Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/031
: 92
: 07.05.2014
: 2014/UY.I-2019
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
Başkan: Mahmut GÜRSES
Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki
ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY
BAŞVURU SAHİBİ:
Limanyol İnşat Maden Müh. San. ve Tic. A.Ş. - İsmert İnş. ve Mlz. Nak. Mad. Oto. San. ve
Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,
Nailbey Mah. Yeşildere Sok. Hakim Şevket Bey Apt. No:21 Kat:6/11 ELAZIĞ
İHALEYİ YAPAN İDARE:
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü,
Pirebi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 42040 Meram/KONYA
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2013/185024 İhale Kayıt Numaralı “Konya Çumra III Merhale (Kop) Projesi Kapsamında
Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu İnşaatı” İhalesi
KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.01.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan
“Konya Çumra III Merhale (Kop) Projesi Kapsamında Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu
İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Limanyol İnşat Maden Müh. San. ve Tic. A.Ş. - İsmert İnş. ve
Mlz. Nak. Mad. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 18.03.2014 tarihinde yaptığı
şikâyet başvurusu üzerine idarece bir karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 07.04.2014
tarih ve 11828 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet
başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2014/1385 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin, pilot ortak Limanyol İnş. Mad. Müh.
San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu iş yönetme belgesinin sahibi olan ve aynı zamanda şirketin %51
hisseli ortağı Halil İbrahim İndap'ın 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'un 2'nci maddesindeki yasak kapsamında bulunması
gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının haksız olduğu; başvuruya ek olarak sundukları
dilekçelerinde bahsedilen mahkeme kararında da 2531 sayılı Kanun kapsamındaki yasağın,
ilgilinin sadece ayrıldığı birimin ihalelerine giremeyeceği yönünde örnek teşkil ettiği
iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir:
İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde, “2.1.
İhale konusu işin
1
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/031
: 92
: 07.05.2014
: 2014/UY.I-2019
a) Adı: Konya Çumra III Merhale (KOP) Projesi Kapsamında Bozkır-Hadim Relokasyon
Yolu İnşaatı
b) Yatırım proje no'su/kodu:2010A010090
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
Yaklaşık 13,725 km uzunluğunda karayolu relokasyonu inşaatı
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer: Konya ili Bozkır Hadim Karayolu (Bozkır Barajı)
d) Bu bent boş bırakılmıştır.” ,
“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci
maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk
sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %
80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %
80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; toplam sözleşme bedelinin en az %
80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en
az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde
geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen
bedelin % 70'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması
zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve
yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten
elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını
sağlaması zorunludur.
7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.
7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.
7.5.4. Bu bent boş bırakılmıştır.
7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş
Grupları Tebliği”`nde yer alan A/VIII grubu işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
2
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/031
: 92
: 07.05.2014
: 2014/UY.I-2019
7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği” şeklinde düzenlemeler
yapılmıştır.
Başvuru sahibi istekli iş ortaklığı olarak ihaleye katılmış olup sunulan iş ortaklığı
beyannamesinden anlaşıldığı üzere, %49 hisse ile özel ortak İsmert İnş. ve Mlz. Nak. Mad.
Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve %51 hisse ile pilot ortak Limanyol İnş. Mad. Müh. San. ve Tic.
A.Ş.dir.
Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı tarafından, teklif dosyasında mevcut ortaklık
durum belgesinden anlaşıldığı üzere %51 hisseli ortağı Halil İbrahim İndap adına DSİ
Barajlar ve HES Daire Başkanlığı tarafından DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nde yapılmış yapım
işine ilişkin olarak düzenlenmiş iş yönetme belgesi sunulmuş olup, belgede Halil İbrahim
İndap’ın meslek ünvanı “inşaat mühendisi” ve görev ünvanı “Bölge müdürü”, ilgilinin görev
yaptığı tarihler “19.11.2003-15.08.2011” olarak belirtilmiştir. İncelenen ihaleyi yapan idare,
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’dür. İş yönetme belgesinin kullanıldığı şahıs da DSİ Genel
Müdürlüğü’nden emekli olmuştur.
Belgenin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasında, idarenin DSİ Personel ve
Eğitim Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılan 11.02.2014 tarihli yazısında, Halil İbrahim
İndap’ın “kurumunuzdan ayrılma tarihi, ayrılma nedeni ve ayrılma tarihinden önceki 2 yıl
içerisinde, hangi tarih aralığında, hangi birimlerde, hangi ünvanlar ile görev yaptıklarını
belirtir resmi belgenin gönderilmesi” istenilmiştir. DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından 14.02.2014 tarihli yazı ekinde ilgiliye ait hizmet belgesi idareye gönderilmiştir.
Anılan hizmet belgesinden, ilgilinin 16.04.2012 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı
Başmüfettiş kadrosundan emekli olduğu, ilgilinin 05.09.2011-16.04.2012 tarihleri arasında
durumunda bir değişiklik olmadığı, 19.04.2005-15.08.2011 tarihleri arasında ise DSİ 21’inci
Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü olarak çalıştığı anlaşılmıştır.
İhale komisyonu kararında başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılma
gerekçesi, “İş ortaklığı tarafından, pilot ortak adına, iş deneyim belgesi olarak, ihale tarihi
itibariyle pilot ortak Limanyol İnş. Mad. Müh. San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve
şirketin %51 hissedarına ait iş yönetme belgesi sunulduğu tespit edilmiştir. DSİ Genel
Müdürlüğü Personel ve Eğitim daire Başkanlığı ile yapılan yazışma sonucunda; söz konusu
personelin, 16.04.2012 tarihinde “başmüfettiş” görev ünvanı ile emekli olduğu ve emekli
olduğu tarihten önceki iki yıl içerisinde 19.04.2005-15.08.2011 tarihleri arasında DSİ 21’inci
Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü olarak ve 05.09.2011-16.04.2012 tarihleri arasında DSİ
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Başmüfettiş olarak görev yaptığı
belirlenmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde müfettişlerin görev ve yetkileri,
12. Maddede belirtilmiş olup (a) ve (b) bentlerinde özet olarak; “Genel Müdür adına, genel
müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemlerini teftiş etmek, çalışmalarına
ve amaçlarına yardımcı olmak” denilmektedir.
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında
Kanun'un “Kapsam” başlıklı birinci maddesinde “Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire,
kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda,
belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468
3
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/031
: 92
: 07.05.2014
: 2014/UY.I-2019
sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya
birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde
aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır.” ve
“Yasak ve Süresi” başlıklı ikinci maddesinde “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki
görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde
hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten
başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla
ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde
giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.” denilmektedir.
Danıştay Üçüncü Dairesi’nin E:1981/135 K:1981/208 sayılı, Danıştay Onuncu
Dairesi’nin E:1991/4481 K:1993/2375 ve Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin E:2012/2688
K:2012/3385 sayılı kararlarında da; yukarıda bahse konu olan kanun ile ilgili hususlar yer
almaktadır. Ayrıca; DSİ Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2009 tarih ve 2009/7 sayılı
Genelgesinde; ‘Danışma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimlerde Görev Yapmış
Olanlar, fiilen görev yaptıkları ünitece, yaptırılan veya denetlenen iş ve hizmetlerle ilgili
konularda, Genel Müdürlüğün ilgili ünitesindeki görevinden ayrıldıkları tarihten başlayarak
üç yıl süreyle ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare,
kurum ve kuruluşlara karşı, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev veya iş almamaları,
taahhüde girmemeleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapmamaları gerekmektedir.’
denilmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.7.3. maddesinde “…2531 sayılı Kamu
Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'un ‘Yasak ve Süresi’
başlıklı 2’nci maddesinde; ‘Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi
sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde
bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl
süreyle o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev veya iş alamazlar, taahhüde giremezler,
komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.”
hükmü yer almaktadır. Bu maddede getirilmiş olan yasaklama kapsamında sayılmanın ana
koşulu, alınacak görev ve işin, girişilecek taahhüdün ya da yapılacak komisyonculuk veya
temsilciliğin daha önce hizmetinde bulunulan daire, idare, kurum ve kuruluşa “karşı"
doğrudan doğruya veya dolaylı bir görev ve iş, taahhüt, komisyonculuk veya temsilcilik
niteliğinde bulunmasıdır. Ancak bu faaliyetin ilgilinin daha önceki görev ve faaliyet alanı ile
ilgili olması gereklidir. Dolayısıyla, anılan Kanun kapsamında belirtilen görevlerinden
ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren kamu görevlileri, Kanunun 2 nci maddesinde
belirtilen süre boyunca, yine maddede belirtilen faaliyetlerde bulunamayacaklardır. Ancak bu
kişilerin, özel sektörde istekli sıfatını taşıyabilecek bir işletmede personel olarak istihdam
edilmesi ve bu işletmenin de personelinin ayrıldığı daire, kurum ve kuruluşun ihalesine
girmesi durumunda, anılan personelin, çalışmakta olduğu işletmede bir ortaklığının ya da
sermaye bağının bulunmaması durumunda, söz konusu faaliyetin 2531 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinde belirtilen “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alma, taahhüde
girme, komisyonculuk ve temsilcilik yapma” olarak sayılmaması gerekmektedir. Ancak, 6359
sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak”
ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş
olduğundan, bu Kanun değişikliği sonucunda, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun sebebiyle ihaleye katılamayacak olanlar söz konusu
4
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/031
: 92
: 07.05.2014
: 2014/UY.I-2019
bent kapsamından çıkarılmıştır. Bununla birlikte, 2531 sayılı Kanundan doğan yasaklamanın
sürmesi sebebiyle, bu durumda olanların kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi
adına teklif vererek ihaleye katılmaları mümkün bulunmadığından 2531 sayılı Kanun
kapsamında bulunan aday veya istekli durumunda olanların, 2531 sayılı Kanunda belirtilen
yasağa rağmen ihaleye katılmış olması halinde, bu durumda olan isteklilerin değerlendirme
dışı bırakılması, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarında
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.” denilmektedir.
Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca ve DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş
Kurulu Yönetmeliği’nde, müfettişlerin görev ve yetki alanları, genel müdürlük merkez ve taşra
teşkilatları olarak belirtildiğinden; pilot ortak adına iş deneyim belgesi olarak, şirket yönetim
kurulu üyesi ve %51 hissedarına ait “iş yönetme belgesi”nin kullanılabilmesi için, belge
sahibi şahsın emekli olduğu 16.04.2012 tarihi üzerinden 3 (üç) yıl geçme şartı
sağlanmadığından, belge uygun görülmemiş ve 7 sıra numaralı isteklinin teklifi
değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde belirtilmiştir.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgelerinin verilmesi”
başlıklı 47’nci maddesinde, “(1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini
tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü
bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme
görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen
30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme
koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle
yazılı olarak bildirilir.
….
b) İş Yönetme Belgesi (Değişik:RG-24/9/2013-28775);
1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda; bir görevlendirme yazısına
veya idari düzenlemeye dayalı olarak, sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev
yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje
müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik
seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım
ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu
genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara,
….
tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” hükmü bulunmaktadır.
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında
Kanun'un “Yasak ve Süresi” başlıklı 2’nci maddesinde “Birinci madde kapsamına giren
yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki
iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları
tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet
alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar,
taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.” hükmü yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin
dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde,
“17.7.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde;
5
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/031
: 92
: 07.05.2014
: 2014/UY.I-2019
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü
suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme
suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç).
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar.
Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu
şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. ….”
hükmü bulunmaktadır.
Bu hükümler uyarınca bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici
veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanmış olanlar ihalelere katılamayacaklardır.
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında
Kanunun “Yasak ve Süresi” başlıklı 2 nci maddesinde; “Birinci madde kapsamına giren
yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki
iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları
tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet
alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar,
taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki
yasaklayıcı hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.
Bu maddede getirilmiş olan yasaklama kapsamında sayılmanın ana koşulu, alınacak
görev ve işin, girişilecek taahhüdün ya da yapılacak komisyonculuk veya temsilciliğin daha
önce hizmetinde bulunulan daire, idare, kurum ve kuruluşa “karşı" doğrudan doğruya veya
dolaylı bir görev ve iş, taahhüt, komisyonculuk veya temsilcilik niteliğinde bulunmasıdır.
Ancak bu faaliyetin ilgilinin daha önceki görev ve faaliyet alanı ile ilgili olması gereklidir.
Dolayısıyla, anılan Kanun kapsamında belirtilen görevlerinden ayrıldıktan sonra özel
sektörde faaliyet gösteren kamu görevlileri, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre
boyunca, yine maddede belirtilen faaliyetlerde bulunamayacaklardır. Ancak bu kişilerin, özel
sektörde istekli sıfatını taşıyabilecek bir işletmede personel olarak istihdam edilmesi ve bu
işletmenin de personelinin ayrıldığı daire, kurum ve kuruluşun ihalesine girmesi durumunda,
anılan personelin, çalışmakta olduğu işletmede bir ortaklığının ya da sermaye bağının
6
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/031
: 92
: 07.05.2014
: 2014/UY.I-2019
bulunmaması durumunda, söz konusu faaliyetin 2531 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde
belirtilen “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alma, taahhüde girme,
komisyonculuk ve temsilcilik yapma” olarak sayılmaması gerekmektedir.
Ancak, 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi
eklenmiş olduğundan, bu Kanun değişikliği sonucunda, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden
Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun sebebiyle ihaleye katılamayacak olanlar
söz konusu bent kapsamından çıkarılmıştır. Bununla birlikte, 2531 sayılı Kanundan doğan
yasaklamanın sürmesi sebebiyle, bu durumda olanların kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka
bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları mümkün bulunmadığından 2531 sayılı
Kanun kapsamında bulunan aday veya istekli durumunda olanların, 2531 sayılı Kanunda
belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olması halinde, bu durumda olan isteklilerin
değerlendirme dışı bırakılması, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve idarece
haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.
17.7.3.1 Maddenin (f) bendine göre; ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her
türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli
olanların ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları
veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) o idarenin
ihalesine katılamayacaklardır. Anılan düzenleme, söz konusu kişilerin ihaleye girecek
şirketlerin yönetim kurullarında görevli bulunmalarının ihaleye katılımı engelleyici bir husus
olduğunu öngörmüş ve bu durumu doğrudan şirket ortağı olmak koşuluyla
ilişkilendirmemiştir. Bu nedenle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin (c),
(d), (e) ve (f) bentlerine göre, ihaleyi yapan idarelerin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye
sahip kurullarda görevli kişilerin ve ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini
hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların ve bunların (yani
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin)
eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları
ve evlat edinenlerin, aynı zamanda ihaleye katılacak isteklinin yönetim kurullarında görevli
olmaları durumunda, bu tüzel kişiliğin söz konusu idarenin yapacağı ihalelere doğrudan veya
dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde katılmaları
mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.
Yapılan tespitler neticesinde, ilgili şahsın, emeklilik suretiyle görevinden ayrıldığı
16.04.2012 tarihinden önceki iki yıl içinde hizmetinde bulunduğu DSİ Genel Müdürlüğü’ne
karşı ayrıldığı tarihten başlayarak üç yıl süreyle, DSİ Genel Müdürlüğü’nde “Bölge Müdürü”
ve “Başmüfettiş” ünvanıyla ifa ettiği görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği anlaşılmış olup,
DSİ Genel Müdürlüğü’nde “başmüfettiş” ünvanıyla emekli olunan tarihten önceki iki yıl
içinde “bölge müdürlüğü” görevi yürütülenden farklı bir bölge müdürlüğü bünyesinde de olsa
incelenen yapım işi ihalesinde %51 hisseli ortağı olduğu şirket adına iş yönetme belgesini
kullandırmak suretiyle ihaleye teklif vermesinin, ilgilinin “başmüfettiş” ünvanıyla ifa ettiği
görev ve faaliyet alanının tüm genel müdürlük teşkilatını kapsaması gerekçesiyle 2531 sayılı
Kanun ile getirilen yasak kapsamında olduğu sonucuna varıldığından idarenin değerlendirme
dışı bırakma gerekçesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle iddia yerinde
görülmemiştir.
7
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/031
: 92
: 07.05.2014
: 2014/UY.I-2019
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen
şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
8
Download

Kamu görevlerinden ayrılanlar ihalelere katılabilir mi?