2013 YILI DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI
T.C.
MUġ VALĠLĠĞĠ
2013 YILI DEĞERLENDĠRMESĠNĠN YAPILACAĞI
BASIN TOPLANTISINA HOġGELDĠNĠZ.
16 OCAK 2014
YATIRIMLARA YAPILAN HARCAMALAR
Ġlimizde 1.469.492.633 TL proje tutarıyla yapılan yatırımlara 2013 Yılında
331.676.023 TL harcama yapılmıĢtır.
Yapılan Yatırımların Sektörel Bazda dağılımı;
SEKTÖR ADI
TL
EĞİTİM
151.751.316 TL
SAĞLIK
28.158.712 TL
ULAŞTIRMA
78.013.034 TL
TARIM
27.619.661 TL
KONUT
16.136.435 TL
ENERJİ
9.018.672 TL
GIDA
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
536.745 TL
20.441.448 TL
YAPILAN SOSYAL DESTEKLEMELER
Ġlimizde 2013 yılında toplam 186.593.327 TL Destekleme ve Yardım yapılmıĢtır.
TL
TARIM
40.067.113 TL
SOSYAL HİZMETLER
35.716.594 TL
SYDV
82.871.785 TL
AFAD
8.164.400 TL
ORKÖY
199.080 TL
İŞKUR
1.370.682 TL
KOSGEB
1.411.526 TL
DAKA
2.600.000 TL
TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme)
7.568.485 TL
SODES
6.623.662 TL
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AB PROJELERİ
:
224.487 €
*
DIġ TĠCARET GELĠġMELERĠ
ĠHRACAAT
ĠTHALAT
3.424.000 $
2012
1.837.000 $
2013(11 Ay)
13 988 000 $
32.718.000 $
2012
2013(11 Ay)
Ġhracatını Yaptığımız Ürünler: Çimento Cam Seramik Ve Toprak Ürünleri, Çelik,Ağaç
Mamulleri Ve Orman Ürünleri,Demir Ve Demir DıĢı Metaller, Kimyevi Maddeler Ve
Mamulleri, Maden Ve Metaller, Makine ve Aksamları bulunmaktadır.
Ġthalatını Yaptığımız Ürünler: Tarım ve hayvancılık ürünleri, Tekstil ürünleri, Ağaç ve
mantar ürünleri, Kimyasal madde ve ürünleri, Plastik ve kauçuk ürünleri, Metal eĢya sanayi
ürünleri,Büro, muhasebe ve bilgi iĢleme makineleri, Tıbbı aletler hassas optik aletler
bulunmaktadır.
MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ
MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ
MuĢ Alparslan Üniversitesinin birim, bölüm, akademik kadro ve öğrenci sayıları
AKADEMİK
BİRİM
AKADEMİK BİRİM
SAYISI
BÖLÜM SAYISI
ENSTİTÜ
2
38
FAKÜLTE
6
42
YÜKSEKOKUL
1
4
MYO
2
32
AKADEMİK
KADRO SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
420
8.200
MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ
MuĢ Merkez Kampusta yapımı devam eden 8 yatırımın 2013 yılı sonu
itibariyle 3‟ü tamamlanmıĢ olup yatırımlar için 2013 yılında toplam 34.512.745 TL
harcama yapılmıĢtır.
MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ
TAMAMLANAN YATIRIMLARI
Merkezi Derslikler 2‟inci ve 3‟Kısım
Merkezi Kafeterya Binası
Merkezi AraĢtırma Laboratuarı
MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
6 bloktan oluĢan 48 daireli Lojman
75 kiĢi kapasiteli Misafirhane
Kongre ve Kültür Merkezi Yapımı
Mediko Sosyal ve ÇarĢı Merkezi Yapımı
MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ
DEVAM EDEN YATIRIMLARI
Yeni Rektörlük Binası ĠnĢaatı
Fen Edebiyat Fakültesi 1. Etap
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Kampüs Camii Tasarım Projesi
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı içerisinde Ġlimize tüm branĢlardan 1.386 öğretmen ataması yapılmıĢ olup
Ġlimizden giden öğretmen sayısı ise 1.359‟dur.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞĠTĠMDE BAġARIYI ARTIRMAK ĠÇĠN YAPILAN ÇALIġMALAR
OKUL ÖNCESĠ ÇALIġMALARI
KAPSAMINDA
Çocuk ġenliği ve Festivali ile Okul
Müdürlüklerince
Aile
Bilinçlendirilme
Seminerleri yapılmıĢtır.
KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAġMASI EĞĠTĠM
ÇALIġMALARI KAPSAMINDA
Kız Çocuklarının OkullaĢma oranını artırmaya
yönelik barınma riski taĢıyan ve kaydı olup da okula hiç
gelmeyen ve okulu terk eden kız öğrenciler için veli
bilinçlendirme çalıĢmaları, üniversite gezileri, ev
ziyaretleri, mesleki eğitim sergileri yapıldı. 200 den fazla
veliye “eğitim ve mesleki eğitim” konulu seminer
verilmiĢtir.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ KAPSAMINDA
Ġlimizde ilk defa MuĢ Milli Eğitim
Müdürlüğü ile TĠMAġ Yayınları ve Ayka Kitabevi
iĢbirliğinde açılan fuarda, 10 bin öğrenciye tutumlu
olmaları için kumbara dağıtılmıĢtır. YaklaĢık 10 bin
öğrenciye ise ücretsiz kitap dağıtılmıĢtır.
YATILI BÖLGE OKULARI VE PANSĠYON
ÇALIġMALARI
Ġl genelinde 50 adet pansiyonda (Yatılı
Bölge okullarımızda 11.367 öğrenci, ortaöğretim
yurtlarımızda da 6.195 öğrenci) 17.562 öğrenci
barınmaktadır. TaĢımalı ortaöğretim dıĢında kalan 50
km.den uzak köy ve beldelerden gelen 277 kız ve 218
erkek olmak üzere toplamda 495 öğrenci ise valilik
onayı ile ilimizde bulunan kız ve erkek pansiyonlarına
yerleĢtirildi.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
OKULLARIN DONATIM ĠHTĠYACI
ÇALIġMALARI
2013 yılında Ġlimiz Okullarının donanım
ihtiyacını karĢılamak için, Endüstri Meslek
Lisesinde 8.000 takım sıra-masa, 500 adet öğretmen
masası, 580 adet sınıf dolabı, 800 adet öğretmen
sandalyesi, 410 adet yazı tahtası, 540 takım üçlü
portre, 530 adet sınıf panosu 52 takım makam
masası 30 adet makam koltuğu 80 takım büro
çalıĢma masası 100 adet Ģef koltuğu yaptırılarak
ihtiyacı olan okullara dağıtılmıĢtır.
HAYAT BOYU ÖĞRENME
ÇALIġMALARI
2012-2013 Eğitim –öğretim yılında hayat
boyu öğrenme programı kapsamında 764 kurs
açılmıĢ olup bu kurslardan 12.278 kiĢi mezun
olmuĢtur.
Resimde
de
görüldüğü
gibi
vatandaĢımıza iĢ kapısı açan meslek edinme
kurslarına ağırlık verilmiĢtir.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TAġIMALI ĠLK VE ORTAÖĞRETĠM ÇALIġMALARI
2013-2014 eğitim öğretim yılında 2 Km‟
ile 50 Km. arasında ikamet eden toplam 6.233
öğrenci sabah yerleĢim birimlerinden alınıp,
akĢam okul bitiminde yerleĢim yerlerine teslim
edilmektedir. Bu öğrencilere öğle yemekleri de
okul pansiyonlarında verilmektedir.
DERS KĠTAPI DAĞITIMI ÇALIġMALARI
2013-2014 eğitim-öğretim yılında
1.449.871 adet ders kitabı dağıtılmıĢtır.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜBĠTAK PROJE ÇALIġMALARI
Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline
sahip çocuklarımızı erken yaĢlarda keĢfedip var olan
yeteneklerini geliĢtirmek, onlara gerekli desteği
vererek araĢtırmacı bir ruh kazandırmak olan
TÜBĠTAK Proje ÇalıĢmaları kapsamında TÜBĠTAK
Bölge Koordinatörü tarafından ilimizde ilgili tanıtım
ve bilgilendirme semineri düzenlenmiĢtir.
BU BENĠM ESERĠM PROJE ÇALIġMALARI
Bu proje kapsamında 2013 de Hasköy ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ile
Bulanık ilçesi Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileri Biyoloji dalında Türkiye 1.cisi oldular.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ
1- LDV (LEONARDO DA VİNCİ)
Ġlimizde 2013 yılında 2 asil proje ve 4 yedek proje sayısına göre Müdürlüğümüz bu
yeni projeleri ile 2013-2014 yılları arasında 6 Öğretmen ve 70 Öğrenci olmak üzere toplam 76
kiĢiyi yurtdıĢına mesleki eğitim almaya gönderilecektir. Bu 2 proje ile 149.207 Avro hibe
kazanılmıĢtır.
2- COMENĠUS (GENEL EĞĠTĠM)
Ġlimizde 2013 yılında 2 Comenius projesi uygulanarak 12 Öğretmen Estonya,
Polonya, Avusturya ve Ġspanya‟ya gönderilmiĢtir. O ülkelerden de ilimize 48 öğretmen ve
öğrenci misafir olarak gelmiĢtir. Bu projeler ile 75.280 Avro hibe harcanmıĢtır.
KEP PROJESĠ ÇALIġMALARI
10 Pilot okulda yapılan çalıĢmalar Sonunda :
•Ziyaret Edilen Aile sayısı: 327
•Öğrenci Destek Programının Uygulandığı Öğrenci Sayısı: 786
•Kaydedilen Öğrenci Sayısı: 143
•Kaydedilemeyen Öğrenci Sayısı: 111
•Açık Öğretime Yönlendirilen Öğrenci Sayısı: 79 dır.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü yatırımlarına 100.168.433 TL harcama
yapılmıĢtır.
KAREKTERSİTİĞİ
TOPLAM
Yapımına baĢlanan Okul Sayısı
100
Biten Okul Sayısı
43
Yapımına BaĢlanan Derslik Sayısı
946
Biten Derslik Sayısı:
456
Yapımına BaĢlanan Pansiyon Sayısı
8 (2180 öğrenci kapasiteli)
Biten Pansiyon Sayısı
4 ( 1080 öğrenci kapasiteli)
Yapımına BaĢlanan Spor Salonu Sayısı
6
Biten Spor Salonu Sayısı
4
Biten Öğretmenevi Sayısı
2 (178 + 100 kiĢilik )
Yapımına BaĢlanan Lojman Sayısı
3 ( 30 Daire)
Biten Lojman Sayısı
1 (10 Daire)
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN BAZI YATIRIMLAR
178 yataklı MuĢ Merkez Öğretmen Evi
100 yataklı Malazgirt Öğretmen Evi
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN BAZI YATIRIMLAR
Biten Pansiyonlar: 300 kiĢilik Bulanık Kız Meslek Lisesi Pansiyonu, 300 kiĢilik
Hasköy Ortaöğretim pansiyonu, 300 kiĢilik Malazgirt Anadolu Lisesi Pansiyonu ve 180
kiĢilik Merkez Anadolu Otelcilik Turizm ve meslek Lisesi Pansiyonudur.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN ÖNEMLĠ YATIRIMLAR
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN BAZI YATIRIMLAR
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN BAZI YATIRIMLARI
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
YAPIMI DEVAM EDEN BAZI YATIRIMLAR
MuĢ Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 12 Derslik + 60 KiĢilik
Otel + Kapalı Halı Saha ve ĠĢinin %90 ı tamamlanmıĢtır.
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
YAPIMI DEVAM EDEN BAZI YATIRIMLAR
SAĞLIK
SAĞLIK
Ġlimizde 6 hastane, 1 Adet ADSM ve 53 adet I.Basamak Sağlık KuruluĢu(1 Adet
Verem SavaĢ Dispanseri, 6 Adet Toplum Sağlığı Merkezi, 46 Adet Aile Sağlığı Merkezi)
bulunmaktadır. Bu sağlık kurumlarında halen sözleĢmeliler dahil 130 uzman doktor, 191
pratisyen doktor,31 diĢ hekimi, 661 ebe ve hemĢire ve 560 diğer personel olmak üzere
1.573 kiĢi görev yapmaktadır.
Ġl Geneli Poliklinik Oda Sayısı:160, Toplam Muayene Sayısı: 1.598.820, (112 Aile
Hekimi biriminde Muayene sayısı 398.989’dir.) Toplam Doğum Sayısı: 8.880 , Fiili Yatak
Sayısı 731 ve Nitelikli Yatak Sayısı 311‟dir.
2013 Ağustos ayında MuĢ Devlet
Hastanesine kurulan Anjiyografi ünitemizle
daha önce çevre illerdeki Üniversite
hastanelerine sevk edilen hastalarımızın
mağduriyeti
giderilmiĢtir.
Anjiyografi
ünitemizin açılmasıyla baĢta ilimiz olmak üzere
çevre illere de verdiğimiz bu hizmet büyük bir
memnuniyetle
karĢılanmıĢtır.
Anjio
Ünitemizde; %100 baĢarı ile 373 kalp anjiosu ,
75 adet balon/ stent iĢlemi ve 27 adet kalıcı pil
iĢlemi yapılmıĢtır.
SAĞLIK
2013 yılında Hastanede Yapılan Doğum Oranı %98, Anne Ölüm Sayısı yüz binde
46, Bebek Ölüm Sayısı Binde 13, AĢılama Oranı %96 dır.
Hemodiyaliz Ünitesinde Aralık baĢı itibariyle 91 diyaliz hastasına hizmet
verilmektedir.
2013 yılında hastaneye 1 MR(manyetik Rezonans) cihazı, 1 BT(Bilgisayarlı
Tomografi) ve 3 adet Ultrason cihazı alınmıĢtır.
2013 yılında 182 Alo Merkezi Hastane Randevu Sistemini (MHRS) arayıp
hastanelerde muayene için randevu alan kiĢi sayısı: 31.214‟tür.
Ġlimizde 10 adet 112 Acil Ġstasyon Sayısı, 29
adet 112 Ambulans Sayısı ve 32 UMKE Personeli
bulunmaktadır.
112 TaĢınan Vaka Sayısı 21.123‟tür.
Ambulans ile Ġl Ġçi-DıĢı Sevk Sayısı 2.542‟dir.
Ġlimizde 8 adet tam donanımlı 4x4 kar paletli
ambulans, 1 adet tam donanımlı Snow-Track ambulans
5 Mit
Pağ
ambulans,2 tane scam ambulans
bulunmaktadır. Uçak ambulans ile 2013 yılında 15
vaka taĢınmıĢtır.
SAĞLIK
SAĞLIK YATIRIMLARI
Ġlimizde Kamu Hastaneler Birliği olarak 2 Adet Devlet Hastanesinin yapımı devam
etmekte olup bu yatırımlar için 2013 yılında 28.158.712 TL harcama yapılmıĢtır. 2014 yılı
içerisinde çalıĢmalar tamamlanacaktır.
400 Yataklı MuĢ Devlet Hastanesi;
%85 bitirilmiĢtir.
50 Yataklı Varto Devlet Hastanesi;
%60‟ı bitirilmiĢtir.
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ’A YAKIŞAN KARAYOLLARI
2013 Yılında 8 km BölünmüĢ Yol, 15,5 km BSK (Bitümlü Sıcak KarıĢım) kaplamalı
BölünmüĢ Yol, 31 km aĢınma tabakası, 30,5 km Tek Yol, 322 km (4.500.000 m²) SK (Sathi
Kaplama) ve 3 adet üst geçit tamamlanmıĢtır. Bu yatırımlar için toplam 59.200.000 TL
harcama yapılmıĢtır.
YAPILAN BÖLÜNMÜŞ YOL
2013
Genel
YAPILAN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM
2013
15,5 Km
8 Km
108 Km
Genel
71.5 Km
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MuĢ-Bitlis Ġl Sınırı
Uzunluğu 41 km olan yolumuz önceki yıllarda 32 km‟si, 2013 yılında kalan 9 km‟lik
kesimde Bitümlü Sıcak KarıĢım Asfalt Kaplamalı bölünmüĢ yol olarak bitirilmiĢtir. Böylece MuĢBitlis yolunun tamamı Bitümlü Sıcak KarıĢım Asfalt Kaplamalı bölünmüĢ yol standardında
tamamlanarak trafiğe açılmıĢtır.
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Muş-Kızılağaç Yolu
2013 yılında 10 km‟lik kesimde Bitümlü Sıcak KarıĢım Asfalt Kaplamalı bölünmüĢ yol
çalıĢmalarına baĢlanılmıĢ olup ,3 km‟si Bitümlü Sıcak KarıĢım Asfalt Kaplamalı bölünmüĢ yol
olarak tamamlanmıĢtır.
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Varto-MuĢ Yolu
2013 yılında hedeflenen 1 km Sathi Kaplamalı bölünmüĢ yol tamamlanmıĢtır.
Varto-Çaylar Yolu
2013 yılında hedeflenen 3,5 km Sathi Kaplamalı bölünmüĢ yol tamamlanmıĢtır.
Altınova Yolu
2013 yılında hedeflenen 5 km Sathi Kaplamalı bölünmüĢ yol tamamlanmıĢtır.
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bulanık-Ahlat Yolu
2013 yılında hedeflenen 15 km Sathi Kaplamalı Tek Yol tamamlanmıĢtır.
Bulanık-Varto Yolu
2013 yılında hedeflenen 14 km Sathi Kaplamalı Tek Yol tamamlanmıĢtır.
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ULAġIMDA GÜVENLĠK VE KOLAYLIK AMACIYLA ALTYAPI VE
ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM ETTĠ.
2013 yılında MuĢ‟ta Tarihi köprülerden;
 Kız Köprüsü,
 Hatun Köprüsü,
 AbdurrahmanpaĢa Köprüsü,
 Görgöre Köprüsü,
 Kaynarca Köprüsü,
 Murat Köprüsü tamamlanarak hizmet vermektedir.
Kaynarca Köprüsünde ise restorasyon çalıĢmaları devam
etmektedir.
Ayrıca ilimizde 2013 yılında;
 3 adet Üst Geçit
 30 km otokorkuluk yapımı,
 2.100 m² düĢey iĢaretleme çalıĢması,
 293.675 m² yatay iĢaretleme yapılmıĢtır.
DSĠ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSĠ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSĠ 17. Bölge Müdürlüğünce 2013 yılı içerisinde yatırımlara 22.249.240 TL harcama
yapılmıĢtır.
Devam eden MuĢ Karasu Yatak Islah Projesinin YaklaĢık maliyeti 173.2 Milyon TL ve
Alparslan II Barajı ve Sulama Projesinin toplam maliyeti ise yaklaĢık 1.313 Milyon TL dir.
DEVAM EDEN YATIRIMLARI
MUġ KARASU YATAK ISLAHI 2.KISIM ĠNġAATI
119 km uzunluğunda olan mevcut Karasu Nehri, yeni proje ile 63.5 km‟ye düĢmektedir.
Projenin 8.5 kmsi 2013 yılı öncesi bitmiĢtir. Projenin 2.Kısmını oluĢturan 11.8 kmlık kısmın
10.5 km‟si 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanınmıĢ olup toplam ıslah çalıĢması 19.1 km ye
ulaĢmıĢtır. ĠĢin geri kalan kısmı 2014 yılı içerisinde bitirilecektir.
MuĢ Karasu Yatak Islah Projesinin 3.kısmı olan 43.1 km‟ nin ihalesi 9 Aralık 2013 te
yapılmıĢ olup süreç devam etmektedir.
2013 yılı içerisinde 16.175.630 TL harcama yapılmıĢtır. Karasu Islah Projesi bitiminde
MuĢ Ovası taĢkınlardan korunduğu gibi Türkiye‟nin tahıl ambarı durumuna gelecektir.
DSĠ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSĠ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ALPARSLAN II BARAJI
Murat Nehri üzerinde temelden 116 m yükseklikte inĢa edilen kil çekirdekli kaya
dolgu tipindeki barajın kurulu gücü 288,6 MW, yıllık enerji üretimi 862,20 GWh‟dir. ĠĢe
baĢlama tarihi 2012 bitiĢ tarihi 2018‟dır.
DSĠ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ALPARSLAN II BARAJI MUġ OVASI SULAMASI
Projenin sulama alanı 78 210 hektardır. 04.01 2012 tarihinde ihalesi yapılmıĢ ve
iĢyeri teslimi yapılarak iĢe baĢlatılmıĢtır. Arazi tasnif ve Tarımsal Ekonomi çalıĢmaları
bitmiĢ olup Planlama ve Proje Ön Raporu incelenmektedir.2014 yılında bitirilecektir.
Projenin toplam bedeli 4.175.000 TL dir. 2013 yılında 460.000 TL harcama
yapılarak %20 fiziki gerçekleĢme gerçekleĢmiĢtir.
DSĠ Genel Müdürlüğü ile Enerjisa firması arasında yapılan protokol gereği sulama
tesisinin enerji bedeli Enerjisa tarafından karĢılanacak, Sulama tesisi cazibe sulama tesisi
olarak çiftçilerin hizmetine sunulacak.
DSĠ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN YATIRIM
ALPASLAN-I BARAJI SAĞ SAHĠL ENJEKSĠYON ĠYĠLEġTĠRME ĠġĠ
2013 yılında 3.218.291 TL harcama yapılarak iĢ bitirilmiĢtir.
DSĠ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAġKIN KORUMA
Ġlde devam 4 adet TaĢkın Koruma ve TaĢkın Rusubat Tesislerinin yapımının 3‟ü
bitirilmiĢ olup 1‟i devam etmektedir. Bu çalıĢmalar için 6.543.375 TL harcama yapılmıĢtır.
Ayrıca Bulanık Ġlçe Merkezi Körsu Deresinin ihalesi yapılmıĢ olup çalıĢmalara 2014
yılında baĢlanacaktır.
TAMAMLANAN TAġKIN KORUMALAR
MERKEZ KARNĠ ÇAYI TAġKIN KORUMA BULANIK GÖZTEPE KÖYÜ TAġKIN KORUMA
DSĠ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
HARMAN-SUVARAN KÖYLERĠ TAġKIN KORUMA
DEVAM EDEN TAġKIN KORUMA
MERKEZ YONCALIÖZ KÖYÜ TAġKIN KORUMA
% 46 fiziki gerçekleĢme sağlanmıĢtır. ĠĢ 2014 yılında bitirilecektir.
ĠLLER BANKASI A.ġ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ĠLLER BANKASI A.ġ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı finansman programında 11 adet proje (5 adet Kanalizasyon ,4 adet YerleĢme
ġehirleĢme ve 2 adet Ġçmesuyu ) yer almaktadır. 2013 yılında 12.001.727 TL harcama yapılmıĢtır.
1. Elmakaya Beldesi Ġçmesuyu Deposu ĠnĢaatı (Fiziki gerçekleĢme oranı %99),
2. Yoncalı Beldesi Ġçmesuyu Tesisi ĠnĢaatı
(Fiziki gerçekleĢme oranı %99),
3. Hasköy Ġlçesi Kanalizasyon ĠnĢaatı
(Fiziki gerçekleĢme oranı %86),
4. Karaağaçlı Beldesi Kanalizasyon ĠnĢaatı
(Fiziki gerçekleĢme oranı %37),
5 .Yaygın Beldesi Kanalizasyon ĠnĢaatı
(Fiziki gerçekleĢme oranı %84),
6. Kırköy Beldesi Kanalizasyon ĠnĢaatı
(Fiziki gerçekleĢme oranı %97),
7. Serinova Beldesi Kanalizasyon ĠnĢaatı
(Fiziki gerçekleĢme oranı %97),
8. Yaygın Belediyesi Sathi Kaplama ĠĢi
(Fiziki gerçekleĢme oranı %94),
9. Serinova Beldesi Çevre Düzenlemesi ĠĢi
(TamamlanmıĢtır.)
10. Yaygın Beldesi Stablize Yol ĠĢi
(TamamlanmıĢtır.)
ĠLLER BANKASI A.ġ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
11. Malazgirt Belediyesi Kültür Merkezi ĠnĢaatı (TamamlanmıĢtır.)
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ
YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ ALANINDA YAPILAN ÇALIġMALAR;
1. Kat Asfalt 143 Km, 2. Kat Asfalt 181 Km, Stabilize 314 Km, Bakım Onarım 178
Km,25 Km Yeni Yol, 2 adet Köprü, 65 adet Menfez ve 919 metre büz yapılmıĢtır.Bu çalıĢmalar
için 15.797.760 TL harcama yapılmıĢtır.
TARIMSAL HĠZMETLER ALANINDA YAPILAN ÇALIġMALAR;
Özel Ġdaresi Bütçesinden; 47 Ġçme Suyu Tesisinin (Tesis GeliĢtirme, Bakım Onarım, Yeni
Tesis ve sondaj) çalıĢmaların 42‟si tamamlanmıĢ olup 2.268.311 TL harcama yapılmıĢtır.
KÖYDES bütçesinden; 35 içme suyu tesisinin yapımı tamamlanmıĢ olup 2.497.641 TL
harcama yapılmıĢtır.
Özel Ġdare Bütçesinden; 2 adet Sulama Tesisi , 1 adet HiS (Hayvan Ġçme Suyu) Göleti ve
2 adet Kanalizasyon ĠnĢaatının yapımı tamamlanmıĢ olup 1 adet Sulama Tesisinin yapımı devam
etmektedir. Bunlar için toplam 541.179 TL harcama yapılmıĢtır.
Dap Tarımsal Sulama Programı kapsamında; yapımı devam eden 2 kapalı Sistem Sulama
Projesine 3.343.827 TL harcama yapılmıĢtır.
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ
DĠĞER KAMU HĠZMETLERĠ SEKTÖRÜNDE YAPILAN ÇALIġMALAR
Valilik, Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Ġl
Müdürlüğü, Ġl Jandarma Komutanlığı, Ġl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Ġl Sağlık
Müdürlüğü, Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Toplam 74
Projesinin (ĠnĢaat, Bakım ve Onarımı) 43 tanesi tamamlanmıĢtır. Toplam yapılan harcama
7.201.721 TL dir.
ÜÇEVLER GÜVENLĠK YOLU PROJESĠ
Güvenlik Yolu Projesi kapsamında yapımı devam eden çalıĢmada uzunluğu 21
km, geniĢliği 7 m olan yol; geniĢletme,güzergah değiĢtirme, stabilize, köprü ve sanat
yapıları yapılmıĢtır.2013 yılında 3.016.034 TL harcama yapılmıĢtır.
Mevsim Ģartları uygun olmadığından istinat duvarı, hendek betonlama, 1. ve 2. kat
asfaltlaması ve 600 metre uzunluğundaki tünel imalatları 2014 yılında devam edilecektir.
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ
YOL ÇALIġMALARI
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ
YOL ÇALIġMALARI
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ
ÜÇEVLER GÜVENLĠK YOLU ÇALIġMALARI
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ
SULAMA TESĠSLERĠ ÇALIġMALARI
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
Tarım alanında 16 proje, Gıda alanında 1 proje olmak üzere toplam 17 projenin
tamamı bitmiĢtir. Bu projeler için 399.499 TL harcama yapılmıĢtır.
ĠLĠMĠZDE ÜRETĠLEN HAYVANSAL ÜRÜNLERĠN ÜRETĠM MĠKTARLARI
Tür
Miktarı
SÜT (Ton)
215.000
ET (Ton)
9.500
BALMUMU (ton)
96
BAL (Ton)
535
YUMURTA (Adet)
37.235.000
YAPAĞI (Ton)
1.530
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ÜRETĠLEN TARIMSAL ÜRÜNLER
ÜRÜN
GRUBU
Tahıllar
Baklagill
er
EndüstriYağ
Bitkileri
Yumrulu
Bitkiler
ÜRETĠM
MĠKTARI (TON)
ÜRÜN ADI
EKĠM ALANI
(DA)
Arpa
179.200
36.295
Buğday
1.437.457
302.226
Mısır (Dane)
1.278
511
Kuru Fasulye
14.357
2.561
Nohut
12.920
2.057
Kırmızı
Mercimek
2.454
298
ġeker
Pancarı
Ayçiçeği
(Yağlık)
Tütün
Aspir
Kanola
Patates
96.000
397.982
53.002
1.121
2.000
8.997
0
1.062
300
1.350
0
2.040
Soğan (Kuru)
281
219
Sarımsak
(Kuru)
4
1
Silajlık Mısır
1.EkiliĢ
20.733
84.548
Silajlık Mısır
2.ekiliĢ
300
1.200
ÜRÜN
GRUBU
Baklagil
Sebzeler
Meyvesi
Yenen
Sebzeler
Soğansı
Yumru ve Kök
Sebzeler
Yaprağı
Yenen
Sebzeler
ÜRÜN ADI
Ekim Alanı
(da)
Üretim
Miktarı
(ton)
Taze Fasülye
1.792
1.846
Biber (Dolmalık)
888
732
Biber (Sivri)
Domates
(Sofralık)
Salatalık
672
497
6.873
14.011
2.449
4.807
Acur
0
0
Kabak (Sakız)
130
187
Balkabağı
23
23
Karpuz
13.950
52.585
Kavun
4.900
12.211
Patlıcan
173
228
Soğan (Taze)
380
278
Turp (Kırmızı)
0
0
Lahana (Beyaz)
2.929
10.193
Maydanoz
8
5
35.167
97.603
TOPLAM SEBZE EKĠM
ALANI VE ÜRETĠM
MĠKTARI
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKBAġ HAYVAN VARLIĞI
SIĞIR
Yerli
58.217
Melez
168.906
Kültür
62.192
Manda
Toplam
289.315
6.385
Toplam
295.700
KÜÇÜKBAġ HAYVAN VARLIĞI
Koyun
1.118.000
Keçi
212.000
Toplam
1.330.000
KÜPELEME, SUNĠ TOHUMLAMA ve AġILAMA ÇALIġMALARI
59.069 BüyükbaĢ ve 269.720 KüçükbaĢ hayvana küpe takılmıĢtır. 8.100 adet
Suni Tohumlama yapılmıĢtır. 768.546 adet aĢılama yapılmıĢ ve 854.624 adet‟te
sağlık taraması yapılmıĢtır.
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK YAPRAK-SU ANALĠZ ÇALIġMALARI
278 Çiftçi, 431 Toprak Analizi ve 38 Su Analizi yaptırmıĢtır.
DAP PROJESĠ ÇALIġMALARI
Bu kapsamda 2013 yılında 2 iĢletmeye alınan 140 hayvana karĢılık 564.800
TL hibe ödenmiĢtir.
HAYVAN SEVKĠ ÇALIġMALARI
2013 yılında Ġlimizden giden 48.483 büyükbaĢ hayvana karĢılık 3.462
büyükbaĢ hayvan gelmiĢtir.Giden 138.789 küçükbaĢ hayvana karĢılık 136.630 küçükbaĢ
hayvan gelmiĢtir.Giden 48.403 Arılı Kovana karĢılık gelen Arılı Kovan sayısı ise
53.555‟tir.
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ARAZĠ TOPLULAġTIRMA VE TĠGH PROJELERĠ
4 proje ile 79 yerleĢim biriminde toplam 93.580 hektar alanda Arazi ToplulaĢtırma ve
TĠGH çalıĢmaları yürütülmektedir.
Toplam SözleĢme Bedeli 72.034.206 TL olup 2013 sonu itibariyle 14.994.997 TL
harcama yapılmıĢtır.
STABĠLĠZE YOL
(km)
Planlanan Tamamlanan
2.445
219
TOPRAK ETÜT
(ha)
Planlanan
112.293
HAVA FOTOGRAFI ATIKSU ġEBEKESĠ
(ha)
(km)
FOSSEPTĠK
(ADET)
Tamamlanan Planlanan Tamamlanan Planlanan Tamamlanan Planlanan Tamamlanan
80.000
108.000
84.552
394.5
275.8
126
50
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLER
DESTEK ADI
Ödenen TL
Arıcılık Desteği
214.296
Halk elinde ıslah projesi (manda)
8.650
Besilik Erkek Sığır Dest.
1.682.707
Sertifikalı Tohum Desteği
483.147
Sertifikalı Fidan Desteği
1.747
Yem Bitkileri Dest.
Süt Desteği
3.348.571
143.961
Tarımsal Kalkınma Koop.Desteği
7.303.119
Tarımsal Yayım ve DanıĢmanlık Hizmetleri Dest.
530.400
DAP Kapsamında Verilen Destekler
Kırsal Kalkınma Yat. Destekl. Prog. Kooperatif
Desteklemesi
Kırsal Kalkınma Yat. Destekl. Prog. Makine ve
Ekipman Alımı Destk.
TOPLAM
564.800
7.488.119
3.302.595
25.072.116 TL
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA DENETĠMĠ
2013 yılında toplam 2.025 adet Gıda Denetimi yapılmıĢ
ve 71 adet gıda numunesi alınmıĢtır.
Alo Gıda Hattına gelen 61 adet Ģikâyet değerlendirilmiĢtir.
2013 Yılı içinde 11 iĢletmeye Toplam 63.890 TL Ġdari Para
Cezası kesilmiĢ olup 14 gıda iĢletmesinin Üretim ve ĠĢletme
ġartlı Onay Belgesi Ġptal edilmiĢtir.
ÇĠFTÇĠ EĞĠTĠMĠ VE YAYIM ÇALIġMALARI
2013 yılında Kadın Çiftçilere Yönelik Tarımsal Yayım
Projesi kapsamında toplam 11 kadın çiftçimizle 8 dekar alanda
çilek yetiĢtiriciliği projesi uygulandı.
ĠL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
MERA KOMĠSYONUNCA YAPILAN TAHSĠS AMACI DEĞĠġĠKLĠĞĠ
2013 yılı Ġl Mera Komisyonuna Tahsis Amacı DeğiĢikliği kapsamında 38 baĢvuru
yapılmıĢtır.
2013 yılında 17 baĢvurunun ifrazı ve tescili yönünde karar alınmıĢtır.
Tescil ve Ġfrazı yapılan dosyalarda toplam 13.949.199 dekar mera alanın tahsis amacı
değiĢikliği yapılmıĢtır.
ĠL ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılında tamamlanan proje sayısı 5 ve devam eden proje sayısı 1‟dir. Bu yatırımlar
için 23.964.533 TL harcama yapılmıĢtır.
TAMAMLANAN YATIRIMLAR
1.000 KiĢilik Öğrenci Yurdu
ĠL ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
Varto Jandarma Subay Astsubay 12 Daireli Lojman İnşaatı:
Meteoroloji Müdürlüğüne ait lojmanın güçlendirme iĢi
Korkut Tapu Müd. Hizmet Binasının Onarımı: tamamlanmıĢtır.
ĠL ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Bulanık Ġlçesinde yapımı devam eden 252 Ġskan Konutu ĠnĢaatı
ĠL ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
KĠRA YARDIM KOMĠSYONUNUN YAPTIĞI ÇALIġMALAR
2013 Yılında Alparslan I Hes Barajından Dolayı 114 Hak Sahibine Kira Yardımı
Yapılmaktadır.
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜġÜM ġUBE FAALĠYETLERĠ
Riskli BaĢvuru Sayısı 23, Tescillenen
Riskli Yapı Sayısı 21,Yıkımı GerçekleĢen Yapı
sayısı 14, Yıkım Sürecinde Olan Yapı Sayısı ise
7 , Kira Yardımı Yapılan Malik Sayısı 35 „dir.
YAPI DENETĠM FAALĠYETLERĠ
2013 yılında yapılan denetleme sayısı
158‟dir.
GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
Ġlimizde 1 Stadyum, 4 Spor Salonu, 7 Futbol Sahası, 1 Kamp Eğitim Merkezi,1
Gençlik ve Kültür Merkezi ve 1 Kayak Merkezi bulunmaktadır.
2013 yılı sonu itibariyle 11.514 Lisanslı Sporcu Bulunmaktadır.Aktif Sporcu Sayısı
3.958‟dir.Toplam Spor Kulübü Sayısı 62‟dir.
2013 yılındaki yatırımlardan 400 KiĢilik Gençlik Merkezi, 500 KiĢilik Bulanık
Spor Salonu, 500 KiĢilik Malazgirt Spor Salonu ve MuĢ Merkez Suni Çim Sahanın
Yeniden Bakım ve Onarımı tamamlanmıĢ olup diğer yatırımların çalıĢmaları devam
etmektedir. 2013 yılında yatırımlarıma yapılan toplam harcama 8.926.440 TL dir.
GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR FAALĠYETLERĠ
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü bünyesinde; Atletizm Basketbol,Badminton
Boks, GüreĢ , Kayak ,Karate , Masa Tenisi , Taekwondo , Voleybol , judo , jimnastik hentbol
futbol dallarında toplam 28 antrenörle Ulusal ve Uluslar arası müsabakalara sporcular
yetiĢtirilmektedir.
GÜREŞ
KARATE
BADMİNTON
Yaz Sporu Etkinlikleri Kapsamında 2013 yılında 2.689 öğrenci il spor merkezlerine
kayıt yaptırmıĢtır.
GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
SPORDA ÖNEMLĠ BAġARILARIMIZ
ATLETĠZM DE BAġARILAR
 Uluslararası Yıldızlar Üçlü YarıĢmasında 1. ve 3. lük
 Atletizm GeliĢtirme Projesi Finalinde Takım Sıralamasında 2 Türkiye 1. Liği ve 1 Türkiye 2.
liği,
 30 Mart 2013 tarihinde yapılan Türkiye Okullar arası Kros ġampiyonasında mücadele eden 2
okulumuz Türkiye ġampiyonu oldular.
 Kulüpler Arası Türkiye ġampiyonasında Üç Kupa kazandık.
 12 – 13 Haziran 2013 tarihlerinde Denizli de yapılan yarıĢmalarda sporcumuz 800m Türkiye
rekoru kırarak, Dünya Yıldızlar ġampiyonasına katılamaya hak kazanmıĢtır.
GÜREġTE BAġARILAR
 Okullar arası 15 – 16 YaĢ ve 17-18 YaĢlarında Türkiye ġampiyonluğu. 74 kg ve 53 kg da
Türkiye üçünçülüğü, 63 ve 58kg lar da Türkiye beĢinciliği,59kg da Türkiye Ģampiyonluğu
kazanmıĢtır.
 Türkiye GüreĢ Federasyonun Uluslar arası olarak düzenlediği 16.Yıldızlar Zafer Turnuvasında
Sporcumuz Ġlimizi ve Ülkemizi temsil etmiĢtir.
BOKSTA BAġARILAR
 Türkiye Üniversiteler arası Boks ġampiyonasında 75 Kg. da sporcumuz Türkiye Üçüncüsü
olmuĢtur.
GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN YATIRIMLAR
500 KiĢilik Bulanık Spor Salonu
400 KiĢilik Gençlik Merkezi
MuĢ Merkez Suni Çim Sahanın Yeniden Bakım ve
Onarımı
500 KiĢilik Malazgirt Spor Salonu
GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Olimpik Yüzme Havuzu yer tahsisi ve Ġhalesi
yapılmıĢ olup ihale süreci devam etmektedir.
1500 KiĢilik Spor Salonu yer tahsisi ve
Ġhalesi yapılmıĢ olup ihale süreci devam
etmektedir.
GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
SODES Kapsamında Yürütülen Projeler:
1- Gençliğimiz Sorumluluk Alacak Geleçeğimiz Sorunsuz olacak
2- Ufkumu Aç Tiyatro.
2013 yılına «Seyyah Ulu Çınarın Ġzinde» Projesi kapsamında 280 gencimiz Trabzon,
K.MaraĢ, Kastamonu Ġllerine geziye gönderilmiĢtir.
2013 Yılında «Seyyah Bizim Ġller» projesi Kapsamında 680 gencimiz çevre illere geziler
yapılmıĢtır.
28 Ocak – 07 ġubat 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız projesinde 100 Öğrencimiz
Ġstanbul Kentine geziye gönderilmiĢtir.
Besyo Hazırlık Kursları Ġle 43 Gencimizin Üniversitelere YerleĢtirilmesi sağlanmıĢtır.
ĠL AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR
MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR
MÜDÜRLÜĞÜ
Ġlimizde 1Toplum Merkezi, 1 Erkek YetiĢtirme Yurdu(kalan 40 kiĢi), 1 Çocuk Yuvası
(kalan 46 kiĢi), 3 adet çocuk evi( kalan 16 kiĢi) ve inĢaatı devam eden 1 adet 20 kiĢilik Kadın
Konuk evi bulunmaktadır.
YAPILAN ÇALIġMALAR
Ġlimizde 1.536 Gönül elçisi bulunmaktadır.Türkiye
sıralamasında 38. sıradayız.
Gönül Elçileri Projesi Kapsamında 24 Koruyucu
ailenin yanında kalan çocuk sayısı 33 „dür.
Engelli Evde Bakım Hizmetleri kapsamında 4.092
Engelli vatandaĢımıza 2013 yılında 32.581.817 TL ödeme
yapılmıĢtır.
Aile yanında kalan çocuklara yönelik Sosyal Ekonomik
Destek kapsamında 563 çocuğa 3.134.777 TL ödeme yapılmıĢtır.
ĠL AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR
MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılında SODES destekli Sevgi Kapısı 2
Projesi,Sokaklar Çıkmaz Sokak Olmasın Projesi,Güvenli
Eller Projesi ve Gülen Yüzlü Çocuklar Projesiden 1.010
öğrencimiz yararlanmıĢtır.
Ġlimiz genelinde 2.500 kadına yönelik evlilik öncesi eğitim verilmiĢtir.
SOSYAL YARDIMLAġMA VAKFI
ÇALIġMALARI
2013 yılı içerisinde;
7.661 Engelli vatandaĢımıza, Engelli Aylığı kapsamında 26.638.627 TL ,
3.128 EĢi Vefat EtmiĢ Kadınlara yönelik yardım kapsamında 7.463.500 TL ,
24.547 aileye, Kömür Yardımı kapsamında 9.622.190 TL ,
23.190 kiĢiye, ġartlı Eğitim ve Diğer Eğitim Yardımı kapsamında 13.126.017 TL ,
6.444 kiĢiye, YaĢlı Aylığı kapsamında 8.803.008 TL ,
634 Asker ailesine, Asker Aylığı kapsamında 867.250 TL ,
22.460 aileye, ġartlı Gebelik ve ġartlı Sağlık Yardımı kapsamında 9.679.920 TL ,
15.714 aileye, Sağlık, Tıbbi Cihaz, Aile, Barınma,Gıda, Engelli Aracı ve çeĢitli baĢlıklar
altındaki yardımlar kapsamında 6.671.272 TL , yardım yapılmıĢtır.
Ġl Genelinde 2013 yılında 103.778 KiĢi ve aileye toplam 82.871.785 TL ayni ve nakdi
yardım yapılmıĢtır.
ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ
Ġlimizdeki kültür varlığının bakım ve onarım, tanıtım ve anıt ve Ģehitliklerin yapım ve
onarım çalıĢmaları kapsamında 2013 yılında 1.080.000 TL harcama yapılmıĢtır.
Ġlin tanıtımına ıĢık tutacak Tanıtım Yayınları, 1200 adet olmak üzere Kitapçık, Harita ,
BroĢür ve CD dağıtılmıĢtır.
Enerji TeĢvik Ödemeleri kapsamında 3 otelimize 15.165 TL ödeme yapılmıĢtır.
Ġlimiz Ġl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde 39.715 Kitap bulunmaktadır.
Kütüphaneden yararlanan KiĢi Sayısı:153.571,
Kayıtlı Üye Sayısı 2.706 dır.
Sodes Projesi Kapsamında Yürütülen Maharetli Eller Mutlu Aileler ile Gezici Sinema
Projesi tamamlanmıĢtır.
ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılında yatırım projeleri için yapılan harcama 315.060 TL dir.
BĠTEN YATIRIMLARIMIZ
Yatırım faaliyetlerimizde bulunan Varto Ġlçesi Kayalık Köyü ( 36 Adet ) Afet Konutları
Çevre Düzenleme ve Ġhata Duvarı Yapım ĠĢi ve MuĢ Malazgirt merkezde Aynalı Hoca
Köyü Afet Konutları (24 Adet) Kanalizasyon Yapım ĠĢi tamamlanmıĢtır.
ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILAN ÇALIġMALAR
Müdürlüğümüz tarafından Evini Yapana Yardım Projesi Kapsamında 120 adet konutun
yapımı tamamlanmıĢ olup, 110 adet konutun yapımı devam etmektedir.2013 yılında 6.814.400
TL ödeme yapılmıĢtır.
17.09.2013 Yılı Tüten Depreminden dolayı VatandaĢların Zarar Gören Konutlarını acil
onarmaları için toplam 500.000 TL nakit yardımı yapılmıĢtır.
Ġlimizde YaĢanan Ağır KıĢ ġartları nedeniyle Genel hayata etkili olumsuzlukların
giderilmesi için 2013 yılında Ġl Özel Ġdaresine ve Belediyelere 850.000 TL Acil Yardım
Ödeneği aktarılmıĢtır.
ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILAN ÇALIġMALAR
2013 yılında;
15 Kamu Kurum ve KuruluĢuna Doğal Afetler Konusunda eğitimler verildi. (80 saat, 850 kiĢiye)
Merkez ve 5 Ġlçesi ile Köylerinde M.E.B' na bağlı okullarda öğrencilere Doğal
eğitim verildi. (267 saat, 9 bin 510 öğrenciye)
Afet Konusunda
8 personele Deniz Botları ve Kar Motoru konularında eğitim verilmiĢtir.
il merkezi ve ilçelerinde toplam 113 okulda deprem tatbikatı yapılmıĢtır.
183 Mahsur Kalan vatandaĢın ağır kıĢ Ģartlarında sağlık kuruluĢlarına ve ikametlerine ulaĢtırılması
sağlanmıĢtır.
Ġlimizde meydana gelen 14 trafik kazasında 68 yaralı ve 5 vatandaĢın ölümü ile sonuçlanan
kazalara müdahale gerçekleĢtirilmiĢtir.
ĠL ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılında yatırım projeleri için yapılan harcama 1.128.000 TL dir.
YAPILAN ÇALIġMALAR
25 hektar alanda (MuĢ Alparslan Üniversitesi ve Askeri Alan) ağaçlandırma,
50 hektar alanda ağaçlandırma sahasında bakım,
500 hektar alanda erozyon kontrolü projesi,
3 adet çeĢme baĢında toplam 60 adet meyve veren türlerden olmak üzere fidan dikimi,
200 hektar alanda mera ıslahı yapılmıĢtır.
Ormanlarımızdaki böcek zararlarıyla mücadele maksatlı 500 adet keklik salımı yapılmıĢtır.
ĠL ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu kurum ve okul bahçeleri ağaçlandırmaları kapsamında;

Malazgirt Ağaçlandırma Sahasında 157.000

Mezarlık ve Camiler için 18.000,

Mili eğitim Md. Ve okulları 16.000,
Diğer Kamu Kurumları 124.000 olmak üzere Toplam 315.000 adet fidan dikimi
yapılmıĢtır.

BirleĢmiĢ milletler IFAD fonu tarafından uygulanan MNHRP projesi kapsamında;
ilimizde 142 nolu mikro havzada projelendirme çalıĢması yapılmıĢtır.
OR-KÖY çalıĢmaları kapsamında;
4 köyde toplam 126 güneĢ enerjisi ünitesi tesis edilmiĢ olup yapılan bu çalıĢma
kapsamında toplam 199.080 TL harcama yapılmıĢtır.
ĠL ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ
Ġl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1.407 emniyet mensubu görev yapmaktadır.
YAPILAN ÇALIġMALAR
 3 örgüt mensubu aileleri ile yapılan görüĢme sonucu 3 örgüt mensubunun örgütten kaçarak
geri dönüĢü sağlanmıĢtır.
 3 Konferans düzenlenmiĢ,
 1 Sinema Gösterimi yapılmıĢ,
 SODES kapsamında 8 proje çalıĢması yapılarak aile görüĢmeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
 ÇeĢitli Faaliyetler kapsamında; 9.441 öğrenci, 185 öğretmen ve 560 aile bilgilendirilmiĢ olup
durumları iyi olmayan ailelere yardımda bulunulmuĢtur.
Toplum Destekli Polis ġube Müdürlüğünün 2012 yılında yapmıĢ olduğu faaliyetler sonucu
2013 yılında TÜRKĠYE 2.LĠĞĠ PROJE Ödülünü Sayın CumhurbaĢkanımızdan almıĢtır.
ĠL JANDARMA KOMUTANLIĞI
ĠL JANDARMA KOMUTANLIĞI
YAPILAN ÇALIġMALAR
Trafik bilincini geliĢtirmek maksadıyla 45 köy ve 49 ilköğretim okulunda 9.298 vatandaĢ
ve öğrenciye trafik eğitimi verilmiĢtir.
Hayvan hırsızlığının önlenmesi amacıyla köy muhtarlarına seminer verilmiĢtir.
Terörle Mücadele Kapsamında 2.407 küçük çaplı operasyon icra edilmiĢtir.
Jandarma Sorumluluk Bölgelerinde hayvan, telefon kablosu ve enerji hırsızlığı olaylarını
önlemek üzere önleyici devriye faaliyetlerine ağırlık verilmiĢtir.
*
ĠL GENELĠ ASAYĠġ OLAYLARI
2013
OLAYLAR
TERÖR-İDEOLOJİK OLAYLAR
ŞAHSA KARŞI
MALA KARŞI
61
Olaylardaki ġüpheli ve Ele
Geçen Malzeme
Silah
111 adet
Eroin
63.726 gram
Toz Esrar
25.318 gram
1.949
1.513
ASAYİŞ
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI
SUÇLAR
DİĞER
KAÇAKÇILIK-ORGANİZE SUÇLAR (TOPLAMI)
TRAFİK
305
1.526
546
Kubar Esrar
2.763 adet
Akaryakıt
35.190 litre
Kaçak Sigara
24
YARALAMALI TRAFİK KAZALARI
368
Kültür ve Tabiat Varlığı
MADDİ HASARLI TRAFİK
KAZALARI
448
Cep Telefonu
6.740
219.510
gram
Narkotik/Psikotrop Tablet
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI
TOPLAM
2013
Yakalanan Şüpheli
Sayısı
1.845.429
Paket
33
181 adet
2.007
DEFTERDARLIK
Ġlimizde 3.584 Basit usulde Gelir Vergisi Mükellefi, 3.149 Gelir Vergisi Mükellefi,
1.107 Kurumlar Vergisi Mükellefi olmak üzere toplam 7.847 mükellef bulunmaktadır
735.179.559 TL bütçe giderine karĢılık 176.078.806 TL bütçe geliri elde edilmiĢtir.
.
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU
Toplam ĠĢyeri Sayısı
Aktif Sigortalı Sayısı
Emekli Sayısı
Bakmakla Yükümlü Tutulanların Sayısı
YeĢil Kartlı Sayısı (Gelir Testi Yapılan KiĢi Sayısı)
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamındaki KiĢi Sayısı
S.G.KAP DIġ KAL NÜFUSU
KAPSAM. ĠL NÜF. ORANI
4.486
41.130
15.179
182.308
155.848
394.465
18.795
% 95.45
BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ
ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILAN DENETĠMLER
Ölçü ve ayar Denetimleri; 856 Akaryakıt ve LPG sayaç Denetimi, 10 Araç
Kantarı Denetimi, 48 Kuyumcu Tartı Denetimi yapılmıĢ olup uygulanan idari para cezası
16.396 TL dır.
Akaryakıt Denetimleri; 125 Motorin ve 31 Benzin Testi yapılmıĢtır.
Ġlimiz Genelinde 79 adet Sanayi Sicil Belgesi Alan Firma vardır.Bu firmalarda
1.835 kiĢi istihdam edilmektedir.
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
ġĠKAYET KONUSU
BAġVURU
LEHĠNE ALEYHĠNE SONUÇLANAN
TOPLAM
Mesafeli SözleĢme,
Abonelik SözleĢmeleri
22
11
-
11
Ayıplı Hizmet
400
302
8
310
Kapıdan SatıĢlar
12
7
-
7
Ayıplı Mal
190
136
10
146
11
6
5
11
624
456
18
474
BilirkiĢiye Gönderilen
Toplam
Ġġ-KUR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılın sonu itibariyle kayıtlı iĢgücü ve kayıtlı iĢsizlerin toplamı 25.693’tür.
Kayıtlı iĢsizlerin çoğunluğu 20-24 yaĢ grupları olup 15.073 kiĢidir.
2013 yılında kuruma 10.436 baĢvuru yapılmıĢtır. ĠĢe yerleĢtirilen kiĢi sayısı
3.435‟dir.
2013 Yılında Kurumda kayıtlı iĢveren sayısı: Kamuda 55,özel sektörde 469 ,toplamda
kayıtlı 524 iĢverenimiz mevcuttur.
2013 Yılında yapılan iĢyeri ziyareti 468 gerçekleĢtirilmiĢtir.
2013 yılında 117 Aktif ĠĢ Gücü Programı gerçekleĢtirilmiĢ olup bu programlara 552
erkek, 1.746 kadın olmak üzere 2.298 kiĢi katılmıĢtır.
ĠĢsizlik Sigortası Kapsamında 983 kiĢiye toplam 1.370.682 TL ödeme yapılmıĢtır
MUġ ġEKER FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılında 6.160 çiftçi ile 83.200 dekarlık bir alanda pancar ekimi yapılmıĢtır.
Çiftçiden alınan pancar 293.863 Ton olup alınan pancar karĢılığında 42.044.348 TL
tahakkuk edilmiĢtir. ĠĢlenen
293.863 ton pancardan
30.300 ton kristal Ģeker
üretilmiĢtir.2012 yılında alımı yapılan pancarın ortalama fire oranı %9 Ġken 2013 yılında %
8‟e DüĢürülmüĢtür.
2013 yılı yatırımlarına 535.000 TL harcama yapılmıĢtır.
HAVA MEYDAN MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılında ĠniĢ- KalkıĢ Yapan Uçak Sefer Sayısı 1.794, Toplam Gelen-Giden
Yolcu Sayısı 259.613‟ tür.
TCDD GAR ġEFLĠĞĠ
2013 yılında TaĢınan yolcu sayısı 4.000 ve TaĢınan Yük Sayısı ise 84.000 Ton‟
dur.
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
2013 yılı sonu itibariyle yıl içerisinde toplam 3.650 ton buğday alımı yapılmıĢtır.
2011 – 2012 yıllarından devreden 3.000 ton stokla birlikte, toplam 6.650 ton buğday stokumuz
oluĢmuĢtur. Bu miktarın 1.000 tonu peĢin bedelle Türk Lirası karĢılığında, 2.000 tonu ise un
ihracatı yapmak Ģartıyla, Bölgemizdeki çeĢitli fabrikalara döviz karĢılığında satılmıĢtır.
2013 yılında besici ve yem fabrikalarının ihtiyacı olan 6.500 ton arpa diğer
bölgelerimizden getirtilmiĢ olup kıĢ boyunca ihtiyaç sahiplerine satılmıĢtır.
2013 yılı kampanya döneminde RANDEVULU alıma geçilerek üreticilerin Ofis‟te
günlerce beklemeleri önlenmiĢtir.
Temel gıda maddesi konumunda bulunan pirinç piyasasının da kontrol altına
alınabilmesi için; Pirinç stokumuz sürekli olarak 30 – 40 ton seviyelerinde tutularak piyasada
oluĢabilecek spekülatif hareketler önlenmektedir. Ajansımızda günlük ortalama 500 kg. pirinç
satıĢı yapılmaktadır.
Kurumumuz, duyarlılık ve farkındalık yaratmak için «EKMEK ĠSRAFINI ÖNLEME
KAMPANYASI» baĢlatmıĢ bulunmaktadır. Bu kampanya kapsamında; ġehrimizin muhtelif
yerlerine sürekli yenilenen afiĢ ve görseller asılmıĢtır.
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MuĢ OSB‟nde toplam 54 parsel olup, Tahsisli Parsel Sayısı 50, Tahsis yapılacak Parsel
Sayısı ise 4‟dür. Üretime Geçen Firma Sayısı 6, Üretim aĢamasında firma sayısı 8, Proje
aĢamasındaki firma sayısı 33‟ dür.
2013 yılında Organize Sanayi Bölgemize 19 firma fabrika kurmak için müracaat
etmiĢ ve tüm firmalara arsalar bedelsiz olarak tahsis edilmiĢtir.
2013 yılında 3 firmaya ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı verilmiĢtir.Bir firmamız yapı
ruhsatını almıĢ kıĢ Ģartları nedeniyle inĢaata baĢlayamamıĢtır.
KOSGEB MUġ HMM
2013 yılında KOSGEB MuĢ HMM olarak Genel Destek Programı, GiriĢimcilik
Destek Programı, KOBĠ Proje Destek Programı ve AR-GE Ġnovasyon Destek Programları
ile desteklenen 128 iĢletmeye toplam 1.411.256 TL destekleme verilmiĢtir.
Ġlimizde Veri Tabanına Kayıtlı ĠĢletme Sayısı 968 olup Türkiye Ġller
Sıralamasında 75. sırada yer almaktadır.
2013 yılı Destekleme Ödemeleri bakımından tahminen Türkiye Sıralamasında
45. sıradayız.
Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimlerinden 1.205 KiĢi Sertifika almıĢtır.
DAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ
DAKA Genel Sekreterliği olarak 2013 yılında Mali Destek ve Yatırım
Altyapısının Güçlendirilmesi Programları kapsamında baĢvurulan 40 projeden 8 sini kabul
edip bu 8 projenin toplam maliyeti 5.100.000 TL olup bu projelere toplam 2.600.000 TL
destek verilmiĢtir. Tamamlanan projeler sonucu MuĢ‟ta toplam 269 kiĢinin istihdamı
sağlanacak ve 400 BüyükbaĢ Canlı hayvan alımı gerçekleĢecektir.
TKDK ĠL KOORDĠNARTÖRLÜĞÜ
Ġl genelinde 2013 yılı sonu itibariyle 4‟ü büyükbaĢ süt üretim iĢletmesi, 2‟i büyükbaĢ et
üretim iĢletmesi, 6‟ı arıcılık iĢletmesi, 1 kırmızı et iĢleme tesisi ve 1 kültür balıkçılığı iĢletmesi
olan 14 projenin yatırımı tamamlanmıĢ olup faaliyete baĢlayan bu iĢletmelerin proje maliyet
toplamı 13.182.624 TL olup bu yatırımlara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
MuĢ Ġl Koordinatörlüğü tarafından 7.568.485 TL hibe desteği verilmiĢtir.
Ayrıca baĢvurusu yapılan ve Ġl Koordinatörlüğümüzce incelemeleri devam eden 6‟si süt
üretim iĢletmesi, 1‟i et üretim iĢletmesi, 1‟i süt ve süt ürünlerinin iĢlenmesi fabrikası, 2‟si meyve
ve sebzelerin depolanmasına yönelik soğuk hava deposu ve 2‟si arıcılık iĢletmesi olmak üzere
toplam yatırım değeri 30.636.156 TL olan 12 proje bulunmaktadır. BaĢvurusu yapılan bu projeler
için toplam hibe tutarı talebi 17.576.161 TL dir.
BOTAġ
MuĢ, Bingöl ve Bitlis illerinin doğal gaz arzının karĢılanması amacı MuĢ ve Bingöl – Bitlis
olmak üzere iki projeden oluĢmaktadır.
MuĢ Doğal Gaz Boru Hattı
Ġhale Bedeli
: 20” (50,8 cm) çapında yaklaĢık 156 km uzunluğunda.
: 24.865.000,00
ĠĢin Süresi
: 720 takvim günü
SözleĢme
: 04.09.2012 tarihinde yapılmıĢtır.
Yer Teslimi
: 14.09.2012 tarihinde yapılmıĢtır.
Proje BitiĢ tarihi
: 04.09.2014 „tür.
Yüklenici Firma
: VEMAK ĠNġAAT TAAH. MAKĠNA SAN. TĠC. A.ġ.
BOTAġ
İnşaat çalışmaları genel olarak %90 tamamlanmış olup çalışmalar
devam etmektedir.
SODES
2012 SODES yılında kabul edilen 63 projenin tamamı bitirilmiĢ olup Bu projeler için
toplam 7.192.400 TL harcama yapılmıĢtır.(2012 yılı SODES projeleri 2013 yılında yapılmıĢtır.)
Bunlardan bazıları;
60 adet çocuk parkı
3 adet açık hava spor alanları
11 adet semt sahası
6 kapalı halı saha
360 bayana Mesleki Eğitim Kursu
856 öğrenci Ġstanbul, Çanakkale, Samsun, Bursa, ġanlıurfa, Van, Anıtkabir (Ankara), Trabzon,
Antalya illerine geziye götürülmüĢtür.
2.136 öğrenciye ücretsiz SBS, LGS-LYS‟ye hazırlık eğitimi ve eğitim materyalları verildi.
940 erkek- kız çocuk ve gencimize spor malzemeleri ve spor kıyafeti dağıtımı yapıldı.
Ġl Merkezinde 12 okula Kütüphane kuruldu. Bu kütüphanelere 10.000 adet kitap alındı.
SODES
2013 SODES yılı Proje BaĢvuru sürecinde ilimizden 377 adet proje baĢvurusu
yapılmıĢtır. Kalkınma Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucu 43 projemiz kabul edilmiĢ
ve 6.040.000 TL‟lik ödenek uygun görülmüĢtür.Bu projelerimizin 4‟ü Kaymakamlıklar,22‟si
Sivil Toplum KuruluĢları, 14‟ü Kamu Kurumları, 2‟si Belediyeler ve Meslek KuruluĢları
tarafından yürütülmektedir.
43 Projemizin devam edenlerinin 2014 yılında bitmesiyle Ġlimize;
Ġl Merkezi Ve Ġlçelerde 23 Adet Dinlenme ve Çocuk Parkı ,
Ġl Merkezinde ve Ġlçelerde 6 Adet Açık Hava Spor Alanı ve 1 Adet Semt Sahası,
Ġl Merkezi ve Malazgirt Ġlçesinde 3 Adet Kapalı Hala Saha,
Dezavatajlı Çocuklarımız Ġçin 7 Adet Çocuk Ve Gençlik Merkezi kazandırılıcaktır.
Vandan Bursaya, Ankaradan Çanakkaleye, Konyadan Trabzona, ġanlıurfadan Ġstanbula
700 KiĢi Gezilerden Faydalanacaktır.
3.260 Öğrenciye Kitap dağıtıldı. 3 adet 150 KiĢilik Konferans Salonu tamamlandı.
SODES
ĠLĠMĠZĠN KISA VADEDE ÇÖZÜM
GEREKTĠREN SORUNLARI VE ÖNCELĠKLERĠ
1. Karasu Islah Projesinin tamamlanması,
2. Muş Ovası Toplulaştırma İşinin bitirilmesi,
3. Alparslan II Barajı inşaatının tamamlanması,
4. Muş Ovası sulama projesinin tamamlanması,
5. Muş Merkez ilçeye yakın çevre köylerinin belediyeye bağlanarak imar ve
şehirleşme bütünlüğünün sağlanması,
6. Eğitim ve öğretimde derslik, yurt ve pansiyon sorununun çözülmesi,
7. Afet Yönetim Merkezi’nin yapılması,
8. Havaalanına yeni terminal binası ve apron genişlemesi yapılması,
9. Muş Belediyeler Birliği katı atık tesisinin yapılması,
10. Doğalgaz inşaatının bitirilmesi,
11. Sosyal Bilimler Lisesi yapılması,
12. Malazgirt Zafer Anıtı ve Kültür Projesinin gerçekleştirilmesi,
13. Muş ovası stratejik planın bitirilmesi.
ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTĠREN
SORUNLAR VE ÖNCELĠKLERĠMĠZ
1. Tıp Fakültesi açılması,
2. Atık su arıtma tesislerinin kurulması,
3. Ġhracatın geliĢtirilmesi,
4. Malazgirt ve Bulanık ovalarında toplulaĢtırma yapılması,
5. Alo 118 Çağrı Merkezinin ilimize kurulması,
6. Personel sirkülasyonunun önlenmesi,
7. Ġl Müftülük Sitesi ve büyük kapasiteli bir caminin yapılması,
8. Doğa ve kıĢ turizmi imkânlarının geliĢtirilmesi,
9. Tarım ve hayvancılıkta çağdaĢ üretim usullerinin uygulanması,
10. Demir yolu hattının yenilenmesi ve taĢımacılığının canlandırılması,
11. Tekstil alanındaki yatırımların desteklenmesi ve teĢvik edilmesi,
12. Göl ve nehirlerde kafeste balık yetiĢtiriciliğinin yaygınlaĢtırılması,
13. Tarım ürünleri sanayisinin (süt ve et sanayi) geliĢtirilmesi,
14. Çengelli Kilisesinin turizme kazandırılması.
15. Kayak Merkezinin GeliĢtirilmesi.
Vedat BÜYÜKERSOY
MuĢ Valisi
Download

2013 yılında yapılan yatırımlar ve faaliyetlerle ilgili değerlendirme