GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Staj Uygulama Esasları
Summer Internship Regulations
2014
FORMLAR / FORMS
Form-1
Staj Sicil Formu
Form-1
Summer Internship Evaluation Form
Form-2
Günlük Staj Formu
Form-2
Daily summer practice form
Form-3
Staj Raporu
Form-3
Summer Internship Report
STAJ UYGULAMA ESASLARI
1. TANIMLAR
1.1. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca 2 farklı staj yapmakla
yükümlüdürler. Bunlardan ilki 20 iş günü süreli Şantiye Stajı, diğeri ise 20 iş günü süreli, saha
uygulamaları da içeren, Büro Stajı’dır. Şantiye stajı inşaat mühendisliği projelerinin bir
şantiye ortamında yerinde uygulamaları olan tüm yapım işlerini; büro stajı ise inşaat
mühendisliği projelerinin mühendislik bürolarında gerçekleştirilen tüm planlama,
projelendirme ve maliyetlendirme (metraj, kesin hesap vb.) ile ilgili işleri kapsar.
1.2. Öğrenciler 4. yarıyılın sonunda şantiye stajlarını, 6. yarıyılın sonunda ise, saha uygulamaları
da içeren büro staj’larını yaparlar.
1.3. Şantiye Stajını başarı ile tamamlayamayan öğrenci Büro Staj’ını yapamaz.
2. STAJLARDA İZLENECEK YOL
2.1. Genel Bilgiler
2.1.1. Stajlar, normal şartlarda, yaz tatiline rastlayan sürelerde yapılır. Staj günleri ile ders
kayıtları ve derslerin veya sınavların çakıştığı özel durumlarda öncelik akademik takvime
aittir.
2.1.2. Staj yeri bulma sorumluluğu tamamen staj yapacak olan öğrenciye aittir.
2.1.3. Öğrenciler, bölüm staj komisyonunca/yetkilisince staj başvurularının onaylanmasını
müteakip staja başlayabilirler. Bölüm staj komisyonunca/yetkilisince onaylanmayan
işyerlerinde yapılan stajlar geçerli sayılmaz.
2.1.4. Staj sürecinde izlenecek yol, bu kılavuzda bir akış şeması biçiminde gösterilmiştir.
2.2. Stajın Sonuçlanması
2.2.1. Stajın bitimini izleyen yarıyılın en geç 4. haftası içinde Staj Raporunu (Form-3) ve
işyerince doldurulup onaylanmış Staj Sicil Formu’nu (Form-1) Bölüm Staj
Komisyonuna/yetkilisine teslim etmeyen öğrencinin stajı başarısız sayılır.
2.2.2. Staj Raporu (Form-3), staj boyunca Günlük Staj Formuna (Form-2) yazılmış tüm
çalışmaların gerekli metin, çizim ve fotoğraflar eşliğinde aktarılmasından ibarettir.
2.2.3. Staj Sicil Formu (Form-1), işyeri yetkililerince doldurulup imzalanmalı ve firma
yetkilisi tarafından kapalı/imzalı zarf içerisine koyulmalıdır. Kapalı/imzalı zarf
içindeki Staj Sicil Formu (Form-1), “Gediz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı Seyrek-Menemen
İZMİR” adresine posta veya kargo ile gönderilmelidir. Bu form yine işyeri tarafından
kapatılmış ve üzeri imzalanmış halde öğrenciye de teslim edilebilir. Bu formun okula
ulaşıp ulaşmadığını izleme ve öğrenme yükümlülüğü öğrenciye aittir. Elden getirilen
formların da kapalı/imzalı zarf içinde bulunmaları gerekir. Aksi takdirde, getirilecek
formlar geçersiz sayılır.
2.2.4. Öğrencilerin, staj yaptıkları işyerlerinde, her şeyden önce o iş yerini ve iş yaşamını
tanımaları, bunun için de o işyerinin tüm koşul ve kurallarına uyarak, kendileri için
öngörülen görev tanımına uygun olarak ve normal mesai saatlerini gözeterek çalışmaları
beklenir.
2.3. İşyeri Seçimi
2.3.1. Belirli büyüklüğe ulaşmamış, kurumsal bir kimliği bulunmayan, sadece pazarlamaya
yönelik, proje, tasarım, üretim, araştırma işlev ve olanaklarından en az biri bulunmayan
işyerleri, staj için uygun görülmez ve onaylanmaz.
2.3.2. İnşaat mühendisliği mesleği ve disiplinleri ile ilgisi bulunmayan, fiili çalışma
içermeyen, yalnızca kurs niteliğinde bulunan yerler staj yeri olarak kabul edilmez ve
onaylanmaz.
2.3.3. Şantiye Stajı ve Büro Stajı yerleri belirlenirken bu iş yerlerinin inşaat mühendisliğinin;
 Her türlü mühendislik projesinin tasarım veya uygulama çalışmaları
 Ölçme işleri
 Hidrolik yapı inşaatları (baraj, kanalizasyon sistemi, sulama sistemleri, kıyı
liman yapıları vb.)
 Her türlü ulaştırma işleri (yol, köprü, havaalanı, tünel, istinat yapısı,
sinyalizasyon ve trafik güvenliği çalışmaları ve inşaatları)
 Her türlü konut (apartman, müstakil ev, hastane, okul, cezaevi vb.)
projelendirme ve yapım işleri
 Geoteknik uygulamaları (zemin iyileştirme, kazık, stabilite işleri vb.)
 Hazır beton üretimi (üretim, kalite kontrol, agrega elde edilmesi vb.)
 Her türlü inşaat mühendisliği projesinin (altyapı işleri dahil) hakediş ve maliyet
işlemleri, iş planları hazırlanması ve iş güvenliği uygulamaları
 Kalite kontrol işleri (kontrollük hizmetleri, yapı denetim işleri, beton, çelik gibi
yapı malzemeleri kalite kontrolü)
alanları ve benzerleri ile ilgili mühendislik faaliyetlerinin en az birinde kayıtlı hizmet
veriyor olması gerekir.
2.4. İşe Devam
2.4.1. İşe devamlılık esastır. Staj süresi içinde hastalık durumları hariç günlük izin alınamaz
ve ancak çok gerekli durumlarda saatlik izin kullanılabilir. Kullanılacak saatlik izinlerin
toplam süresi 8 saati geçemez.
2.4.2. Devlet Hastanesi veya Aile Sağlığı Merkezi’nden rapor alınmadıkça, hastalık nedeniyle
işe devamsızlık yapılamaz. Raporlu olarak işten uzak kalınan süre toplam 2 işgününü
aştığı takdirde, stajın bu süre kadar uzatılması gerekir. Aksi takdirde staj geçersiz ve
öğrenci başarısız sayılır.
2.4.3. Staj esnasında Staj Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde öğrenciler
işyerlerinde denetlenebilir.
2.5. Staj Raporu
2.5.1. Staj raporları, bu kılavuz ve eklerine uygun biçimde hazırlanır. Kurallara uygun
olmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrencinin stajı başarısız sayılır.
2.5.2. Raporlar bu yönergenin devamında bulunan Form-2 ve Form-3’deki formların
elektronik olarak, 1.5 satır aralıklı, iki yana dayalı, 12 pt Times New Roman fontları
kullanılarak doldurulması ile hazırlanır. Staj raporunda ifadeler açık, şekiller yeterli
büyüklükte olmalıdır.
2.5.3. Staj Günlüğü Form-2’deki formun günlük olarak doldurulması ile hazırlanır. Staj
günlükleri staj sonunda hazırlanacak olan Staj Raporu’na eklenir. Bu formda staj
süresince yapılan işler günlük olarak ayrıntılı anlatılır ve bu sayfaların altındaki bölüm
hem staj yeri yetkilisi, hem de stajı yapan öğrenci tarafından imzalanır.
2.5.4. Staj raporu spiral ciltli olarak staj sonunda Bölüm Staj Sorumlusu’na elden imza
karşılığı sunulur. Staj Günlüğünde belirtilen işlerle ilgili ayrıntılı açıklamalar, şemalar ve
diğer belgeler, her türlü çizim veya görsel malzeme staj raporuna ek olarak iliştirilmeli,
rapor ebatlarına uygun olmalıdır.
3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARA İTİRAZ
3.1. Staj çalışmaları “Bölüm Staj Komisyonu” tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
3.2. Staj çalışmalarının değerlendirme sonuçlarına itiraz, diğer derslerde olduğu gibi, mevzuatta
belirtilen süre içinde bölüm başkanlığına yazılı başvuru ile yapılır. Yapılan itirazlar, bölüm
staj komisyonunun görüşü alınarak, bölüm kurulu tarafından karara bağlanır.
STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Bahar yarıyılı başından itibaren
uygun staj yerini bul
MYGEDİZ SİSTEMİ
ÜZERİNDEN STAJ
BAŞVURUNU YAP
MyGediz sisteminden
doldurduğun formun çıktısını al
(2 kopya), önce bölüm başkanına,
sonra firma yetkilisine imzalat
HAYIR
Firma onayı alındı
EVET
Bölüm staj yetkilisine onaylanmış
formları ver
HAYIR
Bölüm onayı alındı
EVET
MyGediz sisteminden Staj Ek Formlarını
(Staj Sicil Formu ve Ortak Rapor Örneği) indir.
Staj Sicil Formunu işyerine teslim et!
Staj uygulama esaslarında tanımlanan biçimde stajını yap.
STAJ GÜNLÜK FORMUNU HER GÜN DOLDUR VE GÜNLÜK
OLARAK YETKİLİLERE İMZALAT.
İşyeri onaylı staj sicil formunun kapalı zarfta
Bölüm Başkanlığına ulaştırılmasını sağla (Bu
form imzalı ve kapalı zarfta olmak üzere elden
teslim edilebilir)
Staj raporunu hazırla ve
yarıyılın ilk dört haftası
içinde bölüm başkanlığına
teslim et
STAJINIZ BÖLÜM TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLMEYE HAZIRDIR !
İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
SUMMER INTERNSHIP FLOWCHART
Name an appropriate place
(construction company, relevant
governemnt institution) for your
summer internship.
LODGE YOUR SUMMER
INTERNSHIP APPLICATION
THROUGH MYGEDİZ
Fill in the online form and print
out 2 copies, have it approved by
the Head of Department and the
company
NO
Approved by the company?
YES
Hand in the approved form back
to your department for online
approval.
NO
Check your MYGEDIZ account if
your application approved online
YES
Download the appendix forms from your MyGediz account
Hand in the EVALUATION FORM to the company
Perform your summer internship according to Gediz University Internship Regulation.
Fill-up the DAILY SUMMER PRACTICE FORM daily.
Make sure that the evaluation form (in a stamped
envelope) filled by the company has been received by
the Department Head Office (for overseas internship
you are adviced to bring the filled and stamped
enveloped form along to avoid late mail delivery)
Submit your summer
internship report within
the first four weeks of
the following semester.
Submit the evaluation form filled by the company to
the Head of Department
YOUR SUMMER INTERNSHIP IS NOW READY
FOR EVALUATION BY THE DEPARTMENT!
Ek–1
Appendix-1
Şantiye ve Büro Stajı için Staj Sicil Formu
Summer Internship Evaluation Form
Staj Değerlendirme Formu
Summer Internship Evaluation Form
Bu Bölüm Öğrenci Tarafından Doldurulacaktır
This Section Will Be Filled-up by the student
Stajyerin Adı Soyadı
Name of the Trainee
: ………………………………………………………………….
Öğrenci Numarası
Student ID Number
: ………………………………………………………………….
Bölümü
Department
: ………………………………………………………………….
Bölümde Geçen Yıl Sayısı
# of Years in the Dept.
: ………………………………………………………………….
Öğrencinin Sürekli Adresi
Permanent Address
: ………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………….
Telefon Numarası
Phone Number
: ………………………………………………………………….
e-posta
: ………………………………………………………………….
e-mail
___________________________________________________________________________
Bu Bölüm İşyeri Yetkililerince Doldurulacaktır
This Section Will Be Filled-up by the Establishment
İşletmenin Adı
: ………………………………………………………………….
Name of the Establishment
İşletmenin Adresi
Postal Address
: ………………………………………………………………….
İşletmenin Telefon / Faks No : …………………………………………………………………
Phone and Fax numbers
Web Adresi
Website
: ………………………………………………………………….
Stajyerin Sicil Amiri
: ………………………………………………………………….
Authorized Record Keeper
Sicil Amirinin e-postası
: ………………………………………………………………….
e-mail of the Record Keeper
Stajın Başlama Tarihi
Starting Date
: ...../....../.......
Stajın Bitiş Tarihi : ...../....../.......
Completion Date
1. Değerlendirme
Evaluation
Çok iyi
Very Good
Kendine güven
Self confidence
İşine gösterdiği özen
Interest, work attitude
Yaratıcılık
Creativity
Üstü ile iletişimi
Çalışma arkadaşları ile
iletişimi
Communication with
superiors
Communication with
colleagues
İşyerine adaptasyonu
Work orientation
Takım çalışması
Team work
İşe devamda titizliği
Punctuality
Sorumluluk alma
Responsibility
Görevini yerine getirme
Fulfilling the duties
Genel Değerlendirme
Overall evaluation
İyi
Good
Zayıf
Poor
Yeterli
Statisfactory
2. Lütfen eleştirilerinizi ve stajyer öğrencinin gelişimi ile ilgili tavsiyelerinizi belirtiniz
Please state your comments and suggestions on the progress of the trainee.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.
Bu stajyeri tekrar çalıştırmayı düşünür müsünüz?
Would you consider employing this trainee again?
4. Gelecek yıl üniversitemizden stajyer çalıştırmak ister misiniz?
Would you consider employing trainee from our university next year?
Evet
Yes
Hayır
No
Evet
Yes
Hayır
No
Değerlendiren Adı Soyadı : ………………………………………………………..…………….
Evaluator Name, Surname
Ünvanı
Title
e-posta
e-mail
İmza
Signature
: ………………………………………………………..…………….
: ……………………………..........................
Tel. : ……………………………..
Phone
: ……………………………………………… Tarih: …………………………….
Date
Bu form kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde “Gediz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
35665 Seyrek-Menemen - İzmir” adresine gönderilmelidir. Öğrencinin talep etmesi durumunda bu form kapalı imzalı zarf içerisinde
olmak kaydıyla öğrenciye elden de teslim edilebilir.
This form should be land-mailed to the following address: “Internship Office, Department of Civil Engineering, Faculty of
Engineering and Architecture, Gediz University 35665 Seyrek-Menemen - Izmir-Turkey. This form may also be given to the student
for his/her submission by hand, provided that the form be in a signed and sealed envelope.
Ek-2. Günlük Staj Formu / Appendix-2. Daily summer practice form.
YAPILAN İŞİN ADI / NAME OF THE TASK
TARİH / DATE
(Please decide on a title below representing the majority of the
work and tasks on the day)
Sayfa no
Page no
Note: You need to give as much detail as possible on the daily activities that you are
involved/witnessed/observed on the construction site and/or in the office, as long as the
activities/tasks are related/contribute to your academic/professional gain out of this internship.
Staj yeri yetkilisinin adı soyadı, imzası
Authorized signature name and surname
Öğrencinin İmzası
Student signature
Bu forma eklenemeyen resim, teknik çizim gibi dökümanlar ayrı Ekler olarak sunulmalıdır.
All types of documents such as pictures, technical drawings and sketchs, etc., which can not be inserted in this
form, should be added as a separate appendix.
Appendix-3. Summer Practice Report.
FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
DEPARTMENT of CIVIL ENGINEERING
CIV 204
<Construction site / Office> Summer Internship Report
<Report date>
STUDENT
NAME, SURNAME : < Name, surname >
STUDENT ID #
: < Student No. >
ESTABLISHMENT / COMPANY
NAME
: < Name of the establishment >
ADDRESS
: < Address of the establishment >
SUMMER PRACTICE DATE
: Start
: <___/___/______ >
Completion : < ___/___/______ >
Phone. Nr
: < Ph. nr. of the establishment >
Website (if any)
: < Web page of the establishment >
NOTES:
Write real information in the (< >).
CONTENTS
PAGE
1. INTRODUCTION ................................................................................................................
2. DESCRIPTION OF THE COMPANY...............................................................................
2.1. Company name and location ...............................................................................................
2.2. Brief history of the company ..............................................................................................
2.3. Number of people employed ..............................................................................................
2.4. Organizational structure of the company.............................................................................
2.5. Main area of the company and the completed and ongoing projects ..................................
3. DESCRIPTION OF THE PROJECT / CONSTRUCTION SITE
3.1. Project name and location....................................................................................................
3.2. Current situation in the project ...........................................................................................
4. DAILY SUMMER PRACTICE ACTIVITIES
Summer practice forms (Appendix-2) that filled and signed everyday......................................
5. CONCLUSION
5.1. General evaluation, special situations, problems and solutions, suggestions ......................
5.2. Professional abilities and gains............................................................................................
REFERENCES
<Give the name of reference documents if you used and cited in your manuscript> ................
APPENDICES
ADD 1 – <Write the title of the appendix here. For example: Construction site plan> .............
ADD 2 –......................................................................................................................................
ADD 3 – .....................................................................................................................................
Download

Staj Uygulama Esasları Summer Internship Regulations 2014