Zamanlar
Olumlu
The Simple
Present
Tense
I play
tennis
every
weekend.
(Geniş Zaman)
The Simple We went to
Past Tense cinema last
(Geçmiş Zaman)
week.
Future
Tense
(Gelecek Zaman)
I will travel
next week.
Olumsuz
Kullanımı
Sürekli yaptığımız rutin
işlerimizde,
I do not swim
Do you like him? alışkanlıklarımızda, doğa
on Saturday.
olaylarında kullandığımız
zamandır.
She did not
Did you do
Geçmişte olmuş bitmiş
watch tv
homework
işleri anlatmak için
yesterday.
yesterday?
kullandığımız zamandır.
Konuşma anında
You will not
Will they go to
gelecekle ilgili kesin bilgi
buy newspaper
school
vermeyen olayları
next week.
tomorrow?
anlatmak için kullanılır.
The
I'm playing
Present
computer It is not raining
Continuous games at the moment.
Tense
now.
Soru
Why are you
running?
(Şimdiki Zaman)
İçinde bulunduğumuz
andaki yaptığımız işlerin
tümünü anlatmak için
kullandığımız zamandır.
The Past
My father was
Geçmişte belirli bir süre
What was my
Continuous He was
not reading a
devam etmiş ve geçmişte
watching
sister doing last
Tense
newspaper last
bitmiş olayları anlatmak
morning?
(Geçmişte Devam horror film.
night.
için kullanılır.
Eden Zaman)
The Future
Continuous
Tense
(Gelecekte
Devam Eden
Zaman)
Future
Going to
(Going to ile
Gelecek Zaman)
The
Present
Perfect
Tense
(Bunun tam
Türkçe karşılığı
olmamakla
beraber geçmişte
başlamış hala
devam eden
zaman)
The Past
Perfect
Tense
(Geçmişte
başlamış belirli
bir süre devam
etmiş ve
geçmişte bitmiş
zaman)
She will be
playing
Gelecekte belirli bir
Daddy will not What will he be
tennis
sürede devam eden
be working this doing this time
when you
olayları anlatmak için
time next year.
tomorrow?
arrive at
kullanılır.
home.
She is not
Gelecekle ilgili
I am going
going to write a
planlarımızı ve
to travel to
Are you going to
letter to her
tasarladığımız işleri
Canada
kill it?
friend this
anlatmak için kullanılan
next year.
summer.
zamandır.
I have
been in
Istanbul
two times
this year.
He has not
gone to
Canada.
She had
already
flown to
Rome.
My sister had
not visited
Istanbul when
she was in
Turkiye.
1) Geçmişte belirli bir
sürede başlamış hala
How long have
devam etmekte olan
you been to in
olaylar için
Turkiye?
2) Geçmişte bitmiş fakat
etkisi devam eden olaylar
için kullanılır.
Had you ever
ridden a horse
before?
Geçmişte başlamış
geçmişte belirli bir
süreden önce bitmiş
olaylar için kullanılır.
The Future I will have
Perfect finished my She will not How long will he
Gelecekte belirli bir
Tense
homework have lived in
have lived in
süreden önce
(Gelecekte belirli
Manchester by
bir süreden önce by the time Ankara by the
tamamlanacak işler için
tamamlanacak
my father
end of next
the end of next
kullanılır.
zaman)
comes
summer.
spring?
back.
The
Present They have
My grandpa
Perfect
been
has not been
Continuous studying
watching TV for
Tense
English for
five hours.
(Şu ana kadar
two hours.
devam eden
How long has
she been
studying
Turkish?
Geçmişte başlamış ve şu
ana kadar süre gelen
işleri anlatmak için
kullanılan zamandır.
zaman)
He had
been
The party had
Geçmişte başlayıp
The Past
sleeping for not been going How long had he
geçmişte belirli bir
Perfect
hours when
on for two
been sleeping
süreden önceye kadar
Continuous
the
hours when
when we
süre gelen işleri anlatmak
Tense
doorbell
they began
arrived?
için kullanılan tense’dir.
rang
quarrelling.
suddenly.
The Future I will have
They will not
How long will
Perfect
been
Gelecekte belirli bir
have been
you have been
Continuous studying
süreden önceye kadar
watching TV for studying lesson
Tense
for two
devam eden zamanı ifade
(Gelecekte belirli
three hours by by the time you
hours
when
etmek için kullanılan
bir zamandan
the time he
take the
önceye kadar
you come
tense’dir.
goes out.
examination?
devam eden
back.
zaman)
Download

PDF olarak indirmek için burayı tıklayınız.