22.12.2014
İlan Önizleme
POLİÜRETAN SON KAT BOYA – POLİÜRETAN ASTAR BOYA ­ İZOLASYON MALZEMESİ – EPOKSİ
ASTAR BOYA – EPOXİ DOLGU MACUNU SATIN ALINACAKTIR
TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATIN ALMA VE TİCARET D.B.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/175884
1 ­ İdarenin
a) adresi
: MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100
b) telefon ve faks numarası
: 2642751660 ­ 2642751679
c) elektronik posta adresi
: [email protected]
(varsa)
2 ­ İhale konusu malın POLİÜRETAN SON KAT BOYA – POLİÜRETAN ASTAR BOYA ­ İZOLASYON
:
niteliği, türü ve miktarı
MALZEMESİ – EPOKSİ ASTAR BOYA – EPOXİ DOLGU MACUNU
3­ İhalenin / Yeterlik
Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
: TÜVASAŞ / ADAPAZARI/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
: 08.01.2015 ­ 14:00
4­İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler :
4.1 – İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi ;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı
odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların
noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Mal Alımlarına ilişkin Açık İhale usulü Tip İdari Şartnamesinin 9 uncu ( İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve 10 uncu ( İhale dışı bırakılma nedenleri )
maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İşin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=0.9485076179262251
1/3
22.12.2014
İlan Önizleme
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya
Sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Mal Alımlarına İlişkin Açık ihale Usulü Tip İdari Şartnamesinin 34
üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, 10
uncu maddesinde ve 31.2 maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.”
şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair taahhütname,
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair
taahhütname
4.1.12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler:
4.2.1.İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin belgeler,
* 42.068, 42.150, 44.177, 42.013 VE 42.087 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE
ÜRETİCİ FİRMALAR VEYA YETKİLİ SATICILARI TEKLİF VEREBİLİR.
­ İstekli imalatçı ise bağlı bulunduğu meslek veya sanayi odasından alınmış imalat yeterlik belgesi,
­ İstekli imalatçı ise sanayi sicil belgesi,
­ İstekli imalatçı ise kapasite raporu,
­ İstekli imalatçı ise imalatçılığını gösteren diğer belgeler,
* SÖZ KONUSU İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER; YUKARIDA İSTENEN BELGELERDEN BİRİNİ
TEKLİFLERİ EKİNDE SUNMALARI YETERLİ OLACAKTIR.
­ İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçısına ait olmak üzere
yukarıda belirtilmiş belge/belgeler, (Yetkili satıcılık belgesinin ekinde, belgeyi imzalayan kişinin, yetki veren
şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair belgeler de bulunması zorunludur.)
­ İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde, faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki
belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
4.2.2. İsteklinin kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler;
42.068, 42.150, 44.177, 42.013 VE 42.087 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF
VERECEK OLAN İSTEKLİLER, TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ VEYA IRIS BELGESİNİ
TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR. (yetkili satıcıların teklif vermesi halinde üretici firmaya ait belge
olacaktır.)
42.152 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, TS EN
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ VEYA IRIS BELGESİNİ TEKLİFLERİ EKİNDE
VERECEKLERDİR.
4.2.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
42.068 VE 44.177 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF VERECEK OLAN
İSTEKLİLER, TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE 3 KG BOYA, 1 LT TİNER NUMUNESİ VERECEKLERDİR.
42.150 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER,
TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE 2 KG ASTAR BOYA VE 1 LT TİNER NUMUNESİ VERECEKLERDİR.
42.013 VE 42.087 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF VERECEK OLAN
İSTEKLİLER, TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE A+B KOMPONENTİ TOPLAM 5 KG. MACUN NUMUNESİ
VERECEKLERDİR.
42.152 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER,
TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE 5 KG İZOLASYON MALZEMESİ, 2 KG ÇÖZÜCÜ NUMUNESİ İLE BİRLİKTE
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=0.9485076179262251
2/3
22.12.2014
İlan Önizleme
0,8X100X200 MM, VE 05X50X100 MM ÖLÇÜLERİNDE YÜZEYİ SA 2 ½ KUMLANMIŞ VE HAVA ALMAYACAK
ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ 6’ŞAR ADET PLAKA VERECEKLERDİR.
42.068, 42.150, 44.177, 42.013 VE 42.087 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF
VERECEK OLAN İSTEKLİLER, TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE
0,8X100X200 MM ÖLÇÜLERİNDE 4 ADET
0,8X60X100 MM ÖLÇÜLERİNDE 4 ADET
DKP SAÇ PLAKALARI YÜZEYİ SA 2 ½ KUMLANMIŞ HAVA ALMAYACAK ŞEKİLDE AMBALAJ YAPILMIŞ
PLAKALARI TESTLERDE KULLANULMAK ÜZERE TESLİM EDECEKTİR.
5­ Ekonomik açıdan en avantajlı ( en uygun ) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6­ Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7­ İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı – Araştırma ve İhale
Hazırlama Şube Müdürlüğü / ADAPAZARI adresinde görülebilir ve 300,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8­ Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ­ Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9­ TEKLİF: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME: TÜVASAŞ Tip sözleşmesi
örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10­ Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
11­ Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir. 12­ İstekliler
teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
13­ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
14­ Ortak girişim olarak teklif verilemez.
15­ İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi
değildir.
DİĞER HUSUSLAR :
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER; 42.068, 42.152, 42.150, 44.177, 42.087 VE 42.013 NOLU
TEKNİK ŞARTNAMELERDE TANIMLANAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ “MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU
(MSDS)” TEKLİF EKİNDE VE İLK ÜRÜN TESLİMİNDE SUNACAKLARDIR.
SÖZ KONUSU İHALEDE; TŞ­42.176 TÜVASAŞ DMU BOYA TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANA ŞARTNAME
OLACAKTIR. YANGIN GÜVENLİK TESTLERİ(3. MADDE KAPSAMINDA) DIŞINDAKİ TESTLER, AYRICA ANA
ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEMİŞ HUSUSLAR DETAY ŞARTNAMELERE GÖRE YAPILACAKTIR.
42.068 VE 44.177 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF VERECEK OLAN
İSTEKLİLER, FİYAT TEKLİFİNİ, BOYA (BOYA­SERTLEŞTİRİCİ) + TİNER (1 KG. BOYA İÇİN %35 ORANINDA
TİNER) OLARAK TEKLİF EDECEKLERDİR.
42.150 NOLU TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, FİYAT
TEKLİFİNİ, ASTAR BOYA (A+B KOMPONENTİ) + TİNER (1 KG. ASTAR BOYA İÇİN %35 ORANINDA TİNER)
OLARAK TEKLİF EDECEKLERDİR.
TESLİM TARİHİ: MALZEMELERİN 1/3’Ü 09.03.2015 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR. GERİYE KALAN
MİKTARLAR 2 EŞİT AYRI PARTİLER HALİNDE, 2016 VE 2017 YILLARINDA, KİMYASAL İŞLEMLER
FABRİKASININ TALEP ETMİŞ OLDUĞU TARİHLERDE ŞİRKETİMİZE TESLİM EDİLECEKTİR.
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=0.9485076179262251
3/3
Download

poliüretan astar boya izolasyon malzemesi – epoksi astar boya