İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
MART 2015
…::: SUNUMUN İÇERİĞİ :::…
İşletmelerde Meslek Eğitimi ile İlgili Genel Hükümler
• Beceri Eğitiminde Kullanılan Evraklar
•Stajla İlgili Sıkça Sorulan Sorular
İŞLETMELERDE BECERI EĞITIMI ILE ILGILI
GENEL HÜKÜMLER
Madde 121- (1) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan meslek alan/dallarında
öğrenim gören öğrencilerin on ikinci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim
görmeleri esastır. Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla
okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal
olan meslek alan/dallarında yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim bu
Yönetmeliğin ilgili maddesi hükümlerine göre yapılır.
(2) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararıyla ilgili alanın/dalın
modüler eğitim programlarını uygulamaya elverişli eğitim birimi
bulunan işletmelere, 11 inci sınıf öğrencileri de mesleki eğitim için
gönderilebilir.
(3) Bakanlıkla kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasında yapılan
protokollere veya işbirliği proje anlaşmalarına göre eğitim yapan
okul ve alanlardaki/dallardaki öğrencilerin, işletmelerde
gerçekleştirilecek uygulamalı mesleki eğitimleri, bu protokol veya
proje anlaşmalarına dayalı olarak düzenlenen uygulama
yönergesindeki hükümlere göre yürütülür.
(4) Her öğrenci, alan/dalın öğretim programındaki ilgili sınıfa ait
temrin, iş, proje, deney veya hizmetin en az % 80 ini yapmak ve
uygulamalardan başarılı olmak zorundadır.
(5) Öğrencilerin mesleki eğitimlerini aynı işyerinde sürdürmeleri
esastır. Ancak, ilgili sınıfa ait uygulamaların bir kısmının işletmelerde
yapılamaması durumunda, eksik kalan uygulamalar, işletmeyle okul
müdürlüğünün anlaşmasıyla ders yılı içinde başka işletmelerde veya
okulda telafi eğitimi programına göre tamamlanır
(6) Programlarında öngörülen uygulamalardan bir kısmının ders
yılı içerisinde yapılamaması durumunda, ikinci dönemin son beş
haftası içinde eksik kalan uygulamaların okulda tamamlatılması
amacıyla yoğunlaştırılmış telafi eğitim programı düzenlenir. Bu
program süresince alınacak puanlar da ikinci dönem puanının
belirlenmesinde dikkate alınır.
1-Tanımlar:
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinde tanımları
yapılmıştır. Buna göre;
Çırak: Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında
mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde
geliştirilen kişiyi;
Öğrenci: İşletmelerde, mesleki ve
kurumlarında örgün eğitim görenleri;
teknik
eğitim
okul
ve
Usta öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki
eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan
kişiyi;
İşletmelerde Mesleki Eğitimi: Mesleki ve teknik eğitim
okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini
işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik
eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya
kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları
eğitim uygulamalarını;
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Mesleki ve
teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim
kurumları ve mesleki ve teknik eğitim yapan
yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika
programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki
örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını;
ifade eder.
Beceri Eğitimi Yapacak Öğrenci Sayısı Tespiti için
İşletmelere Yazılan Yazı
•Nisan ayı içinde İşletmelere alacakları öğrenci sayıların
belirlemek üzere yazı yazılır.
•İşletmelerden gelen sayılara göre Alan şeflikleri öğrencileri
işletmelere yönetmelik doğrultusunda yerleştirirler.
İME-YERLEŞTİRME
MESLEK EĞİTİMİ
GÖRECEKLERİ
İŞLETMELERE
YERLEŞTİRİLMESİNE
AİT ZÜMRE TUTANAĞI
MESLEK EĞİTİMİ GÖRECEKLERİ İŞLETMELERE YERLEŞTİRİLMESİNE
AİT ZÜMRE TUTANAĞI
TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
/alan/dalındaki öğrencilerimizin meslek eğitimi
yapabilecekleri
işletmelerle ilgili olarak İl Meslekî Eğitim Kurulunca gönderilen listeler incelenmiş olup, aşağıda adları yazılı
işletmelere
karşılarında belirtilen öğrencilerin meslek eğitimi görmek üzere gönderilmesine karar
verilmiştir.
Olurlarınıza arz ederiz.
Koordinatör Md.Yrd.
•Veli muvakatı alındıktan
sonra bir sonraki öğretim
yılında İşletmelerde Beceri
Eğitimi görecek öğrencilere
ait Zümre Tutanağı ders yılı
sonundan en az bir hafta
önce alan şefinin
başkanlığında alan zümresi
tarafından hazırlanarak alan
şefi tarafından koordinatör
müdür yardımcısına teslim
edilir.
0
Bölüm Şefi
Meslek
Alan/Dal
öğretmenl
eri
0
İmza
İmza
İmza
Öğrencinin
Sıra
No
İşletmenin Adı
Adı Soyadı
Numarası Sınıf/Şubesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Uygundur
0
Müdür
AÇIKLAMA: Eğitim yapılacak işletmelerdeki kapasitenin ihtiyaçtan az olması halinde öğrenci seçimi Meslekî ve
Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 180. maddesine göre yapılır.
FORM A4
ÖĞRENCİLERİN İŞLETME ve İŞYERLERİNDE
UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN
VELİ İZİN DİLEKÇESİ
VELİ İZİN DİLEKÇESİ
TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
•Mayıs ayı içinde belirlenen
işletmelere göre öğrenciler
Alan Şefliği tarafından
işletmelere yerleştirilir.
AFYONKARAHİSAR
Okulunuz öğrencilerinden velisi bulunduğum ........ sınıfı, ............ numaralı
öğrenci ...................................................................................’nin aşağıda belirtilen işletme / işyerinde
haftada üç gün uygulama yapmasında bir sakınca görmüyorum.
Gereğini arz ederim.
•İşletmelere yerleştirilen
öğrenciler için veli dilekçesi
düzenletilerek veli
muvafakatı alınır.
...... / ...... / 201…
Öğrenci Velisi
..........................................................
İmza: ................................................
İŞLETMENİN
Adı
:
......................................................................................................................................
Adresi
:
......................................................................................................................................
Telefon No
:
......................................................................................................................................
İş Konusu
: .................................................................................................
Öğrencilerin Bakmakla Yükümlü Olup Olmadıklarına Ait Veli Beyanı
• Öğrencilerin velileri tarafından Bakmakla yükümlü olup olunmadıklarına
ait veli beyanı Alan Şeflikleri tarafından imzalatıldıktan sonra
Koordinatör Müdür Yardımcısına teslim edilir.
• Koordinatör Müdür Yardımcıları sigorta primlerini yatırırken bu duduma
dikkat ederler.
• Bakmakla yükümlü olunanların sigorta primleri %1 yükümlü olunmayan
öğrencilerin sigorta primleri ise % 6 üzerinden yatırılır. %1 + % 5 = % 6
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
SÖZLEŞMESİ
•Bu belge öğrencinin çalışacağı
işletme ile okul arasında öğrencinin
staj yapacağını gösteren
sözleşmedir.
• Okul tarafından hazırlanıp imza,
kaşe ve mühürden sonra öğrenci
velisine imzalatılacak en son işyeri
kaşeleyip imzalayacaktır. Bir
kopyası okulda bir kopyası
işletmede kalacaktır.
•Sözleşmede işletmenin çalıştırdığı
eleman sayısına göre ödeyeceği
ücretin mutlaka yazılması
gerekmektedir.
•Sözleşmeler koordinatör
öğretmenler tarafından veya kapalı
zarf ile öğrenciler tarafından okula
getirilecektir.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) DOSYASI
İş dosyası tutma
Madde 124- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere;
öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve
hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan
mesleki eğitimle ilgili bir iş dosyası tutturulur.
(2) Dosyadaki her resim, proje veya çalışmaya ait değerlendirme
çizelgesi ve varsa diğer doküman, usta öğretici veya eğitici personelle
koordinatör öğretmen ve öğrenci tarafından imzalanır.
(3) İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan işlerde resim, proje ve
benzeri doküman, iş dosyasına konulmaz. Bu resim ve projeler, beceri
sınavı komisyonunca değerlendirilmek üzere işletme tarafından saklanır.
(4) İş dosyası, öğrencinin ikinci dönem mesleki eğitim puanlarıyla
birlikte okul müdürlüğüne gönderilir.
ÖĞRENCİ TANITMA KARTI
• Bu bölümde öğrencilerin kişisel kimlik
bilgilerinin adres ve iletişim bilgilerinin
doldurmamız gerekmektedir.
•Staja başlama tarihi , SSK numarası
işe başlama tarihi gibi bilgilerimizi doğru
bir şekilde doldurması gerekmektedir.
• Bu bilgiler okuldaki koordinatör müdür
yardımcısı tarafından onaylanıp
mühürlenecektir.
ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI
• Bu belgedeki bilgiler öğrenci iş
dosyasını hazırlayan öğrencinin
çalıştığı işletmenin, işletmede
kendisinden sorumlu olan usta
eğiticinin ve koordinatör öğretmenin
bilgilerinin yer aldığı kapak
sayfasıdır.
•Öğrencinin dosyasının başında yer
alır.
İMEMAZERET
• Mazeret İzin Dilekçesi
Öğrenci velisi tarafından
imzalandıktan sonra
öğrencinin eğitiminden
sorumlu eğitim personeli ve
yetkilisi ve okul müdür veya
yardımcısı tarafından
imzalanır.
• Öğrencinin almış olduğu
mazeret izni öğrencinin
toplam devamsızlık süresi
içinde yer alır. İşyeri yetkilisi
bu sürelerde öğrenciye
ücret ödemek zorunda
değildir.
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN
MAZERET İZİN DİLEKÇESİ
…………………MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İşletmenin:
Adı
Adresi :
Telefon No :
e- Posta :
Yukarıda adı ve adresi yazılı işletmede meslek eğitimi gören okul/kurumunuz
numaralı öğrencisi
’a,
sınıfı,
mazeretinden dolayı ……….. gün ………..
saat ücretsiz izin verilmesini ve bu iznin öğrencinin devamsızlığına sayılacağını bildiğimi saygı ile arz
ederim.
.... / .... /2009
Öğrenci Velisi
Adı Soyadı
İmza
Uygundur
Usta
Öğretici/Eği
tici Personel
İşletme Yetkilisi
Okul/Kurum Müdürü
Adı Soyadı
Adı Soyadı
.... / .... /2009
İmza
0
.... / .... /2009
İmza
Adı Soyadı :
İmza
AÇIKLAMA:
FORM A4
Bu izin dilekçesi, işletme yetkilisi tarafından izin verilmesinin uygun görülmesi halinde imzalandıktan
sonra okul/kurum müdürlüğüne öğrenci velisi ile gönderilecektir. Öğrencinin bu durumu devamdevamsızlık çizelgesine mazeret izni olarak işlenecektir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, madde
196/k )
İME-ÜCRETLİ
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN
YARI YIL / YAZ TATİLİ İZİN DİLEKÇESİ
…………………MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ÜCRETLİ YARIYIL / YAZ TATİLİ
İZİN DİLEKÇESİ
İşletmenin:
Adı
Adresi :
•
•
Bu belge öğrencinin yarıyıl
tatillerinde izin kullanmak
istediğinde kullanılacaktır. .
Velisi tarafından doldurulup
imzalanacaktır.
Telefon No :
e- Posta :
………..
Yukarıda adı ve adresi yazılı işletmede meslek eğitimi gören okul/kurumunuz
sınıfı,
numaralı öğrencisi
tarihleri arasında
’a,
12/06/2009 - 12/06/2009
gün yarıyıl / yaz tatili ücretli izni verilmesini arz ederim.
Öğrencinin yarıyıl tatilinde izin
kullanmak istemesi durumunda
işveren öğrenciye izin verebilir,
işveren bu sürelerde öğrenciye
ücret ödemek zorundadır.
.... / .... /2015
Öğrenci Velisi
Adı Soyadı
İmza
Uygundur
Usta
Öğretici/Eğitici
Personel
İşletme Yetkilisi
Okul/Kurum Müdürü
Adı Soyadı
Adı Soyadı
0
.... / .... /2015
.... / .... /2015
Adı Soyadı :
0
İmza
AÇIKLAMA:
FORM A4
İmza
Bu izin dilekçesi öğrenci velisi tarafından iki nüsha düzenlendikten sonra ilgili okul/kurum müdürlüğünün
uygun görmesi halinde imzalandıktan sonra işletme yetkilisi tarafından muhafaza edilecektir.
0
İmza
İŞ YAPRAKLARI
•
İş dosyasının bu bölümü Meslek liselerinin her
bölümünde Sene başında verilecek yıllık plan
doğrultusunda doldurulacaktır. (Yıllık planlar
normal ders planı şeklinde olmayıp gelişim
tablosunun planlanması şeklinde olabilir.)
•
Yapılan iş ve işlemlerin yazıldığı İş Yaprakları
işletmeye gidilen her gün için öğrenci tarafından
tutulur. Her sayfa 1 haftayı (3 günü) temsil
edecek şekilde de doldurulabilir.
•
Yapılan bütün iş ve işlemler işlem basamaklarına
göre bu sayfalara yazılır eğitici personel ile
birlikte öğrenci tarafından imzalanır.
•
Planda verilmiş olan konular işletmelerde belli
tarih ve saatler de uygulanacak ve usta
öğreticinin kontrolünde doldurulacaktır.
•
Burada meslek lisesinin her bölümü farklı
değerlendirme kriterleri kullanabilirler. Burada
alınmış notlar öğrencinin ders notu olarak
(işletmede beceri eğitimi dersi) karneye
geçecektir. (Değerlendirme Formu)
•
Hazırlanan her sayfa usta eğitici ve öğrenci
tarafından imzalanıp onaylanacaktır aksi halde
bu sayfaların hiçbir hükmü olmayacaktır.
ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ÖĞRENCİ İŞ GÜNLÜĞÜ
Tarih
Alan
: .….. / ….. / 201…
:
Yapılan İşin Özeti
(Çalışılan bölüme göre kullanılan belge, form, evrak, araç ve gereçleri açıklanacaktır. Varsa örnek belgeler
yapıştırılacaktır. Gözlemlediği veya yaşadığı personel müşteri ilişkileri ile ilgili izlenimler yazılacaktır.)
Öğrenci
Adı Soyadı
İmza
Usta Öğretici/Eğitici Personel
Adı Soyadı
İmza
AÇIKLAMA: :
1- Bu form, sektörün özelliğine göre yılın belli dönemlerinde faal olan meslek alanlarında yoğunlaştırılmış beceri
eğitimi gören meslek lisesi öğrencileri tarafından kullanılacaktır.
2- Form çoğaltılarak kullanılabileceği gibi defter şeklinde düzenlenerek de kullanılabilir.
Proje – Resim – Rapor
İşin Adı
İşin Resim
No
Proje-Resim / Rapor
• Her dönemde en az bir(üç) kez
proje hazırlanacaktır.
• Hazırlanan her sayfa usta eğitici
ve koordinatör öğretmen
tarafından imzalanıp
onaylanacaktır.
• Değerlendirme kriterlerinin
toplamı 100 puan üzerinden
olacaktır.
• Örneğin bu Proje / Resim/ Rapor
değerlendirme kriterleri
şunlardır.
- Driver Tanıtma
İşi Bitirme
..................Saat
...............Dakika
.................Dakika
Değerlendirme
Tam Puanı
İş Yapmaya İstekli Olma
ve Çalışma Alışkanlığı
Kullanılan Süre :
...................Saat
Süresinde Tamamlama
Verilen Süre :
Değerlendireye Esas Kriterler
Belgelerin Hazırlanması
Saati : …….........
Araştırma
Saati :.................
Değerlendirme
Konu İçeriği ve Anlatım
Tarihi : .. /.. / 201…
Verilen İşi Algılama ve
Uygulama
İşe Başlama
Tarihi : ... / .... /201…
Tertip Düzen
(20 Puan)
- Malzeme Kullanımı
(10 Puan)
- Sistem Kurulumu
(30 Puan)
- Disk’i Formatlama
(20 Puan)
- Belirtilen Sürede Tamalama (20 Puan)
-TOPLAM
(100 Puan)
10
20
20
15
15
10
10
İşe Verilen Puan
Öğrencinin
Usta Öğretici/Eğitici Personelin
Koordinatör Öğretmenin
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı
İmzası
İmzası
İmzası
AÇIKLAMA: İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencinin iş dosyasında her dönem için en az üç (3) proje bulunacaktır
FORM A4
Takdir edilen toplam puan
Rakam ile
Yazı ile
GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ
TAKİP FORMU
• Bu bölümdeki bilgiler iş
yapraklarındaki notlar ve
tarihler göz önünde
bulundurularak
doldurulacaktır.
• Koordinatör öğretmenler
tarafından her hafta
Günlük İş ve İşlemleri
kontrol edilecektir.
Beceri Eğitimi Devam Çizelgesi
• Çocuk Gelişimi Öğrencileri
için 2 şer nüsha
düzenlenerek işletmedeki
öğrenci, eğitim sorumlusu
öğretmenin günlük olarak
imzalaması ve işletme
yetkilisinin onayından sonra
her ayın sonunda okula
gönderilir.
• Okulda öğrencinin okul
devamsızlıkları ile
birleştirilerek Milli Eğitim
Müdürlüğüne öğrencilere
ücret tahakkuk ettirilmesi için
gönderilir.
AFYONKARAHİSAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STAJYER DEVAM ÇİZELGESİ
Eğitim Yeri ve Adresi
Öğrencinin Okulu
TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
Çizelgenin Ait Olduğu Ay
Stajyerin Öğrencinin Adı Soyadı
Eğitim Saatleri
GÜN
GİRİŞ İMZA ÇIKIŞ İMZA
KONTROL
İMZA
GÜN
1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
31
GİRİŞ İMZA ÇIKIŞ İMZA
16
……../……../ 201..
Okul Müdürlüğü
İmza
Mühür
KONTROL
İMZA
Aylık Devam ve Devamsızlık Bildirimi :
• Bu belge öğrencinin işletmede devamsızlık yapıp yapmadığını göstermek
amacı ile düzenlenmiştir.
• Belge işletmede öğrenciden sorumlu olan usta eğitici/öğretici tarafından
doldurulacak ve imzalanacaktır.
• Kapalı bir zarf içerisinde her bir koordinatör öğretmen tarafından her ayın
bitiminde okula getirilecektir.
• Buradaki bilgilere bakılarak öğrencinin devamsızlık günleri belirlenecektir.
• Örnekte, öğrencinin geldiği günler (+) ile gösterilmiştir. Devamsız olduğu
günler ise izinli (İ), hasta (H), Resmi Tatil (T) harfleri ile gösterilmiştir. Bu
kodlar sayfanın sağ alt köşesinde bulunmaktadır.
• Örnekte, üç gün işaretlenmiş diğer günler ise boş bırakılmıştır. Bunun
nedeni sayfanın üst tarafında olan ve ayın günlerini ifade eden rakamlarda
öğrencinin işletmede, diğer günlerde ise okulda yada hafta sonu tatillinde
olmasıdır.
• Birden fazla öğrencinin aynı işletmede olması durumunda sol tarafta
bulunan isim bölümüne numarası ve alanı ile birlikte eklenecektir.
GÜNLÜK REHBERLİK RAPOR FORMU
•İşletmeye gidilen her hafta için Koordinatör öğretmen tarafından günlük
olarak düzenlenir, işletme kaşe ve imzası ile kendi imzası ile birlikte teslim
edilir.
•İşletme ile ilgili herhangi bir sorun varsa ilgili bölüme yazılır.
Günlük Rehberlik Rapor Formu tasarruf amacıyla
Koordinatör Öğretmen Bazında Haftalık Olarak da
düzenlenebilir.
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLERİNİN İŞLETMEYE YAPACAĞI AYLIK
REHBERLİK RAPOR FORMU
TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
AFYONKARAHİSAR
Okul/Kurumumuz ……………………………alan ………….. dalı öğrencilerinin meslek eğitimi gördüğü işletmede yapmış olduğum bir aylık
koordinatörlük görevlerim sırasında tespit ettiğim hususlar aşağıda belirtilmiştir.
… / … / ……
Aylık Rehberlik Rapor Formu
• Koordinatör öğretmenler
tarafından devamsızlık
çizelgeleri ile birlikte her
ayın sonunda aylık
rehberlik rapor formu
doldurularak işletme ve
koordinatör öğretmen
tarafından imzalanarak
koordinatör müdür
yardımcısına teslim edilir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
İşletmenin Adı ve Adresi :
GÖREV TARİHLERİ :
İşletme Eğitim
Yetkilisinin
/……. / 2014
Adı Soyadı
…… /……. / 2014
Koordinatör Öğretmenin
Adı Soyadı
…… /……. / 2014
……
…… /……. / 2014
İmza
İmza
Koordinatörün Rehberlik Yaptığı Konular
A. Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile ilgili konular:
1. Usta öğretici/eğitici personelin yıllık eğitim plânı (Gelişim Tablosu) var mı?
Uyguluyor mu? Öğrencilere sürekli aynı işlem mi, rotasyona göre mi eğitim
yaptırılıyor?
Değerlendirme ve Öneriler
Evet
2. Öğrencilerin günlük çalışmaları yıllık eğitim plânına uygun olarak plânlanmış
mı?
Evet
3. Öğrenci devam durumu günlük olarak takip ediliyor mu?
4. Meslek eğitimi çalışmaları puanla değerlendiriliyor mu?
5. Yapılan işlerle ilgili olarak her öğrenciye iş dosyası tutturuluyor mu?
Evet
Evet
Evet
6. Öğrencilere 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre aylık ücret ödeniyor
mu?
Evet
7. Meslek eğitimi, çalışma saatlerinde yapılıyor mu?
Evet
8. İş güvenliği konusunda öğrencilere yeterli bilgi veriliyor ve gerekli tedbirler
alınıyor mu?
Evet
9. Öğrenciler disiplin, kılık-kıyafet ve işletmenin kurallarına uyuyor mu?
Evet
10. Öğrencilerin telafi eğitimine alınması gerekiyor mu? Gerekiyorsa hangi
konularda telafi eğitimi uygulanmalı?
Hayır
B. Eğitici Personelle ilgili konular:
1. İşletmenin meslek eğitimi ile görevli personelinin usta öğreticilik belgesi var
mı?
Evet
2. Eğitici personelin sorumlu olduğu öğrenci grubu sayısı Meslekî ve Teknik
Eğitim Yönetmeliğinin 192’ inci maddesine uygun mu?
Evet
3. Meslek eğitimi konusunda koordinatör tarafından eğitici personele yapılan
rehberlik ve konusu.
İş yerindeki farklı işlerde çalıştırılmaları önerildi.
4. Eğitici personelin geliştirme ve uyum kursuna ihtiyacı var mı?
C. İşletme ile ilgili konular:
1. İşletmelerde meslek eğitimi, yıllık çalışma takvimine uygun olarak
sürdürülüyormu?
Evet
Evet
2. İşletmede meslek eğitiminin mevzuata göre sürdürülmesi ile ilgili gerekli
tedbirler alınıyor mu? (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği madde 196.)
Evet
3. Okul/kurum, öğretim programlarını (Gelişim Tablosu) işletmeye verdi mi?
Evet
4. Öğrenciler için gelişim tablosu uygulanıyor mu?
Evet
5 İşletme yetkililerinin meslek eğitiminin uygulanışı ve öğretim programları
konusundaki görüş ve önerileri
-----
D. Açıklanması gereken diğer hususlar: Yoktur
KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN AYLIK GÖREV FORMU
•İşletmelerde görev yapan koordinatör öğretmenler tarafından
işletmeye giderken imzalanacak ve işletmeden geldikten sonra
yapılan iş de yazılarak koordinatör müdür yardımcısı ile birlikte
imzalanacaktır.
•Ay sonlarında okul müdürüne onaylatılacaktır.
GELİŞİM TABLOSU
•İşletmelerde Beceri Eğitimi Yapacak Öğrencilere Ait Gelişimi
Tablosu Alanın özelliklerine göre olması gereken yeterlilikler
doğrultusunda yıllık plana göre hazırlanır. Öğrencilerin
işletmeye başladığı ilk hafta içinde koordinatör öğretmen
tarafından işletmeye açıklamaları ile birlikte teslim edilir.
İşletmeye gidildiği dönemlerde ara ara kontrol edilir.
•Gelişim tablosu öğrencinin işletmede yapmış olduğu işlemler
dahilinde işaretlenir ve eğitim öğretim sona ermeden en az 1 ay
önce okula teslim edilir.
•Öğrencinin işletmelerde yapmış olduğu iş ve işlemler Gelişim
Tablosunun % 80 ini kapsamalıdır. Eğer eksik konular kalmışsa
eğitim öğretimin sona ermeden konuları tamamlamayan
öğrenciler telafi eğitimine alınırlar.
Okul No
Adı - Soyadı
Şubesi
2
3
3
3
3
İmza
Adı - Soyadı
3
2
2
2
AÇIKLAMA : 1- Bu gelişim tablosu, zümre öğretmenlerince öğretim programları esas alınarak her meslek alanı için ayrı ayrı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.
2 - Gelişim tablosu, işletmelerde öğretim programlarına uygun eğitim yapılıp yapılmadığını ve öğrencilerin telafi eğitimine ihtiyaç duyulup duyulmadığının
tespiti amacıyla kullanılacaktır.
Koordinatör Öğretmen
2
Öğretim Programına Göre Yapılacak İş ve
İşlemlerin Tamamlanma Oranı ( % )
2
İş yerinde ve çevresinde sağlıklı iletişim kurma
2
İşyeri kurallarına uyma, üstlerine saygılı davranma
3
Mesleki yabancı dil kavramlanını öğrenme ve kullanma
2
İş sağlığı mevzuatına uyma, iş güvenliği önlemlenini alma
2
Modülasyon uygulaması yapma
2
E-posta oluşturma, outlook kullanma, hatalarını bilme, e-posta sunucu kurulumu yapma
3
Kaydediciler ile çalışma yapma
3
Transistörler ile çalışma yapma
3
Aritmetik devreler ile çalışma yapma
2
Flip-floplar ve Sayıcılar ile çalışma yapma
Tümleşik devreler ile çalışma yapma
Güç kaynağı yapma
3
Nitelikli lehim yapma ve baskı devre hazırlama
3
SMD montaj ve demontaj yapma. İşletmedeki elektronik cihaz uygulamaları
Doğru akım ve alternatif akım devrelerini kurma, işlt.deki cihazların elektronik yapısını inc.
SINIFI
Sunu hazırlama yazılımın kullanma
MESLEK ALANI/DALI
İnternet ve e-posta yazılımlarını kullanma
3
Kelime işlem yazılımını kullanma
TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
Elektronik tablolama yazılımını kullanma
3
Açık kaynak kodlu işletim sisteminin yönetimini gerçekleştirme
3
Açık kaynak kodlu işletim sistemi araçlarını kullanma, işletmedeki işl.sist.prog.kullanma
3
Açık kaynak kodlu işletim sisteminin sorunlarını giderme
İŞLETMENİN ADI
Açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarını yapma
3
Ağ sorunlarını giderme, işletmedeki elektronik cihazların bağlantısını yapma
Bilgisayarın bakımı için gerekli programların kurulumunu yapma
3
İşletim sistemleri sorunlarını giderme, işletmenin kullandığı işletim sistemini kullanma
3
Donanımsal sorunları giderme
3
Yazılım sorunlarını giderme, işletmedeki yazılımları kullanma
2
Görüntü izleme cihazlarının bağlantısını yapma
2
Bilgisayar ortamı için koruyucu bakımları yapma
2
Bilgisayar ekranlarının bağlantısını yapma
3
Bilgisayar yazıcılarının bağlantısını yapma
3
Bilgisayarın ilk açılış aşamalarını ve post ayarlarını yapma
3
İç donanım sürücülerini monte etme
3
Genişleme yuvası kartmarını monte etme
3
Bellek birimlerini anakart üzerine monte etme
ÖĞRENCİNİN
Ana kartı kasa içerisine monte etme
OKULUN ADI
İşlemciyi anakart üzerine monte etme.
Gelişim Tablosu
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ / Bilgisayar Teknik Servisi
ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER
12.sınıf
İşlemin,Toplam İşlemler İçinde Oransal Payı (%)
• Birinci dönem sonundan en az 15 gün önce, yıl sonundan ise en az 1 ay
önce İşletmelere boş not fişi ile birlikte yazı gönderilir.
• Yıl sonundaki yazıda öğrencilerin beceri eğitimlerinin hangi tarihte sona
ereceği ve yıl sonunda işletmelerin yapacakları işlemler de yer alır.
• Yıl sonuna bir ay kala Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ve İşletmelere ayrıca
Beceri Sınavı ile ilgili de yazı gönderilerek Beceri Sınavında görev alacak
görevli ismi istenir.
• İşletme ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinden gelen yazı doğrultusunda
tekrar Beceri Sınavında görev verilen eğitim personelin ismi, sınav tarih ve
saati tam olarak yazılarak bildirilir ve sınavda hazır olması istenir.
Dönem Puan Fişi:
• Staj dosyasının bu bölümünde iş yapraklarından (temrin)
alınan notlar ve bunların ortalamaları gösterilmiş olan
alanlara rakam ve yazı ile yazılacaktır.
• Yazılmış olan bu notlar işletmede görevli olan kişiler
(Usta Eğitici/Öğretici ve İşletme Yetkilisi tarafından
imzalanacaktır.
• Daha önceden duyurulan tarihte bu belge okul idaresine
(Koordinatör Md. Yrd.) kapalı zarf içerisinde getirilecektir.
• Bu evrakların uygunluğu okul idaresi tarafından
onaylanarak öğrencinin İşletmede Beceri Eğitimi dersi
notu olarak kayıt edilecektir.
• Bu işlemler iki dönem için ayrı ayrı yapılacaktır. (Güz
Dönemi ve Bahar Dönemi)
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE AİT DÖNEM NOT FİŞİ
: TAŞOLUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
: 2014 / 2015
Dersin Adı
: İşletmelerde Beceri Eğitimi
Dönem Başarısı
Yazı İle
Dönem Notu
Rakam
İle
Dönem Puanları
Ortalaması
Beceri Yarışması
Puanı (*)
Okulda Verilen
Puanlar
Deney
İş - Hizmet
Temrin
Adı Soyadı
: II. Dönem
:……………………
İşletmede Verilen Puanlar
Meslek Alanı
Numarası
Öğrencinin
e – posta
Telafi Eğitimi
Puanı (*)
İşletmenin Adı :…………………………………………………………. Tel :…………………………..
Dönemi
Proje
Okul / Kurum Adı
Öğretim Yılı
İşletme Yetkilisi
Usta Öğretici / Eğitici Personel
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Koordinatör Müdür Yardımcısı
Okul / Kurum Müdürü
Adı Soyadı
Adı Soyadı
............................................................................
............................................................................
İmza: ............................................
İmza: ............................................
..............................................................
............................................................................
İmza: ............................................
..............
İmza: ............................................
Yaz Stajı Zorunluluğu
•
•
•
•
Tüm meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin 320 saat yaz
stajı yapmaları zorunludur. Ancak İşletmelerde 1 dönem boyunca
Beceri Eğitimi yapan öğrenciler yaz stajından muaftır.
İşletmelerde Beceri Eğitimi yapacak olan öğrencilere yaz stajı
yaptırılmaz.
Yaz stajı ve Beceri Eğitimi yapan bütün öğrencilere sigorta
yapmak zorunludur. Sigorta işlemleri okul tarafından yapılır.
Prime Esas Kazanç tutarının % 50 sinin %1 veya % 6 sı kadardır.
Öğrencinin babası veya annesi tarafından bakmakla yükümlülüğü
varsa % 1 (07 Çırak Sigorta Kolu)
Öğrencinin babası veya annesi tarafından bakmakla yükümlülüğü
yoksa % 6 (42 Sigorta Kolu)’ den yapılır. Yaz stajına giden
öğrenciler için Sigorta Kolu 22 (Bakmakla yükümlü olunan)ve
43’tür.(Bakmakla yükümlü olunmayan)
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
SİGORTA İŞLEMLERİ
•
Madde 222- (1) Öğrencilerin sağlık sigorta ve prim işlemleri 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler 3308 sayılı Kanun
kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle belirtilen nitelikteki
stajyer öğrencilere işletmelerce ücret ödenmesi zorunludur.
Bu kapsamdaki öğrencilerin sigorta primleri sigorta primine esas
kazanç alt sınırı üzerinden öğrenim gördükleri okulları tarafından
ödenir.
Sigorta prim oranı ise öğrencilerin bakmakla yükümlü olunan kişi
kapsamında olup olmamasına göre değişmektedir. Eğer öğrenci
bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda ise sigorta prim oranı %1,
bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda değil ise %6’dır.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNE GİDEN VE STAJ YAPAN
ÖĞRENCİLERİN SİGORTA İŞLEMLERİ
• İşletmelere gidecek öğrencilerin İşe Giriş (İlk defa / Tekrar ) Sigorta
İşlemleri İşe Giriş Tarihlerinden en az 1 gün önce MUTLAKA
yapılmalıdır. (En az 7 gün önce başlanmalıdır.)
• İşten Çıkış İşlemleri ise işten ayrılışlarını müteakip en fazla 10 gün
içinde. (İşten Çıkış günü gelmeden de sistem izin verdiğinden çıkış
işlemleri birkaç gün önce yapılabilir.)
• Özellikle yukarıdaki iki işleme dikkat edilmesi gerekir.
• İşe giriş ve çıkış işlemlerinde eksik öğrenci kalmaması için özenle
ve dikkatle çalışılması gerekir. Arada bir öğrencinin işleminin
unutulması sonucunda SGK tarafından ceza gelmesine neden
olabilir.
• İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri sürekli saklanacak evraklar
arasındadır. Her iki işlem için ayırı ayrı klasör oluşturulması diğer
evrakların arasına karıştırılmaması gerekir.
• İşe Giriş Bildirgesi : Yaz Stajı için Beceri Eğitimi
İlk Defa / Tekrar öğrencileri için 07 Çırak Sigorta
Kolundan yapılır.
• Meslek Dalı olarak Stajyer Öğrenci seçilir.
• Meslek kodu ise 17’dir.
• Beceri Eğitimine giden öğrencilerden bakmakla
yükümlü olunanların sigorta kolu 07
• Bakmakla yükümlü olunmayanların ise sigorta kolu
42’dir.
Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:
•Daha önceki uygulamaya göre, 3568 sayılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre staj yapanlar
dışında stajyerler sigortalı sayılmıyordu. Yeni dönemde
artık bütün stajyerler sigortalı sayılacak ve haklarında
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri
uygulanacaktır.
•Daha önceki uygulamaya göre, kursiyerler sigortalı
sayılmamaktaydı. Yeni uygulamaya göre; Türkiye İş
Kurumunun kursuna katılan kursiyerler de sigortalı
olacak ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası hükümleri uygulanacaktır.
Aday Çırak ve Çırakların Sigortalılığı:
Aday çırak ve çıraklar 5510 sayılı Kanunun 5
inci maddesi b bendine göre, 4/a kapsamında
sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında sadece iş
kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası
hükümleri uygulanır.
Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi
durumunda olmayanlar (anne veya babasının
bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda
olmayanlar), hakkında ayrıca genel sağlık
sigortası hükümleri de uygulanır, yani bunların
genel sağlık sigortasından da yararlanırlar.
• İşletmelerde çalıştırılan aday çırak ve çıraklarla
ilgili olarak,
• Çıraklık eğitimi merkezleri ve beceri eğitimi
yaptıran mesleki ve teknik lise müdürlükleri ile
işverenler arasında matbu sözleşmenin
imzalanmış olması halinde bunları çalıştıran
işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi
bir bildirimde bulunmalarına gerek kalmamakta,
çünkü aday çırak ve çırakların sigorta primleri,
sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
aday çıraklık veya çıraklık süresinin sona ermesi
veya sözleşmenin iptaline kadar Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından ödenmektedir.
• Hafta sonları ve resmi tatiller de stajyerler işletmelerde
çalışmak mecburiyetinde değillerdir.
• Bunlar hakkında sadece yukarıda belirtilen kısa vadeli
sigorta kolları hükümleri uygulanır.
Stajda çalışan öğrencilerden 10 ve daha fazla işçi
çalıştıran işletmelerde çalışanlar çalıştığı süre
boyunca asgari net ücretin %30 dan az olmamak
üzere maaş alacaklardır. 10 den daha az işçi
çalıştıran işletmelerde ise bu oran % 15’ tir.
Şu an :
İşletmeler öğrencilerin Çalıştıkları dönemde asgari
maaşa gelecek her türlü zammı maaşlarına
yansıtılacaklardır.
İlk 6 Ay Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2015 – 30.06.2015) (Ocak):
01.01.2015 – 30.06.2015
Brüt Ücret
SSK Primi İşçi Hissesi
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.
1.201,5 TL
168,21 TL
12,02 TL
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi (+)
1.021,28 TL
153,19 TL
9,12 TL
342,54 TL
858,96 TL
90,11 TL
Net Ele Geçen Ücret
949,07 TL
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ YAPAN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞTIKLARI İŞ
YERLERİNDEN ALMASI GEREKEN ÜCRET MİKTARLARI
01.01.2015 – 30.06.2015
Net Ele Geçen Ücret : 949,07 TL
20’den az personel çalıştıran iş yerlerinde: Asgari Net ücretin % 15’i
16 Yaşından büyükler için net ücret : 949,07 / 100 = 9,4907 x 15 = 142,35 TL
16 Yaşından küçükler için net ücret : Değişiklik yok aynı.
olması gerekmektedir.
20’den fazla personel çalıştıran iş yerlerinde: Asgari Net ücretin % 30’u
16 Yaşından büyükler için net ücret : 949,07 / 100 = 9,4907 x 30 = 284,70TL
16 Yaşından küçükler için net ücret : Değişiklik yok aynı.
olması gerekmektedir.
Download

İşletmelerde Beceri Eğitimi