Başlıca Süt Bileşenlerinin
Biyosentezi
İpek Emine ŞİŞMAN
İnek Memesi Anatomisi ve Kan Akışı
Lenf
damarı
Atardamar
Lenf
düğümü
Süt toplardamarı
Toplardamar
Guddeye ait doku
Arka
kuarter
Ön kuarter
Gudde kesesi(süt sarnıcı)
Meme boşluğu
Akma kapama kası
Meme deliği
(Frandsen, 1981)
Salgı ve Kanal
Sistemi
Lop
• Bağ doku
• Lopçuklar
– Kan kılcal damarları
– Intralobuler kanallar
– Alveol
• Miyoepitel
hücre
Bağ doku
• Salgı hücreleri
• Süt
Ana kanal
Gudde kesesi (400 ml)
Meme kesesi (30 - 40 ml)
Meme Kanalı
Frandsen, 1981. Çiftlik Hayvanlarının Psikolojisi ve Anatomisi
Lopçuklar
Süt Bileşenlerinin Kaynağı
Yağ damlacığı
Kazein miselleri
Laktoz, su
Mi
SÜT
Mi = Mikrovillus
M = Mitokondri
G = Golgi Aygıtı
R = Granüllü Endoplazmik
retikulum
S = Granülsüz Endoplazmik
retikulum
N = Çekirdek
T = Gergin Eklem
Sv = Salgı Keseleri
Sv
T
M
G
SALGI
HÜCRELERİ
METABOLİK
YOL:
Kan
Tuzlar
Öncü Habercileri:Lökositler
R
S
N
1
2
Amino
asitler
3
Glukoz
İyonları
4
Kısaltmalar:
5
Yağ asitleri, Gliserol,
Asetat, B-hidroksi-butirat
İmmuno
-globulinler
Laktozun Kaynağı
İşkembe
Beslenme
NDF &NFC
“Glukoz”
Bağırsak
Glukoz
Propiyonat
Propiyonat
Glukoz
AA
Glukoz
Glukoz
Propiyonat
Gliserol
Yağlar
Karaciğer
Meme Guddesi
NDF:nötr deterjan lif
NFC:lifsiz karbonhidrat
Glukoz
Galaktoz
Laktoz
Laktozun
Biyosentezi
OH
OH CH2
OH
CH2
O
O
OH
OH
OH
Galaktoz
Karaciğer
Kan
Salgı Hücresi
O
OH
Glukoz
Golgi Aparatı
Propiyonat
CH3 CH2
O
C O-
Su
LAKTOZ
Glukoz
Glukoz
Glukoz
A
Glukoz-P
Glukojenik amino-asidler
(glutamat, aspartat
serine, vb.)
B
Galaktoz
A = galaktozill transferaz; B = alfa laktalbumin
OH
Galaktoz
Süt Yağının Kaynağı
Yağlar
NDF & NFC
İşkembe
Saturation + Hidroliz
“Glukoz”
Asetat
Butirat
Bağırsak
Doymuş YA+ MG
VLDL
TG
NEFA
Adipoz
dokular
Asetat
BOHB
TG
Asetat
BOHB
Yağ asitleri
VLDL
Ketonlar
Asetat
YA = Yağ Asitleri
TG = Trigliseritler
Karaciğer
MG = Monogliseritler
BOHB = -hidroksibütirat
NDF:Nötr deterjan
NEFA =Esterleşmemiş Yağ Asitleri
lif
NFC:Lifsiz karbonhidrat VLDL – Çok düşük yoğunluklu lipoproteinler
Gliserol
Yağ asitleri
BOHB
l
Süt Yağları
Meme Guddesi
Yağın Biyosentezi
Kan
Kılcal Damar
Duvarı
Trigliseritler
(VLDL)
1LPL
Bazal
Zar
Monogliseritler
Monogliseritler
Gliserol
Gliserol
Serbest Yağ Asitleri
Esterleşmemiş
Yağ asitleri
(NEFA)
Salgı
Hücresi
Süt
Trigliseritleri
Serbest Yağ asitleri
(C16, C18
C18:1, C18:2)
Glukoz
Glukoz
Asetat
Asetat
 -hidroksibütirat
-hidroksibütirat
1LPL
= Lipoprotein lipaz
Gliserol
Yağ asitleri
(C4-C16)
Kazeinin Kaynağı
Ham Besin
Protein
İşkembe
Bağırsak
RUP
RDP
Amino
(AA)
Asitler
Bakteriler
Üre
NH3
AA
AA
NH3
Glukoz
AA
AA
Protein
AA
Üre
Karaciğer
Kazein
Meme Guddesi
AA
Proteinin Biyosentezi
Kazein miseli
Kan
Salgı Hücresi
AA3~t-RNA
AA2~t-RNA
2: Amino-asit Aktivasyonu
Amino
Asitler
Amino
+ ATP + t-RNA
Asitler (AA)
AA1~t-RNA
AAn~t-RNA
Çekirdek
AA1-AA2-AA3 … AAn
1: DNA’nın Translasyonu
Ribozom AA~ t-RNA
RER
3: Translasyon
RER =Granüllü Endoplazmik Retikulum.
GTP + ATP +CTP + UTP
m-RNA
Süt Bileşenlerinin Kaynağı; Özet
BESLEME
Lipitler
RUMEN(işkembe)
FERMENTASYONU
İNEK
MEMESi
Karbohidratlar
NDF
NFC
Asetik
Bütirik
50%
30%
LCFA SCFA
Süt Yağı
gövde
rezervi
Ham Protein
RDP
RUP
Bacteriyel
Propiyonik Protein
Laktik
50%
Süt Şekeri
(Laktoz)
60% 40%
Süt Proteini
NFC;lifsiz karbonhidrat RUP;rumende parçalanmayan protein
NDF;nötr deterjan lif
RDP;rumende parçalan protein
Sütün Bileşimi;
Glukojenik vs. Ketojenik Besinler
Şekerler
Propiyonat, Laktat
Gliserol
Belirli amino asitler
Amino asitler
Peptitler
Asetat, Bütirat
Yağ asitleri (uzun zincirli)
Gliserol
Belirli amino asitler
Golgi Aygıtı
Karaciğer
GLUKOJENik
Kan
Glukoz
İnek Memesi
Süt Laktozu
Karaciğer
Amino asitler
Karaciğer,adipoz doku
KETOJENİK
Amino Asitler
-Hidroksi-bütirat
Aseto-asetat (Aseton)
Süt proteini
Süt yağı (kısa zincirli)
Karaciğer ve İnek Memesindeki Değişimler
Amino
Asit
E
NE
G
K
Grup
Arjinin
Histidin
Izolösin
Lösin
Lisin
Metiyonin
Fenilalanin
Trionin
Triptofan
Valin
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
GK
K
GK
G
GK
G
GK
G
G2
G1
G2
G2
G2
G1
G1
G2
G1
G2
Amino
Asit
E
NE
G
K
Grup
Alanin
Asparajin
Aspartat
Sistein
Glutamin
Glutamat
Glisin
Hydroksipirolin
Prolin
Serin
Tirosin
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G1
E = Esansiyel, NE= Esansiyel olmayan, G= Glukojenik, K = Ketojenik
Grup = G1: memeye alım = süt salgısı; G2 : memeye alım> süt salgısı
G3 : Değişken alım ile birlikte Esansiyel olmayan AA / süt salgısı
Özet
Süt Biyosentezinde;
Laktoz sentezi:
– Karaciğerdeki glukojeneze bağlı,
– Sütün hacmine karar verir.
• Protein (kazein) sentezi:
– DNA tarafından regüle edilir,
– Amino asitlerin transaminasyonuna bağlıdır.
• Yağ sentezi:
– Üç ana bileşen içerisinde en değişken olanıdır,
– Ketojenik ön habercilere bağlıdır.
Sütün kompozisyonu özet olarak;
• Irka / besine / bakıma / çevreye / sağlığa bağlıdır.
Özet (devam)
Sütün kompozisyonu niye modifiye edilir?
• Üretici gereklilikleri (proses ve sütün fraksiyonları).
– Tüketici talepleri
– Uluslarası ticaret, vb.
• Üreticilerin ihtiyaçları:
– Süt yağı üretimini sürdürmek.
– Karlılık için bir ekonomik yönetim aracı :
• Süt hissesi,
• Süt proteini değerine göre süt yağı değerindeki eğilimler.
– İstenildiği gibi inek metabolizmasını kontrol etmek:
• Çevresel şartlara bağlı olarak
• Laktasyonun erken dönemlerinde
Dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER;
Soru ve Katkılarınız!
Download

Document