AFYONKARAHİSAR İLİ
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE
İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
-2014-
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
İçindekiler
AMAÇ ............................................................................................................................................................................................................................. 2
KAPSAM ......................................................................................................................................................................................................................... 2
SORUMLULUK .............................................................................................................................................................................................................. 2
YASAL DAYANAK ....................................................................................................................................................................................................... 2
GENEL ............................................................................................................................................................................................................................ 3
HAZIRLIK ....................................................................................................................................................................................................................... 4
ÇALIŞMALAR ................................................................................................................................................................................................................ 5
ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI, TİPİ V.B. NEDENLERLE OKUL TATİLLERİ .................................................................................................................... 8
İLÇE ÇALIŞMALARI ..................................................................................................................................................................................................... 9
YOLLARI KAR NEDENİYLE KAPALI KÖYLERDEN HASTA KURTARMA ........................................................................................................ 10
HAVA AMBULANSI KULLANIMI ............................................................................................................................................................................ 11
EKLER ...................................................................................................................................................................................................................... 13-66
1.
İL AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU (EK-1)
2.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ (EK-2)
3.
AFAD ARAMA KURTARMA BİRLİKLERİNE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ (EK-3)
4.
KURUM VE KURULUŞLARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ (EK-4)
5.
KARLA MÜDACEDELE KAPSAMINDA İL AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ ÇEKİRDEK KADROSUNDA GÖREV YAPACAK
KURUM VE KURULUŞ TEMSİLCİLERİ (EK-5)
6.
KARLA MÜCADELE KAPSAMINDA İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞACAK İL
MERKEZİNDEKİ KURUMLARIN YETKİLİ PERSONEL VE YARDIMCILARINA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ (EK-6)
7.
17 İLÇEMİZDEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN ÜST YÖNETİCİLERİNE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ(EK7)
8.
İLÇE VE BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ (EK-8)
9.
AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ VE İLÇE MAHALLE MUHTARLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ (EK-9)
10. AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖY MUHTARLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ(EK-9/A)
11. AFYONKARAHİSAR İL VE İLÇELERİ OKUL VE YETKİLİ PERSONEL İLETİŞİM LİSTESİ (EK-10)
12. AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ VE İLÇE JANDARMA KARAKOLLARINA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ (EK-11)
13. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT MİSAFİRHANELER LİSTESİ (EK-12)
14. (İL MERKEZİ VE İLÇELER) KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN KARLA MÜCADELE KAPSAMINDA GÖREV YAPACAK
ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ BİLGİLERİ (EK-13)
15. AFYONKARAHİSAR IL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI GÜNLÜK DURUM RAPORLARI (EK-14)
16. AFYONKARAHİSAR MERKEZ VE İLÇE KÖY YOLLARI KAR MÜCADELE DURUM ÇİZELGESİ(EK-15)
17. KARAYOLLARI 31.ŞUBE ŞEFLİĞİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI GÜNLÜK DURUM RAPORU(EK-16)
18. HAVA AMBULANSI VAKA BİLDİRİM FORMU(EK-17)
19. ÇIĞ VAKALARINA MÜDAHALEDE KULLANILACAK EKİPMAN VE MALZEME LİSTESİ(EK-18)
20. AFYONKARAHİSAR İLİ KARAYOLLARI HARİTASI (EK-19)
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 1
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
AFYONKARAHİSAR İLİ
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
AMAÇ
İlimiz mülki hudutları dâhilinde, kış mevsiminde aşırı kar yağışı neticesinde
yaşanabilecek tüm olumsuzluklara ve acil durumlara yönelik yerel düzeyde müdahale ve hazırlık
çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek, kesintiye uğrayan toplumsal hayatı en kısa sürede
normale döndürmek, kamu hizmetlerinin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarca yürütülecek faaliyetleri belirlemektir.
KAPSAM
Bu rehber; İlimiz mülki hudutları dâhilinde, kış mevsiminde toplumsal hayatı olumsuz
yönde etkileyebilecek yoğun kış şartları karşısında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca yürütülecek
faaliyetler ile kurumlar arası karşılıklı işbirliği ve koordinasyon kapsamında yapılacak iş ve
işlemler ile ilgili esasları kapsar.
SORUMLULUK
Bu rehberde belirtilen hususların yerine getirilmesinden, İlçe Kaymakamlıkları ile
ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumludur.
YASAL DAYANAK
a) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun.
b) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.
c) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu.
c) 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bşk.lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
d) 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin
24 Saat Devamını Sağlayan Kanun.
e) 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun.
f) 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu.
g) 5393 sayılı Belediye Kanunu.
h) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
i) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu.
j) Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği.
k) Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi.
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 2
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
GENEL
1. İlimiz, Merkez ve İlçelerinde kış mevsiminde meydana gelebilecek yoğun kar
yağışına yönelik olarak alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarla ilgili hususlardan bu emir
ile görev verilen Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektör kuruluşları birinci derecede
sorumlu olup, bu emirde belirtilmeyen Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına İlimiz
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından verilen görev ve iletilen talepler ivedilikle ve
aksatılmadan yerine getirilecektir.
2. Kış mevsiminde ortaya çıkan yoğun kar yağışı sonrası yürütülen karla mücadele
çalışmalarında alınacak tedbirler ve yapılacak tüm çalışmalarda genel koordinasyon; Vali adına
İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yürütülecektir.
3. Kış mevsiminde yoğun kar yağışına yönelik olarak alınacak tedbirler ve yapılacak
çalışmalarda yürütülecek genel koordinasyon hususunda; ilgili birimlerin birer temsilcisi (en az
şube müdürü düzeyinde) kış mevsimde meydana gelebilecek ve genel hayatı olumsuz
etkileyecek (kriz durumlarında) yoğun kar yağışı veya olumsuz hava koşulların yaşanması
durumda, İ1 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde görev yapacak, sahadan ya da
ekiplerden haber akışı bu kurum temsilcisi tarafından sürekli takip edilecek, ilgili birim
temsilcilerinin aldığı bilgiler ışığında oluşturulan durum tespiti İl Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi tarafından (İl Afet ve Acil Durum Müdürü) hiyerarşik silsile izlenerek ve ivedi bir
şekilde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi' nden sorumlu Vali Yardımcısına ve İl Valisine
periyodik olarak ve/veya İl Valisi tarafından istendiği durumlarda arz edilecektir.
4. İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, afet ve acil durum halini gerektiren
tüm olaylarda görevlendirme yapmaya yetkili olup, verilen talimatlar İl Afet ve Acil Durum
Müdürü tarafından telefon talimatı şeklinde verilecek, yazılı talimat beklenmeksizin söz konusu
talepler karşılanacak ve gerektiğinde telefon talimatıyla bildirilen hususlar bilahare yazılı hale
getirilecektir.
5. Kış mevsiminde yoğun kar yağışı kriz haline dönüşmesi halinde Karar Mekanizması;
Vali veya yetki devri durumunda yetkili ve görevli Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Afet ve
Acil Durum Koordinasyon kuruludur. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu; İl'de Afet
ve Acil Durum Yönetimini sağlayan en üst kuruldur. Kurulca alınan kararlar, İlimiz Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezi’ne (İl Afet ve Acil Durum Müdürü) iletilir. İl Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi aldığı talimatları, afet ve acil durum hallerinde İl Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi’nde görev yapan ilgili kurum temsilcisine bildirir ve söz konusu talimat ilgili
kurum tarafından ivedi olarak yerine getirilir.
6. İlimizde meydana gelebilecek yoğun kar yağışı veya olumsuz hava koşullarının kriz
haline dönüşmesi şüphesi durumunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü’ nün teklifi ile Vali veya
yetki devri durumunda yetkili ve görevli Vali Yardımcısı tarafından İl Afet ve Acil Durum
Koordinasyon kurulu göreve çağrılır. Kurul, ivedi olarak İl Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi’nde toplanır. Kurul, Vali veya yetki devri durumunda yetkili ve görevli Vali
Yardımcısı Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantıları sonucunda alınan kararları
uygulamaya koyar.
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 3
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
7. Kış mevsiminde yoğun kar yağışı gibi afet ve acil durum hallerinde görev yapacak
kurumlar;
-
Afyonkarahisar Valiliği
İkmal Komutanlığı
Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Belediye Başkanlığı,
İl Jandarma Komutanlığı,
İl Emniyet Müdürlüğü,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği,
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
İl Sağlık Müdürlüğü,
Karayolları 31. Şube Şefliği,
İl Telekom Müdürlüğü,
Orman İşletme Müdürlüğü,
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
DSİ 183. Şube Müdürlüğü,
Orman ve Su İşleri 5.Bölge Müdürlüğü,
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü,
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'dür.
Kızılay Temsilciliği
Gerektiğinde diğer kurumların Müdürleri
8. ( 7.) maddede belirtilen kurumlar, kriz hallerinde çağrı beklemeksizin kurum
temsilcilerini (en az şube müdürü düzeyinde) İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde
görevlendirecek ve söz konusu personel, bu Merkezde görevini ifa edecektir. Kriz halleri
dışında kış mevsimi boyunca İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile işbirliği ve
koordineli biçiminde görevini ifa edecektir.
HAZIRLIK
9. Karla mücadelede görevli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektör kuruluşları,
hazırlıklarını ivedilikle gözden geçirerek en kısa zamanda tamamlayacak, 24 saat ulaşılabilecek
şekilde birer irtibat bürosu oluşturacak, yaptığı hazırlıkları, İl Merkezi ve İlçeler için karla
mücadelede görevlendirilen iş makineleri listelerini ve İrtibat Bürolarında görevli, en az Şube
Müdürü düzeyinde yetkili bir personel ve iki yardımcısının adı - soyadı, unvanı, iş, ev, cep
telefonlarını, İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne bildirecektir. Bu bilgilerde
herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel bilgiler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne
ivedilikle bildirilecektir.
10. Bütün kurum ve kuruluş amirleri ile karla mücadelede görevli, yetkili ve ilgili
personeller, cep telefonlarını 24 saat ulaşılabilecek şekilde sürekli açık bulunduracaklardır.
11. Karla mücadelede görevli kurumlar telli, telsiz ve uydu haberleşme sistemlerini
gözden geçirecek ve söz konusu sistemleri her an kullanıma hazır halde tutacaklardır. Uydu
telefonu bulunmayan kurumlar, ivedilikle temin edecekler ve uydu telefon numaralarını İlimiz
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ ne bildireceklerdir.
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 4
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
12. İlimiz merkezinde kar yağışı başlamadan önce Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı,
İlçe Belediye Başkanlıkları ve OEDAŞ a rasında işbirliği ve koordine kurularak, elektrik
hatlarının yakınında bulunan ağaçların budanması yapılacak, herhangi bir olumsuzluğa mahal
verilmeyecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşların bahçe, tarla vb. sınırları içinde
bulunan ve elektrik hatlarına yakın ağaçların budanması işlemi kendileri tarafından yapılacak ve
belediyeler ilgililere bildirim yaparak konuyu takip edeceklerdir.
14. Kış mevsiminde yoğun olarak karşılaşılan soba kaynaklı yangınlara ve baca
zehirlenmelere karşı, kış mevsimine girilmeden Belediyeler ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
tarafından halka ve kurumlara yönelik bilgilendirme çalışması yürütecek, Belediyeler; yetkili ve
belgeli kişi ve kurumlar marifetiyle baca temizliğinin yapılması hususunda, halkı Belediye
anons sistemi veya gezici anons araçları ile uyaracaktır.
15. Meteorolojik veriler ve tahminler, İlimiz Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından, İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile vatandaşlara düzenli bir şekilde iletilerek, rüzgâr, fırtına,
sağanak yağmur, don, yoğun kar yağışı ve sonrasında meydana gelebilecek sağanak yağmurlar
nedeniyle oluşabilecek sel ve çığ olaylarına karşı uyarılarını düzenli bir şekilde yayınlayacaktır.
Meteorolojik Uyarı Bültenleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce resmi yazı (faks) ile ivedi
olarak ilgili ve görevli kuramlara bildirilecek ve ayrıca söz konusu bültenler kurum amirlerinin
cep telefonlarına SMS ile acil olarak gönderilecektir.
ÇALIŞMALAR
16. Kar yağışı ile birlikte her sabah en geç saat 09.00’ a kadar;
a) İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce; kapalı/açık köy yollarının durumu, b)
Karayolları 31. Şube Şefliği’ nce; ana yollarının durumu,
c) İl Telekom Müdürlüğü’ nce; İl Merkezi ve İlçelerimiz dahil olmak üzere
telefon haberleşmesi durumu ve telefonu kesik olan yerler listesi,
d) OEDAŞ İl Müdürlüğü’nce; elektrik verilemeyen yerlerin durum listesi,
e) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce; hava kirliliği ölçümleri,
f) Meteoroloji İl Müdürlüğü’ nce; hava tahmin rapora, şehir merkezi kar kalınlığı
her gün en geç saat 09.00’a kadar, Meteorolojik Uyarı Bültenleri de, bugüne
kadar olduğu gibi ivedilikle,
g) Belediye Başkanlıklarınca; şehir içi yollarının kapalı/açık durumu,
İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ nin [email protected] adresine
e-posta ile bildireceklerdir. Söz konusu bilgiler e-posta ile gönderilemediği takdirde, İl Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezi’ nin 0272 252 53 13 no’ lu faksına veya 122 Alo AFAD direk
hattına veya 0 272 252 53 60/1245 veya 1225 no’ lu telefonuna bildireceklerdir.
17. İl Merkezinde kar temizleme çalışmaları; Belediye Başkanlığı tarafından düzenli bir
şekilde yürütülecek ve aynı şekilde İlçe Belediye Başkanlıkları ile Belde Belediye Başkanlıkları
da kendi Belediye sınırları içerisindeki karla mücadele çalışmalarını düzenli bir şekilde ve
herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeksizin yürüteceklerdir. Belediyelerin iş makineleri
yetersiz olduğu durumda ise Valilik makamı koordinasyonunda ilgili Belediyeler, İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliği, Karayolları 31. Şube Şefliği gibi, elinde iş makinesi bulunduran Kamu
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 5
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Kurum ve Kuruluşları arasında bir protokol düzenlenecektir. Bu protokolde hangi Belediye ve
Kurumun, hangi cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapacağı ayrıntılı olarak
belirlenecek ve söz konusu Protokolün bir sureti İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’
ne gönderilecektir.
Belediye Başkanlığı ve Karayolları 31. Şube Müdürlüğünce; İl Merkezi içerisindeki trafik
akışını kolaylaştırmak için; virajlı ve rampalı yollar ile direk-inip çıkılan yolların
buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları titizlikle yapılacaktır. Okullara giden caddelerin
buzlanmasını önlemek için, Afyonkarahisar Belediyesince gerekli çalışmalar yapılacaktır.
18. Aşırı kar yağışlarında da öncelikle Hükümet Konağı, Güvenlik Güçleri, İl AFAD
Arama- Kurtarma, İtfaiye, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği, 112 Acil Servis,
Askeri Binalar, elektrik, su, haberleşme, eğitim kurumları, taşımalı eğitim yapılan yollar,
mezarlıklar ve fırınların ulaşımı sağlanacak şekilde kar temizleme çalışması yürütülecektir.
19. Meteorolojik tahminler doğrultusunda etkili kar yağışı, tipi vb. durumlar
beklenildiğinde; İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nce verilen meteorolojik uyarılar
doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar karla mücadelede kullanılan araç ve ekiplerde görevli
personel izinlerini kaldıracak, izinde olanlar var ise ivedilikle göreve çağrılacak, varsa bütün
ilgili alt birimler ve ilçe şantiyeleri uyarılarak teyakkuza geçilecek, daha önceden belirlenecek
olan personel (en az şube müdürü düzeyinde) kurum temsilcisi olarak İl Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi’nde görevlendirecek ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile
koordineli olarak çalışılacak ve meydana gelen olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunarak hiçbir
aksaklığa mahal verilmeyecektir.
Karla Mücadele görevi yürüten kurumlar, günlük çalışma raporlarını İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğüne bildirecektir. (İl özel İdaresi Genel Sekreterliği, Karayolları 31.Şube
Şefliği, İl Sağlık Müdürlüğü)
20. Kış mevsiminde çatılardan sarkan buz ve kar kütleleri vatandaşlarımızın
yaralanmalarına ve araçlarının hasar görmesine neden olduğundan;
a) İl Merkezinde, Belediye Başkanlığı’nca, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel
sektör kuruluşlarının ve apartman, bina, site, kooperatif yöneticileri yazılı ve sözlü olarak
uyarılacak ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Bu hususa yönelik tedbirler, İlçe
Merkezlerinde de aynı şekilde ifa edilecek ve herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeyecektir.
b) Kamu ve özel bütün kurum ve kuruluşlar ile apartman, bina, site ve kooperatif
yöneticileri sorumluluk sahalarında bulunan binaların çatılarından sarkan buzların kırılma ve
temizleme çalışmalarını titizlikle takip edecek, ilgili Belediyeler ve İtfaiye ile işbirliği içinde
buzlar kırdırılarak çatılardaki karların temizlenmesi sağlanacaktır.
c) Buz kırma ve kar temizleme çalışmaları esnasında gerekli her türlü güvenlik tedbiri
Belediyeler ve bina sahipleri tarafından titizlikle alınacak, ihtiyaç halinde Belediyelerce güvenlik
güçlerinden yardım talep edilecektir.
d) Buz kırma ve kar temizleme çalışmalarında görev yapan personelin can güvenliği
tehlikeye atılmayacaktır.
e) Belediye Başkanlığı’nca Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ana cadde üzerinde bulunan
binaların buz kırma ve kar temizleme çalışmaları için ekip oluşturulacaktır.
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 6
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
21. Etkili kar yağışı ve tipi durumunda İlimizi İlçelere ve diğer İllere bağlayan yollarda
trafiğe çıkmak tehlike arz ediyorsa;
a)
İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Karayolları 31. Şube Şefliği
ile koordine kurularak değerlendirme yapılacak, araçların kesinlikle zincirsiz
veya kar lastiği olmadan trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek, gerekirse yol ya
da yollar İl Valisi’ nin talimatı doğrultusunda trafiğe kapatılacaktır.
b)
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca aynı güzergâhtaki İlçe
ve komşu İl Emniyet ve Jandarması ile koordinasyon kurularak, İl Valisi’nin
talimatı alındıktan sonra yol ya da yollar karşılıklı olarak trafiğe kapatılacaktır.
c)
Trafiğe kapatılan yollarda geçişine izin verilmeyen araçlar, hava ve yol şartları
düzelinceye kadar öncelikle İlçe Merkezlerinde olmak üzere Emniyet ve
Jandarma ekiplerince İlçe giriş çıkışlarındaki benzinlik, konaklama vb. yerlerde
bekletilecek ve vatandaşlarımızın konaklama, iaşe vb. ihtiyaçları; İlçelerde
Kaymakamlıklarınca, İl Merkezinde ise Kızılay, İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânlarınca
karşılanacaktır.
d)
Kar ve buzlanma nedeniyle kayma vb. sebeplerle köy, ilçe ve şehirlerarası
yollarda kalan araçların kurtarılması; sorumluluk bölgeleri dâhilindeki Belediye,
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince sağlanacak, gerekirse başka bir
vasıtayla yolcuların taşınması yapılacak, Emniyet ve Jandarma ekipleri ise
sorumluluk bölgelerinde yürütülen faaliyetler esnasında gerekli emniyet
tedbirlerini alacak ve vatandaşlara yardımcı olacaktır. Meydana gelebilecek
trafik kazaları, baraj gölüne uçma gibi vakalarda acil müdahale için, İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğünce bot bulundurulacaktır.
22. Kış şartlarının ağır ve etkili olduğu dönemlerde ilçe yolları ile şehirlerarası yolların
kapanması ve karla mücadele çalışmalarında yetersiz olunması hallerinde, İlin genelinde ihtiyaç
duyulacak alternatif yol ve güzergâhlara yönelik çalışma yürütülecek, söz konusu çalışma
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, Karayolları 31.Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliği tarafından yapılarak ivedi bir şekilde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne
bildirilecektir.
23. Kış şartlarının ağır ve etkili olduğu dönemlerde; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl
Jandarma Komutanlığı Trafik Ekiplerince yol güzergâhlarında hassas bir trafik uygulaması ifa
edilecek, bu uygulamalarda araçların teknik yönden bir aksaklığının bulunup bulunmadığı,
mevsime uygun olmayan, aşınmış ve kazaya sebebiyet verebilecek lastik kullanılıp
kullanılmadığı, ışık donanımının çalışıp çalışmadığı ile mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat
ve avadanlıkların (zincir, takoz, çekme halatı v.b.) olup olmadığı kontrol edilecek, eksiği
olanların eksiği tamamlattırılacak, gerektiğinde en yakın mahalde alıkonulacak veya cezai işlem
uygulanacaktır. Bu konuda meydana gelebilecek sıkıntılar ile ilgili olarak İl Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezine rapor gönderilecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
24. Yoğun kar yağışlarında ilimizin dörtyol güzerğahında olması nedeniyle diğer illere
giden ve transit olarak İlimizden geçen otobüs ve benzeri ulaşım araçlarının İlimizde kalma
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 7
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
zorunluluğu olması halinde; öncelikle ilgili firma, kuruluş veya araç sahibi kendi imkânları ile
konaklamasını sağlayacak, zorunlu hallerde ise İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
koordinasyonunda söz konusu yolcular Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Misafirhanelerinde
ücretsiz olarak misafir edilecektir. Gerektiğinde misafirhanelerde konaklatılan veya yollarda
alıkonulan yolculara; Belediye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay tarafından
gıda yardımı yapılacaktır.
25. Etkili kar yağışı, tipi ve benzeri durumlarda genellikle; Afyonkarahisar-Şuhut yolu,
Afyonkarahisar-Sinanpaşa yolu, Özdilek rampası, Şuhut-Sandıklı yolu, (Sürgün şeklinde),
Ankara karayolu köroğlu beli, Emirdağ-Sivrihisar ve Çifteler yolu ulaşıma kapanmakta araçlar
ve vatandaşlarımız yollarda mahsur kalmaktadır.
Bu gibi durumlarda bu bölgelere Karayolları 31. Şube Şefliği’nce ve imkânları
doğrultusunda takviye yapılacak ve mahsur kalan araç ve vatandaşların kurtarılması için, İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce ortaklaşa
çalışılacaktır. Bu türden mahsur kalmalar gerçekleştiği takdirde mahsur kalmaya yönelik
detaylı bilgiler ivedilikle Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ nin 122 Alo AFAD ve 0 272
2525360-2525391-2525392 numaralı telefonlarına bilgi verilecektir. Bununla birlikte İl Afet ve
Acil Durum Yönetim
Merkezi’ nin talebi doğrultusunda yollarda mahsur kalan
vatandaşlarımızın kurtarılması amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ellerinde bulunan
paletli kar aracı, kamyon, greyder, loder, dozer gibi araç, malzeme ve teçhizatları talep
edilebilecek ve söz konusu malzemeler hiçbir mazeret beyan edilmeksizin İl Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi emrine tahsis edilecektir.
ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI, TİPİ V.B. NEDENLERLE OKUL TATİLLERİ
26. Şiddetli kar yağışı, tipi ve benzeri durumlarda okulların tatilleri;
a) İl Merkezinde ve Merkeze bağlı Köylerde bulunan İlkokul, Ortaokul ve Liselerin
mesai saatleri dışında tatil edilmesi işlemi için; İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, en
geç sabah saat 05.00 itibariyle Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alman bilgileri derleyerek ve
İl Milli Eğitim Müdürü ile koordine ettikten sonra söz konusu durumlar, İl Valisi’ne ve ilgili
Vali Yardımcısına sunulacak, alman karar İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından SMS yoluyla
kurum amirlerine, basma, okul müdürlerine iletilecek, bu durum yerel basın kanalıyla halka
duyurulacak ve daha sonra ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı alınacaktır.
b) İl Merkezinde ve Merkeze bağlı Köylerde bulunan İlkokul, Ortaokul ve
Liselerin mesai saatleri içinde tatil edilmesi işlemi için; Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
tarafından Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan hava tahminleri derlenerek ve İl Milli Eğitim
Müdürü ile koordinasyon kurulduktan sonra söz konusu durum İl Vali’sine ve ilgili Vali
Yardımcısına sunulacak ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı alındıktan sonra söz konusu durum, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum amirlerine, basına ve okul müdürlerine iletilecektir.
c) İlçelerimizde okulların tatil edilmesi ise; İlçe Kaymakamlıklarınca yapılacak ve
söz konusu durum, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne
bildirilecektir.
27. Acil durumlarda bütün hastane acilleri teyakkuza geçirilecek, sağlık personeli izinleri
kaldırılacak, varsa izinde olanlar göreve çağrılacak, hastaneler ile İl Afet ve Acil Durum Yönetim
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 8
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Merkezi koordinasyon içinde olacaktır.
28. Kış aylarında İlimiz genelinde meydana gelebilecek çığ olaylarına karşı gerekli tüm
tedbirler ilgili kurumlarınca ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile işbirliği ve koordine
edilerek alınacak ve meydana gelen çığ olaylarına müdahale edilmesi bir bütün halinde İl Afet
ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin koordinasyonunda yapılacaktır.
İLÇE ÇALIŞMALARI
29. Yoğun kar yağışının hüküm sürdüğü zamanlar ile afet ve acil durum hallerinde; İlçe
Kaymakamlıkları haftanın 7 günü 24 saat süre ile faaliyet gösterecek ve İlimiz Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi ile koordineli çalışacak Kaymakamlık Afet ve Acil Durum Yönetim
bürosu kurulacak ve bu büroya yetkili ve yeterince yardımcı personel görevlendirilecektir. Karla
mücadele kapsamında Kaymakamlıklar İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile
koordineli çalışacak yetkili personelin adı, soyadı, iş, cep, ev telefonları ile Afet ve Acil Durum
bürolarına ait telefon, faks numaralan ile e-mail adresleri İl Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi’ ne bildirilecektir.
Bu hususta ihmale veya zaafıyete kesinlikle fırsat verilmeyecek ve görev ve sorumluluk,
İlçe Kaymakamlarına ait olacaktır.
30. Kaymakamlıklarca; bu emirde belirtilen hususlar doğrultusunda kış mevsiminde
yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak İlçe Kurum ve Kuruluş yetkililerinin katılımı ile
koordinasyon toplantısı yapılacak ve bu toplantı sonrası alınan kararlar Valilik Makamı’na
sunulmak üzere İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ ne iletilecektir.
31. Yoğun kar yağışlarında Kaymakamlık Afet ve Acil Durum Bürolarınca; kritik ve
önemli kuruluşlar ile taşımalı eğitim yapılan köy yollarının açılmasına öncelik verilecek ve bu
hususa yönelik planlama bu şekliyle önem ve öncelik taşıyacak, ilgili kurumlar ise
Kaymakamlığınca yapılan iş programına uygun bir şekilde hizmet ifa edecektir.
32. Kaymakamlık İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Büroları, yoğun kar yağışı
esnasında İlçelerine ait kar yağışı durumunu, tahmini kar kalınlığını, okulların tatil edilip
edilmeme durumunu ve varsa yaşanan diğer olumsuzluklar ile yapılan diğer çalışmalara ait
durumu ivedilikle ve meydana gelen yeni gelişmeleri de periyodik olarak İl Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi’ ne bildireceklerdir.
33. Yoğun kar yağışının hüküm sürdüğü zamanlar ile afet ve acil durum hallerinde, İlçe
Kaymakamlıklarınca yürütülen karla mücadele ve benzeri hizmetlerde kesinlikle herhangi bir
aksaklığa ya da ihmale mahal verilmeyecek, yoğun kar yağışlarında, Kaymakamlık İlçe Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezi’nce; kritik ve önemli kuruluşlar ile taşımalı eğitim yapılan köy
yollarının açılmasına öncelik verilirken iş programı çerçevesinde görev yapan iş makinelerinin
yetersiz kalması veya arızalı olması durumunda zaman kaybetmeksizin ve herhangi bir
olumsuzluğa mahal verilmeksizin karla mücadele çalışmaları hususunda Kaymakamlığınca
hizmet satın alma cihetine gidilecektir.
34. Yoğun kar yağışı bulunmayan Kaymakamlıklar, mülki sınırları içerisinde
Kaymakamlığına, Belediyesine ve diğer sorumlu ve görevli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait iş
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 9
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
makinesi parkını (paletli kar aracı, paletli ambulans, kamyon, greyder, loder, dozer v.b.) yoğun
kar yağışı hüküm süren Kaymakamlık uhdesine görevlendirecek, bu hususa yönelik
görevlendirme İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da yapılabilecektir.
35. Yol açma çalışmaları ile ilgili olarak İlçeler arası makine parkı transferi ilgili kurum
amirince gerçekleştirilecek, acil durumlarda ise İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ nin
talebi doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlar araç ve makine transferini ivedi bir şekilde
yerine getireceklerdir.
YOLLARI KAR NEDENİYLE KAPALI KÖYLERDEN HASTA KURTARMA
36. Kış aylarında köy yollarının kapanması sonucu acil müdahaleyi gerektiren durumlarda
hasta vatandaşlarımızın kar üstü araçlar ile taşınma işlemleri için;
a) Bünyelerinde kar üstü araç bulunan kurumlar, bu araçlarla ilgili değişiklik ve
güncellemeleri ivedilikle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne bildireceklerdir.
b) İlimizde kar üstü araç sayısı sınırlı olduğundan bu araçların arızalanması durumunda
tamir ve onarımlarına öncelik verilecek ve söz konusu araçlar her an göreve hazır halde
bulundurulacaktır.
c) Ellerinde kar üstü araç bulunduran kurumlar bu araçlara ait durumu, İl Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi’ ne bildirdikten sonra, söz konusu araçların bir noktada
konuşlandırılması hareket kabiliyetimizi kısıtlayıp intikal kabiliyetimizi uzatabileceğinden, bu
gibi durumlara yönelik kar üstü araç konuşlandırma planı, ilgili kurumlar ve İl Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılacak ve gerektiğinde bu planlamaya yönelik değişiklik
yine İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılabilecektir.
d) İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait paletli kar ambulansları, İl Merkezinde konuşlandırılacak
ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi bilgisi dahilin de göreve sevk edilecektir.
Söz konusu araçların taşınması, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Telekom
Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecektir. Ancak, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde treyler
olmaması halinde, Karayolları 31. Şube Şefliği ve DSİ 183. Şube Müdürlüğüne ait treylerler
görevlendirilebilecektir.
e) İl Sağlık Müdürlüğü’ ne ait paletli kar ambulanslarının durumu (göreve gidiş,
dönüş, çalışıp çalışmadığı, arıza durumu, nerede bulunduğu); periyodik olarak İl Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi’ ne bildirilecek ve paletli kar ambulanslarının çalışıp çalışmama
durumu ile ilgili sorumluluk bizzat kurum amirine ait olacaktır.
f) Hasta ihbarlarının öncelikle köy muhtarları vasıtasıyla yapılmasına gayret edilecek,
eğer mümkün değil ise vatandaş ihbarı esas alınacaktır.
g) Kaymakamlık İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine gelen ihbarlarda; ihbarı
yapan şahsın kimlik ve iletişim bilgileri alınacak, söz konusu durum Toplum Sağlığı Merkezi’
ne veya Kaymakamlığınca belirlenen Sağlık Merkezine bildirilecektir. Sağlık merkezinde
bulunan Doktor tarafından ihbarı yapan şahıs aranacak ve özellikle hasta ile görüşülmeye
çalışılacaktır. Hastanın aciliyet durumu doktor tarafından tespit edilecek ve Doktorun aldığı
karar doğrultusunda harekete geçilecektir.
Bu amaçla yapılan ihbarlar;
Kaymakamlık İrtibat Bürosu ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından bir deftere
kaydedilecek ve istenildiğinde denetime açık bir şekilde bulundurulacaktır. Hastanın mevcut
durum ve aciliyetine göre hastaya kar üstü araç göndermek veya kapalı yolu açtırmak suretiyle
hastanın nakline yönelik yürütülecek tüm işlemler Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve
Kaymakamlık Afet ve Acil Durum Bürosu veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 10
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Toplum Sağlığı Merkezi veya görevli sağlık merkezi sorumluluğunda ifa edilecektir. Hasta
naklinde gerektiğinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi görev
yapacaktır.
h) Kaymakamlık İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, acil ihtiyaç halinde kar üstü
araç ve diğer iş makinesi taleplerini İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden
yapacaklardır.
ı) İl Merkezine gelen ihbarlarda ihbarı yapan ve hastaya ait bilgi kayıtları alındıktan sonra
durum, 112 Acil Servisine bildirilecek, acil servis hastayla irtibat sağlayacak, durum bir
deftere kayıt edilecek ve sonuç İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ ne bildirilecektir.
Gerektiğinde hastanın durumuna göre İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından
gerekli iş makinesi veya kar üstü araç şevki yapılabilecektir.
i) Kış aylarında ve yoğun kar yağışı hallerinde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
ve Kaymakamlık Afet ve Acil Durum merkezlerine asılsız ihbar yapanlar hakkında Cumhuriyet
Başsavcılıklarıma suç duyurusunda bulunulacak ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.
maddesine göre yasal işlem yapılacaktır.
Hasta ihbarlarının asılsız olması durumunda olay mahalline giden kar üstü araç
görevlileri ile sağlık ekipleri bir tutanak tanzim edecek ve bu tutanağın birer sureti, İl Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezi ile o İlçenin Kaymakamlık Afet ve Acil Durum Bürosu’na
verilecektir.
j) Kar üstü araç görevlendirmelerinde yoğun kar yağışı, tipi ve olumsuz hava koşullarına
ait şartlar göz önüne alınacak, araç sürücülerinin ve görevli personelin hayatları riske
atılmayacaktır.
k) Gerektiğinde k a r ü s t ü araçlar ile birlikte il merkezinde 112 Acil Servis tarafından,
ilçelerde Kaymakamlıklarca belirlenecek sağlık kuruluşlarından Doktor, Hemşire ve sağlık
personeli gönderilecektir.
HAVA AMBULANSI KULLANIMI
37. Hava Ambulansı (Hasta Taşıma Helikopteri) Kullanımı için;
a) Yolları kapalı köylerden gelen hasta ihbarlarında yol açmak veya paletli kar aracı ile
hasta almak mümkün olmadığı durumlarda; 112 Acil Servis Doktoru’nun teyidi ile hastanın
durumu çok kritik ve alınması aciliyet gerektiriyorsa, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin
talebi ve talimatı ve İl Sağlık Müdürlüğü’ nün onayı ile hava ambulansı sorumluluk sahalarından
helikopter talep edilecektir. Ambulans helikopterin ineceği yer köylüler tarafından hazırlanacak
ve iniş yerinin güvenliği ise Kaymakamlık Afet ve Acil Durum Bürolarınca yürütülecektir.
b) İlimiz genelinde helikopter ambulans iniş kalkış noktalan, İl Sağlık Müdürlüğü’nce
planlanacak ve planlanan alanlara yönelik temizlik ve güvenlik hususu ise ilgili Kaymakamlık ve
Belediyesince sağlanacaktır.(Sabit pist alanı AFAD Müdürlüğündedir.)
c) Acil durumlarda olay bölgesine karayolu ile ulaşılması hiçbir şekilde mümkün olmuyor
ise; İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin talebi ve İl Valisinin veya ilgili Vali
Yardımcısının onay ve talimatı ile ilk ve acil müdahale için İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, helikopter ile olay mahalline sevk
edilecektir.
38. Yukarıda belirtilen tedbirlerle ilgili hususlar, en geç 7 gün içerisinde sonuçlandırılacak
ve istenilen bilgi ve belgeler Valilik Makamına sunulmak üzere İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü’ne (İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi) bildirilecektir.
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 11
TC. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Kış mevsiminde alınacak tüm tedbirler ve yürütülecek faaliyetler, İl Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi ile işbirliği ve koordineli bir şekilde yürütülecek ve bu merkez tarafından
yapılan talepler günün hangi saatinde olursa olsun yazılı emir beklenmeksizin yerine
getirilecektir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre çıkarılan bu genel emirlere muhalefet edenler
hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi ile diğer afet ve acil durum mevzuatı
hükümlerine göre gerekli idari ve adli işlem yapılacaktır.
…./07/2014
Hakan Yusuf GÜNER
Vali
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ
Sayfa 12
Download

Kış Tedbirleri Çalışma Rehberi - Afyonkarahisar İl afet ve Acil Durum