E4DG AA X MTZ (TK)
Türkçe
Kullaným talimatlarý
KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU
Ýçindekiler
Kullaným talimatlarý,1
Teknik Servis, 2
Cihazýn tanýmý, 3
Cihazýn tanýmý, 4
Montaj,5
Çalýþtýrma ve kullanma,6
Bakým ve temizlik, 7
Önlemler ve öneriler, 8
Arýza ve onarým,9
Teknik Servis
Teknik Servis ile irtibata geçmeden önce:
• Servise baþvurmadan çözülebilecek bir arýza olup
olmadýðýný kontrol ediniz (Arýza ve Onarým bölümüne
bakýnýz).
• Sonucun olumsuz olmasý durumunda, en yakýn Teknik
Servis ile irtibata geçiniz.
Aþaðýdaki bilgileri bildiriniz:
• arýza tipi
• cihazýn modeli (Mod.)
• seri numarasý (S/N)
Bu bilgiler, soðutucu bölmesi içinde aþaðýda solda bulunan
teknik veriler etiketi üzerinde bulunmaktadýr.
Kesinlikle sadece yetkili teknik elemanlara baþvurunuz ve her
zaman orijinal yedek parçalarý kullanýnýz.
Cihazýn ömrü 10 yýldýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi
için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA PAZARLAMA
A.Þ.
Karahasan Sok. No:11 Balmumcu 34349
Beþiktaþ/Ýstanbul
TEL: (+90) 212 355 53 00
FAKS: (+90) 212 212 95 59
WEB: www.indesit.com.tr
INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA SANAYÝ VE
TÝCARET A.Þ.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 / MANÝSA
TEL: (+90) 236 233 19 05 – 233 18 20
FAKS: (+90) 236 233 16 52
- model
2
- seri numarasý
boşaltılmasını tavsiye ederiz. Dondurulmuş yiyecekler
dondurucunun ikinci bölmesine taşınabilir. Bu bölme bağımsız
olarak çalışmaktadır, dondurucunun soğutma ayarı göstergede
ayarlanan değerde tutulur. Özellik açık olduğunda, dondurucunun
ikinci çekmecesinde bulunan sıcaklık ayarını sadece tanımlı bir
aralıkta değiştirebilirsiniz (-18°C ila -21°C).
Bu özellik devre dışı bırakmak için:
- Özellik tuşuna bir kez daha basın
- Başka bir özellik seçin MTZ
- Bütünleşik özelliğini devre dışı bırakın
Cihazýn tanýmý
Kontrol paneli
10. QUICK FREEZE
Bu özellik dondurucunun birinci bölmesinin soğutma ayarını
yiyeceklerin daha hızlı dondurulması için değiştirebilmenize olanak
sağlar.
İdeal soğutma derecesine ulaşılıncaya kadar (ya da belirli bir süre
geçinceye kadar) göstergede “özellik” ışığı yanıp söner. Yanıp
sönme durduğunda ve bir bip sesi duyulduğunda dondurulacak
yiyecekleri yerleştirebilirsiniz.
Eğer başlangıçtaki soğutma derecesi -18°C değerinden düşükse,
simge ışığı sönük kalır ve sesli bir sinyal duyulmaz.
Bu bölmeye sıcak yiyecekleri de yerleştirebilirsiniz. Lütfen sesli
sinyali duyduktan sonra 30 dakika bekleyin.
Bu özellik 24 saat sonda otomatik olarak devre dışı kalır.
BU özellik etkinleştirildiğinde, birinci bölmede dondurulmuş
yiyecekler saklayabilirsiniz. Dondurucunun ikinci bölmesinin
çekmecesi birinci bölme ile aynı soğutma değerinde çalışır.
Performansın en üst düzeyde olması için, lütfen özel çekmeceyi
kullanın.
Sıcak yiyecekleri sadece uygun çekmeceye, tamamen korunmuş
olmaları kaydıyla yerleştirebilirsiniz.
Bu özellik devre dışı bırakmak için:
- Özellik tuşuna bir kez daha basın
- Başka bir özellik seçin MTZ
- Bütünleşik özelliğini devre dışı bırakın
- 24 saat sonra otomatik olarak devre dışı kalır
1. ON/OFF Tuþu
ON/OFF tuþu en az iki saniye basýlý tutularak cihazý tamamen
(soðutucu ve dondurucu bölmeleri) açmak veya kapatmak için
kullanýlýr. Kýrmýzý LED ürünün kapalý olduðunu, yeþil LED ise açýk
olduðunu gösterir.
2. Buz dolabý ýsý ayarý görüntü ekraný
Buzdolabý sýcaklýk ayarýný degiþtirmek için kullanýlýr; seçili
sýcaklýgýna karsýlýk gelen onay mesajý görüntülenir.
3. Buz dolabý görüntü ekraný.
Soðutma bölmesi için ayarlanan sýcaklýðý gösterir.
4. I - CARE
I-care fonksiyonunu aktif ve pasif etmek için kullanýlýr (minimum
enerji tüketimi için optimum kullaným sýcaklýðýdýr).Fonksiyon aktif edildiðinde, display üzerindeki i-care led i yanar. I-Care butonuna 8
saniye basýlý tutulduðunda, Led yanar, bu da size sogutucu bölüm
sýcaklýðýný dondurucu bölüm sýcaklýðýný ayarlayabilme imkaný sunar.
2 dakika sonra display enerji tasarruf moduna geçer. Enerji tasarruf
modundan çýkmak için, her hangi bir butona basýnýz yada dolabýn
kapaðýný açýnýz.
5. ALARM
Tespit edilen ürünün alarm durumu için sorun giderme bölümüne
bakýnýz.
6. FRUIT & VEGETABLES:
Bu özellik dondurucunun birinci bölmesinin soğutma ayarını meyve
ve sebze saklamak için değiştirebilmenize olanak sağlar.
İdeal soğutma derecesine (yaklaşık +4°C) ulaşılıncaya kadar
göstergede “özellik” ışığı yanıp söner. Yanıp sönme durduğunda
meyve ve sebze yerleştirebilirsiniz. Bu özelliğin herhangi bir süre
kısıtlaması yoktur.Bu özellik etkinleştirildiğinde, dondurucunun
birinci bölmesinde dondurulmuş yiyecekleri saklayamazsınız.
Bu yüzden, bu özelliği etkinleştirmeden önce bölmedeki
çekmecenin boşaltılmasını tavsiye ederiz. Dondurulmuş yiyecekler
dondurucunun ikinci bölmesine taşınabilir. Bu bölme bağımsız
olarak çalışmaktadır, dondurucunun soğutma ayarı göstergede
ayarlanan değerde tutulur.
Ekran MEYVELER ve SEBZELER olarak
ayarlanmışken MTZ işlemi sırasında ortam
sıcaklığının yüksek olması ve/veya soğutucunun
yoğun olarak kullanılması bir alarm durumu
oluşturabilir. Bu sorunun fonksiyon değiştirilerek
önlenmesi tavsiye edilebilir.Özellik açık
olduğunda, dondurucunun ikinci çekmecesinde
bulunan sıcaklık ayarını sadece tanımlı bir aralıkta
değiştirebilirsiniz (-18°C).Bu özellik AÇIK olduğu
zaman, lütfen çekmecenin deliklerine yakın
yerlere yiyecek koymayınız.Bu özellik devre dışı
bırakmak için:
3
- Özellik tuşuna bir kez daha basın
- Başka bir özellik seçin MTZ
- Bütünleşik özelliğini devre dışı bırakın
1
7. - ve + DONDURUCU bölmesinin ýsý
ayarlamasý
Dondurucu bölmesinin ýsý ayarýnýn deðiþtirilmesini
saðlar. Gösterge panelinde ayarlanan ýsý derecesi
görüntülenir.
5
13
7
8. DONDURUCU bölmesinin gösterge paneli
Dondurucu bölmesinde ayarlanan ýsý derecesini
belirtir.
9. FISH & MEAT:
Bu özellik dondurucunun birinci bölmesinin
soğutma ayarını et ve balık gibi hassas yiyecekleri
saklamak için değiştirebilmenize olanak sağlar.
Bu özelliği açtığınız zaman, ekran simgesi görünür
ve sıcaklık et ve balık saklamak için ideal ayar
derecesine ulaşır.
Bu özelliğin herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
Bu özellik etkinleştirildiğinde, dondurucunun
birinci bölmesinde dondurulmuş yiyecekleri
saklayamazsınız. Bu yüzden, bu özelliği
etkinleştirmeden önce bölmedeki çekmecenin
2
11.SAFE DEFROST:
Bu özellik dondurucunun birinci bölmesinin soğutma ayarını
yiyeceklerin buzunu çözmek için değiştirebilmenize olanak sağlar.
=> Fonksiyonu ayarladığınızda, ekran simgesi görüntülenir ve
sıcaklık yiyeceklerin buzun çözmek için ideal ayar derecesine ulaşır
(yaklaşık 1 °C).
Bu özelliğin herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
Bu özellik etkinleştirildiğinde, dondurucunun birinci bölmesinde
dondurulmuş yiyecekleri saklayamazsınız. Bu yüzden, bu özelliği
etkinleştirmeden önce bölmedeki çekmecenin boşaltılmasını tavsiye
ederiz. Dondurulmuş yiyecekler dondurucunun ikinci bölmesine
taşınabilir. Bu bölme bağımsız olarak çalışmaktadır, dondurucunun
soğutma ayarı göstergede ayarlanan değerde tutulur.
Bu özellik açık olduğu zaman, ikinci dondurucu
çekmecesinin sıcaklık ayarını sadece belirlenmiş
bir aralıkta değiştirebilirsiniz (-180C ila -210C).
Performansın en üst düzeyde olması için, lütfen
özel çekmeceyi kullanın.
Buzu çözülecek yiyecekleri buz çözme işlemi
sırasında oluşacak sıvıyı toplayacak kaplara
koymanızı tavsiye ederiz.
Bu özellik devre dışı bırakmak için:
- Özellik tuşuna bir kez daha basın
- Başka bir özellik seçin MTZ
- Bütünleşik özelliğini devre dışı bırakın
8
6
9
10
11
12
4
12. HOLIDAY
Tatil modu fonsiyonunu aktifleþtirmek ya da
pasifleþtirmek için kullanýlýr (basýldýðýnda display
üzerindeki holiday led yanar), soðutucu kýsým +12,
dondurucu kýsým -18 derece olarak display de
görülür. Basýldýktan 2 dakika sonra display enerji
tasarrufu moduna geçer (I-Care moduna bakýnýz.)
13. OFF:
Bu özellik dondurucunun birinci bölmesini kapatabilmenize olanak sağlar. Bu özellik
etkinleştirildiğinde göstergede bulunan simge ışığı
yanar.
Bu özellik etkinleştirildiğinde, dondurucunun
birinci bölmesinde yiyecekleri saklayamazsınız.
Bu yüzden, bu özelliği etkinleştirmeden önce bölmedeki çekmecenin boşaltılmasını tavsiye ederiz.
Dondurulmuş yiyecekler dondurucunun ikinci
bölmesine taşınabilir.
Bu özelliği etkinleştirmek ve devreden çıkarmak
için “HIZLI DONDURMA” ile “GÜVENLİ BUZ
ÇÖZME” tuşlarına birlikte 3 saniye boyunca basılı
tutmanız gerekir.
Bu özelik bütünleşik özelliğinin devre dışı
kapatılmasıyla devre dışı bırakılabilir.
3
Cihazýn tanýmý
Genel görünüm
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için þekil satýn
aldýðýnýz cihazda olmayandeðiþik ayrýntýlarý gösterebilir.
Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr.
1 Ayarlanabilir AYAKLAR
2 Birinci MTZ bölmesi*
3 İkinci bölme DONDURMA ve SAKLAMA*
4 SISE Tutucusu
5 FOOD CARE ZONE / “FOOD CARE ZONE 0°C” / SAFE DEFROST*
6 MEYVE ve SEBZE çekmecesi
7 Ayarlanabilir RAFLAR*
8 WINE RACK *
9 ACTIVE OXYGEN*
*
Sayýsý ve/veya pozisyonu deðiþebilir. Sadece bazý modellerde
mevcuttur.
9
8
7
7
6
4
4
5
2
3
1
4
Montaj
!! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle
saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve
bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi için
cihazla birlikte kalmasýný saðlamanýz gerekmektedir.
! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenliðe
iliþkin önemli bilgiler içermektedir.
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Konumlandýrma
1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz.
2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz: kompresör
ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden cihazýn iyi çalýþmasýný
ve tüketiminin azalmasýný saðlamak için bunlarýn duvara
dayanmamasý gerekir.
3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya arasýnda
en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna yerleþtirilmesi
durumunda ise en az 5 cm açýklýk býrakýnýnz
4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt güneþ ýþýðý,
elektrik ocak).
5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi saðlamak
için kullaným talimatlarýna uygun olarak monte etme kitinde
mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý monte ediniz.
Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi
1. Buzdolabýnýzý düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz.
2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir ayaklarý
gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen zemine oturmasýný
saðlayýnýz.
Elektrik baðlantýsý
Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik
tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz. Fiþi prize
takmadan evvel aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz:
• Prizin topraklamasýnýn yürürlükteki normlara uygun olmasý; • Elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda
bulunan özellik etikentinde belirtilen maksimum yükü
taþýyabilmelidir;Buz dolabýnýn etiketinde belirtilen plakanýn
maksimum güç yükünü çekebilmektedir.. ( ör : 150W)
• besleme gerilimi soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda
bulunan özellik etiketinde belirtilen deðer sýnýrý kapsamýnda
olmalýdý (ör. 220-240 V);
• Cihazýn fiþinin prizle uyumlu olmasý. Aksi takdirde cihazýn
fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise (Teknik Servis
bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz gerekir, uzatma kablosu ya
da çoklu priz kullanmayýnýz.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay
eriþilebilecek yerlerde olmalýdýrlar.
! Kablo kývrýlmalara, bükülmelere ve ezilmelere maruz
kalmamalýdýr.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili
personel tarafýndan deðiþtirilmelidir.(bkz. Teknik Servis)
! Bu kurallara uyulmamasý halinde firma hiç bir sorumluluk kabul
etmemektedir.
Çalýþtýrma ve kullaným
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
! Cihazý çalýþtýrmadan önce, montaj hakkýnda verilen talimatlarý
uygulayýnýz (Montaj bölümüne bakýnýz).
! Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce, tüm bölmeleri ve
aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su ile iyice temizleyiniz.
ayarlanan ýsý derecesi görüntülenecek); bölme optimal
ýsýya ulaþýnca seçilen fonksiyon devreden çýktýktan sonra
dondurulmuþ gýdalarý yerleþtirebilirsiniz.
TR
Ekran nasýl kullanýlýr
Fonksiyonlarýn ayarlanmasý:
Cihaz açýk ise soðutucu ve dondurucu bölmesinin grafik
çubuklarýnda o an ayarlanan ýsý dereceleri görüntülenir.
Deðiþtirmek için ýsý deðiþtirmek istediðiniz bölmeye baðlý - ve +
tuþlarýna basýnýz. Tuþa her basýldýðýnda ýsý yükselir veya azalýr,
ayný þekilde ilgili soðukluk seviyesi de deðiþir. Isý soðutucu
bölmesi ise +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2° olarak, dondurucu
bölmesi ise –18°, -19°,-20°, -21°, -22°, 23° -24°, 25°-26° olarak
ayarlanabilir.
Otomatik ayarlanan ýsý standard saklama ýsýsý olup soðutucu
bölmesi ise +5°C, dondurucu bölmesi ise –18°C’dir.
I CARE” fonksiyonu seçiliyken cihaz otomatik olarak
buzdolabýnýn iç ve dýþ durumuna göre ýsý ayarlar, AUTO
yazýsýyle bildirilir.
“I-CARE” iþlevi etkin olduðunda, cihaz otomatik olarak sýrayla
tüketilen enerji miktarýný en aza indirmek için, buzdolabýnýn iç ve
dýþ koþullarýna göre sýcaklýðý ayarlar; Bu fonksiyonun aktif
olduðunu tuþ takýmýndaki yanan LED I-CARE ýþýðý ile anlarýz.
Böyle durumda ayarlanabilir ýsý dereceleri soðutucu bölmesi ise
4°, 5° ve 6°, dondurucu bölmesi ise –18°, -19° ve –20° dir
HOLIDAY fonksiyonu seçiliyken ýsý ayarlanamaz, fakat cihaz
otomatik olarak duruma göre optimal ýsýya ayarlanýr: soðutucu
bölmesi ise +12°C ve dondurucu bölmesi ise –18°C ayrýca
bu durum ''HOLIDAY'' ýþýðýyla bildirilir.
2 dakika sonra display enerji tasarruf moduna geçer. Enerji
tasarruf modundan çýkmak için, her hangi bir butona basýnýz
yada dolabýn kapaðýný açýnýz.
Fonksiyonlarý etkinleþtirmek veya etkisizleþtirmek için ilgili
tuþa basmakla ilgili LEDin yanmasý veya sönmesi fonksiyonun
durumunu belirtir.
Bazý fonksiyonlar (, QUICK FREEZE, ICE ,I-CARE) baþka
fonksiyonlara uyumlu deðildir, (HOLIDAY...)böyle bir durumda
cihazýn iþletmesini kolaylaþtýracak þekilde öntanýmlý öncelikler
dikkate alýnýr.
Soðutma sistemi
No Frost
No frost sistemi ile devamlý soðuk hava dolaþýmý saðlanýr.
Böylece nem toplanýr, buz ve çiy oluþmasý engellenir:
soðutucu bölmesinde gerekli olan nem oraný saðlanýr ve
çiy oluþmasýný engellediði için gýdalarýn besin özelliklerinin
korunmasý saðlanýr; dondurucu bölmesinde ise buz çözme
iþlemine gerek kalmadan ve gýdalarýn birbiriyle yapýþmamasý
saðlanarak buz oluþmasý engellenir. Besin veya kaplari
buzdolabi arka paneli yakinina yerlestirerek havalandirma
hücrelerini engellemeyin. Havalandýrma deliklerinin
kapatýlmasý kondens suyu oluþmasýna sebep olur. Þiþeleri
kapatýnýz ve gýdalarý sarýnýz.
Dondurucu bölmesi
Cihaz çalýþtýrýldýðýnda dondurucu bölmesi otomatik olarak
standard konumu olan –18°C’ye ayarlanýr. Bölmenin soðumasýný
hýzlandýrmak için SUPER FREEZE fonksiyonunun seçilmesi
tavsiye edilir (DONDURUCUnun gösterge panelinde önceden
5
TR
Buzdolabýnýn en iyi þekilde kullanýlmasý
• Sadece soðuk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda yerleþtirilebilir
(Önlemler ve öneriler bölümüne bakýnýz).
• Piþmiþ gýda çið gýdadan daha uzun süre saklanmaz.
• Sývý kapaksýz kaplara dökülmemelidir: nem oraný yükselir ve
kondens suyu oluþur.
Aktif Oksijen
Bu cihaz buzdolabýnýzýn içinde ozon molekülleri oluþturur; ozon
baktarilerle ve mikroorganizmalarla savaþan, bunlarýn çoðalmasýný engelleyerek kötü kokularýn oluþumunu engelleyen
doðal bir maddedir. Bakterilerin oluþumunu ve kötü kokularý
engelleyecek, yiyeceklerin taze kalma süresini uzatan ozon
miktarýný otomatik olarak oluþturur. Soðutucuda çok hafif bir
koku oluþabilir.
Ayný koku fýrtýnalý havalarda þimþek çakmasýnda ozon
oluþumuyla ortaya çýkar ve tamamen normaldir. Cihaz
tarafýndan oluþturulan miktar çok küçüktür ve hýzlýca
antibakteriyel özelliði oluþturmaktadýr. Cihaz kontrol panelindeki düðmeyle aktif edilebilir. Aktif oksijen fonksiyonunun çalýþmaya
baþlamasýyla, cihaz fonksiyon ekrandan tekrar durdurulana
kadar tekrarlanan çevrimlerle çalýþmaya devam eder. Ozon
oluþumu sýrasýnda aktif oksijen cihazýnýn üzerindeki led ýþýk
yeþil renkte yanar ve standby konumunda (ozon oluþumuna ara
verildiði zaman aralýðýnda) ise bu ýþýk mavi olur.
MEYVE VE SEBZE çekmecesi*
Buzdolabýnda mevcut olan meyve ve sebze çekmeceleri içerde
saklanan meyve ve sebzeleri taze ve kokulu saklamak üzere
tasarlanmýþtýr. Gýdalarý daha az nemli bir ortamda saklamak için
nem ayarýný B konumuna getiriniz, daha nemli bir ortam için ise
A konumuna getiriniz. Kapaklarýn kolay açýlmasý (dýþarýya doðru
çekilir) gýdalarýn yerleþtirilmesi ve çýkarýlmasýný kolaylaþtýrýr.
A
B
A
Hidden Shelf*
Alt ve üst sepet arasında yer alan derin dondurucu ile
dondurucu bölmesindeki wireshelf vardır. Tel rafı takmak için ,
üst dondurucu kapı sepeti çıkarın. Tel raf ön kenarından yukarı
doğru tutarak dondurucu dışına çıkarılabilir.
Sadece uzun süreli depolama için tel raf kullanılması önerilir.
SICAKLIK göstergesi*: soðutucunun en soðuk bölümünü
belirlemek için kullanýlýr.
1. Gösterge üzerinde OK yazýsýnýn net bir þekilde okunup
okunmadýðýný kontrol ediniz (þekile bakýnýz).
B
ICE DEVICE
Mevcut olan havuzlarý alýp su ile doldurduktan sonra Ýcedevice
bölgesine tekrar yerleþtiriniz. Yaklaþýk 2 saat sonra buz küplarý
hazýr olur. Buzu alabilmek için mevcut olan iki kollarý saða doðru
çevirmeniz yeterdir: buz küplarý altaki kaba düþer ve hizmete
hazýr olur.
6
2. “OK” sözcügü görünmezse, sicaklik çok yüksek demektir:
daha düsük sicakliga ayarlayin ve sicaklik dengeleninceye
kadar yaklasik olarak 10 saat bekleyin.
3. Göstergeyi tekrar kontrol ediniz: gerekirse bir daha
ayarlayýnýz. Büyük miktarda yemek yerleþtirilmesi veya
kapý sýk sýk açýlmasý durumunda göstergede ok yazýsýnýn
olmamasý normaldýr. SOÐUTUCU AYAR düðmesini daha
yüksek konuma ayarlamak için en az 10 saat bekleyiniz.
Food Care Zone * ( Besin Koruma Bölgesi) : Et ve balýklarý taze tutmak için tasarlanmýþ bir bölme. Bölmenin sýcaklýg
düþük olduðundan besinleri bir haftaya kadar depolanabilir.
Ayrýca “soðuk yemekler” için de kullanýlabilir. Meyve, sebze ve
salatalar için uygun deðildir.
“Food Care Zone / “Food Care Zone 0°C” / Safe Defrost*
“YİYECEK SAKLAMA BÖLGESİ 0°C” bölmesinde soğutucudan
daha düşük bir sıcaklık vardır. Sıcaklık değeri 0°C altına
düşebilir. Bu bölme et ve balık saklamak için ideal yerdir. Aynı
zamanda süt, süt ürünleri, taze makarna, pişirilmiş yiyecekler
veya artan yiyecekleri de saklayabilirsiniz.
Bu bölme aynı zamanda yiyeceklerin buzunu sağlıklı bir şekilde
çözmek için de uygundur, çünkü düşük sıcaklık değerlerinde
yapılan buz çözme işleminde mikro-organizmalar üreyemez.
Bu bölme sebzeler, salatalar ve salata malzemeleri için uygun
değildir. 0°C sıcaklık değerine normal durumlarda ulaşılabilir
ve soğutucu bölmesi 4°C değerine ayarlandığı zaman, dondurucu -18°C değerine ayarlanır. Soğutucunun sıcaklık değerini
düşürdüğünüz zaman, “YİYECEK SAKLAMA BÖLGESİ 0°C”
bölmesinin de sıcaklığını düşürürsünüz.
! Buzdolabinin kapağını açıp kapatmak için resimdeki figüre dikkat
ediniz.
durumunda dondurucu bölmesi uzun süre saklamak için gerekli
ýsý derecesine ulaþmaz ve böylece saklama süresi kýsalmýþ olur.
Bakým ve Özen
Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý
Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda cihazýn fiþini prizden
çýkararak elektrik baðlantýsýný kesiniz.
1. Ürünü kapatmak için, DONDURUCU AYAR Düðmesi ne
basýlý tutup kapatýn.
2. Fiþi prizden çekiniz
Cihazýn temizlenmesi
• Buzdolabýnýn dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný karbonat (yemek
sodasý) veya nötr sabun eklenmiþ ýlýk su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir
sünger ile temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü, amonyak,
beyazlatýcý türü maddeleri kesinlikle kullanmayýnýz.
• Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun eklenmiþ ýlýk su içine
batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve dikkatlice kurulayýnýz.
• Buzdolabýnýzýn arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp elektrik
baðlantýsýný kestikten sonra elektrik süpürgesini orta watt’a
ayarlayarak uzun ucu ile arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz.
Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi
• Cihaz kokularý önleyici hijyenik malzemelerle üretilmiþtir. Bu
özelliði kaybetmemek için gýdalarýn iyice sarýlýp kapatýlmasý
gerekir. Böylece leke oluþmasý engellenecektir.
• Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda içini
iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz.
Led aydýnlatmanýn degiþtirilmesi*
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
• Isý derecesini ayarlamak için DONDURUCU KONTROL ayar
tuþunu kullanýnýz (Açýklama bölümüne bakýnýz).
• Erimiþ veya erimek üzere olan yiyecekleri bir daha dondurmayýnýz, bu gýdalar (24 saat içinde) tüketilmesi için
piþirilmelidir.
• Dondurulacak taze yiyecekler, daha önce donmuþ olanlarla
temas etmemelidir.
• Dondurucuya içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ þiþe
koymayýnýz, patlayabilir.
• Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu içinde
aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi üzerinde
yazýlýdýrlar (örneðin: 4Kg/24h).
• Dondurmak için (dondurucu çalýþýr vaziyetteyken): SUPER
FREEZE (hýzlý dondurma) tuþuna basýp (ilgili sarý lamba
yanar) gýdalarý yerleþtiriniz ve kapaðý kapatýnýz. 24 saat
geçtikten sonra veya en uygun ýsý derecesine ulaþýnca
fonksiyon otomatik olarak kapanýr (uyarý lambasý yanmýyor).
• Dondurmak için (dondurucu zaten çalisiyorsa): SÜPER
DONDUR hizli dondurma dügmesine basin (buna bagli
olarak mavi gösterge isigi yanar), besini yerlestirin ve kapiyi
kapatin. 24 saat sonra veya optimum sicakliga ulasildiginda
islev otomatik olarak devre disi kalir (gösterge söner).
UYARI : Enerji tasarrufu amacýyla bu fonksiyonun 24 saat sonra
kapalý hale getirildiðinden emin olunuz.
! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý acmamaya özen gösteriniz.
! Elektrik kesintisi veya ariza durumunda kapaðý açmayýnýz:
dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç bir degisikliðe
uðramadan korunurlar.
! Dýþ ortam sýcaklýðý uzun süre 14°Cden soðuk olmasý
Güçlü iþik yaymasi sayesinde, yeni LED aydinlatma sitemi
gölgeli alanlar olmadan tüm besinlerin net olarak görünmesini
saglar. LED’in deðiþtirilmesi gerekirse, lütfen Teknik Yardim
Servisi ile irtibata geçin.
Önlemler ve öneriler
! Cihaz, uluslararasý güvenlik normlarýna uygun olarak tasarlanýp
üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler, güvenliði saðlamak amacýyla
verilmiþtir. Bu yüzden dikkatlice okunmasý gerekir.
Bu cihaz aþaðýdaki Avrupa Birliði Yönergeleri ile uyumludur:
-2006/95/AT Belirli gerilim sýnýrlarý dahilinde
Kullanýlmak üzere tasarlanmýþ elektrikli teçhizat
ile ilgili yönerge -2004/108/AT Elektromanyetik uyumluluk yönergesi
-96/57/AT Ev tipi elektrikli soðutucular, dondurucular
ve kombinasyonlarýnýn enerji verimlilik þartlarý ile
ilgili yönerge Atýk Elektrikli ve Elektronik Eþyalarýn (AEEE)
Kontrolü Yönetmeliðine uygundur.)
Genel güvenlik uyarýlarý
• Cihaz, meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup
profesyonel kullaným amaçlý deðildir.
7
TR
TR
• Cihaz, sadece yetiþkin kiþiler tarafýndan ve bu kitapçýkta
aktarýlan talimatlara göre, gýdalarý saklamak ve
dondurmak için kullanýlmalýdýr.
• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte
edilmemelidir, çünkü yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son
derece tehlikelidir.
• Dikkat: soðutma sistemine zarar vermeyiniz
• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya ayaklarýnýz
ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz.
• Buzdolabýnýn soðutma yapan iç kýsýmlarýna dokunmayýnýz:
yanma veya yaralanma tehlikesi vardýr.
• Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Temizlik ve bakým iþlemlerini gerçekleþtirmeden önce fiþ
elektrik þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Buzdolabýnýn tüm
elektrik baðlantýlarýný kesmek için ISI AYAR DÜÐMESÝNÝ
konumuna (cihaz kapalý) getirmek yeterli deðildir.
• Arýza halinde, onarmak amacýyla iç mekanizmalarý hiçbir
þekilde kurcalamayýnýz.
• Dondurulmuþ gýda saklama bölmelerinde üretici tarafýndan
tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin aletleri veya
elektrikli cihazlarý kullanmayýnýz.
• Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz
aðzýnýza sokmayýnýz.
• Bu cihaz fiziksel, duyumsal veya mental kapasite eksikliðine
sahip, veya tecrübe ve bilinçten yoksun kiþilerin (çocuklar
dahil) kullanýmý için uygun deðildir, emniyetlerinden
sorumlu bir kiþi tarafýndan cihazýn kullanýmý konusunda
eðitim almamýþ kiþiler tarafýndan da kullanýma uygun
olarak amaçlanmamýþtýr. Çocuklar, cihaz ile oynamamalarý
saðlanarak, denetlenmelidirler.
• Ambalajlar çocuklar için oyuncak degildir.
Atýklarýn tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel normlara
uygun olarak tasfiye ediniz, böylece tasfiye edilen
malzemelerin geri dönüþümü saðlanmýþ olacaktýr.
• Elektrik ve elektronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme
2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan cihazlarýn,
madde geri kazaným ve geri dönüþüm oranýný en yüksek
seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý
zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm
ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlatmak
amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir.
Cihazlarýn tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak
için cihaz sahiplerinin mevcut müþteri hizmetine veya satýþ
noktalarýna baþvurulmasý gerekir.
Enerji tasarrufu ve çevre korumasý
• Soðutucu doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmayacak,
serin ve havadar uygun bir yere yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý
kaynaklarýndan uzakta olmalýdýr.
• Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn kapaðýný
mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz. Soðutucunun kapaðý
her açýldýðýnda enerji tüketilir.
• Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi saklanmasý
\çin soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý gerekir. Hava
dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda kompresör devamlý
çalýþmak zorunda kalacaktýr.
• Soðutucunun içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý derecesi
yükselir, kompresör yoðun çalýþmak zorunda kalýr ve enerji
büyük
miktarda tüketilir.
8
• Buz oluþmasý durumunda eritme yapýnýz (Bakým bölümüne
bakýnýz); kalýn bir buz tabakasý soðutmayý engeller ve enerji
tüketimini yükseltir
Arýzalar ve onarýmlar
Buzdolabýnýz bazen çalýþmayabilir. Teknik Servis ile irtibata
geçmeden önce (Teknik Servis bölümüne bakýnýz), aþaðýdaki
liste yardýmýyla kolaylýkla çözülebilecek bir problem olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
Ekran kapalý.
• Fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil
veya evdeki elektrik akýmý kesik.
• I Care fonksiyonu aktif.
Motor çalýþmaya baþlamýyor.
• Cihaz motor kurtarma aygýtýna sahiptir (Çalýþtýrma ve
kullanma bölümüne bakýnýz).
Ekran hafifçe yanýyor.
• Fiþi prizden çekiniz ve tersine çevirip tekrar prize takýnýz.
Alarm çalýyor, ALARM led’i yanýyor ve soðutucu
bölmesindeki ampul yanýp sönüyor.
• Soðutucu kapaðý iki dakikadan fazla açýk kalmýþ. Sesli sinyal
kapýyý kapatarak veya ALARM tuþuna basarak kapatýlýr.
Alarm çalýyor, ALARM led’i yanýyor ve dondurucu
bölmesinin gösterge panelindeki led sýrayla yanýp sönmeye
baþlar.
• Cihaz dondurucunun fazla ýsýnmýþ olduðunu belirtir:
Dondurucu ýsý derecesi, gýdalarýn tekrar dondurulmasý
için 0°C civarýnda korunacaktýr. Böylece gýda 24 saat
içinde kullanýlabilir ve piþtikten sonra tekrar dondurulabilir.
Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM tuþuna basýnýz.
Gösterge panelinde ayarlanan deðeri görüntülebilmek,
ALARM led’ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak
için bir kere daha basýnýnz.
Alarm çalýyor, ALARM led’i yanýyor ve dondurucu
bölmesinin gösterge panelindeki led aralýksýz yanýp
sönüyor.
• Cihaz dondurucunun tehlikeli olacak þekilde fazlasýyla
ýsýnmýþ olduðunu belirtir: gýdalar tüketilmemelidir. Dondurucu
-18°C olarak ayarlanacaktýr.
Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM tuþuna basýnýz.
Gösterge panelinde ayarlanan deðeri görüntülebilmek,
ALARM led’ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak için
bir kere daha basýnýnz.
Soðutucu ve dondurucu az soðutma yapýyor.
• Kapaklar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk.
• Kapaklar sýk sýk açýlýyor.
• Çok sýcak bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma
bölümüne bakýnýz).
• Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ.
Soðutucu bölmesinde gýdalar donuyor.
• Çok soðuk bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve
kullanma bölümüne bakýnýz).
Motor devamlý çalýþýyor.
• SUPER FREEZE fonksiyonu aktif
• Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor.
• Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek.
Cihaz çok ses yapýyor.
• Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj
bölümüne bakýnýz).
• Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna
yerleþtirilmiþ.
• Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses bir
arýza deðildir, normaldir.
Fonksiyonlarýn erken kapatýlmasý
• Þebekenin elektrik bozukluðu veya elektrik þebekesinin kýsa
kesikliði.
TR
Dondurucu bölmesinin gösterge panelindeki led ayarlanan
ýsý derecesini belirtmiyor ve yanýk kalýr.
• Þebekenin elektrik bozukluðu veya elektrik þebekesinin kýsa
kesikliði.
9
TR
10
TR
11
19511221001
06/2013
TR
12
Download

Kullanım talimatları