ZĐRAAT FĐNANSAL KĐRALAMA ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ
KURULUŞ VE KURUCULAR
Madde 1-Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk
Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, ilgili mevzuat ve bu ana sözleşme hükümleri
çerçevesinde finansal kiralama işlemlerinde bulunmak üzere Türk Ticaret Kanununun
Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkında hükümlerine göre Anonim Şirket
kurulmuştur.
Şirketin kurucuları şunlardır:
1- T.C. Ziraat Bankası
Bankalar Caddesi No:42, Ulus ANKARA
T.C. Uyruklu
2-Başak Sigorta A.Ş.
Halaskargazi Caddesi, No: 15 Harbiye, ĐSTANBUL T.C.
Uyruklu
3-T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı
Sanayi Caddesi, Ülkü Han No:22,
ANKARA T.C. Uyruklu
Kat:2-3-4,
Ulus,
4- Başak Sigorta A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Halaskargazi Caddesi, No: 15 Harbiye ĐSTANBUL T.C.
Uyruklu
5- Başak Depoculuk A.Ş.
1586 Sokak No:31, Bayraklı,
ĐZMĐR T.C. Uyruklu
ŞĐRKETĐN UNVANI
Madde 2- Şirketin ticaret unvanı "Ziraat Finansal Kiralama Anonim Şirketi" dir. Bu unvan,
işbu Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "şirket" olarak anılmıştır.
ŞĐRKETĐN SÜRESĐ
Madde 3- Şirketin, kesin kuruluş tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 4- Şirketin merkezi Đstanbul’dadır. Adresi Şişli Maslak Mahallesi Eski Büyükdere
Caddesi B Blok No:39 34398 Maslak Đstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına
rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Yönetim Kurulu’nun kararı, gereken yasal izinlerin alınması ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak, Türkiye’nin her yerinde ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler
açabilir.
AMAÇ VE KONU
Madde 5- Şirketin amacı ve iştigal konusu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her
türlü kiralama ( leasing ) işlemlerini yapmaktır. Şirket, iştigal konusu kapsamındaki işleri
bizzat yapabileceği gibi, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, bu
amaçla teşebbüs ve taahhütlerde bulunabilir, sermaye şirketleri, iş ortaklığı ( joint venture )
ve konsorsiyumları kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirak
paylarını satabilir, devir ve tasfiye edebilir.
Şirketin yapacağı finansal kiralama işlemlerinde tarım, tarıma dayalı sanayi ve hizmetler
sektörleri ile Kalkınma Plan ve Programları çerçevesinde öncelikleri belirlenen sektörlerdeki
yatırımlara, ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda önem
verilir. Şirket aynı zamanda, ekonominin diğer sektörlerindeki yatırımlara yönelik olarak aynı
ilkeler doğrultusunda finansal kiralama işlemlerinde bulunabilir.
Şirket, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde amacına yönelik,
iştigal konusu kapsamında olan veya buna ulaşmaya yardımcı nitelik taşıyan aşağıdaki
faaliyetlerde bulunabilir:
5.1. Mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, sözleşmelere
konu olacak her türlü taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makine, yedek parça ve
yardımcı malzemeyi satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, kiralamak, hak ve mükellefiyetler
tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak, devir veya temlik ve kiraya vermek,
5.2. Mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmış, yenileştirilmiş veya müsadeye tabi malları
iktisap etmek, kiralamak ve kiraya vermek,
5.3. Teşvik belgesine bağlanmış olan veya henüz bağlanmamış olmakla beraber
bağlanabilecek nitelikleri haiz bir yatırımın gerçekleşmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz
malların tamamını veya bir bölümünü yatırımcıya ( kiracıya ) finansal kiralama yoluyla
sağlamak amacıyla Teşvik Belgesi almak ve malların satın alınması durumunda yatırımcının
( kiracının ) hak kazanacağı teşviklerden Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın
belirleyeceği esaslar çerçevesinde yararlanmak,
5.4. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere her türlü borçlanmaya girmek, tahvil bono ve
benzeri menkul değerleri ihraç etmek suretiyle sermaye piyasalarından kaynak sağlamak,
5.5. Senede bağlı kira bedeli ve diğer alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata
vermek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu alacaklar karşılık gösterilmek suretiyle
bono ve benzeri menkul değerleri ihraç etmek,
5.6. Mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama sözleşmelerini ve ilgili evrakı
devretmek, devralmak, iskonto ettirmek ve etmek ve bu çerçevede hak ve mükellefiyetler
tesis etmek ve ferağ etmek, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklarını devir ve
temlik etmek,
5.7. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyetleri teşkil etmemek ve menkul değerler borsaları
üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla basiretli bir finansman yönetiminin gerektirdiği
şekilde menkul değerleri ve kıymetli evrakı satın almak, üzerinde tasarrufta bulunmak ve
gerektiğinde bunları teminata vermek ve devretmek,
5.8. Mevzuat hükümleri çerçevesinde fon ve kaynak sağlayıcı ve yaratıcı işlem ve
anlaşmaları yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek,
5.9. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere,
a) Teminatlı veya teminatsız her türlü nakdi, ayni veya gayrinakdi kredileri ve kefaletleri
kısa, orta ve uzun vadeler için yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde almak,
b) Gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek etmek, kefalet
vermek, verilen rehin ve ipotekleri fekketmek, bu amaçlarla tapu dairesinde gerekli
işlemlerde bulunmak, şahsi ve/veya ayni teminat almak ve bunları mahsus sicillerine
tescil ettirmek, söz konusu şahsi ve/veya ayni teminat ve ipotekleri fek etmek veya
şartlarını değiştirmek,
c) Giriştiği işlerin ve taahhütlerin gerektirdiği durumlarda başkalarına ait taşınır ve
taşınmaz mallar üzerinde Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,
d) Yurt içi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlarla girişilen mali ve ticari ilişkiler
kapsamında her türlü taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek almak ve
vermek, hak edinmek ve üzerlerinde tasarrufta bulunmak ve bunları devir ve ferağ
etmek,
5.10. Şirketin kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmaz malları Yönetim Kurulu
kararları çerçevesinde satın almak, adi ve/veya finansal kiralama yoluyla temin etmek,
gerektiğinde bu malları satmak veya sahibine iade etmek ve bu işlemlerden dolayı bir borçalacak ilişkisine girmek,
5.11. Şirket, amacına ulaşmak için finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla
markalar, patentler, unvanlar, know how, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri
maddi, fikri ve sınai hakları alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, hak ve
mükellefiyetler tesis edebilir, bunları devredebilir, mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı
uzman personel çalıştırabilir.
5.12. Şirket, finansal kiralama konusu olan mallarla sınırlı olmak üzere sigorta acenteliği
yapabilir.
5.13. Şirket, finansal kiralama işleri ile ilgili finansal, teknik ve hukuki konularda
danışmanlıklarda bulunabilir, bunları başka kurum ve şahıslarla birlikte gerçekleştirebilir veya
bu ve benzeri konularda ihtiyaç duyacağı hizmetleri yurt içinde ve yurt dışından alabilir.
5.14. Şirket, iştigal konusu kapsamında taşıma ve eğitim organizasyonları kurabilir, servis,
bakım, montaj, depolama ve benzeri hizmetleri örgütleyebilir, kurabilir veya kurulmuş
olanlara iştirak edebilir, bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren
organizasyonlarla işbirliğine girebilir ve ortaklık kurabilir, gerektiğinde bunları satabilir, devir
ve tasfiye edebilir.
Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve iştigal konusuyla ilgili olarak Şirket için yararlı ve
gerekli işlere girişilmesi ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüler ve şartlar dahilinde iştigal
konusunun genişletilmek istenmesi durumunda, bu yolda Yönetim Kurulu’nun önerisi, yetkili
makamların izni ve Genel Kurul’un kararı ile gerekli Ana Sözleşme değişikliğinin
gerçekleştirilmesi sonucunda Şirket karar konusu işleri yapabilecektir.
SERMAYE
Madde 6- Şirketin Sermayesi 100.000.000.- (yüzmilyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye her biri
1.- (bir ) Türk Lirası değerinde 100.000.000 (yüzmilyon) hisseye bölünmüştür.
Önceki sermayesini teşkil eden 20.000.000.- (yirmimilyon) Türk Lirası’nın tamamı
ödenmiştir.
Bu defa artırılan 80.000.000 (seksenmilyon) Türk Lirası’nın:
a) 65.316.239,76.- (altmışbeşmilyonüçyüzonaltıbinikiyüzotuzdokuztürklirası yetmişaltıkuruş)
Türk Lirası sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından,
b) 1.941.740,79.- (birmilyondokuzyüzkırkbirbinyediyüzkırktürklirasıyetmişdokuzkuruş) Türk
Lirası yasal yedekler enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından,
c) 305.214,08.- (üçyüzbeşbinikiyüzondörttürklirasısekizkuruş) Türk Lirası diğer kar
yedeklerinden,
d) 7.194.464,30.- (yedimilyonyüzdoksandörtbindörtyüzaltmışdörttürklirasıotuzkuruş) Türk
Lirası olağanüstü yedeklerden,
e) 5.242.341,07.- (beşmilyonikiyüzkırkikibinüçyüzkırkbirtürklirasıyedikuruş) Türk Lirası 2010
yılı karından karşılanacaktır.
a, b, c, d ve e bentlerinde gösterilen 80.000.000.- TL (seksenmilyon) Türk Liralık meblağ;
ortakların hisseleri oranında bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılacaktır.
Şirket, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde
sermayesini arttırabilir veya azaltabilir. Yurt içinden veya yurt dışından yeni ortaklar
edinebilir, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt
dışından yabancı ortak ve yabancı sermaye getirebilir. Arttırılan sermayeye isabet eden
hisse senetlerini yeni gruplar halinde ihraç edebilir.
HĐSSE SENETLERĐYLE ĐLGĐLĐ HÜKÜMLER
Madde 7- Şirket hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri nakit karşılığı
çıkarılır.
Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla hisse senetlerini birden çok payı kapsayan küpürler halinde
bastırabilir.
Hisse senetlerinin devri, izne tabi hisse devir işlemlerinde izin alınması ve ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleşir.
YÖNETĐM KURULU VE SÜRESĐ
Madde 8- Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ortaklar arasından seçilecek en az beş kişiden
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’na seçilecek
üyelerin sayısını, mevzuatta öngörülen şartları yerine getirecek şekilde serbestçe belirler.
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim
Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir.
ŞĐRKETĐN YÖNETĐMĐ VE TEMSĐLĐ
Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına
düzenlenecek tüm belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam
edebilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin
imzasını taşıması gereklidir. Bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmaya Türk Ticaret
Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca temsil selahiyetinin ve idare
işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyelere veya pay sahibi
olmaları gerekmeyen murahhas müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu bu meyanda Şirket
Ana Sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca tayin ettiği Genel Müdür'ü de murahhas Müdür
olarak tayin edebilir.
YÖNETĐM KURULU'NUN GÖREV VE YETKĐLERĐ
Madde 10-Yönetim Kurulu, Şirketin Ana Sözleşmesinin 5. maddesinde belirtilen amaç ve
konusu kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri Şirket adına yapmak ve Şirket unvanını
kullanmak yetkisine sahiptir.
Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tespiti, sağlanacak
kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak
edilmesi ve bunlardan ayrılınması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul
alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerinde inşaat yapılması kararları Yönetim
Kurulu'nun yetkileri içindedir.
Ana Sözleşmenin 5.maddesinde belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere Türk
Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde
tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki benzeri borçlanma senetlerini ihraç etmeye ve
bu borçlanma senetleri ile ilgili şartları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleşmede açıkça belirtilen ve
Genel Kurul'ca alınması gereken kararlar dışındaki hususların tümünün yürütülmesinde
Yönetim Kurulu yetkilidir.
YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARI
Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak Yönetim Kurulu'nun
ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 330.
maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul'ca kararlaştırılacak
aylık ücret verilir.
KĐRALAMA SÖZLEŞMELERĐ
Madde 12-Kiralama Sözleşmeleri, Yönetim Kurulu'nun onayından sonra imzalanır. Ancak
Yönetim Kurulu, bu yetkisini Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca devredebilir.
GENEL MÜDÜR
Madde 13- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 342.maddesi hükümlerine göre Şirketin
işlerini tedvir etmek üzere kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birisini Genel Müdür olarak
atar. Genel Müdür ve vekilinin hukuk, iktisat, işletmecilik, mühendislik, maliye veya bankacılık
dallarında yüksek öğrenim görmüş, ilgili mevzuatta belirlenen özelliklere sahip, konularında
yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gereklidir. Tayin edilen Genel Müdür’ün görev süresi
Türk Ticaret Kanununun 344. ve bu Ana Sözleşmenin 8. Maddelerine tabi olmaksızın hizmet
sözleşmesiyle tespit olunabilir.
Yönetim Kurulu, Genel Müdür’le yapacağı hizmet sözleşmesinde, Genel Müdür’ün görev,
yetki ve sorumluluklarını, hizmet süresini, ücretini, ikramiye ve diğer sosyal ve mali haklarını
ve bu sözleşmenin resen feshi şartlarını tespit eder.
DENETÇĐLER
Madde 14- Genel Kurul, ortaklar arasında en çok üç yıl için ve ortakların Ana Statü ve
sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde en az iki Denetçi seçer. Denetçiler bir heyet teşkil
ederler. Denetçilerin Đktisat, hukuk veya maliye konularında yüksek öğrenim görmüş ve bu
konularda bilgi ve tecrübe sahibi kişiler olması gerekir.
Denetçiler, Genel Kurul tarafından her zaman değiştirilebilir ve yerlerine yeni kişiler
seçilebilir. Süresi biten Denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre Şirket faaliyetlerini denetler ve denetim sonuçlarını teklifleriyle birlikte bir
rapor halinde Genel Kurul' a sunarlar.
Denetçilere Genel Kurul'ca kararlaştırılacak aylık veya yıllık ücret verilir.
T.C.Ziraat Bankası A.Ş., belirleyeceği usul, yöntem ve periyotlarla müfettişleri aracılığıyla
şirkette teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisine sahiptir. Müfettişlerce düzenlenen
raporlar Şirket Yönetim Kurulunca öncelikle görüşülerek yapılması gereken işlemler karara
bağlanır. Raporlar üzerine yapılması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesinden Şirket Genel
Müdürü sorumludur.
GENEL KURUL
Madde 15- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul
Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.
Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek, gerekli
kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve
zamanlarda kanun ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul, Şirketin
merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Genel Kurul toplantılarına çağrı hakkında Türk
Ticaret Kanunun 355, 365, 366, 367, 368, 370. maddeleri hükümleri uygulanır.
GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR NĐSABI
Madde 16- Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır.
OY HAKKI
Madde 17- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların
veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar
kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri
hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki Belgelerinin şeklini Yönetim
Kurulu tayin ve ilan eder.
TOPLANTILARDA KOMĐSER VE TEMSĐLCĐ BULUNMASI
Madde 18- Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C.Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi
şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve
Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
ANA SÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ
Madde 19- Bu Ana Sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine bağlıdır. Bu husustaki
değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli
olurlar.
HESAP DÖNEMĐ VE MUHASEBE SĐSTEMĐ
Madde 20- Şirketin yıllık hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık
ayının sonuncu günü sona erer.
Birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın Aralık ayının
sonuncu günü sona erer.
Şirket tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde T.C. Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca tespit olunan usul ve esaslara uymak zorundadır.
ĐLGĐLĐ KURULUŞLARA GÖNDERĐLECEK BELGELER
Madde 21- Mevzuat hükümleri gereğince ilgili kuruluşlara ibrazı gereken bilanço, rapor,
hesap özetleri, mali tablolar, cetveller, istatistiki bilgiler ile her türlü bilgi ve belgeler süresi
içinde ilgili kuruluşlara gönderilir.
ĐLANLAR
Madde 22- Şirkete ait ve yasalar uyarınca yapılması gereken ilanlar, Türk Ticaret Kanunun
37. maddesinin 4. Bendi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan bir gazete ile yapılır.
Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368.
maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına ve Şirketin infisahına ait ilanlar için sırasıyla Türk Ticaret
Kanununun 397, 438 ve 445. maddeleri hükümleri uygulanır.
KARIN TESPĐTĐ VE DAĞITIMI
Madde 23- Şirketin yıllık hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden; genel giderleri,
finansman giderleri, amortisman giderleri, vb. ödenmiş, tahakkuk etmiş veya ayrılması
gereken tüm giderleri düşüldükten sonra kalan miktar gayrısafi karı teşkil eder. Gayrısafi
kardan Şirketin ödemesi gereken her türlü vergi ve mali yükümlülükleri düşülerek safi kar
miktarı tespit edilir.
Bu şekilde hesaplanan safi kardan;
a.%5 oranında kanuni yedek akçe,
b.ödenmiş sermayenin % 5’i oranında 1. temettü payı ayrılır.
Bakiye safi kar miktarı; dağıtılabilir dönem karını teşkil eder.
Bu şekilde hesaplanan dağıtılabilir dönem karından;
a.% 10’una kadar olan kısmı, oranı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a önerilmek üzere
başarı primi olarak Şirket yönetici, memur ve çalışanlarına,
b.% 1’ine kadar olan kısmı, oranı Genel Kurul’ca tespit edileceği üzere Yönetim ve Denetim
Kurulu üyelerine ,
c.Bakiyesi, Genel Kurul’un tespit edeceği şekil ve surette,
dağıtılır. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü
saklıdır.
Yıllık kar dağıtımının hangi tarih ve ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine
Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan
karlar geri alınamaz.
YEDEK AKÇELER
Madde 24- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve
467.maddeleri hükümleri uygulanır.
YASAL HÜKÜMLER
Madde 25- Đşbu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu,
Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- Kurucu hissedarlar, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev
yapmak üzere;
Temsil Ettiği Kuruluş
1. Murat BURAT
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2. Çağlar ÜNAL
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
3. Mustafa SELÇUK T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
4. Fahrettin ÖZEN
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
5. Vural ŞEKEREL
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
6. Metin AKPINAR
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
7. Osman ERK
Başak Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 300.000.-TL
ücret ödenecektir.
Geçici Madde 2- Kurucu hissedarlar, ilk denetçiler olarak bir yıl görev yapmak üzere; Uyruğu
ADRESĐ
1- Sait SÖZEN T C .
T C . Ziraat Bankası Dış Muameleler Md. ANKARA
2- Tamer TETĐK T.C. T C . Ziraat Bankası Özel Tarım Krd. Md. ANKARA
3- Raif GÜLER T.C. Başak Sigorta A.Ş. Genel Müd. Yard. ĐSTANBUL
Denetçiliğe seçilmişlerdir. Denetçilere aylık net 300.000 - TL ücret ödenecektir.
Geçici Madde 3- Kurucu hissedarlar, Şirketin kuruluşuna ait Damga Vergisini iş bu Ana
Sözleşmenin tescil ve ilanını takip eden üç ay içinde ilgili Vergi Dairesine makbuz karşılığı
ödemeyi kabul ettiklerini beyan ederler.
KURUCULAR
T.C. Ziraat Bankası adına
: Başak Sigorta A.Ş. Emekli ve Yardım
Sandığı Vakfı adına
Toper ÇAĞLAYAN
Osman ERK
……………………………………………………………………………………………….
Kebire YÜKSEK
Yıldız SAĞ
…………………………………………………………………………………………………..
Başak Sigorta A.Ş. adına:
Başak Depoculuk A.Ş. adına:
Osman ERK
Osman ERK
…………………………………………………………………………………………………..
Muzaffer BĐLGĐLĐ
Muzaffer BĐLGĐLĐ
…………………………………………………………………………………………………..
T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı adına
Mahmut HABOĞLU
…………………………………………………………………………………………………..
Mustafa NAZLIOĞLU
………………………………………………………………………………………………......
Dosya No: 10.04 (0112.3/49500)
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
Đşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve bu Türk Ticaret Kanununun 273'ncü
maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.
Bakan adına Abdurrahman Özenbaş Đç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Resmi Mühür ve
imza
Bloke edilen Bankanın adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi:
Merkez
Bloke Miktarı : 1.250.000.000 - T.L
Bloke Mektubu Tarihi ve Nosu: 20.6.1991/ 1342/8556
Download

ZĐRAAT FĐNANSAL KĐRALAMA ANONĐM