kpss
nin
sorduğu tüm
sorular
tamamı çözümlü
bin iki yüz soru
2014
GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR
KPSS
KONU KONU DÜZENLENMİŞ
ÇIKMIŞ SORULAR
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Komisyon
KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIS SORULAR
ISBN 978-605-364-607-5
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© 2014 Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
“Bu kitapta yer alan geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlardaki ÇIKMIŞ SORULAR'ın
her hakkı ÖSYM'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması
ÖSYM'nin yazılı izni olmadan yapılamaz. Pegem Akademi Yayıncılık telif ücreti ödeyerek
bu izni almıştır.”
44. Baskı: Mayıs 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Seda Demiralp
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Tuna Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bahçekapı Mahallesi 2460. Sokak No: 7
Şaşmaz/ANKARA
(0312-278 34 84)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 16102
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
E-ileti: [email protected]
SUNU
Değerli KPSS adayları,
Mevcut sınav sisteminde yer alan soruların tekrar ele alınıp soru
bankası olarak siz adaylara sunulması, amaç itibarıyla standart soru
bankalarından farklılık arz etmemektedir. Ancak, çıkmış soruların soru
bankası haline getirilmesi, belli bir zaman aralığında KPSS’nin hangi
konulara ağırlık verdiğini anlamak açısından diğer soru bankalarından
önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Elinizdeki kitap, 2004-2013 yıllarını kapsayan KPSS genel yetenek, KPSS genel kültür alanlarında
çıkmış tüm soruları kapsamaktadır. Soruların çözümleri uzman kadrolar tarafından yapılmış olup, siz adaylara rehber niteliğinde olması
amaçlanmıştır. Bu anlamda “KPSS Tamamı Çözümü Genel Yetenek ve
Genel Kültür Çıkmış Sorular” kitabımızın siz adaylara faydalı olacağını
umuyor, hepinize Pegem Akademi Yayıncılık olarak başarılar diliyoruz.
Pegem Akademi Yayıncılık
TÜRKÇE
(ss: 1-139)
Sözcükte Anlam.................................................................................................................................3
Cümlede Anlam ...............................................................................................................................14
Paragrafta Yapı................................................................................................................................39
Paragrafta Konu ..............................................................................................................................52
Paragrafta Ana Düşünce .................................................................................................................70
Paragrafta Yardımcı Düşünce .........................................................................................................77
Paragrafta Anlatım Biçimleri ..........................................................................................................103
Ses Bilgisi ......................................................................................................................................107
Yazım Kuralları ..............................................................................................................................108
Noktalama İşaretleri....................................................................................................................... 112
Sözcük Türleri................................................................................................................................ 116
Cümle Bilgisi ..................................................................................................................................125
Yapı Bilgisi .....................................................................................................................................128
Anlatım Bozukluğu.........................................................................................................................129
Sözel Mantık ..................................................................................................................................138
MATEMATİK
(ss: 141-231)
Sayılar ...........................................................................................................................................143
Bölme-Bölünebilme .......................................................................................................................150
OBEB-OKEK .................................................................................................................................153
Rasyonel Sayılar ...........................................................................................................................155
Birinci Dereceden Denklemler .......................................................................................................160
Birinci Dereceden Eşitsizlikler ve Sıralama ...................................................................................162
Mutlak Değer .................................................................................................................................166
Üslü Sayılar ...................................................................................................................................169
Köklü Sayılar .................................................................................................................................174
Çarpanlara Ayırma ........................................................................................................................179
Oran-Orantı ...................................................................................................................................184
Denklem Kurma .............................................................................................................................188
Yaş Problemleri .............................................................................................................................198
Kar-Zarar Problemleri ....................................................................................................................200
Hız Problemleri ..............................................................................................................................202
İşçi Havuz Problemleri ...................................................................................................................206
Yüzde-Faiz Problemleri .................................................................................................................209
Karışım Problemleri .......................................................................................................................213
Sayı Problemleri ............................................................................................................................215
Kümeler .........................................................................................................................................216
İşlem-Modüler Aritmetik .................................................................................................................218
İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler .....................................................................................222
Permütasyon-Kombinasyon ..........................................................................................................224
Olasılık...........................................................................................................................................226
Sayısal Mantık ...............................................................................................................................228
GEOMETRİ
(ss: 233-273)
Üçgenler ........................................................................................................................................235
Benzerlik ve Alan ...........................................................................................................................239
Çokgenler ......................................................................................................................................242
Dörtgenler ......................................................................................................................................244
Çember-Daire ................................................................................................................................249
Katı Cisim ......................................................................................................................................252
Analitik Geometri ...........................................................................................................................255
Grafik .............................................................................................................................................258
TARİH
(ss: 275-380)
İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi.....................................................................................................277
İlk Türk İslam Devletleri .................................................................................................................281
Türkiye Tarihi .................................................................................................................................285
Osmanlı Devleti Kültür - Medeniyeti ..............................................................................................289
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri .................................................296
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti........................................................................................................307
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ...................................................................................................313
I. TBMM Dönemi............................................................................................................................320
Kurtuluş Savaşı Anlaşmalar ve Muharebeler Dönemi ...................................................................324
Atatürk İnkılâpları - Siyasi ..............................................................................................................334
Atatürk İnkılâpları - Ekonomik........................................................................................................341
Atatürk İnkılâpları - Eğitim .............................................................................................................346
Atatürk İnkılâpları - Hukuk .............................................................................................................351
Atatürk İnkılâpları - Toplumsal .......................................................................................................353
Atatürk İnkılâpları - Kronoloji .........................................................................................................357
Çok Partili Yaşama Geçiş ..............................................................................................................359
Atatürk İlkeleri ................................................................................................................................363
Atatürk Dönemi ve Sonrası Türk Dış Politikası-II. Dünya Savaşı ..................................................368
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ........................................................................................................379
COĞRAFYA
(ss: 381-467)
Türkiye’nin Matematik ve Özel Konumu ........................................................................................383
Türkiye’nin İklimi ............................................................................................................................386
Türkiye’nin Bitki Örtüsü..................................................................................................................389
Türkiye’de Sıcaklık ........................................................................................................................390
Türkiye’nin Yerşekilleri ...................................................................................................................391
Türkiye’de Ovalar ve Platolar ........................................................................................................395
Türkiye’de Baraj ve Göller .............................................................................................................397
Türkiye’de Toprak Tipleri, Erozyon ve Heyelan .............................................................................398
Türkiye Nüfusunun Özellikleri ........................................................................................................399
Türkiye’de Nüfus Dağılışı ..............................................................................................................403
Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu ..........................................................................................................407
Türkiye’de Göçler ..........................................................................................................................410
Türkiye’de Yerleşme ......................................................................................................................412
Türkiye’de Şehirler.........................................................................................................................415
Türkiye’nin Ekonomisi....................................................................................................................417
Türkiye’de Tarım ............................................................................................................................421
Türkiye’de Hayvancılık ..................................................................................................................429
Türkiye’de Balıkçılık.......................................................................................................................432
Türkiye’de Sanayi ..........................................................................................................................433
Türkiye’de Ticaret ..........................................................................................................................436
Türkiye’de Turizm ..........................................................................................................................440
Türkiye’de Ulaşım ..........................................................................................................................443
Türkiye’de Enerji Kaynakları ..........................................................................................................448
Türkiye’de Madenler ......................................................................................................................453
Karadeniz Bölgesi..........................................................................................................................454
Marmara Bölgesi ...........................................................................................................................456
Ege Bölgesi ...................................................................................................................................457
Akdeniz Bölgesi .............................................................................................................................459
İç Anadolu Bölgesi .........................................................................................................................461
Güneydoğu Anadolu Bölgesi .........................................................................................................462
Doğu Anadolu Bölgesi ...................................................................................................................463
Harita Bilgisi...................................................................................................................................464
Çevre Sorunları .............................................................................................................................465
ANAYASA
(ss: 469-513)
Temel Hukuk Bilgisi .......................................................................................................................471
Vatandaşlık Bilgisi..........................................................................................................................477
Hükümet Sistemleri .......................................................................................................................478
1982 Anayasası’nın Genel Özellikleri ............................................................................................479
Temel Hak ve Hürriyetler ...............................................................................................................481
Seçimler - Siyasi Partiler ...............................................................................................................483
Yasama..........................................................................................................................................485
Yürütme .........................................................................................................................................491
Yargı ..............................................................................................................................................497
İdare Hukuku .................................................................................................................................501
Güncel Sorular...............................................................................................................................505
TÜRKÇE
m
Sözcükte Anlam
m
Cümlede Anlam
m
Paragrafta Yapı
m
Paragrafta Konu
m
Paragrafta Ana Düşünce
m
Paragrafta Yardımcı Düşünce
m
Paragrafta Anlatım Biçimleri
m
Ses Bilgisi
m
Yazım Kuralları
m
Noktalama İşaretleri
m
Sözcük Türleri
m
Cümle Bilgisi
m
Yapı Bilgisi
m
Anlatım Bozukluğu
m
Sözel Mantık
Sözcükte Anlam
SÖZCÜKTE ANLAM
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“kurmak” sözcüğü “oluşturmak”
anlamında kullanılmıştır? (2004)
3.
A) Gittiği yerlerde yeni dostluklar
kurmuştu.
Bu cümlede “tomurcuğa durmak”
sözüyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir? (2004)
B) Sofrayı kurmak için konukların
gelmesini bekledi.
A) Kısa sürede tanınmaya çalışmak
B) Yazar olmaya hazırlanmak
C) Büyük bir ağacın altına çadır
kurdular.
C) Kendinden önceki yazarlara
benzemeye çalışmak
D) Yeni aldığı bilgisayarı babasıyla
beraber kurdu.
D) Değişik konuları işleyerek dikkat
çekmek
E) Gece yatarken saatin zilini kurmayı
unutmadı.
2.
Bu kitabıyla, tomurcuğa durmuş genç bir
öykücünün çiçek açtığını gösterdi.
E) Öykücülüğümüzün en güçlü
temsilcisi olmak
Ünlü Macar besteci ve piyanist Franz
Liszt, İstanbul’a geldiğinde, hem
sarayda padişahın huzurunda hem
de Boğaziçi’nde verdiği konserlerde,
Batı müziğinin ülkemizde filizlenmesini
sağladı. 1847’de İstanbul’a gelen Liszt,
bu görkemli kentten, hayal ettiğinin çok
ötesinde etkilendi.
4.
Bu parçadaki altı çizili sözlerin anlamı
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
verilmiştir? (2004)
Bir eleştirmenimiz şöyle diyor: “Şu da
bir gerçektir ki şiirin ayağına köstek olan
uyağı atmakla Orhan Veli şiirimize çok
büyük katkıda bulunmuştur.
A) öğretilmeye başlamak - düşlerindeki
gibi
Bu cümledeki altı çizili sözle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2005)
B) uygulamaya karar vermek söylendiği gibi
A) Şiirin anlaşılmasını zorlaştırmak
B) Şairleri birbirini taklit etmeye
yönlendirmek
C) dinlenmek - hiçbir şeyde olmadığı
kadar
C) Şiirin benimsenip sevilmesini
engellemek
D) ilgi görmeye başlamak düşündüğünden fazla
D) Şiiri, belirli sınırların içine hapsetmek
E) beğenilmek - duyguları
yoğunlaşarak
E) Şiirde, bilinen konuların işlenmesine
yol açma
3
KPSS Lisans Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular/Türkçe
5.
7.
Gelelim senin şiirlerine… Senin şiirin
ne renk? Onlar şiirimizin neresinde
duruyor? Sen bu şiirleri yazarken
kimlerden el aldın? Bunlar, öteki şairlerin
şiirlerinden hangi yönleriyle ayrılıyor?
Kimi ülkelerde çocuklara yönelik
etkinlikler hafife alınıyor. Tiyatrolarda
I
çocuklara Seslenen dramalar
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada
geçen “el almak” deyiminin anlamını
içermektedir? (2005)
küçümseniyor, çocuk yazını
II
ciddiye alınmıyor, dergilerde onlarla ilgili
A) Senin şiirlerinin öteki şairlerin
şiirlerinden farkı nedir?
yazılar kabul görmüyor. Kısacası
IV
B) Senin şiirlerinin edebiyatımızdaki
yeri nedir?
çocuk eğitimi önemsenmiyor.
V
C) Şiir alanında beğenip etkilendiğin
şairler hangileridir?
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden
hangisinin anlamı ötekilerden
farklıdır? (2006)
D) Şiirlerinde ne gibi yenilikler
gözleniyor?
A) I.
E) Başka hangi şairler senin gibi şiir
yazıyor?
8.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinden,
ayraç içinde verilen anlam
çıkarılamaz? (2006)
A) Yeni kredi kartınızı kullanmaya
başlamadan, eski kartınızı keserek
yok etmeniz herhangi bir sorunla
karşılaşmanızı engelleyecektir.
(Uyarma)
6.
B) Yeni kredi kartınızın kullanım limiti
ile hesap kesim tarihi, eski kartınızla
aynıdır. (Eşitlik)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili
sözlerden hangisi “ikileme” değildir?
(2005)
C) Yeni kartınızda yer alan çip,
sahtecilik işlemlerini büyük ölçüde
ortadan kaldıracaktır. (Önlem)
A) Gördüklerini iki gözü iki çeşme
anlattı.
D) Alışverişleriniz ve nakit çekme
işlemlerinizde yeni kartınızı eski
kartınız gibi güvenle kullanabilirsiniz.
(Benzerlik)
B) Duyduklarını güle oynaya anlattı.
C) İçine karıştığı olayları isteksiz
isteksiz anlattı.
E) Yeni kartınızla yapacağınız bir
işlem, eski kartınızın otomatik
olarak kullanıma kapatılmasını
sağlayacaktır. (Öncelik)
D) Başına gelenleri enine boyuna
anlattı.
E) Düşündüklerini açık seçik anlattı.
4
Sözcükte Anlam
9.
Folklorik ögelerin kalıplaşmış bir yapısı
vardır; bu da yaratıcılığı sınırlar, diyenler
var. Bana göre yanlış bir saptamadır bu.
Böyle diyenlerin belleklerinde klişeleşmiş
bazı şiirler var. Oysa gerçek çok farklıdır.
Folklordan yararlanma türden türe ya da
sanatçıdan sanatçıya değişiklik gösterir.
Hiçbir zaman folklorik ögeler olduğu gibi
kullanılmaz, bunun için de anlatım donup
kalmaz.
11. Her yazıyı, her kitabı sözcük sözcük
I
okumak gerekli mi? Yazıdan yazıya,
kitaptan kitaba değişir bu. Onlar
arasında öyleleri vardır ki okuyayım diye
kendimizi sıkmak gereksizdir. Ama öyle
II
yazılar, kitaplar da vardır ki sözcükleri
Bu parçada geçen “donup kalmamak”
sözüyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir? (2006)
tada tada okuruz. Bu tür yazılarda bizi
III
kendine çeken nedir? Yazarın kişiliği,
IV
A) Anlamını yitirmemek
B) Dolaylı söyleyişlere yönlendirmek
C) Basmakalıp bir nitelik kazanmamak
ustalığı ve bizi ne ölçüde gerçeklerle
V
yüzleştirdiğidir.
D) Anlatım yeteneğini engellemek
E) Kurallara uygun davranmak
Bu parçadaki numaralanmış sözlerle
ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır? (2007)
A) I. söz: Özenle, anlamlarını
düşünerek
B) II. söz: Bir işi yapabilmek için onun
zorluğuna katlanmak
C) III. söz: Yerinde kullanılmanın verdiği
güzelliğin ayrımına vararak
10. Bu değerlendirmeleri yaparken salt
metinle karşı karşıya kalmayı yeğledim.
Gene de zaman zaman metinlerin
arkasında tanıdığım yazarın siluetini
gördüm. Emeğe duyduğum saygı,
sayfalarda soluyan bir insan, yargılarımı
değiştirdi mi bilemem.
D) IV. söz: Cesaretlendiren, güçlendiren
E) V. söz: Doğruları yansıtıp
yansıtmadığı
Bu parçadaki altı çizili sözlerle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2006)
A) Yargılarında yazarın kişiliğinin
etkisinden kurtulamamak
B) Metni değişik boyutlarıyla ele almak
C) Nesnel bir tutum takınmak
D) Metnin oluşturuluş serüvenini
araştırmak
E) Metnin anlatım dokusu üzerinde
yoğunlaşmak
5
KPSS Lisans Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular/Türkçe
12. Elbette her yazar okunmak ister. Ama
eğer okur için yazmak gibi bir kaygısı
varsa, okurunu çoğaltmak, onun hoşuna
gitmek ya da ünlenmek için yazıyorsa,
gerçek edebiyat okuru onu dışlayacaktır.
İster bin, isterse yüz bin okuru olsun,
edebiyat, vize vermek için okurun
niceliğine bakmaz, yetkinliğine bakar.
14. Ana dilinin, anneden öğrenilen dil olduğu
söylenir ama bu, yalın kat bir açıklama
bence. Çünkü dil bilimle ilgili sözlükler,
ana dilini daha çok, çevrenin dili olarak
açıklamaktadır. Ancak, çevrenin dili
denilen dil üzerinde annenin etkisi
olduğu da yadsınmamalıdır.
Bu parçadaki altı çizili sözle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2008)
Bu parçadaki altı çizili sözle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2007)
A) Genel kanılara uyan
A) Edebiyatta başarı, okurların
sayısıyla değil, düzeyiyle ölçülür.
B) Etkisiz olanı etkili gösteren
C) Duygusal gerekçelere dayanan
B) Çok sayıda okura ulaşabilmek için
toplumsal değerlere ters düşmemek
gerekir.
D) Tartışmaya açık görüşler içeren
E) Basit, derinliği olmayan
C) Okurları düşünerek yazanlar, kendi
gerçek duygularını yansıtamazlar.
D) Tanınma amacıyla yazanlar,
çıkarlarını düşünenlerdir.
E) Kimi okur, kendi görüşlerine
uymayan yapıtları başarısız sayar.
13.
I.
Pülümür’ün bir dağ köyünde gördüm
onu
Yaşını sordum, kimi seksen dedi
kimi yüz
II.
Önüme düştü konukseverce
Soluk kadife mantosu sırtında
15. Bir sanatçı olarak, okumaktan,
araştırmaktan hiçbir zaman
vazgeçmeden sanatta doyumsuzluğu
korumak gerektiğine inanıyorum.
III. Beni tek odalı köy yapısı kulübesine
götürdü
En soylu yoksulluğun toprak döşeli
sarayına
Bu parçadaki altı çizili sözle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2008)
IV. Zamanı onda yitirdim ben
Yitik zamanlara onda eriştim
A) Bir birikim oluşturmaya çalışmak
Yukarıdaki numaralanmış
dizelerin hangilerinde birbirine
karşıt çağrışımlar içeren sözler
kullanılmıştır? (2007)
B) Sanatla ilgilenmekten zevk almak
C) Ulaştığı noktayı yetersiz bulmak
D) Sanata yön vermeye çalışmak
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
E) III. ve IV.
E) Başarılı yapıtları örnek almak
6
Sözcükte Anlam
16. Halkımız günlük konuşmalarında, insana
17. Öyküler dünyanın farklı yerlerinde
geçse de okuyanda tuhaf bir
“bizden”lik duygusu uyandırıyor;
aşkın, kararsızlığın, tekinsizliğin ve
yalnızlığın evrensel olduğunu, bu
öykülerde kendimizi yazara yakalanmış
hissettiğimizde bir kez daha hatırlıyoruz.
özgü birçok durumu, “yüz” sözcüğüyle
kurulan sözsel bağdaştırmalarla
anlatmıştır. Söz gelimi, övünmeyi
Bu cümledeki altı çizili sözle, okurla
ilgili olarak anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir? (2009)
gerektiren bir duruma yüz akı, ortaya
I
çıkan utanılacak duruma yüz karası
II
demektedir. Bir kimsenin çirkinliğini
A) Anlatılanları değişik biçimlerde
algılama
B) Yaşamla ilgili düşüncelerini
pekiştirme
belirtmek için yüzüne bakılmaz,
III
karşısındakini utanacak duruma
C) Anlatılanları yaşadığını duyumsama
D) Anılarına bağlı olarak mutluluk
duygusuna kapılma
düşürenler için yüzünün derisi kalın
IV
sözünü kullanmaktadır. Bir kimsenin
E) Okuduklarının doğruluk derecesini
düşünme
çok güzel olduğunu vurgulamak için de
yüzüne bakmaya kıyamazsın deyimini...
V
Bu parçadaki altı çizili sözlerden
hangisinin, kendinden önce verilen
açıklaması yanlıştır? (2009)
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
18. Titizlikle, kılı kırk yararak ortaya koyduğu
ürünlerini kitaplaştırmak için yıllarca
bekler; kendi deyişiyle, “onların sirkeleşip
sirkeleşmediğini” görmek ister.
Bu parçadaki altı çizili sözle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2009)
A) İstenilen yetkinliğe ulaşıp
ulaşamama
B) Eskiyip unutulma
C) Olumlu ya da olumsuz yönlerden
algılanma
D) Zamanla çekiciliğini yitirip yitirmeme
E) Başkalarınca örnek alınma
7
KPSS Lisans Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular/Türkçe
20. Onun, yazma ve yaratma eylemindeki
büyük değişme ve gelişme, kendisinin
hem okuru hem de eleştirmeni olmasıyla
başladı. Söz gelimi, ilk denemelerinde
sıfat kullanma tutkusundan kaynaklanan
sanatlı bir anlatımı vardı. Kendisiyle
ilk denemeleri üzerinde konuşurken
bu tutumuna değinir, “Yine sözcükleri
renklerle donatıp onları köpürtmüşsün.”
diye takılırdım ona. Kimileyin bunun
gerekliliğini savunur kimileyin sesini
çıkarmaz, yalnızca gülümser geçerdi.
Belli ki bir öz eleştiri sürecine girerdi.
19. Bu sanatçımız daha kitabın başlarında
uyarıyor okurunu:“Ötekini oku; derinde,
dipte duranı; ince şeyler bunlar.” Bu
sözler, onun şiirlerinin anlaşılması için
kendisinin cömertçe önümüze kattığı
kılavuzlardır. Bunlara dikkat edilmezse
yanlış anlaşılabilir onun şiiri, tekdüze bir
tekrarlanış sanılabilir.
Bu parçadaki altı çizili sözle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2009)
A) Ancak şiirsel birikimi olanların
kavrayabileceği anlamlar taşıma
Bu parçadaki altı çizili sözle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2009)
B) Açıkça söylenmemiş gizli anlamlar
içerme
C) Şairin istemediği yönde yorumlara
yol açma
A) Söylenenleri okurun gözünde
canlandıracak anlatımlara
başvurmak
D) Farklı olmaya çalışırken anlaşılmaz
olma
B) Sözcüklere yeni, çağrışımsal
anlamlar yüklemek
E) Karşıt anlamlar taşıma
C) Söyleyiş yönünden süslü, gösterişli,
kof bir yapıyı yeğlemek
D) Sözcüğün birkaç anlamını birlikte
kullanmak
E) Kolay anlaşılır, yalın nitelikte ürün
vermek
8
Sözcükte Anlam
21. Okur için yazmıyorum. Evet, ama okura
yazdığım da bir gerçek. Demem şu ki
okur için yazmak başka şeydir, okura
yazmak başka… Birinde özgürlük
vardır. Öteki ise sizin elinizi kolunuzu
bağlar, sizi bağımlı kılar. Ben böyle
düşünüyorum.
23. Kişiliğimizin oluşup gelişmesinde
okuduklarımızın büyük payı vardır. Her
yazar, kişiliğimizin temeline ayrı bir taş
koyar. Bu, edebiyatın temel işlevlerinden
biridir.
Bu parçadaki altı çizili cümleyle,
yazarlara ilişkin olarak anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
(2011)
Bu parçadaki altı çizili cümleyle yazar
aşağıdakilerden hangisini anlatmak
istemiştir? (2010)
A) Beğenilecek konuları işlediğini
A) Duyuş, davranış özelliklerimizi
geliştirip zenginleştirdikleri
B) Kendi düşüncesini okurlara
benimsetmeye çalıştığını
B) Bizi yanlış düşüncelerden
uzaklaştırdıkları
C) Okurların beklentilerine göre değil,
kendi istediği gibi yazdığını
C) Yaşama biçimimizi belirledikleri
D) Bizi başka insanların dünyasına
taşıdıkları
D) Toplumu ilgilendiren konulara
değindiğini
E) Yaşamı sevme, ondaki güzellikleri
görme gücümüzü pekiştirdikleri
E) Belli bir kitleye seslenmek istediğini
24. Kendi aralarında üç beş sözcükle
konuşan gençlerimizi gördükçe onların,
beyin ve dil yetilerinin daha gelişme
evresindeyken kurumuş olmasından
kaynaklanan sözcüksel çölleşme içinde
olduklarının ayrımına varıyorum.
22. Ülkemizde çok iyi oyuncular var ama
ne yazık ki bunlar yabancı dile gereken
önemi vermiyorlar. Ana dilleri gibi
Fransızca ve İngilizce bilseler yabancı
ülkelerdeki oyuncuları bile gölgede
bırakırlar.
Bu parçada geçen “gölgede
bırakmak” sözüyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir? (2010)
Bu cümledeki altı çizili sözle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisi olamaz? (2011)
A) Başkalarından üstün duruma gelmek
A) Anlatımsal yavanlık
B) Eğitim yoluyla kendini geliştirmek
B) Düşünsel sınırlılık
C) Çağın gereklerine uymak
C) Duyguları yansıtmada eksiklik
D) Yeni oyun teknikleri geliştirmek
D) Algısal yetersizlik
E) Bilgi dağarcığını zenginleştirmek
E) Kural tanımazlık
9
KPSS Lisans Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular/Türkçe
25. İnsanoğlunun çaresizliğe düştüğü,
yaşadığı toplumsal ortamda bir başına,
yapayalnız kaldığı ve başkalarının
yardımına gereksinim duyduğu anlar
vardır. Böyle zamanlarda her kapıyı
çalar. Ne var ki bütün kapılar kapanmıştır
yüzüne. Tam anlamıyla bir çaresizlik
içindedir. Bir öyküye, bir romana
konu olabilecek böyle bir durumu ---deyimiyle somutlaştırıcı bir biçimde ne
güzel anlatmıştır Türkçemiz.
27. Bazıları, hikâye kahramanını, yazarın
kendisi sanır. Edebiyat içi oyunları,
metinler arası göndermeleri, yazarın
kurduğu alt metin ilişkilerini görmez.
Oysa iyi bir okurun gözü, metnin altını
kazar; diğerlerinin bakışlarıysa satırlar
üzerinden kendi ezberlerinin boşluğuna
akıp gider.
Bu parçada geçen “metnin altını
kazma” sözüyle, metne yönelik olarak
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? (2013)
Bu parçada boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi
uygundur? (2011)
A) Örtülü anlamları bulmaya çalışma
A) ötesi çıkmaz sokak
B) Başka metinlerle karşılaştırma
B) havanda su dövmek
C) Yazılanların gerçekliğini araştırma
C) yer demir gök bakır
D) Ön yargılardan sıyrılarak okuma
D) dört duvar arasında
E) Kusurlu yönlerini ortaya koyma
E) iki arada bir derede
26. Hem bir yolculuğa çıkacaksın
hem de elinde bir harita, pusula
olmayacak! Yolun sonu nereye varıyor
bilmeyeceksin, olacak iş mi bu? İşte
böylesi durumlarda sorarsın bir yazar
olarak senden öncekilere: “Niçin çıktın
yola? Niçin kaldın yarı yolda?” ya
da “Nasıl vardın, varmayı düşlediğin
noktaya?”
Bu parçada geçen “elinde bir harita,
pusula olmama” sözüyle yazarlarla
ilgili olarak anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
28. Hemen her anne babanın, çocuk
kanallarını yer yer bebek bakıcısı gibi
----- göz önüne aldığımızda çocukları
televizyon izleme ----- uzaklaştırmanın
zorluğu daha iyi anlaşılır.
A) Gerçekçi ve gözlemci bir anlatımı
yeğlememe
Bu cümlede boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangileri
getirilmelidir? (2013)
B) Okurların yaşamını zenginleştirecek
bir amaca yönelmeme
C) Deneyimli yazarların birikiminden
yararlanmama
A) önemsediğini - bağımlılığından
D) Yapıtlarını oluştururken değişik
alanların verilerini kullanma
B) kullandığını - alışkanlığından
E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve
beklentileri doğrultusunda oluşturma
D) düşündüğünü - amacından
C) bulunduğu - sorunundan
E) benimsediğini - eğiliminden
10
Sözcükte Anlam
1.
7.
“Kurmak” sözcüğü A’da “oluşturmak”
anlamında B’de “hazırlamak” anlamında C
ve D’de “bir şeyin parçalarını birleştirerek
bütün duruma getirmek, monte etmek”
anlamında E’de “yay veya zembereği germek” anlamında kullanılmıştır.
I, II, III ve V numaralı sözler aynı anlama
gelen sözlerdir. “Kabul görmemek” ise
“onaylanmamak” anlamındadır.
Cevap D
Cevap A
8.
2.
Parçadaki “filizlenmesini” sözcüğü yerine
“ilgi görmeye başlamak”, “hayal ettiğinin
çok ötesinde” sözü yerine “düşündüğünden fazla” sözü getirilebilir.
B’de yeni kartla eski kart limit bakımından
eşittir.
C’de çip, sahtecilik işlemlerini önlemek içindir.
Cevap D
3.
A’da insanlar, eski kartları keserek yok etme
konusunda uyarılmaktadır.
D’de eski kartla yeni kart alışveriş ve nakit
çekmede benzerlik gösterir.
E’deki cümlede ise öncelik anlamı yoktur.
“Tomurcuğa durmak” çiçeğin açmaya hazır hale gelmesidir. Burada bir öykücü için
kullanıldığına göre bu sözle anlatılmak istenen “yazar olmaya hazırlanmak”tır.
Cevap E
Cevap B
9.
4.
5.
Cümledeki “şiirin ayağına köstek olan”
sözüyle anlatılmak istenen “şiiri belli sınırların içine hapsetmek”tir. Çünkü bu uyak
bulma zorunluluğu şiire belli sınırlar getirir.
Şiirin özgürlüğünü sınırlar.
Parçada folklorik ögelerin kalıplaşmış olmadığı savunulmaktadır. Buna göre “donup
kalmamak” sözüyle anlatımın değişiklik
gösterdiği, bilineni tekrarlamakla kalmadığı, yani basmakalıp bir nitelik kazanmadığı
anlatılmak istenmiştir. Bu da C seçeneğinde
belirtilmiştir.
Cevap D
Cevap C
Parçadaki “Sen bu şiirleri yazarken kimlerden el aldın?” cümlesi “Sen bu şiirleri
kimlerden etkilenerek yazdın?” anlamındadır. Buna yakın seçenek ise C’dir: “Şiir
alanında beğenip etkilendiğin şairler hangileridir?” Bu cümle “el almak” deyiminin
anlamını içeriyor.
10. Yazar, parçanın ilk cümlesinde sadece metinden yola çıkarak değerlendirme yapmaya
çalıştığını belirtmiş. Altı çizili bölümde ise
bazen, sözünü ettiği yazarın kişiliğinin etkisinden kurtulamadığını anlatmak istemiştir.
Bu anlam da A seçeneğinde verilmiştir.
Cevap C
6.
Cevap A
B, C, D, E seçeneklerindeki “güle oynaya,
“isteksiz isteksiz”, “enine boyuna”, “açık
seçik” sözleri ikilemedir. İkilemeler iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. A’daki altı
çizili söz ise dört sözcükten oluşmaktadır.
“iki gözü iki çeşme” sözü “çok fazla ağlayarak” anlamına gelen bir deyimdir.
11. Numaralanmış sözlerle ilgili olarak D seçeneğinde verilen açıklama yanlıştır. Burada
“kendine çeken” sözüyle anlatılmak istenen, “yazıları çekici kılan, okumaktan tat
aldıran”dır.
Cevap D
Cevap A
11
KPSS Lisans Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular/Türkçe
12. Parçada okur için yazan yazarları, gerçek
16. IV. cümledeki “yüzünün derisi kalın’’ ifa-
okurların dışlayacağı belirtiliyor. Buna göre
“edebiyat, vize vermek için okurun niceliğine bakmaz, yetkinliğine bakar” sözüyle
anlatılmak istenen, “Edebiyatta başarı,
okurların sayısıyla değil, düzeyiyle ölçülür.” cümlesinde verilmiştir.
desi ‘’utanmaz’’ anlamına gelmektedir.
Parçada “karşısındakini utandıracak duruma düşürenler’’ anlamında yanlış kullanılmıştır.
Cevap D
A seçeneğinde ve altı çizili bölümde anlamca yakın olan cümleler şunlardır:
“Nicelik” ölçülebilen, sayılan özellikleri
ifade etmektedir. Cümlede sayının değil
yetkinliğin yeni düzeyin önemli olduğu vurgulanmıştır.
17. “Kendimizi yazara yakalanmış hissettiğimizde’’ ifadesinden, anlatılanların yaşanıldığını duyumsama, hissedebilme ya da
etkisinde kalma gibi anlamlar çıkarılabilir.
Çünkü parçada sözü edilen duyguların, durumların evrensel olduğu ifade edilmiştir.
Cevap A
Cevap C
13. III. ve IV. dizelerde birbirine karşıt çağrışımlar içeren sözler kullanılmıştır.
III. dizede “En soylu” sözüyle “yoksulluğun” sözü; “köy yapısı kulübe” sözüyle
“saray” sözü karşıt çağrışımlar içerir.
18. “Sirkeleşmek’’ bir maddenin zamanla oluşması, olgunlaşması, hazır hale gelmesi anlamında kullanılır. Mecaz anlamda kullanılan
bu ifade de ise “istenen yetkinliğe ulaşıp
ulaşamama” durumu anlatılmıştır.
IV. dizede “yitirdim” sözü ile “eriştim”
sözü karşıt çağrışımlar içerir.
Cevap E
Cevap A
14. Parçanın ilk cümlesinde ana diliyle ilgili genel bir açıklamadan söz ediliyor. Bu açıklamanın “yalın kat” bir açıklama olduğu belirtiliyor. Daha sonra da ana dilinin sözlüklerde
daha çok hangi anlamının geçtiği açıklanıyor. Dolayısıyla “yalın kat” sözcüğü, “basit, derinliği olmayan” anlamında kullanılmıştır. Ana dilinin “anneden öğrenilen dil”
olarak açıklanması yetersiz bulunuyor.
19. Altı çizili sözde “derinde, dipte” ifadeleriyle anlatılmak istenen sezdirilmiştir. Bu sözcükler mecaz anlamda kullanılarak “açıkça
söylenmemiş gizli anlamlar” kastedilmiştir.
Cevap E
Cevap B
15. Verilen cümlede, sanatçının araştırmaktan
vazgeçmemesi, araştırmaya doymaması,
doyumsuzluğunu koruması gerektiği söyleniyor. Buna göre “doyumsuzluğu korumak” sözüyle anlatılmak istenen “ulaştığı
noktayı yetersiz bulmak, yani sürekli doyumsuz olmak”tır.
20. Parçada “sözcükleri renklerle donatıp onları köpürtmek” sözüyle süslü bir anlatımın
tercih edildiği ve bunun da olumsuz bir duruma neden olduğu ifade edilmiştir.
Cevap C
Cevap C
12
Sözcükte Anlam
21. Altı çizili söz, yazarın okurun istediği gibi de-
26. Bu tip sorularda verilen sözün gerçek an-
ğil kendi istediği gibi yazdığını anlatmaktadır. Bu söz mecaz anlamda düşünülmelidir.
Elbette kitap okur için yazılmaktadır; fakat
yazarın hâkimiyeti söz konusudur eserde.
lamından yola çıkılarak mecaz anlamına
ulaşılır. Öncülde geçen “harita” ve “pusula” yön bulmaya yarar. Parçada, deneyimli
yazarlar da yeni yazarlara yol gösterecek
bir harita, bir pusula olarak düşünülmüştür.
Harita ve pusula kullanmama da “Deneyimli yazarların birikiminden yararlanmama”
ifadesini anlatmak için kullanılmıştır.
Cevap C
Cevap C
22. “Gölgede bırakmak” sözü “birinden veya
bir şeyden daha başarılı olmak, ondan
daha üst bir düzeye yükselmek” anlamında bir deyimdir (TDK.gov.tr). Verilen parçada
da bu anlamda kullanılmıştır.
27. Verilen bir sözün anlamının sorulduğu soruların çözüm mantığı aynıdır. Verilen sözlerin
gerçek anlamından çıkılarak mecaz anlamlara ulaşılır. Diğer önemli bir nokta ise verilen ifadenin cümle ya da parça içerisindeki
anlamını yakalamak gerekir.
Cevap A
Verilen parçada “metnin altını kazar” ifadesi de sıradan okurların atladığı fakat iyi
okurların yakaladığı, arka plandaki anlamları
kastetmektedir.
23. Altı çizili söz “mecaz” anlamıyla düşünüldüğünde, “kişiliğe konan temel taş” ifadesinden A seçeneğindeki duyuş, davranış
özelliklerinin gelişip zenginleşmesi ifadesine
ulaşılır. Bu sorularda altı çizili ifadenin gerçek anlamından yola çıkılır ve mecaz anlama ulaşılır.
Cevap A
28. Soruda, boşluklara her iki kelimenin de tam
olarak uyması gerekir. Özellikle ikinci boşluğa gelecek ifadenin rahat yakalanabildiği
görülmektedir. “Televizyon izleme” eylemi
bir alışkanlıktır. Ayrıca öncülde televizyondaki çocuk kanallarının bebekleri oyalama
araçları olarak görüldüğü vurgulandığından
ilk boşluğa “kullandığını” ifadesi getirilebilir.
Cevap A
24. “Çölleşme” gerçek anlamıyla düşünüldüğü
zaman “verimsizleşme, yoksunluk, sınırlılık vs.” kavramları çağrıştırır. Dolayısıyla
“sözcüksel çölleşme” ifadesi de buna uygun
olmalıdır. E seçeneğindeki “kural tanımazlık” ifadesinin bu kavramlarla ilgisi yoktur;
burada bilinçli bir davranış söz konusudur.
Cevap B
Cevap E
25. Verilen parça C seçeneğindeki “yer demir,
gök bakır” deyiminin de yorumudur. Soru
aslında bir deyim anlamı sorusudur. Bu deyim çaresizliği anlatmak için kullanılır.
Cevap C
13
1. A
7. D
13. E
19. B
25. C
2. D
8. E
14. E
20. C
26. C
3. B
9. C
15. C
21. C
27. A
4. D
10. A
16. D
22. A
28. B
5. C
11. D
17. C
23. A
6. A
12. A
18. A
24. E
Download

2013 Çıkmış Sorular 2014 - TANITIM