9. SINIF FİZİK
YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma
döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz.
Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için
konu tekrarı yapmamız,
soru çözerek
pekiştirmemiz gerekmektedir.
Bu soruları çözmeden önce mutlaka konuyla
ilgili tekrarları yapınız. Sorular ünite ünite
ayrıldığından, ilgili ünitenin tekrarını yapıp
ardından soruları rahatlıkla çözebilirsiniz.
İyi tatiller…
FİZİK ZÜMRESİ
SORULAR
1.ÜNİTE : FİZİĞİN DOĞASI
A. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler9.
doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
10.
1. ( ) Fiziğin ışıkla ilgili bilim dalı optiktir.
2. ( ) Bugün hava çok sıcak diyen bir öğrenci
nicel gözlem yapmıştır
3. ( ) Kalemin boyunu 15 cm ölçen bir öğrenci
nicel gözlem yapmıştır.
4. ( )Nicel gözlemler, nitel gözlemlerden daha
kesin sonuç verir.
5. ( )Bilim insanı her şeye şüpheci yaklaşır.
6. (
)Hipotez deneyle başlar.
7. ( )Nükleer fizik atom çekirdeğini inceler.
8. ( ) Fizikle kimyanın ortak alanını fizikokimya
inceler.
9. ( ) Deneyle ilgili verilerin toplanmasına yasa
denir.
10. ( )Nitel ve nicel gözlem birlikte kullanılmaz.
B. Aşağıda verilen büyüklükleri
karşılarında
verilen büyüklüklere
dönüştürün.
1. 0,2 ton = ……………………..gram
2.
20 dam = …………………….m
3.
2 km =……………………….cm
4.
3,5 h =………………………dakika
5.
20 m3= ………………………….mm3
6.
150 ml =…………………………..lt
7.
5 kilolitre=………………………..lt
8. 100 desilitre=……………………….dekalitre
9. 150 gram=……………………..dag
10. 250 g=………………………………mg
C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları
cevaplayınız.
1. Aşağıdaki
yanlıştır?
Fiziğin Alt Dalı
A) Optik
B) Atom Fiziği
C) Termodinamik
D) Manyetizma
E) Nükleer Fizik
yapısı
eleştirmelerden
hangisi
İncelediği Konu
Işık
Atom
Hareket
Mıknatıs
Atom çekirdeğinin
2. Aşağıdakilerden
hangisi
uygulamalarına örnek verilemez?
fiziğin
A) Isıtmada güneş enerjisinin kullanılması
B) Arabalardaki fren sistemi
C) Lazerle göz tedavisi
D) Termik santrallerde elektrik üretimi
E) Metal üzerindeki paslanma
2
3. Aşağıdakilerden
hangisi
SI
birim
sisteminde temel büyüklüklerden birisi
değildir?
A) Uzunluk
C) Kütle
B) Zaman
2. Çelikten yapılmış içi dolu
X ve Y
kürelerinden X suya atılınca su seviyesi 15
cm yükseliyor.
İki küre aynı anda suya atılırsa su seviyesi
kaç cm yükselir?
D) Elektrik akımı E)Enerji
4.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlış gösterilmiştir?
Büyüklük
A) Hacim
B) Kuvvet
C) İvme
D) Enerji
E) Yüzey alanı
Birim
m3
N/m
m/s2
j
m2
2.ÜNİTE: MADDE VE ÖZELLİKLERİ
3. Boyutları 3cm, 4cm, 5 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç m3 tür?
4. Yandaki silindir şeklindeki
kabın taban yarıçapı 10 cm
ve hacmi 6 dm 3dir.
Buna göre h yüksekliği kaç
cm dir? (π = 3)
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. 70 cm3 kuru kum bulunan bir kaba 30
cm3 su konulunca, toplam hacmin 85 cm3
olduğu görülüyor.
a)
b)
Kum taneleri arasındaki havanın hacmi
kaç cm3 tür?
Sadece kumun hacmi kaç cm3 tür?
5. Boyutları 2 cm, 4 cm ve 8 cm olan
dikdörtgenler prizmasının kütlesi 256 g dır.
Bu prizmanın yapıldığı maddenin özkütlesi
kaç g/cm3 tür?
6. Bir şişe boşken 80 g, su ile dolu iken 120 g,
başka bir X sıvısı ile dolu iken 160 g geliyor.
Buna göre X sıvısının özkütlesi kaç g/cm3
tür? (dsu= 1 g/cm3)
3
7. Bir küpün ayrıtı 3 cm dir. Bu küpün tüm
ayrıtları 2 kat artırılırsa yüzey alanı, kesit
alanı ve hacmi nasıl değişir? İşlem
yaparak gösteriniz.
Kesit alanı ve hacimdeki artış aynı
oranda mı olur ?
10.Maddenin ortak ve ayırt edici özelliklerini
tanımlayarak, bu özellikleri yazınız.
11. Adezyon ve kohezyon kuvvetini açıklayınız.
8. Sabit sıcaklık ve basınç altında
Kütle – Hacim grafiği verilen sıvıların ;
m (g)
X
Y
60
40
20
0
10 20 30
V(cm3)
(cm3)
12.Yüzey gerilimi ve kılcallık olayını açıklayınız.
Kılcallık etkisine üç tane örnek veriniz.
a. Özkütlelerini hesaplayınız.
b. Bu sıvılardan bir karışım oluşturursak,
karışımın özkütlesi hangi değer aralığında
olabilir?
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
3.ÜNİTE:KUVVET VE HAREKET
b. Hareketi boyunca yaptığı yerdeğiştirmeyi
hesaplayınız.
A. Aşağıdaki ifadelerde noktaların yerine
uygun kelimeleri veya ifadeleri yazarak
cümleleri tamamlayınız.
1. Cismin birim zamanda aldığı yola…………..denir.
2. Kuvvet ile hız aynı yönlü ise cisim …………hareket
yapar.
3. Bir cisme etkiyen net ………. Sıfır ise, cismim
sabit hızlı hareket yapar.
4. …………..kuvveti her zaman harekete zıt
3.
V(m/s)
yönlüdür.
5. Etki-tepki kuvvetleri birbirine eşit büyüklükte fakat
6
………..yönde kuvvetlerdir.
10
0
1. Bir hareketli önce kuzey yönündeki 40 m lik
mesafeyi 2 saniyede, ardından batı yönündeki 30
m lik mesafeyi 3 saniyede alıyor. Buna göre;
boyunca
aldığı
4
-2
B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a.Cismin
hareketi
hesaplayınız.
12 t(s)
t=0 anında x=0 noktasında bulunan hareketlinin
hız-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre;
a. Hareketlinin 12. Saniyedeki konumunu
bulun.
yolu
b.Cismin hareketi boyunca yaptığı yerdeğiştirmeyi
hesaplayınız.
b. 12 saniye boyunca hareketlinin ortalama
hızını ve ortalama süratını hesaplayınız.
c. Konum-zaman grafiğini çiziniz.
2.
Şekildeki A topu 1. konumdan, 2. konuma
geldiğinde;
a. Hareketi boyunca aldığı yolu,
2
5 kg
k=0.2
4. Sürtünmesiz yatay düzlemde cisme 25 N luk
kuvvet etki ettiğine göre, cismin ivmesi kaç m/s2
dir?
5 kg
F=25 N
5 kg
F=25 N
5 kg
7.Sistem serbest bırakıldığındaki ivmesini
k=0
5.
C. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler
doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
k=0.1
Sürtünme katsayısı 0.1 olan yatay düzlemde
cisme 25 N etki etmektedir.
a. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin
büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.
1. ( )Düzgün doğrusal harekette hız sabittir.
2. ( )Hız vektörel büyüklüktür.
3. ( )Hız ile sürat aynı anlama gelir.
4. (
)Doğadaki en güçlü kuvvet kütle çekim
kuvvetidir.
b. Cismin ivmesi kaç m/s2 dir?
6.
2
5. ( )Konum-zaman grafiğinin eğimi hızı verir.
1
3 kg 2 kg
Sistem serbest bırakılırsa;
a. Hangi yönde harekete geçer?
b. Cisimlerin sahip olacağı ivmeyi hesaplayınız.
3
4.ÜNİTE: İŞ,ENERJİ VE GÜÇ
A. Aşağıdaki ifadelerde noktaların yerine
uygun kelimeleri veya ifadeleri yazarak
cümleleri tamamlayınız.
2. Bir asansör motoru 100 N’ luk yükü 4
dakikada 10 m yüksekliğe çıkarabiliyor.
Asansörün gücü kaç wattır?
1. Birim zamanda harcanan enerji,
……………………………. olarak tanımlanır.
2. Güç birimi ………………’dır.
3. Bir cismin hareket doğrultusunda uygulanan
3. Sürtünmesiz yatay düzlemde 2 kg kütleli
cisim 5 m/s sabit hızla hareket etmektedir. Buna
göre cismin sahip olduğu kinetik enerji kaç
J’dur?
kuvvet …………….yapar.
4. Evrendeki toplam enerji …………’tir.
5. Bir cismin hareket doğrultusuna dik uygulanan
……………….iş yapmaz.
6. İş yapabilme yeteneği ……………….olarak
tanımlanır.
B.
4. Şekildeki A, B cisimlerinin yere göre
potansiyel enerjileri eşittir. Buna göre MA / MB
oranı nedir?
( g=10 N/kg)
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
B
MB
1. Şekildeki 5 kg kütleli cisme 4 m boyunca F1,
F2 ve F3 kuvvetleri etki etmektedir.
A
MA
F2=8N
6m
2m
F3=9N
5
kg
F1=12N
X= 4 m
a. F1 kuvvetinin yaptığı iş kaç joule’dur?
5. Bir elektrik motorunun harcadığı 200 J’luk
enerjinin 20 J ısıya dönüşüyor. Buna göre motorun
verimi % kaçtır?
b. F2 kuvvetinin yaptığı iş kaç joule’dur?
c. F3 kuvvetinin yaptığı iş kaç joule’dur?
d. Cisim üzerine yapılan net iş kaç
joule’dur?
2
5.ÜNİTE: ISI VE SICAKLIK
7. -10 ºC deki 10 gramlık buz parçasının
50 ºC de su haline getirilebilmesi için
kaç kalorilik ısıya ihtiyaç vardır? ( cbuz =
0,5 cal/g.˚C , Le = 80 cal/g ve csu =
1cal/g.˚C)
1.Isı nedir?Açıklayınız
2.Sıcaklık nedir?Açıklayınız
8. -20 ̊C sıcaklıktaki 100 gramlık buz
parçasını 120 ̊C de su buharı haline
getirebilmek için kaç kalorilik ısıya
ihtiyaç vardır?
( cbuz = 0,5 cal/g.˚C , Le = 80 cal/g ve
csu = 1cal/g.˚C,Lb = 540 cal/g ,
cbuhar = 0,5 cal/g.˚C )
3.Isı ve sıcaklık arasındaki farkları yazınız.
4.Hassas bir termometrenin özellklerini
yazınız.
9.
5. Bir sıcaklık ölçer (termometre) normal
koşullarda ölçeklenirken , buzun erime
noktasını -40 ˚X , suyun kaynama noktası
160 ˚X olarak işaretlenmiştir.
Bu termometre ile ölçülen 20 ˚X , Celcius
termometresiyle kaç ˚C olarak ölçülür?
Sıcaklık (0C)
5T
X
3T
0
Y
Zaman (dk)
t
X ve Y cisimleri özdeş ısıtıcılarla t süre
ısıtılınca sıcaklık – zaman grafiği şekildeki
gibi oluyor.
Sıvıların kütleleri oranı
göre özısıları oranı
cx
cy
mx 5

my 3
olduğuna
kaçtır?
3
4
Download

9 FİZİK - Mev Koleji