‫‪7‬گ ‪8‬و ‪
4 7‬ر ر ر‬
‫ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﺗﺸﻲ‬
‫‪ -2‬ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻠﻜﺎ‬
‫‪ -3‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺟﻮدان‬
‫‪ -4‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر‬
‫‪ -5‬ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاﻧﻚ ﺑﻬﺎر‬
‫‪ -6‬ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﺷﻴﻦ ﺑﻬﺎر‬
‫‪ -7‬ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر‬
‫‪ -8‬ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺮﺑﺎل و ﭘﺨﺶ ﻃﺮﺑﺎل‬
‫‪ -9‬ﺷﺮﻛﺖ ‪ sbl‬وارد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻟﻮﻛﺲ‬
‫‪ -10‬ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﺨﺼﺼﻲ ‪GTSB‬‬
‫‪ -11‬ﺷﺮﻛﺖ ‪ imCar‬اﻣﺎرات ) وارد ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﺳﻮاري (‬
‫‪ -12‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر‬
‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬
www.setareyebahar.ir
.
www.faranakco.ir
www.farshinco.ir
www.tarkhisco.ir
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺗﺸﻲ‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬آﺗﺸﻲ‪...‬‬
‫‪Atashi Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Grad A+‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫ﺑﺮﻧـﺞ )‪: (Rice‬‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺗﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واردات و ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻨﺪي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺗﺸﻲ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺗﺸﻲ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮاﻧﻲ آﺗﺸﻲ ‪:‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﻮﺟﺎري ‪ %100‬در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ‬
‫ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ را داراﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد اﻣﺮوز از ﺑﺮﻧﺞ آﺗﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ‬
‫ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺮﻏﻮب ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ داﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻨﺪي ‪ 1121‬آﺗﺸﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ‪) SBG‬ﮔﺮوه ﺗﺠﺎري ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر ( ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺠﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻪ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬
‫ﻧﻘﺎط از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﺸﺖ ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﻧﻮع ‪(Extra Long Grain) 1121‬ﺑﻮده ﻛﻪ در‬
‫ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ‪ 5 ،‬و ‪ 2‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد ‪.‬‬
‫ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺮ ‪ 18‬ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎﻳﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬
‫ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮده ‪.‬‬
‫رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻌﺎر و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن‬
‫اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ‪ 96‬درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺲ از ﺧﺮﻳﺪ اول ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ آﻣﺪه‬
‫اﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻛﺎﻻ در ﺳﺒﺪ ﺗﻤﺎم‬
‫ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺰاوار ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2122969444‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.atashi-co.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪www‬‬
‫‪www.atashifood.ir‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪atashifood‬‬
‫‪SB‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗ‪‬ﻠﻜﺎ‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬ﺗﻠﻜـــﺎ‪...‬‬
‫‪Telka Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪-1‬ﺑﺮﻧﺞ‪-2‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ‪-3‬ادوﻳﻪ‪-4‬ذرت‬
‫‪Holding‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫‪ -1‬ﺑﺮﻧـﺞ ‪:‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻠﻜﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻫﻨﺪي اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي داﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻠﻜﺎ در ﺳﻪ رﻧﮓ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻔﻴﺪ زرد و ﺳﺒﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ‪ 1121 %70‬ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ زرد ﺗﻠﻜﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ‪ 1121 %60‬ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻠﻜﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ‪ 1121 %50‬ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻠﻜﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ‪ 2‬و ‪ 5‬و ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رواﻧﻪ‬
‫ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ ‪:‬‬
‫ﻗﻨﺪ ﺗﻠﻜﺎ در اوزان ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ و ‪ 5‬و ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب ﺑﻮده و ﮔﺮﻳﺪ‬
‫ب رده ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﺷﻜﺮ ﺗﻠﻜﺎ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ و ‪ 2‬و ‪ 5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد ‪ .‬ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب‬
‫ﺑﻮده و ﮔﺮﻳﺪ ب رده ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫‪ -3‬ادوﻳﺠﺎت ‪:‬‬
‫ادوﻳﺠﺎت ﺗﻠﻜﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوﻳﺠﺎت ‪ :‬ﻧﻤﻚ ‪ ،‬ﻓﻠﻔﻞ ‪ ،‬زردﭼﻮﺑﻪ زﻋﻔﺮان در اوزان ‪ 50‬و ‪ 200‬ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ‬
‫ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫‪sbg‬‬
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫‪Tel : +98 2122930064‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.telka-food.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪telkafood‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺟﻮدان‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬آﺟﻮدان‪...‬‬
‫‪Ajoudan Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Grad A‬‬
‫‪Holding‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫‪-1‬ﺑﺮﻧﺞ‪-2‬ﭼﺎي‪-3‬ادوﻳﻪ‪ -4‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ‪-5‬ﺣﺒﻮﺑﺎت‪-6‬ﺧﺸﻜﺒﺎر‬
‫‪ -1‬ﺑﺮﻧـﺞ )‪: (Rice‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ آﺟﻮدان در دو ‪ 3‬ﻧﻮع ﻫﻨﺪي اﻳﺮاﻧﻲ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي داﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ آﺟﻮدان ﺑﺮﻧﺞ ‪ %90‬داﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ‪ 1121‬ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮاﻧﻲ آﺟﻮدان در دوﻧﻮع اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ و دﻣﺴﻴﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﭼــﺎي )‪: (Tea‬‬
‫ﭼﺎي آﺟﻮدان از ﭼﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ‪ ،‬ﻫﻨﺪ ‪،‬ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن‪ ،‬وﻳﺘﻨﺎم و ﻛﻨﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن آﺟﻮدان ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰارع ﭼﺎي ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ آن در ﻧﻮع‬
‫ﺧﻮد ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭼﺎي در اوزان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮار و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﭼﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻌﻄﺮ وﻳﮋه‬
‫ﭼﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﺷﻜﺴﺘﻪ‬
‫اوزان ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ﻗﻠﻤﻲ ‪-‬ﭼﺎي ﻗﻠﻢ ﺳﻮزﻧﻲ‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪0.5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي‬
‫و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي ﻣﻌﻄﺮ‬
‫اوزان ﭼﺎي ﻫﻨﺪي ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﻓﻠﺰي )آروﻣﺎﺗﻴﻚ ارل ﮔﺮي(‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪0.5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي‬
‫و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻨﻴﺎﻳﻲ ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي‬
‫اوزان ﭼﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و وﻳﺘﻨﺎم و ﻛﻨﻴﺎ ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﻛﻠﻜﺘﻪ دارﺟﻴﻠﻴﻨﮓ آﺳﺎم‬
‫ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫‪ -3‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ )‪: (Sugar‬‬
‫ﻗﻨﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ آﺟﻮدان در اوزان ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ و ‪ 5‬و ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب‬
‫ﺑﻮده و ﮔﺮﻳﺪ آ رده ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﺷﻜﺮ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﻬﻮه اي آﺟﻮدان در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ ‪ 2 ،‬و ‪ 5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد ‪ .‬ﻧﻮع‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب ﺑﻮده و ﮔﺮﻳﺪ آ رده ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫‪ -4‬ادوﻳﺠﺎت ‪:‬‬
‫ادوﻳﺠﺎت آﺟﻮدان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوﻳﺠﺎت ‪ :‬ﻧﻤﻚ ‪ ،‬ﻓﻠﻔﻞ ‪ ،‬زردﭼﻮﺑﻪ زﻋﻔﺮان در اوزان ‪ 50‬و ‪ 200‬ﮔﺮﻣﻲ‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2122930539‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.ajoudan.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪ajoudanco‬‬
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺟﻮدان‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬آﺟﻮدان‪...‬‬
‫‪Ajoudan Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Grad A‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ‬
‫‪:‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫‪-1‬ﺑﺮﻧﺞ‪-2‬ﭼﺎي‪-3‬ادوﻳﻪ‪ -4‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ ‪-5‬ﺣﺒﻮﺑﺎت ‪-6‬ﺧﺸﻜﺒﺎر‬
‫اداﻣﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت <<‬
‫‪-5‬ﺣﺒﻮﺑـﺎت ‪:‬‬
‫ﺣﺒﻮﺑﺎت آﺟﻮدان ﺷﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻟﭙﻪ آذر ﺷﻬﺮ ‪ ،‬ﻋﺪس ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ‪ ،‬ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻗﺮﻣﺰ‪ ،‬ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺳﻔﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺎش ‪ ،‬ﻧﺨﻮد ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬
‫ﺳﺎﻳﺰ ‪ ، 8-7‬ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﻴﺘﻲ ﻋﺪس ﻗﺮﻣﺰ ‪ .‬ﺣﺒﻮﺑﺎت آﺟﻮدان در اوزان ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ و ‪ 10‬و ‪ 20‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪-6‬ﺧﺸﻜﺒﺎر ‪:‬‬
‫ﺧﺸﻜﺒﺎر آﺟﻮدان ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ‪ :‬ﭘﺴﺘﻪ ﻛﺮﻣﺎن‪-‬ﺑﺎدام ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ‪-‬ﻛﺸﻤﺶ‪-‬ﻧﺨﻮد‪-‬ﺗﺨﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان‪-‬ﺗﺨﻤﻪ‬
‫ژاﭘﻨﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪ 200‬ﮔﺮﻣﻲ – ‪ 800‬ﮔﺮﻣﻲ و ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2122930064‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.ajoudan.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪ajoudanco‬‬
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ‪‬ﻃ‪‬ﺮﺑﺎل‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬ﻃ‪‬ﺮﺑﺎل‪...‬‬
‫‪Terbal Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪Grad A‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫‪-1‬ﺑﺮﻧﺞ‪-2‬ﭼﺎي‪-3‬ادوﻳﻪ‪ -4‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ‪-5‬ﺣﺒﻮﺑﺎت‪-6‬ﺧﺸﻜﺒﺎر‪-7‬ﻋﺴﻞ‬
‫‪ -1‬ﺑﺮﻧـﺞ )‪: (Rice‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺮﺑﺎل در دو ‪ 3‬ﻧﻮع ﻫﻨﺪي اﻳﺮاﻧﻲ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي داﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻃﺮﺑﺎل در دو ﻧﻮع زﻋﻔﺮاﻧﻲ ‪ 1121‬و ﺑﺮﻧﺞ ‪ 1509‬ﻫﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ‪ 4‬ﻛﺸﻮر‬
‫آﺳﻴﺎﻳﻲ و ‪ 2‬ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﻣﻴﺸﻮد ‪ .‬ﺑﺮﻧﺞ ‪ 1121‬ﻃﺮﺑﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺎ ﻫﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫وزن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮﻧﺞ ‪ %100 – 1509‬و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮﻧﺞ ‪ 1121‬ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫‪ %80‬ﺧﺎﻟﺺ ‪ 1121‬ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻃﺮﺑﺎل ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻮﭘﺮﻛﺮﻧﻞ درﺟﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اوزان ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ رواﻧﻪ‬
‫ﺑﺎزار ﻣﻴﺸﻮد‪.‬ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻃﺮﻓﺪاران زﻳﺎدي دارد‪.‬‬
‫‪ -2‬ﭼﺎي )‪: (Tea‬‬
‫ﭼﺎي ﻃﺮﺑﺎل در ‪ 10‬ﻧﻮع از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ‪ ،‬ﻫﻨﺪ ‪ ،‬ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و وﻳﺘﻨﺎم و ﻛﻨﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ﻃ‪‬ﺮﺑﺎل ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰارع ﭼﺎي ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ آن در ﻧﻮع‬
‫ﺧﻮد ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭼﺎي در اوزان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮار و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﭼﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻌﻄﺮ وﻳﮋه‬
‫ﭼﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﺷﻜﺴﺘﻪ‬
‫اوزان ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ﻗﻠﻤﻲ ‪-‬ﭼﺎي ﻗﻠﻢ ﺳﻮزﻧﻲ‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪0.5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي‬
‫و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي ﻣﻌﻄﺮ‬
‫اوزان ﭼﺎي ﻫﻨﺪي ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﻓﻠﺰي )آروﻣﺎﺗﻴﻚ ارل ﮔﺮي(‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪0.5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي‬
‫و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻨﻴﺎﻳﻲ ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي‬
‫اوزان ﭼﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و وﻳﺘﻨﺎم و ﻛﻨﻴﺎ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻠﻜﺘﻪ دارﺟﻴﻠﻴﻨﮓ آﺳﺎم‬
‫‪:‬‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2155336109‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.terbal.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺮﺑﺎل‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬ﻃ‪‬ﺮﺑﺎل‪...‬‬
‫‪Terbal Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Grad A‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫‪-1‬ﺑﺮﻧﺞ‪-2‬ﭼﺎي‪-3‬ادوﻳﻪ‪ -4‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ‪-5‬ﺣﺒﻮﺑﺎت‪-6‬ﺧﺸﻜﺒﺎر‪-7‬ﻋﺴﻞ‬
‫اداﻣﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت<<‬
‫‪ -3‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ )‪: (Sugar‬‬
‫ﻗﻨﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻃﺮﺑﺎل در اوزان ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ و ‪ 5‬و ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب‬
‫ﺑﻮده و ﮔﺮﻳﺪ آ رده ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﺷﻜﺮ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﻬﻮه اي ﻃﺮﺑﺎل در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ ‪ 2 ،‬و ‪ 5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد ‪ .‬ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ‬
‫اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب ﺑﻮده و ﮔﺮﻳﺪ آ رده ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد‪-.‬ﺷﻜﺮ اﺻﻔﻬﺎن‪-‬ﻣﻴﺎﻧﺪواب وراﻣﻴﻦ‬
‫‪ -4‬ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻃﺮﺑﺎل ‪:‬‬
‫ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻃﺮﺑﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪس ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ و ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺳﻔﻴﺪ و ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﻴﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪ .‬ﮔﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺒﻮﺑﺎت‬
‫ﻃﺮﺑﺎل ‪ %100‬ﺑﻮﺟﺎري ﺷﺪه و دﺳﺘﭽﻴﻦ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻋﺴﻞ ﻃﺮﺑﺎل ‪:‬‬
‫ﻋﺴﻞ ﻃﺮﺑﺎل در اوزان ‪ 0.5‬ﻛﻴﻠﻮ و ‪ 1‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺑﺎدام ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻃﺮﺑﺎل ‪:‬‬
‫ﺑﺎدام ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻃﺮﺑﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎدام ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﺷﺖ داﺷﺖ‬
‫و ﺑﺮداﺷﺖ آن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ زﻳﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺮﺑﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2155336109‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.terbal.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاﻧﻚ ﺑﻬﺎر‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬ﻓﺮاﻧﻚ ﺑﻬﺎر‪...‬‬
‫‪Faranak Bahar Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Grad A‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫‪-1‬ﺑﺮﻧﺞ‪-2‬ﭼﺎي‪ - 3‬ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ‬
‫‪ -1‬ﺑﺮﻧـﺞ )‪: (Rice‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮاﻧﻚ)ﺑﻬﺎر( در دو ﻧﻮع ﻫﻨﺪي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي داﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮاﻧﻚ)ﺑﻬﺎر( در دو ﻧﻮع ‪ 1121‬و ﺑﺮﻧﺞ ‪ 1509‬ﻫﻨﺪي اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﻧﺞ ‪1121‬‬
‫ﻓﺮاﻧﻚ)ﺑﻬﺎر( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺎ ﻫﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬وزن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ‪ %100 – 1509‬و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮﻧﺞ ‪ 1121‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ %100‬ﺧﺎﻟﺺ ‪ 1121‬ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺮاﻧﻚ)ﺑﻬﺎر( ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن‪-‬آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اوزان ‪ 5‬و ‪10‬‬
‫ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﭼــﺎي )‪: (Tea‬‬
‫ﭼﺎي ﻓﺮاﻧﻚ)ﺑﻬﺎر( ﻃﻌﻤﻲ ﺑﻴﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ و ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ دارد ﻛﻪ در ‪ 10‬ﻧﻮع از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ‪ ،‬ﻫﻨﺪ ‪،‬‬
‫ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و وﻳﺘﻨﺎم و ﻛﻨﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ﻓﺮاﻧﻚ)ﺑﻬﺎر( ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰارع ﭼﺎي ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ آن‬
‫در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭼﺎي در اوزان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮار و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬
‫ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﭼﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻌﻄﺮ وﻳﮋه‬
‫ﭼﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﺷﻜﺴﺘﻪ‬
‫اوزان ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ﻗﻠﻤﻲ ‪-‬ﭼﺎي ﻗﻠﻢ ﺳﻮزﻧﻲ‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪0.5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي‬
‫و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي ﻣﻌﻄﺮ‬
‫اوزان ﭼﺎي ﻫﻨﺪي ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻴﻼن ﻓﻠﺰي )آروﻣﺎﺗﻴﻚ ارل ﮔﺮي(‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪0.5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي‬
‫و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭼﺎي ﻛﻨﻴﺎﻳﻲ ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي‬
‫اوزان ﭼﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و وﻳﺘﻨﺎم و ﻛﻨﻴﺎ ‪:‬‬
‫ﭼﺎي ﻛﻠﻜﺘﻪ دارﺟﻴﻠﻴﻨﮓ آﺳﺎم‬
‫ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2122969121‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.faranakco.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﮔﺮم ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬وارداﺗﻲ‪)-‬ﺑﺮﺗﻴﻦ‪-‬ﻓﺮﻳﺒﻮي‪-‬ﻣﺘﺎﺑﻮي ‪...‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Grad A‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫‪ -1‬ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‪-‬ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي –ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ‪-2‬ﻣﺮغ‬
‫‪ -1‬ﮔﻮﺷﺖ )‪: (Meat‬‬
‫ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ) ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﮔﺮم ( ‪ :‬ﺑﺮزﻳﻠﻲ – اﻳﺮاﻧﻲ – ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ‬
‫ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮزﻳﻠﻲ )ﻣﻨﺠﻤﺪ( ‪:‬‬
‫ﻣﺎرك ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﺮزﻳﻠﻲ ‪ :‬ﺑﺮﺗﻴﻦ – ﻣﺘﺎﺑﻮي‪ -‬ﻓﺮﻳﺒﻮي ‪-‬ﺟﻲ ﺟﻲ‪ -‬ﻣﻴﻨﺮوا‬
‫ﻣﺨﻠﻮط ‪ :‬ران ﺳﺮدﺳﺖ و ﮔﺮدن – ‪ 5‬ﺗﻴﻜﻪ‪-‬اوزان ﻛﺎرﺗﻦ ‪– 25-20‬ﻧﻮع ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ‪ :‬ﻧﺮ‬
‫وزن ﻛﺴﺮ ﻛﺎرﺗﻦ ‪ :‬ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ‬
‫ﻣﺠﻮز داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ‪ :‬دارد‬
‫ﻣﻜﺎن ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ‪ :‬ﺗﻬﺮان‪-‬ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس‬
‫ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ) ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﮔﺮم ( ‪:‬‬
‫ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر ﻗﺮار ﻧـــﺪارد ‪.‬‬
‫ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ) ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﮔﺮم‪-‬ﻻﺷﻪ ( ‪:‬‬
‫ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺮ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرﺗﻦ ‪ 25-20‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ )ﻧﻮع دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻣﻞ (‬
‫‪ -2‬ﻣـﺮغ ‪:‬‬
‫ﻣﺮغ واﺣﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﮔﺮم اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮزﻳﻠﻲ و ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2126126822‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.setareyebahar.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر‪...‬‬
‫‪Setare bahar Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Grad A‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و واردات و ﺻﺎدرات ﺑﺎدام آﺳﻴﺎب ﺷﺪه‪ ،‬آﺟﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﺑﻮداده‪ ،‬ﻋﺪس ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه )ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ آن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(‪،‬‬
‫ﻛﺸﻤﺶ ﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺨﻤﻪ ژاﭘﻨﻲ‪ ،‬ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﻚ‪ ،‬ﺗﺨﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان‪ ،‬ﺗﺨﻤﻪ ﻛﺪو‪ ،‬ﺗﺨﻤﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ‪،‬‬
‫ﺧﻼل ﭘﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام‪ ،‬ﻣﻐﺰ ﻓﻨﺪق‪ ،‬ﻣﻐﺰ ﺗﺨﻤﻪ‪ ،‬ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو‪ ،‬ﺧﻼل ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ‪،‬‬
‫ﭘﺴﺘﻪ )ﻣﻐﺰ(‪ ،‬ﺑﺎدام )ﻣﻐﺰ(‪ ،‬ﻓﻨﺪق )ﻣﻐﺰ(‪ ،‬ﺑﺎدام ﻫﻨﺪي )ﻣﻐﺰ(‪ ،‬ﺳﻮﻳﺎ‪ ،‬ﺧﺸﻜﺒﺎر‪ ،‬ﻗﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ‬
‫ﻓﻠﻔﻞ‪ ،‬ﺷﻜﺮ‪ ،‬آرد ﺳﻮﺧﺎري‪ ،‬ﻧﺒﺎت‪ ،‬ﻏﻼت‪ ،‬ﺑﺎدام ﺳﻮﺧﺘﻪ‪ ،‬زﻋﻔﺮان )ﭼﺎﺷﻨﻲ(‪ ،‬آرد ﺳﻮﻳﺎ‪،‬‬
‫ﻗﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻞ زﻋﻔﺮان ﺧﺸﻚ‪ ،‬ﺷﻜﺮ ﻗﻬﻮه اي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻴﺸﻜﺮ‪ ،‬ﻗﻨﺪ از ﺷﻜﺮ‪ ،‬ﻏﻼت ﻓﺮآوري‬
‫ﺷﺪه‪ ،‬ﻏﻼت آﻣﺎده ﺧﻮردن‪ ،‬ﺳﻮﻳﺎ ﭘﺮك‪ ،‬ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻗﻠﻮا‪ ،‬ﻧﺎن ﺳﻮﺧﺎري‪ ،‬آرد‪ ،‬ﻟﻮﺑﻴﺎي‬
‫ﺳﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻗﻨﺪ ﺧﺮد ﺷﺪه‪ ،‬ﻗﻨﺪ ﻛﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻗﻨﺪ ﺣﺒﻪ‪ ،‬ﻗﻨﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ‪ ،‬ﭘﻮدر زﻋﻔﺮان‬
‫ﺑﺎدام )ﻣﻴﻮه(‪ ،‬ﺑﺎﻗﻼ‪ ،‬ﻧﺨﻮد ﺗﺎزه‪ ،‬ﻋﺪس ﺗﺎزه‪ ،‬ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﻠﺨﻲ‪ ،‬ذرت‪ ،‬ﺣﺒﻮﺑﺎت‪ ،‬ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺑﺎﻗﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫ﻟﭙﻪ‪ ،‬ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻧﺨﻮد‪ ،‬ﻣﺎش‪ ،‬ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻗﺮﻣﺰ‪ ،‬ﭘﺴﺘﻪ ﺗﺎزه‪ ،‬ﮔﺮدو ﺗﺎزه‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2122969115‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.ssts.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪info‬‬
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺮﺑﺎل‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬ﻣﺨﺘﻠﻒ‪...‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺮﺑﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺪه و ﺧﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻳﺮ‬
‫ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ اﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬
‫ﻗﻨﺪ ﺷﻜﺮ رب ﮔﻮﺟﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي و اﻳﺮاﻧﻲ‬
‫ﻓﺮوش ﻗﻨﺪ ‪:‬‬
‫ﻣﺎرﻛﻬﺎي ‪ :‬ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر ‪ ،‬ﺗﻠﻜﺎ‪،‬آﺟﻮدان ‪ ،‬آﺗﺸﻲ ‪ ،‬اﺻﻔﻬﺎن ‪ ،‬ﻓﺮﻳﻤﺎن ﻳﺰد و ‪ ....‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ و ‪10‬‬
‫ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ و ‪ 5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﻓﺮوش ﺷﻜﺮ‪:‬‬
‫ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﻬﺎي ‪ :‬ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر و ﺗﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در اوزان ‪ 450‬و ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ و ﻓﻠﻪ در اوزان ‪ 50‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺎرﻛﻬﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ‪ :‬اﺻﻔﻬﺎن ‪ ،‬ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ‪ ،‬اﻗﻠﻴﺪ‪،‬ﻓﺮﻳﻤﺎن‪،‬ﻛﺮج‪،‬وراﻣﻴﻦ‪،‬ﺷﺎﻫﺮود‪،‬ﻣﻴﺎﻧﺪواب و‪...‬‬
‫ﻓﺮوش رب ﮔﻮﺟﻪ‪:‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﭘﻮره و رب در اوزان ‪ 900‬ﮔﺮﻣﻲ و ﺣﻠﺐ ‪ 20‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﻓﺮوش ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ‪:‬‬
‫اﻧﻮاع ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ‪ 90‬ﮔﺮﻣﻲ اﻟﻲ ‪ 200‬ﮔﺮﻣﻲ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮزﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ران ﺳﺮدﺳﺖ ﮔﺮدن ﻣﺎرﻛﻬﺎي ‪ :‬ﺟﻲ ﺟﻲ ﻓﺮﻳﺒﻮي‪،‬ﺑﺮﺗﻴﻦ‪،‬ﻣﺘﺎﺑﻮي‪،‬ﭘﺮدﻳﻜﺲ و‪...‬‬
‫ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ‪:‬‬
‫اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﺮزﻳﻠﻲ و ﺗﺮﻛﻲ ﻣﺎرﻛﻬﺎي ‪ :‬دوﻛﺲ ‪ ،‬ﭘﺮدﻳﻜﺲ ﺳﺎدﻳﺎ و اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﺧﻮب و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻳﺮاﻧﻲ‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪي و اﻳﺮاﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺎرك ﻫﺎي ‪ :‬آﺗﺸﻲ ‪ ،‬ﺗﻠﻜﺎ ‪ ،‬آﺟﻮدان و اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ‬
‫ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر ﻧﺪا ﻓﺠﺮ دﻣﺴﻴﺎه‬
‫ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﭼﺎي‪ :‬ﭼﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﺟﻮدان ﺳﻴﻼن ﺑﺎروﺗﻲ و ﺷﻜﺴﺘﻪ درﺟﻪ ﻳﻚ و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻘﺪي درب اﻧﺒﺎر در ﺗﻬﺮان و وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ‬
‫‪sbg‬‬
‫‪Tel : +98 2155336109‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.terbal.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪atashifood‬‬
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﺷﻴﻦ ﺑﻬﺎر‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ :‬ﻓﺮﺷﻴﻦ ﺑﻬﺎر‪...‬‬
‫‪Farshin Bahar Food Group‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬‬
‫‪Grad A+‬‬
‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪SB‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫‪-1‬ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه اي و ﺳﻔﻴﺪ ‪-2‬ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ‪ ،‬ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺒﺰ ‪ – 3‬ﻗﻬﻮه‪-4‬آرد‪-5‬ﺷﻜﺮ ﻗﻬﻮه اي‬
‫‪ -1‬ﺑﺮﻧـﺞ )‪: (Rice‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﻮه اي و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه اي ﺑﺮﻧﺠﻲ ﺳﺮﺷﺎر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ‪.‬ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ‬
‫ﻓﺮﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮو در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ‬
‫‪ -2‬ﭼــﺎي )‪: (Tea‬‬
‫ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺒﺰ‬
‫‪ -3‬ﻗﻬﻮه ‪:‬‬
‫واردات ﻗﻬﻮه درﺟﻪ ﻳﻚ‬
‫‪ -4‬ﺷﻜﺮ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﻬﻮه اي ‪:‬‬
‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﺷﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻜﺮ ﻗﻬﻮه اي ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻓﺮﺷﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ‪ .‬ﺷﻜﺮ ﻗﻬﻮه‬
‫اي داراي ﺿﺮرﻫﺎي ﺷﻜﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺒﻮده و از ﻣﺮﻏﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اوزان ﭼﺎي ﺳﻴﻼن ‪:‬‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪0.5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫اوزان ﭼﺎي ﻫﻨﺪي ‪:‬‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ‪0.5‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫و ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫اوزان ﭼﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و وﻳﺘﻨﺎم و ﻛﻨﻴﺎ ‪:‬‬
‫ﻓﻠﻪ ‪ 10‬ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ‬
‫‪Tel : +98 2122969121‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.farshinco.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪www.setareyebahar.ir‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ imCar :‬اﻣﺎرات‬
‫‪:‬‬
‫زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ :‬واردات ﺧﻮدرو‪...‬‬
‫‪imCar‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ‪ imCar‬اﻣﺎرات در زﻣﻴﻨﻪ واردات اﻧﻮاع ﺧﻮدرو و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻮاري از اﻛﺜﺮ‬
‫ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺧﻮدرو و ﻛﺸﻮر اﻣﺎرات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻴﺶ از‬
‫ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ در زﻣﻴﻨﻪ واردات ﺧﻮدرو ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‬
‫ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺧﻮردو از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ در اﻳﺮان ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫واردات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ‪،‬ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‪،‬ﺗﻮﺳﺎن‪ 200e،‬ﺑﻨﺰ و ‪...‬‬
‫‪Tel : +98 2122930064‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.imcar.ir‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪SB‬‬
‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ‪. GTSB‬‬
‫زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ :‬ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ‪...‬‬
‫‪Holding‬‬
‫‪Setareye Bahar Group‬‬
‫ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺮح ﺗﺮﻳﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ در ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮوه ﺗﺠﺎري ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر و دﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ داﺧﻠﻲ و‬
‫ﺧﺎرﺟﻲ در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮود‪.‬‬
‫وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺎ در ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺪﻣﺎﺗﻤﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪﻣﺎن در ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻣﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ‬
‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻢ ﺳﺮﻋﺖ ‪ ،‬دﻗﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن رﺳﺎﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ‬
‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬا ﻣﺎ‬
‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﮔﺎم ﻧﮕﺬارﻳﺪ و ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻛﺎردان ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ‬
‫ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮﻛﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ‪ ،‬ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ‪ ،‬ﺑﻨﺪر‬
‫اﻣﺎم‬
‫ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲ‬
‫ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮي آﻧﻼﻳﻦ‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻜﻪ‬
‫ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﺎر )آﺳﻴﻜﻮدا( ﮔﻤﺮك‬
‫اﺧﺬ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﻮزات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬
‫اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي وﻳﮋه‬
‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﻮدرو )ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ (‬
‫ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ از اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ‬
‫ﭘﻴﮕﻴﺮي دﻋﺎوي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻤﺮك‬
‫ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ‪www.tarkhisco.ir :‬‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪.‬‬
‫‪Tel : +98 2122969121‬‬
‫‪Fax : +98 2122930458‬‬
‫‪Web : www.tarkhisco.ir‬‬
‫‪www‬‬
‫‪E-mail : [email protected]
‫‪tarkhisc‬‬
‫‪SB‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻧﺤﻮه ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر ‪:‬‬
‫)ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻓﺮوش (‬
‫ﺑﻪ دو روش ‪:‬‬
‫‪-1‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ‪ ، www.setareyebahar.ir :‬داﻧﻠﻮد و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ‪ 419‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ‪ PDF‬و‬
‫ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ‪.‬‬
‫‪-2‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﭘﻴﻮﺳﺖ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ )ﭘﻴﻮﺳﺖ ‪(3‬‬
‫‪-2‬اﺳﺘﻌﻼم روز ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪:‬‬
‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﻲ از ﺷﻤﺎره ﻫﺎي زﻳﺮ و ﻳﺎ ارﺳﺎل‬
‫اﻳﻤﻴﻞ و ﻳﺎ ﻓﻜﺲ ‪:‬‬
‫ﻛﺪ ﺗﻬﺮان ) ‪: (021‬‬
‫ﻓﺮوش ‪22930539 – 22930064 – 22969444 – 22969121 – 22969115-26126822 :‬‬
‫ﻫﻤﺮاه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ‪ ) :‬ﺗﻤﺎس در ﺳﺎﻋﺎت اداري (‬
‫‪– 09362206833 -09156615090 – 09135718926 – 09102203833 – 09124890120‬‬
‫‪09385436865 - 09360236409‬‬
‫ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ‪ :‬ارﺳﺎل ﻋﺪد ‪ 1‬ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪50002030405056 :‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﺗﻬﺮان )ﭘﺨﺶ ﻃﺮﺑﺎل( ‪55336109 :‬‬
‫ﻓﻜﺲ‪-‬ﺗﻬﺮان ‪22930458 :‬‬
‫اﻳﻤﻴﻞ [email protected] :‬‬
‫وب ﺳﺎﻳﺖ ‪www.setareyebahar.ir :‬‬
‫‪-3‬ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪:‬‬
‫ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻤﭙﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ ،‬ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ) ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ‪ +‬ﻧﺎم ﺧﻮد‪+‬ﻧﺎم‬
‫ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ ( ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪ 50002030405056 :‬ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪.‬‬
‫‪-4‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ‪:‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺣﻀﻮري در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻄﻔﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ‪021-26126822‬‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﺮم ‪ 419‬ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر )ﭘﻴﻮﺳﺖ ‪(3‬‬
‫ﻓﺮم ‪ 419‬ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎري ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر‬
‫ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻜﻤﻴﻞ و ارﺳﺎل ﻓﺮم ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ‪:‬‬
‫•‬
‫ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻓﺮم ﺷﻤﺎ را دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‬
‫•‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﻗﺴﻤﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‬
‫•‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم اﺑﺘﺪا از واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ‪ -‬ﺗﻠﻔﻦ ‪ : 02122930539‬داﺧﻠﻲ ‪ -159‬ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﺣﻮزه ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻼم‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﺰﻳﺰ ‪ :‬در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ارﺳﺎل اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﺒﻮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك‬
‫ﺷﻤﺎ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 021-22930458‬ﻓﻜﺲ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻤﻴﻞ [email protected] :‬‬
‫ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺎ ‪ www‬ﺷﺮوع ﻧﻤﻴﺸﻮد‪/‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻧﺪارﻳﺪ‬
‫اﻳﻦ اﻳﻤﻴﻞ)‪ ([email protected] وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و در‬
‫*آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ ‪E-mail Address:/‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻓﻜﺲ را ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫ﺷﺨﺺ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻲ‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داراي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻫﻢ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﻫﻢ ﻧﺎم‬
‫ﺷﺮﻛﺖ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫* ﻧﺎم ‪ /‬ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﺪ‬
‫ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫* ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ‬
‫* ﻧﺎم ﭘﺪر‬
‫* ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬
‫* ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ‬
‫* اﺳﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ ‪ /‬ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬
‫ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ‪ +‬ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ )ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ‪ :‬ﺟﺎري( *‬
‫* آدرس ﻣﺤﻞ ﻛﺎر‪/‬ﺷﺮﻛﺖ‬
‫آدرس ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر وارد ﮔﺮدد‬
‫*ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر‬
‫* ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه‬
‫ﺷﻤﺎره ﺟﻮاز ‪/‬ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ‬
‫ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ) اﻳﻤﻴﻞ ‪ ،‬ﻓﻜﺲ ( اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻋﺰﻳﺰاﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻜﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬
‫ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬
‫زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ‬
‫دﻳﭙﻠﻢ‬
‫ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ‬
‫ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ‬
‫ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ‬
‫دﻛﺘﺮا‬
‫ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬
‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ را از ﻛﺎدر ﺑﺎﻻ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺧﺎﻟﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‬
‫داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر‬
‫داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ‬
‫داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮي دوﻟﺘﻲ‬
‫ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ‬
‫* ﺳﻦ‬
‫* ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎري‬
‫در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري‬
‫ﺧﻮد از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺪﻫﻴﺪ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ ‪ :‬در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻳﺎ‬
‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻧﻤﻮده و اﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻛﺎري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﻳﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺎي‬
‫ﻛﺸﻮر ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ از ﺷﺨﺺ‬
‫ﻧﺎﻣﺒﺮده ذﻛﺮ ﺷﻮد‪.‬ﺣﺪاﻗﻞ ذﻛﺮ ‪ 10‬ﻣﻮرد ﺿﺮوري‬
‫اﺳﺖ‬
‫ﻧﻮع ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آن را‬
‫دارﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺮم ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻻﻳﻲ را‬
‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﺷﺖ ‪ -‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻤﺎم‬
‫ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﻛﺎﻻﻳﻲ را ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ و‬
‫ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺤﻤﺪ و ﮔﺮم )ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ(‬
‫ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﻲ و وارداﺗﻲ‬
‫ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎرﻳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ‬
‫آن ﻛﺎﻻ را دارﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻟﺬا در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع‬
‫ﺷﻜﺮ و ﻗﻨﺪ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‬
‫ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺴﺮوﺟﺎت‬
‫رب ﮔﻮﺟﻪ‬
‫روﻏﻦ‬
‫ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ‪:‬ﺑﺮﻧﺞ ‪ -‬ﺷﻜﺮ‪-‬ﻗﻨﺪ‪-‬رب‪-‬روﻏﻦ‪ -‬ﺑﺠﺰ ﮔﻮﺷﺖ(‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﺠﺎرت ﻧﻜﺮده ام‬
‫ﺣﺪود ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮدم‬
‫ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮدم و ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﺰدﻳﻚ آن‬
‫ﺳﺮاﺳﺮاﺳﺘﺎن ﺧﻮدم‬
‫ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر‬
‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺪود ﺣﺠﻤﻲ ﻛﺎﻻ )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ ‪:‬‬
‫ﻣﻘﺪار رﻳﺎﻟﻲ و ﺣﺠﻤﻲ ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬
‫ﻣﺒﻨﺎي اﻋﻄﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده و ﺗﻌﻬﺪ آور ﺑﻮده ﻟﺬا ﻋﺪد درﺳﺖ و واﻗﻌﻲ را‬
‫ﺧﻮد را درج ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫‪...............................‬‬
‫وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ( *‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻣﻨﺪان‬
‫ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﻋﺪد ‪ 1‬و ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻓﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﻐﺎزه {‬
‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر و دﻓﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﻐﺎزه } ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﻋﺪد ‪ 1‬و ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻓﺘﺮ و‬
‫}ﺑﺎ درج ﻋﺪد ‪ 2‬ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد‬
‫در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻳﺎ اﻓﺮادي را ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻳﺎ ﻣﻐﺎزه ﺑﺎ درج ﻋﺪد ‪ 2‬ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد{‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺎري ‪-‬ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎري داﺷﺘﻪ اﻳﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ )ﺑﺼﻮرت‬
‫ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﺑﮕﺬرﻳﺪ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎزارﻳﺎب(‬
‫ﻧﺪارم‬
‫دارم‬
‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي‬
‫درج اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ‬
‫ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ‬
‫* ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ‪ /‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻻي درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻧﻄﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﻧﺤﺼﺎري‬
‫درج اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رﺳﻤﻲ‬
‫ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻓﺮوش‬
‫ﺑﺎزارﻳﺎب‬
‫ﺷﻤﺎره ﻓﻜﺲ‬
‫ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ‪ 10‬رﻗﻤﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫* ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر‬
‫ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ‪ 10‬رﻗﻤﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد را وارد‬
‫* ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ‬
‫ﻣﺘﺎﻫﻞ‬
‫ﻣﺠﺮد‬
‫واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻢ‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻴﮕﻴﺮم‬
‫ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 22930458‬ﻛﺪ ‪ 021‬ﺗﻬﺮان – ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫‪7‬ا‪86 2‬د "زارﯾ"ن‬
‫‪ -1‬درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﺷﺎﻣﻞ ‪ :‬ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺣﺠﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ )ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش –‬
‫ﭘﺨﺶ ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ و‪ (....‬و آدرس ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ‪ ،‬ﺑﺮاي‬
‫واﺣﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﺮﻛﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪.‬‬
‫‪-2‬درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ راﻳﮕﺎن ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ‬
‫را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 50002030405056 :‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﻜﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺑﻪ روز ﺷﺪن آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ رﺳﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ آدرس ‪:‬‬
‫‪ www.setareyebahar.ir‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪.‬‬
‫‪-4‬روش ﻓﺮوش و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪:‬‬
‫اﻟﻒ( ﻧﻘﺪي ﭘﺎي ﺑﺎر ) ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ( ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك و ﻧﺎم‬
‫راﻧﻨﺪه ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ‪ ،‬ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫ب ( ﻧﻘﺪي‪-‬وارﻳﺰي ‪ :‬در اﻳﻦ روش ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب از واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب را‬
‫وارﻳﺰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ ﺗﺎ درب ﻣﺤﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻳﺎ اﻧﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ‪ .‬در اﻳﻦ‬
‫روش ﭘﺲ از وارﻳﺰ وﺟﻪ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 02122930458‬ﻓﻜﺲ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫•‬
‫در ﻫﺮ دو روش ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آدرس دﻗﻴﻖ و ﻧﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺪ ﻣﻠﻲ وي ﻗﻴﺪ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫•‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ از آدرس ‪ :‬ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس –‬
‫ﺑﻴﻦ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻫﻨﺮ – ﺟﺎده اﺳﻜﻠﻪ – ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺮان ﮔﺎز اﺳﺘﻌﻼم ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪ .‬و در اﻳﻦ روش‬
‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ) ‪ 1657000‬رﻳﺎل ﻧﺮخ دوﻟﺘﻲ ( ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﺴﺮ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻛﻠﻴﻪ وﺟﻮه وارﻳﺰي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ وارﻳﺰ ﺷﻮد و از ﭘﺮداﺧﺖ‬
‫وﺟﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮدداري ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪-5‬ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ دو ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎي و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺳﺖ ‪:‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ از ‪ 50‬رﻳﺎل اﻟﻲ ‪ 250‬رﻳﺎل – ﭼﺎي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ از ‪ 2500‬رﻳﺎﻟﻲ اﻟﻲ ‪ 3500‬رﻳﺎل‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال دﻳﮕﺮي را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎره ‪ 02122930539‬داﺧﻠﻲ ‪ 159‬ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل‬
‫اﻣﻮر ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ ‪.‬‬
Download

Setareye Bahar Group