İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNCELEME RAPORU
5
J
Belediye
Mahalle
Pafta
Ölçek
: Serik Belediyesi
: Evrenpaşa mah.
: 026A-08D-1B
:1/1000
Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 129 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-1B nolu imar paftasında yer alan 155 ada 67 parselin
doğusundan geçen 10 metrelik imar yolunun artık parsel kalmayacak şekilde parsel sınırına
kaydırılmasına ilişkin plan işlem numarası bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli toplantısında gündemin 119.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
Plan değişikliği teklifi müdürlüğümüzce incelenmiş, mülkiyetinin özel şahsa ait olduğu,
parselin uygulama görmemiş olduğu tespit edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.10.2014 tarihinde yaptığı toplantıda 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş, Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün
ve 129 sayılı kararı ile uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-1B nolu imar
paftasında yer alan 155 ada 67 parselin doğusundan geçen 10 metrelik imar yolunun artık
parsel kalmayacak şekilde parsel sınırına kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş,
parselin kadastral parsel olması,
yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulama işleminin
yapılmadığı, öncelikle bütüncül arazi ve arsa düzenlemesinin yapılması gerektiği, münferit
olarak önerilen plan değişikliklerinin bölgesel bazda yapılacak imar uygulamasını olumsuz
yönde etkileyeceği, parsel ölçeğinde yapılacak terklerle planda umumi hizmetlere ayrılmış
donatı alanlarının kamu eline geçmesini güçleştireceği ve kamulaştırma sorunu ile karşı
karşıya kalınacağı ileriki tarihlerde yapılacak olan bütüncül 18. Madde uygulaması sonrası
mülkiyetlerin değişebileceği ve hisselenebileceği bu şekilde parsel bazında terk oranlarının
adaletsiz olacağı gerekçeleriyle uygun olmadığı görüşüne dair raporu bulunmaktadır.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı
ve yol olarak planlıdır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiştir.
j
1/1000 ölçekli Uygulama
bağlanması hususunu;
İmar Planı
değişikliği teklifinin görüşülerek karara
Q
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:30.10.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1
)
TALEP SAHİBİ
ÖZEL SAHIS
y
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.09.2014
tarihli
toplantısında gündemin 119. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 129 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D1B nolu imar paftasında yer alan 155 ada 67 parselin
doğusundan geçen 10 metrelik imar yolunun artık parsel
kalmayacak şekilde parsel sınırına kaydırılmasına ilişkin
plan işlem numarası bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 129 sayılı kararı ile
uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-1B nolu imar
paftasında yer alan 155 ada 67 parselin doğusundan geçen 10
metrelik imar yolunun artık parsel kalmayacak şekilde parsel
sınırına kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş,
parselin
kadastral parsel olması, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planına göre uygulama işleminin yapılmadığı,
öncelikle bütüncül arazi ve arsa düzenlemesinin yapılması
gerektiği, münferit olarak önerilen plan değişikliklerinin bölgesel
bazda yapılacak imar uygulamasını olumsuz yönde etkileyeceği,
parsel ölçeğinde yapılacak terklerle planda umumi hizmetlere
ayrılmış donatı alanlarının kamu eline geçmesini güçleştireceği
ve kamulaştırma sorunu ile karşı karşıya kalınacağı ileriki
tarihlerde yapılacak olan bütüncül 18. Madde uygulaması
sonrası mülkiyetlerin değişebileceği ve hisselenebileceği bu
şekilde parsel bazında terk oranlarının adaletsiz olacağı
gerekçeleriyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmustur.
Can KASAPOG
İmar Kom.
Cenk Halil
İ
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Haşan Ali
İmar
ki SARICA
. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Kerim
BASKAPTAN
.
*
İmar Kom,
Mustafa Reşat
> OKTAY
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
•
|
Toplantı
Birleşim
Oturum
Dönem
: 2014
Karar Tarihi: 02/10/2014
Karar No
: 173
: 10
:1
:1
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet. OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAÖLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: Antalya Büyükşehir Belediyesinden bazı Meclis kararlarının iadesinin istenmesi.
Dilek ve temenniler, kapanış.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 26/09/2014 günlü ve 57794418-301.02-601-6101
sayılı çağrı yazısına istinaden 02/10/2014 Perşembe günü saat 15.30 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Ekim ayı Meclis toplantısına devam etmek üzere Belediye Başkanı Prof, Dr. Ramazan ÇALIK
Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM, Niyazi YILDIRIM,
Ferudun ÇELÎK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi
YILMAZ, Ragıp OKUDAN, Ergüven YILMAZ, Mustafa ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL,
Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut
ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT, Kam DEMİR ve Abdullah
AKBABA’mn iştiraki İle toplandı. Meclis üyelerinden Ramazan ETLİ, Ömer GÜRLER, Adnan
AKPINAR, Recep BÜYÜKGEBİZ ve Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ toplantıya katılmadı.
Meclis gündeminin 16, Maddesinde yer alan konunun karara bağlanmasının ardından Meclis
gündeminin 17. Maddesinde yer alan ve daha önce Meclis İmar Komisyonuna havale edilen Antalya
Büyükşehir Belediyesinden bazı Meclis kararlarının iadesinin istenmesi konusu ile ilgili olarak Belediye
Meclis üyeleri.tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHÎ
02/10/2014
KARAR NO
173
Meclis gündeminin 17. Maddesinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesinden bazı Meclis
kararlarının iadesinin istenmesi konusu ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü oturumunda
hazır bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama neticesinde;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 3477 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin
09.05,2014 tarih 59, 69 ve 80 nolu, 05.06.2014 tarih ve 99, 100, 102 nolu ve 07.08.2014 tarih ve 129, 140,
141 nolu meclis kararları Antalya Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2014 tarihli toplantısında görüşülerek
İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmiş olup; Belediyemizce görülen lüzum üzerine anılan
meclis kararları ve eki dosyalarının iadesinin istenmesi ile ilgili olarak; Söz konusu Meclis Kararlarının
onay için Büyükşehir Meclisinde görüşülmesine, iadesinin istenmesinin reddine, oybirliği ile karar verildi.
Daha sonra Meclis gündeminde görüşülecek başka konunun olmadığı görüldü ve Belediye Başkanı
Prof, Dr, Ramazan ÇALIK söz alarak “Değerli Meclis üyeleri, Meclis toplantımıza katılımlarınızdan
dolayı hepinize jeşfefâçÖr’^diyor, almış olduğumuz kararların hayırlı .olmasını temenni ediyorum” dedi ve
Ekim ayı Meefts
•w*
Şenay KARAYILDIRIM
[r* I& nıa® ı ÇÂLIK
Meclis Katibi
hediye Balkan? 5
l ’J
E W °N
! S3A!03138 M 3 S
HOJ 'PO'Ol
Karar T arihi: 07/08/2014
Karar No
: 129
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: İlçemiz Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-l-b nolu paftada yer alan 155 ada 67
nolu parsel.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 31/07/2014 günlü ve 57794418-301.02-533-4647
sayılı çağrı yazısına istinaden 07/08/2014 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Ağustos ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Y usuf KAYA, Şenay
KARA YILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN, Ramazan
GÜNER, Mahmut YAĞCILAR, Ayşegül SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye
YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nm iştiraki ile
toplandı. Meclis üyelerinden Ergüven YILMAZ, Bekir KUMBUL ve Hüseyin Barış ÜNSAL toplantıya
katılmadı.
Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 13. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar
Komisyonuna havale edilen İmar Tadilatları içerisinde bulunan İlçemiz Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d1-b nolu paftada yer alan 155 ada 67 nolu parsel konusu ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından
yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHİ
07/08/2014
:
KARAR N O :
129
Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 13. Maddesinde yer alan İlçemiz Evrenpaşa
Mahallesi 026-a-08-d-l-b nolu paftada yer alan 155 ada 67 nolu parsel konusu ile ilgili olarak Belediye
Meclisinin 07/08/2014 günlü oturumunda hazır bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama
neticesinde;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilen Mustafa KIRMIZIKAN isimli vatandaşın
25.06.2014 tarihli müracaatına istinaden Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-l-b nolu paftada yer alan 155
ada 67 nolu parselin doğusundan geçen 10.00 m ’lik imar yolunun artık parsel kalmayacak şekilde parsel
sınırına kaydırılmasrtâlebi ile ilgili olarak; 155 ada 67 parsel içerisinde kaydırılması talebinin kabulüne,
oybirliği ile k $ a ^ p rîld i£ \
v
t/7
P r o l Dr. R ,k ı? Ş n Ç A L IK
Belediye Başkanı
* ’" - ‘
Şenay KARA YILDIRIM
Meclis Katibi
~
Lm
VeJKabası f
*.
Aslından FoMojpi
Edilmiştir
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 155 ADA 67 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya îli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-08D-1B nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 155 ada 67 parselde 7 metrelik yol düzenlemesini sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
155 ada 67 parsel, Serik İlçesi Evrenpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
Muratpaşa Mh 572 Sk. Emine Apt. No 16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 155 ada 67 parselde 7 metrelik yol düzenlemesini sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; 18. Madde uygulaması mümkün olmayan 155 ada 67 parselin ortasından 7
metrelik yol geçerek artık parsel bırakmaktadır. Parsel sahibinin bu mağduriyetinin giderilmesi için
7 metrelik yol hattı artık parsel kalmayacak şekilde parsel sınırına kaydırılmıştır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 155 ADA 67 PARSEL
PAFTA NO: 026 - A - 08 - D - 1B
ÖLÇEK: 1/tOOO
GÖSTERİM (LEJAND)
MEVCUT PLAN
PlAN DEĞİŞİKUĞİ SINIRI
ÖNERİ PLAN
Şekil 3.Plan Örneği
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
74
05 46
Oda
GSM
I
lunevi Şehircilik
Planlama Ltd. Şti.
F M M O B Ş E H İ R P L A N C I L A R ODASI
B u r o T e s c i l N o : Ob 4 0 1 7 9
'e n - r v i ş S o k a k No: 72/1
İİ590 ' A. Ayranc ı / ANK ARA
I : ( 0312) 42S 83 29 - 467 64 OC
mail : pl anevi @p l anevi . com. t r
it it V. D. : 7 3 0 0 0 4 2 2 1 8
•c a r e t S i c i l N o : 8 3 7 5 8
ÇAMUR
2
Sayİt ÜLKER Muratpaşa Mh 572 Sk. Emine Apt No: 16 Kat. 4 D:8 Antalya
Şehir Plancısı
SEYDIHAN
Şehir Plancısı ŞPO : 590
G . D .T .Ü . 1 9 8 6 - 2 3 0 0 4
| Tel 0242 247 17 74 Fax 0242 247 05 46
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 155 ADA 67 PARSEL
GÖSTERİM (LEJAND)
ÖLÇEK: 1/1000
PAFTA NO: 026 - A - 08 - D - 1B
MEVCUT PLAN
PLAN D EĞ İŞİK LİĞ İ SINIRI
ÖNERİ PLAN
D<S>aoekir 1Ö.O
m m m
.DSJ Lo./ra d o j
Download

Gündemin 64.Maddesi - Antalya Belediyesi