NİĞDE VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019 Stratejik Planı
Temmuz 2014
GİRİŞ
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER........................................................................................................................... 1
Tablolar Listesi ........................................................................................................................... 3
Grafikler Listesi.......................................................................................................................... 3
Şekiller Listesi ............................................................................................................................ 3
Resimler Listesi .......................................................................................................................... 4
1
2
Stratejik Plan Hazırlama Süreci .......................................................................................... 5
1.1
Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları ................................................................................. 5
1.2
Stratejik Plan Çalışma Programı.................................................................................. 5
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında ............................................................................. 7
2.1
Bakanlığımızın Tarihçesi ............................................................................................. 7
2.2
Bakanlığımızın Kuruluşu ........................................................................................... 21
2.3
Bakanlığımızın Görev ve Sorumlulukları.................................................................. 21
2.4
Bakanlığımız Teşkilat Şeması ................................................................................... 24
2.5
Bakanlığımız Teşkilat Yapılanması İçerisinde İlimiz ............................................... 25
2.5.1
2.6
İnsan Kaynakları ........................................................................................................ 45
2.7
Fiziksel Kaynaklar ..................................................................................................... 61
2.7.1
Taşınmazlar ........................................................................................................ 61
2.7.2
Araçlar ................................................................................................................ 64
2.8
3
Teknolojik Yapı ......................................................................................................... 65
DURUM ANALİZİ .......................................................................................................... 67
3.1
Paydaş Analizi ........................................................................................................... 67
3.1.1
Paydaşların Tespit Edilmesi ............................................................................... 67
3.1.2
Paydaşları Önceliklendirme ............................................................................... 69
3.1.3
İç Çevre Analizi ................................................................................................. 69
3.1.4
Dış Çevre Analizi ............................................................................................... 82
3.2
4
İl Müdürlüğümüz Teşkilatı Yapısı ve Görevleri ................................................ 26
GZFT ANALİZİ ........................................................................................................ 90
3.2.1
Güçlü Yönler ...................................................................................................... 90
3.2.2
Zayıf Yönler ....................................................................................................... 90
3.2.3
Fırsatlar............................................................................................................... 90
3.2.4
Tehditler ............................................................................................................. 91
Geleceğin Tasarımı ........................................................................................................... 91
1
4.1
Misyon ....................................................................................................................... 91
4.2
Vizyon ....................................................................................................................... 91
4.3
Temel Değerler .......................................................................................................... 92
5
Amaçlar, Hedefler, Stratejiler ve Performans Göstergeleri .............................................. 92
6
İzleme Değerlendirme ....................................................................................................... 99
7
Sonuç............................................................................................................................... 107
2
Tablolar Listesi
Tablo 1.1 İl Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği program ......................................................... 6
Tablo 3.2 Teknolojik alt yapıya hizmet eden malzeme envanterimiz...................................... 65
Tablo 3.1 Kurum paydaş matrisi .............................................................................................. 68
Tablo 6.1 İl Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği program ..................................................... 100
Grafikler Listesi
Grafik 2.1 İl Müdürlüklerine ait genel personel dağılımı ........................................................ 46
Grafik 2.2 İl Müdürlüklerinde görev yapan Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı dağılımı .......... 47
Grafik 2.3 Müdürlüğümüzde görev yapan toplam personelin istihdam şekli .......................... 48
Grafik 2.4 Müdürlüğümüzde personelinin görev dağılımı....................................................... 49
Grafik 2.5 Müdürlüğümüzde görev yapan Bay/Bayan personel dağılımı ............................... 50
Grafik 2.6 Müdürlüğümüzde görev yapan personelin yaş dağılımı ......................................... 51
Grafik 2.7 Müdürlüğümüz Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı personelin branş dağılımı ......... 52
Grafik 2.8 Müdürlüğümüz Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Bay/Bayan personel dağılımı ... 53
Grafik 2.9 Müdürlüğümüz Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Bay/Bayan personelin yaş
dağılımı ............................................................................................................................. 54
Grafik 2.10 Müdürlüğümüz Tekniker personelin branş dağılımı ............................................ 55
Grafik 2.11 Müdürlüğümüz Tekniker Bay/Bayan personel dağılımı ...................................... 56
Grafik 2.12 Müdürlüğümüz Tekniker Bay/Bayan personelin yaş dağılımı ............................. 57
Grafik 2.13 Müdürlüğümüz Teknisyen personelin branş dağılımı .......................................... 58
Grafik 2.14 Müdürlüğümüz Teknisyen Bay/Bayan personel dağılımı .................................... 59
Grafik 2.15 Müdürlüğümüz Teknisyen Bay/Bayan personelin yaş dağılımı ........................... 60
Grafik 3.1 İç paydaş anketi 1. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi ....................................... 71
Grafik 3.2 İç paydaş anketi 2. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi ....................................... 72
Grafik 3.3 İç paydaş anketi 3. Bölüm değerlendirmesi ............................................................ 73
Grafik 3.4 İç paydaş anketi 3. Bölüm değerlendirmesi ............................................................ 74
Grafik 3.5 İç paydaş anketi 4. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi ....................................... 75
Grafik 3.6 İç paydaş anketi 5. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi ....................................... 76
Grafik 3.7 İç paydaş anketi 6. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi ....................................... 77
Grafik 3.8 İç paydaş anketi 7. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi ....................................... 78
Grafik 3.9 İç paydaş anketi 8. Bölüm ve 9. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi .................. 79
Grafik 3.10 İç paydaş anketi 10. Bölüm değerlendirmesi ........................................................ 80
Grafik 3.11 İç paydaş anketi 11. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi ................................... 81
Grafik 3.12 Dış paydaş anketi 1. Bölüm değerlendirmesi ....................................................... 82
Grafik 3.13 Dış paydaş anketi 2. Bölüm değerlendirmesi ....................................................... 83
Grafik 3.14 Dış paydaş anketi 3. Bölüm değerlendirmesi ....................................................... 84
Grafik 3.15 Dış paydaş anketi 4. Bölüm değerlendirmesi ....................................................... 85
Grafik 3.16 Dış paydaş anketi 5. Bölüm değerlendirmesi ....................................................... 86
Grafik 3.17 Dış paydaş anketi 5. Bölüm değerlendirmesi (devam) ......................................... 87
Grafik 3.18 Dış paydaş anketi 6. Bölüm değerlendirmesi ....................................................... 88
Grafik 3.19 Dış paydaş anketi 7. Bölüm değerlendirmesi ....................................................... 89
Şekiller Listesi
Şekil 2.1 Bakanlığımız teşkilat şeması ..................................................................................... 24
Şekil 2.2 Bakanlığımız teşkilat tiplerine göre İl Müdürlüğümüz ............................................. 25
Şekil 2.3 Çevre ve Şehircilik Niğde İl Müdürlüğü Teşkilat Şeması ........................................ 26
3
Resimler Listesi
Resim 2.1 Hizmet binası dış görünüş ....................................................................................... 61
Resim 2.2 Hizmet binası iç görünüş......................................................................................... 62
Resim 2.3 Misafirhane binası ................................................................................................... 62
Resim 2.4 Lojman Binası A Blok binası .................................................................................. 63
Resim 2.5 Lojman Binası B Blok binası .................................................................................. 63
Resim 2.6 Lojman Binası arka görünüş ................................................................................... 64
Resim 2.7 Müdürlüğümüz otopark ve araçları ......................................................................... 64
4
1
Stratejik Plan Hazırlama Süreci
Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler, kamu kurumlarını uzun dönemli planlar
yapmaya zorlamış, etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünmeyi, stratejik kararlar almayı
ve stratejik yönetim süreçlerini geliştirmeyi gerekli kılmıştır. Bunu sağlamak amacıyla
yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında
da stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Stratejik planlama kurumlara bir yandan kamu
mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine
ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.
Belirtilen bu amaçların gerçekleştirilmesi için Valiliğimiz tarafından Kamu kurum ve
kuruluşlarımızın belirledikleri personellere Stratejik Plan Hazırlama eğitimi verilmiş olup
Niğde Valiliği’nin 17.01.2014 tarihli ve 243 sayılı yazısında belirttiği üzere, 26.05.2006 tarih
ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca İl Müdürlüğümüz “Stratejik Eylem
Planı” hazırlıklarına başlamıştır.
1.1
Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları
Kurumumuz Stratejik Plan çalışmaları kapsamında ilk olarak Kurum personellerinden stratejik
plan kurul ve takımı oluşturulmuş ve bu çalışma tüm İl Müdürlüğü personeline duyurulmuştur.
Sonrasında Stratejik Plan takımında görevli personellerin hazırladığı “çalışma programı”
hazırlanmış ve bu program dahilinde çalışmalara başlanılmıştır.
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Hasan
Hüseyin TÜRKMEN tarafından İl Müdürlüğümüz ve Niğde Üniversitesinde “Stratejik Eylem
Planı” çalışmaları kapsamında eğitim verilmiş ve birlikte çalışmalarda bulunulmuştur.
28.03.2014 tarihinde Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi Müdürlüğü Stratejik
Eylem Planı çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüzü ziyaret etmiş, Vali Yardımcımız
Abdullah UÇGUN çalışmalarımız hakkında bilgi alarak Stratejik Eylem Planı Ekibimizle
çalışmalarda bulunmuştur.
Ayrıca 7 Şubat 2014 tarih 551 Sayılı yazı ile Kurumumuz Şube Müdürlüklerinin oluşturduğu
Misyon, Vizyon, İlke, Amaç ve Hedefler raporlandırılarak “Stratejik Planlama Kurulu”na
sunmaları istenilmiştir.
Kurumumuzun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve fırsat ve tehditlerimizi analiz edebilmek
için anket çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda tüm personele iç paydaş anketi ve Kurumumuzla
ilişkisi olan kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilere dış paydaş anketi olmak üzere iki
farklı anket hazırlanmıştır. Söz konusu anketlerin sonuçları sonraki bölümlerde belirtilmiştir.
Anket sonuçlarının analizi, Şube Müdürleri ile yapılan toplantılar kurum personelleri ile yapılan
fikir alış verişleri neticesinde Kurumumuz Stratejik Planı hazırlanmıştır.
1.2
Stratejik Plan Çalışma Programı
İl Müdürlüğümüzün “Stratejik Eylem Planı” kapsamında yıllara göre ve periyotlar halinde
gerçekleştireceği iş ve işlemleri belirten Tablo 1.1 aşağıda gösterilmektedir.
5
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Stratejik
Planlama
çalışmalarının
başladığına ilişkin İç Genelgenin
hazırlanması ve yayımlanması.
Stratejik planlamayla ilgili mevzuatın,
yayımların ve örnek çalışmaların
derlenmesi, incelenmesi ve
arşiv
oluşturma.
İlgili personelin bilgilendirilmesi.
Niğde
Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü’nün iç evren (paydaş)
analizinin yapılması.
Niğde
Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü’nün dış evren (paydaş)
analizinin yapılması.
Niğde
Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü’nün misyon, vizyon, ilkeler,
stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
ve ilgili birimlere duyurulması
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Stratejik Planı Taslağı’nın hazırlanması.
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Stratejik Plan Taslağı’nın incelenerek Üst
Kurul onayına sunulması.
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Stratejik
Planı
yayımlanması
iç
paydaşlara dağıtılması, görüş ve önerilerin
alınması.
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Stratejik Planı Taslağı’nın incelenmesi,
olası eksikliklerin giderilmesi.
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Stratejik Planı Taslağı’nın üst kurula
sunulması.
* Periyotlar 15 günlüktür
6
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
PERİYOTLAR*
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İŞ VE İŞLEMLER
1
NO
Tablo 1.1 İl Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği program
2
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında
2.1
Bakanlığımızın Tarihçesi
Bayındırlık Bakanlığı, Türkiye'de kamu hizmetlerinde memleketin imarı ile ilgili işlerin
yürütmekte görevli kuruluşların bağlı olduğu bir kurumdur. Gerçekten, Türkiye'deki devlet
teşkilatının köklü bir şekilde değiştirilip çağın ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemenin yapıldığı
1848'den bu güne kadar, Bayındırlık Bakanlığı, bazı istisnalar dışında yapımla ilgili bütün
kuruluşları bünyesinde toplamış ve onları yönlendirmiştir. Bu niteliği ile de, devletin ana
bakanlıklarından birisi olmakta devam edegelmiştir.
İlk hükümetin teşekkül tarzı, 24 Nisan'da teklif edilip görüşülerek 2 Mayıs’ta kabul edilen 3
numaralı kanun ile tespit edilmiştir. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Büyük
Millet Meclisi Reis’inin başkanlığında on bir bakandan ibarettir. Kurulan bu hükümetteki on
bir bakanlık arasında Bayındırlık Bakanlığı da, Nafıa Vekaleti ismi ile yer almaktadır.
Cumhuriyet'in kurulmasından önce, bu on bir bakanlığa ilaveten bir bakanlık daha kurulur:
Mübadele, İmar İskan Bakanlığı. Lozan sulh antlaşması ile ortaya çıkan, Türk ve Rum ahalinin
mübadelesi ve yerleştirilmesi konusu, 13 Ekim 1923 günü kurulan bu bakanlığa verilir.
Bakanlığımızın İlk Programı
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulmasına ait söz konusu kanunun kabulünün
ertesi günü, 3 Mayıs 1920' de her bakanlık için ayrı ayrı yapılan seçim sonunda, Yozgat
Milletvekili İsmail Fazıl Paşa Bayındırlık Bakanlığına seçilir.
Programın Bayındırlık ile ilgili bölümü, bugünkü kelimelerle şöyledir: "Bayındırlık işlerindeki
girişimimize gelince: Memleketin ekonomi bakımından çok gerekli olup da şimdiye kadar
yapımına başlanmamış olan ana hatlarının, bilinen sıkıntılar dolayısıyla, bu yıl yapımının
sürdürülememesi zorunluluğu vardır. Ancak mevcut olan yollarda halkımızın geçişine engel
olan harap yol parçaları ile köprülerin onarımına ve bu yollarda yapımı bitmemiş olan önemli
bölümlerinin yapımının tamamlanmasına süratle başlanacağı gibi, Ankara-Sivas demiryolunun
yapımının, Yahşi Han durağına kadar tamamlanıp işletilmesi ile ilgili tedbirler alınmıştır.
Mustafa Kemal Paşa'nın Bayındırlık İşleri Hakkındaki Düşünceleri
1920-1923 döneminin bayındırlık yönünden en önemli konusu demiryollarıdır. 1 Mart 1922
tarihli Meclis açış konuşmasında Mustafa Kemal Paşa, Bayındırlık işleri ve özellikle
demiryolları hakkındaki düşüncelerini şu şekilde açıklıyor ve konular ile ilgili olarak da bilgi
veriyordu"
"Sizlere, ekonomik alandaki faaliyetlerimizin ana hatları ile tespit etmiş olduğum temel
noktalarını genel olarak açıklamış bulunuyorum. Bundan sonra ekonomik politikamızda, tespit
etmiş olduğumuz bu temel esaslara uygun olarak hazırlanacak bir plana göre, Bakanlar
Kurulumuzun uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Böyle bir projenin hazırlanmasında en büyük
yeri Bayındırlık işleri alacaktır. Çünkü ekonomik hayatın işlemesindeki canlılık; ancak taşıt
araçlarının, karayollarının, demiryollarının ve limanların içinde bulundukları duruma bağlıdır."
"Yaşamak için ve ekonomik gelişmemizi temin için, Bayındırlık işlerine dört elle sarılmak
mecburiyetindeyiz."
7
TBMM Hükümetinin Kurulmasından Sonraki Gelişmeler ve Bu Dönemin Bayındırlık
Bakanları
Bütün bu kanuni düzenlemelere göre, TBMM hükümetinin kurulduğu 3 Mayıs 1920 ile
Cumhuriyet'in ilanını sağlayacak şekilde hükümetin istifa ettiği 27 Ekim 1923 tarihleri arasında
görev yapan bakanlar kurulunda Nafıa Vekilliği (Bayındırlık Bakanlığı) yapan şahıslar
şunlardır:
 Mayıs 1920 -25 Aralık 1920 arasında Yozgat Milletvekili İsmail Fazıl Paşa,
 2 Ocak 1921 - 17 Kasım 1921 arasında Karahisar-ı Sahip (Afyon) Milletvekili Ömer Lütfi
Bey,
 17 Kasım 1921 - 14 Ocak 1922 arasında Sivas Milletvekili Hüseyin Rauf (Orhan) Bey,
 14 Ocak 1922 - 27 Ekim 1923 arasında Diyarbakır Milletvekili Fevzi (Pirinççizade) Bey.
23 Nisan 1920'deki Bayındırlık Bakanlığının İdari Teşkilatı
İstanbul'daki mevcut hükümetin Nafıa Nezareti'ne karşılık olarak kurulan, Ankara'daki milli
hükümetin Nafıa Vekâlet’inin merkez ve taşra teşkilatı, mecburi olarak Nafıa Nezaretinin
benzeri idi. Yani,
Merkezde:





Müsteşar
Nafıa Meclisi (Bayındırlık Kurulu)
Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi,
Demiryolları ve Limanlar Müdüriyet'i Umumiyesi,
Turuk-u Zatiye Müdürlüğü (Personel Dairesi),
Taşrada ise,




Nafıa Başmühendislikleri,
Demiryolları ve Müesseseler Komiserlikleri,
Su Mühendislikleri,
Turuk-u Umumiye Fen Memurları, bulunmakta idi.
Bayındırlık Bakanlığının teşkilat kanunu olarak, Osmanlı Devletinin Nafıa Nezareti kuruluş ve
teşkilatı hakkındaki 9 Ekim 1914 tarihli kanun, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümleri
tarafından 1934'e kadar kullanılmıştır. Bakanlığın yukarıda saydığımız merkez ve taşra
teşkilatından sadece "Demiryolları ve Müesseseler Komiserlikleri" bugünkü teşkilat
bünyesinde bulunmayan ve bilmeyenlere yabancı gelecek bir ünitedir. Osmanlı Devletinden
yapım ve işletme imtiyazı almış olan şirketler üzerinde Bayındırlık Bakanlığının teftiş hakkı
mevcut olup, sözleşmelerine göre yapılan bu görevi yerine getiren kişi "Nafıa Komiseri"
ünvanını taşımaktadır.
23 Nisan 1920'deki Bayındırlık Bakanlığının Çalışma Şartları
Milli Mücadelenin hangi güç şartlarda yürütüldüğü bilinmektedir. Milli hükümetin Bayındırlık
Bakanlığı da çalışmalarını çok kısıtlı imkânlarla yapabilmekte idi. O günlerin Ankara'sı, bina
bakımından son derece yetersiz olduğu için, Bakanlıklar birer odaya sıkışmak zorunda
kalmışlardır. Bayındırlık Bakanlığı, bugünkü Vilayet Konağı'nın bir tek odasından ibaret idi.
8
Bu odada Bakan, Müsteşar, üç mühendis ve birkaç memurdan ibaret bütün bakanlık personeli
çalışmak durumundaydı.
O günlerin halini, Bayındırlık Bakanı Ömer Lütfi Bey'in hatıralarından okumakta yarar vardır:
"İşte böyle, para yok, malzeme yok, adam da yok denecek kadar az iken, yalnız var olan ve
hepimize sirayet eden, Atatürk'ün sarsılmaz azim ve imanı idi. Biz ancak, ondan aldığımız
kuvvetle her müşküle göğüs gererek çalışabildik."
Bayındırlık Bütçesi
1920 mali yılı bütçesinin Bayındırlık Bakanlığı'na ait bölümü şöyledir. 1920 yılı ödeneği
620.396 Lira
1920-1923 Döneminin Önemli Konuları
1920-1923 döneminde, savaş şartlarının gereği olarak Bakanlığın, hizmet konuları dışındaki
işlerle de görevlendirildiğini görmekteyiz. 2 Ocak 1921 tarihli bir tüzük ile lokomotiflerin
ihtiyacı olan kömürü üretmek üzere, kömür madeni işletilmesi için Bayındırlık Bakanlığına
yetki verilmektedir. Kömür madenlerinin işletilmesi, o tarihte İktisat Bakanlığının görevleri
arasındadır. Ancak, demiryolu işletmeciliğinin milli savaştaki rolünün büyüklüğü dolayısıyla,
kömür üretimi ile doğrudan Bayındırlık Bakanlığının görevlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bu
tüzüğü takiben, bu defa linyit kömürü çıkarılması ve satılması için bir kanun ile yine Bayındırlık
Bakanlığının görevlendirildiğini görmekteyiz.
Bu dönem içinde çıkarılan ve Bakanlığı ilgilendiren kanunlardan birkaçı da, bazı yolların devlet
yolları sınıfına kaydırılmaları ile ilgilidir.
Fethi Bey Hükümeti
Fethi Bey hükümeti döneminde, bakanlıklarda değişmeler olmuş ve 11 Aralık 1924'de
Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı kaldırılmış, buna mukabil 29 Aralık 1924'de Bahriye
(Deniz) Bakanlığı kurulmuştur.
29 Ekim 1923'de Sonrası, 1924 Mali Yılı Bütçesi
Buna göre, askeri ihtiyaçlardan sonra ikinci sırayı almış olmanın yanı sıra, bütçe kanundaki
bazı maddelerle de Bayındırlık Bakanlığına geniş yetkiler verildiği görülmektedir.
Üçüncü İsmet Paşa Hükümeti (3.3.1925-1937)
Bu hükümette Bayındırlık Bakanı olarak, 4.3.1925 ile 14.12.1925 arasında İstanbul Milletvekili
Süleyman Sırrı Bey ve 14.1.1926'dan sonra da bir diğer İstanbul Milletvekili Behiç(Erkin) Bey
görev yapmıştır.
Bir aylık arada ise Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey Bakan vekili olarak bulunmuştur.
1925 Mali Yılı Bütçesi:
Bayındırlık Bakanına elli milyon liraya kadar sarf yetkisi verilmiştir. O yıl hükümet bayındırlık
hizmetlerine özel önem vermektedir. Bu önemin bir göstergesi de gider bütçesi olan
183.932.767,10TL içinde ödeneklerin büyüklüğüne göre sıralama yaparsak, Bayındırlık
Bakanlığı bütçesinin 1924'de olduğu gibi ikinci sırayı aldığını görürüz;
Milli Savunma Bakanlığı 43.058.874
9
Deniz Bakanlığı 5.310.380
Bayındırlık Bakanlığı 19.667.285
1925 mali yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı olup da katma bütçeleri bulunan kuruluşlar,
şunlardan ibarettir;
 Anadolu-Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı İdaresi Genel Müdürlüğü
(22.4.1924'de kurulmuştur)
 Demiryollar İnşaat ve İşletme Genel Müdürlüğü
 Erzurum-Sarıkamış-Kars ve Şubeleri Demiryolları İdaresi Genel Müdürlüğü
 Konya Ovası Sulama İdaresi
 Van Gölü İşletmesi
Mühendislik Mesleği ile İlgili Düzenlemeler:
Mühendis ve mimarlara verilecek ruhsatnameler ile ilgili yönetmelik Haziran 1928'de
yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelikte zamanla bazı değişiklikler yapılmıştır. Nitekim Kasım
1930'da mimarlara ait işlemler de Bayındırlık Bakanlığına aktarılmıştır.
Demiryollarının Bir Genel Müdürlükte Toplanışı:
Mayıs 1927'de Devlet Demir Yolları ve Limanları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu çıkan
kanun ile 1924'den beri demiryolları yatırımlarını yürütmekle görevli olan Demiryollar İnşaat
ve İşletme Genel Müdürlüğü, satın alınan mevcut demiryollarını işletmekle görevli olan
Anadolu-Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı Genel Müdürlüğü ve doğudaki
hattı işletmekte olan Erzurum-Sarıkamış-Kars ve Şubeleri Demiryolları Genel Müdürlüğü, tek
bir yönetim altında toplanmıştır.
1927 yılında Taşra Teşkilatı yine eskisi gibidir:
Demiryolları komiserlikleri, İstanbul-İzmir-Bursa gibi yerlerde Bayındırlık Kuruluşları
(İmtiyazlı kuruluşlar) komiserlikleri, Su İşleri Müdürleri, Yollar Mühendislikleri, İllerin
İstikşaf heyetleri, Van Gölü İşletmesi, İstanbul-İzmir-Samsun-Mersin Liman Reislikleri,
İstanbul'da Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul ve Elazığ'da Nafıa Fen Mektepleri, vb.
Şose ve Köprüler Kanunu:
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, alt yatırımları olarak büyük bir çoğunlukla demiryollarına
önem verildiğini belirtmiş idik. Yollar için ayrılan ödenek ise cüz'i olmaktadır. Yol inşaatları
için 1921'de ve 1925'de çıkarılan Yol Mükellefiyeti Kanunlarının yeterli olmadığı anlaşılınca,
bu mükellefiyeti de ihtiva edecek şekilde yeni bir yol yapımı kanununun çıkarılması
gerekmiştir. Bunun için Haziran 1929'da "Şose ve Köprüler Kanunu " kabul edilmiştir. Bu
kanun ile devlet ve il yollarının birleştirilmesine dair uygulamadan vazgeçilmiş ve eski isteme
dönülmüştür.
1925'de çıkarılan yol mükellefiyeti kanunu ile 1927'de çıkarılan yolların birleştirilmesine dair
kanunları yürürlükten kaldıran bu "Şose ve Köprüler Kanunu", iki sene sonra Temmuz 1931'de
ilk ve önemli değişikliğe uğramıştır. Daha sonraki sürede de bazı değişiklikler yapılmasına
rağmen, 1950'ye kadar uygulanmıştır. Türkiye’nin yol şebekesindeki bariz zafiyet her yönü ile
kendini hissettirince, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki genel hava ve milletlerarası
10
yardımlaşma politikaları gereği, Amerikan'ın kredi teknik, makine ve organizasyon yardımları
ile Karayollarımız yeniden teşkilatlandırılmış ve bugünkü modern yapıda Karayolları genel
Müdürlüğü ortaya çıkmıştır.
1929 Yılına ait Diğer Konular:
Bayındırlık hizmetlerinin yurt sathında gerçekleştirilişi, illerdeki bayındırlık teşkilatları ile
mümkün bulunmaktadır. Cumhuriyet hükümeti, Nisan 1929'da Anayasa'nın 91'inci maddesi
gereğince devletin kuruluş ilkelerine uygun, yeni bir "İller İdaresi Kanunu" çıkarmıştır.
İllerdeki bayındırlık teşkilatı da bu kanunda yerini almaktadır. İldeki Bayındırlık ünitesinin başı
"Nafıa Başmühendisi veya Mühendisidir". Bunların tayini, Bakanlık tarafından yapılmaktadır.
Bu ünitede, başmühendis ve fenni memurlardan başka "nafıa memurları" da bulunmaktadır.
Bunlar, tali memur sayıldığı için tayinleri Valiye aittir. Ancak bu uygulama Mayıs 1934'de
kaldırılmış ve bunların tayinleri de Bakanlığa bırakılmıştır. Bu kanunun 34.üncü maddesine
göre Vali, il dâhilindeki bayındırlık işleri hakkında hükümetçe hazırlanacak programlara göre
memleketin imarına ait girişimlerde ve yürütmelerde bulunur. Bayındırlık işlerinin yürütülmesi
ile görevli olanlarda, bu işlerden dolayı birinci derecede Valiye karşı sorumludur.
1929 yılında Bayındırlık Bakanlığı, merkez teşkilatında da bazı değişiklikler yapmıştır. Mayıs
1929'da Bakanlık bünyesindeki kuruluşların isimleri Genel Müdürlük olmuştur.
Ankara'nın bugünkü Bakanlıklar semtinde Bayındırlık Bakanlığı için ayrılan yerde, bakanlık
binasının yaptırılması da 1929 bütçesinden ayrılan 230.000 lira ödenek ile bu yıl başlatılmıştır.
Üç yılda bitilmesi öngörülmekte iken 1934'de tamamlanmıştır.
Yüksek Mühendis Mektebi:
Şimdiki Teknik Üniversite ismini taşıyan müessese 1930'lu yıllarda Yüksek Mühendis Mektebi
adı altında Nafıa Vekâletine bağlı idi. Mektebe lise mezunları arasından müsabaka ile talebe
alınır ve altı senelik tedrisat yapılırdı
Nafıa Vekaleti binası Nasıl yapılmıştı:
Nafıa Vekaletinden ayrılmazdan önce ihalesini yaptığım işlerden biri de Vekalet binası idi.
Büyük Millet Meclisi binasını, milletlerarası bir müsabakada, Avusturyalı Profesör Holzmeister
kazanmıştı ve Meclis binası önünde bir devlet mahallesi halinde vekalet binaları inşası tekerrür
ederek bunların projeleri de yine aynı profesöre yaptırılmıştı.
Demiryollarının İşletme ve Yapım olarak İkiye Ayrılışı
Demiryollarının inşaatı ve işletmesiyle görevli olan Devlet Demiryolları ve Limanları Genel
Müdürlüğü, 1 Haziran 1931'den itibaren sadece işletme ile yükümlü kılınmış olup "Devlet
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne çevrilmiştir. Demiryollarının ve
limanların etüt ve inşaat işleri ise, doğrudan Bayındırlık Bakanlığının merkez görevleri arasına
alınmıştır. Demiryolu şebekesinin gittikçe artması dolayısıyla ortaya çıkan işletme problemleri
ile ondan tamamen farklı olan inşaat konusunun ayrılması, nihayet bu yıl mümkün olabilmiştir.
Ankara'nın Su ihtiyacı:
Cumhuriyetin başşehri oluncaya kadar Ankara'nın su ihtiyacının, 1840'larda Vali ağabeydin
Paşa tarafından yaptırılan depo ve çeşmelerle sağlandığı bilinmektedir. Millî Mücadele
yıllarında 30000 dolaylarında olan şehir nüfusunun, hükümet merkezi olmasıyla birdenbire artış
11
göstermesi, gerek depolama kapasitesinin artırılması, gerekse tesislerin modernleştirilmesi
bakımından yoğun çalışmalar yapılmasını gerektirmiştir. Bu gaye ile Cumhuriyetin ilanından
itibaren 1930'a kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Ankara şehrinin içme suyunu temin
konusu, 1930'da İçişleri Bakanlığının isteği üzerine Bayındırlık Bakanlık tarafından ele
alınmıştır.
1932 Yılına Ait Konular:
Osmanlı Devletinden beri Bayındırlık Bakanlığına bağlı olarak idare edilen Konya ovası
sulama işleri, Mayıs 1932'de Ziraat(Tarım) Bakanlığına devredilmiştir.
1933 Yılı Konuları:
PTT Genel Müdürlüğü'nün Bakanlığa Bağlanışı:
Bayındırlık Bakanlığı yönünden 1933 yılı içindeki en önemli gelişme de Posta, Telgraf ve
Telefon İdaresi'nin, tüzel kişiliği haiz bir Genel Müdürlük olarak ve katma bütçe ile idare
edilmek üzere, Bayındırlık Bakanlığı'na bağlanmasıdır. Kuruluşların teşkilat kanunları
peyderpey çıkarılmaktadır. PTT İdaresinin kuruluş kanunu da Haziran 1935'de çıkmıştır. Buna
göre PTT, "özel kanun ve tüzükler ile devlet tarafından üstlenilen posta, telli/telsiz telgraf,
telli/telsiz telefon ve radyo hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile görevli" bir kuruluş
olup Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliğe sahip ve katma bütçelidir.
1934 Yılındaki Gelişmeler
Bu yıl içinde gerek yapım gerekse mevzuat yönünden önemli gelişmeler vuku bulmuştur.
Bunların en önemlisi Bakanlık teşkilat kanununun çıkarılmasıdır.
2443 Sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilat ve Görev Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti'nin idari düzenlemeleri çerçevesinde bu yıllar, hem mevcut Bakanlıkların
teşkilat ve görev kanunlarının peş peşe çıkarıldığı, hem de Türkiye ekonomisinde kalkınmanın
temel taşları mesabesinde olan yeni kuruluşların devreye girdiği yıllar olmaktadır.
1934'de kadar geçen on dört yıllık sürede Bayındırlık işlerini, 2 Ekim 1914 tarihli Nafıa
Nezareti Teşkilatı hakkındaki nizamnameye göre yürüten Bakanlığın artık yeni ve günün
şartlarına uygun bir teşkilat kanununa ihtiyacı olduğu muhakkak idi. İşte bunun için 2443 sayılı
teşkilat kanunu çıkarılmıştır.
Ulaştırma Bakanlığı'nın kurulduğu 1939 yılına kadar yürürlükte kalan, 2443 sayılı "Nafıa
Vekâletinin Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun’a göre, Bayındırlık Bakanlığı; devlet teşkilatı
içinde memleketin imarına, ticari ve ekonomik gelişmesine ve sosyal kaynaşmasına hizmet
eden demiryollarını, limanlarını. Şose ve köprülerini yapmak, su işlerini düzenlemek, karada
ve havada ulaştırma ve haberleşmeye ait Bayındırlık eserleri kurmak, işletmek ve idare etmek,
çağdaş ilerlemeleri takip ederek bunları uygulamak, devlet daire ve kuruluşlarına ait her türlü
bina ve inşaatın ve Türk mimarisinin tarzını belirleyip yürütmek, tekniğe ait vasıta ve unsurları
yetiştirmek, genel ve özel kanunların yüklediği diğer işleri yapmakla görevli bir kuruluştur.
Kanuna göre Bakanlık bünyesinde, Müsteşarlık, Yüksek Fen Kurulu, Teftiş Kurulu, Bayındırlık
hizmetleri için üç Reislik, ikisi genel bütçeye tabi ve diğer ikisi katma bütçeli olmak üzere dört
Genel Müdürlük, yardımcı hizmetler için üç müşavirlik, idari hizmetler için altı müdürlük ile
12
bağlı okullar olarak Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğü ile Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğü
bulunmaktadır.
Bayındırlık hizmetleri ile görevlendirilen üç reislik; Demiryolları ve Limanlar İnşaat Reisliği,
Münakalat (Ulaştırma) Reisliği, Şose, Köprüler ve Bina İşleri Reisliği'dir. Genel Bütçeye tabi
olan genel müdürlükler; Sular Genel Müdürlüğü, Nafıa Şirket ve Müesseseleri Genel
Müdürlüğü'dür. Katma bütçeli genel müdürlükler ise; Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü ile Posta, Telgraf, Telefon İdaresi Genel Müdürlüğü'dür.
Yukarıdaki birimlerden, başka bakanlıklara aktarıldıkları için 1980'li yıllara intikal edemeyen
sadece Ulaştırma Reisliği ile Nafıa Şirket ve Müesseseleri Genel Müdürlüğüdür. Diğerleri isim
değişiklikleri ile de olsa, konularındaki hayatiyetlerini devam ettirmektedirler.
1935'de Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Kuruluşu (2799 Sayılı Kanun)
Bir yıllık uygulamadan sonra, yapı işleri şose ve köprülerden ayrı olması gerektiği, ayrıca
belediyelerin imar çalışmalarının Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yürütülmesinin daha uygun
olacağı anlaşıldığı için, Haziran 1935'de 2799 numaralı kanun ile 2443 numaralı kanunda
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Şose, köprüler ve Bina İşleri Reisliği kaldırılarak, Şose ve
Köprüler Reisliği ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü şeklinde iki birim kurulmuştur.
Bu yeni düzenleme ile Bayındırlık Bakanlığı, Türkiye'de kamu eliyle yaptırılacak olan bina
yapımı işlerinin hemen hemen tamamını üstlenmektedir.
2443 ve 2799 Sayılı Kanunlardaki Maaş Durumları
2443 sayılı kanundaki bu kadro tespitlerinde özel bir durum mevcuttur. Bu, o yılların şartları
gereği yeterli Türk teknik eleman bulunmadığı takdirde, yabancı teknik elemanların
çalıştırılmalarına imkân tanınmasıdır.
Yedinci İsmet İnönü Hükümeti
1935 yılında yapılan seçimler sonucunda, hükümeti yine İsmet İnönü kurar. 1 Mart 1935 ile 25
Ekim 1937 tarihleri arasında görev yapan bu hükümette Bayındırlık Bakanı, Afyon milletvekili
Ali Çetinkaya'dır.
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinin Bakanlığa Bağlanışı
1933 yılında kurulan ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan "Hava Yolları Devlet İşletme
İdaresi" 1935 yılı Haziran'ın da Bayındırlık Bakanlığı'na devredilmiştir.
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ve Müteahhitlik Ehliyet Vesikaları
2490 sayılı kanuna göre aynı yıl çıkarılan Nafıa İşleri Şerait-i Umumiyet, Haziran 1936'daki
bir kararname ile kaldırılmış ve yerine "Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi" konulmuştur. 1984
sonuna kadar yürürlükte kalan bu genel şartname, küçük bir değişiklik dışında, hemen tamamen
muhafaza edilmiştir. (19) 2490 sayılı kanunda yazılı usullerden biriyle, iş sahibi idare
tarafından müteahhide ihale edilen her türlü inşaat ve ameliyatın yapılması hususunda
uygulanacak genel şartları belirleyen bu şartname, sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasını teşkil
edecektir.
13
2490 sayılı kanuna göre yapılan düzenlemelerden birisi de, müteahhitler için ehliyet vesikaları
sistemidir (20). Kanunun 10'uncu maddesine göre, ihaleye girecek isteklilerden vesikalardan
birisi olan ehliyet vesikası;
Çubuk Barajı
1931 yılı olaylarında belirtmiş olduğumuz Çubuk Barajının, 3 Kasım 1936'da hizmete açıldığını
görmekteyiz. Çubuk çayının sularını tutarak, gerek Ankara'nın içme suyunu temin ve gerekse
takriben 3000 hektarlık bir sahanın sulamasını sağlamak üzere yapılan bu baraj, Cumhuriyet
hükümetlerinin Türkiye'de yaptırdığı ilk barajdır.
Büyük Su İşleri Projesi
1936 mali yılının ikinci yarısına rastlayan Şubat 1937'de, Türkiye topraklarının hemen hemen
yarısını kaplayan bir bölüm üzerindeki su kaynaklarından faydalanarak civarlarındaki arazi
sulama yapılması, bataklıkların kurutulması ve hasarlara engel olacak tedbirlerin alınması için
5 yıllık bir su işleri yatırım programı kanunlaştırılır. " Büyük Su İşleri projesi" adı verilen bu
proje 1960 yılına kadar devam etmiştir.
İkinci Saydam Hükümeti
3 Nisan 1939 ile (Başbakan'ın ölümü dolayısıyla) 8 Temmuz 1942 tarihleri arasında görev
yapan bu hükümette "Muhabere ve Münakale (Haberleşme ve Ulaştırma) Bakanlığı" ve
"Ticaret Bakanlığı" olarak iki yeni bakanlık kurulmuş ve Bayındırlık Bakanlığının
hizmetlerinden işletme ile ilgili olanları "Muhabere ve Münakale Bakanlığı’na aktarılmıştır. Yıl
içinde, bu yeni durum dolayısıyla gerekli olduğu için hem Bakanlığının ve hem de yeni kurulan
Ulaştırma Bakanlığı'nın teşkilat ve görev kanunları çıkarılır. Bu kanun ile yeni bakanlığın ismi
"Münakalat (Ulaştırma) Bakanlığı" olarak kısaltılmıştır. Uzun süreden beri Bayındırlık
Bakanlığı görevinde bulunan ve demiryolları siyasetinde önemli bir isim bırakmış olan Ali
Çetinkaya, bu kere Ulaştırma Bakanlığı görevine geçmiş olup, bu hükümette Bayındırlık
Bakanı olarak Konya Milletvekili Ali Fuat Cebesoy görevlendirilmiş.
3611 Sayılı Bakanlığın Yeni Teşkilat ve Görev Kanunu
Bakanlığın özellikle yapım konuları ile görevlendirilmesi, işletme konularının ise Ulaştırma
Bakanlığına devredilmesi dolayısıyla, Bakanlığın teşkilat ve görev kanununun yenilenmesi
gerekmiş olup, böylece 2443 sayılı Cumhuriyet yönetimindeki ilk teşkilat kanunu ile 2799,3074
ve 3476 sayılı değişiklik getiren kanunlar yürürlükten kaldırılarak, bunun yerine 1972'ye kadar
kullanılan 3611 sayılı teşkilat ve görev kanunu kabul edilmiştir (23).
Daha önce Bakanlığa bağlı bulunan "Elektrik İşleri Etüt İdaresi" bu kanun ile Bayındırlık
Bakanlığına bağlanmıştır.
1941 Yılı Yatırımları ve Gelişmeleri
Öğretim konusu dolayısıyla, başlangıcından beri Bayındırlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan
Yüksek Mühendis Mektebi ve Teknik Okul, nihayet yuvada ayrılır. Öğretim kuruluşlarının
hemen tamamının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olması gerekçe gösterilerek, bu iki teknikeğitim birimi, Eylül 1941'de Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilir. Yüksek Mühendis Okulu'nun
daha sonraki yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştüğünü göreceğiz.
1945 Yılı Olayları
14
Bu yıla ait özel bir konu, Türk dilindeki gelişmelerdir. Türk Dil kurumunun dilde özleştirme
konusundaki çalışmaları sonucu, 1924 yılında hazırlanmış ve daha sonraki yıllarda bazı
değişikliklere uğramış olan "Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun, mana ve kavramında bir değişiklik
yapılmaksızın Türkçeleştirilmesi çalışmaları bitirilmiş ve bu suretle 10 Ocak 1945'de "Anayasa
“ya dönülmüştür.
Bu tarihten sonraki bütün resmi metinlerde Nafıa Vekâleti, Bayındırlık Bakanlığı olarak ifade
edilmektedir.
1946 Yılı Olayları
1939 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlanmış olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Şubat 1946'da
Bakanlıktan
ayrılarak
tekrar
İktisat(Ekonomi)
Bakanlığına
devredilmiştir.
Mayıs,1946'da, Bayındırlık Bakanlığı Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri binalarının yapımı ile de
görevlendirilir.
1947 Yılı Olayları
Bu yıl içinde Bakanlığı ilgilendiren iki mevzuat hazırlanmıştır. Birincisi İçişleri Bakanlığı ile
birlikte düzenlenen, Belediye Yapı ve Yollar Tüzüğü, ikincisi ise Şose ve Köprüler Kanununun
uygulanmasını gösteren yönetmeliktir.
1949 Yılı Olayları
Bu yılın önemli bir olayı bayındırlık hizmetleri arasına yeni bir konunun katılmasıdır. Bu, hava
alanları inşaatıdır. Nisan 1949'da Hava alanları inşaatı Bayındırlık Bakanlığına aktarılır. Bunun
için de havaalanları yapımı ile ilgili genel bir yetki kanunu çıkarılır. 5367 sayılı bu kanun 1983
yılına kadar yürürlükte kalır.
İskele, Rıhtım ve Küçük Barınaklar Yapımı Kanunu: Bu kanun 1954'e kadar yürürlükte kalmış
ve yerini Limanlar İnşaatı kanuna bırakmıştır.
1950 Yılı Olayları
11.02.1950 tarihli ve 5539 sayılı kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Bayındırlık Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz olmak ve katma bütçe ile idare edilmek üzere
kurulan KGM'nin asıl görevi; kanunda geçen tarife göre devlet yolları ağına giren yol ve
köprüleri yapmak, ıslah etmek, onarmak ve sürekli bakım altında bulundurmaktır. Buna
ilaveten il yolları ağının yapım, ıslah, bakım programlarını inceleyerek Bayındırlık Bakanlığı
tarafından onanmasını sağlamak ve bunları denetlemek, bunlarla ilgili olarak il özel idarelerinin
yapacağı proje ve keşifleri inceleyip onamak ve kabullerinde bulunmak da görevidir.
1951 yılı olayları
Türkiye'nin 17.11.1951'de NATO'ya katılışı ve Askeri Hava Meydanları Yapımı, akaryakıt
tesisleri ve PTT'nin telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili alt yapıya ait yatırımlar devreye
girmiştir. Geçmiş yılların Yol Vergisinin sistem değiştirerek Akaryakıttan Alınma Şekline
dönüştürülmesi gerçekleşmiştir.
1952 yılı gelişmeleri
15
Türkiye'nin demokratik hayata geçişi ile birlikte büyük barajlar inşaatına da yönelinmiştir.
Bunlardan ikisi Seyhan ve Sarıyar barajlarıdır.
1953 Yılı Gelişmeleri
Gerek çıkarılan özel kanunların verdiği görev ve gerekse Bakanlığın yapımcı özelliği
dolayısıyla; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi çığ gibi tabii afetlerin evsiz
barksız bıraktığı yurttaşlara yardım işleri büyük ölçüde Bayındırlık Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir. Bakanlık bu konuyu teşkilatlı bir şekle dönüştürmek gayesi ile 1953'de Yapı
ve İmar İşleri Reisliği bünyesinde bir deprem bürosu kurmuştur. Bu büro, 1955 yılında yine
aynı Reisliğe bağlı olarak DE-SE-YA(Deprem, seylap, yangın) Şubesi haline getirilmiştir. Bu
kuruluşun yıllar sonra, İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü haline
dönüştüğünü göreceğiz.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu
Nihayet Su İşleri Reisliği de, Genel Müdürlük haline getirilir. Aralık 1953'de çıkarılan 6200
sayılı kanun ile "yerüstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönden
faydalanmak maksadıyla" Bayındırlık Bakanlığına bağlı olmak üzere, tüzel kişiliği haiz ve
katma bütçe ile idare eden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulur
1956 Yılı Olayları
Bu yılın önemli konusu, 1984 yılına kadar yürürlükte kalacak olan 6785 sayılı İmar Kanununun
çıkarılmasıdır. Ocak 1957'de yürürlüğe girmesi öngörülen İmar Kanunun, gerek belediyelerin
ve gerekse imar işi ilgili olan Bayındırlık Bakanlığının; yapı ve ruhsat işleri, harita, imar ve yol
istikamet planları, tevhit ve ifraz işleri konusundaki mevzuatıdır. Gelişen ve kalkınan
Türkiye'nin böyle bir İmar Kanununa ihtiyacı olduğu kadar, sadece imar işleriyle ilgilenecek
bir bakanlığa da ihtiyacı bulunmaktadır. Nitekim 1957 seçimlerini takip eden hükümette, İmar
ve İskân Bakanlığı kurulmuştur.
Bu yılın önemli bir mevzuatı da, İstimlak Kanunu'dur. Osmanlı Devletin' den kalma mevzuatla
ve demiryolları, limanlar gibi konular için ayrı ayrı çıkarılan mevzuatla işlemler yürütülmekte
idi. İmar Kanununa paralel olarak İstimlak Kanunu da, bayındırlık ve imar hizmetlerinin günün
şartlarına ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vereceği şekilde ele alınmış bulunmaktadır.
Sanayi Bakanlığının Kuruluşu
Sanayi Bakanlığının Mayıs 1957' de kurulması ile Bayındırlık Bakanlığında bulunan
"Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi’nin merkezdeki Fen Heyeti, Tarife ve Hesap Tetkik
Heyeti gibi kuruluşları ile taşra teşkilatındaki Komiserlikler kaldırılmış ve Bayındırlık
Bakanlığının, havagazı işleri de dâhil olmak üzere Sanayi Kuruluşlarının proje ve tarifeleri
üzerindeki görev ve yetkisi, Sanayi Bakanlığına devrolmuş; ayrıca 1946'da Bayındırlık
Bakanlığından İktisat Bakanlığına geçmiş olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi de, bu Bakanlık dan
da ayrılarak Sanayi Bakanlığı bünyesine intikal etmiştir.
İmar ve İskan Bakanlığı'nın Kuruluşu
Kasım 1957'de hükümetin kurulması ile birlikte İmar Bakanlığı olarak göreve başlayan yeni
kuruluş, Mayıs 1958'de çıkarılan teşkilat ve görev kanunu ile İmar ve İskan Bakanlığı olarak
16
teşkilatlanmıştır.
3611 sayılı teşkilat ve görev kanunu ile Bayındırlık Bakanlığının görevleri arasında olan İmar
İşleri ile tabii afetler dolayısıyla özel kanunlarla Bakanlığa verilmiş bulunan görev ve yetkiler,
İmar ve İskan Bakanlığı'na devredilmiştir. Keza yer sarsıntılarından evvel ve sonra alınacak
tedbirler ile ilgili 1944 yılında çıkarılmış olan kanun, İller Bankası Kanunu, İmar Kanunu ve
bunun gibi diğer kanunlar ve tüzükler ile şehircilik ve imar işleri hakkında Bayındırlık
Bakanlığı'na verilen görev ve yetkiler de yeni Bakanlığa aktarılmıştır. Bu devirler dolayısıyla,
Bakanlığın merkez kuruluşlarından birisi olan Yapı ve İmar İşler Reisliği'nin adı
değiştirilmemekle birlikte, bünyesindeki Şehircilik Fen heyeti kadroları kaldırılmıştır.
Bakanlık Kanunundaki Değişiklik
Temmuz 1965'de, 3611 sayılı Bakanlık kuruluş ve Görevleri kanununda bir değişiklik
yapılmıştır. Buna göre, Bayındırlık Kurulu'nun kuruluş şekli değişmiş ve görevleri kısa olarak
ifade edilmiş, böylelikle Kurulun çalışmalarına bir elastikiyet getirilmiştir. Bu düzenlemede
Bayındırlık Kurulu, müsteşarın başkanlığında Baş müşavir, Yüksek Fen Kurulunun başkan ve
üyeleri, Birinci Hukuk Müşaviri,(Teftiş Kurulu Başkanı hariç olmak üzere) Dairelerin Reisleri
ve Karayolları Genel Müdüründen teşekkül etmektedir. Görevleri ise, inşaat işlerinden doğacak
ihtilafları kanun, sözleşme ve şartlaşmaların koyduğu hükümler dâhilinde incelemek ve
Bakanlık Makamınca havale edilen diğer işleri yapmaktır.
NATO Tesisleri Yapımının Bakanlıktan Alınışı
Temmuz 1953'de çıkarılan bir kanun ile Türkiye'de yaptırılması öngörülen NATO’ya ait askeri
havaalanları ve akaryakıt tesisleri işlerinin Bayındırlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte idi.
Temmuz 1971'de çıkarılan bir kararname ile bu işlerin yapımı Bayındırlık ve İskân
Bakanlığından alınmış bulunmaktadır.
1609 Sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu
3611 sayılı Nafıa Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanunun yürürlükte olduğu otuz üç yıl
içinde, Bakanlık bünyesindeki bazı kuruluşların ve görevlerin diğer Bakanlıklara aktarılması,
buna mukabil hava meydanları ve akaryakıt tesislerinin yapımı gibi yeni konuların görev alanı
içinde girişi ve kamu hizmetlerinde ortaya çıkan gelişmelerin, teşkilat ve vazife kanununa
yansımadığı bilinmektedir. Bu bakımdan, çeşitli kanunlarla Bakanlıktan alınmış ve Bakanlığa
verilmiş olan görevleri, teşkilat kanunu metnine almak ve değişik mevzuatı toplamak, mevcut
kuruluşların yeniden teşkilatlanmasına imkân sağlayarak yetki sınırlarını genişletmek ve
bunlara kanuni hüviyet vermek gibi esaslar çerçevesinde Bakanlığın yeni kuruluş ve görevleri
kanunu hazırlanmış ve 13 Temmuz 1972'de kabul edilmiştir. 1983 sonuna kadar yürürlük de
kalan bu kanuna göre Bayındırlık Bakanlığı'nın görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat,
milli ve NATO Enfrastrüktür hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüklere
kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır.
1975 Yılı Bütçeleri
Bu yetki, daha sonraki yıllara ait, Karayolları Genel Müdürlüğünün bütçe kanunlarında da yer
almıştır. Karayollarına böyle bir yetki verilmesinin iki gerekçesi vardır. Birincisi 20 Temmuz
1974'de gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın sonucunda Kuzey Kıbrıs'ın fiilen
kontrolümüze girmesi ve önce otonom Kıbrıs Türk yönetimi, 13 Şubat 1975'de de Kıbrıs Türk
17
Federe Devleti'nin kurulmasıdır. Bu suretle Kuzey Kıbrıs'ta Türklerin yönetimi altındaki
topraklar üzerindeki karayolu şebekesinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi
mümkün olabilmiştir. İkinci gerekçe ise, Türkiye Cumhuriyetinin özellikle Libya Halk
Cemahiriyesi ile olan ikili ilişkilerinde, Türkiye'deki inşaat ve tesisat yapım gücünün Libya'nın
kalkınmasında kullanılması için verilen siyası karardır.
Üç Yeni Genel Müdürlüğün Kuruluşu
1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu ile teşkil edilen Demiryolları,
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, 30.9.1977 tarihli Bayındırlık Kurulu
kararı ve Bakan Onay'ı ile üç genel müdürlüğe dönüşmüştür. Birinci Özal hükümetinin, bu üç
genel müdürlüğü 1983 yılı sonunda, yeni teşkilat kanunu ile tekrar bir genel müdürlük haline
getirmesine kadar ulaştırma alt yapısı hizmetleri, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü,
Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğü, Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
1983 yılının mevzuat yönünden en önemli konusu 1934'den beri yürürlükte olan 2490 sayılı
"Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun" kaldırılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun kabul
edilmesidir. Genel bütçeye dâhil daireler ile katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin
alım, satım, hizmet, yapım, kira, krampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin
yürütülmesinin öngörüldüğü bu kanun, Bayındırlık Bakanlığın demiryolları, limanlar ve hava
meydanları inşaatları için çıkarılmış olan ve 2490'ın dışında ihale yapılabilmesini sağlayan
bütün kanunları da yürürlükten kaldırmış bulunmaktadır.
Bakanlığın Teşkilat ve Görevlerine Ait Kanun Hükmünde Kararname (180 sayılı KHK)
Hükümetin kurulmasının ertesi günü olan 13.12.1983'de peş peşe çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnameler arasında, 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bulunmaktadır. Ülkenin altyapı ihtiyacını
karşılamak üzere; yapı işleri, karayolları, demiryolları, limanlar ve kıyı yapıları, hava
meydanları, akaryakıt ve tabii gaz boru hatları ve tesisleri inşaatı ile esaslı onarımların
yapılması ve yaptırılması, fiziki planlama, imar planı uygulaması, konut, yapı malzemesi, afet
uygulaması hizmetlerinin etkili, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı'nın kurulduğunu belirten bu Kanun Hükmünde Kararnamede, Bakanlığın
görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat, milli ve NATO altyapı hizmetleri ile Ulaştırma
Bakanlığı'na bağlı genel Müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri
hariç olarak, on üç bölümde açıklanmıştır.
Bu görevler, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığının görevlerinden ibarettir. Bu
görevleri yerine getirmek üzere öngörülen, ana hizmet birimleri de aynen bu iki Bakanlıktaki
birimlerdir. Yani, Bayındırlık Bakanlığındaki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Demiryollar,
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü ile İmar ve İskân Bakanlığındaki
Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü, Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mesken
Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemesi ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel
Müdürlüğü’dür. Bu kararname il, Bayındırlık Kuruluna ilaveten Toplu Konut Yüksek Kurulu,
İmar Koordinasyon Yüksek Kurlu, İmar ve İskân Şurası olmak üzere üç yeni kurul meydana
18
getirilmiştir. İki bakanlığın birleştirilmesi sureti ile kurulan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na,
T. Emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü de iştirak ettikleri
ortaklıkları ile birlikte bağlanmışlardır. Bakanlığa, katma bütçeleri ile bağlı olan kuruluşlar ise,
Bayındırlık Bakanlığı'na ait Karayolları Genel Müdürlüğü ile İmar ve İskan Bakanlığı'na ait
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'dür.
209 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapılan Değişiklikler
Bakanlığın teşkilat ve görevlerini belirleyen 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
öngörülen yeniliklerin bazılarında, altı aylık uygulama sonucu değişiklikler yapılması gerektiği
anlaşılmış ve 8.6.1984'de çıkarılan 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddeleri
yeniden düzenlenmiştir.
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Bu yeni düzenlemede ortaya çıkan "Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü", afetler
konusu hariç olmak üzere, eski İmar ve İskân Bakanlığı'na ait diğer merkezi görevleri
yürütecektir. Bunlar; yapı malzemeleri ile ilgili araştırma ve mevzuat konuları, deprem
zararlarının en aza inebilmesi için gereken araştırma ve tedbirler konusu, imar planlarının
hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili merkezi hizmetler, yapıların sivil savunma hizmetlerine
uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin araştırılması ve uygulanması, bilgi işlem ve
değerlendirme hizmetleri, müteahhitlik belgeleri, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gerekli
kıldığı işlemler, bayındırlık ve iskân konularında yurt dışı kuruluşlarla olan ilişkiler gibi
hizmetlerdir.
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Eski İmar ve İskân Bakanlığından devredilen bir genel müdürlük olup, afet öncesi ve sonrası
yapılabilecek tespit ve değerlendirmeler, afet sonrasındaki yardımlar ve bunlara ilişkin
araştırma hizmetlerini yürütecektir.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
Bayındırlık Bakanlığındaki Kara Yolları Genel Müdürlüğü gibi katma bütçeli bir kuruluştur.
Düzenli şehirleşmeyi sağlamak, arsa fiyatlarını kontrol edebilmek ve gelecekte sanayi, konut,
turizm ve kamu hizmet tesisleri ihtiyaçlarına devlet eliyle cevap verebilmek amacıyla Türkiye
çapında kamulaştırma hizmetleri yapmakta, değişik bir ifade ile arsa üretmektedir.
Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğü
Emlak Kredi Bankası 1987 yılı sonunda Bakanlık bünyesinden ayrılmış ve Başbakanlığa
bağlanmıştır.
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Bankacılık hizmeti yapmakla birlikte, asıl görevi; il özel idareleri, belediye ve köy idareleri,
katma bütçeli idare ve kurumların yapacakları mahalli tesislerin yapımı olup harita, imar planı,
içme suyu, kanalizasyon, çeşitli yapı ve enerji sektörlerinde faaliyetini sürdürmektedir.
Toplu Konut Yapımı
19
Toplu konut fonunun işleyişini sağlamak üzere, özel bir birimin kurulması gerektiği anlaşılmış,
bunun için de "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" kurulmuştur. Bu başkanlık
emrinde teşkil edilen fondan, daha sonraki yıllarda Karayolları ve Devlet Su işleri Genel
Müdürlükleri de faydalanmıştır. Katma bütçeli bu kuruluşların kendilerine tahsis edilen bütçe
ödeneğinin üzerinde, Bakanlar Kurulunca önemli görülen bazı projeleri için bu fondan ödenek
temin edilmiştir.
İmar Kanunu
1956 yılında çıkarılan 6785 sayılı İmar Kanununu ve imar konusundaki diğer mevzuatı
yürürlükten kaldıran yeni İmar Kanunu, Mayıs 1985'de kabul edilmiş bulunmaktadır. 3194
sayılı bu yeni kanunun en önemli vasfı, imar konularında mahalli idareleri yetki sahibi
yapmasıdır.
İkinci Boğaz Köprüsü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü)
İstanbul'un fethinin yıldönümüne rastlayan 29 Mayıs 1985'de temel atma töreni yapılarak
çalışmalarına başlanan bu büyük proje, Türk-Japon-İtalyan ortak müteahhitlik grubu tarafından
yürütülmüştür. 1973'de hizmete açılan Boğaziçi köprüsünden sonraki ikinci boğaz köprüsü olan
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü planlandığı gibi 29 Mayıs 1988'de bitirilmiş ve 3 Temmuz
1988'de açılışı yapılmıştır.
Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlarının Bakanlıktan ayrılışı ve Devlet Su İşlerinin
Bakanlığa bağlanışı:
Bakanlığın görevleri yönünden 1986 yılı içinde pek önemli iki değişiklik meydana gelmiştir.
Bunlardan birincisi Ekim 1986'da,DSİ Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığından
ayrılarak
Bayındırlık
ve
İskân
Bakanlığına
bağlanmasıdır.
İkinci değişiklik, Kasım 1986'da Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel
Müdürlüğü'nün, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından ayrılarak Ulaştırma Bakanlığına
bağlanmasıdır.
Bakanlık Teşkilat ve Görev Kanunlarının Topluca Belirtilmesi
Yukarıda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın 23 Nisan 1920'den beri uygulamakla yükümlü
bulunduğu mevzuatı ve Bakanlığın vermiş olduğu hizmetlerle geçirmiş olduğu safhaları, yıllara
bağlı kalarak belirtmiş bulunmaktayız. Buna ilaveten, Bakanlığın teşkilat ve görevleri ile ilgili
kanun ve kanun hükmünde kararnameleri topluca belirtmekte yarar görürüz:
 (1934'e kadar) Nafıa Nezareti teşkilatı hakkında 2 Ekim 1914 (1330) tarihli nizamname
(Düstur, 2 Tertip, 6. cilt, sh.1342)
 (30 Mayıs 1934'den itibaren) 2443 sayılı kanun (Düstur,3. Tertip, 15.cilt,sh.524)
 2799 sayılı kanun (Düstur,3. Tertip, 16. cilt, sh.1493)
 3074 sayılı kanun (Düstur, 3. Tertip, 18.cilt, sh.153)
 3476 sayılı kanun (Düstur, 3. Tertip,19.cilt, sh. 1390)
 (31 Mayıs 1939'dan itibaren) 3611 sayılı kanun (Düstur,3. Tertip, 20. cilt, sh.665)
 6439 sayılı kanun (Düstur, 3. Tertip,36.cilt, sh.49)
 673 sayılı kanun (Düstur,5. Tertip, 4. cilt, sh.3129)
 (20 Temmuz 1972'den itibaren) 1609 sayılı kanun (Düstur, 5. Tertip, 11.cilt, sh.2842)
20
 (31 Aralık 1983^de itibaren) 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname.(Düstur, 5.Tertip, 23
cilt, Sh.334)
 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. (Düstur,5. Tertip, 23 cilt, sh. 624)
2.2
Bakanlığımızın Kuruluşu
Bakanlığımız 04.07.2011 tarih ve 27982 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı kanun
hükmünde kararname ile Çevre ve Orman Bakanlığının Çevre Birimi ile Bayındırlık ve İskân
Bakanlığının birleşmesi sonucu kurulmuştur.
2.3
Bakanlığımızın Görev ve Sorumlulukları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri şunlardır:
1) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak,
uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm
ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını
tutmak.
2) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve
politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede
eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların
uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
3) Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan
veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı
ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri
izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak.
4) Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve
standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca
yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya
ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak
bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine
ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını,
parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru
tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen
ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.
5) Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle
hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.
6) Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma
Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri
hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını
hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak
veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak,
yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.
7) Yapı denetimi sistemini oluşturarak 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile
21
mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen
aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak; yapılarda enerji verimliliğini
artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ilişkin faaliyetleri yönetmek ve izlemek; yapı
malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
8) Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı
kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı İskân Kanunu
uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak.
9) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera
dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme,
yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek;
Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri,
şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine
katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı
ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti
kurulmasını temin etmek; 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20.7.1966
tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından
yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını
yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini
vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak.
10) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya
kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar
üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak
ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan
etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon
planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte
bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden
itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı
ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.
11) Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı
yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya
yaptırmak.
12) 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal
Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri
yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri
ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile
entegre olmasını desteklemek.
13) Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin
geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.
14) Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim
fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.
15) Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve
politikaları belirlemek.
22
16) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara
katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği
halinde yürütmek. 23.9.1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının
Kutlanması ve “Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile
belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek
amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte
etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak,
kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini
sağlamak.
23
2.4
Bakanlığımız Teşkilat Şeması
Şekil 2.1 Bakanlığımız teşkilat şeması
24
2.5
Bakanlığımız Teşkilat Yapılanması İçerisinde İlimiz
Bakanlığımız taşra teşkilatının yapılanması Bakanlık Makam’ının 20.07.2011 tarihli ve 1892
sayılı Olur’u ile kabul edilmiş ve beş ayrı tipte taşra teşkilatı kurulmuştur. Şekil 2.1’de teşkilat
tiplerine göre iller sıralanmıştır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz C tipi İl teşkilatı olarak hizmet
vermektedir. Müdürlüğümüz teşkilat şeması Şekil 2.3’te gösterilmektedir.
A) İl Müdürlüğü
B) İl Müdür Yardımcılığı: 2 Adet
C) Şube Müdürlüğü: 8 Adet
Şekil 2.2 Bakanlığımız teşkilat tiplerine göre İl Müdürlüğümüz
25
Şekil 2.3 Çevre ve Şehircilik Niğde İl Müdürlüğü Teşkilat Şeması
2.5.1 İl Müdürlüğümüz Teşkilatı Yapısı ve Görevleri
İl Müdür Yardımcılığı
Şube Müdürlüğü
a) İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin
uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, kentsel ve mekânsal gelişmeyle ilgili konularda veri
üretmek, derlemek, güncellemek ve raporlamak,
26
2) Mekânsal strateji planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve izlenmesi
aşamalarında, plan kapsamında kalan illerde, ildeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak
gerekli katkılarda bulunmak, her türlü tedbiri almak, planlama ve uygulama faaliyetlerinin bu
stratejilere göre yürütülmesini sağlamak,
3) Bakanlığımıza sunulacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı tekliflerine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
4) Çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki plan tekliflerine ilişkin yerel düzeyde
gerekli çalışmaları yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili
idareler ile koordinasyonu sağlamak,
5) Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde
aktarılmasını sağlamak üzere mahalli idareler ile birlikte çalışmalar yapmak ve uygulamaları
izlemek ve denetlemek,
6) Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde,
alt ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri
yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek,
7) Planlama çalışmaları kapsamında, diğer kurumların koordinasyonunda yürütülecek yer
seçimi veya tespit çalışmalarına katılmak ve Bakanlığa bilgi vermek,
8) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait
tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya
kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak
Bakanlıkça istenilen her tür ve ölçekte etüt, harita ve kamulaştırma işlemlerini yapmak,
9) İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, Bakanlıkça
yapılacak her tür iş ve işlemlere esas olmak üzere, bilgi ve belge toplamak, koordinasyon
sağlamak ve toplanan bilgileri Bakanlığa göndermek,
10) İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılacak parselasyon planına ve buna göre
gerçekleştirilecek arsa ifraz ve tevhit işlemlerine ilişkin konularda inceleme yapmak ve teknik
görüş vermek,
11) Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri,
şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine
katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, parselasyon planı ve
yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti
kurulmasını temin etmek,
12) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı
Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara
ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak,
ruhsat işlerini gerçekleştirmek,
13) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti hazineye, kamu kurum
veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar
üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak
ilgililerce hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan
harita, parselasyon planlarını ve değişikliklerini teklif halinde Bakanlığa göndermek, teklifle
ilgili inceleme ve kontrolleri yapmak, bu konuda Bakanlığı bilgilendirmek,
27
14) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin
kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarım iş ve işlemlerini yürütmek, bu alanlardaki imar planı
tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine
İlişkin Tebliğe” uygun olarak yürütmek,
15) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin
uygulamaya esas görüş vermek; tereddüte düşülen konularda gerekli tüm teknik bilgi ve
belgelerin aslı gibidir onaylı örnekleri ile birlikte varsa her tür ve ölçekteki onaylı imar plan
bilgileriyle birlikte bir rapor dahilinde görüş alınmak üzere Bakanlığa iletmek,
16) Belediye mücavir alan tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
17) Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taşra
teşkilatına ait iş ve işlemleri yapmak, turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin projeye esas
mali yardım talep dosyalarını incelemek, onaylamak ve Bakanlığa iletmek, proje ve yaklaşık
maliyetlerin onaylanması ve yapım aşamasında işlerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim
yapmak ve rapor hazırlamak,
18) Risk belirleme, zarar azaltma ve sakınım planlarının uygulanmasına ilişkin, mahallinde
çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalara katılmak, sürecin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak, mahallindeki diğer paydaş kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak,
19) İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre
değerlendirerek onaylamak,
20) Bakanlık talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla koordine sağlayarak mikro bölgeleme
etüt çalışmalarına katılmak,
21) 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrası (ç), (ğ) ve (h)
bentleri ile 7’nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma
izin belgesi düzenlemek,
22) Belediyeler tarafından yürütülen imar uygulamalarında tereddüte düşülen konularda 3194
sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre görüş vermek,
23) 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca yapılan işlemlerle ilgili
Bakanlığımız aleyhinde açılan davalarda Hukuk Müşavirliğine görüş vermek,
24) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Hazineye ait taşınmazların kiralama ve
satışına esas yürürlükteki imar planı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Defterdarlık (Milli
Emlak Müdürlüğü) Mal Müdürlüğüne görüş vermek,
25) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili
mevzuatlar uyarınca imar planına esas görüş bildirmek,
26) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendine göre belediyeler ve il özel idarelerince
yapılıp gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arşivlemek,
27) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Projelerin inşaat ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak, yatırımcı kuruluşlardan
gelen projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, devam eden inşaatlar hakkında iletilen
teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde
inşaatların proje ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak,
28
2) Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile
zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işlerini yapmak veya
yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya ihale yoluyla
yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
3) Yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili inceleme
yapmak, çözümler üretmek,
4) Talimatı verilen proje ve meslekî kontrollük hizmeti ihalelerinin yapılmasını temin etmek
ve uygulamaları takip etmek,
5) Proje ile ilgili bedel hesabına esas olacak yaklaşık maliyet, ihale, süre, kabul
komisyonlarının teşkilini sağlamak, görevlendirme ve takip işlerini yapmak,
6) Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına
uygun malzemeler seçerek işletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü olan projeler
hazırlamak,
7) Kamu yapılarında uygulanacak betonarme, mimari ve tesisat projelerine ilişkin
Bakanlık tarafından belirlenen prensip, görüş ve talimatları uygulamak,
8) Yapım ile ilgili bedel hesabına esas olacak yapım yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,
9) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları ve Sağlık Bakanlığına bağlı özel
hastaneler ve özel sağlık birimlerine ait binaların kontrol formlarını doldurmak, görüş ve kanaat
belirtmek, muayenehanelere ait deprem etkileri altındaki performans raporlarını incelemek,
özel sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarına görüş vermek,
10) Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin mimari, makine
mühendisliği, elektrik mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya serbest
mühendislik bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, projeleri onaylamak veya
onaylanmasını sağlamak,
11) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel bütçeli kurumların yatırım programlarında
bulunan bina ve tesislerin mimari, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik
mühendisliği projelerini, teknik şartnamelerini hazırlamak, hazırlatmak,
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda mimarlık ve mühendislik
branşlarında teknik uygunluk görüşü vermek,
13) Müdürlüğün hazırladığı veya onayladığı bina ve tesislere ait tüm branş projelerinin
arşivlenmesini sağlamak,
14) Yatırım programındaki işlerin parsele yönelik jeolojik zemin etüt raporlarını incelemek ve
onaylamak,
15) Yatırım programı ile ilgili işlerin hazırlıklarını yapmak,
16) İl koordinasyon raporu, aylık-yıllık brifing dosyası, yıllık faaliyet raporu ve yatırım
programlarını hazırlamak,
17) Kamu binalarının kıymet takdirini yapmak,
18) Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa,
güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet hesaplarını yapmak
veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
19) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve
denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve
29
tesislerin maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya
onaylanmasını sağlamak,
20) Talimatı verilen ihalelerin, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve
ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak,
21) Yapım işlerine ait hakediş, mukayeseli keşif, kesin hesap ve diğer işlemleri yapmak, bu
işlere ait inceleme, değerlendirme ve onay sürecini yürütmek,
22) Kontrollük hizmetleri verilen inşaatların, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
23) Yapım hizmetleri ile ilgili talimat ve şikâyetleri mahallinde inceleyerek alınacak sonuca
göre işlemleri tekemmül ettirmek, hatalı uygulamaları önlemek ve önerilerde bulunmak,
24) Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli
bilgileri vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporları hususlarında gerekli bilgi ve
belgeleri temin etmek,
25) Sözleşme gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli
işlemleri yaparak ilgili birimlere göndermek,
26) İdare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak, idareye borçlu
müteahhitlerin yasal yoldan takibini yapmak ve borçlarını tahsil ettirmek,
27) Yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlanmış olan çalışma programlarına ait
bilgileri Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına güncel olarak işlemek,
28) 4734 sayılı Kanun gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin yasaklama
işlemlerini yapmak, borçlu müteahhitlerin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak ihalelere
katılmalarını önlemek,
29) İhalesi İl Müdürlüklerince yapılan yapım ve hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgelerini
düzenlemek,
30) Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen; yapılaşma koşulları, ruhsatsız
yapılaşma, kaçak eklentiler vb. konulara dair şikayetleri, illerin yetki sınırları dahilinde 5442
sayılı İl İdaresi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler ve tüm
mevzuat hükümleri kapsamında incelemek,
31) Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin
ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını
yapmak veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve işlemleri, ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri
yürütmek,
32) Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı
ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve
hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
33) İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve
konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, borçlandırma,
kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin
plân ve projeler geliştirmek,
34) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla yeni kurulacak yapı kooperatifleri için arsa
üretimi ve kredilendirme işlemlerini yapmak, yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin kuruluş ve
anasözleşme değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek; kooperatiflerin kayıt ve sicillerini tutarak
30
uygulamalarını denetlemek, kooperatifler ile ilgili uygulamaları e-kooperatif sistemine giriş
işlemlerini ve güncellemeleri yapmak,
35) Vatandaşlardan, kamu kurum-kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen kooperatif ve üst
birliklerine ilişkin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,
36) Vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından ve adli makamlardan vb. gelen
şikâyetlere esas denetim taleplerini karşılamak,
37) Yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi
görevlendirmek,
38) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
c) Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı veya gelen
şikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini
gerçekleştirmek, bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS)
üzerinden veri tabanına işlemek,
2) Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı
malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak,
sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek,
3) Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde
bilgilendirmek,
4) Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında görüş vermek,
5) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşların ara denetimlerinin yerine
getirilmesini sağlamak,
6) Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kimlik kartı verilmiş personelin tam zamanlı olarak
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmesini sağlamak,
7) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan PGD kapsamında gelen deney taleplerini
gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak ve yapı malzemeleri denetim sistemine girişini
yapmak,
8) İl laboratuarlarının ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve ekipman taleplerini yapı
malzemeleri denetim sistemi üzerinden yapmak,
9) Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB’ler ile ilgili gerekli
denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek, yürürlükteki
mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek,
10) İl Müdürlüklerine ait binalara ve hazırlanan projelere EKB hazırlamak,
11) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri tarafından yetki
belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek heyet
tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı
hakkında rapor düzenlemek,
12) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında gelecek
olan şikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
13) İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuarlarının faaliyetlerini
yürütmek, PGD ve ücretli yapı malzemelerine yönelik testleri yapmak, taze beton, karot ve
demir çelik deneyleri yapmak ve raporlarını hazırlamak,
14) Kamu binalarındaki donatı tespitini yapmak ve raporlamak,
31
15) Yıllık rayiç, birim fiyat hazırlanmasına veri oluşturmak,
16) Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak olan kalorifer kazanı ve basınçlı kapların
standartlara uygunluk ve güvenilirlik kontrolünü yapmak,
17) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve
işlemleri yürütmek,
18) Yapı laboratuarlarının ara denetimlerini yapmak, kısmi denetim ve kapsam genişletme
incelemelerini yapmak, yapı malzemesi laboratuarlarının belgelendirme, vize, onay ve ara
denetimlerini ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, Laboratuarların belgelendirme incelemesini
yapmak,
19) Yapı Denetim Sistemi üzerinde, yapı denetim kuruluşu, denetçiler, yapı denetim kuruluşu
çalışanları, şantiye şefi adresi vb. bilgi değişikliklerinin güncelleme/kayıt işlemlerini yürütmek,
şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,
20) Yapı Denetim Kuruluşu, Yapı Laboratuarı ve Denetçi Belgelerinin vizelerinin yapılması
işlemlerini yürütmek, Yapı denetim kuruluşlarına yapı denetim sisteminde kullanılmak üzere
kontör yüklemek,
21) Yapı Denetim Kanunu kapsamında şikâyetlerin değerlendirilerek, sorumluları hakkında
gereğinin yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek,
22) Yapı denetim kuruluşlarında çalışacak olan proje ve uygulama denetçisi, uygulama
denetçisi, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim sistemine girişleri, işe
başlatma işlemleri, istifa işlemleri, bilgi güncelleme işlemlerini yürütmek,
23) Proje ve uygulama denetçilerinin ve uygulama denetçilerinin denetçi belgelerinin vize
işlemlerini yürütmek,
24) Yapı ustalarına geçici ustalık belgesi düzenlemek,
25) Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak,
26) Yapı denetim kuruluşları hakkında bildirilen şikâyet konularını incelemek,
27) Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı açısından
sorun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların değerlendirilmesine
ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,
28) İnceleme raporlarının oluşturulması aşamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
29) Mevzuat uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş bildirmek,
30) Yapı denetim kuruluşlarınca hazırlanıp, ilgili idarelerce onaylanan hakediş raporlarını
tahakkuka bağlanmak üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine
göndermek,
31) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen idareler hakkında İl Mahalli İdareler
Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,
32) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye bildirimde
bulunmak,
33) Yapı denetim kuruluşlarının aylık denetim bilgilerini güncellemek,
34) Kontrol, yardımcı kontrol elemanları ile proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,
35) Denetçi belgesi vize işlemlerini gerçekleştirmek, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol
ve yardımcı kontrol elemanlarının işe başlama ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek,
36) Denetçi ve kontrol, yardımcı kontrol elemanlarının SGK kayıtlarını kontrol etmek, denetim
faaliyeti durdurulan kontrol elemanı ve denetçi mimar, mühendisler hakkında suç duyurusunda
bulunmak,
32
37) Yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında mevzuatta belirtilen işlemleri
yürütmek,
38) Her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere, yapı müteahhitliği alanında faaliyet gösteren
gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlarının tutulmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak ve takibini
sağlamak,
39) İnşaat ve tesisat müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası“ verilmesine
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve inşaat ve tesisat müteahhitlerinin elektronik ortamda
kayıtlarını tutmak, “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” iptali ve iptalin kaldırılmasına
ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
40) Yapı ustalarının eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konularda ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak,
41) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
ç) ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, yeni başvuruların eÇED sistemi üzerinden yapılmasını sağlayarak sistemin etkin kullanımı için gerekli tedbirleri
almak (yeni başvuru, mevcut durumlarda yapılan değişiklikler, kapsam dışı kararı, petrol ve
jeotermal kaynakları ve maden arama faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler vb.)
2) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet
gibi yöntemlerle ÇED süreci ve proje ile ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak,
3) ÇED Yönetmeliği gereğince düzenlenen “Halkın Katılımı Toplantısı” yerini Bakanlıkça
belirlenmiş olan tarihte gerçekleşecek şekilde proje sahibi ile birlikte belirlemek ve toplantı
yeri, günü ve saati hakkında Bakanlığa bilgi vermek, Halkın Katılımı Toplantısı ile ilgili
zamanlama ve iletişim bilgilerini halka duyurmak,
4) Halkın Katılımı Toplantısı’nı İl Çevre ve Şehircilik Müdürünün veya görevlendireceği bir
yetkilinin başkanlığında yapmak, halkın proje hakkında bilgilendirilmesini, görüş, soru ve
önerilerinin alınmasını sağlamak, e-ÇED sisteminin etkin kullanımını sağlayarak görüşlerinin
ve halkın katılımı toplantısına ait tüm evrakın sisteme yüklenmesini sağlamak,
5) ÇED Yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED
Olumsuz” kararının içeriğinin, karara esas gerekçelerin ve halkın görüş ve önerilerinin nihai
ÇED Raporuna yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurmak,
6) ÇED Yönetmeliği’nin seçme eleme kriterlerine tabi projelerini inceleyip değerlendirmek ve
bu projelerle ilgili olarak “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini vermek,
7) “Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Bakanlıkça verilen iş ve işlemleri yapmak,
8) ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesine tabi çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak
projelerle ilgili olarak, süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi için gerekli koordinasyonu
sağlamak, ilgili diğer şube müdürlüklerinin görüşleri ile birlikte İl Müdürlüğü görüşünü
vermek,
9) Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak, çevre durum raporlarının ülke ve il düzeyinde hazırlanması veya hazırlatılması
33
çalışmalarını yapmak, çevre göstergelerini oluşturmak, değerlendirmek ve raporlamak, çevre
sorunları ve öncelikleri çalışmalarını yapmak,
10) Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri girişini sağlamak,
11) İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre
izin ve lisansı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda
geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda
belgeyi iptal etmek,
12) İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı işlemlerinde
kullanılmak üzere yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan belgeler (il müdürlüğü uygunluk
yazıları, valilik tespit raporları vb.) ile ilgili talepleri değerlendirmek, uygun bulunması
durumunda bu belgeleri vermek,
13) Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili mevzuatın ve mevzuatın uygulanmasına esas teşkil
eden yazılım programının uygulanmasında karşılaşılan sorunları Bakanlığa bildirmek,
14) Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili süreçlerde talep edilen numuneleri almak veya
alınmasını sağlamak,
15) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma ve araçlara MoTAT Sistemi kullanarak
lisans vermek,
16) İl Müdürlüğünce lisanslandırılmış atık taşıma araçlarını yılda en az 1 kez denetlemek,
denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçların lisansını iptal etmek, lisans
verilen ve lisansı iptal edilen firma ve araç bilgilerini Bakanlığa bildirmek,
17) Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde belirtilen tutarlılık kontrolünü
yapmak,
18) Egzoz gazı emisyon ölçümleri yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
yetkili istasyonlar tarafından egzoz emisyon ölçümüne tabi tutularak pul satışı yapılan araç
listeleri ve aylık pul ve ruhsat bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
19) Arıtma tesislerinin çıkışlarına kurulan gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin
devreye alınması için kabul ve onay işlemlerini yapmak,
20) İkinci seviye kalite güvence sistemi (KGS2) raporlarını ve Yıllık Geçerlilik Testini (YGT)
incelemek, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; fizibilite,
KGS2 ve YGT raporlarını Bakanlığa sunmak,
21) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği Tebliğleri) çerçevesinde, tebliğ kapsamında yer alan atıkların uygunluk
denetimini yapmak ve uygunluk yazısı düzenleyerek ithaline izin vermek,
22) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği Tebliğleri) çerçevesinde, tebliğ kapsamında yer alan katı yakıtların
uygunluk denetimini yapmak ve uygunluk belgesi düzenleyerek ithaline izin vermek,
23) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
34
24) Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşlara ilişkin teknik ve idari kapasitenin
artırılması amacıyla Bakanlık, ilgili birim, kurum, kuruluş ve sektörlerle işbirliği halinde
eğitimlere katılmak ve gerek görüldüğü durumlarda eğitim vermek,
25) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre ceza kesme işlemlerini yapmak,
26) Bakanlığımızca yetkilendirilen Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarlarının; emisyon
ölçüm programı aracılıyla yapmış oldukları bildirimler sonucu emisyon, imisyon, çevresel
gürültü ve titreşim ile ilgili tesis veya işletmelerde yapmış olduğu ölçümleri denetlemek üzere
habersiz ve ani denetimler gerçekleştirmek,
27) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
d) Çevre Yönetimi ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar
gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça belirlenen hedef, ilke ve politikaların
uygulanmasını sağlamak,
2) Faaliyet ve tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden ilgili mevzuat
kapsamında görüş vermek, atıksu arıtma tesisleri derin deniz deşarjı projelerinin onayını
yapmak,
3) Yer üstü, yer altı sularına ve içme suyu kaynaklarına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz
etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz
etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, aldırmak,
havza koruma eylem planlarının takibini yapmak,
4) Acil durumlardan kaynaklanan deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili
gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve yerinde incelemeleri yaparak Bakanlığa raporlamak,
ulusal ve bölgesel acil müdahale planları kapsamında yer alan görev ve sorumlulukları yerine
getirmek,
5) Piyasaya arz edilen zararlı kimyasalların etiketlerinin ve ambalajlarının, kimyasalların
yönetimi konusundaki mevzuata uygunluklarına ilişkin piyasa gözetimini ve denetimini
yapmak,
6) Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan tesislerin denetimi yapmak/yaptırmak, mevzuata
aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımları uygulamak,
7) Kimyasalların etkin kontrolünün sağlanması için Bakanlık tarafından elektronik ortamda
oluşturulan Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi ve Kimyasal Kayıt Sistemi için
firmaların kullanıcı adı ve parola taleplerini yerine getirmek, firmaların bu sistemlere bildirim
yapmasını sağlamak ve denetimleri gerçekleştirmek,
8) Karasularımızda tarifeli sefer yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlara, balıkçı
barınaklarına ve yat yanaşma kapasitesi elli yat altında olan yat limanlarına Şube Müdürlüğünce
belirlenecek kapasite ve kriterde atık kabul tesislerini kurdurmak ve takibini yapmak,
9) Gemi Atık Takip Sistemi uygulaması kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
verilen görevleri yerine getirmek, koordinasyon sağlamak,
10) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında denize yapılacak olan boşaltım
faaliyetlerine ilişkin Bakanlığımız tarafından verilen görüş doğrultusunda nihai boşaltım
alanına karar vermek.
35
11) Batık ve yarı batık gemilerin yerinde sökümüne yönelik çalışmalarda deniz kirliliğini
önlemek amacıyla gerekli tedbirleri aldırmak ve Bakanlığa raporlamak,
12) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş veya kirlenmesi muhtemel sahalar ile kirlenmeye sebep
olan veya olması muhtemel sektörleri tespit etmek, kirliliğin giderilmesi konusunda çalışmaları
yapmak, yaptırmak,
13) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve denetimi konusunda Bakanlık tarafından elektronik
ortamda oluşturulan atık takip, veri kayıt ve çevresel bilgi sistemlerinin uygulanmasını
sağlamak, endüstriyel işletmelere ilişkin bilgiler dahil ulusal emisyon envanterine yönelik
verileri toplamak, kullanıcı kodu ve şifre vermek, takibini yapmak ve Bakanlıkça gönderilen
çevresel envanter formlarını doldurarak Bakanlığa göndermek,
14) Yerli ve ithal katı yakıtların uygunluk, dağıtım ve satışına yönelik taleplerin
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, katı yakıtlara ilişkin Bakanlıkça talep
edilen envanter bilgilerini göndermek,
15) Atık geri dönüşüm ve geri kazanım bilincinin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum
örgütleriyle planlanan çalışmaları yürütmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, geri kazanılmış
ürünlerin kullanımını özendirmek,
16) Atıkların yönetim planlarını değerlendirmek, planın uygulanmasını sağlamak, istatistikî
verileri temin etmek, gerekli raporlamaları yapmak, atık üreticisinin ve belediyenin atık
yönetim planlarını esas alan üç yıllık atık yönetim planını hazırlamak,
17) Üretici sorumluluğu kapsamında piyasaya sürenleri, tedarikçileri, satış noktalarını, aktarma
merkezleri, sanayi işletmeleri ile her türlü atık üreticilerini kayıt altına almak, yıllık beyanları
değerlendirmek,
18) Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, hava kalitesi planları ve eylem planlarının
hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yürütmek/koordine etmek,
halkın bilgilendirilmesi ve Bakanlığa raporlama işlemlerini gerçekleştirmek,
19) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, çevre mevzuatında
belirlenen esaslar çerçevesinde Mahalli Çevre Kurul kararlarının alınması maksadıyla gerekli
çalışmaları yapmak ve alınan kararları Bakanlığa bildirmek,
20) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık
ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasların uygulanmasını sağlamak, çevre ve insan
sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve
yaptırmak,
21) Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan kritozil asbest içeren diyaframlar hariç olmak
üzere, kritozil asbest liflerini içeren eşyaları elinde bulunduranları tespit etmek, etiketleme
yapmalarını sağlamak,
22) Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına yönelik izin vermek,
23) Kirlenmiş veya kirlenme riski olan sahaları saptamak, kirlenmiş sahalarda alınacak
tedbirleri belirlemek ve kirliliğin giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak,
24) Tekstil üreticileri tarafından hazırlanan/hazırlattırılan temiz üretim planlarını onaylamak,
uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak, temiz üretim planlarına ait gelişme raporlarını
değerlendirmek ve uygulamaları kontrol etmek,
25) “Arıtma Tesisi Belgesi” ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
26) Atık alım gemilerinin lisanslandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
27) Atık kabul tesisi onay belgeli tesislerin il müdürlüğü tarafından denetlenmesi, mevzuata
36
aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanmasını sağlamak,
28) İklim değişikliği ve ozon tabakasını incelten maddeler ile mücadele çerçevesinde
Bakanlıkça belirlenen mevzuat, hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak ve İklim
Değişikliği Eylem Planı'nın il düzeyinde izlenmesine yönelik koordinasyon görevini yürütmek,
29) Limanlarda kurulu bulunan atık kabul tesisleri ile uygulamaların takibini yapmak,
limanlardaki atıkların bertaraf/geri dönüşüme komisyon marifetiyle gönderilmesini sağlamak,
30) “Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve
Esaslara Dair Yönetmelik” çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek,
31) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında, katı atık
bertaraf tesisi, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon projesi, müşavirlik hizmetleri ve çevre
kirliliğinin giderilmesi projeleri için şartlı nakdi yardım talebinde bulunan idarelerin taleplerini
incelemek, yerinde inceleme yaparak tetkik formlarını oluşturmak ve eksikliklerini gidererek
Bakanlığa göndermek,
32) Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili piyasaya sürenleri, tedarikçileri, ambalaj üreticilerini
kayıt altına almak ve ilgili tüm tarafları denetlemek, eğitim faaliyeti yapmak, geçici faaliyet
belgeli veya lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerine ekonomik işletmelere ve
belediyelere ambalaj atıkları elektronik yazılım programı kullanıcı kodu ve şifre vermek,
ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında belediyeleri izlemek, denetlemek, belgelendirmeleri
incelemek,
33) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu oluşan atıkların geri kazanım veya bertaraf
amacıyla bölgeden çıkarılmasına onay vermek,
34) İl sınırları içinde faaliyet gösteren ve çevre izin/lisansına tabi olmayan araç lisansı ile geçici
depolama, ömrünü tamamlamış araç teslim yeri, ömrünü tamamlamış lastik geçici depolama
yerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde izin vermek, takibini yapmak,
35) Belediye birliklerinin/belediyelerin/büyükşehir belediyelerinin hazırlamış olduğu entegre
atık yönetim planının Bakanlığa sunulmasını ve planın uygulanmasını sağlamak,
36) Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme Formunun
süresi içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
37) Katı atık düzenli depolama tesislerinin ÇED aşamasından lisans aşamasına kadar olan
süreçte bütün faaliyetlerin kontrolü ve denetimini yapmak, gerekli görülmesi halinde Bakanlığa
rapor etmek,
38) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları ile gerekli iş ve işlemleri yürütmek ve
denetimlerini yapmak,
39) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermek, lisans verilen araç, belediye ve firma
bilgileri ile ilgili raporlama yaparak yılsonunda Bakanlığa göndermek,
40) Tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgileri sağlık kuruluşlarından ve belediyelerden temin
etmek, değerlendirmek ve yılsonunda rapor halinde Bakanlığa göndermek, tıbbi atık üreten
sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin/özel sektör
firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personeline eğitim vermek,
41) AAT tip proje başvuruları kapsamında, AAT tip proje yerinde inceleme formlarını
doldurmak ve tip proje başvuru dosyasını Bakanlığa göndermek,
42) Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranları tespit etmek,
etiketleme yapmalarını sağlamak,
43) Görev alanına ilişkin plan, proje ve yıllık denetim programını hazırlamak, onay için
37
Bakanlığa sunmak, denetim raporlarını hazırlamak, Çevre Kanunu
kurum/kuruluşların denetim yetki devrine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,
44) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
kapsamında
45) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ÇED Yeterlik ve Çevre Danışmanlık Belgesi alan
firmaların denetimlerini yapmak ve/veya Bakanlıkça yapılacak denetimlere katılmak, çevre
görevlisinin hizmet verdiği işletmenin denetimi sonunda Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim
Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Ek-1’de yer alan Çevre Görevlisi
Değerlendirme Formu’nu doldurmak.
46) Gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin çalışmasını kontrol etmek,
denetlemek,
47) Bakanlıkça belirlenen alıcı ortamlarda izleme çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak,
48) Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; sistemlerin düzenli
çalışmasını kontrol etmek, denetlemek,
49) Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği kapsamındaki
yetkilendirme, izin, denetim işlemlerini yapmak; egzoz gazı emisyon yetki belgesi almış
istasyonları denetlemek, idari yaptırım uygulamak; trafik zabıtaları ile koordineli bir şekilde
trafikte seyreden taşıtların egzoz gazı emisyon kontrolünü yaparak yönetmelikçe belirlenen
sınır değerlerle uygunluğunu denetlemek, idari yaptırımları uygulamak
50) Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının bakım, onarım ve kalibrasyon işlerini düzenli olarak
kontrol etmek, istasyonların elektrik kesintisi, güvenlik, kabin fiziksel kontrolü, istasyon teknik
arıza durumlarını ve ölçüm sonuçlarını takip etmek,
51) Alınan numuneye ait şahit numuneleri belirli aralıklarla Bakanlık laboratuarına ya da
Bakanlıkça yetkilendirilmiş diğer laboratuarlara göndermek, analiz sonuçlarını karşılaştırarak
olası uygunsuzluklarda Bakanlığa bilgi vermek,
52) ÇED Olumlu Kararı ve ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen projeleri; inşaat ve
gerçekleşme süreçlerinde yönetmelik hükümlerine göre izlemek ve kontrolünü yapmak ve
gerekli koordinasyonu sağlamak, idari yaptırımları uygulamak
53) Çevre Kanunu gereği yetki devri yapılmayan alanlarda gürültü kaynaklarına ilişkin
şikâyetlere istinaden denetim yapmak, gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya
çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve
değerlendirmek, gerektiğinde idari yaptırım uygulamak.
54) Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ile
bunlarla alakalı bütün konularda uygulama ve izleme süreçlerini yürütmek, gerekli tedbirleri
almak ve aldırmak, tesis ve faaliyetleri denetlemek,
55) 2872 sayılı Çevre Kanununun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında atıksu arıtma ve evsel
nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler ile atıksu arıtma tesisini kurmamış
organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin atıksu arıtma tesisi
ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesislerinin iş termin planlarını takip etmek, gerekli
denetimleri ve işlemleri yapmak,
56) Gerçekleştirdiği denetimlerde ve izlemelerde mevzuata aykırılık veya ihlal tespit edilmesi
durumunda ilgili idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
38
57) Su yataklarının korunması ve kirliliğinin önlenmesine yönelik akar ve kuru dere
yataklarından, göl yataklarından kum çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili faaliyetlerin
kontrolü ve denetimini yapmak.
58) Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ve bu tesislerde oluşan arıtma çamurlarının
mevcut durumlarına ilişkin Bakanlıkça talep edilen envanter bilgilerini göndermek.
59) “Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü” yönetmeliği çerçevesinde gerekli iş
ve işlemleri yürütmek.
60) Koku emisyonlarına ilişkin şikâyetlere istinaden, “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü
Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
61) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
e) Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
mevzuat çerçevesinde konuların önemi ve özelliğini göz önüne alarak toplantı tarihi ve gündem
sırasını belirlemek, başvurulara ilişkin eksik belgelerin tamamlanmasını sağlamak,
2) Yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda, uzman
raporuyla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmesine gerek
olmadığı tespit edilen başvurulara yazılı olarak yanıt vermek,
3) Korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekte planlara ilişkin teklif dosyalarını 3194 sayılı
İmar Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda incelemek, plan teklif dosyası, varsa eksik bilgi ve
belgeler ile düzeltmeleri tamamlatarak teknik inceleme raporu ile birlikte Bakanlığa sunmak,
4) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde ilgili mevzuat ve varsa imar planı kararlarına
uygun her türlü inşa faaliyeti, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj, ÇED sürecine
ilişkin görüş ve bunun gibi taleplere ilişkin iş ve işlemleri ilke kararları doğrultusunda
sonuçlandırılmak üzere ilgili TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak,
5) TVK Bölge Komisyonlarınca alınan kararın mevzuatla çelişmesi halinde üyelere bilgi
vermek, karar onaylanmadan ve dağıtımı yapılmadan, durumu belgeleriyle birlikte ivedilikle
Bakanlığa ileterek görüş istemek, Bakanlık görüşünün, TVK Bölge Komisyonunun ilk
toplantısında değerlendirilerek karara bağlanmasını sağlayarak kararlara ilişkin dosyaları il,
ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel gibi veriler dikkate alarak hazırlamak, tasnif ederek
arşivlemek,
6) Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tabiat
varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı yasanın, 13 üncü
ve 14 üncü maddelerinde tanımlanan satış, hibe, kiralama, tahsis, irtifak hakkı gibi işlemlere
ilişkin başvuruları ve 15 inci ve 17 nci maddelerinde tanımlanan takas ve kamulaştırma ile ilgili
iş ve işlemlere ilişkin başvuruları, yapılan araştırma sonucu hazırlanan uzman raporu ile TVK
Bölge Komisyonuna sunmak,
7) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri
koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair Bakanlıkça gelen talimatlar
doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,
39
8) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay,
değişiklik ve ilanına dair iş ve işlemleri yürütmek, tespit ve tescil edilen alanlara ilişkin sınır ve
koordinatlar ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,
9) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları
ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak
kullanılmak üzere tahsisinin gerçekleştirilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaların
tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,
10)
Yatırım ve AR-GE projelerine yönelik ihtiyaç analizleri ve envanter çalışmalarını
yaparak bu konulara ilişkin talepleri toplamak ve değerlendirmek, uygun olanların talep
dosyasındaki eksikliklerini ve projelerini tamamlatarak Bakanlığa iletmek, korunması gerekli
tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan turizm tesisi, resmi ve kamu tesisleri, ticari
amaçlı yapılar, sanayi yapıları, konut kooperatifleri vaziyet planları, spor tesisleri, kültür
tesisleri, akaryakıt servis istasyonları, tarım ve hayvancılık yapıları, günübirlik ve nokta
günübirlik alanlarda yapılacak tesisler, günübirlik hizmet noktaları, sahil ve kıyı bandı
düzenlemeleri, yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları, iskele, liman yat çekek projelerinin
(mimari-peyzaj) incelenerek yasal mevzuat doğrultusunda uygunluk görüşlerini vermek,
11) Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmazların tahsis, kullanım izni, kiralama ve işletme işlemlerini
yürütmek, denetlemek ve takibini yapmak,
12) Korunan alanlarda ve doğal sit alanlarında çevre eğitimi ve bilinçlendirme konularıyla ilgili
iş ve işlemleri yürütmek,
13) Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planı tekliflerini Bölge Komisyonu kararı ile
birlikte, tabiat varlıkları ve doğal sitler ile tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ve diğer koruma
statülerinin çakıştığı alanlarda ise ilgili bakanlıkların görüşü alındıktan sonra, Bölge
Komisyonu kararı ile birlikte Bakanlığa sunmak,
14) Askı süresi içinde planlara yapılan itirazları teknik görüşü ile birlikte Bakanlığa sunmak,
15) İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, mevzuata
aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
16) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı
getirilen özel mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya
da kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
17) Kara ve deniz alanları, tür ve habitat, yönetim planı, su kaynakları, enerji, Sosyo-ekonomik
yapı, katı atık yönetimi ve benzeri konularda gerçekleştirilecek her türlü proje ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek, gerektiğinde kontrollük, hak ediş ve kabul işlemlerini yapmak,
18) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi
incelemelerini yapmak ve inceleme raporu hazırlamak, hazırlanan inceleme raporunu TVK
Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, bulunmaması halinde Bakanlığa göndermek,
19) Bakanlık veya komisyonlara sunulmak üzere hazırlanan araştırma raporlarının ön
incelemesini yapmak üzere araştırma raporu değerlendirme ekibi kurmak, gerektiğinde
araştırma çalışmalarını yerinde denetlemek,
20) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında Bakanlıkça yapılacak yatırım projeleriyle ilgili
kontrollük işlemleri, hakediş ve kabul işlemlerini yapmak,
21) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
40
22) İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, ÖÇK
bölgelerinde kaçak yapı denetimlerini yapmak ve mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili
iş ve işlemleri yürütmek,
23) Ağaç kesimi, ağaçlandırma, parsellerin tel çit, taş duvar vb. ile çevrilmesi, dere temizliği
amacıyla malzeme alımı vb. konularla ilgili talepleri, imar planı kararları ve ilgili yerel
idarelerin görüşleri doğrultusunda değerlendirerek sonuçlandırmak,
24) Kıyı kullanımlarıyla ilgili taleplere yönelik inceleme ve değerlendirme yapmak, ihale ve
protokollere esas teknik şartnameleri hazırlayarak Bakanlıktan uygun görüş almak,
25) Plan hükümleri doğrultusunda her türlü taş, kum, çakıl, maden ocakları ile yer altı ve
yüzeysel içme suyu kaynaklarının kullanımına ilişkin görüş vermek,
26) Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ve hassasiyeti
nedeniyle, kullanım hakları sınırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı getirilen özel
mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya da
kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
27) Aşağıda verilmekte olan projelerin içerisinde bulunmak, koordinasyon ve işbirliğini
sağlamak;
a. Kara alanları ve deniz alanları biyolojik çeşitlilik araştırma projeleri,
b. Tür ve habitat araştırma, koruma ve izleme projeleri,
c. Yönetim planı hazırlama projeleri, katı atık yönetimi
d. Su kaynakları araştırma projeleri, su kalitesi izleme projeleri,
e. İyi tarım uygulamalarına yönelik araştırma ve uygulama projeleri,
f. Yenilenebilir enerji projeleri, araştırma, izleme ve planlama çalışmalarının CBS ortamına
aktarılması projeleri,
g. Sosyo-ekonomik yapının araştırılmasına yönelik projeler,
28) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
f) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve rezerv alanların tespitine yönelik
çalışmalar yapmak, kanun uyarınca ilan edilecek riskli alanlar için idarelerin taleplerini
incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında gerek görülmesi halinde Bakanlığa
bilgi vermek,
2) Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı, ulaşım,
tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak Bakanlığa
iletmek,
3) Gerçekleştirilecek dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği tespiti,
gayrimenkul değerleme ve uzlaşma görüşmeleri ile ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerin tespitine
yönelik çalışmalarda bulunmak,
4) Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun
olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, gerektiğinde kıymet takdir ve uzlaşma
komisyonlarının kurulması konusunda teklifte bulunmak,
5) İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü
uygulamaları ile ilgili sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri
yürütmek,
6) Bakanlıkça gerçekleştirilen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında,
41
verilen görevler dâhilinde paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri
yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele
kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek,
7) 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tasarrufuna geçen taşınmazların tahsisi,
kamulaştırılması ve satın alınması iş ve işlemlerini yürütmek,
8) 6306 sayılı Kanun çerçevesinde verilecek olan krediler ile ilgili olarak yapılan başvuruları
kabul etmek, incelemek, uygun görülenleri Bakanlığa iletmek,
9) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılabilecek olan kira yardımı, enkaz bedeli ödenmesi vb.
talepleri toplamak, değerlendirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
10) Riskli yapıların tespitini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen yapıları ilgili Tapu
Müdürlüğüne bildirmek, bu yapıları tahliye etmek, yıktırmak,
11) Yapılan itirazları ilgili komisyonlara havale etmek, bu komisyonların toplanması ve
çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
12) Kentsel dönüşüm proje alanları ile sınırlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak,
13) Bakanlığımızla işbirliği halinde dönüşüm projesi gerçekleştirmek isteyen yerel yönetimlerin
taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında alanlara ait teknik
bilgileri, mülkiyet durumunu ve dönüşüm gerekçesini içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlığa
iletmek,
14) Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut üretimi
amaçlarıyla; jeolojik ve jeoteknik etkenler, topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik
özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle, yerleşime uygun
alanları tespit etmek, hâlihazır harita yapımı, jeolojik- jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve
imar planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
15) Projelerin uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer birimler
ve kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde
sonuçlandırılmasını sağlamak,
16) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ait
envanterin tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
17) İl Müdürlüğü ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
g) Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden
Müdürlüğünün Görevleri
Sorumlu Şube
1) İl müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan
algılama ile ilgili çalışmaları Bakanlık koordinasyonluğunda yürütmek,
2) İl müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları veya yazılım geliştirme araçlarını
belirlemek, geliştirmek,
3) İl müdürlüğü bilgi ve iletişim çalışmaları için gereken her türlü donanım ve çevre birimlerini
tedarik etmek ve gerekli teknik desteği sağlamak,
4) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak il müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyaç
duyduğu alanlarda daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak,
5) İl müdürlüğü network ağı işletimini Bakanlık koordinasyonluğunda yürütmek,
6) İnternet erişim ve iletişim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
7) Bilgi ve iletişim konularında gereken eğitimlerin yapılmasını sağlamak,
42
8) İl Müdürlüğü bünyesinde oluşan donanım taleplerini değerlendirmek, alınması
kararlaştırılan donanımların onayını merkeze sunmak,
9) İl Müdürlüğünün web sayfasını kurumsal standartlara uygun hazırlamak, güncellenmesini
sağlamak.
10) İl Müdürlüğü bilişim projelerini Bakanlık koordinasyonluğunda yürütmek,
11) Coğrafi verilerin diğer birimler ve kurumlardan temin edilmesi amacıyla gerekli
koordinasyonu sağlamak, yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını
sağlamak,
12) Personel ihtiyacını karşılamak için Bakanlığa teklifte bulunmak,
13) Kurum içi, kurum dışı nakil ve açıktan atama, müktesep üstü kadrolara atama, vekâlet ve
geçici görevlendirmelerde, göreve başlama ve ayrılış tarihlerini bildirmek,
14) Personelin SGK sigortalı işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerini yapmak, Bakanlığa
göndermek,
15) Asaleti tasdik edilecek personelin Bakanlığa teklifini yapmak, tasdik edilen personele
"Yemin Belgesi" imzalatarak Bakanlığa göndermek,
16) Yeni işe başlayan memurlara "Etik Sözleşmesi" imzalatarak Bakanlığa göndermek,
17) Personelin her türlü izin işlemlerini takip etmek,
18) 4483 sayılı Kanun uyarınca personel hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturma
safahatını takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa bilgi vermek, disiplin işlemi yapılan
personele ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa göndermek,
19) Emekliye ayrılan işçi ve geçici personele kıdem tazminatının ödenebilmesi için Bakanlığa
teklifte bulunmak,
20) Birimler itibariyle memur, işçi, sözleşmeli ve geçici personelin unvanlarına göre sayısal
ortamda takibini yapmak,
21) İl Müdürlüğü lojmanlarında ikamet eden il teşkilatı personelinin takibini yapmak,
kurumdan ayrılanları veya atananları Bakanlığa bildirmek,
22) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde e-posta yolu ile yapılan başvuruları
cevaplandırmak ve ilgili birime havale işlemlerini yapmak,
23) Çalışan personelin sendikaya üyelik ve çekilme işlemlerini takip etmek,
24) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yetkili sendika ile kurum idari
kurulu toplantısında alınan kararları takip etmek,
25) Yetkili sendikanın belirlenmesi için tutanakları hazırlamak ve Bakanlıkla koordinasyonu
sağlamak,
26) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan derece-kademe terfilerinin maaş
bordrolarına girilmesini sağlamak,
27) SGK’ya tabi geçen hizmetler ile okul bitirme, hazırlık sınıfı okuma, yüksek lisans, doktora
ve askerlik hizmeti hakkında yapılan intibak işlemlerini maaş bordrolarına girmek,
28) Maaş ve kesenek karşılıklarını hesaplamak, kesenek karşılığını Sosyal Güvenlik Kurumu
hesabına yatırmak, kişiye alacağının ödenmesini sağlamak,
29) Bakanlık tarafından aylık rutin olarak gönderilen kıdem aylığına esas hizmet süresi
olurlarının personelin maaşına yansıtmak üzere saymanlığa göndermek,
30) Personelin SGK’ya tabi geçen hizmetlerini (TH sınıfında olanların çalışma belge asıllarının
ilgili personelden temin ettirilerek) birleştirmek ve emekliliğe esas fiili hizmet süresi ile ilgili
talepleri Bakanlığa göndermek,
43
31) Emeklilik talebinde bulunan personelin talep dilekçesini Bakanlığa iletmek ve alınan
emekliye sevk olurunu ilgili personele tebellüğ ettirmek, emekli ikramiye ve maaşı
bağlanabilmesi için tahsis işlemlerine esas olmak üzere istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa
göndermek,
32) Vefat eden personelin dul ve yetimlerine maaş bağlanabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri
vefat eden personel yakınlarından temin ederek Bakanlığa göndermek,
33) Hizmet borçlanması talebinde bulunan personelin (askerlik, ücretsiz izin, yurtdışında geçen
hizmetlerini vb.) borçlanma dilekçesi ile borçlanmaya ait bilgi ve belgelerini Bakanlığa
göndermek,
34) Egzoz gazı emisyon ölçüm pul ve ruhsatlarını Bakanlıktan tedarik etmek, muhafaza etmek
ve egzoz gazı emisyon ölçümü yapmaya yetkili istasyonlara dağıtımının yapılmasını sağlamak,
35) Satış işlemleri yapılan her tür (Egzoz Pulu, Egzoz Emisyon Ruhsatı, Ulusal Atık Taşıma
Formu, Gemi Transfer Formu, 1/100.000 ölçekli plan pafta örneği vb.) matbu belgelerin takip,
giriş-çıkış ve temin işlemlerini yürütmek,
36) Yemekhane ve misafirhane ile ilgili gelir ve giderlerin hesabını yapmak, mevzuata uygun
olarak defter tutmak, ilgili yerlere gelir ve giderleri kaydetmek,
37) Genel Evrak ve arşiv işlemlerinin, posta ve kurye işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
38) Arşiv ve dosyalama işlemlerini yapmak, arşivde bulunan evrakların uygun koşullarda
muhafaza edilmesini sağlamak, mevzuata göre miadı dolmuş evraklarla ilgili iş ve işlemleri
yapmak, arşivler arası evrakların transferini yapmak, yılsonunda üst makamlara gönderilmesi
gereken raporları düzenleyerek raporların üst makamlara ulaşmasını temin etmek,
39) Yangınla ilgili olarak söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerini oluşturmak,
gerekli olan talimatları hazırlayıp uygun yerlere asılmasını sağlamak, bina güvenliği için
gerekli olan tedbiri almak, aldırmak binada bulunması gereken yangın söndürme ile ilgili alet
edevat ve tüplerin periyodik dolum ve bakımını yaptırmak, sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri
takip etmek,
40) Aylık icmallerin Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
41) Hizmet binası ihtiyaçlarını belirlemek, giderilmesi ve takibini sağlamak,
42) Rutin hizmetlerin yürütülmesinde hizmet ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesini sağlamak,
hizmet alımları ile ilgili işlemleri yürütmek, 4734 ve 4735 sayılı Kanuna göre; İl Müdürlüğünün
malzeme ve hizmet alımı ihtiyacını karşılamak,
43) Hizmet binasının temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak,
44) Hizmet binasının güvenliğini sağlamak, güvenlik görevlilerinin sevk ve idare edilmesini
sağlamak,
45) Hizmet binasının bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,
46) İşyeri tabldot işlerini yürütmek,
47) Ulaşım giderleri ile ilgili alım işleri ve işlemleri yürütmek,
48) Sosyal tesis hizmetleri koordine ve takip etmek, sosyal tesislerin (lojman, misafirhane,
yemekhane vb.) iş ve işlemlerini yapmak,
49) Ödemesi yapılacak hak edişleri Saymanlığa göndermek üzere koordine etmek ve
tahakkuka bağlamak, icra işleri ile mahkeme işlerini yürütmek,
50) Hakediş ödemelerinde teminat işlerini takip edip işlemleri bitince neticesinde teminat
iadelerini yapmak,
51) Ayniyat işlemlerini takip etmek ve Bakanlığa bilgi vermek,
44
52) Memur ve İşçi personelin giyim yardımlarını yönetmelik uyarınca iş ve işlemlerini
yapmak,
53) Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Kurumsal Hesabına yatırılan tüm hizmet
bedellerinin elektronik sistem üzerinden takip ve teyit işlemini yapmak ve ilgili firma veya
kişiye hizmet bedeli karşılığı fatura düzenlemek,
54) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile yine aynı Kanuna tabi 4/b ve 4/c’li
personelin yıllık ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek ve Bakanlıktan talep etmek,
55) İş Kanununa tabi çalışan personelin yıllık ödeneklerini tespit ederek Bakanlıktan talep
etmek,
56) Müdürlüğün elektrik, su, telefon, internet ve ilan giderlerini alacaklı kurum ve kuruluşlara
ödemek,
57) 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi hizmet veren araçların sevk ve idaresini sağlamak, taşıtların
tamir ve bakımını yaptırmak, ruhsat, zorunlu trafik sigortası, muayene işlemlerini takip etmek,
akaryakıt ve tamir giderlerini kontrol ederek kaydını yapmak,
58) Su, doğalgaz, elektrik, telefon, kalorifer, pis su, klima asansör vb. tesisatların işletilmesi,
bakımının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,
59) İl Müdürlüğü Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi kayıtlarını tutmak,
60) Personele verilen ödül ve başarı belgelerini Bakanlığa göndermek,
61) Görevden uzaklaştırılan personele ait işlemleri takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa
bilgi vermek,
62) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
2.6
İnsan Kaynakları
2014 yılı verilerine göre Bakanlığımız İl müdürlüklerine ait genel personel dağılımı Grafik
2.1’de, İl müdürlüklerinde çalışan mühendis-mimar-şehir plancısı sayısı ise Grafik 2.2’de
verilmiştir. Buna göre Bakanlığımız İl müdürlüklerinde toplam 9056 kişi, mühendis-mimarşehir plancısı olarak da toplam 4170 kişi görev yapmaktadır.
İl müdürlüğümüzde Mayıs 2014 itibari ile toplam 82 kişi görev yapmakta olup bu personelin
istihdam şekli Grafik 2.3’de, görev dağılımı Grafik 2.4’de gösterilmiştir. Ayrıca kurum
personelinin bay-bayan sayısı Grafik 2.5’de, yaş dağılımı Grafik 2.6’da gösterilmiştir.
Müdürlüğümüzde Mühendis-mimar-şehir plancısı olarak görev yapan personel sayısı ise
35’dür. Bu personelin branş dağılımı sayısı Grafik 2.7’de belirtilmekte olup söz konusu
personelin bay-bayan sayısı Grafik 2.8’da, yaş Grafik 2.9’da gösterilmiştir. Ayrıca
Müdürlüğümüz bünyesinde 14 Tekniker görev yapmaktadır. Bu personelin branş dağılımı
sayısı Grafik 2.10’da belirtilmekte olup söz konusu personelin bay-bayan sayısı Grafik 2.11’de,
yaş dağılımı Grafik 2.12’de gösterilmiştir. Bunlara ek olarak Müdürlüğümüzde 7 Teknisyen
görev yapmaktadır. Bu personellere ait branş dağılımı Grafik 2.13’de, bay-bayan sayısı Grafik
2.14’de ve yaş dağılımı ise Grafik 2.15’de gösterilmiştir.
45
Grafik 2.1 İl Müdürlüklerine ait genel personel dağılımı
46
Grafik 2.2 İl Müdürlüklerinde görev yapan Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı dağılımı
47
İSTİHDAM ŞEKLİ (TOPLAM 82 KİŞİ)
3; 4%
1; 1%
2; 2%
657/4A S.D.M.K Kad. Memur
657/4B S.D.M.K. Söz. Memur
657/4C S.D.M.K. Geç. İşçi
İşçi
76; 93%
Grafik 2.3 Müdürlüğümüzde görev yapan toplam personelin istihdam şekli
48
PERSONEL GÖREV DAĞILIMI
35
35
30
25
20
15
14
10
8
7
5
5
2
0
İDARECİ
MÜH.-MİM.-ŞEH.
PLN.
TENİKER
TEKNİSYEN
ŞEF
3
3
ŞOFÖR
GEÇİCİ
PERSONEL
2
1
1
AYNİYAT
SAYMANI
AMBAR MEMURU
1
MEMUR
VHKİ
Grafik 2.4 Müdürlüğümüzde görev yapan personelin kadrolara dağılımı
49
BEKÇİ
BAY/BAYAN PERSONEL (TOPLAM 82 KİŞİ)
16; 20%
BAY
66; 80%
Grafik 2.5 Müdürlüğümüzde Görev Yapan Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı
50
BAYAN
PERSONEL YAŞ ARALIĞI
3; 4%
10; 12%
19; 23%
21; 26%
20-30 Yaş
30-40 Yaş
40-50 Yaş
50-60 Yaş
60 + Yaş
29; 35%
Grafik 2.6 Müdürlüğümüzde görev yapan personelin yaş aralığına göre dağılımı
51
10
BRANŞ DAĞILIMI (toplam 35 kişi)
10
9
8
7
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
0
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
MÜHENDİSİ
MİMAR
ŞEHİR
PLANCISI
MAKİNA
MÜHENDİSİ
HARİTA
MÜHENDİSİ
JEOLOJİ
MÜHENDİSİ
ÇEVRE
MÜHENDİSİ
ZİRAAT
MÜHENDİSİ
Grafik 2.7 Müdürlüğümüz Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı personelin branş dağılımı
52
1
1
MADEN
MÜHENDİSİ
KİMYA
MÜHENDİSİ
MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI BAY/BAYAN
PERSONEL (TOPLAM 35 KİŞİ)
7; 20%
BAY
28; 80%
Grafik 2.8 Müdürlüğümüz Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Bay/Bayan personel dağılımı
53
BAYAN
MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI PERSONEL YAŞ ARALIĞI (toplam 35 kişi)
5; 14%
9; 26%
3; 9%
20-30 Yaş
30-40 Yaş
40-50 Yaş
50-60 Yaş
18; 51%
Grafik 2.9 Müdürlüğümüz Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Bay/Bayan personelin yaş dağılımı
54
TEKNİKER PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI (toplam 14 kişi)
3; 21%
İNŞAAT TEKNİKERİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
1; 7%
7; 50%
HARİTA TEKNİKERİ
MAKİNA TEKNİKERİ
3; 22%
Grafik 2.10 Müdürlüğümüz Tekniker personelin branş dağılımı
55
TEKNİKER BAY/BAYAN PERSONEL (toplam 14 kişi)
2; 14%
BAY
12; 86%
Grafik 2.11 Müdürlüğümüz Tekniker Bay/Bayan personel dağılımı
56
BAYAN
TEKNİKER PERSONEL YAŞ ARALIĞI (toplam 14 kişi)
3; 21%
40-50 Yaş
50-60 Yaş
11; 79%
Grafik 2.12 Müdürlüğümüz Tekniker Bay/Bayan personelin yaş dağılımı
57
TEKNİSYEN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI (toplam 7 kişi)
1; 14%
1; 14%
İNŞAAT TEKNİSYENİ
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
MAKİNA TEKNİSYENİ
5; 72%
Grafik 2.13 Müdürlüğümüz Teknisyen personelin branş dağılımı
58
TEKNİSYEN PERSONEL BAY/BAYAN (toplam 7 kişi)
2; 29%
BAY
BAYAN
5; 71%
Grafik 2.14 Müdürlüğümüz Teknisyen Bay/Bayan personel dağılımı
59
TEKNİSYEN PERSONEL YAŞ ARALIĞI DAĞILIMI (toplam 7 kişi)
1; 14%
30-40 Yaş
40-50 Yaş
50-60 Yaş
4; 57%
2; 29%
Grafik 2.15 Müdürlüğümüz Teknisyen Bay/Bayan personelin yaş dağılımı
60
2.7
Fiziksel Kaynaklar
2.7.1 Taşınmazlar
İl Müdürlüğümüze ait 1 adet hizmet binası, 1 adet misafirhane binası ve 1 adet lojman
bulunmaktadır. Hizmet binamız bodrum dâhil 5 katlı olup toplam 2045 m² kapalı alana sahiptir.
Misafirhane binamız ise zemin kat dâhil
Müdürlüğümüz Hizmet Binasına bitişik olan misafirhanemiz 3 katlı olup toplam 690 m² kapalı
alana sahiptir. Zemin katta 100 kişilik toplantı salonu, diğer iki katta 7 oda, 14 yatak kapasitesi
bulunmaktadır.
Niğde Yukarı Kayabaşı Mahallesinde, Vali Konağı yanında bulunan lojmanlarımız 2 Blok ve
16 Daireden oluşmaktadır. Arsa alanı 1597,24 m2 olup toplam yapı alanı 2376 m2’ dir.
Resim 2.1 Hizmet binası dış görünüş
61
Resim 2.2 Hizmet binası iç görünüş
Resim 2.3 Misafirhane binası
62
Resim 2.4 Lojman Binası A Blok binası
Resim 2.5 Lojman Binası B Blok binası
63
Resim 2.6 Lojman Binası arka görünüş
2.7.2 Araçlar
Müdürlüğümüz emrine tahsisli 1 adet makam aracı, 7 adet arazi aracı ve 1 adet Çevre Denetim
aracı olmak üzere toplam 9 adet araç bulunmaktadır.
Resim 2.7 Müdürlüğümüz otopark ve araçları
64
2.8
Teknolojik Yapı
Müdürlüğümüz; Bilim ve teknolojideki gelişmeler ışığında; günlük hayatımızın bir parçası olan
teknolojiyi yakından takip etmektedir.
Bu amaçla Hizmet binamız son teknolojiye hizmet verecek şekilde altyapıyla donatılarak
Telekom’dan 10 Mbps hızında metro internet hizmeti verilmektedir.
Teknolojik altyapımız 20 kVa’lık UPS cihazı ve 75 kVa’lık diesel jeneratörle korunmaktadır.
Bakanlığımızın Tüm illere sağladığı csb.local kapalı devre hizmetinden faydalanarak yüksek
dizeyde bilgi güvenliğine sahip bulunmaktadır.
Müdürlüğümüz teknolojik altyapıdan yararlanarak kurumsal e-posta hizmeti alarak, teknolojiyi
diğer kurumlardan bir adım daha ileri taşımaktadır.
Sunulan teknolojik imkân çerçevesinde Personel Bilgi Sistemi (İKBS) hayata geçirilerek
çalışanlarımız kendileri ile ilgili gelişmeleri anlık olarak takip etmekte olup özlük haklarında
meydana gelen gelişmeleri anlık takip edebilmektedirler.
Teknolojik gelişmeler ışığında uzaktan uygulamalı eğitimlere yönelik olarak Müdürlük toplantı
salonu video konferans sistemiyle donatılmıştır.
Tablo 3.2 Teknolojik alt yapıya hizmet eden malzeme envanterimiz
Malzemenin Adı
Miktarı
Beton Test Cihazı
3
Alçak Basınçlı Kompresör
1
Jeneratör
1
Kesintisiz Güç Kaynağı
1
Mesafe Yükseklik Ölçme Cihazı
2
Hassas Ölçme Cihazı
1
Gürültü Ölçme Cihazı
1
Radyoaktif Ölçme Cihazı
1
Emisyon Ölçme Cihazı
2
Su ve Atık Su Analiz Cihazı
2
Masa Üstü Bilgisayar
58
Diz Üstü Bilgisayar
26
Yazıcı
50
Masa Üstü Tarayıcı
3
Fotokopi Makinası
3
Projeksiyon
2
GPRS Cihazı
1
Sağlanan teknolojik imkân ve güvenlik sayesinde internet üzerinden birçok e-uygulamalar
imkânı sağlanmaktadır. Bu amaçla daha hızlı, güvenilir ve kaliteli bir iş akışı sunmaktadır.
65
Şehircilik Uygulamaları
Yapı Denetim Sistemi: Yapı denetiminde yer alan tüm özel ve tüzel kişilerin kendi
sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli takip edebilmelerini ve verimli bir biçimde yerine
getirebilmelerini sağlamak amacını güden bir yazılım otomasyon sistemidir.
Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi(YAMBİS): Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS)
ile yapı ruhsatına tabi inşaat ve tesisat müteahhitlerinin kayıt altına alınacağı ve İmar Kanunu
kapsamında kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında faaliyetlerinin durdurulabileceği
bir uygulamadır. Ayrıca yapı ruhsatına tabi inşaat yapan müteahhitlerinin kayıtları tutularak
denetlenmesi amaçlanmakta olup yapı müteahhitliğinin, yeterliliği haiz olanları yapabileceği
bir sektör haline gelmesi hedeflenmektedir.
e-Kooperatif Yapı Kooperatifleri Sistemi: Yapı kooperatifleri hakkında, kayıt, tescil, denetim,
genel kurullarda temsilci bulundurma, tasfiye işlemleri gibi görevler Bakanlığımızın taşra
teşkilatları olan Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri aracılığı ile yerinden yürütülecektir. Bu
bağlamda Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sunacakları başvuru evrakları, ek belgelere
ilişkin standart formalar ve uyulması gereken kurallar sistem üzerinden takip edilmektedir.
Çevre Uygulamaları
e-Çed uygulaması: ÇED yönetmeliğine tabi tesislerin proje ve müracaat dosyaları sistem
üzerinden takip edilmektedir. Kurum, Kuruluş ve ya işletmeler bir projeye başlamadan önce
Bakanlığımızca kurulan elektronik sistem üzerinden yapacakları faaliyet ile ilgili
hazırlayacakları ÇED ve proje tanıtım dosyalarını girerek müracaatlarını yapmaktadır. Bu
sayede zaman kırtasiye ve maliyet oranı düşürülmektedir. Böylece anında eksikler tespit
edilerek hızlı bir dönüş sağlanmaktadır.
Çevrimiçi Çevre İzinleri İzin lisans yönetmeliğine tabi Kurum, Kuruluş ve ya işletmeler
hazırlayacakları izin dosyalarını sistem üzerinden Bakanlığımızın e-izin sistemine yükleyerek
zaman kırtasiye ve maliyet oranı düşürülmektedir. Böylece anında eksikler tespit edilerek hızlı
bir dönüş sağlanmaktadır.
Hava Kalitesi İzleme Sistemi: İstasyonda ölçülen değerler öncelikle elektronik ağ sistemi
sayesinde Bakanlığımız veri toplama merkezine iletilmekte olup buradan da İl
Müdürlüğümüzde bulunan bilgisayar ve modem aracılığı ile bilgiler elektronik ortama
aktarılmakta ve istenildiği zaman ulaşılabilecek nitelikte depolanmaktadır. Bu ölçümlere ait
saatlik, günlük, haftalık ve aylık verilerin internet sitesinden www.havaizleme.gov.tr
adresinden izlenmesi mümkündür. Söz konusu istasyon, havayı temizlemeye yönelik olmayıp
hava kalitesi niteliği hakkında bilgi almaya yönelik donanıma sahiptir.
Atık Ambalaj Bilgi Sistemi: Ambalaj ürütücüleri ve piyasaya ambalajlı ürün süren işletmelerin
yönetmelik gereği piyasaya sürülen ambalaj miktarlarını bildirmek ve piyasaya sürdükleri
ambalajların belirli bir yüzdesini toplatmak zorundalardır. Bununla ilgili olarak üretilen
ambalaj miktarı, piyasaya sürülen ambalaj miktarı ve toplanan ambalaj miktarları internet
üzerinden bildirimlerini yapmaktadırlar ve bu sayede takibi yapılmaktadır.
Ambalaj Atık Bildirimi Sistemi: Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS): Kurum, Kuruluş ve ya
işletmeler yılık ürettikleri tehlikeli atıkların miktarlarını ve bu atıkların nasıl bertaraf edildiğini
66
bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini kendilerine Baknlıkça verilen Kullanıcı adı ve
şifresiyle girerek beyanlarını yapabilmektedirler. Yapılan beyanlar anlık ve kola bir şekilde
takip edilmektedir.
Egzoz Gazı Emisyon Bilgi Sistemi (EGSİS): İlimizde Egzoz emisyonu ölçümü yetkisi verilen
istasyonlar satılan pul ve ruhsat sayıları denetlenen araç sayıları ve uygulanan cezaların girişinin
Müdürlüğümüzce yapıldığı ve bakanlıkça takip edildiği bir sitemdir.
SEVESO Bildirim Sistemi: Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları
maddeler ile miktarlarını Bakanlık’a beyan ettikleri sistemdir. Yönetmelik gereği işletmeler
tarafından yapılması gerekli bu beyan, Seveso Bildirimi olarak adlandırılır.
Kütle Denge Sistemi: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış geri kazanım ve
bertaraf tesislerinin kabul ettikleri atıkların, yakma prosesi sonucu ortaya çıkan ısıl güç
toplamlarının, diğer prosesler sonucunda oluşabilecek nihai ürün ve atıkların kayda alınması,
raporlanması ve izlenmesi amaçlanmıştır.
Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT): Tehlikeli Atık Beyan Sisteminde (TABS) firma
veri tabanı olarak Maliye Bakanlığının vergi numarasına göre kayıt ettiği sanayi mükellefleri
atık beyanı için kullanılmaktadır. Yine Tehlikeli Atık Beyan Sistemi başta olmak üzere çeşitli
veri sistemleri ile entegre olarak hazırlanan Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT)
Emniyet Genel Müdürlüğünün tescil işlemlerinde kullandığı verileri web servis hizmeti
kanalıyla atık takip sistemi amacıyla Bakanlığımız tarafından kullanılmaktadır.
Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) üzerinden üretilen veriler Emniyet Genel
Müdürlüğüne web servis kanalıyla açılarak yol denetimlerinde bu verilerin kullanılması
sağlanacaktır.
Ozon Tabakasını İncelten Gazların Kontrolü (OTİM): Ozon tabakasını incelten maddelerin
üretim ve tüketimlerinin kontrol altına alınması, bu maddelerin ülke içinde kullanım alanlarının
ve miktarlarının bildiriminin yapıldığı sistemdir.
Ömrünü Tamamlamış Araç Bilgi Sistemi: İl Müdürlüğümüzce izin verilen işletmelerin
kaydedildiği ve ömrünü tamamlamış araçların yetkili firmalarda kayıttan düşümünün yapıldığı
bir sistemdir.
3
DURUM ANALİZİ
3.1
Paydaş Analizi
3.1.1 Paydaşların Tespit Edilmesi
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün faaliyetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ve
olumsuz etkilenen paydaşlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına, Meslek Oda Temsilciliklerine, Basın Yayın Kuruluşları ve Temsilciliklerine,
Yüklenici Firmalara, Yapı Denetim Firmalarına uygulanmıştır. Anketler gizlilik ve gönüllülük
esasına riayet edilerek, elden paydaşlara ulaştırılmıştır. İç paydaş anketine 66 personel, dış
paydaş anketine 21 paydaş katılmıştır. Kurum paydaş matrisi Tablo 3.12de gösterilmektedir.
67
Tablo 3.1 Kurum paydaş matrisi
İç
Dış
Temel Stratejik Hizmet
Paydaş Paydaş Ortak Ortak
Alan
Kuruluşlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Niğde Valiliği
İl Jandarma Komutanlığı
Niğde Merkez Belediye Başkanlığı
Cumhuriyet Başsavcılığı
Niğde Üniversitesi Rektörlüğü
Vali Yardımcıları
Altunhisar Kaymakamlığı
Bor Kaymakamlığı
Çamardı Kaymakamlığı
Çiftlik Kaymakamlığı
Ulukışla Kaymakamlığı
İl Emniyet Müdürlüğü
PMYO Müdürlüğü
Altunhisar Belediyesi
Bor Belediyesi
Çamardı Belediyesi
Çiftlik Belediyesi
Ulukışla Belediyesi
İl Müftülüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Kapalı Cezaevi Müdürlüğü
Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı
Bilim-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Sosyal Güven. Kur. Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Tapu Kadastro Müdürlüğü
MEPAŞ İl Koordinatörlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İl Ticaret Müdürlüğü
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
İl Nüfus ve Vat. Müdürlüğü
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
Kültür Turizm Müdürlüğü
İl Defterdarlığı
68
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Milli Emlak Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
İl Telekom Müdürlüğü
PTT Baş Müdürlüğü
DDY Gar Müdürlüğü
DSİ 45.Şube Müdürlüğü
Meteoroloji Müdürlüğü
Orman İşletme Müdürlüğü
Orman ve Su İşletme Şube Müdürlüğü
Özel ve Tüzel Kişiler
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
3.1.2 Paydaşları Önceliklendirme
Hizmet sunumu açısından tüm paydaşlarımız eşit ağırlığa sahip olması nedeniyle,
paydaşlarımız arasında herhangi bir önceliklendirme yapılmamıştır.
3.1.3 İç Çevre Analizi
İl Müdürlüğümüz stratejik plan çalışmaları kapsamında; kurumumuz iç paydaşı olarak kurum
personelleri belirlenmiştir. Personelin memnuniyetlerini belirlemek için
“Yüzde yüz
memnunum”, ” Büyük ölçüde memnunum”, “Yarı yarıya memnunum”, “Bir ölçüde
memnunum” ve “Hiç memnun değilim” seçeneklerinden kendilerine uygun düşen memnuniyet
derecesini işaretlemesi istenilmiştir. Kurum personelinin verdiği cevaplar ışığında ortalama
memnuniyet puanını belirlemek için;
Yüzde yüz memnunum
: 5 puan
Büyük ölçüde memnunum
: 4 puan
Yarı yarıya memnunum
: 3 puan
Bir ölçüde memnunum
: 2 puan
Hiç memnun değilim
: 1 puan
Olacak şekilde anket sorularına verilen cevaplar 5 (beş) üzerinden değerlendirmeye tabi
tutulmuş ve her başlık için bir ortalama memnuniyet puanı hesaplanmıştır. Soruların ve
başlıkların memnuniyet puanlarına göre kurumun güçlü ve zayıf yönleri belirlemek
amaçlanmıştır. Kurum personeline yapılan anket çalışması sonuçları aşağıda belirtilmektedir.
İç paydaş anketi ilk bölümünde; personelin Kurum İdarecileri hakkındaki memnuniyet düzeyini
belirlemek amaçlanmıştır. Grafik 3.1 söz konusu bölümün analizini göstermektedir.
İkinci bölümde ise personelin Bakanlık tarafından yapılan meslek içi eğitimler hakkındaki
memnuniyet düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Grafik 3.2 söz konusu bölümün analizini
göstermektedir.
69
Kurum personeline uygulanan anketin üçüncü bölümünde ise; personelin mesleki alanda
kullandığı bilgisayar programı, alet ve araçlara dönük bilgi seviyesi tespit etmek amaçlanmıştır.
Grafik 3.3 ve Grafik 3.4 söz konusu bölümün analizini göstermektedir.
Anketin dördüncü bölümünde; kurum personelinin şubesindeki mesleki çalışma hayatı
hakkındaki memnuniyetini belirlemek amaçlanmıştır. Grafik 3.5 söz konusu bölümün analizini
göstermektedir.
Kurumun sosyal olanaklarına dair personelin memnuniyet seviyesini belirlemek için anketin
beşinci bölümündeki sorular yöneltilmiştir. Grafik 3.6 söz konusu bölümün analizini
göstermektedir.
Kurum personelinin kurum kaynaklarına dair memnuniyet seviyesi, uygulanan anketin altıncı
bölümünde tespit edilmeye çalışılmıştır. Grafik 3.7 söz konusu bölümün analizini
göstermektedir.
Kurum personelinin iş arkadaşları ile ilişkilerindeki memnuniyet düzeyi anketin yedinci
bölümde tespit edilmeye çalışılmıştır. Grafik 3.8 söz konusu bölümün analizini göstermektedir.
İş yaşamı içerisinde kurum personelinin iş yükü ve zaman planlaması konularında ki
memnuniyet düzeyi anketin sekizinci ve dokuzuncu bölümlerinde sorulan sorularla tespit
edilmeye çalışılmıştır. Grafik 3.9 söz konusu bölümler in analizini göstermektedir.
Kurum sosyal olanakları dahilinde personelin eksikliğini hissettiği sosyal olanakları anketin
onuncu bölümünde tespit edilmeye çalışılmıştır. Grafik 3.10 söz konusu bölümün analizini
göstermektedir.
Kurumun topluma etki ve katkısına dair personelin görüşleri anketin on birinci bölümünde
sorulan sorular ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Grafik 3.11 söz konusu bölümün analizini
göstermektedir.
70
Ortalama Memnuniyet Puanı : 2.56
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,90
2,77
2,61
2,50
2,48
2,83
2,55
2,46
2,38
2,38
2,20
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
İşleri zamanlama Destek verme ve Bizi dinlemesinden Değer vermesi ve
ve planlama
teşvik etme
ve dikkate
bizleri
biçiminden
uygulamalarından
almasından
önemsemesinden
Olanak yaratması İşleri zamanında Yapılan işleri ve Getirdiği kuralların İşleri dengeli veya İdareciler, yaratıcı
ve çözüm
duyurması ve
başarıları takdir
uygulanabilir
adil bir şekilde
ve yenilikçi
bulmasından
bilgilendirmesinden
etmesinden
olmasından
dağıtmasından
düşüncelerin
üretilmesi ve teşvik
etmesinden
Grafik 3.1 İç paydaş anketi 1. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi
71
Ortalama Memnuniyet Puanı : 2.77
5,00
4,50
4,00
3,50
3,05
2,87
3,00
2,77
2,66
2,48
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Hizmet içi, gelişme
eğitimlerinden
Eğitim konularının
içeriğinden
Eğitim programlarının
zamanlamasından
Eğitimleri veren
eğitimcilerden
Grafik 3.2 İç paydaş anketi 2. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi
72
Bu eğitimlerle geliştiğimi
hissetmekten
60,00%
53,23%
50,00%
44,23%
40,00%
35,48%
30,77%
30,00%
25,00%
20,00%
11,29%
Evet
10,00%
Hayır
Kısmen
0,00%
Mesleki alanda kullandığınız bilgisayar programlarınıza vakıf
olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Mesleğiniz dâhilinde kullandığınız araçların (GPS, Lazer metre,
course cihazı, donatı tespit cihazı, total station… vs) kullanımına vakıf
olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Grafik 3.3 İç paydaş anketi 3. Bölüm değerlendirmesi
73
40,00%
Çok iyi
35,29%
İyi
Kısmen
Orta
Bilmiyorum
35,00%
31,82%
30,77%
30,00%
25,00%
20,00%
31,82%
27,87%
25,49%
24,62%
19,23%
18,46%
18,03%
19,23%
15,38%
14,75%
13,73%
15,00%
11,54%
11,48%
10,00%
8,20%
10,61%
3,03%
10,77%
9,80%
13,11%13,64%
11,76%
9,09%
6,56%
6,15%
4,62%
5,00%
3,85%
1,96%
1,96%
0,00%
0,00%
0,00%
Word
18,46%
16,92%
Excel
Powerpoint
Statik hesap
programları
Netcad
Grafik 3.4 İç paydaş anketi 3. Bölüm değerlendirmesi
74
AutoCad
Oska
Ortalama Memnuniyet Puanı: 2.63
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,77
2,68
2,70
2,62
2,52
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Çalıştığım şubede yetenek Çalıştığım şubede kendimi Çalıştığım şubede kendimi
ve becerilerimi
kanıtlayabilecek işler ve
geliştirebiliyor olmaktan
sergileyebiliyor olmaktan
görevler yapabiliyor
olmaktan
Çalıştığım şubem ile ilgili
beklentilerimi karşılıyor
olmaktan
Grafik 3.5 İç paydaş anketi 4. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi
75
Çalıştığım şubede
yaratıcılık yeteneğimi
kullanabiliyor olmaktan
Ortalama Memnuniyet Puanı: 2.98
5,00
4,50
4,23
4,00
3,61
3,47
3,50
3,00
2,50
2,39
2,34
1,83
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Kurumun konaklama Çalışma büromuzun Çay, kahve vb. içecek
Kurum kültürü
olanaklarından
fiziki düzenlemesinden
imkânlarından
oluşturmaya yönelik
olarak düzenlenen
sosyal etkinliklerden
Kurumdaki sosyal
dayanışmadan
Grafik 3.6 İç paydaş anketi 5. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi
76
Kurum binasının
(odalar, tuvaletler ve
koridor) temizliğinden
Ortalama Memnuniyet Puanı: 4.03
5,00
4,50
4,02
4,07
4,02
Kullandığımız kırtasiye malzemelerinin
yeterliliğinden
Bilgisayarların ve yazıcıların yeterli
olmasından
Bilgisayar programlarının yeterli
olmasından
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Grafik 3.7 İç paydaş anketi 6. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi
77
Ortalama Memnuniye Puanı: 3.59
5,00
4,50
4,00
3,63
3,56
Arkadaşlarımın
birbirlerine yardımcı
olmalarından
Arkadaşlarımın
birbirlerini son
gelişmelerden haberdar
etmelerinden
3,73
3,48
3,50
3,57
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Arkadaşlarımın
birbirlerine saygı
duymalarından
Arkadaşlarımın
Arkadaşlarımın sahip
birbirlerine pozitif
oldukları bilgiyi
enerji yüklemelerinden,
paylaşmalarından
olumlu ve yapıcı
olmalarından
Grafik 3.8 İç paydaş anketi 7. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi
78
5,00
Ortalama Memnuniyet Puanı:
Bölüm 8: 3.08
Bölüm 9: 3.20
4,50
4,00
3,50
3,00
3,13
3,37
3,19
3,40
2,93
2,82
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Üstlendiğim işlerin Katıldığım komisyon,
Üstlendiğim
İşlerimi yapmak için Zamanımı etkili bir Kurumun değişik
fazlalığından, iş yükü komite, kurul veya organizasyon işleri
yeterince zaman
şekilde kullanıyor görev ve faaliyetler
ağırlığından
benzer türdeki
veya benzeri
bulabiliyor olmaktan
olmaktan
için uyguladığı
çalışmalardan
faaliyetlerden
zaman
planlamasından
Grafik 3.9 İç paydaş anketi 8. Bölüm ve 9. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi
79
100,00%
İstiyorum
90,00%
Farketmez
İstemiyorum
80,00%
70,00%
70,97%
69,35%
60,00%
50,00%
48,39%
50,00%
43,55%
40,00%
30,00%
32,26%
25,81%
27,42%
17,74%
20,00%
10,00%
0,00%
4,84%
Kurumumuzda öğle yemeği
çıkartılmasını
8,06%
1,61%
Kurumumuzda personel servisi
imkânı
Kurumumuzda soyunma odası ve
dolap bulunmasını
Grafik 3.10 İç paydaş anketi 10. Bölüm değerlendirmesi
80
Kurumumuzda Sosyal tesislerin
(misafirhane, kamelya) düğün,
nişan vb. organizasyonlara
açılmasını
Ortalama Memnuniyet Puanı: 3.06
5,00
4,50
4,00
3,69
3,50
3,00
3,08
2,83
2,74
Kurumuzun görev, yetki ve
sorumlulukları toplum
tarafından bilinmektedir
Kurumumuzda yerel ve
genel toplum üzerinde
olumlu etki bırakacak
çalışmalar yapılmaktadır
2,97
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Kurumumuz doğal
Kurumuzda geri dönüşümü
kaynakları korumakta ve
mümkün atıklar
doğal çevrenin korunması
toplanmaktadır.
için gayret göstermektedir
Grafik 3.11 İç paydaş anketi 11. Bölüm memnuniyet değerlendirmesi
81
Kurumumuz, çağın
gerektirdiği değişme ve
gelişmeleri takip
edebilmekte ve bu
gelişmeleri çalışma hayatına
taşıyabilmektedir.
3.1.4 Dış Çevre Analizi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğünün Dış Paydaşlarına uygulanan anketin
birinci bölümünde Müdürlüğümüzün hizmeti konusundaki kamuoyunun bilgi seviyesinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Grafik 3.12 söz konusu bölümün analizini göstermektedir.
Niğde İl Müdürlüğünün Dış Paydaşlarına uygulanan anketin ikinci bölümünde Dış Paydaşlara
Müdürlüğümüzün hangi şubeleri ile çalıştıkları sorulmuş olup, Müdürlüğümüzün muhatap
olunan şubelerinin sıralaması oluşturulmuştur. Grafik 3.13 söz konusu bölümün analizini
göstermektedir.
Niğde İl Müdürlüğünün Dış Paydaşlarına uygulanan anketin üçüncü bölümünde
Müdürlüğümüz ile çalışılan kurum arasındaki yetki/hizmet çatışması durumunun ortaya
konulması amaçlanmıştır. Grafik 3.14 söz konusu bölümün analizini göstermektedir.
Müdürlüğümüzün Dış Paydaşlarına uygulanan anketin dördüncü bölümünde Kamuoyunun
Müdürlüğümüz hakkında hangi kaynaklardan bilgi edinilebildiği bilgisine ulaşılmaya
çalışılmıştır. Grafik 3.15 söz konusu bölümün analizini göstermektedir.
Müdürlüğümüzün Dış Paydaşlarına uygulanan anketin beşinci bölümünde Müdürlüğümüzün
Dış Paydaşları ile olan ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Grafik 3.16 ve Grafik 3.17 söz
konusu bölümün analizini göstermektedir.
Müdürlüğümüzün Dış Paydaşlarına uygulanan anketin altıncı bölümünde Müdürlüğümüz
personelinin hizmet sunumundaki kalitesi tespiti edilmeye çalışılmıştır. Grafik 3.18 söz konusu
bölümün analizini göstermektedir.
Son olarak, Müdürlüğümüzün Dış Paydaşlarına uygulanan anketin yedinci bölümünde
Müdürlüğümüzün fiziksel imkânları sorgulanmıştır. Grafik 3.19 söz konusu bölümün analizini
göstermektedir.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,00%
Yeterli bilgi sahibiyim
Kısmen bilgi sahibiyim
Bilgim yok
Grafik 3.12 Dış paydaş anketi 1. Bölüm değerlendirmesi
82
50,00%
40,00%
30,00%
25,00%
25,00%
20,00%
12,50%
10,42%
10,42%
10,00%
6,25%
6,25%
4,17%
0,00%
Altyapı ve Kentsel İmar ve Planlama Yapı Denetimi ve
Dönüşüm
Yapı Malzemeleri
Tabiat
Varlıklarını
Koruma İşleri
Proje ve Yapım
İşleri
Çevre Yönetimi
Grafik 3.13 Dış paydaş anketi 2. Bölüm değerlendirmesi
83
ÇED İzin ve
Denetimi
Bilgi
Teknolojileri,
İnsan Kaynakları
ve Destek
Hizmetleri
100,00%
90,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
10,00%
0,00%
Hayır
Evet
Grafik 3.14 Dış paydaş anketi 3. Bölüm değerlendirmesi
84
Fikrim yok
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
28,57%
30,00%
25,00%
25,00%
20,00%
19,64%
17,86%
15,00%
10,00%
5,36%
3,57%
5,00%
0,00%
0,00%
Kurum internet
sitesi
Yürütülen
çalışmalar
Basın-yayın
Eğitim
faaliyetleri
Tanıtım
faaliyetleri
Grafik 3.15 Dış paydaş anketi 4. Bölüm değerlendirmesi
85
Hukuki
durumlar
Kurum personeli
Ortalama Memnuniyet Puanı: 3.93
5,00
4,50
4,00
3,95
3,89
3,84
3,95
3,90
4,05
3,80
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
İl Müdürlüğünün İl Müdürlüğü çağın İl Müdürlüğü şeffaf İl Müdürlüğü diğer İl Müdürlüğünün İl Müdürlüğü paydaş
İl Müdürlüğü
ilgili çalışma
gerektirdiği
bir yönetim
paydaşlarla
diğer paydaşlar ile geri dönüşlerine açık paydaşların soru ve
alanındaki
yeniliklere hızla
anlayışıyla hizmet koordineli çalışan bir ilişkileri güçlüdür
bir kurumdur
sorunlarını dikkate
faaliyetleri eksiksiz
uyum sağlama
vermektedir
kurumdur
alan bir kurumdur
yapılmaktadır
yeteneğine sahiptir
Grafik 3.16 Dış paydaş anketi 5. Bölüm değerlendirmesi
86
Ortalama Memnuniyet Puanı: 3.93
5,00
4,50
4,05
4,00
4,05
3,95
3,80
3,95
3,95
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
İl Müdürlüğü
İl Müdürlüğü yürütülen İl Müdürlüğü verilen İl Müdürlüğü görevleri
İl Müdürlüğü
İl Müdürlüğü
paydaşların sorunlarına iş ve işlemler açısından
hizmetlerin bütünü kapsamında rehberlik vefaaliyetlerini güvenilir ve
paydaşlarına yasal
çözüm üreten bir anlayış tutarlı bir kurumdur.
düşünüldüğünde
önderlik yapmaktadır
tarafsız bir şekilde
çerçeve içerisinde
ile yaklaşmaktadır.
beklentilerimi karşılayan
yürütmektedir.
bürokratik kolaylık
bir kurumdur
sağlayan bir kurumdur
Grafik 3.17 Dış paydaş anketi 5. Bölüm değerlendirmesi (devam)
87
Ortalama Memnuniyet Puanı: 4.02
5,00
4,50
4,15
4,10
3,89
4,00
4,15
4,05
4,00
4,05
4,00
4,00
3,79
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Güler yüz
İşlem hızı
Tarafsızlık
Yeniliklere açık
olma
Hatasız işlem
Kurum
personeline
ulaşılabilirlik
Mesleki Bilgi
düzeyi
Grafik 3.18 Dış paydaş anketi 6. Bölüm değerlendirmesi
88
İletişim becerisi Sorulara anlaşılır Müdürlüğümüzün
cevap verme
diğer görev, yetki
ve sorumlulukları
hakkındaki bilgi
seviyesi
Ortalama Memnuniyet Puanı: 4.15
5,00
4,50
4,20
4,10
4,21
4,30
4,26
4,10
3,85
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Binanın ulaşım
kolaylığı
Otopark imkânları Bekleme olanakları Bina iç/dış temizliği Bina dış görünüm
estetiği
Grafik 3.19 Dış paydaş anketi 7. Bölüm değerlendirmesi
89
Bina içi/dışı
danışma ve
yönlendirme
olanakları
Engellilerin hizmet
binası içi/dışı erişim
kolaylığı
3.2
GZFT ANALİZİ
3.2.1 Güçlü Yönler
1İl Müdürlüğü personelinin iş yükü ağırlığı, üstlenilen organizasyon ve benzeri
faaliyetlerden memnuniyet düzeyinin yüksek olması.
2İl Müdürlüğü personelinin özlük işlemleri ve sağlık hizmetlerine yönelik işlemlerinin
düzenli yapılması.
3İl Müdürlüğü personelinin teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve işinin gerektirdiği
yeterliliğe sahip olması.
4İl Müdürlüğü personelinin iş için gereken zaman ve zamanın etkin kullanımı anlamında
memnuniyet düzeyinin yüksek olması.
5İl Müdürlüğü bünyesinde görevli aynı meslek grubuna dâhil personel arası ilişkilerin
güçlü olması.
6İl Müdürlüğü binasındaki çalışma ortamının fiziki düzenlemesinin, içecek imkânlarının
ve kurum binasının temizliğinin personel memnuniyetini karşılaması.
7Kullanılan bilgisayar ve donanım araçlarının, bilgisayar programlarının ve kırtasiye
malzemelerinin yeterli olması.
3.2.2 Zayıf Yönler
1İç paydaş anket sonuçlarına göre yönetim ile ilgili eksikliklerin bulunması.
2Şubesinde, yeteneğini, yaratıcılığını sergileyebilme, kendini geliştirebilme ve şube ile
ilgili beklentilerini karşılayabilme imkânlarını yeterli seviyede bulamadığını düşünen
personelin varlığı.
3İç paydaş anket sonuçlarına göre insan kaynakları yönetimi kalitesinin düşük seviyede
olması.
4Kurum personelinin, yönetimin değişik görev ve faaliyetler için uyguladığı zaman
planlamasından memnuniyet seviyesinin düşük olması.
5Personelin mesleği dâhilinde kullanması gereken araçlara vakıf olmaması.
6Tüm personelin mesleki alanda kullanması gereken bilgisayar programlarına vakıf
olmaması.
7Kurumun görev, yetki ve sorumluluklarının kamuoyu tarafından yeterli seviyede
bilinmemesi.
8Yerel ve genel kamuoyu üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmaların yetersiz olması
9Kurumun çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip etme ve bu gelişmeleri çalışma
hayatına taşıyabilme seviyesinin düşük olması.
10- Kurumun konaklama imkânlarının ve kurum tarafından düzenlenen sosyal etkinliklerin
yeterli seviyede olmaması.
11- Personelin öğle yemeği, personel servisi, soyunma odası ve dolap ihtiyacının olması.
12- İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan alanların sosyal etkinliklere açık olmaması.
3.2.3 Fırsatlar
1İl Müdürlüğü bünyesinde ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlara kıyasla çok sayıda genç
personelin istihdam edilmesi.
90
2İl Müdürlüğünün stratejik ortaklık oluşturabileceği bölgesel ve uluslararası kuruluşların
varlığı.
3Bakanlığımızın her yıl hizmet içi eğitim düzenlemesi.
3.2.4 Tehditler
1Uygulamada Mevzuattan kaynaklanabilecek sorunlar.
2Meslek içi eğitim konu içeriklerinin, program zamanlamalarının başarısız; eğitimci
yeterlilikleri ve mesleki gelişime katkılarının düşük seviyede olması sebebiyle oluşabilecek
sorunlar.
3Değişen mevzuat ve yeni uygulama konularındaki bilgi eksikliklerinden
kaynaklanabilecek sorunlar.
4İl Müdürlüğü personelinin iş tanımlarının oluşturulmamış olmasından kaynaklanabilecek
sorunlar.
5Bazı şubeler için geçerli olan personel eksikliğinin artan iş yükü sebebiyle
oluşturabileceği sorunlar.
4
Geleceğin Tasarımı
4.1
Misyon
Hayat kalitesi yüksek ve sürdürülebilir çevreye sahip bir Niğde oluşturmak üzere;
planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici,
denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak.
4.2
Vizyon
Yaşanabilir çevreye sahip, Marka şehir Niğde
91
4.3
5
Temel Değerler
Çözüm ve Hizmet Odaklı
Yenilikçilik
Öncülük ve Rehberlik
Bilimsellik
Sürdürülebilirlik
Verimlilik
Korumacılık
Şeffaflık
Amaçlar, Hedefler, Stratejiler ve Performans Göstergeleri
AMAÇ 1: Niğde'nin Marka şehir hedefine ulaşması amacıyla; altyapı ihtiyaçları
giderilmiş, güvenli/kaliteli yapılaşması sağlanmış ve kentin sosyal/ fiziksel dokusuna
uygun planlanmış bir şehir olmasını sağlamak.
Hedef 1.1:Kontrollüğü Müdürlüğümüz tarafından yapılan kamu binalarının mevzuata uygun
ve kaliteli yapılaşmasını sağlamak.
Faaliyet 1.1.1: Kamu kurum ve kuruluşların yatırım programına alınan Kamu binalarının
yapım, bakım ve onarımına yönelik projelerini hazırlamak için 2013 yılının verileri
doğrultusunda 310 olan kurum kapasitesini 2015 yılından itibaren Ülkemizin büyüme
oranlarına uygun olacak şekilde artırmak.
Per. Kriteri 1.1.1.1: Yıl içerisinde hazırlanan tahmini bedel/yaklaşık maliyet sayısı
Faaliyet 1.1.2: 2015 yılından itibaren yatırım programına alınarak yapım, bakım ve onarımına
başlanan Kamu binalarının inşaatlarının haftada en az 2 kere denetlemek.
Per. Kriteri 1.1.2.1:İnşaat esnasında Kamu binalarında yapılan denetim sıklığı
Hedef 1.2:İlimizde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının, yapı malzemesi üreticilerinin
ve yapı laboratuvarlarının mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.
Faaliyet 1.2.1: 2015 yılından itibaren Yıllık Denetim Programı çerçevesinde ilimizde faaliyet
gösteren yapı denetim firmalarının en az bir kere büro /şantiye denetimlerini yapmak.
Per. Kriteri 1.2.1.1:Her yıl yapılan denetim sayısı
Faaliyet 1.2.2: 2015 yılından itibaren İlimizde bulunan yapı malzemeleri üreticilerinin yılda en
az 2 kere Piyasa Gözetim ve Denetimlerini yapmak.
Per. Kriteri 1.2.2.1:Her yıl yapılan denetim sayısı
92
Faaliyet 1.2.3: 2019 yılına kadar İlimizde bulunan yapı malzemeleri laboratuvarlarında yılda
iki kez denetim yapmak.
Per. Kriteri 1.2.3.1:Her yıl yapılan denetim sayısı
Hedef 1.3:İlimiz köylerindeki iskân uygulaması ile yapılan yapıların yöresel mimariye uygun
yapılması amacıyla proje havuzundan proje temin etmek.
Faaliyet 1.3.1: 2017 yılı sonuna kadar Tekneçukur, Çanakçı, Hasangazi, İlhan ve Handeresi,
köylerine ilişkin yürütülen iskân çalışmalarını yöresel mimariye uygun tamamlatmak.
Per. Kriteri 1.3.1.1:İskân çalışması tamamlanan köy sayısı.
Per. Kriteri 1.3.1.2:Proje havuzundan kullandırılan proje sayısı.
Faaliyet 1.3.2: 2019 yılı sonuna kadar ilimiz köylerinde iskân çalışmalarını tamamlamak.
Per. Kriteri 1.3.2.1:İskân çalışması tamamlanan köy sayısı
Hedef 1.4:Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve
arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini
teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerde bulunmak.
Faaliyet 1.4.1: 6306 sayılı Kanun kapsamında Niğde kent merkezinde tespit edilen 550 ha
büyüklüğündeki riskli alanın 2019 yılına kadar risk faktörünü ortadan kaldırarak sağlıklı
yapılaşmasını sağlamak/takibini yapmak.
Per. Kriteri 1.4.1.1:Alansal olarak tamamlanan proje büyüklüğü
Faaliyet 1.4.2: 2013 yılında İlimizde tespit edilen 1 adet riskli alana ilave olarak 2019 yılına
kadar yeni alan tespit çalışmaları yapmak/ilgili yerel yönetimlerce tespit çalışması yapılmasını
teşvik etmek.
Per. Kriteri 1.4.2.1:İlgili yerel yönetimler ve STÖ’ler ile yapılan toplantı sayısı
Per. Kriteri 1.4.2.2:İlgili yerel yönetimler ve STÖ’ler ile yapılan yazışma sayısı
Hedef 1.5:İlimizde Kentsel dönüşümün tanıtımını yapmak.
Faaliyet 1.5.1: Riskli yapı tespit sayısını artırmak amacıyla 2019 yılına kadar yazılı ve görsel
basında her yıl en az bir bilgilendirme ilanı yayımlamak
Per. Kriteri 1.5.1.1:Yayımlanan ilan sayısı
Faaliyet 1.5.2: 2019 yılına kadar yılda en az bir defa yılına kadar yazılı ve görsel basında
yasanın tanımış olduğu finansal desteklerle ilgili kamuoyunu aydınlatma faaliyetlerinde
bulunmak.
Per. Kriteri 1.5.2.1:Yapılan aydınlatma faaliyeti sayısı
Faaliyet 1.5.3: 2015 yılından itibaren Gerçek kişilere yönelik her yıl en az 5 kez bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunmak
Per. Kriteri 1.5.3.1:Paydaşlarla yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı
Per. Kriteri 1.5.3.2:Bilgilendirme toplantılarına katılan paydaş sayısı
93
Faaliyet 1.5.4: 2015 yılından itibaren Tüzel kişilere yönelik her yıl en az 5 kez bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunmak.
Per. Kriteri 1.5.4.1:Paydaşlarla yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı
Per. Kriteri 1.5.4.2:Bilgilendirme toplantılarına katılan paydaş sayısı
Hedef 1.6:Marka şehir hedefine ulaşmak amacıyla bütüncül bir kent planlamasını desteklemek.
Faaliyet 1.6.1: 2015 yılından itibaren her yıl nitelikli kentsel tasarım ve örnek uygulama
projelerinin oluşturulması amacıyla Niğde Belediyesi ile birlikte en az 1 proje üretmek
Per. Kriteri 1.6.1.1: Her yıl oluşturulan proje sayısı
Faaliyet 1.6.2: 2015 yılında plan tadilatlarında kentsel teknik altyapının değerlendirilmesine
imkân sağlayacak raporlandırma formatı oluşturmak ve bu rapor formatını yerel idareler ile
paylaşmak
Per. Kriteri 1.6.2.1: Oluşturulan rapor sayısı
Per. Kriteri 1.6.2.2: Yerel idarelere yönelik gerçekleştirilen brifing sayısı
Faaliyet 1.6.3: 2015 yılından itibaren kent merkezindeki fiziki durumu yetersiz yapıların
olduğu alanlarda ihtisas kümelenmesi oluşturulması amacı ile Niğde Belediyesi Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü ile ortak imar planı çalışması yapmak ve her yıl en az 1 proje üretmek
Per. Kriteri 1.6.3.1: Her yıl oluşturulan proje sayısı
Per. Kriteri 1.6.3.2: Gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı
Faaliyet 1.6.4: 2015 yılı itibariyle her yıl kent içi ulaşımda belirli bölgelerin taşıt trafiğinden
izole edilerek yayalaştırılması amacıyla Niğde Belediyesi ile ulaşım planı çalışması yapmak
Per. Kriteri 1.6.4.1: Her yıl yayalaştırılan yol uzunluğu
Per. Kriteri 1.6.4.2: Her yıl gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı
Faaliyet 1.6.5: 2015 yılı itibariyle her yıl il ölçeğinde bisiklet yolu akslarının oluşturulması
amacıyla Niğde Belediyesi ile birlikte ulaşım planı çalışması yapılması
Per. Kriteri 1.6.5.1: Her yıl oluşturulan bisiklet yolu uzunluğu
Per. Kriteri 1.6.5.2: Her yıl gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı
Faaliyet 1.6.6: 2015 yılı itibariyle ulaştırma hizmetlerinin dezavantajlı grupların erişimine
imkân verebilecek kapasitede sunulması amacıyla “Engelli Erişilebilirliği Komisyonu” nun
ilgili mercilere her yıl raporlama yapmasını sağlamak
Per. Kriteri 1.6.6.1: Her yıl oluşturulan engelli erişimine uygun yol sayısı
Per. Kriteri 1.6.6.2: Her yıl engelli erişimine uygun araç sayısı
Per. Kriteri 1.6.6.3: Her yıl Komisyon tarafından alınan karar sayısı
Per. Kriteri 1.6.6.4: Her yıl Komisyon tarafından oluşturulan rapor sayısı
Hedef 1.7: İlimizin yeşil alan eksikliğinin giderilmesi
94
Faaliyet 1.7.1: 2015 yılı itibariyle her yıl Kent merkezindeki yeşil alanların tespit edilmesi
amacıyla, Niğde Belediyesinin katılımı ile toplantı düzenlenmesi ve rapor hazırlanması
Per. Kriteri 1.7.1.1: Her yıl oluşturulan rapor sayısı
Per. Kriteri 1.7.1.2: Her yıl alınan karar sayısı
Per. Kriteri 1.7.1.3: Her yıl oluşturulan yeşil alan miktarı
AMAÇ 2:İlimizde sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak, korumak ve gelecek nesillere
daha yaşanılabilir bir şehir bırakmak.
Hedef 2.1: Yapılacak yatırımlar için kurumumuza gelen proje tanıtım dosyası incelemelerini
çevreye uygun, hızlı ve dikkatlice yapmak.
Faaliyet 2.1.1: 2015 yılından itibaren yılda ortalama 35 adet Çevresel Etki Değerlendirmesi
belgesi düzenlemek.
Per. Kriteri 2.1.1.1:İncelemesi yapılan rapor sayısı.
Faaliyet 2.1.2: 2019 yılına kadar, yatırımcılara çevresel etki değerlendirmesi kapsamında yasal
düzenlemelerde ne gibi ödev ve sorumluluklara sahip olduğu hususlarında yılda 5 adet eğitim
gerçekleştirmek.
Per. Kriteri 2.1.2.1:Yatırımcı işletmelere görev ve sorumluluklarının aktarılacağı eğitim sayısı.
Faaliyet 2.1.3: 2015 yılından itibaren, proje tanıtım dosyası çerçevesinde ilgili kamu kurumkuruluş görüş ve önerilerini değerlendirmek üzere projeye yönelik yılda ortalama 140 adet
yazışma yapmak.
Per. Kriteri 2.1.3.1:Proje kapsamında ilgili kamu kurum-kuruluş ile yapılan yazışma sayısı.
Hedef 2.2:Temiz ve sağlıklı yaşam alanlarının yaşanabilirliğinin sürdürülebilmesi adına,
yatırımların çevre mevzuatı kapsamında denetimlerini sağlamak, kirletici vasfı yüksek
etmenlere karşı azami önlemlerin alınmasını sağlatmak.
Faaliyet 2.2.1: 2015 yılında Hava kirliliği yönünden 20 denetim yapmak ve takip eden her yıl
denetim sayısını % 10 oranında artırmak, yapılan denetimlerde varsa tespit edilen eksiklikleri
tamamlatmak.
Per. Kriteri 2.2.1.1:Hava kirliliği konulu yapılan denetim sayısı
Faaliyet 2.2.2: 2015 yılında su kirliliği yönünden 20 denetim yapmak ve takip eden her yıl
denetim sayısını % 10 oranında artırmak, yapılan denetimlerde alınacak atıksu numunelerinin
yeterlilik belgesine sahip laboratuvarlarda analizini yaptırılmasını sağlamak, çıkacak analiz
sonuçlarına göre uygun görülmesi halinde alınması gereken önlemleri işletmeci ile paylaşarak
önlem alınması sağlamak.
Per. Kriteri 2.2.2.1: Su kirliliği konulu yapılan denetim sayısı.
Per. Kriteri 2.2.2.2: Atık sulardan alınacak numune sayısı.
Faaliyet 2.2.3: 2015 yılında atık konusunda 30 denetim yapmak ve takip eden her yıl denetim
sayısını % 10 oranında artırmak, atıkların bertarafına yönelik alternatif çözümler (bertaraf
yöntemi, atık bertaraf lisans tesislerine yönlendirmek vb.) sunmak, çevre mevzuatı kapsamında
bertaraf işlemlerinin gerekliliğini işletmeci ile paylaşmak ve atık bildirim sistemine
bildirimlerin yapılmasını sağlayarak kayıt dışı atıkların oluşmasını engellemek.
95
Hedef 2.3:İl sınırları içerisinde bulunan belediye, fabrika, işletme, işyeri vb. yerlerin çevre
kirliliğine katkısı yönünden değerlendirmek, kirletici katkıların minimum seviyeye indirmek.
Per. Kriteri 2.3.1.1:Atıklar konusunda yapılan denetim sayısı.
Per. Kriteri 2.3.1.2: Atık beyan sistemine bildirimi alınan işletme sayısı ve atık miktarı.
Faaliyet 2.3.2: 2015 yılında çevre ile ilgili diğer konularda (gürültü, radyasyon… vb.) 10
denetim yapmak ve takip eden her yıl denetim sayısını % 10 oranında artırmak,
Per. Kriteri 2.3.2.1:Çevre ile ilgili diğer konularda yapılan denetim sayısı
Hedef 2.4:Niğde genelinde geri dönüşümü özendirmek.
Faaliyet 2.4.1: 2015 yılından itibaren geri dönüşümün özendirilmesi konusunda diğer kurum
ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yılda 10 eğitim faaliyeti düzenlemek.
Per. Kriteri 2.4.1.1:Düzenlenen eğitim sayısı
Faaliyet 2.4.2: 2015 yılından itibaren geri dönüşümün özendirilmesi için toplumu bilgilendirici
100 afiş, 1000 el ilanı hazırlamak ve dağıtmak.
Per. Kriteri 2.4.2.1:Hazırlanan doküman sayısı
Per. Kriteri 2.4.2.2:Dağıtılan doküman sayısı
Hedef 2.5:Yaşanabilir çevre ilkesi doğrultusunda ana etmen olan insanların çevreye olan
hassasiyetini arttırmak, daha bilinçli bireylerin oluşumunu sağlamak.
Faaliyet 2.5.1: 2015 yılından itibaren yılda 4 defa kültür merkezinde halka açık toplantı
yapmak.
Per. Kriteri 2.5.1.1:Düzenlenen toplantı sayısı.
Faaliyet 2.5.2: 2015 yılından itibaren yılda Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordinasyon
içerisinde çevre bilinci oluşturmak amacıyla 300 öğrenciye eğitim çalışması yapmak.
Per. Kriteri 2.5.2.1:Her yıl yapılan eğitim sayısı.
Faaliyet 2.5.3: Eğitimin temel unsurlarından olan görsellik kavramını daha etkin
kullanabilmek adına yılda 2 defa çevre bilinci konulu afiş, karikatür vb. ilanlar yayınlamak.
Per. Kriteri 2.5.3.1:Dağıtımı yapılan görsel ilanların sayısı.
Faaliyet 2.5.4: 2015 yılından itibaren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Çevre
bilinci oluşturmak amacıyla en az 1 etkinlik düzenlemek.
Per. Kriteri 2.5.4.1:Düzenlenen etkinlik sayısı.
Hedef 2.6:İlimizde bulunan doğal sit alanlarını tanıtarak, "koruma-kullanma" dengesi
çerçevesinde gelecek nesillere bırakmak.
Faaliyet 2.6.1: İlimizdeki 13 doğal sit alanını korumaya ve tanıtmaya yönelik 2015 yılından
itibaren yılda 10 toplantı düzenlemek, 1000 el ilanı dağıtmak ve her sit alanı için 1 bilgilendirici
levha asmak
Per. Kriteri 2.6.1.1:Tüm paydaşlar ile düzenlenen toplantı sayısı
Per. Kriteri 2.6.1.2:Hazırlanan bilgilendirici doküman sayısı
Per. Kriteri 2.6.1.3:Tanıtıcı bilgilendirici levha sayısı
96
Faaliyet 2.6.2: İlimizde bulunan 13 doğal sit alanlarında turizm potansiyeli (dağ yürüyüşü,
kamping, karavan turizmi… vb.) taşıyan alanların diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde tanıtımını yapmaya yönelik 2015 yılından itibaren yerel basın yayın kuruluşlarında
yılda 5, ulusal basın yayın kuruluşlarında 1 bilgilendirici reklam yayımlamak.
Per. Kriteri 2.6.2.1:Yazılı ve görsel yerel basın kuruluşlarında yayımlanan bilgilendirici reklam
sayısı
Per. Kriteri 2.6.2.2:Yazılı ve görsel ulusal basın kuruluşlarında yayımlanan bilgilendirici reklam
sayısı
Faaliyet 2.6.3: 2015 yılından itibaren İlimiz dâhilinde faaliyet gösteren sivil toplum
örgütlerinin katılımı ile doğal mirasın korunmasına yönelik en az 3 STÖ ile birlikte yılda 4
eğitim yapmak
Per. Kriteri 2.6.3.1:Katılan STÖ sayısı
Per. Kriteri 2.6.3.2:Yapılan eğitim sayısı
Faaliyet 2.6.4: 2015 yılından itibaren periyodik aralıklarla Kent merkezinde bulunan III.
Derece Doğal Sit Alanlarını (Kayardı Mevkii-Tepe Bağları Mevkii) çevresindeki etkileme
geçiş bölgesi (tampon bölge) ile birlikte bir bütün olarak planlamak için ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile 6 toplantı düzenlemek.
Per. Kriteri 2.6.4.1:İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantı sayısı
Per. Kriteri 2.6.4.2:Yapılan toplantılarda ortaya çıkan karar ve rapor sayısı
Faaliyet 2.6.5: 2015 yılından itibaren Doğal sit alanları ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda,
geniş çaplı ve güncel bir veri tabanında tutulması amacıyla; Sit Alanları Yönetim Sistemi
(SAYS)'ne 3 ayda bir kez sit alanlarının güncel fotoğraflarını yüklemek.
Per. Kriteri 2.6.5.1:SAYS veri tabanını güncellemek amacıyla yapılan arazi çalışması sayısı
Per. Kriteri 2.6.5.2:SAYS veri tabanına yüklenen güncel fotoğraf sayısı
AMAÇ 3:İl müdürlüğümüzün hizmet standartları yüksek bir kurum haline getirmek.
Hedef 3.1: Kurum yönetim kadroları arasında koordinasyonunu sağlayarak her kademede geri
dönüş mekanizması oluşturmak.
Faaliyet 3.1.1: Şube Müdürleri arasında ve Şube Müdürleri ile Müdür Yardımcıları arasında
toplantılar düzenlenmesi
Per. Kriteri 3.1.1.1: Her yıl yapılan toplantı sayısı
Faaliyet 3.1.2: Şube Müdürlerinin personel-iş analizini yapmasının, personel ihtiyacını tespit
etmesinin ve Müdürlüğe raporlamasının sağlanması
Per. Kriteri 3.1.2.1: Şube Müdürlükleri tarafından hazırlanan rapor sayısı
Hedef 3.2:Mevzuata ilişkin bilgi eksikliklerinin gidermek.
Faaliyet 3.2.1: 2015 yılına kadar iş akış şemaları ve hizmet tablolarının oluşturmak ve
uygulamaya geçirmek.
Per. Kriteri 3.2.1.1: iş akış şemaları ve hizmet tablolarına uyum oranı
97
Faaliyet 3.2.2: 2015 yılından itibaren yer yıl en az 2 kez mevzuat ve uygulama ile ilgili şube
toplantıları düzenlemek.
Per. Kriteri 3.2.2.1: Düzenlenen toplantı sayısı
Hedef 3.3: Personelin teknik bilgisini arttırmak.
Faaliyet 3.3.1: 2015 yılından itibaren Mesleki eğitim ve seminerlere 10 genç personelin
katılımını sağlamak.
Per. Kriteri 3.3.1.1: Eğitime gönderilen genç personel sayısı
Faaliyet 3.3.2: 2015 yılından itibaren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile en az 3 eğitim
çalışması gerçekleştirmek
Per. Kriteri 3.3.2.1: Gerçekleştirilen eğitim sayısı
Faaliyet 3.3.3: 2015 yılından itibaren Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan en az 2 eğitim desteği
almak.
Per. Kriteri 3.3.3.1: “Ahiler Kalkınma Ajansı” desteği ile gerçekleştirilen eğitim sayısı
Hedef 3.4:Kurumun sosyal imkânlarını geliştirmek ve kültürel faaliyetlerini arttırmak.
Faaliyet 3.4.1: 2015 yılından itibaren Kurum yemekhanesinde öğle yemeği hizmeti verilmesini
sağlanmak ve öğle yemeği hizmetine katılım gösteren personel sayısını artırmak.
Per. Kriteri 3.4.1.1: İl Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği hizmeti alan personel
sayısı/oranı
Faaliyet 3.4.2: 2015 yılından itibaren İl Müdürlüğü personelinin yararlanacağı personel servis
hizmetinin sağlamak ve servis hizmetine katılım gösteren personel sayısını artırmak.
Per. Kriteri 3.4.2.1: İl Müdürlüğü yemekhanesinde servis hizmeti alan personel sayısı/oranı
Faaliyet 3.4.3: 2015 yılından itibaren her yıl İl Müdürlüğü bünyesindeki açık ve kapalı
alanlarda en az 3 sosyal etkinlik düzenlemek.
Per. Kriteri 3.4.3.1: İl müdürlüğü bünyesinde düzenlenen sosyal etkinlik sayısı
Faaliyet 3.4.4: 2019 yılına kadar her yıl İl Müdürlüğü bünyesinde en az 2 spor faaliyeti
düzenlenmek
Per. Kriteri 3.4.4.1: Düzenlenen spor faaliyeti sayısı
Faaliyet 3.4.5: 2019 yılına kadar her yıl İl Müdürlüğü bünyesinde en az 3 yemek veya piknik
organize etmek
Per. Kriteri 3.4.5.1: İl Müdürlüğü bünyesinde organize edilen yemek veya piknik sayısı
Hedef 3.5:Bölgesel ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ile birlikte Çevre ve Şehircilikle ilgili
konularda proje üretmek.
Faaliyet 3.5.1: 2015 yılında Niğde Valiliği ile birlikte yürütülmekte olan “Engelli
Erişilebilirliği” projesinin tamamlamak.
Per. Kriteri 3.5.1.1: “Engelli Erişilebilirliği” projesi kapsamında kabul edilen proje sayısı
98
Faaliyet 3.5.2: 2015 yılından itibaren istenilen kriterlere uygun en az 2 proje geliştirmek ve
kabulünü sağlamak.
Per. Kriteri 3.5.2.1:Yapılan müracaat sayısı
Per. Kriteri 3.5.2.2:Kabul edilen proje sayısı
Faaliyet 3.5.3: 2019 yılına kadar en az 2 proje oluşturmaya yönelik ilgili Kurum ve
Kuruluşlarla temasa geçmek.
Per. Kriteri 3.5.3.1: Temasa geçilen Kurum ve Kuruluş sayısı
Per. Kriteri 3.5.3.2: Oluşturulan Proje Sayısı
6
İzleme Değerlendirme
Stratejik planın onaylanması ile başlayacak olan izleme ve değerlendirme süreci kapsamında
stratejik planda ortaya konulan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin takip edilmesi ve
raporlaması çalışmaları yürütülecektir. Stratejik yönetim ve planlama sürecinin en önemli
aşaması, hazırlanan planın izleme ve değerlendirme çalışmalarıdır.
Değerlendirme faaliyetleri kapsamında faaliyet ve gerçekleşmelerinin stratejik amaç ve
hedeflerine ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koyacak analizler yapılacaktır.
Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak analizlerin büyük
bölümünü performans kriterlerinin değerlendirmesi oluşturmaktadır. Performans kriterlerinin
ölçümü, gerçekleşen performans göstergelerine ilişkin veriler üçer aylık dönemlerle düzenli
olarak toplanması ve veri tabanına aktarılması ile gerçekleştirilecektir.
Performans kriterlerinin değerlendirmesi, gerçekleşen performans göstergelerinin hedeflenen
performans göstergeleriyle karşılaştırılarak yapılacak. Söz konusu değerlendirme sonucunda
gerektiğinde iyileştirme önlemleri alınacaktır.
Stratejik planda yer alan faaliyet ve projeler, Müdürlüğümüz stratejik eylem planı takımı
tarafından, performans kriterleri göstergeleri doğrultusunda izlenecek, planın ne ölçüde
gerçekleşmekte olduğunu ortaya koyacak çeyrek dönem gerçekleşme raporu hazırlanacaktır.
Plan döneminde her üç ayda bir Müdürlüğümüz stratejik eylem planı takımı tarafından
hazırlanacak izleme ve değerlendirme Tablo 6.1 ve raporlarından hareketle, her yılın aralık ayı
sonu itibariyle analizler yapılacak ve yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Bu
raporlarda, amaç, hedef, faaliyet ve proje bilgileri, performans sonuçları, performans
göstergelerinden sapmalar, sonuçlarının değerlendirilmesi ve varsa iyileştirme önerileri yer
alacaktır
İzleme ve değerlendirme kapsamında ayrıca; Bakanlığımızın stratejik planında yer alan misyon,
vizyon, stratejik amaç ve hedeflerine tam uyum sağlanacaktır. Gerçekleşme toplantılarında,
oluşabilecek sapmalar için ilgili birimlerin açıklamaları alınacak, sonuçlar için yeni tedbirler
geliştirilecektir. İzleme ve değerlendirme süreci, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına titizlikle
yönetilecek ve verimlilik odağında önemli geri bildirimler sağlanacaktır.
2015-2019 dönemindeki tüm planlama ve uygulamalar; kurumun vizyon, misyon ve stratejik
amaçlarına hizmet edecek şekilde düzenlenecek performans esaslı olarak değerlendirilecektir.
99
Tablo 6.1 İl Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği program
…. Yılı Gerçekleştirilme Durumu
Ocak- Nisan- Temmuz- EkimMart Haziran
Eylül
Aralık
Performans Kriterleri
Per. Kriteri 1.1.1.1: Gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı
Per. Kriteri 1.1.1.2: Oluşturulan proje sayısı
Per. Kriteri 1.1.2.1: Oluşturulan rapor sayısı
Per. Kriteri 1.1.2.1: Tespiti yapılan riskli yapı sayısı
Per. Kriteri 1.1.2.2: Şahısların müracaatları doğrultusunda yetkili şirketlerden gelen riskli yapı
taleplerinin cevaplanma süresi
Per. Kriteri 1.1.2.2: Yerel idarelere yönelik gerçekleştirilen brifing sayısı
Per. Kriteri 1.1.3.1:Oluşturulan proje sayısı
Per. Kriteri 1.1.3.2:Gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı
Per. Kriteri 1.2.1.1: Oluşturulan yaya yolu sayısı
Per. Kriteri 1.2.1.2: Gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı
Per. Kriteri 1.2.2.1: Oluşturulan bisiklet yolu sayısı
Per. Kriteri 1.2.2.2: Gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı
Per. Kriteri 1.2.3.1:Oluşturulan engelli erişimine uygun yol sayısı
Per. Kriteri 1.2.3.2:Engelli erişimine uygun araç sayısı
Per. Kriteri 1.2.3.3:Komisyon tarafından alınan karar sayısı
Per. Kriteri 1.2.3.4:Komisyon tarafından oluşturulan rapor sayısı
Per. Kriteri 1.3.1.1:Oluşturulan rapor sayısı
Per. Kriteri 1.3.1.2:Alınan karar sayısı
Per. Kriteri 1.3.1.3:Oluşturulan yeşil alan miktarı
Per. Kriteri 2.1.1.1: Yıl içerisinde hazırlanan proje sayısı
Per. Kriteri 2.1.1.2: Projelerin hazırlanma süresi
Per. Kriteri 2.1.2.1:Yıl içerisinde hazırlanan proje sayısı
Per. Kriteri 2.1.2.2: Projelerin hazırlanma süresi
100
Per. Kriteri 2.1.3.1:Yıl içerisinde denetlenen Kamu binası inşaatı sayısı
Per. Kriteri 2.1.3.2: İnşaat esnasında Kamu binalarında yapılan denetim sıklığı
Per. Kriteri 2.1.8.1: Bilgi değişikliklerinin sisteme işlenme süresi
Per. Kriteri 3.1.1.1:İskân çalışması tamamlanan köy sayısı
Per. Kriteri 3.1.1.2:İskân çalışmalarının tamamlanma süresi
Per. Kriteri 3.2.1.1: Tamamlanan hak sahipliği sayısı
Per. Kriteri 3.2.2.1:Tespit edilen arazi sayısı
Per. Kriteri 4.1.1.1: Her yıl yapılan denetim sayısı
Per. Kriteri 4.1.2.1:Her yıl yapılan hazırlanan rapor sayısı
Per. Kriteri 5.1.1.1: Her yıl yapılan denetim sayısı
Per. Kriteri 5.1.1.2: Yapılan denetim faaliyetleri ve sonuçlarının sisteme işlenme süresi
Per. Kriteri 5.1.2.1: Yapılan deney sayısı
Per. Kriteri 5.1.2.2:Deney sonuçlarının sisteme işlenme süresi
Per. Kriteri 5.1.3.1: Yapı Denetim Sistemi üzerinden yapılan talep sayısı
Per. Kriteri 5.1.3.2:Talepte bulunulan malzeme ve ekipmanın karşılanma yüzdesi
Per. Kriteri 5.1.4.1: Bilgi değişikliklerinin sisteme işlenme süresi
Per. Kriteri 5.1.5.1: Bilgi değişikliklerinin sisteme işlenme süresi
Per. Kriteri 5.1.6.1:Bilgi değişikliklerinin sisteme işlenme süresi
Per. Kriteri 5.1.7.1: Bilgi değişikliklerinin sisteme işlenme süresi
Per. Kriteri 6.1.1.1: Gerçekleştirilen denetim sayısı
Per. Kriteri 6.1.2.1: Tespit edilen uygunsuz ve güvensiz malzeme sayısı
Per. Kriteri 6.1.2.2: Tespit edilen uygunsuz ve güvensiz malzemelere yönelik uygulanan yaptırım sayısı
Per. Kriteri 6.1.3.1: Yapılan denetleme sayısı
Per. Kriteri 6.1.3.2: Şikayetlerin incelenip raporlanma süresi
Per. Kriteri 6.1.4.1: Şikayetlerin incelenip ilgilisinin bilgilendirilme süresi
Per. Kriteri 6.1.5.1:Yapılan denetim sayısı
Per. Kriteri 6.1.6.1: Gelen şikayetlerin cevaplanma süresi
101
Per. Kriteri 6.1.7.1: Değerlendirme işleminin yapılma süresi
Per. Kriteri 6.1.8.1:Kimlik kartı olan personelin çıktığı denetim sayısı
Per. Kriteri 7.1.1.1: Düzenlenen rapor sayısı
Per. Kriteri 7.1.1.2: Raporun düzenlenme süresi
Per. Kriteri 7.1.10.1: İşlemlerin gerçekleşme süresi
Per. Kriteri 7.1.10.2:İşlemlerin elektronik ortama aktarılma süresi
Per. Kriteri 7.1.11.1: Bildirimde bulunma süresi
Per. Kriteri 7.1.12.1:Hazırlanan EKB sayısı
Per. Kriteri 7.1.12.2:EKB hazırlanma süresi
Per. Kriteri 7.1.2.1:Şikayetlerin değerlendirilme süresi
Per. Kriteri 7.1.3.1: İşlemlerin gerçekleşme süresi
Per. Kriteri 7.1.4.1:İşlemlerin gerçekleşme süresi
Per. Kriteri 7.1.5.1:İşlemlerin gerçekleşme süresi
Per. Kriteri 7.1.6.1: Bildirilen idare sayısı
Per. Kriteri 7.1.6.2: İdarelerin bildirilme süresi
Per. Kriteri 7.1.7.1: İşlemlerin gerçekleşme süresi
Per. Kriteri 7.1.8.1: Kontrol edilen kayıt sayısı
Per. Kriteri 7.1.9.1: İşlemlerin gerçekleşme süresi
Per. Kriteri 8.1.1.1: Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantı sayısı
Per. Kriteri 8.1.2.1: Görüş isteyen kurum veya sektör sayısı
Per. Kriteri 8.1.3.1: Birim fiyatta yayınlanan veri sayısı
Per. Kriteri 8.1.4.1: Bildirilen görüşlerin sorunları çözme başarısı
Per. Kriteri 8.1.5.1: Düzenlenen eğitim sayısı
Per. Kriteri 8.1.5.2: Kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantı sayısı
Per. Kriteri 9.1.1.1: Yapılan deney sayısı
Per. Kriteri 9.1.1.2: Rapor hazırlanma süresi
Per. Kriteri 9.1.2.1:Ekipman eksikliklerinin giderilmesi için bütçe sağlamak amacıyla bakanlıkla
yapılan yazışma sayısı
102
Per. Kriteri 9.1.2.2:Eksiklikleri giderilen ekipman sayısı
Per. Kriteri 9.1.3.1: İşlemlerin yapılma süresi
Per. Kriteri 9.1.3.2: Yapılan denetim sayısı
Per. Kriteri 10.1.1.1: Denetçi personele yapılan çevresel etkilerin değerlendirilmesi konulu eğitim
sayısı.
Per. Kriteri 10.1.1.2:Yatırımcı işletmelere görev ve sorumluluklarının aktarılacağı toplantı sayısı.
Per. Kriteri 10.1.1.3:İşletme aşamasına geçilmeden önceki projelerin denetlenme sayısı.
Per. Kriteri 10.2.1.1:Denetçi personele verilen hizmet içi eğitim sayısı.
Per. Kriteri 10.2.1.2: Yatırımcı işletmelere görev ve sorumluluklarının aktarılacağı toplantıların sayısı.
Per. Kriteri 10.2.1.3: Faaliyet halindeki tesislere yapılan denetim sayısı.
Per. Kriteri 11.1.1.1: Her yıl yapılan eğitim sayısı,
Per. Kriteri 11.1.1.2: Düzenlenen etkinlik sayısı
Per. Kriteri 11.1.1.3:Düzenlenen toplantı sayısı
Per. Kriteri 11.1.2.1:Kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen toplantı sayısı
Per. Kriteri 11.1.2.2:Kurum ve kuruluşlar ile organize edilen etkinlik sayısı
Per. Kriteri 11.2.1.1:Hava kirliliği için yapılan denetim sayısı
Per. Kriteri 11.2.1.2:Hava kirliliği için uygulanan idari yaptırım sayısı
Per. Kriteri 11.2.2.1:Su kirliliği için yapılan denetim ve uygulanan idari yaptırım sayısı.
Per. Kriteri 11.2.2.2:Su kirliliği için uygulanan idari yaptırım sayısı.
Per. Kriteri 11.2.3.1:Atıklar konusunda yapılan denetim
Per. Kriteri 11.2.3.2:Atıklar konusunda uygulanan idari yaptırım sayısı
Per. Kriteri 11.2.4.1:Çevre ile ilgili diğer konularda yapılan denetim
Per. Kriteri 11.2.4.2: Çevre ile ilgili diğer konularda uygulanan idari yaptırım sayısı.
Per. Kriteri 11.3.1.1:İşbirliği yapılan kurum sayısı
Per. Kriteri 11.3.1.2:Düzenlenen eğitim sayısı
Per. Kriteri 11.3.2.1:Hazırlanan doküman sayısı
103
Per. Kriteri 11.3.2.2:Dağıtılan doküman sayısı
Per. Kriteri 11.4.1.1: Atık üreticilerine yönelik yapılan denetim sayısı.
Per. Kriteri 11.4.1.2: Geri kazanım oranındaki artış
Per. Kriteri 11.4.2.1:Atık üreticilerine yönelik yapılan denetim sayısı.
Per. Kriteri 11.4.2.2: Geri kazanım oranındaki artış
Per. Kriteri 12.1.1.1:Planlama sürecine dâhil edilen Kurum ve Kuruluş sayısı
Per. Kriteri 12.1.1.2: İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantı sayısı
Per. Kriteri 12.1.1.3: Yapılan toplantılarda ortaya çıkan karar ve rapor sayısı
Per. Kriteri 12.1.2.1: Doğal sit alanlarında yapılan inceleme sayısı
Per. Kriteri 12.1.2.2: Kurum ve kuruluşlara iletilen görüş ve öneri sayısı
Per. Kriteri 12.2.1.1:Bu alanlarda yapılan denetlemelerin sayısı
Per. Kriteri 12.2.1.2:Kurum ve kuruluşlara iletilen görüş ve öneri sayısı
Per. Kriteri 13.1.1.1: Tüm paydaşlar ile düzenlenen toplantı sayısı
Per. Kriteri 13.1.1.2:Hazırlanan bilgilendirici doküman sayısı
Per. Kriteri 13.1.1.3:Tanıtıcı levha sayısı
Per. Kriteri 13.1.2.1:Doğal sit alanlarının turizm potansiyelini belirlemeye yönelik diğer kurum ve
kuruluşlar ile yapılan ortak çalışma sayısı
Per. Kriteri 13.1.2.2:Turizm potansiyeli taşıdığı tespit edilen alan sayısı
Per. Kriteri 13.1.2.3:Yapılan bilgilendirici reklam sayısı
Per. Kriteri 14.1.1.1:Katılan STÖ sayısı
Per. Kriteri 14.1.1.2:Düzenlenen toplantı sayısı
Per. Kriteri 14.1.1.3:Yapılan eğitim sayısı
Per. Kriteri 14.2.1.1:Tespit edilen sorumlu kurum ve kuruluş sayısı
Per. Kriteri 14.2.1.2:Sorumlu kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışma sayısı
Per. Kriteri 14.2.1.3: Sorumlu kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantı sayısı
Per. Kriteri 14.3.1.1:Tamamlanan harita sayısı
Per. Kriteri 14.3.1.2:Haritaların tamamlanma süresi
Per. Kriteri 14.3.2.1: SAYS’ta yapılan güncelleme sayısı
104
Per. Kriteri 14.3.2.2: SAYS’la ilgili düzenlenen eğitim sayısı
Per. Kriteri 15.1.1.1:Yapılan inceleme ve araştırma sayısı
Per. Kriteri 15.1.1.2:Araştırmalara katılacak yeterli teknik bilgiye sahip personel sayısı
Per. Kriteri 16.1.1.1: İlan edilen riskli alan büyüklüğü
Per. Kriteri 16.1.1.2: Kurum ve kuruluşlardan gelen riskli alan taleplerinin cevaplanma süresi
Per. Kriteri 16.1.1.3: 6306 sayılı Kanun kapsamında ilimizde belirlenen riskli alan ve rezerv alanı sayısı
Per. Kriteri 16.1.3.1: Riskli yapıların tespitinden sonra gerçekleştirilen tahliye ve yıktırma işlemi sayısı
Per. Kriteri 16.1.3.2: 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan kira yardım desteği ve sağlanan kredi
sayısı.
Per. Kriteri 16.2.1.1:Paydaşlarla yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı
Per. Kriteri 16.2.1.2: Bilgilendirme toplantılarına katılan paydaş sayısı
Per. Kriteri 16.2.2.1: Paydaşlarla yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı
Per. Kriteri 16.2.2.2: Bilgilendirme toplantılarına katılan paydaş sayısı
Per. Kriteri 16.2.3.1: Kentsel dönüşüm konulu basılan/dağıtılan afiş, broşür… vb. sayısı
Per. Kriteri 16.2.3.2: Yerel basın yayın kuruluşlarında çıkan kentsel dönüşüm konulu haber ve ilan sayısı
Per. Kriteri 17.1.1.1: Her yıl yapılan toplantı sayısı
Per. Kriteri 17.2.1.1: Şube Müdürlükleri tarafından hazırlanan rapor sayısı
Per. Kriteri 18.1.1.1: İl müdürlüğünün organize ettiği etkinlik sayısı
Per. Kriteri 18.1.1.2: Katılım gösterilen etkinlik sayısı
Per. Kriteri 18.2.1.1: İl Müdürlüğünün yer aldığı haber sayısı
Per. Kriteri 18.2.1.2: İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında yerel basın ile yapılan bilgilendirme
toplantısı sayısı
Per. Kriteri 18.2.2.1: İl müdürlüğü ismi veya logosu bulunan her türlü afiş, tabela vb. sayısı
105
Per. Kriteri 18.2.3.1: Bilgilendirme toplantısı düzenlenen STK, Meslek Odası vb. sayısı.
Per. Kriteri 19.1.1.1: Niğde Valiliği ile gerçekleştirilen toplantı sayısı.
Per. Kriteri 19.2.1.1: Oluşturulan doküman sayısı.
Per. Kriteri 19.2.1.2: Temasa geçilen Kurum ve Kuruluş sayısı
Per. Kriteri 19.2.1.3: Oluşturulan Proje Sayısı
Per. Kriteri 20.1.1.1: Oluşturulan doküman sayısı
Per. Kriteri 20.1.2.1: Düzenlenen toplantı sayısı
Per. Kriteri 21.1.1.1: Eğitime gönderilen tecrübesiz personel sayısı
Per. Kriteri 21.1.2.1: Eğitim Dairesi Başkanlığına sunulan görüş yazısı sayısı
Per. Kriteri 21.2.1.1: Gerçekleştirilen toplantı sayısı
Per. Kriteri 21.2.1.2: Gerçekleştirilen eğitimlerin süresi
Per. Kriteri 21.2.2.1: “Ahiler Kalkınma Ajansı” ile gerçekleştirilen toplantı sayısı
Per. Kriteri 21.2.2.2: “Ahiler Kalkınma Ajansı” desteği ile gerçekleştirilen eğitim sayısı
Per. Kriteri 21.2.3.1: 2019 yılı sonunda Halk Kültürü alan araştırmalarında elde edilen verilerden
yapılan yayın sayısı.
Per. Kriteri 22.1.1.1: Talep edilmesi halinde misafirhaneden İl Müdürlüğü personelinin yararlanıp
yararlanmadığı bilgisi
Per. Kriteri 22.1.2.1: İl Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği hizmeti verilmesi amacıyla yürütülen
çalışma sayısı
Per. Kriteri 22.1.3.1: Personel servis hizmeti sağlanması amacıyla yürütülen çalışma sayısı
Per. Kriteri 22.1.4.1: Oluşturulan personel soyunma odası
Per. Kriteri 22.1.5.1: İl müdürlüğü bünyesinde düzenlenen sosyal etkinlik sayısı
Per. Kriteri 22.2.1.1: Düzenlenen ve katılım gösterilen spor faaliyeti sayısı
Per. Kriteri 22.2.2.1: İl Müdürlüğü bünyesinde organize edilen sosyal faaliyet sayısı
106
7
Sonuç
Valilik Makamının 22.01.2014 tarih ve 8106147-602.04.99-518 sayılı yazısına istinaden,
Kurumumuz 2015-2019 Stratejik Planı çalışmaları 3 aylık süre içerisinde tamamlanmış olup
Kurumumuzun 2015 yılından itibaren 4 yıl boyunca izleyeceği yol haritası oluşturulmuştur.
Kurumumuz Stratejik Planının, gelecek yıllarda daha kaliteli hizmet üretmemize temel
oluşturacağı düşüncesinden hareketle, planın oluşturulması sürecinde Kurumumuzun güçlü,
zayıf yönleri; fırsatları ve tehditleri objektif olarak değerlendirilmiştir.
Kurumumuz personeli ve dış paydaşları için hazırlamış olduğumuz anket sonuçları
doğrultusunda ulaşmış olduğumuz, Kurumumuza dair güçlü yönleri korumaya; zayıf yönleri
bertaraf etmeye; karşılaşabilecek sorunlara karşı önlem almaya ve fırsatları değerlendirmeye
yönelik stratejiler oluşturulmuştur.
107
Download

Sp Taslağı - Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu