SERTİFİKALI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
1- STRATEJİK YÖNETİM
2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
7- ETKİLİ İLETİŞİM
8- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
9- KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM SAATLERİ
5 ARALIK
6 ARALIK
7 ARALIK
5 ARALIK
-
: 10:00 – 18:00
: 10:00 – 18:00
: 10:00 – 18:00
: 10:00 – 18:00
Stratejik Yönetim ve Planlama
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi
6 ARALIK : 10:00 – 18:00
-
Saat ( 10:00-12:00 ) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Saat ( 13:30-15:30 ) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Saat ( 15:30-17:30 ) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
7 ARALIK : 10:00 – 18:00
-



Saat ( 10:00-12:00 ) Etkili İletişim
Saat ( 13:30-15:30 ) İnsan Kaynakları Yönetimi
Saat ( 15:30-17:30 ) Kişisel Gelişim
Eğitim sonunda katılımcılara Eğitim konularının anlatımından oluşan Eğitim CD’si hediye
olarak verilecektir.
Vermiş olduğumuz Kalite Sertifikaları sertifikalar İngilizce ve Türkçe olarak verilecektir.
Eğitimler sonunda İÇ TETKİKÇİ TANITIM KARTI isteyen katılımcılara 50,00 TL. Ek
ücret karşılığında fotoğraflı İç Tetkikçi Tanıtım Kartı verilecektir.
SERTİFİKALI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
EĞİTİMLER HAKKINDA KISA BİLGİLER
STRATEJİK YÖNETİM
EĞİTİM TANIMI
:
Stratejik Yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde,kuruluşun bulunduğu
nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder.Kuruluşun amaçlarını,hedeflerini ve
bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini gerektirir.Uzun vadeli ve geleceğe
dönük bir bakış açısı taşır.Kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade
edecek şekilde hazırlanmasını,kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap
verme sorumluluğunu içerir.
KİMLER KATILMALI :
-
Yönetici adayları
Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısına sahip olmak isteyen herkes.
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
EĞİTİM TANIMI
:
Kalite Yönetim Sistemi için en çok yaygın olan ve kabul görmüş standardıdır. Kamu ve özel
sektörde birçok firma, tedarikçilerini ISO 9001 esaslı Kalite Yönetim Sistemlerine yönlendirmiştir. Bu
nedenledir ki, göz ardı edilemez.
Birçok uygulama ile desteklenen bu eğitimde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin
gereklilikleri katılımcılara aktarılacaktır. Katılımcılara, gelecekte işte başarı kazanmalarını sağlamada
kalite standartlarının önemini değerlendirmelerinde yardımcı olacaktır. Bu eğitim, kalite
standartlarının ve belgelendirme konularının ele alındığı ideal bir giriş sağlamaktadır.
KİMLER KATILMALI :
-
ISO 9001 Yönetim Sisteminin en iyi şekilde nasıl kurulacağını öğrenmek isteyen herkes.
Mühendislik eğitimi almış, kamu ve özel sektörde faaliyet göstermek isteyen herkes.
İŞİNİZE FAYDASI
:
Bu eğitimin her bileşeni kuruluşunuza rekabetçi fırsatları getirecektir. Katılımcılara bu eğitimde,
genel olarak her sektörde kalite standartlarının anlaşılması ile ilgili bilgilendirme sunulacaktır.Kalite
sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesinin en iyi yolu müşteri sadakatini arttırmak ve yeni iş
alanlarında yer almaktır.Bu eğitim,denenmiş ve test edilmiş metotları kullanarak katılımcıların
kuruluşlarda ISO 9001 Yönetim Sistemlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacaktır.
SERTİFİKALI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
EĞİTİMİN YAPISI
-
:
Kaliteyi tanımlamak
Kalite sisteminin yapısı
Kalite sistemi için sorumlulukların tanımlanması
ISO 9001:2008 serilerinin yapısı
ISO 9001:2008 gereklilikleri ve felsefesi
Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve gerekli yeni teknikler
Kalite faaliyetlerinin dokümante edilmesi ve neden dokümantasyon önemlidir? ( Talimatlar,
Politika ve Prosedürler)
Kalite yönetim sisteminin uygulanması ve belgelendirmeye hazırlık
Kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
EĞİTİM TANIMI
:
Kalite Yönetim Sistemi, düzenli olarak izlenmedikçe etkin olarak yürütülemez. Bu eğitimde
katılımcılara iç tetkikin nasıl yapılacağı öğretilecektir. Katılımcılar, ISO 9001 standardına göre tetkik
tekniklerini öğrenecekler ve tetkiklerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl
düzeltici faaliyet yapacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklardır.
KİMLER KATILMALI
-
:
ISO 9001 standardını uygulamaktan ve tetkik etmekten sorumlu veya bu görevde çalışabilecek
kişiler.
ISO 9001 Baş denetçisi olmak isteyenler.
İŞİNİZE FAYDASI
:
ISO 9001 standardının kuruluşunuza nasıl fayda sağlayabileceğini daha iyi öğreneceksiniz. Bu
eğitim, Kalite Yönetim Sisteminizin etkinliğini sorgulamanızı ve boşlukları tespit etmenizi sağlayacak.
Tetkikçiler, kendilerine güven ve uzmanlık kazanacaklar.
EĞİTİMİN YAPISI
-
:
Bir çok grup çalışması,sunuş ve canlandırmalar ile :
ISO 9001’e genel bakış
Tetkik planlaması ve hedefleri tespit etmek
Tetkikin gerçekleştirilmesi
Tetkikte insan faktörü
Bulguların raporlanması ve uygunsuzluklar
SERTİFİKALI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ
EĞİTİM TANIMI
:
Hiçbir kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini göz ardı edemez. Başarılı
bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin anahtarı ise etkili bir yönetim sisteminin geliştirilmesidir.
KİMLER KATILMALI
-
OHSAS 18001 uygulamasında yer alacak veya yer almak isteyen kişiler.
Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi temsilcileri.
Mühendis veya mühendislik bölümü öğrencileri.
Bu konularda kendisine kariyer hedefleyen herkes.
İŞİNİZE FAYDASI
-
-
:
En yeni yasalara uygunluk
Herkes için faydalı olan güvenli bir çalışma ortamı
Firmanızın çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ciddiye aldığını ve onların daha rahat
etmesine yönelik çabalarında etkin olduğunu göstererek iş motivasyonunun artmasıdır.
EĞİTİMİN YAPISI
-
:
:
Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikası nasıl geliştirilir, standardın geçmişi ve yapısı.
OHSAS 18001 standardının diğer yönetim sistemi standartlarıyla bütünleşmesine genel bir
bakış.
Temel İSG yasaları ve yönetmelikleri.
OHSAS 18001 standardının temel unsurları
OHSAS 18001:2007 standartlarına genel bakış ve ISO 9001 ile karşılaştırma.
İSG yasaları ve icra makamlarının uygunluk rejimleri (Mevzuat stratejileri)
İlk durum incelemesi
Politika
Planlama ve uygulama
Uygulama ve Operasyon
Risk değerlendirmesi
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
EĞİTİMİN TANIMI
:
Çevre bakanlığı mevzuatları ve ISO 14001 standardına göre Yönetim sisteminin kurulması ve
sürekli geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin kazanılması, Çevre yönetim sisteminin, çevre
politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği
amacını güden kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri
ile çevre yönetim sistemi standartları ve çevre yönetim sisteminin kurulması çalışmalarının
basamaklarının anlatılmasıdır.
SERTİFİKALI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
KİMLER KATILMALI
-
Görev yaptığı firmalarda çevre bilincini geliştirmek isteyenler
Mühendislik fakültesi öğrencileri ve mühendisler
Çevre baş denetçisi olarak kariyerine bu şekilde yön vermek isteyen herkes
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
-
:
:
Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler
Çevre yönetim standardının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi
ÇYS standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı
Tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi ve ekolojik işaretlemeyi içeren çevre mevzuatı
Uluslararası çevre kanunları, bölgesel ve yerel mevzuat
Önemli çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerinin belirlenmesi
İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması
Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim
programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
EĞİTİMİN AMACI
:
Gıda üretim zincirinde bulunan her hangi bir kuruluşun, gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan
süreçlerde güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye
yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının
sağlanmasıdır.
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde yer alan, yönetim sisteminin geçerli kılınması,
doğrulanması ve iyileştirilmesi kapsamında gereken proseslerin planlanması ve uygulanması
konusunda bilgi aktarımının sağlanmasıdır.
KİMLER KATILMALI
-
Kariyerine gıda konularında yön vermek isteyenler
Bu konularda bilinçlenerek sağlıklı bir yaşam hedefleyenler
Gıda güvenlik sistemleri konusunda Baş Denetçi olmak isteyenler
EĞİTİMİN YAPISI
-
:
:
Tanımlar ve tarifler
Temel kavramların açıklanması
ISO 22000 Standardının bütün maddelerinin yorumlanması
Ön gereksinim programlarının oluşturulması
Akış şemaları, Tehlike analizleri, HACCP planının oluşturulması
Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri
Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
Pratik ve örnek çalışmalar
Tetkike özgü terimler, tarifler
Tetkik teknikleri, uygunsuzluklar, örnek olaylar
SERTİFİKALI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ
Bu eğitimde sıradan iletişim anlayış ve davranışlarını bir kenara bırakarak, iletişimde yaratıcılığı
ortaya çıkaracak yeni bir iletişim anlayışı oluşturarak; insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim
sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan
kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında
başarılı olmak için iletişimde hedef koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi
kazandırmak; iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak amaçlanmaktadır.
EĞİTİM İÇERİĞİ
- İletişimin temel özellikleri
- İletişim süreci
- İşitme ve dinleme
- Düşünme ve anlama
- İletişimin aksama nedenleri
- İletişimi zorlaştıran etkenler
- İyi bir dinleyicinin özellikleri
- Dinleme ve ögeleri
- İletişim ve iletişim kavramı
- İletişim türleri
- Örnek uygulamalar
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
İnsan Kaynakları Yönetimi yoğun rekabet ortamının hüküm sürdüğü günümüz piyasa şartlarında
firmaların sürdürülebilir karlılık ve büyüme anlamında başarılı olabilmeleri için en gerekli birim haline
gelmiştir. Piyasadaki gelişmeler sonucunda departman için gerekli insan kaynakları uzmanları ve
nitelikli personelin yetiştirilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları Eğitimi oldukça önem kazanmış, İnsan
Kaynakları Profesyonelleri ve Profesyonel adayları için olmazsa olmaz bir şart halini almıştır. İnsan
Kaynakları Uzmanlığı Personelin İşe Alımı ile başlayan; Oryantasyon, Planlama, Sosyal Güvenlik
Uygulamaları, Eğitim, Performans Değerleme, Ücretlendirme ve Kariyer Yönetimi ile devam eden
oldukça kapsamlı bir pozisyon olduğundan İnsan Kaynakları Departmanı çalışanları a lanında Uzman
Profesyoneller olmak ve her gün kendilerini geliştirmek zorundadırlar.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ :
-
Değişen çalışma alışkanlıkları
Bilgi sermayesi
İnsan sermayesi
İK yönetim sistemleri
Örnek uygulamalar
SERTİFİKALI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
KİŞİSEL GELİŞİM
LİDERLİK EĞİTİMİ
Kendimizi daha detaylı tanımak, içimizde var olan liderlik özelliklerimizi keşfetmek ve bu
özelliklerimizi nasıl daha etkin kullanabileceğimizi görmek.
Bu Eğitim Size Neler Katacak?
Liderlik kavramı ile ilgili bilinciniz artmış olacak.
Lider ile yönetici arasındaki farkları daha net ayırabileceksiniz.
Kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız.
Var olan liderlik özelliklerinizle ilgili bilgi sahibi olacaksınız.
Liderlikteki güçlü ve limitli yönlerinizin farkına varmış olacaksınız.
Limitli yanları aşmaya yönelik farkındalık kazanmış olacaksınız.
Farklı lider profillerinin kuruma katkılarını görmüş olacaksınız.
Eğitime Kimler Katılmalı
Liderlik potansiyelini görmek isteyen herkes
Girişimciler
Üst düzey yöneticiler
Takım Liderleri
Departman yöneticileri
Download

sertifikalı kalite yönetim sistemleri ve kişisel gelişim eğitimi