Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş bu İhraççı Bilgi
Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye
Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İhraççı Bilgi Dökümanı ayrıca ilan
edilecektir.
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş
AK
İhraççı Bilgi Dokümanı
Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca ……/...../….. tarihinde
onaylanmıştır.
Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli
bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım
kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz
işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye
piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının
güncellenmesi gerekmez.
TA
SL
İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan
bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek
sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı
notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin www.ulusoyun.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr adresli internet
sitelerinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi
oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin
edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca
aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri
kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde
sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi
izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi
ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden
SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
“Bu
ihraççı
bilgi
dokümanı,
“düşünülmektedir”,
“planlanmaktadır”,
“hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade
edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk
içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve
beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının
öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.”
1
İÇİNDEKİLER
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
4
2.
BAĞIMSIZ DENETÇİLER
5
3.
SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
5
4.
RİSK FAKTÖRLERİ
7
5.
İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
11
6.
FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
14
7.
GRUP HAKKINDA BİLGİLER
23
8.
MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
27
9.
FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
31
AK
1.
10. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI
35
11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR
35
12. EĞİLİM BİLGİLERİ
36
37
14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
37
15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER
48
16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
49
17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
52
18. ANA PAY SAHİPLERİ
53
TA
SL
13. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER
HAKKINDA BİLGİLER
56
20. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI
HAKKINDA BİLGİLER
57
21. DİĞER BİLGİLER
63
22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
68
23. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
68
24. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER
68
25. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
69
26. EKLER
69
2
KISALTMA VE TANIMLAR
Tanım
Anonim Şirket
Borsa İstanbul Anonim Şirketi
AK
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Devlet İç Borçlanma Senedi
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Avrupa Birliği Üyelerinden 17’sinin Kullandığı Ortak Para Birimi
Avrupa Bankalararası Faiz Oranı
Faiz, Amortisman Vergi Öncesi Kar
Food and Agriculture Organisation (Gıda ve Tarım Örgütü)
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Gelir Vergisi Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Sanayi Odası
International Grains Council (Uluslararası Hububat Konseyi)
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Sermaye Piyasası Kurulu
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti
Türk Lirası
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye Finans Raporlama Sistemi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Özel Tüketim Vergisi
Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi
Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi/ ABD Doları
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
Yönetim Kurulu
Yabancı Para
TA
SL
Kısaltma
A.Ş.
Borsa, BİST, BİAŞ veya Borsa
İstanbul
BSMV
ÇED
DİBS
DİİB
EUR, EURO ya da AVRO
EURIBOR
FAVÖK
FAO
GM
GMY
GVK
Hazine
İhraççı, Şirket veya Ulusoy Un
İSO
IGC
KAP
Kurul veya SPK
KKDF
KOBİ
MKK
Şeker Yatırım, Aracı Kurum
SPKn
TC
TL
TTK
TTSG
TÜİK
TFRS
TOBB
ÖTV
UFRS
USD
VTMK
YK
YP
3
1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı
bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin
ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş
olduğunu beyan ederiz.
İhraççı
Yetkilisi
Fahrettin ULUSOY
AK
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sorumlu Olduğu Kısım:
Eren GÜNHAN ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı
İHRAÇÇI BİLGİ
DOKÜMANININ TAMAMI
İcra Kurulu Başkanı
TA
SL
26.09.2014
Halka Arz Eden
Sorumlu Olduğu Kısım:
Fahrettin ULUSOY
İHRAÇÇI BİLGİ
DOKÜMANININ TAMAMI
Fahrettin ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı
26.09.2014
Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş
Sorumlu Olduğu Kısım:
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kadir TEZELLER
Ramazan ÖZNACAR
Araştırma Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
26.09.2014
4
İHRAÇÇI BİLGİ
DOKÜMANININ TAMAMI
2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş
denetçinin adı soyadı:
31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012, 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları denetleyen bağımsız
denetim kuruluşunun:
Unvanı
Sorumlu Ortak Başdenetçi
: Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi
: Fatma Mevhibe ÖZGÜN
Adresi
:
AK
İskenderpaşa Mh. Feyzullah Efendi Sk. No:15 / 1
Sarıkonak Fatih - İstanbul / Türkiye
30 Haziran 2014 tarihli finansal tabloları denetleyen bağımsız denetim kuruluşunun:
: DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Unvanı
Sorumlu Ortak Başdenetçi
: Ömer LALİK
Adresi
Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi Kurşunlu Sokak No:2
Teknik
Yapı Deluxia Dragos Kat:21 Daire:421
:
Maltepe-İSTANBUL / Türkiye
2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması,
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
TA
SL
Genel Kurul’un inisiyatifi ile çalışma ve teklif koşulları değerlendirilerek 30.06.2014
döneminden itibaren yeni bir denetim firması ile anlaşma yapılmıştır.
3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
Şirketin 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 dönemleri
itibarıyla bilançoları aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Bilanço
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30/06/2014
323.553.525
116.050.830
93.223
152.058.298
2.296.985
1.890.186
42.764.555
5.805.857
1.065.496
1.528.095
50.788.030
0
9.556
15.000
4.146.325
(TL)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31/12/2013
288.866.127
63.983.460
10.557
103.894.335
3.429.237
3.314.950
104.017.540
8.651.196
0
1.564.852
51.116.025
0
142.153
15.000
4.250.000
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
31/12/2012 31/12/2011
242.383.566 184.864.136
6.622.081 15.166.718
0
955.761
88.106.973 53.477.069
1.010.979
2.691.268
3.468.527
0
138.019.795 75.539.508
2.675.446
0
0
0
2.479.765 37.033.812
21.101.186 19.213.781
0
0
2.153
2.139
10.000
192.367
0
0
46.172.804 46.236.180 20.032.395 18.524.896
50.248
49.488
38.312
42.940
54.701
0
0
0
339.396
423.204
794.595
302.294
0
0
223.731
149.145
374.341.555 339.982.152 263.484.752 204.077.917
(TL)
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
30/06/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
265.445.645 244.262.605 214.511.269 160.755.398
12.750.000 17.050.569 60.183.196 32.785.426
4.826.909
2.100.382
1.336.212
0
KAYNAKLAR
AK
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
240.467.944 221.397.906 148.244.054 122.173.206
455.176
301.943
274.708
0
4.392
618
450.000
183.717
2.166.036
23.076
4.752.112
8.837.311
2.381.725
0
0
536.106
5.919.480
100.058.599
65.000.000
0
142.466
0
3.268.721
8.327.037
1.713.933
0
2.120
543.165
6.067.819
87.392.510
50.000.000
4.999.928
1.343.044
0
2.680.055
1.772.158
732.586
0
3.687
497.529
538.356
47.201.325
38.000.000
0
0
0
5.613.049
2.748.259
2.176.679
0
4.135
312.524
254.921
40.574.260
30.000.000
6.172.911
21.827.875
21.877.446
639.932
0
TA
SL
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
DevIet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Borç Karşılıkları
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Diğer Yedekler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmis Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
1.400.369
1.050.779
767.184
767.184
2.474.682
1.415.578
3.661.076
2.161.253
9.355.673
8.048.779
4.133.133
1.472.912
374.341.555 339.982.152 263.484.752 204.077.917
30 Haziran 2014, 30 Haziran 201,3 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011
dönemleri itibarıyla şirketin gelir tabloları aşağıdaki gibidir.
Gelir Tablosu
(TL)
Satış Gelirleri
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Denetimde
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
n Geçmiş
30/06/2014
30/06/2013
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
433.352.360 269.445.835 681.123.194 491.961.707 461.976.577
6
BRÜT KAR/ZARAR
Faaliyet Giderleri
Pazarlama Satış ve Dağıtım
Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme
Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
FAALİYET
KARI/ZARARI
Özk. Yön. Değ. Yatırımların
Kar/Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜR.FAAL. VER. ÖNC.
KARI/ZARARI
Sürdürülen Faal. Vergi
Gelir/Gideri
SÜR. FAAL. DÖNEM
KARI/ZARARI
418.009.575
33.372.108 43.967.002
-21.138.869 -20.307.476
-16.841.540
-16.401.499
-409.423.673
-248.950.927
-633.783.566
-458.589.599
23.928.687
-12.014.992
-9.962.662
20.494.908
-7.670.149
-5.744.049
47.339.628
-22.012.810
-17.759.151
-2.052.330
0
-1.926.100
0
-4.253.659
0
-4.297.329
0
-3.905.977
0
2.239.675
-2.638.298
1.382.762
-1.645.457
6.414.393
-2.916.287
2.863.259
-2.834.869
3.209.887
-3.730.271
11.515.072
12.562.064
28.824.924
12.261.629
23.139.142
213.722
0
0
0
0
38.082.154
-38.341.378
15.972.879
-24.409.073
42.392.710
-61.359.507
11.469.570
4.125.870
9.858.127
5.509.306
2.826.908
-2.113.897
-1.257.684
-2.583.657
-1.376.173
-1.353.996
9.355.673
2.868.186
7.274.470
4.133.133
1.472.912
AK
Satışların Maliyetleri
32.461.333 29.819.477
-39.213.656 -50.131.711
TA
SL
Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına
ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 20 no’lu bölümlerini
de dikkate almalıdır.”
4. RİSK FAKTÖRLERİ
4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
-
-
-
-
-
-
-
Şirket’in müşterilerinin bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi sonucu bazı
tahsilâtların yapılmama ihtimalinin, şirketin nakit akımları üzerinde negatif etki yaratma
riski vardır.
Tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin Şirket üzerindeki
yansımaları olabilir.
Şirket’in ihraç ve ithalat yapması girdi maliyetlerinin ve ürün fiyatlarının bir kısmının
döviz cinsi olması şirketin döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalardan önemli
ölçüde etkilenmesine neden olabilir.
Şirket bilançosunda bulunan döviz varlık ve yükümlülükleri nedeniyle finansal riskten
korunma işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak, finansal riskten korunma işlemlerin
etkinliği sınırlı olabilir ve risklerin tamamı başarılı bir şekilde yönetilemiyebilir.
Dünya tahıl fiyatlarında yaşanabilecek önemli dalgalanmaların Şirket’in faaliyet
sonuçlarını negatif etkilemesi söz konusu olabilir.
Şirket’in faaliyetlerinde kullandığı hammadde ve diğer girdilerin (mazot, gübre, ilaç,
sulama vb.) fiyatlarında görülebilecek dalgalanmaların faaliyet sonuçlarını negatif
etkilemesi beklenebilir.
İhracat ve ithalat yapan şirket navlun fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan
etkilenmektedir. Navlun fiyatlarında yaşanabilecek beklenmedik artışlar şirketin kar
marjlarına olumsuz yansıyabilir.
Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde kayıt dışı üretimin fazla olması ihraççı için haksız
rekabete ve pazar payının olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir.
7
-
Sektör açısından önemli pazarlardaki siyasi ve sosyal krizlerin Şirket’in satışlarını
olumsuz etkileme ihtimali söz konusudur.
Şirket’in un üretimin önemli bir kısmı yurt dışına ihraç edildiğinden, bu ülkelerdeki
ekonomik kriz Şirket karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Şirketin ihraç yaptığı pazarlar anti damping uygulamalarına gidilebilmesi şirketin
ihracat gelirlerinde ve dolayısıyla ciro azalışlarına neden olabilir.
Sektörde yüksek rekabet sonucu ürün fiyatlarında olası gerilemeler yaşanması şirketin
kar marjlarına olumsuz yansıma riski bulunmaktadır.
Şirket‟in rekabetçi konumunu koruması ve ileriye dönük beklentilerinin gerçekleşmesi
üst düzey yönetiminin devamlılığına bağlıdır.
Şirket’in yurtiçi satışları bayilerin performansından etkilenmektedir.
Şirket faaliyet gösterdiği sektörün doğası gereği yüksek stok rakamlarına
ulaşılabilmektedir.
AK
-
4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:
-
TA
SL
-
Tarımsal üretimde doğal risklerin başında dolu, don, yangın, kuraklık, fırtına ve sel
felaketi sayılabilir.
Şirketin ana girdisi olan buğdayın, Devletin Tarım politikalarından direkt olarak
etkilenmesi nedeniyle politikalarda yaşanacak değişikler şirketin karlılığı üzerinde
pozitif veya negatif yönde etki yapabilir.
Küresel ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar ve buna bağlı olarak ürün fiyatlarındaki
olası dalgalanmalar tarım sektörünü negatif etkileyebilir.
Türkiye gerek bitkisel üretim ve gerekse hayvansal üretim yönünden büyük bir
potansiyele sahip olmasına karşın, tarımsal üretimini çeşitli nedenlere bağlı olarak arzu
edilen düzeye çıkaramamıştır, bu bağlamda arz talep dengesinde yaşanan dalgalanmalar
fiyatların üzerinde etkili olması şirketin kar marjlarında dalgalanmaya neden olabilir.
Üretimin büyük ölçüde doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde ve üretici
gelirlerinde dalgalanmalara yol açmaktadır.
Ülkemizde bakteriyel, fungal ve viral bitki hastalıkları ve zararlarının neden olduğu
ürün kaybı riski bulunmaktadır.
Türkiye’de bitkisel üretimi etkileyen en önemi, meteorolojik riskler; dolu, don, kuraklık
ve sel zararlılarının neden olduğu ürün kaybı başlıca riskler arasındadır.
Döviz kurlarında meydana gelebilecek ani yükseliş ve düşüşlerin, sektördeki firmaların
ihracat politikalarını olumsuz etkileyebilir.
-
-
-
4.3. Diğer riskler:
Mevzuat Değişiklikleri Riski
- Şirket’in bağlı bulunduğu T.C. yasaları ve mevzuatlarda oluşabilecek değişiklikler Şirket
için bir risk unsuru oluşturmaktadır.
- Devlet tarafından üreticilere verilen destekleme priminin kaldırılması.
Coğrafi, Politik ve Siyasi Riskler
- Türkiye bulunduğu coğrafi yer sebebiyle ülke riski taşımakta olup, politik ve siyasal
olarak sorunların, iç çatışmaların yaşandığı bir bölgede yer almaktadır. Bu riskler Şirket’e
de yansıyabilir.
Ekonomik Riskler
- Avrupa’nın borç sorununun Türkiye ekonomisini daraltma ihtimali,
- Türkiye’deki makroekonomik şartlardaki istikrarsızlığın, faaliyetler üzerinde olumsuz
etkide bulunma riski.
8
AK
Finansal Riskler
Kur Riski
- Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma
durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.
Şirket’in parasal döviz yükümlülükleri parasal döviz alacaklarını aşmakta; kurların
yükselmesi durumunda, Şirket yabancı para riskine maruz kalmaktadır.
- Şirketi 30.06 2014 dönemi itibariyle 173.279.720 TL (31.12.2013: 104.965.440 TL)
karşılığı döviz varlığı, 227.002.320 TL (31.12.2013: 225.462.788 TL) karşılığı döviz
yükümlülüğü bulunmaktadır.
30 Haziran 2014
TL
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
TL Karşılığı
Fonksiyonel Para
Birimi
ABD Doları
Avro
173.279.720
80.700.256
664.199
227.002.320
103.745.422
2.320.029
-53.722.600
-23.045.166
-1.655.830
Net yabancı para
(Yükümlülük)/varlık pozisyonu
31 Aralık 2013
ABD Doları
Avro
Toplam varlıklar
104.965.440
49.026.589
111.695
Toplam yükümlülükler
225.462.788
103.200.832
1.771.242
-120.497.348
-54.174.243
-1.659.547
TA
SL
TL Karşılığı
Fonksiyonel Para
Birimi
TL
Net yabancı para
(Yükümlülük)/varlık pozisyonu
-
Şirketi 30.06 2014 dönemi itibariyle ABD Doları kurunun %5 artması sonucunda şirketin
net karında 2.446.705 TL azalış %5 düşmesi durumunda ise 2.446.705 TL artış
olmaktadır. Avro kurunda yaşanacak %5 artış şirketin net karına 239.425 TL azalık
yönünde etki yaparken %5 azalış ise 239.425 TL artışa neden olabilecektir.
Likidite Riski
- Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka
bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket yeterli
miktarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Şirket kısa vadeli finansal araçlarını nakde çevirerek kendisine fon yaratmaktadır.
Şirketin 30.06.2014 itibariyle 3 aydan kısa vadeli yükümlülükleri toplam 1.774.666 TL,
3-12 ay arası toplam yükümlülükleri 256.274.579 TL, 1-5 yıl arası toplam
yükümlülükleri 2.381.725 TL’dir. 31.12.2013 itibariyle 3 aydan kısa vadeli
yükümlülükleri toplam 569.474 TL, 3-12 ay arası toplam yükümlülükleri 239.980.001
TL, 1-5 yıl arası toplam yükümlülükleri 1.716.053 TL’dir.
30 Haziran 2014
Sözleşme Uyarınca
Vadeler
Defter Değeri
Sözleşme
Uyarınca Nakit
Çıkışlar Toplamı
9
3 Aydan
Kısa
3-12 Ay
Arası
1-5 Yıl
Arası
5 Yıldan
Uzun
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Finansal Borçlar
19.958.634
Borçlanma Senedi İhraçları
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Toplam
19.958.634
1.774.666
15.802.243
2.381.725
-
-
-
-
-
-
-
240.467.944
240.467.944
-
240.467.944
-
-
4.392
4.392
-
4.392
-
-
260.430.970 260.430.970 1.774.666 256.274.579 2.381.725 0 Sözleşme Uyarınca
Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Defter Değeri
Sözleşme
Uyarınca Nakit
Çıkışlar Toplamı
3 Aydan
Kısa
3-12 Ay
Arası
1-5 Yıl
Arası
5 Yıldan
Uzun
20.864.884
20.864.884
569.474
18.581.477
1.713.933
-
Borçlanma Senedi İhraçları
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
AK
31 Aralık 2013
-
-
-
-
-
-
221.397.906
221.397.906
-
221.397.906
-
-
2.738
2.738
-
618
2.120
-
242.265.528 242.265.528 569.474 239.980.001 1.716.053 0 TA
SL
Kredi Riski
- Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine
getirememesi nedeniyle Şirket‟e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak
tanımlanır. Şirket, vadeli satışlarından kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan
mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in kredi riski esas olarak
ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacakları, Şirket yönetimince geçmiş
tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun
oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
- 30.06.2014 tarihi itibariyle şirketin maruz kaldığı azami kredi riski 152.058.298 TL’dir
(31.12.2013: 103.894.335 TL)
- 30.06.2014 tarihi itibariyle şirketin vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş alacağı 4.234.223
TL’dir (31.12.2013: 3.263.026 TL) ve tamamına karşılık ayrılmıştır.
Piyasa Riski
- Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın
gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz
etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki
değişiklikler, mal fiyatındaki değişiklikleri içerir.
Faiz Riski
- Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde ve ya
gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa
çıkma gerekliliğini doğurmaktadır.
- 30.06.2014 tarihi itibariyle şirketin faize bağlı yükümlülükleri toplam 19.958.634 TL’dir
(31.12.2013: 20.864.884 TL)
Faize Bağlı Yükümlülükler TL
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısımları
Kısa
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
12.750.000
17.050.569
4.826.909
2.100.382
Vadeli
10
Uzun vadeli finansal borçlar
Toplam finansal borçlar
2.381.725
19.958.634
1.713.933
20.864.884
Sermaye Risk Yönetimi
-
Şirket sermaye yönetiminde, borç-öz kaynak dengesini, finansal riskleri en aza
indirgeyecek biçimde sağlamaya özne göstermektedir. Şirket, düzenli olarak yapılan
uzun vadeli projeksiyonlar ile geleceğe yönelik öz sermaye tutarları, borç-öz sermaye
oranları ve benzer oranları düzenli, olarak öngörmekte ve öz sermayenin
güçlendirilmesine yönelik gerekli önlemleri almaktadır.
Şirket sermayeyi borç/kullanılan sermaye oranı kullanarak izler. Bu oran net borcun
kullanılan sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri
değerlerinin topla borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Kullanılan sermaye,
bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
AK
-
TL
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler
Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borç
Özkaynaklar
Net Borç/Özkaynak Oranı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
19.958.634
116.050.830
96.092.196
100.058.599
96,0%
20.864.884
63.983.460
43.118.576
87.392.510
49,3%
TA
SL
5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
5.1. İhraççı Hakkında Genel Bilgi:
5.1.1. İhraççının Ticaret Ünvanı:
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
5.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:
İhraççının;
Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım /
Samsun
Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası: Samsun Ticaret
Sicil Müdürlüğü - 13901
5.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:
Kuruluş tarihi: 05.07.1989 (Ticaret siciline tescil tarihi)
Öngörülen süresi: Süresiz
5.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke,
kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax
numaraları:
İhraççının Hukuki Statüsü
Tabi Olduğu Mevzuat
İhraççının Kurulduğu Ülke
Merkez Adresi
Telefon ve Faks Numaraları
: Anonim Şirket
: T.C. Kanunları
: Türkiye
Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım /
:
Samsun
: 0362 266 90 90 – 0362 266 90 94
11
İnternet Adresi
: http://www.ulusoyun.com.tr
5.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan;
mamul, her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1989
yılında kurulmuştur. Şirket merkezi Samsun’da yer almaktadır.
AK
Şirket bunun yanında Türkiye'nin çeşitli limanlarında ve bölgelerinde, 166.000 ton tahıl
stoklama kapasitesine sahip serbest bölge depoları, antrepo ve depoları ile bölge ve çevre ülke
üreticilerinin tahıllarının iyi koşullarda muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Ulusoy Un
pazardaki ihtiyaçları takip ederek faaliyet alanlarını genişletmiş ve 2008 yılından itibaren
komşu ülkelere Uzak Doğu ve Asya'ya tahıl ihracatı yapmaya başlamıştır. Şirket halihazırda
72 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir.
TA
SL
Şirket, Samsun ve Çorlu’da bulunan iki fabrikasında toplam günlük 900 ton’a ulaşan üretim
kapasitesi ve toplam 16 ürün gamı ile 2013 yılında Türkiye un ihracatının %4.89’unu
gerçekleştirmiştir. 2014 Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Türkiye de en çok
ihracat yapan ilk 1000 firması arasında 524. sırada, sektöründe ise 5. sırada yer almıştır.
Toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2014’de açıklanan verilerine göre
Türkiye’nin en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 410. sırada yer almıştır. Ulusoy
Un, 28 Mart 2013 tarihinde Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.’nin
%17 hissesini satın almıştır. Bu yatırım ile şirket özellikle transit yurt dışı ticaretinin
geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik altyapıya sahip olan Karadeniz
Bölgesi’ndeki en stratejik noktalardan olan Samsun Serbest Bölgeye iştirak ederek
yönetiminde önemli bir etkinliğe sahip olmuştur.
5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle önemli
yatırımlarımız aşağıda belirtilmiştir.
 Çorlu İdari Ek Bina ; 31.12.2012 -102.669,16 TL ÇORLU FABRİKA
Çorlu şubesinde genişleyen idari kadronun daha uygun ortamlarda verimli çalışması
için, mevcuttaki idari binanın eklentisi olarak yeni bina inşa edilmiştir.

Çorlu Paletleme Makinesi; 05.04.2011 – 130.503,01 TL Çorlu Fabrika-Leasing
Çorlu fabrikasında bulunun paletleme makinesi, üretimden çıkan toz halindeki kepeğin
preslenerek palet haline getirip daha uzun ömürlü stoklama süresi özelliğini
kazandırıp, birim hacimdeki ağırlığının arttırarak yüksek tonajda depolama avantajı
elde edilmektedir.

Samsun Paletleme Makinesi; 01.10.2011 – 134.239,30 TL Samsun Fabrika - Leasing
Samsun fabrikasında bulunun paletleme makinesi, üretimden çıkan toz halindeki
kepeğin preslenerek palet haline getirip daha uzun ömürlü stoklama süresi özelliğini
kazandırıp, birim hacimdeki ağırlığının arttırarak yüksek tonajda depolama avantajı
elde edilmektedir.

Silo İnşaatı ; 01.10.2011 – 650.219,00 TL Cumhuriyet Mah. Akal Sok. - Leasing
Artan buğday işleme kapasitesi ile şirket ihtiyacı olan buğdayın stoklama kapasitesinin
yetersiz gelmesinden dolayı ile silolar inşa edilmiştir, silo inşaatları etaplar halinde
devam etmiştir.

Volvo L90 Yükleyici ; 01.10.2011 – 274.197,75 TL Samsun Fabrika - Leasing
12
Yatay depolarında bulunan buğdayların araçlardan depolara istiflenerek buğdayın
yığın haline getirilmesi ve yükleme sırasında yığın halinde bulunan buğdayın tekrar
araçlara yüklenmesi işleminde kullanılmak için alınmıştır.
Altınbilek Silo İnşaatı; 01.10.2011 – 601.421,70 TL Cumhuriyet Mah. Akal Sok. Leasing
Etaplar halinde devam eden silo inşaatlarından birini de Altınbilek Firması tarafından
yapılmıştır. Firma siloların montajını ve taşıma (doldurma – boşaltma ) hatlarını imal
edip sahada montajını yaparak sistemi devreye alıp teslim etmiştir.

2011 Yapılmakta Olan Yatırımlar; Mevcut fabrika bakım onarım revizyon giderleri
31.12.2011 –1.246.561,32 TL - Samsun Fabrika

2012 Yılı Depo-Silo Yatırımları ; 31.12.2012 – 112.103,22 TL-Samsun Fabrika
Artan kapasitelere göre hammadde stok alanlarının cevap verebilmesi için stok
kapasite alanlarımızda depolar ve silolar yapılmıştır.

Makine Parçaları Ve Müştemilatı; 28.01.2013 – 105.953,13 TL –Samsun Fabrika
Proses içerisindeki makine ve ekipmanların toplam üretken bakımları yapılarak,
makinenin faydalı ömrünü uzatıp makinelerin ve proses içerisindeki görevini en
verimli hale getirilmeleri sağlanmıştır.
Sektördeki teknolojinin ilerlemesi ile eski tip makinelerin yenisi ile ikame ettirip
enerji tasarrufu, verimlilik adına kazanımlar elde edilmiştir.

Elek Kasa Ve Komple Ahşap Aksamı; 03.06.2013 – 103.674,00 TL – Samsun Fabrika
Un üretim prosesinin en önemli unsurlarından biri olan tasnif işlemi eleklerde
gerçekleşmektedir.
Mevcuttaki kullanılan eleklerin komple bakımı yapılıp kasaları ve ahşap aksam ve
ekipmanlarının değişimi yapılarak elek eleme kalitesini ve verimliliği arttırılmıştır.
TA
SL
AK

5.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi,
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
Yatırım Konusu
Yatırım Yeri
Planlanan Yatırım
Büyüklüğü (USD)
Yatırım Kapasitesi
600 Ton/Gün Buğday İşleme Kapasiteli Komple Un Fabrikası
Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi
7.000.000,00 USD
600 ton/24 saat buğday işleme kapasitesi
Mevcut Fabrikalarımızın 830 ton/24 saat toplam kapasitesini, yeni bir
Mevcut Kapasiteye Katkısı 600 ton/24 saat kapasiteli fabrika ekleyerek toplam 1430ton /24 saat
kapasitesine çıkarmak
Tamamlanacağı Tarih
Tamamlanma Derecesi
Yapılan Toplam Harcama
Varsa Alınan Teşviklere
İlişkin Bilgiler
2016
Proje çalışmaları tamamlanıp inşaat ruhsatı alındı, inşaat sahası alt
yapı hazırlıkları yapılmakta
258.514,00 USD
Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır ve başvuru
yapılmamıştır.
5.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler
hakkında bilgi:
13
Yoktur.
5.2.4. İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi:
DİİB No
16,051,714.72 KG
22,503,970,00 KG
13,565,232,00 KG
Hakedilen
Buğday
22,833,164 KG
Gerçekleşen
İthalat
--------
32,011,337 KG
---------
19,296,204 KG
---------
2,976,690,00 KG
4,234,267 KG
47,320,164,10 KG
67,311,755 KG
--------
41,076,795 KG
TA
SL
2013/D1-07569
SAYILI DİİB
2014/D1-01539
SAYILI DİİB
2014/D1-02970
SAYILI DİİB
2014/D1-03035
SAYILI DİİB
2013/D1-04238
SAYILI DİİB
KG
2013/D1-05498
SAYILI DİİB
Gerçekleşen
İhracat
AK
Dahilde İşleme Rejimi, ihraç edilecek ürünleri üretmek için gerekli olan ve yurt dışından ithal
edilen, ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik
sistemidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ihraç amacıyla planlanan malların üretiminde
kullanılacak olan girdilerin gümrük muafiyetli ithalatına ve/veya yurt içi alımlara imkan
sağlayan T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen bir belgedir. Bu izin belgesi ithalatta
gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet sağlanması, vergi, resim ve
harç istisnası ile KKDF muafiyeti, dış ticarette standardizasyon ve teknik düzenlemeler ile
ticaret politikası önlemlerine tabi olmama, yurt içi alımlarda KDV Tecil-Terkin uygulaması,
ithalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi avantajları sağlamaktadır.
Toplam
Gerçekleşecek
İthalat
22,833,164
32,011,337
19,296,204
4,234,267
26,234,960
29,101,725,20 KG
41,396,479 KG
32,522,183 KG
8,874,296
131.519.496,02 KG
187.083.206 KG
73.598.978 KG
113.484.228 KG
6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
6.1. Ana faaliyet alanları:
6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
Türkiye tarımsal üretim bakımından hali hazırda dünyanın yedinci büyük ülkesi
konumundadır. Ülkemiz, yıldan yıla artan mamul madde ihracatı ile dünyanın önemli unlu
mamuller ihracatçısı konumuna gelmiştir. 2013 yılında Türkiye’nin un ihracatı 2,144,235 ton
olmuştur. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre ülkemiz, dünya un ihracatında
2011 yılında hem miktar hem de değer bazında 1. sırada, 2012 yılında ise miktar olarak 2.
değer bazında 1. sırada yer almıştır. Şirketimiz anti-damping benzeri sınırlayıcı kararlar ile
daralan uzak doğu ihracat pazarını gerçekleştirilen pazar çeşitlendirmesi stratejileri ile
geliştirmeye devam etmektedir. Özellikle Afrika ve Ortadoğu pazarlarında gerçekleştirilen
ihracat bağlantıları ile 2014/6 aylık ihracat performansı yıllara göre tonaj bazında geçen
seneye göre %15 artış gerçekleşmiştir.
YILLAR 2011 2012 2013 2014/06 BİRİM KG KG KG KG TÜRKİYE ULUSOY UN 1,984,077,747 1,992,527,487
2,144,235,240 1,248,000,000
158,826,440 137,537,140
104,918,969 59,936,561
14
Oran 8.00% 6.90%
4.89% %4.48
Kaynak: Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)
AK
İrmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan; mamul, her türlü gıda maddesinin
imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere kurulan şirket, Un sektöründe yurt
içinde 2013 yılı verilerine göre %1.76 pazar payına sahiptir. Şirket, Samsun ve Çorlu’da
bulunan iki fabrikasında toplam günlük 900 ton’a ulaşan üretim kapasitesi ve toplam 16 ürün
gamı ile faaliyetini sürdürmektedir. Şirket bunun yanında Türkiye'nin çeşitli limanlarında ve
bölgelerinde, 166.000 ton tahıl stoklama kapasitesine sahip serbest bölge depoları, antrepo ve
depoları ile bölge ve çevre ülke üreticilerinin tahıllarının iyi koşullarda muhafaza edilmesini
sağlamaktadır.
Şirketin miktar bazında ürünleri yıllar itibariyle aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Faaliyetlere ilişkin miktar sonuçları;
Ürün Grubu
2012
(Kg.)
6.029.575
244.600
329.905
23.240
303.983.074
4.575.000
89.962.898
0
0
0
9.042.712
0
4.783
25.320
70.900.927
3.907.220
32.202.609
0
0
0
137.537.140
2013
(Kg.)
24.465.334
295.200
1.269.420
24.000
394.079.124
17.609.934
202.549.679
24.265.880
0
0
59.650
220
2.017
69.345
19.599.876
6.354.240
62.674.819
16.055.311
0
0
104.918.969
2014/06
(Kg.)
3.376.050
187.600
13.225
6.160
243.631.134
28.909.766
104.103.020
3.032.748
1.575.000
8.252.430
115.300
25
1.400
0
12.336.286
65.502.552
61.451.158
75.198.539
40.616.443
83.039.853
62.195.463
49.523.518
35.033.483
697.228.663
782.415.624
999.015.075
570.244.770
TA
SL
Ticari Ürün (Un)
Ticari Ürün (Bonkalite)
Ticari Ürün (Razmol)
Ticari Ürün (Ruşeym)
Ticari Ürün (Buğday)
Ticari Ürün (Mısır)
Ticari Ürün Transit (Buğday)
Ticari Ürün Transit (Mısır)
Ticari Ürün Transit (Kepek)
Ticari Ürün (Arpa)
Ticari Ürün (Çuval)
Ticari Ürün (Katkı)
Ticari Ürün (Diğer)
Ticari Ürün (Kırık Buğday)
Ticari Ürün(Antrepo Buğday Satışları)
Ticari Ürün(Antrepo Mısır Satışları)
Ticari Ürün(S.Bölge Buğday Satışları)
Ticari Ürün(S.Bölge Mısır Satışları)
Ticari Ürün(S.Bölge Palet Satışları)
Ticari Ürün(Kereste Satışları)
Yurt Dışı Ürün
Yurt İçi Endüstriyel Ürün
Yurt İçi Fırın Grubu Ürünleri
Yurt İçi Evsel Tüketim Ürünleri
Yurt İçi Yem Hammaddeleri
2011
(Kg.)
491.731
0
0
0
307.733.167
643.831
15.336.545
0
0
0
0
0
0
0
3.117.071
0
55.118.034
6.403.541
0
1.015.898
158.826.440
Toplam
23.008.250
6.109.689
200
0
59.936.561
6.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile
söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
15
Yoktur.
6.2. Başlıca sektörler/pazarlar:
6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
Dünyada Un Sektörü
AK
Dünya buğday üretimi ABD Tarım Bakanlığı Eylül 2014* verilerine göre 719 milyon tonu
geçmiştir. 2014/2014 global buğday tedariği başlangıç stokları ve üretimdeki artış ile 6.6
milyon ton yükselmiştir. Başlangıç stokları Çin’de ki 2 milyon ton artışa paralel 2.8 milyon
ton artış göstermiştir. Kanada başlangıç stokları da son açıklanan Kanada İstatistiki Verilerine
dayanarak 0.8 milyon ton artış göstermiştir. Dünya buğday üretimi 3.9 milyon tonluk artış ile
720 milyon ton olarak rekor seviyelere ulaşmıştır. En büyük üretim artışı Avrupa Birliği
Ülkeleri ve Ukrayna’da yaşanmıştır. Tüm bu veriler hükümet datalarını da desteklemektedir.
Avustralya’da üretim kuraklık nedeniyle 0,5 milyon ton düşüş göstermektedir. Diğer belli
başlı buğday üreticilerinden Fas 0.4 milyon ton artış gösterirken, Cezayir ‘de 1 milyon ton
düşüş beklenmektedir.
(*Kaynak: Amerikan Tahıl Birliği – 11 Eylül tarihli Dünya Tarım Arz/Talep Tahminleri
Raporu - http://usda02.library.cornell.edu/usda/current/wasde/wasde-09-11-2014.pdf)
TA
SL
Ulusal Hububat Konseyi’nin 29 Ağustos tarihli Raporu’na* göre ise üretimin 713 milyon ton,
buğday tüketiminin 706 milyon ton , stokların 195 milyon ton ve buğday ticaretinin 146
milyon ton olması öngörülmektedir. Çin , Avrupa Birliği Ülkeleri ve Rusya’da beklenenin
üstünde üretimin gerçekleşmesi bu üretim artışının nedenlerindendir
IGC TAHIL VE BUĞDAY
(Mn Ton)
11/12
12/13 TAHMİNİ
13/14
14/15 BEKLENTİSİ
TAHMİNİ 27,03 25,04 29,05 26,06 31,07 29,08
TAHIL
ÜRETİM
1851
1790
1980
1949
1935
1937
1949
1959
1976
TİCARET
270
268
300
283
286
288
290
291
292
TÜKETİM
1856
1813
1919
1935
1936
1935
1937
1941
1952
361
338
400
402
390
398
412
419
426
-5
-23
62
124
96
122
146
132
127
132
137
142
KAPANIŞ STOKLARI
YILLARA GÖRE DEĞİŞİM
ANA İHRACATÇILAR
23
BUĞDAY
ÜRETİM
695
655
710
700
697
694
699
702
713
TİCARET
145
140
152
143
144
145
144
145
146
TÜKETİM
698
675
690
700
701
698
697
699
706
KAPANIŞ STOKLARI
192
172
192
190
187
187
194
193
95
YILLARA GÖRE DEĞİŞİM
-3
-21
20
ANA İHRACATÇILAR
68
48
55
(*Kaynak:
Uluslararası
Hububat
Konseyi
http://www.igc.int/en/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf)
16
55
Tahıl
7
53
52
Raporu
57
56
-
59
FAO'nun Temmuz ayı "Rekolte Tahmin ve Gıda Durum"* raporunda "Yakın Doğu"
bölgesinde (Afganistan, İran, Irak, Suriye ve Türkiye) son göstergelerin, bölgede toplam
buğday üretiminde %7.3'lük bir azalışa işaret ettiği, azalışta en büyük payın ise kuraklığın
buğdayda %10'luk daralmaya yol açtığı Türkiye olduğu belirtildi. FAO raporuna göre,
Türkiye'de 2014 buğday rekoltesinin, kuraklık nedeniyle geçen yıla göre %10 azalarak, 33.8
milyon ton üretim seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
FAO raporuna göre Yakın Doğu'da Türkiye'den sonraki ikinci buğday üreticisi olan İran'ın
2014'te beş yıllık ortalama olan 13.5 milyon ton üretim rakamının değişmemesi bekleniyor.
AK
*Kaynak: FAO'nun Temmuz ayı "Rekolte Tahmin ve Gıda Durum Raporu - FAO Crop prospects and Food
Situation - http://www.fao.org/3/a-i3899e.pdf)
Türkiye’de Un Sanayi
Tarihte bilinen ilk değirmenlerin İç Anadolu’da olduğu bilinmektedir. Un tahılların
öğütülmesi ile elde edilen değerli bir ürün olup modern insanın kullandığı ilk besindir.
Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük enerjinin %60’ı tahıl ürünlerinden sağlanmaktadır.
Besleme için en yaygın olarak tüketilen tahıl türü ise buğday, ekmek ve türevleridir. Türkiye
iklim ve coğrafya bakımından buğday üretimine oldukça elverişli ülkelerden birisidir.
TA
SL
Ekmek halk için dayanışmayı, çalışma hayatını ve hayatta kalmayı içinde barındıran bir
simgedir. Ekmek yapmak için önce un, un içinde buğday ürünün yetişmesi ve toplanması
gerekmektedir. Buğday ve un üretimi aynı zamanda iktisadi bir faaliyet alanıdır. Buğday
saklama koşullarına uygun en önemli tarım ürünlerinden birisidir ve bu yüzden her mevsim
kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu yeterlilik sayesinde buğday emtia piyasalarında ve
borsalarda işlem görmektedir.
Türkiye tarımsal üretim bakımından dünyanın yedinci büyük ülkesi konumundadır. Son 10
yılda ki gelişmelerden sonra Türkiye, dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olurken, gıda ve
içecek sektörü ile dünyanın 15’inci büyük ihracatçısı konumuna yükselmiştir. Türkiye’de gıda
ve içecek sektörü GSMH’nin % 10,3’ü büyüklüğündedir.
Yıllar İtibariyle Türkiye Gıda ve İçecek Sektörü Dış Ticareti (Milyar Dolar)
10
9,5
8,8
5
6,7
5,9
4,9
2,9 3
5,1
3,9
3,4 3,3
4,4
İhracat
İthalat
Dış Ticaret Dengesi
0
2009
2010
2011
2012
Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı –Gıda ve İçecek Sektörü Raporu (2013-1) http://www.iso.org.tr/Sites/1/upload/files/gida-ve-icecek-sektor-raporu-83.pdf)
Ülkemіz tаrım аlаnlаrının yaklaşık % 50’sinde hububat üretimi yapılmakta, bu alanların 1/3’ü
olan 8 milyon hektar аlаndа ise sadеcе buğday üretilmektedir. TÜİK verilerine göre şu anki
buğday üretiminin bu şekilde gitmesi halinde 2013/14 üretimin 22 m/t civarında olması
17
beklenmektedir. Bu seneki buğday üretiminin ise 18 m/t civarında olması öngörülmektedir.
2013 hasat döneminde ılık hava koşulları nedeniyle hemen hemen her bölgede hasat normal
zamanından 10 gün erken gerçekleşmiştir.
Türkiye, 2012’ de küreѕel un tіcaretіnіn %20’sini gerçekleştirerek 2 milyon ton ile 843
milyon dolar gelir elde etmiştir. 2012 yılın ilk yarısında ise 54 ayrı ülkeye yaklaşık 846.821
ton un ihraç ederek 411.447.833 dolar gelir elde etmiştir.
Faaliyet Gösterilen Sektörler;
-
Dezavantajlar;
İklimsel koşullar nedeni ile oluşan üretim rekolte ve kalite kayıpları un üretiminde
hem yüksek maliyet hem de dalgalı kalitede üretim oluşmasına neden olmakta bu
durum sektörün ülke içinde ve yurt dışı faaliyetlerinde olumsuz etki göstermektedir.
Buğday üretimi yapan çiftçilerin üretim çeşidini farklılaştırması durumunda oluşan
rekolte kayıpları üretim tonajlarında kayıplara, arz talep dengesi bozulmasından dolayı
yüksek maliyetli üretimlere sebep olmaktadır. Bu durum un üretim ve satışlarında
yüksek maliyetlerin oluşmasına karlılıkların azalmasına sebep olmaktadır.
TA
SL
-
AK
Un Üretim – Satış:
Avantajlar;
- Türkiye’nin dünya buğday üretim üslerinden biri olması ve ithal ürün temininde kuzey
ülkeleri ile olan coğrafi yakınlığı maliyet avantajları sağlamaktadır.
- Bu şekilde oluşan lojistik maliyet avantajları ile Buğday unu üretiminde hammaddeye
en ekonomik ve istenilen özelliklerde ulaşmasını sağlamaktadır.
- Sektörün üretim teknolojilerinde son teknolojik üretim ve laboratuvar tekniklerini
kullanarak maliyet avantajları oluşturabilmesi, ülke içi ve yurt dışı pazarlarda
rekabetçi ve kalite ürünler üretebilmesini sağlamaktadır.
-
Sektördeki Rekabet Konumu;
Sektörün un üretim temsilcilerinin önemli bir kısmının;
Hammadde temininde elde ettiği niteliksiz buğday ürünlerini kullanarak elde ettiği
maliyet avantajı,
Üretim aşamasında eski teknoloji ve sağlıksız ortamlarda üretim yaparak yatırımsız
maliyet avantajı ,
Niteliksiz ve yasa dışı, ucuz işçilik gibi ucuz gider kalemleri nedenleri ile elde ettiği
avantajlarını,
Sektörün önde gelen ve tüm kaliteli proseslere sahip diğer sektör temsilcilerinin
karşısında direkt olarak sert ve haksız rekabetlerin oluşmasına neden olmaktadır.
Ulusoy Un, 2013 yılı verilerine göre un üretimi açısından itibariyle %1.76 Pazar payına
sahiptir.
2013 Yılı
ISO 500
Şirket
Sıralaması
409
410
438
433
Firma Ünvanı
İl
Tahmini
Pazar
Payı
BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş.
OVA UN FABRİKASI A.Ş.
EKSUN GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
GAZİANTEP
SAMSUN
KONYA
İSTANBUL
1.77%
1.76%
1.65%
1.63%
492
HEKİMOĞLU UN FAB. TİC. VE SAN. A.Ş.
KONYA
1.47%
515
KOZLU GIDA İMALAT TAŞIMACILIK
ANKARA
1.24%
18
1.09%
633
HEKİMOĞLU UN FAB. TİC. VE SAN. A.Ş.
KONYA
TELLİOĞLU YEM-GIDA ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE
BALIKESİR
TİC. A.Ş.
SÖKE DEĞİRMENCİLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
AYDIN
641
BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
KONYA
1.00%
720
ANKARA UN SANAYİİ A.Ş.
ANKARA
0.89%
783
ALTINAPA DEĞİRMENCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.
KONYA
0.82%
841
BOLACALAR UN YAĞ YEM
BURSA
0.74%
584
Kaynak: Şirket Faaliyet Raporları
1.20%
1.01%
AK
533
Şirketlerin tahmini pazar payları yıllık Türkiye üretimi varsayımı olan 15 milyon ton
üzerinden firmaların 2013 yılı üretimleri orantılandırılarak hesaplanmıştır.
Buğday Alım-Satım:
Avantajlar :
- Gıda endüstrisinin temel girdilerinden biri olması sebebiyle ihtiyacın süreklilik arz
etmesi
- Artan nüfus ve buğdayın alternatif kullanımının artmasıyla birlikte buğdaya talebin
artması
- Ülkenin en büyük buğday alımı gerçekleştirdiği ülke olan Rusya ile olan coğrafi
yakınlık
TA
SL
Sektördeki Avantajı :
Yıllık alım kapasite büyüklüğü nedeniyle sektörde ki diğer oyunculara nazaran daha
uygun alım fiyat yakalayabilme
Tanınırlık ve saygınlık sayesinde kolaylıkla yeni tedarikçilere ulaşabilme
Depolama imkanları sonucu piyasanın ihtiyaçlarına göre stok oluşturabilme
-
-
-
-
-
-
-
Dezavantajları :
Yerli üreticilerin korunması sebebiyle ithalatta yüksek gümrük vergilerinin
uygulanması
Türkiye’de ki nüfusun devamlı artış göstermesine rağmen, buğday üretiminin uzun
yıllardır 20 milyon ton bandında devam etmesi sonucu ithale bağımlı olmak
İthal alım yapılan ülkelerdeki siyasi karışıklıkların ve iklimsel kısıtlamaların yarattığı
engellemeler
Üretim azlığı/çokluğuna göre değiştirilen devlet politikaları
Pazara girmek isteyen her sene yeni ama küçük ölçekli muhtemel rakiplerin ortaya
çıkması
Sektördeki Rekabet Konumu :
Rusya’nın dünyadaki en büyük ilk 3 buğday üreticisinden biri olması ve Türkiye ile
olan coğrafi yakınlığı sebebiyle, ithal edilen ham maddenin küçük tonajlı gemiler ve
kısa sefer süreleri ile taşınabilmesi ve bunun sonucu Türk ithalatçılarının büyük
finansal yüklerin altına girme riskinin düşük olması
Üretici/ihracatçı konumundan daha çok ithalatçı/ihracatçı olmasını sonucu bazı
pazarlarda fiyat avantajı yakalayamama riski
Pazarlar
Yurt İçi Pazar
Avantajlar;
19
-
Türkiye nüfusunun genç yaş ortalaması sahip olması bu duruma dayanarak unlu
mamuller tüketiminin çeşitlenerek devam etmesi,
Ülkede kişi başına düşen unlu mamul tüketiminin dünya ortalamasının çok üzerinde
olması
Tüketim noktalarında sıcak nakit akışının gerçekleşmesi ve dönüşünün hızlı oluşması
Un ve unlu mamullerde üretim çeşitliliklerinin artması
Ulusoy un üretim tesisleri, hammadde kaynakları olan yerli üretim noktaları ve ithal
hammadde temini olan limanların olduğu kentlerde kurulu olması, hammadde
teminine en ekonomik şekilde ulaşması,
Hammaddeye ekonomik ulaşımın, maliyet karlılıklarını artırması,
Maliyet karlılıkları satışların artırılması yönünde avantaj sağlaması,
Ulusoy Un Mevcut üretim teknolojileri ve buğday alt yapısının çeşitliliği ile kaliteli
ürün arzını sağlamakta olup, piyasa taleplerinin artmasına sebep olması,
Hızlı ve kaliteli hizmet veren lojistik alt yapısı ile tüm müşteri çeşitlerine kaliteli
hizmet sağlayabilmesi,
Global unlu mamuller üreten şirketlerin Türkiye ‘ de yatırımlarını artırması ve Pazar
açması
AK
-
TA
SL
Dezavantajlar;
- Ülke genelinde kurulu üretim kapasite arzının, talebin üzerinde olması
- Oluşan arz fazlasının rekabeti artırması
- Sektörün risk yönetimi noktasında gelenekçi yöntemleri kullanıyor olması rekabetin
kalitesizleşmesi
- Ülke içinde Lojistik maliyetlerinin yüksek oluşu,
- Ürünlerin yarı mamul olarak müşteriye sunulması ve müşteri üretim proseslerinde
oluşan hatanın hammadde üzerinden değerlendirilmesi
- Sektör temsilcilerinin büyük bir bölümünün üretim, satış, toplam kalite, risk yönetimi
tekniklerinin yetersiz olması rekabetin kalitesinin düşmesi
Pazardaki Rekabet Konumu;
Ülke içi Pazar çalışmalarında yukarıda belirtilen dezavantajlar ile karlılıkların düşmesi
finansal kayıpların oluşması gerçekleşmekte ve bu nedenle sektörün doğal seleksiyon ile arz
talep dengesine doğru gidiş oluşmaktadır. Bu durum, son yıllarda yaşanan sert rekabetlerin
sektör temsilcilerine önemli finansal kayıplar yaşattığı bu nedenle sektör temsilcilerinin
kurumsal ve toplam kalite anlayışı içerisinde rekabet edeceği Pazar koşulları oluşturmaktadır.
Yurt Dışı Pazar
Avantajlar :
- Türkiye’nin jeostratejik konumundan dolayı dünyanın her bölgesine un satabilecek
durumda olması
- Devletin ihracatı arttırıcı politikaları
- Devletin fuar ve pazar araştırmaları için uyguladığı teşvikler
- Ülkenin buğday üretimi
- Değirmencilik endüstrisinin ve tekniklerinin çok ileri seviyede olması
- Bazı bölgelere, özellikle uzak doğuya deniz navlunlarının düşük seviyelerde olması
- Ekonomimizdeki kararlılık ve bankacılık sisteminin gelişimi
-
-
Dezavantajlar :
Ülkemiz aleyhine açılan anti dumping davaları ve karalama kampanyaları
İhracat yaptığımız bazı bölgelerde bankacılık sistemlerinin gelişmemiş olması ve
tahsilat problemleri
Ülke riskleri ( darbe, isyan, ayaklanma)
İhracat sigortasının sağlıksız işleyişi
20
-
Un ithal eden ülkelerin değirmencilik sektörüne yatırım yapmaları
İhracat yaptığımız bazı bölgelere transit sürelerin uzun olması
Bazı bölgelerde deniz navlunlarının çok yüksek olması
Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasından dolayı iç nakliye fiyatlarının yüksek olması
Pazardaki Rekabet Konumu:
SWOT Analizi
AK
Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, ABD ve Rusya gibi dünyanın önde gelen buğday üreticilerine
rağmen, bu ülkelere kıyasla daha düşük buğday üretimi gerçekleştiren ülkemiz, un ihracatında
bu ülkeleri geride bırakıp, jeostratejik konumunu kullanarak dünya un ihracatında liderliğini
sürdürmektedir.
Güçlü Yönleri
-Tarım alanları açısından önemli üretim potansiyelimizin oluşu
-Uygun ekoloji şartları
-Un sanayi için gerekli teknolojiye sahip olunması
-Dünyada ve Türkiye’de artan un tüketimi ve talep artışı beklentisi
-Türkiye’nin lojistik konumu
-Sektörde tanınan köklü bir şirket olması
TA
SL
Zayıf Yönleri
-Küçük ölçekte üretim yapan işletmelerin çoğunlukta oluşu
-Tarım alanlarının bilinçsiz kullanımı
-Değişken ekonomik ortam tüketici harcamalarını engelleyebilir
Fırsatlar
-Gelişen teknolojinin maliyet düşürücü ve kalite arttırıcı etkisi
-Üretim politikalarını ve teknolojilerini tüketicilerinin beklentilerine göre şekillendirme
-Ürün çeşitliliği ve artan rekabetçilik ortamı
Tehditler
-Tarımda istikrarsız mevzuat ortamının gıda sektörünü de etkilemesi
-Enerji ve hammadde maliyetlerinin yiyecek ve içecek üreticilerinin performanslarını olumsuz
etkilemesi
-AB standartlarını karşılayabilecek üretim tesislerinin sayıca yetersizliği
6.2.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ihraççının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı
hakkında bilgi:
Faaliyetlere ilişkin hasılat sonuçları;
Ürün Grubu
Ticari Ürün (Un)
Ticari Ürün (Bonkalite)
Ticari Ürün (Razmol)
Ticari Ürün (Ruşeym)
Ticari Ürün (Buğday)
Ticari Ürün (Mısır)
Ticari Ürün Transit (Buğday)
Ticari Ürün Transit (Mısır)
Ticari Ürün Transit (Kepek)
2011
2012
(TL)
(TL)
403.220,00
6.214.191,48
0,00
137.462,99
0,00
173.815,30
0,00
14.642,01
222.491.080,17 195.622.377,16
402.168,00
2.330.225,47
7.208.074,10 54.413.880,94
0,00
0,00
0,00
0,00
21
2013
2014/06
(TL)
(TL)
16.654.228,02
3.758.933,00
189.270,77
117.243,70
1.281.303,03
6.826,37
17.161,00
4.466,00
276.000.635,95 189.875.481,21
11.735.516,48 19.715.850,31
125.816.611,49 70.773.903,05
13.546.009,19
1.476.055,43
0,00
780.669,81
0,00
2.401.381,94
0,00
165.119,39
15.817,72
0,00
126.113,96
3.984,84
11.079,72
40.466,45
6.998.931,95
68.992,35
725,00
8.951,08
0,00
38.721.364,57
11.550.212,89
8.308.711,84
2.330.225,47
3.966.803,31
17.477.160,66
37.416.755,77
16.339.702,18
0,00
10.056.083,42
3.911.270,10
0,00
0,00
5.613,40
0,00
0,00
0,00
2.120.363,65
1.988.697,34
1.575.913,90
93.247.904,03
79.198.331,03
51.895.391,93
55.703.648,00
77.578.604,00
46.881.141,00
TA
SL
AK
Ticari Ürün (Arpa)
0,00
Ticari Ürün (Çuval)
0,00
Ticari Ürün (Katkı)
0,00
Ticari Ürün (Diğer)
0,00
Ticari Ürün (Kırık Buğday)
0,00
Ticari Ürün (Antrepo Buğday
1.708.155,05
Satışları)
Ticari Ürün (Antrepo Mısır
0,00
Satışları)
Ticari Ürün (S.Bölge Buğday
35.733.021,80
Satışları)
Ticari Ürün (S.Bölge Mısır
3.317.034,73
Satışları)
Ticari Ürün (S.Bölge Palet
0,00
Satışları)
Ticari Ürün (Kereste Satışları)
2.104.121,63
Diğer Gelirler
(M.Buğ.Sat.Kms./Nakliye
2.168.175,39
Geliri/Depo Silo Kirası ve Diğer)
Yurt Dışı Ürün
106.981.841,15
Yurt İçi Endüstriyel Ürün
60.910.307,00
Yurt İçi Fırın Grubu Ürünleri
Yurt İçi Evsel Tüketim Ürünleri
Yurt İçi Yem Hammaddeleri
35.338.747,00
Toplam
29.520.558,00
478.765.946,02 500.610.138,78
24.709.542,00
17.298.523,00
691.887.410,66 439.803.296,61
Faaliyetlerin Coğrafi Dağılımına ilişkin satış sonuçları;
Ürün Grubu
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Marmara ve Ege Bölgesi
Ege Bölgesi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Toplam
2011
(TL)
53,00%
15,00%
0,00%
25,00%
0,00%
7,00%
0,00%
100,00%
2012
(TL)
42,00%
9,00%
0,00%
42,00%
0,00%
7,00%
0,00%
100,00%
2013
(TL)
36,30%
9,00%
0,20%
46,00%
0,00%
8,50%
0,00%
100,00%
2014/06
(TL)
42,80%
11,60%
0,50%
39,30%
0,00%
5,80%
0,00%
100,00%
6.3. Madde 6.1.1 ve 6.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu
hakkında bilgi:
Olağanüstü durum olarak savaş, terör eylemleri, yangın ve doğal afetler (depren ve sel)
değerlendirilmiştir. İşbu ihraççı bilgi dokümanındaki dönemler itibarıyla olağanüstü durumlar
meydana gelmediği için etkilenme olmamıştır. Gelecekte doğal afetler ve felaketler üretim
tesislerine ve diğer gayrimenkullere hasar verebilir. Dolayısıyla ortaklığın faaliyetleri, deprem
yangın, patlama, sel, terör eylemleri veya diğer benzeri olaylar gibi doğal afetler ve
felaketlerden kaynaklanan kısmi ve tam kayıplar da dahil potansiyel hasarlara açıktır. Ayrıca
talep tarafında da bu tip durumlarda azalma olacağı tahmin edilmektedir.
22
6.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne
ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:
Şirketin ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan bir patent, lisans, sınai,
ticari, finansal vb. bir anlaşması yoktur.
6.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:
AK
İhraççının 6.2.1’de yer alan açıklamalarının kaynakları, Amerikan Tahıl Birliği 11 Eylül
tarihli
Dünya
Tarım
Arz/Talep
Tahminleri
Raporu
(http://usda02.library.cornell.edu/usda/current/wasde/wasde-09-11-2014.pdf),
Uluslararası
Hububat
Konseyi
Tahıl
Raporu
(http://www.igc.int/en/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf) ve FAO'nun Temmuz ayı
"Rekolte Tahmin ve Gıda Durum" raporundan alınmıştır. Ayrıca sektör bilgisinde İstanbul
Sanayi Odası’nın internet sitesinde (http://www.iso.org.tr/) projeler -araştırmalar linkinde
yeralan
(http://www.iso.org.tr/projeler/arastirmalar/sektorel-arastirmalar/sektor-raporlari)
sektör raporlarından faydanılmıştır. Bunun yanı sıra un sektöründe faaliyet gösterilen
şirketlerin Pazar payları internet sitelerindeki faaliyet raporlarından alınmıştır.
6.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında
bilgi:
Yoktur.
TA
SL
6.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara
verme haline ilişkin bilgiler:
Yoktur.
7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet
konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
No İlişkili Firmanın Unvanı 1 Ulusoy Çay Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2 3 Ulusoy Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. Samsun Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti. Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve
İşleticisi A.Ş. 4 İlişki ve İşlem Türü Ticari Çay alımı ve kredi
finansmanı sağlanması Ticari, Akaryakıt Alımı
Yoktur
Depo kiralama hizmeti alınıyor Ticari Un ve Buğday alım ve satım
ilişkisi, kredi finansman ilişkisi ,
kırmacılık buğday hizmet alımı.
Depo kiralama hizmeti alınacak,
kredi finansman sağlanması
5 Unay Un San.ve Tic A.Ş. 6 GK Tarım Ürnl.Depoculuk A.Ş. 7 Kuzey Yıldızı İkram Hizmet. Yeme İçme
San.Tic.Ltd.Şti. Yoktur 8 GFC Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Tahliye Limanı acenta servis ve
hizmetleri alınıyor
Faaliyet Konusu Çay imalatı , fason çay
alım satımı Akaryakıt satışı
Gübre alım satımı
Serbest bölgede Depo
ve silo kiralama
Un üretimi Lisanslı depoculuk
depo kiralama
Franchise Yemek
şirketleri Gemi acentalığı Şirket’in grup şirketlerine ilişkin ortaklık yapısı ve yönetimine ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir:
1.
ULUSOY ÇAY GIDA SAN. ve TİC. A.Ş.
a. Ortaklık Yapısı
23
S.
No 1 2 3 4 5 Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Fahrettin ULUSOY Onur Erhan ULUSOY Eren Günhan ULUSOY Nevin ULUSOY
Mithat DENİZCİGİL 926.500,00
855.300,00
646.700,00
565.600,00
5.900,00
3.000.000,00
b. Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
30,88 28,51 21,56 18,85 0,20 100,00 AK
Toplam
Payı (%) Adı, Soyadı Onur Erhan ULUSOY Fahrettin ULUSOY Nevin ULUSOY 31.12.2013 itibarıyla şirketinin net dönem kârı 45.876,70 TL’dir.
2.
ULUSOY PETROL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
a. Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) TA
SL
S.
No 1 2 Fahrettin ULUSOY Nevin ULUSOY 156.000,00
104.000,00
260.000,00
Toplam
Payı (%) 60,00 40,00 100,00 b. Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi Adı, Soyadı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Fahrettin ULUSOY Nevin ULUSOY 31.12.2013 itibarıyla şirketinin net dönem kârı 86.035,67 TL’dir.
3. SAMSUN GÜBRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
a. Ortaklık Yapısı
S.
No 1 Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Onur Erhan Ulusoy Toplam 1.600.000,00
Payı (%) 100 100,00 b. Müdürler Kurulu Üyeleri
Görevi Adı, Soyadı Şirket Müdürü Onur Erhan Ulusoy 31.12.2013 itibarıyla şirketinin net dönem zararı 11.629,67 TL’dir.
24
4. SASBAŞ SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU ve İŞLETİCİSİ A.Ş.
a. Ortaklık Yapısı
S. No 1 Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Ceyport Terminal Lojistik ve Tic A.Ş Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş
Samsun Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş
Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San ve Tic. A.Ş Eren Günhan Ulusoy Fahrettin Ulusoy
Adnan Ölmez Sinan Çakır Musa Çakır Toplam b. Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi 30,00 340.000,00 320.000,00 320.000,00 160.000,00 100.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 2.000.000,00
17,00
16,00
16,00 8,00
5,00
4,00
2,00
2,00
100,00
Adı, Soyadı Fahrettin Ulusoy Adnan Ölmez Eren Günhan ULUSOY
Sinan Çakır TA
SL
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
600.000,00 AK
2 3 4 5 6 7 8 9 Payı (%) 31.12.2013 itibarıyla şirketinin net dönem kârı 804.333,39 TL’dir.
5. UNAY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
a. Ortaklık Yapısı
S.
No 1 2 3 Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Eren Günhan ULUSOY Serhat COŞKUN Fahri COŞKUN
4.500.000,00
375.000,00
125.000,00
5.000.000,00
Toplam
b. Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Adı, Soyadı Eren Günhan ULUSOY
Fahri COŞKUN
31.12.2013 itibarıyla şirketinin net dönem kârı 2.090,85 TL’dir.
6. GK TARIM ÜRÜNLERİ DEPOCULUK A.Ş.
a. Ortaklık Yapısı
25
Payı (%) 90,00 7,50 2,50 100,00 S.
No 1 2 Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Kudret ALTINOK Eren Günhan ULUSOY Toplam
Payı (%) 1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
50,00 50,00 100,00 b. Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi Kudret ALTINOK Eren Günhan ULUSOY AK
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Adı, Soyadı 31.12.2013 itibarıyla şirketinin net dönem zararı 387.176,15 TL’dir.
7. KUZEY YILDIZI İKRAM HİZMET. YEME İÇME SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
a. Ortaklık Yapısı
S.
No 1 Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Ulusoy Petrol Ürünleri Tic. A.Ş
Toplam 3.000.000,00
TA
SL
b. Müdürler Kurulu Üyeleri
Payı (%) Görevi 100 100,00 Adı, Soyadı Şirket Müdürü Çiğdem Egeliye 31.12.2013 itibarıyla şirketinin net dönem zararı 1.375.862,64 TL’dir.
8. GFC DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.
a. Ortaklık Yapısı
S.
No 1 2 Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Eren Günhan ULUSOY Cenk AYDIN Toplam Payı (%) 40.000,00
10.000,00
50.000,00
b. Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi Adı, Soyadı Yönetim Kurulu Başkanı Cenk AYDIN 31.12.2013 itibarıyla şirketinin net dönem zararı 6.326,17 TL’dir.
7.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:
Şirketin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklığı yoktur.
26
80,00 20,00 100,00 8. MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
8.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle
ihraççının finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip
olduğu ve yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan
önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi:
Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Yatay Buğday
Deposu
2013
Un Fabrikası
Ve İdari Bina
Samsun İdari
Bina
Çorlu Fabrika
Silolar
Tekkeköy/Samsun 1.883.475,13
2003
Çorlu/Tekirdağ
2005
Tekkeköy/Samsun
300.775,18
20042005
Çorlu/Tekirdağ
558.325,24
2012
Kullanım
Amacı
Kiraya
Kira
Yıllık Kira
Verildi ise
Tutarı
Kiralayan
Dönemi
(TL)
Kişi/Kurum
Yusufoğlu
Nakliyat
Kullanıma
01.01.2014Antrepo
Göre
31.12.2014
Depo
Değişken
Ltd.Şti.
Tekkeköy/Samsun
AntrepoDepo
1.143.895,83 Un Fabrikası
775.000,00
-
-
-
İdari Bina
-
-
-
Un-Kepek
Silosu
-
-
-
01.01.201431.12.2014
Kullanıma
Göre
Değişken
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Buğday
Silosu
Yusufoğlu
Nakliyat
Antrepo
Depo
Ltd.Şti.
-
TA
SL
Buğday Silosu
Mevkii
Net Defter
Değeri (TL)
AK
Cinsi
Edinildiği
Yıl
Un Silosu
Buğday Siloları
Un Siloları
Un Fabrikası
Ek Üretim
Tesisi
Çorlu Fabrika
Hususi
Araçlar(4 Adet)
Çorlu Fabrika
Ticari
Araçlar(9
Adet)
Çorlu Fabrika
Ticari
Römorklar(3
Adet)
Çorlu Fabrika
Ticari
Silobas(1 Adet)
Çorlu Fabrika
Ticari
Forklift(1
Adet)
Samsun
Fabrika Hususi
Araçlar(15
Adet)
2008
19961998
2010
Tekkeköy/Samsun
332.449,28
Tekkeköy/Samsun 1.297.211,43
2010
Tekkeköy/Samsun 1.328.994,20 Üretim Tesisi
Tekkeköy/Samsun 3.166.468,00
Un Silosu
Buğday
Silosu
Un Silosu
2012
Çorlu/Tekirdağ
196.329,44
Genel
Kullanım
-
-
-
20042010
Çorlu/Tekirdağ
463.313,17
HammadeMamul
Nakliye
-
-
-
20092010
Çorlu/Tekirdağ
47.312,71
HammadeMamul
Nakliye
-
-
-
2009
Çorlu/Tekirdağ
124.487,00
Mamül
Nakliye
-
-
-
2013
Çorlu/Tekirdağ
15.000,00
Mamül
Yükleme
-
-
-
20032014
Tekkeköy/Samsun
713.026,44
Genel
Kullanım
-
-
-
27
20072014
Tekkeköy/Samsun 1.017.190,60
HammadeMamul
Nakliye
-
-
-
20072013
Tekkeköy/Samsun
283.091,59
HammadeMamul
Nakliye
-
-
-
2013
Tekkeköy/Samsun
29.000,00
Mamül
Yükleme
-
-
-
AK
Samsun
Fabrika Ticari
Araçlar(12
Adet)
Samsun
Fabrika Ticari
Römorklar(16
Adet)
Samsun
Fabrika Ticari
Forklift(1
Adet)
Samsun
Fabrika Ticari
KepçeYükleyici(2
Adet)
Paketleme
Makinesi
Paketleme
Makinası
Tekkeköy/Samsun
428.855,49
2011
Çorlu/Tekirdağ
130.503,01
2011
Tekkeköy/Samsun
144.427,42
Buğday Silosu
2011
Tekkeköy/Samsun
650.219,00
Buğday Silosu
2011
Tekkeköy/Samsun
601.421,70
6 Adet Silo
2005
Çorlu/Tekirdağ
577.962,95
Buğday
Yükleme
Mamul
Paketleme
Mamul
Paketleme
Buğday
Silosu
Buğday
Silosu
Buğday
Silosu
TA
SL
20092011
Yusufoğlu
Nakliyat
Antrepo
Depo
Ltd.Şti.
01.01.2014- 5.500,00 +
31.12.2014
KDV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm
hususlar hakkında bilgi:
İşletme Kayıt Belgesi, Gıda Üretim İzin Belgesi, İşletme belgesi ve ÇED kapsamından muaf
yazısı bulunmaktadır.
8.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek
tutarları hakkında bilgi:
Maddi duran varlıklar üzerinde herhangi bir kısıtlama, ayni hak ya da ipotek
bulunmamaktadır.
8.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç
değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
MDV Detayı
Maddi
Duran
Varlık
Cinsi
TEKİRDAĞÇORLU 631 A.
Binalar
33 P.F.BİN.VE
ARSa
TEKİRDAĞÇORLU 631 A.
Binalar
33
P.FAB.BİNASI
TEKİRDAĞÇORLU 631 A. Binalar
37 P.KEPEK
Edinme
Tarihi
Ekspertiz
Değeri
Ekspertiz Raporu
Tarihi ve Nosu
Sınıflandırı
lması
(Yatırım
amaçlı
olup
olmadığı)
MDV
Değerleme
Fon
Tutarı/Değer
Düşüklüğü
Tutarı
30.06.2003
1.136.923,44
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_04
1.013.176,04
31.12.2003
7.268.940,45
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_04
6.467.786,13
24.08.2006
290.860,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_04
271.358,37
28
SİLOSU
30.09.2010
267.476,68
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_04
233.080,08
Binalar
31.12.2012
754.459,43
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_04
652.819,77
Binalar
01.01.1991
1.357.669,38
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
1.246.851,42
Binalar
30.04.2005
2.025.989,17
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
1.774.376,31
Binalar
31.03.2007
326.634,00
Binalar
31.03.2007
230.012,00
AK
Binalar
SvP_13_
28.06.2013 ULUSOY
_02
SvP_13_
28.06.2013 ULUSOY
_02
SvP_13_
28.06.2013 ULUSOY
_02
SvP_13_
28.06.2013 ULUSOY
_02
SvP_13_
28.06.2013 ULUSOY
_02
TA
SL
TEKİRDAĞÇORLU 631
A.33.P.İDARİ
BİNA
TEKİRDAĞÇORLU 631
A.33.P.İDARİ
BİNA
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 3
PAR.FABR.Bİ
NS.
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 3
PAR.FAB.İD.B
İ
MER.FAB.BU
Ğ.SİLOSU(499
A.15 P.)
MER.FAB.BU
Ğ.SİLOSU(499
A.16- P.)
MER.FAB.BU
Ğ.SİLOSU(499
A.17 P.)
MER.FAB.BU
Ğ.SİLOSU(499
A.18 P.)
MER.FAB.P.S
AT.MAĞZ.(49
9 A.3 P.)
SAMSUNTEKKEKÖY
511 ADA 8
PAR.DEPO-İDAR
SAMSUNTEKKEKÖY
511 ADA 1
PAR
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 19
PR. Yapı
Bedeli
SAMSUNTEKKEKÖY
394 ADA 17
PR.ARSA(F.DI
Ş
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 14
PR.FAB.ARSA
SI
Kullanım
Amaçlı
255.784,16
Kullanım
Amaçlı
230.012,00
Kullanım
Amaçlı
86.819,72
Kullanım
Amaçlı
179.238,00
Kullanım
Amaçlı
405.363,41
Binalar
31.03.2007
86.819,72
Binalar
31.03.2007
179.238,00
Binalar
30.09.2010
471.512,45
Binalar
30.09.2010
1.808.565,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_03
0,00
Binalar
30.09.2010
408.195,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_03
408.195,00
Binalar
30.09.2010
38.467,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
38.467,00
Arsalar
18.11.2011 12.190,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_01
8.190,00
Arsalar
10.03.2010 632.322,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
584.822,00
29
06.07.2002 612.918,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
565.166,83
Arsalar
02.04.1998 162.252,56
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
158.977,09
Arsalar
08.05.2002 334.287,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
219.666,66
Arsalar
08.05.2002 632.187,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
632.187,00
Arsalar
28.05.2002 430.731,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
430.731,00
Arsalar
20.07.2009 235.494,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
60.494,00
AK
Arsalar
TA
SL
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 15
PR.FAB.ARSA
SI
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 17
PR.FAB.ARSA
SI
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 18
(22-16)
PR.F.AR
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 22
PR.F.AR
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA16
PR.F.AR
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 19
PR.FAB.ARSA
SI
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 20
PR.FAB.ARSA
SI
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 27
PR.FAB.ARSA
SI
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 3
PAR.FAB.ARS
ASI
SAMSUNTEKKEKÖY
499 ADA 6
PR.ARSA(F.DI
ŞI
TEKİRDAĞÇORLU 681 A.
37 P.F.BİN.VE
ARS.
SAMSUNTEKKEKÖY
511 ADA 8
PAR.DEPO-İDAR
TEKİRDAĞÇORLU 681 A.
33
Arsalar
28.07.2011 370.224,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
336.224,00
Arsalar
08.05.200216.07.2008- 497.790,00
28.07.2011
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
422.190,00
Arsalar
10.07.2002 3.951.565,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
3.887.109,60
Arsalar
10.03.2010 272.304,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_02
242.304,00
Arsalar
09.12.2003 310.400,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_04
36.484,00
Arsalar
27.11.2012 3.398.245,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_03
3.323.335,00
Bina
Arsa
Payı
04.08.2003 538.700,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_04
538.700,00
30
P.FAB.BİNASI
Arsası
SAMSUNTEKKEKÖY
511 ADA 1
PAR Arsası
Bina
Arsa
Payı
27.11.2012 1.944.905,00
SvP_13_
Kullanım
28.06.2013 ULUSOY
Amaçlı
_03
Toplam 30.988.276,29
1.944.905,00
26.654.813,60
9. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
9.1. Finansal durum:
AK
9.1.1. İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri
itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler
ve bu değişikliklerin nedenleri:
Aşağıda yer alan özet bilanço bilgileri 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2011 dönemleri itibarıyla verilmiştir.
Özet Bilanço
(TL)
TA
SL
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden
Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
30/06/2014
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
323.553.525 288.866.127 242.383.566 184.864.136
50.788.030
51.116.025
21.101.186
19.213.781
374.341.555 339.982.152 263.484.752 204.077.917
(TL)
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden
Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
30/06/2014
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
265.445.645 244.262.605 214.511.269 160.755.398
8.837.311
8.327.037
1.772.158
2.748.259
100.058.599
87.392.510
47.201.325
40.574.260
374.341.555 339.982.152 263.484.752 204.077.917
Aşağıda yer alan özet gelir tablosu bilgileri 30 Haziran 2014, 30 Haziran 2013, 31 Aralık
2013, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 dönemleri itibarıyla verilmiştir.
Özet Gelir Tablosu
(TL)
Satış Gelirleri
Satışların Maliyetleri
BRÜT KAR/ZARAR
Faaliyet Giderleri
Net Diğer Gelir/Gider
FAALİYET KARI /
ZARARI
Net Finansal Gelir/Gider
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
30/06/2014
30/06/2013
31/12/2013
433.352.360 269.445.835 681.123.194
-409.423.673 -248.950.927 -633.783.566
23.928.687
20.494.908
47.339.628
-12.014.992
-7.670.149
-22.012810
-398.623
-262.695
3.498.106
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden
Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
31/12/2012
31/12/2011
491.961.707 461.976.577
-458.589.599 -418.009.575
33.372.108
43.967.002
-21.138.869
-20.307.476
28.390
-520.384
11.515.072
12.562.064
28.824.924
12.261.629
23.139.142
-259.224
-8.436.194
-18.966.797
-6.752.323
-20.3112.234
31
SÜR.FAAL. VER. ÖNC.
KARI/ZARARI
Sürdürülen Faal. Vergi
Gelir/Gideri
SÜR. FAAL. DÖNEM
KARI/ZARARI
11.469.570
4.125.870
9.858.127
5.509.306
2.826.908
-2.113.897
-1.257.684
-2.583.657
-1.376.173
-1.353.996
9.355.673
2.868.186
7.274.470
4.133.133
1.472.912
Karlılık Oranları
Brüt Kar Marjı
Brüt Kar/Net Satışlar
Esas Faaliyet Kar Marjı
Esas Faaliyet Kar/Net Satışlar
FAVÖK Marjı
FAVÖK/Net Satışlar
Net Kar Marjı
Net Kar/Net Satışlar
30/06/2014
30/06/2013
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
AK
Karlılık Oranları
5,5%
7,6%
7,0%
6,8%
9,5%
2,7%
4,8%
3,7%
2,5%
5,1%
2,9%
4,9%
3,9%
2,7%
5,3%
2,2%
1,1%
1,1%
0,8%
0,3%
Özel amaçlı Bağımsız Denetim’den geçmiş 30.06.2014 tarihli finansal tablolara göre, yıllar
itibariyle değişikliklere ilişkin açıklama ve analizler aşağıda belirtilmiştir.
Dönen Varlıklar
TA
SL
30.06.2014 tarihi itibariyle 323.553.525,00 TL düzeyine ulaşan dönen varlıklar aynı dönem
itibariyle toplam aktiflerin % 86,41’ini oluşturmaktadır. Dönen varlıklar bir önceki yıla göre
sırasıyla 2012’de %31,11, 2013 yılında %19,18 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre
30.06.2014’te % 87,79 oranında artış göstermiştir.
30.06.2014 itibariyle aktif toplamının % 30,99’unu Nakit ve Nakit Benzerleri, %40,61’ini
Ticari Alacaklar ve %11,42’sini de Stoklar oluşturmaktadır.
30.06.2014 tarihinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre dönen varlıklardaki oluşan %87,79
oranındaki artışın %59,83’ü Nakit ve Nakit Benzerlerindeki artıştan, %40,17’si ticari
alacaklardan kaynaklanmıştır.
Toplam hasılatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,83 yükselmiş olması, ticari alacak
seviyesinin de bu paralelde yükselmesine sebebiyet vermiştir. Nakit ve nakit benzerleri
seviyesi, şirketin 01.07.2014 – 30.09.2014 döneminde yapmayı planladığı hammadde alımları
için artırılmıştır.
Duran Varlıklar
30.06.2014 tarihi itibariyle 50.891.705,00 TL düzeyine ulaşan duran varlıklar aynı dönem
itibariyle toplam aktiflerin % 13,59’unu oluşturmaktadır.
Duran varlıklar bir önceki yıla göre sırasıyla 2012’de %9,82, 2013’te %142,24 ve bir önceki
yılın aynı dönemine göre 30.06.2014’te % 13,59 oranında artış göstermiştir.
2013 yılı ile 2012 yılları arasında gerçekleşen yüksek artışın, %72,98’si yeniden değerleme
kazançlarından kaynaklanmıştır.
Toplam Kaynaklar Değişim Analizi
30.06.2014 tarihi itibariyle 274.282.956,00 TL düzeyinde olan toplam yabancı kaynak
kullanımı aynı tarih itibariyle toplam kaynakların %73,27’ini oluşturmaktadır. Yabancı
kaynaklar bir önceki yıla göre sırasıyla 2012 yılında %32,28, 2013 yılında ise %16,79
32
oranında artmış ve 30.06.2014 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,08 oranında
artış göstermiştir. Bu artışın en önemli nedeni artan satış ve ticaret hacmi nedeniyle kısa
vadeli alacakların kısa vadeli yabancı kaynaklar ile fonlanmasıdır.
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
AK
30.06.2014 tarihi itibariyle 17.576.909,00 TL düzeyinde olan toplam kısa vadeli finansal
yükümlülükler aynı tarih itibariyle toplam kaynakların %4,69’unu oluşturmaktadır. Kısa
vadeli finansal yükümlülükler bir önceki yıla göre sırasıyla 2012 yılında %87,64 oranında
artmış, 2013 yılında ise %68,87 oranında azalmış ve 30.06.2014 itibariyle bir önceki yılın
aynı dönemine göre %37,70 oranında artış göstermiştir.
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
30.06.2014 tarihi itibariyle 2.381.725,00 TL düzeyinde olan toplam uzun vadeli finansal
yükümlülükler aynı tarih itibariyle toplam kaynakların % 0,64’ünü oluşturmaktadır. Uzun
vadeli finansal yükümlülükler bir önceki yıla göre sırasıyla 2012 yılında % (66,34) oranında
azalmış , 2013 yılında ise % 133,96 oranında artmış ve 30.06.2014 itibariyle bir önceki yılın
aynı dönemine göre % 424,68 oranında artış göstermiştir. 2011 yıl sonuna göre 30.06.2014
itibariyle toplam uzun vadeli finansal yükümlülükler % 9,42 oranında artış göstermiştir.
Öz Kaynaklar
TA
SL
30.06.2014 itibariyle 100.058.599,00 TL düzeyine ulaşan öz kaynaklarımızın aynı tarih
itibariyle toplam kaynakların %26,73’ini oluşturmaktadır. Öz kaynaklar bir önceki yıla göre
sırasıyla 2012’de %16,33, 2013 yılında %85,15 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre
30.06.2014’te %29,48 oranında artış göstermiştir.
Öz kaynaklarımız içerisinde dönem net karı kalemi de yıllar itibariyle önemli artışlar
göstermiştir. 30.06.2014 itibariyle 2014 yılı ilk 6 aylık faaliyet sonuçlarına göre 9.355.673,00
TL olarak gerçekleşen dönem net karımız aynı tarih itibariyle toplam kaynaklarımızın
%2,50’sine ulaşmıştır. Dönem net karı kalemi bir önceki yıla göre sırasıyla 2012 yılında
%180,61, 2013 yılında %76,00 ve bir önceki yılın aynı ayına göre 30.06.2014’te % 226,19
oranında artış göstermiştir.
Oran Analizi
Oran Analizi
Cari Oran
Likidite Oranı
Finansal Kaldıraç Oranı
Öz Sermaye / Toplam Kaynaklar
KV Fin. Borç / Top. Yabancı
Kaynak
KV Finansal Borç / Toplam
Kaynak
Alacak Devir Hızı
Ticari Borç Devir Hızı
Maddi Duran Varlık / Öz Sermaye
Stok Bağımlılık Oranı
Stok Devir Hızı
Net Çalışma sermayesi Devir Hızı
Seçilmiş Finansal Verilere Göre
30.06.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
1,22
1,01
0,73
0,27
1,18
0,69
0,74
0,26
1,13
0,44
0,82
0,18
1,15
0,44
0,80
0,20
0,06
0,08
0,28
0,20
0,05
0,06
0,23
0,16
3,66
2,40
0,46
-0,06
8,68
9,59
7,09
3,69
0,53
0,73
5,24
18,80
6,87
3,64
0,42
0,87
4,29
18,93
0,46
1,20
-
33
Net Kar / Toplam Kaynak
Net Kar / Öz Sermaye
Brüt Satış Karı / Net Satışlar
0,02
0,09
0,06
0,02
0,08
0,07
0,02
0,09
0,07
0,01
0,04
0,10
9.2. Faaliyet sonuçları:
9.2.1. İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri
itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:
TA
SL
AK
Şirketin net satış gelirleri 2014 yılının ilk yarısı itibariyle geçen senenin aynı dönemine göre
%60 artış kaydederek 433 milyon TL ye ulaşmıştır. Aynı dönemde ticari faaliyetlerden
gerçekleşen brüt kar %16 artış ile 23.9 milyon TL olmuştur. Ancak hammadde fiyatlarındaki
artışa bağlı olarak artan maliyetler şirketin marjlarını 2014 yılının ilk yarısında geçen yılın
aynı dönemine göre baskı altına almıştır. Şirketin 2013 yılının ilk yarısı itibariyle %7.6 ve
%4.8 olan brüt ve esas faaliyet kar marjı 2014 yılının aynı dönemi itibariyle %5.5 ve %2.7
seviyesine gerilemiştir. Şirketin 2013 ilk yarısı itibariyle 13.3 milyon TL olan FAVÖK
rakamı artan maliyetlere bağlı olarak %4.8 azalışla 2014 yılının ilk yarısında 12.7 milyon TL
seviyesine gerilemiştir. Yine aynı şekilde 2013/16 itibariyle %4.9 olan FAVÖK marjı
2014/06’da 2 puan azalışla %2.9 seviyesine gerilemiştir. Ancak diğer yandan 2013/06’da net
8.4 milyon TL finansman gideri kaydeden şirketin 2014/06 itibariyle finansman gideri 0.2
milyon TL seviyesine gerilemiş, dolayısıyla bu durum şirketin net karlılığını olumlu
etkilemiştir. Ulusoy Un’un 2013/06’da 2.9 milyon TL olan net kar rakamı azalan finansman
giderine bağlı olarak 2014/06 döneminde 9.4 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin
2013/06’da %1.1 olan net kar marjı da 2014/06 itibariyle %2.2 seviyesine yükselmiştir.
Dönem içerisinde özellikle Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Irak da ve en önemli
ithalat pazarı olan Rusya’da meydana gelen istikrarsızlıklar kısa süreli arz/talep ve fiyat
dengesizliklerine yol açmıştır. İç ve dış finansal piyasalarda gerçekleşen dalgalanmaların
etkileri şirket içi proaktif yönetim yaklaşımı ve etkin risk yönetimi ile en aza indirilmeye
çalışılmıştır. Şirketin geçmiş dönemlere göre görece likit pozisyonu ve faaliyet yılının ikinci
çeyreğinin finansal istikrar açısından daha olumlu sonuçlanması finansman gelir gider
pozisyonunu dengelemiştir.
9.2.2. Finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin diğer (önemli) hususlar:
Yoktur.
9.2.3. İhraççının, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri
itibariyle meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede
etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar
hakkında bilgiler:
Para politikaları tarafında 2013 yılında FED politika değişikliği sonrası gelişmekte olan
ülkelerin para birimlerinde başlayan değer kaybı süreci ve faizlerde gerçekleşen yükselişin
etkileri 2014 yılında da devam etti. Yükselen faiz oranları; kısa vadeli finansman maliyetlerini
ve hedge işlemleri için alınan döviz pozisyonlarının swap maliyetlerini artırıcı yönde etki
yapmıştır. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinin anti-damping, kota vb uygulamaları ülke
ihracatımızı olumsuz etkileme potansiyeli olan riskler olarak kalmaya devam ediyor.
Ülkemizdeki kuraklık nedeniyle kamu otoritesinin uygulayacağı piyasa düzenleyici stratejiler
fiyatların seyri üzerinde etkili olabilir.
34
10. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI
10.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:
AK
30/06/2014 itibariyle şirket toplam kaynakları 374.341.555 TL’dir. Dağılıma baktığımızda;
265.455.645 TL Kısa Vadeli Yükümlülük, 100.058.599 TL Özkaynak ve 8.837.311 TL Uzun
vadeli yükümlülüktür. Kısa vadeli yükümlülüğümüzün %90 ı ticari borç niteliğinde olan ve
vadesi 180 gün ile 360 gün aralığında kullanılan akreditiflerden oluşmakta geri kalan %4.8 lik
kısım ise maliyeti %5-9 bandında değişen kısa vadeli TL spot finansal borçlanmalardır. Uzun
vadeli yükümlülüğümüzün %26 sı 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir taksit ödemeli, Euribor + %3-4
arası maliyetleri bulunan Euro cinsi krediden oluşmaktadır.
10.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:
2014/6 aylık performansa baktığımızda şirketin nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
52.067.370 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın 48.860.641 TL lik kısmı işletme
faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı, geri kalan kısım da yatırım ve finansman
faaliyetlerinin net nakit artışı ile gerçekleşmiştir.
10.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:
TA
SL
2014/6 sonu itibariyle şirketin 116.050.830 TL nakit ve benzeri varlığı bulunmaktadır. Bu
miktar şirketin önümüzdeki 3 aylık borç ödeme planını rahatlıkla karşılayacak noktadadır.
Şirketin 1 milyar TL üzerindeki kredi limit büyüklüğü ve %25‘lerde seyreden limit/risk
rasyosu (nakit pozisyonu hariç) göz önüne alındığında mevcut durum borçlanma ihtiyaçlarını
karşılayacak boyuttadır.
10.4. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya
etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:
Şirket faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya
etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlama bulunmamaktadır.
10.5. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal
kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi
planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:
Şirketin Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde devam eden 7 milyon USD tahmini
yatırım maliyeti olan fabrika yatırımı için kısmen uzun vadeli yatırım kredisi üzerinde
çalışmalar devam etmektedir.
11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR (ULUSOY UN)
11.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ihraççının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve
geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için
yapılan ödemeler hakkında bilgi:
Toplum sağlığının çok ciddi bir sorumluluk gerektirdiği bilincinde olan Ulusoy Un, sağlıklı,
üstün kaliteli ve doğal ürünler sunma misyonu çerçevesinde AR-GE çalışmalarına özel bir
önem vermektedir. Bu çerçevede Ulusoy Un Ar-Ge bölümünde konusunda yetişmiş uzman
kadrolarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında önde gelen uzman kadrolardan da destek
almaktadır. Dünyada teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen ve uygulayan Ulusoy Un, AR
– GE bölümünde tüketicilerin güvenli Gıda tüketimi ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda,
değer katıcı yenilikçi ürünleri sunmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. 2014 yılı içinde
Şirketin Samsun ve Tekirdağ/Çorlu tesislerinde üretilen ürün portföyünün pazarlama ve satış
faaliyetleri devam etmekte olup, Pazar geliştirme çalışmaları iş geliştirme planları ile devam
35
etmektedir. Ulusoy Un markalaşma ve ürün gamı geliştirme çalışmalarında mevcutta 13
(onüç) ürün ile devam etmekteyken dönem içerisinde Tekirdağ Çorlu tesislerinde üretilmek
üzere 3 (üç) ürünü ilave ederek toplamda 16 (onaltı) ürün çeşidi ile ürün gamını geliştirmiştir.
2013 yıl içerisinde planlanan ve Ar-Ge çalışmaları sonucu 2014 yılında üretimine başlanmış
olan Bisküvilik un ve Kek üretimi amaçlı un ürünlerini de başarı ile pazara sunmuş ve beğeni
kazanarak 2014 yılında satışlarda önemli bir ivme kazanmıştır. Şirketimiz, 2014 yılı ilk altı ay
faaliyetlerinde, verimlilik artışları, kalite ve Ar-Ge çalışmaları için 889.673,45 TL tutarında
Sabit Kıymet yatırımında bulunmuştur.
12. EĞİLİM BİLGİLERİ
AK
12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son
eğilimler hakkında bilgi:
TA
SL
İhracatçıların düşen buğday fiyatları ile ihracat miktarlarındaki artış hızla devam etmektedir.
Birçok ithalat ülkesi Karadeniz Bölgesi’nden gelen düşük fiyatlı buğday ile buğday stoklarını
önemli seviyelere getirerek bu durumu avantaja çevireceklerini tahmin ediyorlar. Temmuz ve
Ağustos ayları içinde 1,5 milyon ton ithalat artışı ile Iran ve 1 milyon ton artış gösteren Çin,
en çok ithalat artışı gösteren iki ülkedir. Pakistan, Suriye ve Türkiye ise 1 aylık dönemde 0,5
milyon ton ithalat artışı ile bu iki ülkeyi takip etmektedirler. Gıda ve Tarım Örgütü’nün
Ağustos ayı verilerine göre Suriye yaşadığı iç savaş nedeni ile daha çok besin maddesine
ihtiyaç duymasının yanında iç savaşın buğday üretimini son 30 yılın en düşük seviyesine
getirmesi sebebi ile yaklaşık 2 milyon ton buğday ithal etmeye ihtiyaç duymuştur. Fakat
hükümetin dondurulmuş hesapları nedeni ile satıcılar ödemeleri geç almakta ve Suriye’ye
ihracat yapmaya pek yanaşmamaktadırlar. Bu nedenle Suriye hükümetinin artan gıda
ihtiyacını düşünerek ödeme şekli konusuna bir çözüm getirmesi beklenmektedir. Avrupa
Birliği ülkelinde ise Temmuz- Ağustos ayları aralığında buğday alımı, hasatta yaşanan artışla
0,5 milyon ton düşmüştür. Artan buğday talebini Karadeniz bölgesindeki ülkelerden
karşılayamamaya başlayan Mısır, ithalatını ABD’den yapmaya başlamıştır. İthalat miktarı
geçen senede olduğu gibi 7,5 milyon ton seviyelerinde olan Brezilya ise Arjantin’in bu
taleplerine karşılık verememesi nedeni ile ithalat seçimini ABD’den yana kullanmıştır.
2013/14 hasat dönemi buğday piyasalarında yaşanan en önemli gelişme Çin’in yüksek buğday
talebidir. Gıda Tarım Örgütü’nün Ağustos ayında yayımladığı raporunda Çin’in artan buğday
ihtiyacını karşılamak için genelde ithalatını Avustralya ve ABD’den yapsa da son 9 yıldır
ithalat yapmadığı Fransa’dan Haziran ayında 220.000 ton Fransız buğdayı alımı
gerçekleştirdiği belirtilmiştir. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre ise Çin’in 25 Temmuz
itibari ile ABD’den ithal ettiği buğday yaklaşık 3,6 milyon ton olarak belirlenmiş ve bu rakam
ABD’nin toplam ticaretinin % 28’ini kapsadığı belirtilmiştir. 1996/97 döneminden bu yana
buğday konusunda kendi kendine yeten bir ülke olan Çin‘in son iki senede ithalatı büyük
artışlar göstermiş bu yıl ise geçen yıla göre yaklaşık 6,5 milyon ton artarak 9,5 milyon ton
seviyelerine ulaşmıştır. Çin’in buğday ithalat miktarının bu şekilde artamaya devam edip
etmeyeceği konunda kesin veriler yoktur. Yaşanan don olayları ve hasat zamanı yağışları
Çin’in mahsul kalitesini düşürse de buğday fiyatlarının geçen seneye göre önemli ölçüde
düşük olması ile kusursuz alım imkanı oluşmuş, Çin bu durumu avantaj haline getirmiştir.
2014/6 aylık dönemde geçen sene aynı döneme göre yurtiçi satış gelirleri %70, yurtdışı satış
gelirleri %44 yükseldi. İlk 6 ay dönem sonu itibariyle; stoklar geçen seneye göre %17 azaldı.
2013 yılında yerel para biriminde gerçekleşen hızlı değer kaybının enflasyon geçişkenlik
etkileriyle birlikte maliyetlerde de %9-12 arasında artış gerçekleşmiştir. Üretim faktörlerinde
gerçekleşen maliyet artışları kademeli olarak nihai ürünlere de yansıtılmıştır.
36
12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
AK
2014 yılı içerisinde ortaya çıkan önemli jeopolitik risklere rağmen ülke ihracatı geçen
senenin ilk 6 ayına göre 200.000 ton artış göstermiştir. Karadeniz Bölgesinin güçlü iki buğday
üreticisi olan Rusya/Ukrayna belirsizliği fiyatlar üzerinde kısa vadeli etkiler göstermiştir.
Ülke içi kuraklık buğdayda ciddi üretim kaybına yol açmış olmasına rağmen global ölçekte
gerçekleşen güçlü üretim beklenti ve gerçekleşmeleri yurtiçi fiyatların dengeli seyretmesini
sağlamıştır.
13. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
13.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap
dönemlerine ilişkin kar tahminleri:
Yoktur.
13.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:
Yoktur.
13.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
TA
SL
13.4. Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek
şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:
Yoktur.
13.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu ihraççı bilgi dokümanı
tarihi itibariyle hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:
Yoktur.
14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
14.1. İhraççının genel organizasyon şeması:
Şirketin mevcut organizasyon tablosu aşağıdaki gibidir.
37
38
TA
SL
AK
14.2. İdari yapı:
14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
Görevi
Görev
Süresi
/
Kalan
Görev
Süresi
Sermaye Payı
(TL)
(%)
AK
Adı Soyadı
Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
3/2
34.373.882,00 52,88%
Nevin Ulusoy
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
3/2
7.780.756,00 11,97%
Mithat Denizcigil
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
3/2
95.362,00 0,15%
Kamil Adem
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Başkan Yard.
İcracı Üye/İcra
Yönetim Kurulu
Kurulu Başkan Yrd.
Üyesi
3/2
26.941,00 0,04%
Ömer Faruk Ekinci
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
3/2
-
-
Vedat Ceyhan
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
3/2
-
-
Kemal Kitaplı
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
3/2
-
-
Salih Zeki
Murzioğlu
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
3/2
-
-
TA
SL
Fahrettin Ulusoy
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışındaki üstlenmiş oldukları görevler
hakkında bilgi
Adı Soyadı Şirket Ulusoy Un San. ve
tic. A.ş. Ulusoy Çay Gıda
San. Ve Tic. A.Ş. Fahrettin ULUSOY Sasbaş Bayındır
Samsun Serbest
bölgesi Kur. ve İşl.
A.Ş. Ulusoy Petrol
Ürünleri Tic. A.Ş Unvan Sermaye
Payı (TL) Yönetim Kurulu
Başkanı ve Pay
34.373.882,00 Sahibi
Yönetim kurulu
926.500,00 üyesi ve Pay sahibi
Sermaye
Payı (%) Devam
Durumu
52,88 Devam
Ediyor 30.88 Devam
Ediyor
Yönetim Kurulu
Başkanı ve Pay
Sahibi 100.000,00 5,00 Devam
Ediyor Yönetim Kurulu
Başkanı ve Pay
Sahibi
1.560.000,00 60,00 Devam
Ediyor 39
Adı Soyadı Şirket Unvan Adı Soyadı 7.780.756,00 11,97 Devam
Ediyor 1.040.000,00 40,00 Devam
Ediyor Ulusoy Un San. ve
tic. A.Ş. K.KY Giyim Sanayi
ve Tic. Ltd.Şti Kitaplı Hazır Giyim
San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Unvan Yönetim Kurulu
Üyeliği
565.600,00 18,85 Sermaye
Payı (TL) Sermaye
Payı (%) Sıfır 0 Şirket Müdürü 1.220.000,00 Şirket Müdürü 39.975,00 TA
SL
Kemal Kitaplı Şirket Devam
Sermaye
Durumu
Payı (%) Devam
Ediyor AK
Yönetim kurulu
Ulusoy Un San. ve
üyesi ve Pay
tic. A.ş. sahibi
Yönetim Kurulu
Nevin ULUSOY Ulusoy Petrol
Başkan Yrd. Ve
Ürünleri Tic. A.Ş pay sahibi
Yönetim kurulu
Ulusoy Çay Gıda
üyesi ve Pay
San. Ve Tic. A.Ş. sahibi
Sermaye
Payı (TL) 100,00 99,9 Devam
Durumu
Devam
Ediyor
Devam
Ediyor
Devam
Ediyor Adı Soyadı Sermaye
Payı (%) Yönetim Kurulu
Üyeliği
Sıfır 0 Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Sıfır 0 Devam
Ediyor Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Sıfır 0 Devam
Ediyor Sıfır 0 Devam
Ediyor Sıfır 0 Samsun TEKMER Sıfır 0 Sabek A.Ş Sıfır 0 Yönetim Kurulu
Üyesi Büyük Anadolu
Lojistik
Organizasyonlar
A.Ş
Sıfır 0 Devam
Ediyor Denetim Kurulu
Üyesi OSBUK Sıfır 0 Devam
Ediyor
Ulusoy Un San. ve
tic. A.ş. Samsun Merkez
Organize Sanayi
Bölgesi Samsun Kavak
Organize Sanayi
Bölgesi Salih Zeki
Murzioğlu Devam
Durumu
Devam
Ediyor
Sermaye
Payı (TL) Şirket Denetim Kurulu
Üyesi Yönetim Kurulu
Başkanı Danışma Kurulu
Üyesi Yönetim Kurulu
Üyesi Unvan KOBİ Girişim
Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
Samsun Gıda
Organize Sanayi
40
Devam
Ediyor
Devam
Ediyor
Devam
Ediyor
14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Son 5 yılda
Ortaklıkta
Üstlendiği
Görevler
Görevi
İcra Kurulu
Başkanı / Genel
Müd./
İcra Kurulu
Başkanı
Kamil Adem
İcra Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Sezgin Karaçam
Genel Müdür
Yardımcısı & İcra
Kurulu Başkan
Yardımcısı
Muhasebe
Müdürü/Genel
Müdür
Yardımcısı
İlker Küçük
Risk Yönetimi,
Sermaye
Piyasaları ve
Yatırımcı İlişkileri
Grup Müdürü
Taner Çağlayan
12.699.375,00
Sermaye Devam
Payı (%) Durumu
19,54
Devam
Ediyor
AK
Eren Günhan
Ulusoy
Sermaye
Payı (TL)
Genel Müdür
Yrd. / İcra
Kurulu Başkan
Yardımcısı
0,04
Devam
Ediyor
-
-
Devam
Ediyor
Risk Yönetimi,
Sermaye
Piyasaları ve
Yatırımcı
İlişkileri Grup
Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
Samsun Fabrika
Grup Müdürü
Samsun Fabrika
Grup Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
Birol Dernekliciler
Çorlu Fabrika
Grup Müdürü
Çorlu Fabrika
Grup Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
Ali Karakuş
Yurtiçi
Yurtiçi Pazarlama
Pazarlama Grup
Grup Müdürü
Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
Soner Çevik
Finansman Grup
Müdürü
Finansman Grup
Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
Umut Ayan
Yurtdışı
Pazarlama Grup
Müdürü
Yurtdışı
Pazarlama Grup
Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
Begüm Dak
Dış Ticaret
(İthalat) Grup
Müdürü
Dış Ticaret
(İthalat) Grup
Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
Bihan Öztürk
İdari ve Mali
İdari ve Mali İşler
İşler Grup
Grup Müdürü
Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
Murat Kasap
Lojistik Grup
Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
TA
SL
26.941,00
Lojistik Grup
Müdürü
41
Nüket Kavasoğlu
Samsun Fabrika
Üretim Müdürü
Kaan Atak
Çorlu Fabrika
Üretim Müdürü
Samsun
Fabrika Üretim
Müdürü
Çorlu Fabrika
Üretim Müdürü
-
-
Devam
Ediyor
-
-
Devam
Ediyor
14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
Şirket1989 yılında kurulmuştur.
AK
14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri
hakkında bilgi:
Mevcut yönetim kurulu üyelerimiz ile yönetimde söz sahibi olan personelin birbiriyle olan
akrabalık ilişkisi şu şekildedir.
Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY, Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin
Ulusoy ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Ulusoy’un oğludur.
Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Ekinci, Eren Günhan Ulusoy’un dayısı, Mithat Denizcigil
eniştesidir.
14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim
ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
TA
SL
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Tanıtıcı Bilgiler
Fahrettin ULUSOY – Yönetim Kurulu Başkanı
1949 yılında Samsun-Tekkeköy’de doğmuştur. Şirketimizin kurucusu Fahrettin Ulusoy, ilk ve
ortaöğrenimini Samsun’da tamamlamıştır. Öğrenim hayatına arar vererek, 1969 yılında iş
hayatına atılmış ve Ulusoy Gıda’yı kurmuştur. 1989 yılında Ulusoy Un A.Ş.’yi kurarak
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlamıştır. 1998 yılına kadar Ulusoy Gıda ve Ulusoy
Un’daki görevlerini birlikte yürütmüş, 1998 yılına Ulusoy Gıda’nın Yönetim Kurulu
Başkanlığını devrederek, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanlığına devam etmiştir. Bu
dönemden sonra, Fahrettin Ulusoy’un yönetiminde şirket büyük başarılara imza atmış,
ihracat, vergi ve üretim başta olmak üzere, bu başarılarından dolayı Ulusoy, sayısız ödüle
layık görülmüştür. İş hayatı dışında, sosyal hayatıyla da bir başarı örneği olan Ulusoy,
aralarında Siyasi parti başkanlığı, işadamları derneği başkanlığı, spor kulübü asbaşkanlığı,
ticaret odası meclis başkanlığı gibi görevlerin de olduğu birçok siyasi, mesleki ve sosyal
kurumda görev almıştır. Kendisi halen TOBB Gıda Meclisi üyeliği görevine devam
etmektedir. Fahrettin Ulusoy, şirketimizin kurucu ve ebedi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evli
ve iki çocuk babası olan Ulusoy, kitap okumaktan, sinemaya gitmekten ve seyahat etmekten
hoşlanmaktadır.
Nevin ULUSOY – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1950 yılında Samsun’da doğmuştur. 1977 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olarak, aynı yıl Gazi İlköğretim okulunda
Coğrafya öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 2004 yılında bu görevinden emekli olarak,
Ulusoy Un A.Ş.’de Toplam Kalite Yöneticisi olarak göreve başlamıştır. Kendisi halen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Nevin Ulusoy, birçok
sosyal dernekte görev almıştır ve halen ''Bir Dilek Tut'' derneğinin üyesidir. Evli ve iki çocuk
annesidir.
42
AK
Kamil ADEM – Yönetim Kurulu İcracı Üye, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
1965 yılında Amasya’da doğmuştur. 1984 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
İktisat Muhasebe önlisans bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta
Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır. 1993 yılından itibaren Ulusoy
Un A.Ş.’de muhasebe-finans ve satış bölümlerinin başında görev almıştır. 1998 yılından
itibaren firmanın genel müdürü pozisyonunda 2004 yılı temmuz ayına kadar devam etmiştir.
2004 yılı sonlarından 2006 yılı başlarına kadar un sektöründe faaliyet gösteren Birsan Birlik
A.Ş.’de yurtiçi ve yurtdışı pazarlama müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un
sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda A.Ş.’de fabrika müdürlüğüne
başlamıştır. 2010 yılında Ulusoy Un A.Ş’nin Genel Müdürü pozisyonunda göreve başlamıştır.
Kendisi halen Yönetim Kurulu İcracı Üye ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
TA
SL
Mithat DENİZCİGİL - Yönetim Kurulu Üyesi
1951 yılında Samsun’da doğmuştur. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya
Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Kürsüsü’nden mezun olmuştur. Samsun İli Tekkeköy
Lisesi, Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesinde coğrafya öğretmenliği ve idarecilik
görevlerini yaptıktan sonra 2001 yılında emekli olmuştur. Ulusoy Çay Sanayii A.Ş’ de yaş
çay işleme ve kuruçay paketleme tesislerinde fahri danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.
Erhan Ulusoy Un Sanayi A.Ş’. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Kendisi halen Yönetim
Kurulu Üyesi olarak Ulusoy Un A.Ş.’deki görevine devam etmektedir.
Ömer Faruk Ekinci - Yönetim Kurulu Üyesi
1947 yılında Samsun’da doğmuştur. 1974 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık
Akademisi, Ankara Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulundan Makine Mühendisi Unvanı ile
mezun olmuştur. 1976 yılında o zamanki adı AZOT Sanayi olan Samsun Gübre Fabrikaları
bünyesinde bulunan Sülfirik Asit Üretim Fabrikasında Makina Bakım Mühendisi olarak
göreve başlamıştır. 1987 yılında koruyucu Bakım Baş Mühendisliğine getirilmiştir. 1988
yılında Samsun Gübre Sanayi Makina Bakım Müdürlüğüne Bakım Müdürü olarak atanmıştır.
1991 yılı Ekim ayında Ankara TÜGSAŞ (Türkiye Gübre Sanayii A.Ş) Genel Müdürlüğü’ne
Baş Uzman olarak atanmıştır. 9 yıl Ankara da görev yaptıktan sonra 2000 yılında Müşavir
unvanı İle Samsun Gübre Sanayi’ne atanmıştır. Özelleştirme programı çalışmalarından sonra
2004 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na tayin olmuştur.
2005 yılında emekli olmuştur ve kendisi halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ulusoy Un
A.Ş.’deki görevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Vedat CEYHAN - Yönetim Kurulu Üyesi
1968 yılında Sakarya’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya’da tamamlayan Vedat
Ceyhan, yükseköğrenimine Ankara Üniversites’nde devam etmiştir. 1989 yılında Tarım
Ekonomisi bölümünden mezun olan Ceyhan, akademik hayatına, 1993 yılında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır.
Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde Yüksek Lisansını 1994 yılında, Doktorasını
1998 yılında tamamlamıştır. 1999 yılında Yardımcı Doçent olan Ceyhan, 2005 yılında Doçent
olmuştur. Yurtiçi yurtdışı birçok projede yer alan, yerli yabancı birçok dergide makaleleri
yayınlanan Ceyhan, 2010 yılında Profesör unvanını almıştır. Halen Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Akademik hayatındaki sayısız başarısının yanında, bulunduğu kurumlarda yöneticilik vasfıyla
öne çıkan Ceyhan, 2008 yılından itibaren Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, ilaveten
43
2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim Merkezi müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.
Ceyhan, akademik ve sektörel çevrelerde, Tarım Ekonomisi alanındaki kanaat önderleri
arasında gösterilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Ceyhan, kitap okumaktan ve futbol,
voleybol oynamaktan hoşlanır.
AK
Kemal KİTAPLI - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1963 yılında Samsun’da doğmuştur. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuştur. Serbest avukat olarak Samsun’da çalışmaya başlamıştır. Halen mesleğine ve
Ulusoy Un A.Ş.’deki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir.
TA
SL
Salih Zeki MURZİOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1959 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve ortaokul tahsilinden sonra Samsun Ticaret
Lisesi’ni bitirdi. Daha önce Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Üyesi,
Meclis Üyesi gibi görevler alan Murzioğlu, 2009 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi
Odasının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etmektedir. İşadamı kimliğiyle Elektrosan
Elektro Bakır Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı da olan Salih Zeki Murzioğlu, aynı
zamanda TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Üyesi, Samsun Merkez OSB Yönetim
Kurulu Başkanı, Samsun Kavak OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Samsun Gıda OSB
Yönetim Kurulu Başkan , KOBI Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş Denetim Kurulu
Üyesi, Samsun TEKMER Danışma Kurulu Üyesi, SABEK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve
Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği ve OSBÜK Denetim
Kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmaktadır. Aynı zamanda kendisi halen Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ulusoy Un A.Ş.’deki görevine devam etmektedir.
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Hakkında Bilgi
Eren Günhan ULUSOY - İcra Kurulu Başkanı
1981 yılında Samsun’da doğmuştur.Samsun Anadolu lisesinden 1999 yılında mezun olan
Günhan Ulusoy, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümünde 2003 yılında tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz’unda Ulusoy Un
Sanayi’nde, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel
Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür.
2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş-Sasbaş yönetim
kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Günhan
Ulusoy, halen Karadeniz Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı başta
olmak üzere, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Karadeniz
Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini
sürdürmektedir. İngilizce bilen Günhan Ulusoy, basketbol sporunun yanı sıra, sinemaya
gitmekten ve seyahat etmekten hoşlanmaktadır.
Kamil ADEM - İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
1965 yılında Amasya’da doğmuştur. 1984 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
İktisat Muhasebe önlisans bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta
Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır. 1993 yılından itibaren Ulusoy
Un A.Ş.’de muhasebe-finans ve satış bölümlerinin başında görev almıştır. 1998 yılından
itibaren firmanın genel müdürü pozisyonunda 2004 yılı temmuz ayına kadar devam etmiştir.
2004 yılı sonlarından 2006 yılı başlarına kadar un sektöründe faaliyet gösteren Birsan Birlik
A.Ş.’de yurtiçi ve yurtdışı pazarlama müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un
sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda A.Ş.’de fabrika müdürlüğüne
44
başlamıştır. 2010 yılında Ulusoy Un A.Ş’nin Genel Müdürü pozisyonunda göreve başlamıştır.
Kendisi halen Yönetim Kurulu İcracı Üye ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine
devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
AK
Sezgin KARAÇAM - İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
1973 yılında Giresun’da doğmuştur.Samsun Ticaret Lisesi Muhasebe bölümünden 1989
yılında mezun olmuştur. 1989-1997 yılları arasında Mehmet Demirci-Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik bürosunda muhasebe elemanı olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Ulusoy
Un’da muhasebe elemanı olarak göreve başlamıştır. 1999 yılında muhasebe müdürü olarka
görevini sürdürmüştür. 2003-2007 yılları arasında satış ve pazarlama bölümünde satış müdürü
olarak görev yapmıştır. 2007-2011 yılları arasında tekrar muhasebe müdürlüğü görevine
getirilmiştir. 2012 yılından itibaren İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdür
Yardımcılığı görevine getirilmiştir ve halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
TA
SL
İlker KÜÇÜK - Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü
1983 yılında Giresun’da doğmuştur. 2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce
İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006-2008 yılları arasında Deniz Yatırım Hisse
Senedi ve Türev Piyasalar Trader’ı olarak çalışmış, sonrasında Denizbank Özel Bankacılık
Birimi’nde Varlık Yöneticisi olarak görevine devam etmiştir. 2012 yılından itibaren Ulusoy
Un Sa. Ve Tic. A.Ş.’de Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup
Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından verilen İleri Düzey ve
Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir.
Taner Çağlayan - Samsun Fabrika Grup Müdürü
1983 yılında Samsun’da doğmuştur. 2006 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları
arasında Çağsan Makine İnşaat Ltd. Şti.’de Üretim Montaj Sorumlusu, Üretim Planlama,
İmalat Kalite Kontrolü, Saha Montaj Sorumluluğu görevlerini yürütmüştür. 2011 yılından
itibaren ise Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş.’de görevine devam etmektedir.
Birol Dernekliciler - Çorlu Fabrika Grup Müdürü
1967 yılında Edirne’de doğmuştur. 1986 yılında Trakya Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Şube Müdürlüğü’nde
1988 yılında memur olarak işe başladı. Sırasıyla Bilgisayar İşletmeni, Muhasebeci, Muhasebe
Servis Şefi ve Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında Kırklareli Şube
Müdürü olarak atandı. 2011 yılından itibaren Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş.’de Çorlu Fabrika
Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Ali Karakuş - Yurtiçi Pazarlama Grup Müdürü
1973 yılında Amasya’da doğmuştur. 1991 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F.
İktisat fakültesi İktisat bölümüne (Ekstern) devam ederken 1993 yılında Ulusoy Gıda
Maddeleri A.Ş. bünyesinde Satış ve Pazarlama Temsilcisi olarak meslek hayatına atıldı. 1999
yılında Ulusoy Gıda A.Ş. firmasında ki görevinden ayrılarak Temar A.Ş.’ nin Karadeniz ve
Doğu Anadolu Bölgesi, Bölge Satış Müdürü olarak görev aldı. 2000 yılında Pakmaya
Tüketim ürünleri ürün gurubu Satış ve Pazarlama yöneticisi olarak görev almıştır. 2007
yılında Pak Gıda A.Ş. firmasındaki görevinden ayrılarak Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Yurtiçi
Satış ve Pazarlama müdürü olarak göreve başlamıştır. Halen bu görevi devam ettirmektedir.
Soner Çevik - Finansman Grup Müdürü
45
AK
1968 yılında Samsun’da doğmuştur. 1988 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1990-1994 yılları arasında Tütünbank
A.Ş.’de Banka Operasyon Cari İşlemler, 1994-2001 yılları arasında Yaşarbank A.Ş.’de Banka
İthalat İhracat Yetkilisi, 2001-2002 yılları arasında Sümerbank A.Ş.’de Banka Kredi
Pazarlama Şube Şefi, 2002-2004 yılları arasında Oyakbank A.Ş.’de Bireysel Pazarlama
Yetkilisi, 2004-2006 yılları arasında Oyakbank A.Ş.’de Bireysel Pazarlama Müdür
Yardımcısı, 2006-2009 yılları arasında Oyakbank-Ing Bank A.Ş.’de Şube Müdürlüğü, 20092010 yılları arasında Ing Bank A.Ş.’de Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2011
yılından itibaren ise Ulusoy Un A.Ş.’de Finansman Grup Müdürü olarak görevine devam
etmektedir.
Umut Ayan - Yurtdışı Pazarlama Grup Müdürü
1977 yılında Tekirdağ’da doğmuştur. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006-2007 yılları arasında Ulaş Gıda Un Tekstil
Nakliye Ticaret A.Ş.’de İhracat Satış Pazarlama Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2007
yılından itibaren ise Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş.’de Yurtdışı Pazarlama Grup Müdürü olarak
görevine devam etmektedir.
TA
SL
Begüm Dak - Dış Ticaret (İthalat) Grup Müdürü
1978 yılından Samsun’da doğmuştur. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler
Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Levante Deniz ve Kara
Taşımacılığı A.Ş.’de Sapiem S.P.S. Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde Proje
Operasyon Sorumlusu, 2005-2008 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de Şube
Asistanlığı, 2008-2010 yılları arasında Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş.’de Yönetici Asistanlığı
görevlerini yürütmüştür. 2010 yılından itibaren ise Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş.’de İthalat
Grup Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Bihan Öztürk - İdari ve Mali İşler Grup Müdürü
1976 yılında Samsun’da doğmuştur. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi’ndeki eğitimini 3.
Sınıfta bırakarak iş hayatına atılmıştır. 1994-2001 yılları arasında Muhasebe Bürosu’nda
Muhasebe Personeli olarak çalışmıştır. 2001-2011 yılları arasında Bafra Eriş Un Yem Gıda
San. Ve Tic. A.Ş.’de Muhasebe Şefi olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren ise Ulusoy
Un San. Ve Tic. A.Ş.’de İdari ve Mali İşler Grup Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
Murat Kasap - Lojistik Grup Müdürü
1985 yılında Samsun’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitimine
devam etmektedir. 2004-2005 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yaşar
Çelik’in yanında 7 ay staj yaptıktan sonra, 2005 yılından itibaren Ulusoy Un A.Ş.’de Lojistik
Grup Müdürü olarak göreve getirilmiştir.
Nüket Kavasoğlu – Üretim Müdürü
1977 yılında Samsun’da doğmuştur.1999 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği
bölümünden mezun olmuştur.2000-2012 yılları arasında Bafra Eriş Un Yem Gıda San. Ve
Tic. A.Ş.’de Üretim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren ise Ulusoy Un
San. Ve Tic. A.Ş.’de Üretim Müdürü olarak görevine devam etmektedir .
Kaan Atak – Üretim Müdürü
1980 yılında Tekirdağ’da doğmuştur. Ege üniversitesi gıda mühendisliği bölümünden 2003
yılında mezun olduktan sonra 2003 yılında iş hayatına Tekirdağ Un Sanayi ve Tic
Ltd.Şti.’nde kalite ve HACCP yönetim temsilcisi ve üretim müdürü olarak başlamıştır. 2005
46
yılında Yörükoğluları Gıda San ve Tic A.Ş. de kalite sorumlusu ve üretim müdürü olarak 2 yıl
boyunca görev yapmıştır. 2012 yılından beri Ulusoy Un San ve Tic A.Ş.’nde üretim olarak
çalışmaya debam etmektedir.
Adı Soyadı
Ulusoy Un San. ve Tic.
A.Ş.
Unay Gıda Nakliye Tic.
Ltd. Şti.
Ulusoy Çay Gıda San.
Ve Tic. A.Ş.
Sasbaş Bayındır Samsun
Serbest Bölgesi Kur. ve
İşl. A.Ş.
GK Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Unvan
İcra Kurulu
Başkanı
Şirket Müdürü
Pay sahibi
Yönetim
Kurulu Üyesi
ve Pay sahibi
Yönetim
Kurulu Başkanı
ve Pay sahibi
Pay sahibi ve
Yönetim
Kurulu Başkanı
GFC Denizcilik Ticaret
A.Ş.
Devam
Durumu
Sermaye
Payı (TL)
Sermaye
Payı (%)
12.699.375,00
19,54
4.500.000,00
90,00
646.700,00
21,56
160.000,00
8,00
Devam
Ediyor
1.000.000,00
50,00
Devam
Ediyor
40.000,00
%80
Devam
Ediyor
TA
SL
Eren Günhan
ULUSOY
Şirket
AK
14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da
dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya
ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu
yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip
etmediğine dair bilgi:
Devam
Ediyor
Devam
Ediyor
Devam
Ediyor
14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme,
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya
haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya
hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki
uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin ve yönetimde yetkili olan personelinin yukarıda anılan
kapsamdaki suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğü söz konusu
değildir. Ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya
kesinleşmiş hüküm yoktur.
14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca
kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin ve yönetimde yetkili olan personelinin yargı
makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar ve
suç duyuruları ve bunlara ilişkin yaptırımları söz konusu değildir.
47
14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu
şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya
ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından
son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
AK
Yoktur.
14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları
arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev
almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan
anlaşmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
TA
SL
14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar
hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER
15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde
söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için
söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve
sağlanan benzeri menfaatler:
01.01.2013 - 31.12.2013
Grup
Yönetim Kurulu
Toplam
Yönetimde Söz
Sahibi Personel
Toplam
Genel Toplam
Brüt
Ücret
Net Ücret
65.296,55
40.444,64
397.242,82
462.539,37
01.01.2014 - 30.06.2014
Kıdem
Tazminatı
Karşılığı
5.589,04
Brüt
Ücret
Net Ücret
Kıdem
Tazminatı
Karşılığı
41.800,00
34.762,80
5.589,04
275.677,67
140.632,61 167.160,00
121.152,20
140.632,61
316.122,31
146.221,65 208.960,00
155.915,00
146.221,65
15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde
söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri
ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk
ettirdikleri toplam tutarlar:
48
Yürürlükteki iş kanunu hükümlerine göre, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak
şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile
değişik 60.maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı
kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ödenecek
tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 2012 yılı ilk altı ayı için
2.917,27 TL, ikinci altı ayı için 3.033,98 TL ile sınırlandırılmıştır.
AK
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem
tazminatı yükümlülüğü, gelecekte çalışanların olağan emeklilik durumlarından oluşabilecek
yükümlülüklerin net bugünkü değere indirgenmesiyle hesaplanmaktadır. TFRS, Şirket’in
kıdem tazminatı yükümlülüğünü tahmin etmek için maaşlı esas emeklilik planı dahilinde
aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam
yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır.
Aktüeryal fark, oluştuğu tarihte kar/(zarara) kaydedilmektedir. Faiz giderleri ve aktüeryal
farkları finansman giderlerinde sınıflandırılmaktadır.
31.12.2013 tarihiyle çalışanlar için toplam 146.221,65 TL karşılık ayrılmıştır.
16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
TA
SL
16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev
süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Adı Soyadı
Görevi
Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler
Görev Süresi
/
Kalan Görev
Süresi
Fahrettin Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
3/2
Nevin Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
3/2
Mithat Denizcigil
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
3/2
Kamil Adem
Yönetim Kurulu İcracı Üye
İcra Kurulu Başkan Yrd.
Yönetim Kurulu Başkan
Yard.
3/2
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk Ekinci
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
3/2
Vedat Ceyhan
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
3/2
Kemal Kitaplı
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
3/2
49
Salih Zeki Murzioğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Eren Günhan Ulusoy
İcra Kurulu Başkanı
Kamil Adem
İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı
Sezgin Karaçam
Genel Müdür Yardımcısı &
İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı
İcra Kurulu Başkanı /
Genel Müd./
Genel Müdür Yrd. / İcra
Kurulu Başkan
Yardımcısı
Muhasebe
Müdürü/Genel Müdür
Yardımcısı
İlker Küçük
Risk Yönetimi, Sermaye
Piyasaları ve Yatırımcı
İlişkileri Grup Müdürü
Risk Yönetimi, Sermaye
Piyasaları ve Yatırımcı
İlişkileri Grup Müdürü
2 / Devam
Taner Çağlayan
Samsun Fabrika Grup
Müdürü
Samsun Fabrika Grup
Müdürü
4 / Devam
Birol Dernekliciler
Çorlu Fabrika Grup Müdürü
Çorlu Fabrika Grup
Müdürü
4 / Devam
Ali Karakuş
Yurtiçi Pazarlama Grup
Müdürü
Yurtiçi Pazarlama Grup
Müdürü
8 / Devam
Soner Çevik
Finansman Grup Müdürü
Finansman Grup
Müdürü
4 / Devam
Umut Ayan
Yurtdışı Pazarlama Grup
Müdürü
Yurtdışı Pazarlama Grup
Müdürü
8 / Devam
Begüm Dak
Dış Ticaret (İthalat) Grup
Müdürü
Dış Ticaret (İthalat)
Grup Müdürü
6 / Devam
Bihan Öztürk
İdari ve Mali İşler Grup
Müdürü
İdari ve Mali İşler Grup
Müdürü
3 / Devam
Murat Kasap
Lojistik Grup Müdürü
Lojistik Grup Müdürü
9 / Devam
Nüket Kavasoğlu
Üretim Müdürü
Üretim Müdürü
4 / Devam
Kaan Atak
Üretim Müdürü
Üretim Müdürü
4 / Devam
3/2
11 / Devam
15 / Devam
TA
SL
AK
17 / Devam
16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim
kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde
yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:
Yoktur.
16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı,
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:
Adı Soyadı
Vedat Ceyhan
Kemal Kitaplı
S. Zeki Murzioğlu
Nevin Ulusoy
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği
Görevler
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
50
Görevi
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Ulusoy Un’un esas sözleşme değişikliği kapsamında Yönetim Kurulu görev ve
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini sağlamak üzere, Şirket’in
gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile
gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Yönetim Kurulu her zaman
komitelerin görev çalşma alanlarını belirleyeceği gibi, üyeliklerinde de gerekli gördüğü
değişiklikleri yapabilir ve bu hususlardaki gelişmeleri kamuoyuna duyurur.
Denetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
AK
Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve
ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim
sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları
denetimden sorumlu komite gözetiminde gerçekleştirilir.
Şirket’in SPK kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumunu izlemek ve Şirket’e ilişkin atamalarda
yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin Sermaye
Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından
yerine getirilir.
TA
SL
16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
Ulusoy Un’un kurumsal yönetim anlayışı, genel kabul gören tüm uluslar arası kurumsal
yönetim yaklaşımlarında yer alan eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk
kavramları üzerine şekillenmiştir.
Bu bağlamda Ulusoy Un, yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit
davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi amaçlamakta, ticari sır niteliğindeki
ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal
olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle
kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması konusunda tüm hassasiyeti göstermektedir.
Şirket yönetimi, tüzel kişilik adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye ve
Şirket içi düzenlemelere uygun olması konusunda maksimum özeni göstermektedir. Ayrıca,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan
hesap verme zorunluluğu bulunmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, uygulamalar hissedarların hisselerini serbest bir şekilde
devretmelerini engelleyecek nitelikte olmamalıdır. Bu doğrultuda Esas Sözleşmede hisse
devrini engelleyici hükümler içermemesi gerekmektedir. Bu çerçevede payların devrinde
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre, azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kuruluna temsilci
göndermelerini temin etmek amacıyla ana sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer
verilir. Ortaklığın Esas Sözleşmesinde, azınlıkta kalan hissedarlara da Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu Üyesi belirleme imkanı sağlayan birikimli oy kullanma yönetimine ilişkin
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ulusoy Un, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca
gerekli kurallara riayet konusunda son derece hassastır. Halka arz sonrasında SPK mevzuatı
gereği Şirket tarafından belirli periyodlarla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
hazırlanmakta olup, söz konusu rapor ayrıca kamuya duyurulacaktır.
51
TA
SL
AK
Yönetim Kurulu’nun asgari iki üyesinin SPK mevzuatında tanımı yapılmış bağımsız üye
niteliğini taşıması gerekir. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde
yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket’in gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim
Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri
oluşturabilir. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları Esas Sözleşme
hükümleri de dikkate alınarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve
çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü
değişiklikleri yapabilir. Komiteler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket’in ana sözleşme
hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite Başkanları’nın Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri arasından seçilmesi esastır. Komiteler en az iki üyeden oluşur, iki üyeden oluşması
halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden
oluşur. Komite sayısının Yönetim Kurulu Bağımsız Üye sayısını aşması ve/veya Yönetim
Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan
kişi bulunmaması halinde Komite Başkanı, konusunda uzman üçüncü kişiler arasından
seçilebilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu’na önerilerde
bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur;
komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Komiteler
çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm
çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komite toplantılarına gündem
konularına ilişkin, komite üyelerine bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet
edilebilir. Denetim Komitesi, Şirket faaliyetlerinin, finansal ve operasyonel faaliyetler de
dahil, sağlıklı bir şekilde yürümesini temin amacı ile denetimden sorumlu olmak üzere
kurulur. Komite yılda en az dört kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Kurumsal Yönetim
Komitesi, Şirket’in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumunu izlemek ve Şirket’e ilişkin
atamalarda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak üzere kurulur.
16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:
Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve
Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürlüğünce yürütülmektedir. Grup Müdürü İlker KÜÇÜK
2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.
2006-2008 yılları arasında Deniz Yatırım Hisse Senedi ve Türev Piyasalar Trader’ı olarak
çalışmış, sonrasında Denizbank Özel Bankacılık Birimi’nde Varlık Yöneticisi olarak görevine
devam etmiştir. 2012 yılından itibaren Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.’de Risk Yönetimi,
Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Sermaye
Piyasa Kurulu tarafından verilen İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir.
17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
17.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu
sayıda görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama:
Çeşitli Kriterlere Göre Personel Dağılım Analizi Öğrenim Durumuna Göre
Dağılım İlköğretim Lisans Lisans Üstü Lise 30.06.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011 86 23 2 41 83
23
2
39
91
28
1
37
90
25
1
37
52
20 19
12
12
Kıdeme Göre Dağılım 0-1 Yıl Arası 1-5 Yıl Arası 6-10 Yıl Arası 11-15 Yıl Arası 16-20 Yıl Arası 20 Yıl ve Üzeri 30.06.2014
37 91 28 7 4 5 31.12.2013
33 92 25 8 2 6 31.12.2012
44
87
22
9
2
5
31.12.2011 46
80
20
11
3
5
Yaşa Göre Dağılım 30 Yaş ve Altı 31-44 Yaş Arası 45 Yaş Üstü 30.06.2014
45 100 27 31.12.2013
51 88 27 31.12.2012
53
88
28
31.12.2011 50
85
30
İllere Göre Dağılım Samsun / Merkez Tekirdağ / Çorlu 30.06.2014
126
46
31.12.2013
123
43
31.12.2012
118
51
31.12.2011 112
53
Diğer Dağılım Beyaz Yaka Mavi Yaka Bay Bayan İdari Üretim Ulaşım 30.06.2014 31.12.2013
79 76 93 90 155 149 17 17 62 59 93 90 17 17 31.12.2012
69 100 151 18 51 100 18 31.12.2011 70 95 147 18 60 89 16 TA
SL
AK
Önlisans 17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:
17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip
oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında
bilgi:
Yoktur.
18. ANA PAY SAHİPLERİ
18.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy
hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel
kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
Şirketimizde her hangi bir tüzel kişiliğin pay sahipliği söz konusu değildir. Şirketimizde
dolaylı pay sahibi yoktur. %5 ve fazlası pay sahibi olan gerçek kişiler aşağıda belirtilmiştir.
53
Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;
Sermaye Payı / Oy Hakkı
Son Genel Kurul Toplantısı
20.03.2014
(TL)
(%)
Fahrettin ULUSOY
Nevin ULUSOY
Eren Günhan ULUSOY
Onur Erhan ULUSOY
Diğer
TOPLAM
34.373.882,00
7.780.756,00
12.699.375,00
10.023.684,00
94.079,00
52,88
11,97
19,54
15,42
0,19
(%)
34.373.882,00
7.780.756,00
12.699.375,00
10.023.684,00
122.303,00
52,88
11,97
19,54
15,42
0,19
65.000.000,00
100,00
AK
Adı Soyadı
Son Durum
26.09.2014
(TL)
50.000.000,00
100,00
18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY ve yönetim kurulu üyemiz Onur
Erhan ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin ULUSOY ile Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nevin ULUSOY’un oğludur.
18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Nama/
Hamiline
Kimin sahip olduğu
Olduğu
Nama Fahrettin Ulusoy
Bir Payın
Nominal
Değeri (TL)
1,00
4.550.000,00
7,00
TA
SL
Grubu
A
Toplam
(TL)
Sermayeye Oranı
(%)
B
Nama
Fahrettin Ulusoy
1,00
1.950.000,00
3,00
C
Nama
Fahrettin Ulusoy
1,00
27.873.882,00
42,88
A
Nama
Nevin Ulusoy
1,00
650.000,00
1,00
B
Nama
Nevin Ulusoy
1,00
1.300.000,00
2,00
C
Nama
Nevin Ulusoy
1,00
5.830.756,00
8,97
A
Nama
Eren Günhan Ulusoy
1,00
3.900.000,00
6,00
B
Nama
Eren Günhan Ulusoy
1,00
1.300.000,00
2,00
C
Nama
Eren Günhan Ulusoy
1,00
7.499.375,00
11,54
A
Nama
Onur Erhan Ulusoy
1,00
650.000,00
1,00
B
Nama
Onur Erhan Ulusoy
1,00
1.950.000,00
3,00
C
Nama
Onur Erhan Ulusoy
1,00
7.423.684,00
11,42
C
Nama
Kamil Adem
1,00
26.941,00
0,04
C
Nama
Mithat Denizcigil
1,00
95.362,00
0,15
1,00
9.750.000,00
15,00
1,00
6.500.000,00
10,00
Pay Grupları İtibariyle İmtiyazların Türleri
A
Nama
B
Nama
Yönetim Kurulu
Seçiminde Aday
Gösterme ve
Genel Kurulda Oy Hakkı
Genel Kurulda Oy Hakkı
54
C
Nama
Yoktur.
1,00
48.750.000,00
75,00
18.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı,
yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için
alınan tedbirler:
Şirketimizin yönetim hakimiyetine dolaylı olarak sahip olan ya da kontrol eden gerçek veya
tüzel kişi söz konusu değildir, bu yönde her hangi bir anlaşma da yapılmamıştır.
AK
Doğrudan yönetim hakimiyetine sahip ortaklardan Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin
ULUSOY ve İcra Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY’dur. Söz konusu kontrol paylara
tanınan imtiyaz/payların çoğunluğuna sahip olma ve yetkilendirme suretiyle sağlanmaktadır.
Şirket’in yönetim hakimiyeti, Yönetim Kurulu’nu belirleme hakkı veren A Grubu paylar ile
ve oyda imtiyaz hakkı veren A ve B grubu payların ve sermayenin çoğunluğuna sahip olan
Fahrettin Ulusoy’a aittir.
TA
SL
Sermaye piyasası mevzuatında yönetim hâkimiyetinin kötüye kullanılmasına engel olmaya
yönelik hükümler bulunmaktadır. Şirket yönetim hâkimiyetine sahip olan Fahrettin Ulusoy
Şirket Esas Sözleşmesi ve kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca Şirket yönetim kurulunda en az
iki bağımsız üye bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17/3.
maddesine göre halka açık ortaklıklar, ilişkili taraf ile önemli nitelikteki işlemleri
gerçekleştirecekleri SPK’ca belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak
işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı almaları zorunludur. Söz konusu
yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu
işlemi onaylanması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu
aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına
sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin
oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında
görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar
alınır.
Burada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları
geçerli sayılmaz. Yine Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23.maddesine göre halka açık
ortaklıkların birleşme, bölünme, mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi
veya üzerinde ayni bir hak tesis etmesi veya kiralaması, faaliyet konusunu tümüyle veya
önemli ölçüde değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi önemli nitelikte işlemlerde
bulunabilmesi veya kararların alınabilmesi için SPK tarafından belirlenecek usul ve esaslara
uyulması zorunludur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da
olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını
halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kanunu’nın
21.maddesine göre de halka açık ortaklıklar ve bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının;
yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide
bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari
hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat,ücret, bedel veya şartlar içeren
anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde
bulunmak suretiyle karlarını veya malvarlıklarını azaltarak veya karlarının veya
malvarlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır.
Yine halka açık ortaklıklar ve bağlı ortaklıkların, esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri
çerçevesinde basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca karlarını ya da
malvarlıklarını korumak veya artırmak içi yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları
yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin karlarının ya da malvarlıklarının artmasını
55
sağlamaları da örtülü kazanç aktarımı sayılır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 100/1 maddesine
göre bu hükümlere aykırı olarak örtülü kazanç dağıtımında bulunmak güveni kötüye kullanma
suçunun nitelikli halini oluşturmakta olup bu suçu işleyenler 3 yıldan az olmamak üzere hapis
cezası ile cezalandırılır.
18.5.
İhraççının
yönetim
hakimiyetinde
anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
değişikliğe
yol
açabilecek
Yoktur.
AK
19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER
HAKKINDA BİLGİLER
19.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili
taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
Şirketin ilişkili taraflarına ilişkin açıklamalar
30 Haziran 2014
259.643
1.195.851
1.455.494
31 Aralık 2013
600
511.444
512.044
Ulusoy Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 Haziran 2014
27.419
27.419
31 Aralık 2013
22.664
22.664
TA
SL
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
GK Tarım Ürünleri Depoculuk A.Ş.
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Ulusoy Çay Gıda San. ve Tic. A.Ş.
İlişkili Taraflardan Alınan Avanslar
30 Haziran 2014
7.988
7.988
31 Aralık 2013
-
Eren Günhan Ulusoy
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
Kamil Adem
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 Haziran 2014
377.180
377.180
31 Aralık 2013
958
350.579
8.635
360.172
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Personele Borçlar
245.034
209.629
İlişkili Taraflara Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki
Borçlar
245.034
209.629
Unay Un San. ve Tic. A.Ş.
İlişkili Taraflardan Satış Gelirleri
1 Ocak30 Haziran 2014
10.763.816
10.763.816
Unay Un San. ve Tic. A.Ş.
Ulusoy Çay Gıda San. ve Tic. A.Ş.
İlişkili Taraflardan Diğer Gelirler
1 Ocak30 Haziran 2014
147.067
1.310
148.377
1 Ocak30 Haziran 2014
56
157.340
157.340
Ulusoy Çay Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Unay Un San. ve Tic. A.Ş.
Ulusoy Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.
GK Tarım Ürünleri Depoculuk A.Ş.
İlişkili Taraflardan Faiz Gelirleri
1 Ocak30 Haziran 2014
538.495
170.603
330.121
71.532
1.110.751
AK
Unay Un San. ve Tic. A.Ş.
İlişkili Taraflardan Satış İadeleri
Unay Un San. ve Tic. A.Ş.
Ulusoy Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.
İlişkili Taraflara Pazarlama Giderleri
1 Ocak30 Haziran 2014
21.465
108.700
130.165
TA
SL
Unay Un San. ve Tic. A.Ş.
İlişkili Taraflara Genel Üretim Giderleri
1 Ocak30 Haziran 2014
779.828
779.828
Ulusoy Çay Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Ulusoy Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
Kuzey Yıldızı İkram Hizmet. Yeme İçme San. Tic. Ltd.
Şti.
Fahrettin Ulusoy
Kamil Adem
Onur Erhan Ulusoy
Eren Günhan Ulusoy
İlişkili Taraflara Genel Yönetim Giderleri
1 Ocak30 Haziran 2014
654
48.271
373
513
968
3.968
1.617
21.200
77.564
Şirket’in üst yönetimi yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve bölüm müdürlerinden oluşmaktadır.
Şirket’in üst yönetime sağlamış olduğu fayda ve ücretler 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 197.973TL’dir (31 Aralık 2013: 401.757,62-TL’dir).
20. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER
20.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca
hazırlanan ve ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile
bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:
İhraççı Bilgi Dokümanı’nda yer alan ve Kurul’un muhasebe / finansal raporlama standartları
uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012, 31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2014
dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar Veya Zarar Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir
Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve bu tablolara ait dipnotların
yer aldığı bağımsız denetim raporları Ek’de yeralmaktadır.
20.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde
bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve
57
denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri
hakkında bilgi:
30.06.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
Bağımsız
Denetim
Raporu Tarih
ve No
DMR Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.
12.09.2014 /
AU/2014/019
14.04.2014 /
2014-007
28.06.2013 /
2013-19
28.06.2013 /
2013-019
Bağımsız Denetim
Şirketi
Sorumlu Ortak
Baş Denetçi
Bağımsız
Denetim
Görüşü
Ömer Lalik
Olumlu
AK
Finansal Tablo
Dönemi
Avrasya Bağımsız
Denetim ve YMM A.Ş.
Fatma Mevhibe
ÖZGÜN
Olumlu
Avrasya Bağımsız
Denetim ve YMM A.Ş.
Fatma Mevhibe
ÖZGÜN
Olumlu
Avrasya Bağımsız
Denetim ve YMM A.Ş.
Fatma Mevhibe
ÖZGÜN
Olumlu
İhraççı bilgi dokümanında yer alan 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihli
finansal tabloları Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanmıştır.
TA
SL
Genel Kurul’un inisiyatifi ile çalışma ve teklif koşulları değerlendirilerek 30.06.2014
döneminden itibaren finansal tabloların hazırlanması için DMR Bağımsız Denetim ve
Danışmanlık A.Ş. denetim firması ile anlaşma yapılmıştır.
20.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler
(üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de
içermelidir):
Yoktur.
20.4. Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
20.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
20.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan
kar payı dağıtım esasları ile ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo
dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:
Şirket tarafından belirlenmiş ve karara bağlanmış bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.
Kar payı oranı, hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun yayımlamış olduğu ilke kararları, Tebliğleri ile T.C. Kanunları ile Şirket esas
sözleşmesine uyulacaktır.
Şirket son 3 yılda kar dağıtımı yapmamıştır.
Şirket Ana Sözleşmesi’nin 19. maddesinde kar dağıtım esasları aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel
58
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
AK
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki
kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk
Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
TA
SL
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın
519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri
için belirlenen kar payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı
dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri
alınamaz.
20.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde
önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar
ve tahkim işlemleri:
İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler
Mahkeme
Davacı
Davalı Taraf Dosya No
Konusu
Taraf
Yıl
Ulusoy Un
San. Ve
Adil Başar
Tic. A.Ş
Samsun 3.
İş Mah.
2013/179
Meslek Hastalığına
Yakalanmadığının
Tespiti
59
Risk
Tutarı
Gelinen Aşama
Tanıklar
Dinlenmektedir.
Dosya Bilirkişiye
Gönderildi.
Samsun
İdare Mah.
2007/1283
Dosya Karara Çıktı
121.379,84
İşlemin İptali Davası
Dosya Şu Anda
TL
Yargıtay’dadır.
Giresun 1.
As. Huk.
Mah.
2013/60
İstihkak Davası
Kars 1.Asl.
Huk. Mah.
2012/322 E.
Ordu 3.Sulh
Ceza Mah.
2012/169
D.İş
250.000,00 Davanın Reddine
TL
Karar Verildi
Fatura Alacağının
Tahsili Talebi
6.229,00
TL
Davanın Kabulüne
Karar Verilmiştir.
Aleyhe Kesilen
Trafik Cezasının
İptali
7.124,00
TL
Davanın Kabulüne
Karar Verilmiştir.
AK
Ulusoy Un Toprak
San. Ve
Mahsulleri
Tic. A.Ş
Ofisi
1- Fatsu Doğal
Ulusoy Un Kaynaklar
San. Ve
Tic.A.Ş.
Tic. A.Ş
2-/ Ergünsa
Orman Ürün
Ulusoy Un
San. Ve
Arif Acay
Tic. A.Ş
Bölge Trafik
Ulusoy Un
Denetleme
San. Ve
Şube
Tic. A.Ş
Müdürlüğü
Vergi Ceza
Davanın Reddine
Samsun
İhbarnamesinin Ve
60.506,00 Karar Verilmiş, Bu
Vergi Mah.
Damga Vergisinin
TL
Karar Tarafımızca
2013/377 E.
İptali
Temyiz Edilmiştir.
Mv Sailstar Gemisi
İle Taşınan 3022,001
Mt Ekmeklik
Buğdayın
Grain
Standartların
Continent Sa - Tekirdağ 1.
27.10.2014 09:20’ De
Dışında Bozukluk
Ulusoy Un
17.044,00
Lybra
Asl.Huk.
İlk Duruşma
Ve Ayrıca Anılan
San. Ve
USD
Logistics Llp - Mah.
Yapılacaktır.
Malın Kalitesinde
Tic. A.Ş
Loriant Group 2013/764 E.
Farklılık Tespit
Ltd.
Edilmiş Olması
Nedeniyle Zararın
Tazmini İçin Dava
Açılmıştır.
Mahkeme Yük
Üzerinde Loriant
Group Ltd Firması
Lehine Kanuni Rehin
Sailstar Gemisi
Hakkının
Üzerinde Yükün
Grain
Tekirdağ 1.
Tanınmasına
Tamamen Tahliyesi
Continent Sa Asl.Huk.
Ulusoy Un
Yatırılan 148.821,00
Ve Teslimine Kadar
Lybra
Mah.
San. Ve
TL Teminattan
Seferden Men
Logistics Llp 2013/153
Tic. A.Ş
Düşülmek Suretiyle
Yönünde İhtiyati
Loriant Group
D.İş
129.099,36 TL' nin
Tedbir Kararı
Ltd.
Loriant Group Ltd.
Verilmesi Taleplidir
Firmasına
Ödenmesine Karar
Vermiştir
TA
SL
Ulusoy Un
Gaziler Vergi
San. Ve
Dairesi
Tic. A.Ş
60
Takibe Konu
Alacağın Daha
Önceden Tahsil
Edilmiş Olması
Nedeniyle Takibin
Durdurulması
İstenmiştir. Davanın
Reddine Karar
Verilmiştir
AK
İstanbul 15.
İcra Emrinin İptali
Ulusoy Un
Loriant Group İcra Huk.
İçin Tedbir Kararı
San. Ve
Mah.
Ltd.
Verilmesi Taleplidir
Tic. A.Ş
2014/88 E.
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri
Davalı Taraf
Mahkeme
Dosya No Yıl
Konusu
Fuat Laçin
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU İŞ
MAH.
2008/1003
Hizmet
Tesbiti
Ayhan
Şahin
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU İŞ
MAH.
2008/1015
Hizmet
Tesbiti
Mehmet
Erikli
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU İŞ
MAH.
2008/1017
Hizmet
Tesbiti
Salih Açar
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU İŞ
MAH.
2010/368
Hizmet
Tesbiti
Endem
Yalçın
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU İŞ
MAH.
2010/366
Hizmet
Tesbiti
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU İŞ
MAH.
2008/1004
ÇORLU İŞ
MAH.
2008/1016
ÇORLU İŞ
MAH.
2008/1018
ÇORLU İŞ
MAH.
2008/1002
Risk Tutarı
Gelinen Aşama
Bilirkişiden Rapor Geldi
Rapora İtiraz Edildi.
Davanın Reddine Karar
Verildi
10.06.2014 Tarihli
Duruşmada Bozma
İlamına Uyulup
Uyulmama Konusunda
Karar Verilmek Üzere
Duruşma Günü Verildi.
26.09.2013 Tarihinde
Kısmen Kabül Kısmen
Red Karar Verildi.
Temyiz Edildi.
14.04.2014 Yargıtay
Tarafından Yerel
Mahkemenin Eksik
İncelemesinden Dolayı
Bozulmuştur.
Davanın Kabulüne Karar
Verildi. Karar Temyiz
Edildi.
10.06.2014 Tarihli
Duruşmada Dosya
Bilirkişiden Döndü Bize
Tebliğ Bekleniyor.
Davanın Kabulüne Karar
Verildi. Karar Temyiz
Edildi.
Davanın Kabulüne Karar
Verildi. Karar Temyiz
Edildi.
Davanın Kabulüne Karar
Verildi. Karar Temyiz
Edildi.
Davanın Kabulüne Karar
Verildi. Karar Temyiz
Edildi.
TA
SL
Davacı
Taraf
Bedrettin
Yalçın
Kasım
Özer
Muyettin
Yalçın
Cemil
Yalçın
Hizmet
Tesbiti
Hizmet
Tesbiti
Hizmet
Tesbiti
Hizmet
Tesbiti
61
Medeni
Yalçın
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU 2. İŞ
MAH.
2013/122
2014/91
Burhan
Demir
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU 2. İŞ
MAH. 2013/81
2014/89
Hizmet
Tesbiti
Cemil
Bedih
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
ÇORLU 2. İŞ
MAH. 2013/82
2014/90
Hizmet
Tesbiti
S.G.K.
Başkanlığı
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 2.
İŞ MAH.
2009/226
Kurum
Alacağı.
TA
SL
AK
Hizmet
Tesbiti
14.04.2014 Tarihinde
Yargıtay Tarafından
Yerel Mahkemenin Eksik
İncelemesinden Dolayı
Bozulmuştur. 10.06.2014
Tarihli Duruşmada
Bozma İlamına Uyulup
Uyulmama Konusunda
Karar Verilmek Üzerine
Duruşmayı Erteledi.
14.04.2014 Tarihinde
Yargıtay Tarafından
Yerel Mahkemenin Eksik
İncelemesinden Dolayı
Bozulmuştur. 10.06.2014
Tarihli Duruşmada
Bozma İlamına Uyulup
Uyulmama Konusunda
Karar Verilmek Üzerine
Duruşmayı Erteledi.
14.04.2014 Tarihinde
Yargıtay Tarafından
Yerel Mahkemenin Eksik
İncelemesinden Dolayı
Bozulmuştur. 10.06.2014
Tarihli Duruşmada
Bozma İlamına Uyulup
Uyulmama Konusunda
Karar Verilmek Üzerine
Duruşmayı Erteledi.
Davanın Reddine Karar
Verildi
Bu Dosyaya Bağlı Olarak
Samsun 3. İş Mah.
1.000,00 TL 2013/179 Sayılı
Dosyanın Sonucunu
Bekleniyor.
Adil Başar
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 3.
İŞ MAH.
2011/288
Meslek
Hastalığı
Adil Başar
Sgk
Başkanlığı
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 1.
İŞ MAH.
2013/203
Meslek
Hastalığının
Olmadığının
Tesbiti
İsmet
Malkoç
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 1.
İŞ MAH.
2010/201
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
Ek Raporlar Alınmış.
1.200,00 TL Ceza Davasının Sonucu
Bekleniyor.
Murat
Öksüz
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 1.
İŞ MAH.
2010/202
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
Ek Raporlar Alınmış.
1.200,00 TL Ceza Davasının Sonucu
Bekleniyor.
Adil Başar
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 1.
İŞ MAH.
2010/203
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
Ek Raporlar Alınmış.
Ceza Davasının Sonucu
Bekleniyor.
62
Davası, Tanıkların
Dinlenmesi
Aşamasındadır.
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 1.
İŞ MAH.
2010/204
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
Ek Raporlar Alınmış.
1.200,00 TL Ceza Davasının Sonucu
Bekleniyor.
Dosyanın Bilirkişiden
Dönmesi Bekleniyor.
Bilirkişi Raporları
325.000,00 Tebliğe Gönderildi.
TL Samsun 3. İş 2011/763
Ve Samsun 2. İş
2009/226 İle
Birleştirilmiş.
Dosyanın Bilirkişiden
Dönmesi Ve Ceza
1.200,00 TL
Davasının Sonucu
Bekleniyor.
1-Hasan
Fevzioğlu
2-Emine
Çakal
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 1.
İŞ MAH.
2012/69
Maddi Ve
Manevi
Tazminat
Ulusoy Un
İsmail
San. Ve Tic.
Karaduman
A.Ş
SAMSUN 2.
İŞ MAH.
2010/206
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
Kenan
Tongal
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 2.
İŞ MAH.
2010/207
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
1.200,00 TL
Ceza Davasının Sonucu
Bekleniyor.
Halit
Bayrakcı
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 2.
İŞ MAH.
2010/208
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
1.200,00 TL
Ceza Davasının Sonucu
Bekleniyor.
Faruk
Demir
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 2.
İŞ MAH.
2010/209
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
Kamuran
Kılınç
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 3.
İŞ MAH.
2013/ 665
Hizmet
Tespiti Ve
Alacak
Kamuran
Kılınç
Ulusoy Un
San. Ve Tic.
A.Ş
SAMSUN 3.
İŞ MAH.
2011/303
2014/14
Hizmet
Tespiti
AK
Cemal
Malkoç
TA
SL
Dosyanın Bilirkişiden
Dönmesi Ve Ceza
1.200,00 TL
Davasının Sonucu
Bekleniyor.
Samsun 5. As. Ceza
Mah. 2010/ 402 Esas
Sayılı Dosyasının
Yargıtay’dan Dönüşünün
Bekleniyor.
Dava Hizmet Tespiti
Davası, Dava İle İlgili
Ceza Dosyasının
650.00 TL
İncelenmesine Karar
Verildi. Ceza Davasının
Sonucu Bekleniyor.
21. DİĞER BİLGİLER
21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.000.000,00 TL (Altmışbeşmilyontürklirası)’dır.
21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL (Yüzellimilyontürklirası)’dır.
21.3. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
sermayenin % 10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
Sermayenin %10’dan daha fazla ayni sermaye ödemesi yoktur.
21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği
hakkında bilgi:
Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senedi yoktur.
63
21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan
veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve
nominal değeri:
Yoktur.
21.6. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile
değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim
veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
Yoktur
AK
21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon
hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
21.8. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen
pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan
sermaye artırımları;
Artırım Tutarı ve Kaynak
Artırım
Kararının
Alındığı Genel
Kurul
Toplantısı
Tarihi
TA
SL
Sermaye Artırımı
Bedelli
Artırım
(OrtaklarNakit)
Bedelsiz
Artırım
(İç
kaynaklar)
25.000.000,00
1.259.649,29
5.740.350,71
25.000.000,00
30.000.000,00
2.239.111,30
2.760.888,70
30.000.000,00
38.000.000,00 1.320.761,11 6.679.238,89
38.000.000,00
50.000.000,00
5.904.964,00
6.095.036,00
50.000.000,00
65.000.000,00
3.357.865,93 11.642.134,07
Artırım
Öncesi
Sermaye (TL)
Artırım
Sonrası
Sermaye (TL)
18.000.000,00
2009 Yılı
27.06.2010 /
OGK Toplantısı
2010 Yılı
06.12.2011 /
OGK Toplantısı
2011 Yılı
26.12.2012 /
OGK Toplantısı.
2012 Yılı
26.03.2013 /
OGK Toplantısı
2013 Yılı
20.03.2014 /
OGK Toplantısı
Ticaret
Sicil
Gazetesi
İlan Tarihi
Rüçhan
Hakkı
Kullanma
Tarihleri
07.07.2010
27.06.2010
14.12.2011
06.12.2011
03.01.2013
26.12.2012
03.04.2013
26.03.2013
26.03.2014
20.03.2014
Sermaye Artırımları
Yaratılan Pay Grupları
Şirketin 26.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait genel kurulunda alınan karar gereğince
ödenmiş sermayesi 38.000.000,00 TL’ndan 50.000.000,00 TL’na yükseltilmiştir. Bu artırım
sırasında daha önce nominal 125,00 TL olan bir adet pay bedeli nominal 1,00 TL olarak
değiştirilmiştir. Ayrıca aynı kararda aşağıda belirtilen şekilde pay grupları oluşturulmuş ve
şirketin çıkarılmış sermayesi, 50.000.000,00-TL (Ellimilyon Türk lirası) kıymetindedir. Bu
sermayenin her biri 1 TL itibari kıymetinde 7.500.000 adet A Grubu, 5.000.000 adet B Grubu
ve 37.500.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 50.000.000 adet nama yazılı paya
ayrılmıştır.
64
Fahrettin Ulusoy
Nevin Ulusoy
Eren Günhan Ulusoy
Onur Erhan Ulusoy
Kamil Adem
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Adet
3.500.000
1.500.000
21.441.448
500
1.000.000
4.485.197
3.000.000
1.000.000
5.768.750
500
1.500.000
5.710.526
0
0
20.724
0
0
73.355
Toplam
Toplam Adet
Toplam TL
26.441.448
26.441.448,00
5.985.197
5.985.197,00
9.768.750
9.768.750,00
7.710.526
7.710.526,00
20.724
20.724,00
73.355
73.355,00
TA
SL
Mithat Denizcigil
Grubu
AK
Ortak Adı Soyadı
50.000.000
50.000.000,00
Diğer yandan 20 Mart 2014 Olağan Genel Kurul’da alınan karara bağlı olarak şirket
sermayesi 50.000.000 TL seviyesinden 65.000.000 TL seviyesine yükseltilmiştir. Sermaye
artırımı sonrası şirket pay grupları son durum itibariyle aşağıdaki gibidir.
Ortak Adı Soyadı
Grubu
A
Adet
4.550.000
B
1.950.000
C
27.873.882
A
650.000
B
1.300.000
C
A
5.830.756
3.900.000
B
1.300.000
C
A
7.499.375
650.000
Onur Erhan Ulusoy
B
Kamil Adem
C
A
B
C
A
Fahrettin Ulusoy
Nevin Ulusoy
Eren Günhan Ulusoy
Mithat Denizcigil
Toplam Adet
Toplam TL
34.373.882
34.373.882
7.780.756
7.780.756
12.699.375
12.699.375
1.950.000
10.023.684
10.023.684
7.423.684
0
0
26.941
0
26.941
26.941
95.362
95.362
65
B
C
0
95.362
Toplam
65.000.000
65.000.000
İmtiyazlar
Şirketimizin 26.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait genel kurulunda alınan karar
gereğince yukarıda belirtildiği şekilde pay grupları oluşturulmuştur. Bu pay grupları
içerisinde tesis edilen imtiyazlar şu şekildedir:
Oyda İmtiyaz:
AK
Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı:
Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması
halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, on veya onbir üyeden
oluşması halinde beş üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar
arasından seçilir.
Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin
veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya
vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin
her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.
TA
SL
21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış
suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu
olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda
hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun
bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.
21.11. İhraççı bilgi dokümanının hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı
halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler
tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve
sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
Tek bir metin haline getirilmiş ve yetkili kişilerce imzalanmış ihraççının esas
sözleşmesi ile TTK hükümleri uyarınca hazırlanan şirket iç yönergesi ekte verilmiştir.
21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve
faaliyetleri:
Esas sözleşmemizin 3.maddesi gereğince şirketimizin ana faaliyet alanları, un üretimi,
un, buğday ve yem hammaddelerinin alım ve satımı, ithalat ve ihracatı, transit ticareti olarak
ifade edilebilir.
21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:
Şirketimizin temsil ve ilzamı yönetim kurulumuz ve iç yönerge gereği yönetim
kurulumuz tarafından belirlenen icra kurulumuz aracılığı ile yapılmaktadır. Esas
sözleşmemizin 8.maddesi gereğince Yönetim kurulumuz en az 5 en fazla 11 kişiden
66
oluşabilmektedir. Bu sayının 1/3’ünden az olmamak üzere en az 2 üyenin Bağımsız Üye
olması zorunludur. Her hangi bir nedenle yönetim kurulu üye sayısında eksilme olursa ilk
genel kurulda genel kurulun onayına sunulmak üzere mevcut yönetim kurulu tarafından
eksilen üyelikler yerine yeni üyelerin seçilmesi esastır. Yönetim kurulu üyelerimiz en fazla 3
yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Ancak görev süresi dolan üyenin tekrar seçilmesi
de mümkündür.
AK
21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında
bilgi:
Şirketimizdeki pay gruplarına ilişkin her hangi bir bağlam ve sınırlama söz konusu değildir.
Toplam payların %15’ini teşkil eden A grubu payların Yönetim Kurulu’na aday gösterme
imtiyazı ve genel kurulda oyda imtiyaz hakları vardır. Toplam payların %10unui teşkil eden B
grubu payların ise genel kurul toplantılarında oyda imtiyazı vardır. C grubu paylarda her
hangi bir imtiyaz yoktur.
Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması
halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, on veya onbir üyeden
oluşması halinde beş üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar
arasından seçilir.
Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin
veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya
vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin
her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.
TA
SL
21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Yoktur.
21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:
Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir. Genel Kurullar, ilgili tüm yasal
mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
Genel Kurul toplantıları çağrısı, en az üç hafta önce duyurulmak kaydıyla, şirket internet sitesi
ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer
yerlerde yayımlanan ilanla yapılır.
Yönetim Kurulu’nun toplantı öncesinde hazırladığı Hazırda Bulunanlar Listesinde Yer alan
şirketin tüm pay sahipleri asaleten veya vekaleten Genel Kurul toplantılarına katılabilir.
Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün paydaşların basit çoğunluğu ile gizli oylama
yönünde karar alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile yapılır.
Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin
veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya
vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin
her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.
Genel kurul toplantılarına, bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak
saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el
kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu
oylar toplantı başkanlığınca sayılır. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir
şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili
kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula
67
elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin
olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
AK
21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:
A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.
Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi
Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.
21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen
koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler
hakkında bilgi:
Yoktur.
22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
Şirket faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin önemli sözleşme yoktur.
23. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER:
TA
SL
Şirketimizin 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 tarihli finansal tabloları Avrasya
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup sorumlu
ortak baş denetçi Sayın Fatma Mevhibe Özgün’dür. 30.06.2014 tarihli finansal tabloların
denetim ise DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş olup
sorumlu ortak baş denetçi Sayın Ömer Lalik’tir.
Şirketin sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin değerleme çalışmaları ve değerleme
raporu Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.
Şirketin Bağımsız Hukukçu Raporu Av. Timur Şen tarafından yazılmıştır.
İhraççı bilgi dokümanında kullanılan ve üçüncü kişi ve kurumlardan alınan her türlü
bilgi olduğu gibi ve değiştirilmeden kaynağı belirtilerek kullanılmıştır. Bu bilgiler çeşitli
kurum ve kuruluşların internet siteleri, yayınlanmış Pazar araştırmaları gibi kamuya açık bilgi
kaynaklarından alınmıştır. Ayrıca bu bilgilerin doğruluğu bağımsız ve akredite doğrulama ve
teyit çalışmalarına tabi tutulmamıştır.
İhraççı Bilgi Dokümanı’nda yer alan rapor ve bilgileri hazırlayan uzmanların ayrıca
sektöre ait bilgi ve düşünceleri kullanılan kişi ve kuruluşların şirketimizle, halka arzı
gerçekleştirmek üzere sözleşme yapılan aracı kuruluşla, gayrimenkul değerleme şirketi,
bağımsız denetim şirketi ve şirketimizin ilişkili kişi ve şirketleri ile hiçbir bağı ve ilişkisi
yoktur. Aynı kişiler ihraççıda her hangi bir ücret karşılığı iş ilişkisi de söz konusu değildir,
ihraç edilen menkul kıymetlere veya bunları elde etmek hakkı veren ya da taahhüt eden
opsiyonlara da sahip değildirler, ihraççının yönetim denetim ve icra organlarında görev
almamışlardır,
24. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER
24.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları
hakkında bilgi:
68
İştirak Oranı
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve
İşleticisi A.Ş.
Açık Alan Kiralama, İşyeri Kiralama, Kapalı
Alan Depo Kiralama, Depo Kiralama, İşyeri
Kiralama, Açık Stoklama, Ofis Kirası, Yükleme
ve Boşaltma Hizmetleri, Ardiye Hizmetleri
% 17
Nominal İştirak Tutarı
340.000,00 TL
Sermayesi
2.000.000,00 TL
Ticaret Ünvanı
Yedekleri
2013 Yılı Net Karı
2014/06 Net Karı
AK
Faaliyetleri ve Hizmet Alanları
1.960.599,84 TL
804.333,39 TL
452.849,55 TL
İhraççının Finansal Tablolarındaki Değeri
4.250.000,00 TL
İhraççının Sermaye Taahhütleri
Yoktur.
İhraççının finansal yatırımlardan, bu finansal
yatırımların son yıl hesap dönemlerine ilişkin
olarak aldığı/alacağı temettü tutarı
Ticaret Ünvanı
317.396,83 TL
Nominal İştirak Tutarı
Sermayesi
Yedekleri
2013 Yılı Net Karı
15.000,00
3.000.000,00
1.902.000,00
(175.787,00)
TA
SL
Faaliyetleri ve Hizmet Alanları
İştirak Oranı
Samsun Teknoloji Gel. Böl. Yönetici A.Ş.
Teknoloji, Ar-Ge
0,005
2014/06 Net Karı
İhraççının Finansal Tablolarındaki Değeri
İhraççının Sermaye Taahhütleri
İhraççının finansal yatırımlardan, bu finansal
yatırımların son yıl hesap dönemlerine ilişkin
olarak aldığı/alacağı temettü tutarı
15.000,00
Yoktur.
Yoktur.
25. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım/Samsun
adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi
(www.ulusoyun.com.tr,
www.ulusoyun.com)
ile
Kamuyu
Aydınlatma
Platformunda(KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
1) İhraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü
rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız
denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)
2) İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları
26. EKLER
69
TA
SL
AK
1. Esas Sözleşme
2. 31.12.2011-31.12.2012-31.12.2013 ve 30.06.2014 tarihli finansal tablolar ve aynı
dönemlere ait Bağımsız Denetim Raporları
3. Bağımsız Hukukçu Raporu
4. Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. Gayrimenkul Değerleme
Raporları
70
Download

İhraççı Bilgi Dökümanı