır. İlk
65
kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama, birinci kat uygulamaya dik
yönde olacak ºekilde yapılmalıdır.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, 2 - 3 mm üzerindeki çatlakların
köprülenmesinde, iki kat arasına Megaİzo File konularak uygulama yapılmalıdır.
File takviyesi gerektiren durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılmalı ve
kurumadan üzerine file serilmelidir.
• Son kat uygulamasında düzgün bir yüzey elde edebilmek için mala kullanılmalıdır.
Uygulama Sınırları
Ürünün kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Maksimum 3 saat
Katlar arası bekleme süresi
Maksimum 4 saat
Kullanıma alma süresi
3 - 7 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Megaİzo Lastik 6 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Ekipmanları
Megaİzo Lastik 6 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Süresi
Megaİzo Lastik 6 ürünü kullanıma hazırdır.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
• Rulo
• Mala
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile
temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Elastomerik polimer esaslı su yalıtım malzemesi
Yoğunluk: 1,40 ± 0,01 g/ml
pH: 8 - 9
Renk: Beyaz
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2'de çift kat uygulama (yaklaºık 1 mm) için önerilen sarfiyat miktarı; 1,5 kg’dır.
Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo Lastik 6; net 5 kg ve 20 kg’lık plastik kovalarda sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +
25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +
25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda sıvı ve toz bileºen ambalajlarının ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
33
66
Megaİzo Kristalize
Çimento Esaslı, Pozitif ve Negatif Su Basıncına Dayanımlı
Çiment
Kristalize Su Yalıtım Harcı
ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, pozitif ve negatif su basıncına dayanımlı, çimento esaslı
yüzeylerde kapiler boºluklara iºleyerek su geçirimsizlik sağlayan, tek bileºenli su
yalıtım harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Kristalize; müstakil yüzme havuzlarında, kanalizasyon ve atık su arıtma
tesislerinde, bodrumlarda, su depolarında, asansör boºluklarında, depo ve garajlarda,
sağlam beton yüzeylerin negatif ve pozitif yönden su yalıtımında kullanılır. İç ve dıº
mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• İçme suyu ile temasa uygundur.
• Yüzeyin hem negatif hem de pozitif yönden etki eden su basıncına karºı direnç
göstermesini sağlar.
• Kılcal çatlakların içine kolayca yerleºir ve kristal bir yapı oluºturup bu çatlakları
doldurarak su geçirimsizliği sağlar.
PERFORMANS
TİP: CM, Çimentolu sıvı halde uygulanan standart koºullarda ve düºük sıcaklıklarda
çatlak köprüleme kabiliyeti olan su geçirimsizlik ürünü.
Uygulama Önerileri
• Megaİzo Kristalize uygulamasından sonra yüzey, plastik bir örtü ile dıº hava
ºartlarından ve termal etkilerden korunmalıdır.
• Uygulama yapıldıktan sonra yüzey 5 gün süreyle nemlendirilmeli, bu esnada
direkt güneº ıºığından, rüzgar ve don gibi etkilerden korunmalıdır.
• Megaİzo Kristalize hazırlandıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır.
Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme
ilave edilmemelidir.
• Karıºıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalıdır.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmeli ve karıºım soğuk su ile yapılmalıdır.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
2
TS EN 14891 : 2012
2
≥ 0,5 N/mm
TS EN 14891 : 2012
Donma - çözünme çevriminden
sonra yapıºma mukavemeti
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
Kireçli suyla temastan sonra
yapıºma mukavemeti
≥ 0,5 N/mm2
TS EN 14891 : 2012
Penetrasyon yok, ≤ 20 gr
kütle artıºı (≥5 bar)(pozitif;
negatif)
TS EN 14891 : 2012
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır.
≥ 0,75 mm
TS EN 14891 : 2012
Uygulama Sınırları
Baºlangıç yapıºma mukavemeti
Su ile temastan sonra yapıºma
mukavemeti
Isıl yaºlandırma sonrası
yapıºma mukavemeti
Su geçirimsizlik
≥ 0,5 N/mm
Standart koºullarda çatlak
köprüleme özelliği
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 1504 - 2
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.477/2
KALİTE BELGELERİ
BS 6920:2000 standardına göre Water Quality Centre İngiltere tarafından verilen
içme suyu ile temasa uygunluk belgesi (Rapor Referans No: M 105590) (24.01.2014)
TS EN 1504 - 2’e uygundur.
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva
- Beton
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap
- Beton
Yüzey Hazırlığı
• Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya
yapıºmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları
gibi maddeler kazınmalıdır.
• Uygulamadan hemen önce beton, çimento esaslı sıva gibi yüzeyler temiz su ile
dikkatli bir ºekilde nemlendirilmelidir. Yüzey suyu çekene kadar beklenmeli, uygulama
sırasında yüzeyin ıslak değil nemli olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Yöntemleri
• Megaİzo Kristalize su yalıtım harcı, fırça ile suya çok doyurulmadan
nemlendirilmiº yüzeye iki kat olacak ºekilde uygulanmalıdır. İlk kat tamamen
67
kuruduktan sonra ikinci kat uygulama, birinci kat uygulamaya dik yönde olacak
ºekilde yapılır.
• Ürünün içeriye penetre olabilmesi için uygulama sonrası yüzey 5 gün süreyle
nemlendirilmelidir.
• Takip eden kat uygulamasının, bir önceki kat uygulamasından 12 saat veya daha
sonra gerçekleºmesi durumunda uygulama öncesi yüzey tekrar nemlendirilmelidir.
Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Maksimum 30 dk.
Katlar arası beklenilmesi gereken süre
Minimum 6 saat
Üzerine uygulama yapılması için beklenmesi gereken süre
Minimum 7 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Ağırlığının %30 - 32’si oranında su ile karıºtırılmalıdır. (25 kg ambalaj için 7,5 - 8,0
litre su)
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
Karıºtırma Süresi
Düºük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak ºekilde
karıºtırılmalıdır. Harç 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1 - 2 dk.
tekrar karıºtırılmalıdır.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile
temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Çimento esaslı, su itici katkılar içeren su yalıtım harcı
Kuru Yoğunluk: 1,50 ± 0,01 gr/cm3
Harç Yoğunluğu: 1,75 ± 0,01 gr/cm3
Tane Boyutu: ≤ 600 μm
Renk: Gri
TÜKETİM / SARFİYAT
1m2 ’de çift kat uygulama (yaklaºık 2 mm) için önerilen sarfiyat miktarı; 3,0 - 3,2
kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo Kristalize; net 25 kg’lık kraft torbalarda 80x100 cm ölçülü bir palette
toplam 54 adet torba (1350 kg) olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
68
Megaİzo K
Polimer Modifiye Edilmiº, Kauçuk - Bitüm Emülsiyon Esaslı,
P
Tek Bileºenli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Kuruduğunda eksiz, esnek bir membran oluºturan, polimer modifiye edilmiº
kauçuk bitüm esaslı, tek bileºenli, solvent içermeyen, su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo K; iç ve dıº mekan, düºey ve yatay beton yüzeylerde, temel, mahzen,
bodrum, kapalı otopark gibi toprak altında kalan mekanların yalıtımında, banyo,
mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde sızıntı sularının engellenmesinde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Kılcal çatlak köprüleme kapasitesi yüksektir.
• Yer altı kullanımı için uygundur.
• Düºey yüzeylerde akma ve sarkma yapmaz.
• Beton yüzeylerde mükemmel yapıºma sağlar.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Elastiktir.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 15814
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.611
• Megaİzo K uygulanmıº yüzeyde tam kuruma sağlanmalı, uygulamadan itibaren
3 gün süreyle toprak dolgu, ºap uygulaması vs. yapılmamalıdır.
• Tam kuruma sağlandıktan sonra Megaİzo K uygulanmıº yüzeyler gecikmeden
kapatılarak, dıº ºartlara karºı korumaya alınmalıdır.
• Megaİzo K’nın üzerine yapılacak uygulamadan önce su yalıtım katmanı, ısı
yalıtım levhaları, drenaj levhaları, geotekstil keçe vb. ile mekanik etkilerden,
yüzeyde oluºabilecek gerilimlerden korunmalıdır.
• Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü
doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Megaİzo K ürünü kullanıma hazırdır. Uygulama esnasında içerisine herhangi bir
yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
KALİTE BELGELERİ
TS EN 15814’e uygundur.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm İzo astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo astar uygulanmıº)
- Eski bitümlü yüzeyler
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm İzo astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo astar uygulanmıº)
- Eski bitümlü yüzeyler
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir İ
veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için yüzey MegaFilm İzo astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve
minimum 5 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Megaİzo K ürünü fırça ile, kuru film kalınlığı minimum 3mm olacak ºekilde
yüzeye iki kat uygulanır.
• İlk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya
dik yönde olacak ºekilde yapılır. Takip edecek katlar her zaman bir önceki kat
kuruduktan sonra ve önceki uygulamaya dik yönde yapılmalıdır. File takviyesi
istenmeyen durumlarda tek kat 2 mm kalınlıkta uygulanır.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir K Yapısal tamir harcı ile kenar
ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Yüzeyde tij delikleri ve karot boºlukları varsa uygulamaya baºlamadan, demir
çubuklar ve/veya plastik parçalar bulundukları yerden çıkarılmalı, çıkarılamadığı
durumlarda beton yüzeyinden minimum 2 cm içerden kesilerek üzeri MegaTamir
İ Yapısal ve MegaTamir K Yapısal ile doldurulmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına Megaİzo File konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Uygulama Önerileri
• Basınçlı suyun olduğu bölgelerde tüketim miktarı ve uygulama kalınlığı artırılmalıdır.
• Uygulama ºartları değerlendirilirken gece - gündüz sıcaklık farklılıkları mutlaka
dikkate alınmalıdır. Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde sıcaklığın +5°C’nin
altına düºmesinin mümkün olabileceği durumlarda, donmuº veya buzlanması
erimekte olan yüzeylerde Megaİzo K uygulaması yapılmamalıdır.
69
Kaplama Koruma Önerileri
• Çatı ve teras uygulamalarında Megaİzo K uygulamasından önce MegaFilm İzo
ile astarlanmalıdır.
• Megaİzo K tam olarak kurumadan üzerine toprak dolgu, ºap uygulaması vb.
mekanik iºlem yapılmamalıdır.
• Tam kuruma sağlandıktan hemen sonra uygulama yüzeyleri detaylara bağlı
kalınarak ısı yalıtım levhaları, drenaj levhaları, geotekstil keçe vb. ile kapatılarak
koruma altına alınmalı, uygulama yüzeyi asla açık bırakılmamalıdır.
• Tam olarak kürünü almamıº yüzeylerin su ile teması engellenmelidir. Uygulama
yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Ürünün kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Yüzeyin kuruma süresi
Tam kuruma süresi
Maksimum 50 dk.
Minimum 1 saat
Minimum 3 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Megaİzo K ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
• Özel uçlu karıºtırma ekipmanı
Karıºtırma Süresi
Ürün kullanılmadan önce kıvamını alması için düºük devirli bir mikserle 1 - 2 dk.
karıºtırılmalıdır..
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile
temizlenmelidir. Kurumuº ürün temizliği, tiner gibi çözücüler ile yapılmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Polimer modifiye edilmiº, bitüm emülsiyon esaslı su yalıtım
malzemesi
Sıvı Yoğunluk: 1,02 ± 0,01 gr/cm3
Renk: Koyu kahverengi
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de çift kat uygulama (yaklaºık 3 mm) için kalınlık için önerilen sarfiyat
miktarı; 2,5 - 3,0 kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak
değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo K; net 25 kg’lık plastik kovalarda sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +
25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
70
Megaİzo 2K
Çimento ve Polimer Modifiye Edilmiº, Bitüm Emülsiyon Esaslı,
Çi
Çift Bileºenli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Kuruduğunda eksiz, esnek bir membran oluºturan, çimento ve polimer modifiye
edilmiº, bitüm emülsiyon esaslı, çift bileºenli, solvent içermeyen, su yalıtım
malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo 2K; iç ve dıº mekan, düºey ve yatay beton yüzeylerde, temel ve temel altında,
mahzen, bodrum, kapalı otopark gibi toprak altında kalan mekanların yalıtımında,
banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde sızıntı sularının engellenmesinde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Kılcal çatlak köprüleme kapasitesi yüksektir.
• Yer altı kullanımı için uygundur.
• Düºey yüzeylerde akma ve sarkma yapmaz.
• Beton yüzeylerde mükemmel yapıºma sağlar.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Elastiktir.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 15814
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.611
KALİTE BELGELERİ
dikkate alınmalıdır. Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde sıcaklığın +5°C’nin
altına düºmesinin mümkün olabileceği durumlarda, donmuº veya buzlanması
erimekte olan yüzeylerde Megaİzo 2K uygulaması yapılmamalıdır.
• Megaİzo 2K uygulanmıº yüzeyde tam kuruma sağlanmalı, uygulamadan
itibaren 3 gün süreyle toprak dolgu, ºap uygulaması vs. yapılmamalıdır.
• Tam kuruma sağlandıktan sonra Megaİzo 2K uygulanmıº yüzeyler gecikmeden
kapatılarak, dıº ºartlara karºı korumaya alınmalıdır.
• Megaİzo 2K’nın üzerine yapılacak uygulamadan önce su yalıtım katmanı, ısı
yalıtım levhaları, drenaj levhaları, geotekstil keçe vb. ile mekanik etkilerden,
yüzeyde oluºabilecek gerilimlerden korunmalıdır.
• Ürün karıºtırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Uygulama esnasında ürünün bileºenleri haricinde karıºım içerisine yabancı
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmeli ve karıºım soğuk su ile yapılmalıdır.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
TS EN 15814’e uygundur.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm İzo astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo astar uygulanmıº)
- Eski bitümlü yüzeyler
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm İzo astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo astar uygulanmıº)
- Eski bitümlü yüzeyler
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
İ veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey
emiciliğinin dengelenmesi için yüzey MegaFilm İzo astar ile tek kat olarak
astarlanmalı ve minimum 5 saat kurumaya bırakılmalıdır.
71
Kaplama Koruma Önerileri
• Çatı ve teras uygulamalarında Megaİzo 2K uygulamasından önce MegaFilm
İzo ile astarlanmalıdır.
• Megaİzo 2K tam olarak kurumadan üzerine toprak dolgu, ºap uygulaması vb.
mekanik iºlem yapılmamalıdır.
• Tam kuruma sağlandıktan hemen sonra uygulama yüzeyleri detaylara bağlı
kalınarak ısı yalıtım levhaları, drenaj levhaları, geotekstil keçe vb. ile kapatılarak
koruma altına alınmalı, uygulama yüzeyi asla açık bırakılmamalıdır.
• Tam olarak kürünü almamıº yüzeylerin su ile teması engellenmelidir. Uygulama
yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Hazırlanan karıºımın kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Maksimum 40 dk.
Yüzeyin kuruma süresi
Minimum 1 saat
Tam kuruma süresi
Minimum 3 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
Uygulama Yöntemleri
• Megaİzo 2K ürünü fırça ile, kuru film kalınlığı minimum 3 mm olacak ºekilde
yüzeye iki kat uygulanır.
• İlk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya
dik yönde olacak ºekilde yapılır. Takip edecek katlar her zaman bir önceki kat
kuruduktan sonra ve önceki uygulamaya dik yönde yapılmalıdır. File takviyesi
istenmeyen durumlarda tek kat 2 mm kalınlıkta uygulanır.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir K Yapısal tamir harcı ile kenar
ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Yüzeyde tij delikleri ve karot boºlukları varsa uygulamaya baºlamadan, demir
çubuklar ve/veya plastik parçalar bulundukları yerden çıkarılmalı, çıkarılamadığı
durumlarda beton yüzeyinden minimum 2 cm içerden kesilerek üzeri MegaTamir
İ Yapısal ve MegaTamir K Yapısal ile doldurulmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına Megaİzo File konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Uygulama Ekipmanları
• Fırça
Uygulama Önerileri
• Basınçlı suyun olduğu bölgelerde tüketim miktarı ve uygulama kalınlığı artırılmalıdır.
• Uygulama ºartları değerlendirilirken gece - gündüz sıcaklık farklılıkları mutlaka
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile
temizlenmelidir. Kurumuº ürün temizliği, tiner gibi çözücüler ile yapılmalıdır.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
18 kg sıvı bileºen, 6 kg toz bileºen ile tamamen karıºtırılmalıdır.
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
• Özel uçlu karıºtırma ekipmanı
Karıºtırma Süresi
Düºük devirli bir mikser ile sıvı karıºtırılmaya baºlanır, bu sırada toz bileºen yavaº
yavaº katılmalıdır. Karıºtırma iºlemi sırasında karıºıma hava sürüklenmemesine,
hava kabarcığı oluºmamasına dikkat edilmelidir. Homojen, topaksız ve fırçayla
sürülebilir bir kıvam elde edilinceye kadar 2 - 3 dk. karıºtırılmalıdır. Uygulama
esnasında ürün aralıklarla karıºtırılmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Çimento ve polimer modifiye edilmiº, bitüm emülsiyon esaslı su
yalıtım malzemesi
Kuru Yoğunluk: 1,65 ± 0,01 gr/cm3 (toz bileºen)
Sıvı Yoğunluk: 1,03 ± 0,01 gr/cm3 (sıvı bileºen)
Karıºım Yoğunluğu: 1,20 ± 0,01 gr/cm3
Renk: Koyu kahverengi (sıvı) , Gri (toz)
TÜKETİM / SARFİYAT
1m2’de çift kat uygulama (yaklaºık 3 mm) için önerilen sarfiyat miktarı; 2,5 - 3,0
kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo 2K; net 24 kg’lık plastik kova içerisinde, 18 kg sıvı bileºen ile naylon
poºette 6 kg toz bileºen olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +
25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +
25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda sıvı ve toz bileºen ambalajlarının ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
72
Megaİzo CT2 / CT3
Cam Tülü Taºıyıcılı, APP (Ataktik Polipropilen) Modifiyeli,
Plastomerik Bitümlü Su Yalıtım Membranı
ÜRÜN TANIMI
Cam tülü ile fiziksel direnci artırılmıº, her iki yüzü polietilen film ile kaplı plastomerik
bitümlü su yalıtım membranıdır.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo CT2 ve Megaİzo CT3; balkon, teras, düz ve eğimli çatılar, çiçeklik, su
kanalları, yapay göletler ve yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Uygulama esnasında buruºma yapmaz ve düz bir görüntü verir.
• Her türlü yüzeye uygulanabilir.
• Baca kenarı ve parapet dönüºü gibi yüzeylerde kolayca uygulanır.
• Yapının ömrü boyunca su yalıtımı sağlar.
• Sarfiyat miktarı, uygulama yapılmadan önce net bir ºekilde belirlenebilir.
• Sülfat gibi zararlı kimyasallar içeren yer altı sularına karºı yüksek mukavemet
gösterir.
• Tehlikeli madde içermez. İnsan ve çevre açısından tehdit oluºturmaz.
• Elastiktir.
PERFORMANS
ÖZELLİKLER
Üst yüzey kaplama
Alt yüzey kaplama
Taºıyıcı cinsi
Sıcaklık dayanımı
Çekme mukavemeti (boy/en)
Kopma uzaması (boy/en)
Soğukta bükülme
STANDART
TS EN 1110
TS EN 12311 - 1
TS EN 12311 - 1
TS EN 1109
BİRİM
°C
N/5 cm
%
°C
Megaİzo CT2
Polietilen film
Polietilen film
Cam tülü
110
300/200
2/2
- 5 (minimum)
Megaİzo CT3
Polietilen film
Polietilen film
Cam tülü
110
300/200
2/2
- 5 (minimum)
Bu değerler laboratuvar ºartlarında elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey
ve ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS 11758 - 1
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.626/5A - 5B
KALİTE BELGELERİ
TS 11758 - 1
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
İ veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için yüzey MegaFilm İzo astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve
minimum 5 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Örtünün alt yüzeyi ºalümo alevi ile eritilerek ve bini payları üst üste gelecek
ºekilde yapıºtırılmalıdır.
• Ek yerlerinde ende 10 cm, boyda ise 15 cm bini payı bırakılmalıdır.
• Membran sıraları, tüm katlarda eğim doğrultusuna dik yönde oluºturulmalı,
sıralar arasında ºaºırtma uygulanarak, ek yerlerinin olabildiğince üst üste
gelmemesine dikkat edilmelidir.
Uygulama Önerileri
• İklim koºulları ve yapıların fiziksel özelliklerine uygun membran seçilmesine dikkat
edilmelidir.
• Uygulama sonrasında yapıºmayan alan kalmamasına dikkat edilmelidir.
• Soğuk havalarda uygulama yapılmadan önce sıcak alanda bekletilmeli ve minimum
+5°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
• Yalıtımın delinmesi muhtemel yerlerde geçiº noktasındaki yalıtım, çelik flanºlar
arasında sıkıºtırılmalıdır.
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
73
• Uygulama yüzeyi asla açık bırakılmamalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve
taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
UYGULAMA TALİMATLARI
Uygulama Ekipmanları
• ªalümo
• Mala
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Cam tülü taºıyıcılı, APP (ataktik polipropilen) modifiyeli,
plastomerik bitümlü su yalıtım malzemesi
Kalınlık: 2 mm, 3 mm
Rulo ağırlığı: 35 kg
Rulo ebadı (en/boy): 15 m2 (2 mm), 10 m2 (3 mm)
TÜKETİM / SARFİYAT
Uygulama yapılacak mekanların özelliklerine ve ihtiyaç metrajına göre sarfiyat
miktarı belirlenir.
AMBALAJ
Megaİzo CT2; 1 metre geniºliğinde, 15 metre boyunda 100x120 cm ölçülü bir
palette toplam 30 adet rulo olarak sunulmaktadır.
Megaİzo CT3; 1 metre geniºliğinde, 10 metre boyunda 100x120 cm ölçülü bir
palette toplam 30 adet rulo olarak sunulmaktadır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) kapalı ortamda rulolar halinde dik olarak depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
UV ıºınlarından ve ani ısı değiºikliklerinden korunmalıdır.
Üst üste depolanmaz.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
Megaİzo PK3 / PK4
Polyester Keçe Taºıyıcılı, APP (Ataktik Polipropilen) Modifiyeli,
Polyest
Plastomerik Bitümlü Su Yalıtım Membranı
ÜRÜN TANIMI
Polyester
olyester keçe ile fiziksel direnci artırılmıº,
artırılmıº her iki yüzü polietilen film ile kaplı
plastomerik bitümlü su yalıtım membranıdır.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo PK3 ve Megaİzo PK4; temel, köprü, viyadük, büyük sanat yapıları,
tüneller, yapay göletler, su kanalları, atık depolama sahaları, arıtma tesisleri ve
yüzme havuzunda kullanıma uygundur.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Kopma ve yırtılmalara karºı yüksek mukavemetlidir.
• Toprakta meydana gelebilecek olumsuz etkilere karºı dayanıklıdır.
• Ağır bina yüklerine karºı dayanımı yüksektir.
• Her türlü yüzeye uygulanabilir.
• Baca kenarı ve parapet dönüºü gibi yüzeylerde kolayca uygulanır.
• Yapının ömrü boyunca su yalıtımı sağlar.
• Sarfiyat miktarı, uygulama yapılmadan önce net bir ºekilde belirlenebilir.
• Sülfat gibi zararlı kimyasallar içeren yer altı sularına karºı yüksek mukavemet
gösterir.
• Tehlikeli madde içermez. İnsan ve çevre açısından tehdit oluºturmaz.
• Elastiktir.
PERFORMANS
ÖZELLİKLER
Üst yüzey kaplama
Alt yüzey kaplama
Taºıyıcı cinsi
Sıcaklık dayanımı
STANDART
-
BİRİM
-
Megaİzo PK3
Polietilen film
Polietilen film
Megaİzo PK4
Polietilen film
Polietilen film
-
-
Polyester
Polyester
TS EN 1110
°C
110
110
Çekme mukavemeti
(boy/en)
TS EN 12311 - 1
N/5 cm
600/400
600/400
Kopma uzaması
(boy/en)
TS EN 12311 - 1
%
30/30
30/30
TS EN 1109
°C
- 5 (minimum)
- 5 (minimum)
Soğukta bükülme
Bu değerler laboratuvar ºartlarında elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey
ve ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS 11758 - 1
• Soğuk havalarda uygulama yapılmadan önce sıcak alanda bekletilmeli ve minimum
+5°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
• Topraktan gelebilecek su miktarına, bölgedeki coğrafi özelliklere ve zemin yapısına
bağlı olarak temel yalıtımlarında tek kat veya çift kat olarak uygulanmalıdır.
• Basınçlı suya karºı bohçalama yalıtımında genel olarak minimum iki kat uygulama
kullanılması önerilmektedir.
• Çatı yalıtımı uygulamalarında eğimin %5’den büyük olması halinde tek kat
Megaİzo PK4 uygulanabilir.
• Yalıtımın delinmesi muhtemel yerlerde geçiº noktasındaki yalıtım, çelik flanºlar
arasında sıkıºtırılmalıdır.
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Uygulama yüzeyleri detaylara bağlı kalınarak ısı yalıtım levhaları, drenaj levhaları,
geotekstil keçe vb. ile kapatılarak koruma altına alınmalı, uygulama yüzeyi asla
açık bırakılmamalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
UYGULAMA TALİMATLARI
Uygulama Ekipmanları
• ªalümo
• Mala
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Polyester keçe taºıyıcılı, APP (ataktik polipropilen) modifiyeli,
plastomerik bitümlü su yalıtım malzemesi
Kalınlık: 3 mm, 4 mm
Rulo ağırlığı: 35 kg (3 mm), 45 kg (4 mm)
Rulo ebadı (en/boy): 10 m2
TÜKETİM / SARFİYAT
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.626/6A - 6F
Uygulama yapılacak mekanların özelliklerine ve ihtiyaç metrajına göre sarfiyat
miktarı belirlenir.
KALİTE BELGELERİ
AMBALAJ
TS 11758 - 1
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
İ veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için yüzey MegaFilm İzo astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve
minimum 5 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Megaİzo PK3; 1 metre geniºliğinde, 10 metre boyunda 100x120 cm ölçülü bir
palette toplam 30 adet rulo olarak sunulmaktadır.
Megaİzo PK4; 1 metre geniºliğinde, 10 metre boyunda 100x120 cm ölçülü bir
palette toplam 20 adet rulo olarak sunulmaktadır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) kapalı ortamda rulolar halinde dik olarak depolanır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
UV ıºınlarından ve ani ısı değiºikliklerinden korunmalıdır.
Üst üste depolanmaz.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
Uygulama Yöntemleri
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Örtünün alt yüzeyi ºalümo alevi ile eritilerek ve bini payları üst üste gelecek
ºekilde yapıºtırılmalıdır.
• Ek yerlerinde ende 10 cm, boyda ise 15 cm bini payı bırakılmalıdır.
• Membran sıraları, tüm katlarda eğim doğrultusuna dik yönde oluºturulmalı, sıralar
arasında ºaºırtma uygulanarak, ek yerlerinin olabildiğince üst üste gelmemesine
dikkat edilmelidir.
Uygulama Önerileri
• İklim koºulları ve yapıların fiziksel özelliklerine uygun membran seçilmesine dikkat
edilmelidir.
• Uygulama sonrasında yapıºmayan alan kalmamasına dikkat edilmelidir.
74
Megaİzo AR
Arduvaz Mineralli, APP (Ataktik Polipropilen) Modifiyeli,
Plastomerik Bitümlü Su Yalıtım Membranı
ÜRÜN TANIMI
Üst yüzeyi arduvaz minerali, alt yüzeyi ise polietilen film ile kaplanmıº ve polyester
keçe taºıyıcı ile güçlendirilmiº, dekoratif su yalıtım membranıdır.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo AR; genel amaçlı su yalıtımında çatı, teraslarda kullanıma uygundur.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Dekoratiftir.
• Yüzey korumasız alanlarda kullanılabilir.
• Çatı kaplamalarında kiremit uygulaması gerektirmez, ekonomik ve hafif bir çatı
elde edilir.
• Her türlü yüzeye uygulanabilir.
• Kopma ve yırtılmalara karºı yüksek mukavemetlidir.
• Baca kenarı ve parapet dönüºü gibi yüzeylerde kolayca uygulanır.
• Yapının ömrü boyunca su yalıtımı sağlar.
• Sarfiyat miktarı, uygulama yapılmadan önce net bir ºekilde belirlenebilir.
• Sülfat gibi zararlı kimyasallar içeren yer altı sularına karºı yüksek mukavemet
gösterir.
• Tehlikeli madde içermez. İnsan ve çevre açısından tehdit oluºturmaz.
• Elastiktir.
STANDART
TS EN 1110
TS EN 12311 - 1
TS EN 12311 - 1
TS EN 1109
TS EN 1107 - 1
BİRİM
°C
N/5 cm
%
°C
%
Megaİzo AR
Arduvaz mineral
Polietilen film
Polyester
110
600/400
30/30
- 5 (minimum)
0,6 (maksimum)
Bu değerler laboratuvar ºartlarında elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey
ve ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS 11758 - 1
Bayındırlık Bak. Poz No.
Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.626/6D - 6E
KALİTE BELGELERİ
TS 11758 – 1’e uygundur.
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
İ veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken
durumlarda MegaTamir İ Yapısal veya MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey
emiciliğinin dengelenmesi için yüzey MegaFilm İzo astar ile tek kat olarak
astarlanmalı ve minimum 5 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için MegaTamir İ ve MegaTamir K tamir harcı
ile kenar ve köºe birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Örtünün alt yüzeyi ºalümo alevi ile eritilerek, bini payları üst üste gelecek ºekilde
yapıºtırılmalıdır.
• Ek yerlerinde ende 10 cm, boyda ise 15 cm bini payı bırakılmalıdır.
• Bini paylarında varsa dökülen mineraller temizlenmelidir.
• Membran sıraları, tüm katlarda eğim doğrultusuna dik yönde oluºturulmalı, sıralar
arasında ºaºırtma uygulanarak, ek yerlerinin olabildiğince üst üste gelmemesine
dikkat edilmelidir.
• Boyuna bindirme iºlemlerinde, granüller iyice kazınmalı ve ºalümo ile ısıtılarak bir
mala yardımıyla membrana gömülmelidir.
Uygulama Önerileri
• İklim koºulları ve yapıların fiziksel özelliklerine uygun membran seçilmesine
dikkat edilmelidir.
• Uygulama sonrasında yapıºmayan alan kalmamasına dikkat edilmelidir.
75
UYGULAMA TALİMATLARI
Uygulama Ekipmanları
• ªalümo
• Mala
TEKNİK ÖZELLİKLER
PERFORMANS
ÖZELLİKLER
Üst yüzey kaplama
Alt yüzey kaplama
Donatı tipi
Sıcaklık dayanımı
Çekme mukavemeti (boy/en)
Kopma uzaması (boy/en)
Soğukta bükülme
Boyut kararlılığı
• Soğuk havalarda uygulama yapılmadan önce sıcak alanda bekletilmeli ve minimum
+5°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Kimyasal Yapı: Arduvaz mineralli, APP (ataktik polipropilen) modifiyeli, plastomerik
bitümlü su yalıtım malzemesi
Kalınlık: 3,5±0,2 mm
Rulo ağırlığı: 42±2 kg
Rulo ebadı (en/boy): 10 m2
Renk: Kırmızı, yeºil
TÜKETİM / SARFİYAT
Uygulama yapılacak mekanların özelliklerine ve ihtiyaç metrajına göre sarfiyat
miktarı belirlenir.
AMBALAJ
Megaİzo AR; 1 metre geniºliğinde, 10 metre boyunda 100x120 cm ölçülü bir
palette toplam 20 adet rulo olarak sunulmaktadır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) kapalı ortamda rulolar halinde dik olarak depolanır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
UV ıºınlarından ve ani ısı değiºikliklerinden korunmalıdır.
Üst üste depolanmaz.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
Megaİzo PU 7
Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır, Elastik Su Yalıtım Malzemesi
Po
ÜRÜN
Ü
Ü TANIMI
Poliüretan esaslı, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen, yüksek su
geçirmezliğine sahip, uzun ömürlü, elastik ve kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo PU 7; banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, sürekli su
ile temas halinde olan yüzeylerde, perde betonlarda, otopark üstlerinde, direkt
güneºe maruz kalmayan yüzeylerde su yalıtım malzemesi olarak kaplama
malzemesinden önce uygulanır. İç ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde
kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• %800 elastiktir.
• Su buharı geçirgenliği vardır.
• Çatlak köprüleme kapasitesi yüksektir.
• -30°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
• Lokal onarımı hızlı ve kolaydır.
• Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama
maddelerine karºı yüksek dayanıma sahiptir.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
PERFORMANS
Kopma noktasındaki genleºme
Çekme dayanımı
Su buharı geçirmezliği
Su basıncına karºı direnç
Beton yüzeye yapıºma
Sertlik (shore A sertlik)
Yanma derecesi
%800 ± 80
5,0±0,3 N/mm2
52,5±9 gr/m2/gün
Sızıntısız
(1m su sütunu, 24 saat)
2,2±0,2 N/mm2
65±5
B2
ASTM D 412
ASTM D 412
ISO 9932:91
DIN EN 1928
ASTM D 903
ASTM D 2240
DIN 4102 - 1
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm İzo PU astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo PU veya MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Seramik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Cam (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Alüminyum (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Çelik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Bitüm Keçe (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm İzo PU astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo PU veya MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Seramik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Cam (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Asfalt (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Alüminyum (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Çelik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Bitüm Keçe (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Yüzeyin nem içeriği maksimum %5 olmalıdır.
• Yeni beton yapılar minimum 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır.
• Megaİzo PU 7 uygulanacak yüzey kesinlikle su ile yıkanmamalıdır.
• Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek için, uygulamadan önce mevcut
çatlakların ve derzlerin titizlikle kapatılması gerekmektedir.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
Epo, MegaTamir EpoGrout veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir
harcı kullanılması gereken durumlarda MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için emici yüzeyler için MegaFilm İzo PU, emici olmayan yüzeyler için
ise MegaFilm İzo Epo astar tek kat olarak uygulanmalıdır. MegaFilm İzo PU ile
astarlanmıº yüzeyler 2 - 3 saat, MegaFilm İzo Epo ile astarlanmıº yüzeyler ise 8 - 12
saat kurumaya bırakılmalıdır.
76
Uygulama Yöntemleri
• Kullanılmadan önce iyi bir ºekilde karıºtırılmıº Megaİzo PU 7, astar uygulanmıº
ve hala biraz yapıºkan olan yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo
ya da fırça yardımı ile yayılmalıdır.
• Megaİzo PU 7 ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır.
• Birinci kat uygulandıktan 12 saat sonra (maksimum 36 saat) ikinci kat uygulamasına
geçilmelidir.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için Megaİzo PU Mastik ile kenar ve köºe
birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına su yalıtım filesi konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Uygulama Önerileri
• Yalıtım üzeri seramik kaplama iºleminde tüketim miktarı ve uygulama kalınlığı
artırılarak; Megaİzo PU 7 uygulanmıº yüzeyde tam kuruma sağlanmadan kumlama
yapılmalıdır.
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü
doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Megaİzo PU 7 ürünü kullanıma hazırdır. Uygulama esnasında içerisine herhangi
bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Yapıºmaya baºlama süresi
Hafif kullanım
Kesin kullanıma geçiº
6 saat
12 saat
7 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Megaİzo PU 7 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Ekipmanları
Megaİzo PU 7 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Süresi
Megaİzo PU 7 ürünü kullanıma hazırdır.
Uygulama Ekipmanları
• Rulo
• Fırça
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan selülozik
tiner ile temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Poliüretan esaslı, yüksek dayanımlı, pre-polimer su yalıtım malzemesi
Uygulama Kalınlığı: Kat baºına maksimum 0,7 mm
Renk: Gri
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de iki veya üç kat için önerilen sarfiyat miktarı; 1,4 - 2,0 kg’dır. Bu değer,
yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo PU 7; net 25 kg’lık teneke kovalarda sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+ 30°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 9 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+30°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda tenekelerin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
77
Megaİzo PU 10
Poliüretan Esaslı, Çift Bileºenli, İçme Suyu Depolarında
Kullanıma Uygun, Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Poliüretan esaslı, içme suyu depolarında kullanıma uygun, uzun ömürlü, solvent
içermeyen, elastik, su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo PU 10; banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, havuz,
su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde, içme suyuyla doğrudan temas eden
yüzeylerde su yalıtım malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç
ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• %100 elastiktir.
• İçme suyu ile temasa uygundur.
• Kokusuzdur, havalandırması yeterli olmayan ortamlarda kullanıma uygundur.
• Hafif yaya trafiğine uygundur.
• UV dayanımına sahiptir.
• Su buharı geçirgenliği vardır.
• -40°C ile +100°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
• Lokal onarımı hızlı ve kolaydır.
• Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama
maddelerine karºı iyi dirence sahiptir.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
PERFORMANS
Kopma noktasındaki genleºme
Çekme dayanımı
Su basıncına karºı direnç
Beton yüzeye yapıºma
Sertlik (shore A sertlik)
>%100
>2 N/mm2
Sızıntısız
(1m su sütunu, 24 saat)
>2,0 N/mm2
70 ± 5
ASTM D 412
ASTM D 412/ DIN 52455
DIN EN 1928
ASTM D 903
ASTM D 2240
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Seramik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Cam (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Alüminyum (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Çelik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Bitüm Keçe (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Seramik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Cam (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Asfalt (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Alüminyum (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Çelik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Bitüm Keçe (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Yüzeyin nem içeriği maksimum %5 olmalıdır.
• Yeni beton yapılar minimum 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır.
• Megaİzo PU 10 uygulanacak yüzey kesinlikle su ile yıkanmamalıdır.
• Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek için, uygulamadan önce mevcut
çatlakların ve derzlerin titizlikle kapatılması gerekmektedir.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
Epo, MegaTamir EpoGrout veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir
harcı kullanılması gereken durumlarda MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için MegaFilm İzo Epo astar tek kat olarak uygulanmalı, 8 - 12 saat
kurumaya bırakılmalıdır.
78
Uygulama Yöntemleri
• Karıºımı hazırlanmıº Megaİzo PU 10, astar uygulanmıº ve hala biraz yapıºkan
olan yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo, fırça ya da diºli mala
yardımı ile yayılmalıdır.
• Megaİzo PU 10 ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır.
• Birinci kat uygulandıktan 12 saat (maksimum 36 saat) sonra ikinci kat uygulamasına
geçilmelidir.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için Megaİzo PU Mastik ile kenar ve köºe
birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına su yalıtım filesi konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Uygulama Önerileri
• Yalıtım üzeri seramik kaplama iºleminde tüketim miktarı ve uygulama kalınlığı
artırılarak; Megaİzo PU 10 uygulanmıº yüzeyde tam kuruma sağlanmadan kumlama
yapılmalıdır.
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Ürün karıºtırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Uygulama esnasında ürünün bileºenleri haricinde karıºım içerisine yabancı
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Hazırlanan karıºımın kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Yapıºmaya baºlama süresi
Hafif kullanım
Kesin kullanıma geçiº süresi
30 dakika
6 saat
12 saat
7 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
A bileºeni (6 kg) ve B bileºeni (1 kg) tamamen karıºtırılmalıdır.
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
• Özel uçlu karıºtırma ekipmanı
Karıºtırma Süresi
Düºük devirli bir mikser yardımıyla A bileºeni 3 - 5 dk. karıºtırılmalıdır. 15 - 20 sn.
dinlendirildikten sonra B bileºeni A bileºenine ilave edilerek homojen bir karıºım
elde edene kadar karıºtırılmalıdır.
Uygulama Ekipmanları
• Rulo
• Fırça
• Taraklı mala
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan selülozik
tiner ile temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Poliüretan reçine ve sertleºtirici içeren su yalıtım malzemesi
Uygulama Kalınlığı: Kat baºına maksimum 0,7 mm
Renk: Beyaz
Katı İçerik: %100
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de iki veya üç kat için önerilen sarfiyat miktarı; 1,4 - 2,0 kg’dır. Bu değer,
yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo PU 10; net 12 kg’lık A bileºeni ve 2 kg'lık B bileºeni ile teneke kovalarda
set olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ortam ve serin (+5°C
ve + 30°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 9 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ortam ve serin (+5°C
ve + 30°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda tenekelerin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
79
Megaİzo PU 15
Poliüretan Esaslı, UV Dayanımlı, Kullanıma Hazır,
Elastik Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Poliüretan esaslı, son kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak
uygulanabilen, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip, UV dayanımlı, uzun ömürlü,
elastik ve kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo PU 15; banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, sürekli su
ile temas halinde olan yüzeylerde, perde betonlarında, otopark üstlerinde, çatı, yeºil
çatı sistemlerinde, yüzme havuzu, çiçek tarhları ve ekim sandıklarında, su depolama
ve dağıtım kanallarında, köprü, tünel gibi beton yapılarda, metal yüzeylerde, su
yalıtım malzemesi olarak ve poliüretan köpük yalıtımının korunmasında kullanılır. İç
ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• %900 elastiktir.
• ANTIROOT bitki kökü dayanım sertifikasına sahiptir.
• Çatlak köprüleme kapasitesi yüksektir.
• Hafif yaya trafiğine uygundur.
• UV dayanımına sahiptir.
• Su buharı geçirgenliği vardır.
• -30°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
• Lokal onarımı hızlı ve kolaydır.
• Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama
maddelerine karºı yüksek dayanıma sahiptir.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
PERFORMANS
Kopma noktasındaki genleºme
Çekme dayanımı
Su buharı geçirmezliği
Su basıncına karºı direnç
Beton yüzeye yapıºma
Sertlik (shore A sertlik)
Yanma derecesi
Standart koºullarda çatlak köprüleme
özelliği
%900 ± 80
7,45±0,30 N/mm2
25,8±4,4 gr/m2/gün
Sızıntısız
(1m su sütunu, 24 saat)
2,2±0,2 N/mm 2
65±5
B2
ASTM D 412
ASTM D 412
ISO 9932:91
ASTM D 903
ASTM D 2240
DIN 4102 - 1
2 mm
EOTA TR-008
DIN EN 1928
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
ANTIROOT
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm İzo PU astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo PU veya MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Seramik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Cam (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Alüminyum (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Çelik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Bitüm Keçe (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Metal (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm İzo PU astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo PU veya MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Seramik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Cam (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Asfalt (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Alüminyum (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Çelik (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Bitüm Keçe (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
- Metal (MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Yüzeyin nem içeriği maksimum %5 olmalıdır.
80
• Yeni beton yapılar minimum 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır.
• Megaİzo PU 15 uygulanacak yüzey kesinlikle su ile yıkanmamalıdır.
• Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek için, uygulamadan önce mevcut
çatlakların ve derzlerin titizlikle kapatılması gerekmektedir.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
Epo, MegaTamir EpoGrout veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir
harcı kullanılması gereken durumlarda MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey
emiciliğinin dengelenmesi için emici yüzeyler için MegaFilm İzo PU, emici
olmayan yüzeyler için ise MegaFilm İzo Epo astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
MegaFilm İzo PU ile astarlanmıº yüzeyler 2 - 3 saat, MegaFilm İzo Epo ile
astarlanmıº yüzeyler ise 8 - 12 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Kullanılmadan önce iyi bir ºekilde karıºtırılmıº Megaİzo PU 15, astar uygulanmıº
ve hala biraz yapıºkan olan yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo
ya da fırça yardımı ile yayılmalıdır.
• Megaİzo PU 15 ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır.
• Birinci kat uygulandıktan 12 saat sonra (maksimum 36 saat) ikinci kat uygulamasına
geçilmelidir.
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için Megaİzo PU Mastik ile kenar ve köºe
birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına su yalıtım filesi konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Uygulama Önerileri
• Üzeri açık bırakılacak, gezilemeyen çatı ve teraslarda, son kat olarak kullanıldığı
yerlerde, mekanik dayanımı yüksek, UV dayanımına sahip, alifatik boya veya son
kat kaplama malzeme uygulaması isteğe bağlı olarak yapılabilir.
• Yalıtım üzeri seramik kaplama iºleminde; Megaİzo PU 15 uygulanmıº yüzeyde
tam kuruma sağlanmadan kumlama yapılmalıdır.
• Yalıtım üzeri kaplama iºleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Uygulama yüzeyinde su birikimini önleyecek ºekilde düzgünlük sağlanmalıdır.
• Megaİzo PU 15 ürünü kullanıma hazırdır. Uygulama esnasında içerisine herhangi
bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve
taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre
ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Yapıºmaya baºlama süresi
Hafif kullanım
Kesin kullanıma geçiº
4 saat
12 saat
7 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Megaİzo PU 15 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Ekipmanları
Megaİzo PU 15 ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Süresi
Megaİzo PU 15 ürünü kullanıma hazırdır.
Uygulama Ekipmanları
• Rulo
• Fırça
• Havasız sprey
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan selülozik
tiner ile temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Poliüretan esaslı yüksek dayanımlı pre-polimer su yalıtım malzemesi
Uygulama Kalınlığı: Kat baºına maksimum 0,7 mm
Renk: Beyaz
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de iki veya üç kat için önerilen sarfiyat miktarı; 1,4 - 2,0 kg’dır. Bu değer,
yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo PU 15; net 25 kg’lık teneke kovalarda sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+ 30°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 9 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+30°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda tenekelerin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
81
Megaİzo PU 6
Bitüm Modifiyeli, Çift Bileºenli, Süper Elastik,
Su Yalıtım Malzemesi
ÜRÜN TANIMI
Bitüm modifiyeli, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen, hızlı
kürlenen, kalıcı esnekliğe sahip, bina temel ve istinat duvarlarının uzun ömürlü su
yalıtımında uygulanan, poliüretan su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo PU 6; bina temellerinde, istinat duvarlarında, beton yapılarda, banyo,
teras ve çatılarda seramik altında, asfalt ve bitümlü karton, EDPM membranlarında
vb. aynı zamanda yatay, düºük hareketli derz aralarında ve kontrol derzlerinde
derz dolgusu olarak kullanılabilir. İç ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde
kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• % 2400 elastiktir.
• Suya ve donmaya karºı dayanıklıdır.
• Su buharı engelleme özelliği vardır.
• Çatlak köprüleme kapastitesi yüksektir.
• -30°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
• Lokal onarımı hızlı ve kolaydır.
• Asidik ve alkali solüsyonlara (%5), deterjanlara, deniz suyu ve yağlara karºı yüksek
dayanım sağlar.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Yüksek yapıºma gücüne sahiptir.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
PERFORMANS
Kopma noktasındaki genleºme
Çekme dayanımı
Su basıncına karºı direnç
Beton yüzeye yapıºma
Sertlik (shore A sertlik)
>2400 %
>2 N/mm2
Sızıntısız
(1m su sütunu, 24
saat)
>2,0 N/mm2
35 - 40
ASTM D 412/ DIN 52455
ASTM D 412/ DIN 52455
DIN EN 1928
ASTM D 903
ASTM D 2240
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva (MegaFilm İzo PU astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo PU veya MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap (MegaFilm İzo PU astar uygulanmıº)
- Beton (MegaFilm İzo PU veya MegaFilm İzo Epo astar uygulanmıº)
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
• Yüzeyin nem içeriği maksimum %7 olmalıdır.
• Yeni beton yapılar minimum 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır.
• Megaİzo PU 6 uygulanacak yüzey kesinlikle su ile yıkanmamalıdır.
• Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek için, uygulamadan önce mevcut
çatlakların ve derzlerin titizlikle kapatılması gerekmektedir.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 24 saat önce MegaTamir
Epo, MegaTamir EpoGrout veya MegaTamir K ile yapılmalıdır. Yapısal tamir
harcı kullanılması gereken durumlarda MegaTamir K Yapısal kullanılmalıdır.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapıºma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin
dengelenmesi için emici yüzeyler için MegaFilm İzo PU, emici olmayan yüzeyler için
ise MegaFilm İzo Epo astar tek kat olarak uygulanmalıdır. MegaFilm İzo PU ile
astarlanmıº yüzeyler 2 - 3 saat, MegaFilm İzo Epo ile astarlanmıº yüzeyler ise 8 - 12
saat kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Karıºımı hazırlanmıº Megaİzo PU 6, astar uygulanmıº ve hala biraz yapıºkan olan
yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo, fırça ya da taraklı mala
yardımı ile yayılmalıdır.
• Megaİzo PU 6 ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır.
• Birinci kat uygulandıktan 12 saat sonra (maksimum 24 saat) ikinci kat uygulamasına
geçilmelidir.
82
• Yalıtımın devamlılığını sağlamak için Megaİzo PU Mastik ile kenar ve köºe
birleºim yerlerine pah yapılmalıdır.
• Pah yapılamadığı durumlarda kenar köºe birleºim yerleri gibi su geçirimsizlik
açısından zayıf bölgelerde Megaİzo Bant uygulanmalıdır.
• Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat
arasına su yalıtım filesi konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren
durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir.
Uygulama Önerileri
• Tam kuruma sağlandıktan hemen sonra uygulama yüzeyleri detaylara bağlı
kalınarak ısı yalıtım levhaları, drenaj levhaları, geotekstil keçe vb. ile kapatılarak
koruma altına alınmalı, uygulama yüzeyi asla açık bırakılmamalıdır.
• Negatif su basıncına karºı uygulanmamalıdır.
• Ürün karıºtırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Uygulama esnasında ürünün bileºenleri haricinde karıºım içerisine yabancı
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taºıyıcılığı uygulama iºlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneº ıºınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
• Aºırı rüzgarlı veya doğrudan güneº gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa baºlamadan önce ortam ve yüzey
uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Hazırlanan karıºımın kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Kürlenme süresi
Hafif yaya trafiği süresi
Kesin kullanıma geçiº
30 - 35 dk.
1 - 3 saat
12 - 24 saat
7 gün
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
A bileºeni (20 lt) ve B bileºeni (20 lt) tamamen karıºtırılmalıdır.
Karıºtırma Ekipmanları
• Düºük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
• Özel uçlu karıºtırma ekipmanı
Karıºtırma Süresi
Düºük devirli bir mikser yardımıyla A bileºeni 3 - 5 dk. karıºtırılmalıdır. 15 - 20 sn.
dinlendirildikten sonra B bileºeni A bileºenine ilave edilerek homojen bir karıºım
elde edene kadar karıºtırılmamalıdır
Uygulama Ekipmanları
• Rulo
• Fırça
• Taraklı mala
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan selülozik
tiner ile temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Bitüm geniºletilmiº, solvent bazlı su yalıtım malzemesi
Renk: Gri
TÜKETİM / SARFİYAT
1 m2’de çift kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 1,0 - 1,5 litredir. Bu değer,
yüzey ve ortam koºullarına bağlı olarak değiºebilir.
AMBALAJ
Megaİzo PU 6; net 20 litrelik A bileºen ve 20 litrelik B bileºen ºeklinde metal
kovalarda set olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ortam ve serin (+5°C
ve +30°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 9 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ortam ve serin (+5°C
ve +30°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda tenekelerin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
83
Megaİzo PU Mastik LM
Poliüretan Esa
Esaslı, Tek Bileºenli, Düºük Modüllü Derz Dolgu Mastiği
Yapı derzleri için yüksek elastikiyete sahip, düºük modüllü poliüretan derz dolgu
mastiğidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo PU Mastik LM; binaların ve ağır yapıların genleºme derzlerini sızdırmaz
ve kalıcı elastik ºekilde doldurmakta kullanılır. Özellikle prekast eleman
birleºimlerinde, çatılarda, yağmur olukları ve yağmur suyu borularının bağlantı ve
ek yerlerinde, anten ve baca diplerinde sızıntılara engel olmak için kullanılır. İç ve
dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Dıº hava koºullarına ve negatif etkilere karºı yüksek dayanıma sahiptir.
• %25’e kadar hareket kapasitesine sahip derzlerde kullanıma uygundur.
• Özellikle genleºme derzlerinde yüzeye uyguladığı minimum direnç sebebiyle
tercih edilmelidir.
• UV dayanımlıdır.
• Sıcaklık değiºimlerinden ve kimyasal maddelerden etkilenmez.
• Kabarcıksız kürlenir.
• Hacim kaybı olmadan uzun yıllar elastikiyetini korur.
• Üzerine boya uygulaması yapılabilir.
• Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
PERFORMANS
Sertlik (shore A sertlik)
Elastisite modülü
%100 uzamadaki gerilme
Çekme mukavemeti
Yırtılma mukavemeti
Kopmada uzaması
Hacim değiºikliği
25
0,4 N/mm2
0,9 N/mm2
1,5 N/mm2
6 N/mm2
% 650
< %5
DIN 53505
DIN EN ISO 8340
DIN 53504
DIN 53504
DIN 53515
DIN 53504
DIN 53505
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva
- Beton
- Seramik
- Doğal Taº
- Mermer
- Ahºap
- Alüminyum
- Sac
- Tuğla
- Emaye
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap
- Beton
- Seramik
- Doğal Taº
- Mermer
- Ahºap
- Alüminyum
- Sac
- Tuğla
- Emaye
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Megaİzo PU Mastik LM astar kullanmadan dahi pek çok yüzeye mükemmel
aderans sağlar. Ancak yüzeyin tamamen tozdan arındırılamadığı durumlarda veya
yüksek mekanik etkiye maruz kalabilecek yerlerde derz alınları yüzey tipine bağlı
olarak yüzey hazırlayıcı MegaFilm İzo PU veya MegaFilm İzo Epo astar ile
astarlanmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Megaİzo PU Mastik LM sosis ürünü uygun baºlıklı tabanca içine yerleºtirilmeli
84
ve tabancanın ucu 45o’lik açıyla kesilmelidir.
• Megaİzo PU Mastik LM’nin derz alınlarına tamamen temas ettiğinden emin
olarak ve içinde hava boºluğu bırakmadan sürekli ve yavaº yavaº sıkılmalıdır.
• Megaİzo PU Mastik LM yüzeyi doldurduktan sonra hafifçe derz kenarlarına
doğru bastırılarak ama taºırmadan düzeltilmeli ve kenarlara yapıºması sağlanmalıdır.
Uygulama Önerileri
• Özellikle derin derzlerde, kalınlığın kontrol edilebilmesi ve üç taraflı yapıºmanın
engellenmesi için kapalı gözenekli derz fitiliyle beraber uygulanmalıdır.
• Megaİzo PU Mastik LM’nin uygulanacağı yüzeylerde keskin kenar çizgileri
veya çok temiz derz kenarları isteniyorsa maskeleme bandı kullanılmalıdır. Maskeleme bandı, mastik kürünü almadan çıkarılmalıdır.
• Megaİzo PU Mastik LM üzerine boya yapılacaksa, öncesinde uygunluk testi
yapılması önerilir.
• Megaİzo PU Mastik LM havayla kürlendiği için ürün açıldıktan sonra hemen
tüketilmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Kürlenme oranı
Film yapma süresi
2,5 - 3,0 mm / 24 saat
45 dk.
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Megaİzo PU Mastik LM ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Ekipmanları
Megaİzo PU Mastik LM ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Süresi
Megaİzo PU Mastik LM ürünü kullanıma hazırdır.
Uygulama Ekipmanları
• Sosis tabancası
• Spatula
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün sertleºmeden önce
aseton veya poliüretan temizleyicisi ile temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Nem ile kürlenen poliüretan malzeme
Yoğunluk: 1,25 gr/cm3
Renk: Gri/Beyaz, isteğe göre özel renkler
Sıcaklık Dayanımı: -40°C ve +90°C arası
TÜKETİM / SARFİYAT
Uygulama yüzeyindeki derz boºluğunun derinlik ve geniºliğine göre sarfiyat miktarı
değiºir.
Derz Geniºliği (cm)
Derz Derinliği
(cm)
ÜRÜN TANIMI
0,5
1,0
1,5
0,5
4
8
13
1,0
8
17
25
1,5
13
25
38
2,0
17
33
50
2,5
21
42
63
3,0
25
50
75
2,0
2,5
17
21
33
42
50
63
67
83
83
104
100
125
3,0
25
50
75
100
125
150
100 metre uzunluğunda bir derz için, belirtilen geniºlik ve derinlikte kullanılan sosis
ürün miktarı (ml)
AMBALAJ
Megaİzo PU Mastik LM; net 600 ml’lik sosis ambalajlarda (20 Sosis Ambalaj/Koli)
sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Havayla kürlendiğinden açıldıktan sonra hemen tüketilmelidir.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
85
Megaİzo PU Mastik HM
Poliüretan Esaslı,
Es
Tek Bileºenli, Yüksek Modüllü Derz Dolgu Mastiği
Yapı derzleri için yüksek elastikiyete sahip, yüksek modüllü poliüretan derz dolgu
mastiğidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo PU Mastik HM; zeminlerdeki genleºme ve dilatasyon derzlerinde,
özellikle yaya ve araç trafiği olan (örn: otoparklar, kaldırımlar gibi) mekanlarda,
köprü ayakları, baraj, tünel, beton yollar gibi inºaatlarda derzlerin doldurulmasında,
ayrıca betonarme su depolarının çatlak ve aralıklarında, sulama kanallarının ek
yerlerinde, çatılarda, yağmur olukları ve yağmur suyu borularının bağlantı ve ek
yerlerinde, anten ve baca diplerinde sızıntılara engel olmak için kullanılır.
Depolarda ve üretim alanlarında, gıda, ilaç gibi endüstriyel zeminlerde yapısal
derzleri doldurmada kullanılır. Seramik, beton, sıva, doğal taº, mermer, ahºap,
alüminyum, sac, tuğla, emaye, gibi yüzeylere yapıºır. Alüminyum, ahºap ve PVC
doğramaların montajında kullanılır.
Binalarda, yapısal veya dekoratif amaçla oluºan blok ve detaylar arasındaki
boºlukların kapatılmasında, balkon ve teraslarda, duvarla döºemenin birleºim
yerlerinde kullanılabilir. İç ve dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Sarkma yapmaz, aºınma ve yaºlanma dayanımı yüksektir.
• Yüksek mekanik etkilere dayanıklıdır.
• UV dayanımlıdır.
• Sıcaklık değiºimlerinden ve kimyasal maddelerden etkilenmez.
• Kabarcıksız kürlenir.
• Hacim kaybı olmadan uzun yıllar elastikiyetini korur.
• Üzerine boya uygulaması yapılabilir.
• Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
PERFORMANS
Shore A sertliği
50
DIN 53505
Elastisite modülü
0,6 N/mm2
DIN EN ISO 8340
%100 uzamadaki gerilme
1,8 N/mm2
DIN 53504
Çekme mukavemeti
1,5 N/mm2
DIN 53504
Yırtılma mukavemeti
7 N/mm2
DIN 53515
Kopmada uzaması
%450
DIN 53504
Hacim değiºikliği
< %5
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva
- Beton
- Seramik
- Doğal Taº
- Mermer
- Ahºap
- Alüminyum
- Sac
- Tuğla
- Emaye
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap
- Beton
- Seramik
- Doğal Taº
- Mermer
- Ahºap
- Alüminyum
- Sac
- Tuğla
- Emaye
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Megaİzo PU Mastik HM astar kullanmadan dahi pek çok yüzeye mükemmel
aderans sağlar. Ancak yüzeyin tamamen tozdan arındırılamadığı durumlarda veya
yüksek mekanik etkiye maruz kalabilecek yerlerde derz alınları yüzey tipine bağlı
olarak yüzey hazırlayıcı MegaFilm İzo PU veya MegaFilm İzo Epo astar ile
astarlanmalıdır.
86
Uygulama Yöntemleri
• Megaİzo PU Mastik HM sosis ürünü uygun baºlıklı tabanca içine yerleºtirilmeli
ve tabancanın ucu 45o’lik açıyla kesilmelidir.
• Megaİzo PU Mastik HM’nin derz alınlarına tamamen temas ettiğinden emin
olarak ve içinde hava boºluğu bırakmadan sürekli ve yavaº yavaº sıkılmalıdır.
• Megaİzo PU Mastik HM yüzeyi doldurduktan sonra hafifçe derz kenarlarına
doğru bastırılarak ama taºırmadan düzeltilmeli ve kenarlara yapıºması sağlanmalıdır.
Uygulama Önerileri
• Özellikle derin derzlerde, kalınlığın kontrol edilebilmesi ve üç taraflı yapıºmanın
engellenmesi için kapalı gözenekli derz fitiliyle beraber uygulanmalıdır.
• Megaİzo PU Mastik HM’nin uygulanacağı yüzeylerde keskin kenar çizgileri
veya çok temiz derz kenarları isteniyorsa maskeleme bandı kullanılmalıdır.
Maskeleme bandı, mastik kürünü almadan çıkarılmalıdır.
• Megaİzo PU Mastik HM üzerine boya yapılacaksa, öncesinde uygunluk testi
yapılması önerilir.
• Megaİzo PU Mastik HM havayla kürlendiği için ürün açıldıktan sonra hemen
tüketilmelidir.
• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuº veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
Kür süresi
2,5 - 3,0 mm / 24 saat
Film y apma süresi
45 dk.
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Megaİzo PU Mastik HM ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Ekipmanları
Megaİzo PU Mastik HM ürünü kullanıma hazırdır.
Karıºtırma Süresi
Megaİzo PU Mastik HM ürünü kullanıma hazırdır.
Uygulama Ekipmanları
• Sosis tabancası
• Spatula
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün sertleºmeden önce
aseton veya poliüretan temizleyicisi ile temizlenmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Nem ile kürlenen poliüretan malzeme
Yoğunluk: 1,25 gr/cm3
Renk: Gri / Beyaz, isteğe göre özel renkler
Sıcaklık Dayanımı: - 40oC ve +90oC arası
TÜKETİM / SARFİYAT
Uygulama yüzeyindeki derz derinliği ve geniºliğine göre sarfiyat miktarı değiºir.
Derz Geniºliği (cm)
Derz Derinliği
(cm)
ÜRÜN TANIMI
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0,5
4
8
13
17
21
25
1,0
8
17
25
33
42
50
1,5
13
25
38
50
63
75
2,0
17
33
50
67
83
100
2,5
21
42
63
83
104
125
3,0
25
50
75
100
125
150
100 metre uzunluğunda bir derz için, belirtilen geniºlik ve derinlikte kullanılacak
sosis ürün miktarı (ml)
AMBALAJ
Megaİzo PU Mastik HM; net 600 ml’lik sosis ambalajlarda (20 Sosis Ambalaj/Koli)
sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Havayla kürlendiğinden açıldıktan sonra hemen tüketilmelidir.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
87
Megaİzo Stoper
Çimento Esaslı, Ani Priz Alma Özelliğine Sahip
Su Tıkama Harcı
ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, ani priz alan, su sızıntılarını tıkamak için kullanılan su tıkama harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Stoper; temellerdeki perde duvarlar, bodrumlarda, istinat duvarlarında,
asansör boºluklarında, havuzlarda, betonarme su depolarında ve beton
borulardaki delik veya derin çatlaklardan basınçlı halde veya sızıntı halinde gelen
suyu çok kısa bir zamanda kesmek amacıyla kullanılır. İç ve dıº mekanlarda, yatay
ve düºey yüzeylerde kullanılır.
• 2 - 4 dk. gibi çok kısa bir sürede priz alır.
• Suyun çok hızlı aktığı noktalarda dahi etkilidir.
• Yüksek aderans ve mekanik dayanıma sahiptir.
• Tuzlu suya karºı dayanıklıdır.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TÜKETİM / SARFİYAT
1,5 kg’lık ürün ile 1 litre yer doldurulur. Bu değer, uygulama yüzeyi ve ortam
koºullarına bağlı olarak değiºiklik gösterebilir.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva
- Beton
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap
- Beton
AMBALAJ
Megaİzo Stoper; net 5 kg’lık plastik kovalarda sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 6 aydır.
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Akıntının olduğu delik, su basıncının azaltılması için dıº kısmı daha geniº olacak
ºekilde minimum 3x3 cm boyutunda geniºletilmelidir. Delik geniºliği/derinliği oranı
1/2 olmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
Megaİzo Stoper, yeterli miktarda alınarak, delik ya da çatlağın üzerine
bastırılmalıdır. Harç yüzeye basılı ºekilde 1 - 2 dk. bekletilmelidir. Hemen sonrasında
vakit kaybetmeden fazla malzeme alınmalı ve yüzey mala ile düzeltilmelidir.
Uygulama Önerileri
• Birden fazla yerde sızıntı varsa uygulamaya en üstten baºlanmalıdır.
• Kullanım süresinin kısa olmasından dolayı harç az miktarda hazırlanmalıdır.
• Tuğla veya gazbeton gibi zayıf yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.
• Hareketli yüzeyler ve noktalarda, alttaki yüzeye iyi bağlanmamıº yüzeylerde
uygulanmamalıdır.
• Ürün karıºtırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
kap ömrünü doldurmuº ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme
ilave edilmemelidir.
• Karıºıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır.
Uygulama Sınırları
1 - 2 dk.
2 - 4 dk.
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA TALİMATLARI
Karıºım Oranı
Ağırlığının % 20’si oranında su ile karıºtırılmalıdır. (1 kg toz için 0,2 litre su)
Karıºtırma Ekipmanları
Hazırlanacak miktar az ise el ile, daha fazla ise mikser ile karıºtırılır.
Karıºtırma Süresi
Harç çok çabuk priz aldığından karıºımın mümkün olduğunca kısa sürede yapılması
gerekmektedir.
88
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile
temizlenmelidir.
Kimyasal Yapı: Yüksek alüminalı çimento esaslı, su tıkama harcı
Kuru Yoğunluk: 1,6 ± 0,1 gr/cm3
Priz Süresi: 2 - 4 dk.
Renk: Gri
ÜRÜN AVANTAJLARI
Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi - Kap ömrü
Priz süresi
Uygulama Ekipmanları
• El veya harç malası
• Spatula
• Eldiven
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
Megaİzo Bant
Termoplastik Elastomer Esaslı Su Yalıtım Bandı
ÜRÜN TANIMI
TEKNİK ÖZELLİKLER
İki kenarı fileli termoplastik elastomer esaslı, yapılarda kenar köºe birleºim yerlerinde
uygulanan yalıtım bandıdır. Islak mekanlarda hareketli derzler, duvar ve zemin
birleºim yerlerinde kullanılabilir.
Kimyasal Yapı: Termoplastik elastomer esaslı, fileli su yalıtım bandı
Ebat: 120 mm toplam geniºlik / 70 mm bant geniºliği
Rulo Uzunluğu: 50 m
Birim Ağırlık: 35 gr/m
Kalınlık: 0,56 mm
Renk: Gri
Sıcaklık Dayanımı: -30°C ve +90°C arası
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo Bant; banyo, tuvalet, balkon, teras gibi ıslak hacimlerde, duvar ve duvar
döºeme birleºim noktalarında, havuz su deposu gibi sürekli ıslak bölgelerde, boru
etrafları, köºeler gibi sızdırmazlık açısından zayıf yerlerde sızdırmazlık sağlar. İç ve
dıº mekanlarda, yatay ve düºey yüzeylerde kullanılır.
Uygulama yapılacak mekanların özelliklerine ve ihtiyaç metrajına göre sarfiyat
miktarı belirlenir.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• UV dayanımlıdır.
• Yırtılmalara karºı yüksek mukavemete sahiptir.
• Kimyasallara karºı direnci yüksektir.
• Yüksek ısı dayanımına sahiptir, sıcaklıklarda elastikiyetini kaybetmez.
PERFORMANS
Maksimum basınç dayanımı
Su basıncı dayanımı
Boyuna kopma yükü
Enine kopma yükü
Boyuna uzama
Enine uzama
%25 Elastisitede güç emme
%50 Elastisitede güç emme
UV Dayanımı
TÜKETİM / SARFİYAT
3 bar
˃ 1,5 bar
67 N/15 mm
40 N/15 mm
% 29
% 125
0,72 N/mm
0,92 N/mm
Minimum 500 saat
AMBALAJ
Megaİzo Bant; net 50 metrelik rulo olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 24 aydır.
EN 1928
DIN 527 - 3
DIN 527 - 3
DIN 527 - 3
DIN 527 - 3
DIN 527 - 3
DIN 527 - 3
EN ISO 4892 - 2
DEPOLAMA KOªULLARI
Açılmamıº orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dıº Mekan Duvar;
- Çimento esaslı sıva
- Beton
İç ve Dıº Mekan Zemin;
- Çimento esaslı ºap
- Beton
Yüzey Hazırlığı
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmıº olmalı, yağ, kir veya yapıºmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler
kazınmalıdır.
Uygulama Yöntemleri
• Megaİzo Bant, uygulanacak yüzeye minimum 1 mm kalınlığında Megaİzo
Lastik 5, 6, 7, 10, 15, Megaİzo PU 6, 7, 10, 15, Megaİzo 2K, Megaİzo K,
Megaİzo Lastik Mono su yalıtım malzemelerinden uygun olan bir tanesi
uygulanmalıdır.
• Birinci kat uygulaması kuruduktan sonra (tercih edilen su yalıtım malzemesine
göre kuruma süresi değiºir) üzerine ikinci kat uygulama yapılır. Yalıtım bandının
üzeri, su yalıtım malzemesi ile tamamen kapatılmalıdır.
• Yeni uygulanmıº yalıtım malzemesinin üzerine Megaİzo Bant yerleºtirilir ve mala
yardımıyla düzeltilir. Su yalıtım bandı ile yüzey arasında hava boºlukları kalmamasına
özen gösterilmelidir. Bandın her iki tarafından birkaç milimlik kısmın su yalıtım
harcına iyice gömülmüº olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Önerileri
• Genleºme derzlerinde Megaİzo Bant’a omega ºekli (Ω) verilerek uygulanması
tavsiye edilir. Böylece çekmeye karºı direnç artırılmıº olacaktır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
UYGULAMA TALİMATLARI
Uygulama Ekipmanları
El veya harç malası
Ekipman Temizliği
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile
temizlenmelidir.
89
Megaİzo File
Güçlendirme ve Donatı Filesi
ÜRÜN TANIMI
Su yalıtım ürünleri ile birlikte, çekme gerilmeleri dolayısıyla oluºabilecek çatlamaları
minimize etmek amacıyla kullanılan 75 gr/m2 ağırlıkta tekstil donatı filesidir.
KULLANIM ALANLARI
Megaİzo File; çimento, akrilik ve bitüm esaslı su yalıtım malzemelerinin
uygulamasında, katlar arasında kullanılır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellikler
Birim alan kütlesi (g/m2)
Dokuma
Çözgü
136
Atkı
136
21
22
Birim alan kütlesi (g/m2)
75
Yanabilen kütle miktarı (%)
22
Nem (%)
0,01
Kalınlık (mm)
0,35
Geniºlik (m)
1
Uzunluk (m)
100
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
UYGULAMA
İki kat ºeklinde uygulanan su yalıtım malzemesinin ara katına, çekme gerilmeleri
dolayısıyla oluºabilecek çatlamaları önlemek için yerleºtirilir.
TÜKETİM / SARFİYAT
1 rulo ile 100 m2’lik alana uygulama yapılabilir.
AMBALAJ
Megaİzo File; 1 metre eninde, 100 metre boyunda 0,35 mm kalınlığında 100
m2'lik rulo olarak sunulmaktadır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +25°C arası
sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
90
MegaYeºil Çatı
Yeºil Çatı Uygulamaları İçin Koruma ve Drenaj Sistemleri
ÜRÜN TANIMI
Her türlü yapının çatı, teras, balkon gibi kısımlarında hızlı ve kolay uygulanabilen,
yapı ve çevresinde termal ve akustik yalıtımda kayda değer bir artıº sağlayan,
ºiddetli fırtına ve yağmur suyunun yıkıcı etkilerini azaltarak, sel suyu drenaj
kontrolü sağlayan, yapıyı çevreleyen doğal ortama katkı sağlayarak yeni bir yaºam
alanı oluºturan ve geliºtiren, estetik yeºil çatı sistemidir.
KULLANIM ALANLARI
MegaYeºil Çatı; yapılarda özellikle çatı, teras, balkon, konsol çıkma bölümlerde ve
otopark üstü yeºillendirme projelerinde kullanıma uygun olup, eski yapılarda,
uygun su yalıtımı ve güçlendirme sonucunda rahatlıkla kullanılabilir.
Yapı projeleri içerisinde yer alan tüm EKSTANSİF (YAYGIN) YEªİL ÇATI projelerinde
kullanıma uygundur.
Extansif (Yaygın) Yeºil Çatı Sistemleri:
Düºük kalınlıkta, seyrek bakım ve sulama ihtiyacı özelliği ile en çok tercih edilen
sistemlerdir. Çeºitli çatı tiplerine göre (düz çatı, eğimli çatılar, ters çatılar gibi)
ayarlanabilirler.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Binalarda termal ve akustik yalıtımda kayda değer artıº sağlayarak, kıºın ısının
daha fazla korunmasını, yazın ısı dalgalarının ve zararlı güneº ıºınlarının etkilerinin
azalmasını sağlar.
• ªiddetli fırtına ve sel suyunun yıkıcı etkilerini azaltarak, çatı drenajının ömrünü ve
iºlerliğini her zaman korur.
• Çatıya düºen yağmur suyunun %50 - %90 oranında tutulmasını sağlar.
• Yapı üzerindeki su yalıtım sistemini koruyarak kullanım ömrünü artırır.
• Uçucu toksinlerin iºlenerek havadaki oksijen oranının artmasını sağlar.
• Havadaki toz parçacıklarının tutulmasına yardımcı olarak, hava kalitesini artırır.
• Bina enerji verimliliğinin büyük oranda artmasını sağlar.
• ªehir merkezlerinde ender bulunan; terapi edici, huzurlu ve doğal ortamların
yaratılmasını sağlar.
• Yapıyı çevreleyen doğal yapının zenginleºmesi ve geliºmesini sağlar.
• Yapı mimarisine katkısı sonucu bina emlak değerlerinin fazlasıyla artmasını
sağlar.
• Hızlı ve kolay uygulanır.
Uygulama Önerileri
• MegaYeºil Çatı uygulamasının performanslı ve uzun ömürlü çalıºabilmesi için,
uygulama yöntemlerinde belirtilen yöntemlerin eksiksiz uygulanması gerekmektedir.
• Sistemin en üst katmanında yer alan bitkiler; rüzgara, direk güneº ıºığına ve az
suya dayanıklı sedum adı verilen özel türlerden oluºmalıdır.
• MegaYeºil Çatı uygulaması sonrası, periyodik olarak talimatlara göre bakım
yapılmalıdır.
• Değiºik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme
Kök tutucu
Polietilen
Drenaj levhası
HD - PE
Nem tutucu geotekstil
%100 Polyester
keçe
Geotekstil filtre
Polipropilen
Renk
Siyah
Siyah
Ağırlık
~450 gr/m
~850 gr/m
Gri melanj
~400 gr/m
2 m x 50 m
Gri
~105 gr/m
2,1 m x 100 m
2
2
2
2
Rulo Ebadı
8 m x 25 m
2 m x 20 m
DAYANIM
Kimyasallara, bitki köklerine ve çürümeye karºı dayanıklıdır.
TÜKETİM / SARFİYAT
Uygulama yapılacak olan yere göre değiºiklik göstermektedir.
AMBALAJ
MegaYeºil Çatı; proje bazında hesaplanarak sistem olarak sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ
PERFORMANS
Raf ömrü bulunmamaktadır.
Basınç dayanımı
Su tutma kapasitesi
200 kN/m2
≥ 7 lt/m2
EN 13252 : 2008
EN 13252 : 2008
Kabarcıklar arası drenaj kapasitesi
≥ 10 lt/m.s
EN 13252 : 2008
≥ 14 lt/m2
≥ 1,2 lt/m2.s
-30oC ve +80oC arasında
EN 13252 : 2008
EN 13252 : 2008
Kabarcıklar arası hava hacmi
Perforasyonlardan drenaj hızı
Isı dayanımı
• MegaYeºil Çatı üzerine bitkisel toprak ya da dolgu tabakası serilir. Sedum, çim
gibi az yoğunlukta ve ince bitki örtüsünden oluºan extansif yeºil çatı
uygulamalarda 5 - 10 cm kalınlığında toprak yeterli olacaktır. Çalı ve ağaçlar gibi
yoğun bitki örtüsünden oluºan intensif yeºil çatı uygulamalarında toprak kalınlığı
20 - 60 cm arasında olmalıdır. Yüzey yeºillendirilir. Bitkiler rüzgara, direkt güneº
ıºığına ve az suya dayanıklı sedum adı verilen özel türlerden oluºmalıdır.
• MegaYeºil Çatı oluºturulduktan sonra, her daim canlı, zengin ve yeºil bir ortam
yaratmak, koruyup sürdürebilmek için bahçe bakımları, uygulama sonrası verilen
bakım talimatlarına göre mevsim ºartlarına uygun ºekilde aksatmadan yapılmalıdır.
DEPOLAMA KOªULLARI
Direkt güneº ıºığı altında bırakılmamalıdır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Ürünün kolay ve güvenli ºekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) baºvurunuz.
Bu değerler laboratuvar ºartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında
yapılan deneyler sonucunda elde edilmiºtir. Tabloda verilen değerler yüzey ve
ortam koºullarına göre farklılık gösterebilir.
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 13252
KALİTE BELGELERİ
CE
UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Uygulama Yüzeyleri
Teras çatı yapım kurallarına göre inºa edilmiº, %2 eğimli akıntıya sahip, iyi ºekilde
yalıtılmıº düz çatılar üzerine uygulanmaktadır.
Uygulama Yöntemleri
• Kök Tutucu, mevcut su yalıtımı üzerine, birbirleri üstünde 30 cm bindirme
yapacak ºekilde serilir ve kenarlarda toprak tabakası yüksekliğine kadar döndürülür.
• Geotekstil Keçe, Kök Koruyucu üzerine döºenir. Nem tutma amaçlı bu keçe
kenarlarda toprak tabakası yüksekliğine kadar döndürülür. Kenarlarda üzerlerine
20 - 30 cm geniºliğinde 16/32’lik çakıl serilir. Böylece kenarlarda örtü sabitlenir ve
UV ıºınlarından korunur.
• Drenaj Levhası, Geotekstil Keçe üzerine serilir. Drenaj levhası üzerindeki
delikler sayesinde fazla su tahliye edilirken sistemdeki nem de dıºarı atılır. Levha
bindirmeleri birbirleri üzerine minimum 10 cm olmalıdır.
• Cam Elyaflı Filtre, drenaj levhası üzerine minimum 30 cm bindirmelerle serilir.
• Giderlerde MegaYeºil Çatı delinmelidir. Kök Koruyucu ve Geotekstil Keçe,
giderler üzerinde yıldız ºeklinde kesilerek gider deliklerinin içine kıvrılır ve gider
kafesinin içine sabitlenir. Giderler etrafına yaklaºık 30 cm geniºliğinde çakıl döºenir.
91
Download

Su Yalıtım Malzemeleri