Rapor No: 01-2014
Laboratuvar No:......
2014
İÇİNDEKİLER
1. ÇALISMANIN AMACI.................................................................................................................. 2
2. ÇALISMA PROGRAMI ............................................................................................................... 2
3. KULLANILAN METOTLAR .........................................................................................................3
4. ANALİZ SONUÇLARININ RAPORLANMASI..........................................................................3
5. SONUÇLARIN DEGERLENDİRİLMESİ ..................................................................................3
6. KAYNAKLAR...............................................................................................................................27
7. YETERLİLİK TESTİ KATILIMCI LİSTESİ ……………..……………………...................28-30
TABLOLAR
Tablo-1
Referans (Ortalama) Değer ve Referans Standart Sapma Değerleri………. 4
Tablo-2
Laboratuvarlardan Gelen Analiz Sonuçları……………………………………….5
Tablo-3
Z Skor Dağılımı ……………………………………………………………………...6
Tablo-4
Parametrelerdeki Başarı Yüzde Tablosu ………………………………………..6
Tablo-5
KOİ z skoru Tablosu ……………………………………………………………..7-8
Tablo-6
BOİ z skoru Tablosu …………………………………………………………… 9-10
Tablo-7
TOK z skoru Tablosu …………………………………………………………… 11
Tablo-8
PCB 101 z skoru Tablosu ………………………………………………………...12
Tablo-9
PCB 118 z skoru Tablosu ………………………………………………. …..... 13
Tablo-10 PCB 149 z skoru Tablosu ………………………………………………………. 14
Tablo-11 PCB 153 z skoru Tablosu …………………………………………………..…… 15
Tablo-12 PCB 170 z skoru Tablosu ……………………………………………………….16
Tablo-13 PCB 180 z skoru Tablosu …………………………………………….….............17
ŞEKİLLER
Şekil-1 KOİ z skoru Grafiği……………………………………………………………………18
Şekil-2 BOİ z skoru Grafiği……………………………………………………………………19
Şekil-3 TOK z skoru Grafiği……………………………………………………………………20
Şekil-4 PCB 101 z skoru Grafiği……………………………………………………………...21
Şekil-5 PCB 118 z skoru Grafiği……………………………………………………………...22
Şekil-6 PCB 149 z skoru Grafiği……………………………………………………………...23
Şekil-7 PCB 153 z skoru Grafiği ……………………………………….…………………….24
Şekil-8 PCB 170 z skoru Grafiği………………………………………………………………25
Şekil-9 PCB 180 z skoru Grafiği …………………………………………………………….26
Sayfa:1 /30
1. ÇALIŞMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı su-atık su da KOİ, BOİ ve TOK ile atıkta PCB (101, 118, 128, 149,
153, 156, 170, 180) analizlerini yapan yetkili laboratuvarların analiz performanslarını
karşılaştırmak ve bu analiz sonuçlarının karşılaştırılabilirliğini belirlemektir. Laboratuvarın
yaptığı test ve ölçümlerin güvenilirliği, yaptığı ölçümlerin doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile
belirlenir.
Laboratuvar yeterlilik testleri, test ve ölçüm yapan laboratuvarların performansının
belirlenmesinde,
aynı
analizi
yapan
laboratuvar
sonuçlarının
karşılaştırılması
ve
aralarındaki farkın değerlendirilmesinde önemli bir araçtır.
Bu kapsamda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş su-atık su da KOİ, BOİ ve TOK ile atıkta
PCB (101, 118, 128, 149, 153, 156, 170, 180) analizlerini yapan laboratuvarlar için yeterlilik
testi organize edilmiştir.
Düzenlenen bu yeterlilik test çalışması sonuçlarının, laboratuvarların performanslarını
değerlendirme ve geliştirme yönünde katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
2. ÇALIŞMA PROGRAMI
Çalışma organizasyonu, yetkili laboratuvarlara 67516161/555.02/5180 sayı ve 07.04.2014
tarihli dağıtımlı yazı ile duyurulmuş, aynı zamanda Bakanlık resmi internet sitesinin duyurular
bölümünde yayınlanmıştır. Yazının ekinde, numunelerin hazırlama ve saklama koşullarını
içeren bir çalışma talimatı ile analiz sonuçlarının yazılacağı analiz sonuç formu da
laboratuvarlara gönderilmiştir.
Bu çalışmada, 20 ml lik ampülde KOİ, BOİ ve TOK parametrelerini içeren su-atık su
numunesi ile yaklaşık 8 gr PCB (101, 118, 128, 149, 153, 156, 170, 180) parametrelerini
içeren atık numunesi laboratuvarlara 14-21/04/2014 tarihleri arasında ellerinde olacak
şekilde gönderilmiştir.
Laboratuvarların numunelerdeki parametreleri kapsamları dahilinde analiz etmeleri ve
sonuçlarını analiz sonuç formuna işleyerek, 09.05.2014 tarihine kadar raporlamaları
istenmiştir.
Sayfa:2 /30
3. KULLANILAN METOTLAR
Laboratuvarlar test metodu olarak, rutin analizlerinde uyguladıkları uluslararası geçerliliği
olan test metotlarını kullanmışlardır.
4. ANALİZ SONUÇLARININ RAPORLANMASI
Analiz sonuçlarının 09.05.2014 tarihine kadar,
“Analiz Sonuç Formu”na kaydedilip,
formlarda verilen irtibat adreslerine e-posta yolu ile, Genel Müdürlüğümüze ise yazı ile
gönderilmesi istenmiştir. Raporlama süresince sonucunu göndermeyen laboratuvarlar
değerlendirmeye alınmamıştır.
5. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hedef ortalama ve standart sapma değerleri, ISO 13528 Statistical Methods for Use in
Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons standardında tavsiye edilen yöntem ile
Robust
A-Algoritma
Analizi
uygulanarak
hesaplanmıştır.
Hesaplamalarda
katılımcı
laboratuvarlardan gelen sonuçlar kullanılarak referans değer ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır.
İki metot ile sonuç gönderen laboratuvarların z skorları her iki metoda göre a ve b olarak
tanımlanmıştır.
 Tüm parametreler için hesaplanan referans değer ve referans standart sapma
değerleri Tablo-1 de,
 Laboratuvarlardan Gelen Analiz Sonuçları Tablo- 2 de,
 Z Skor Dağılımları Tablo-3 te,
 Laboratuvarlardan Gelen Z Skor Dağılımlarına Göre Parametrelerdeki Başarı
Yüzdeleri Tablo- 3 te
 Laboratuvar Z Skor Sonuçları Her Bir Parametre İçin Ayrı Ayrı Tablo Ve Grafik
şeklinde raporda verilmiştir.
Sayfa:3 /30
TABLO-1 REFERANS (ORTALAMA) DEĞER VE
REFERANS STANDART SAPMA DEĞERLERİ
PCB
KOİ BOİ TOK 101
mg/L mg/L mg/L mg/kg
ORT
233,20 139,75
SD
6,47
23,27
PCB
118
mg/kg
PCB
128
mg/kg
PCB
149
mg/kg
PCB
153
mg/kg
PCB
156
mg/kg
PCB
170
mg/kg
PCB
180
mg/kg
95,62
36,65
9,84
HESAPLA
NAMAZ
87,80
131,90
HESAPLA
NAMAZ
53,95
118,30
3,79
2,23
1,23
0,00
12,23
13,24
0,00
5,49
9,24

Gönderilen numunelerde atıkta pcb 128 ve pcb 156 nın ortalama ve standart
sapma değerleri tek bir laboratuvarın sonuç göndermiş olması sebebiyle
değerlendirilememiştir.

Laboratuvarların Z skorları bu referans değerler kullanılarak aşağıdaki formüle
göre hesaplanmıştır.
x X
z
s
X
: Referans Değer
x
: Katılımcı Laboratuar Sonucu
s
: Hedef Standart Sapma
|z|  2
ise başarılı performans, analiz uygundur.
2|z| 3
ise kabul edilebilir, ancak problemin irdelenmesi gerekir.
|z| 3
ise başarısız performans düzeltici faaliyet uygulanmalıdır.
Sayfa:4 /30
TABLO-2 LABORATUVARLARDAN GELEN ANALİZ SONUÇLARI
Lab.No.
Sonuç
Sütun1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84-a
84-b
84-c
85
86
Sütun2
241,0
239,0
236,4
232,0
230,0
229,9
227,45
227,9
234,75
244,52
227,93
240,0
251,0
225,0
228,0
240,0
223,92
239,53
242,0
229,04
247,0
232,20
226,60
233,20
240,00
236,67
236,20
237,60
228,80
232,56
228,80
244,39
221,00
231,60
240,00
230,40
247,00
240,00
232,00
245,00
230,40
229,50
236,00
232,00
233,24
217,60
233,20
233,00
231,00
234,14
230,90
233,40
197,10
229,00
221,16
235,00
230,00
236,68
226,56
231,50
228,00
228,00
228,53
232,00
217,60
246,045
225,00
245,00
255,00
235,00
239,14
232,00
236,00
236,00
218,00
235,00
240,00
235,00
230,00
237,80
240,00
234,00
235,00
234,00
233,00
232,00
240,98
240,00
KOİ mg/L
Metot
Sütun3
TS 2789
SM 5220 B
DIN 38 409
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
TS 2789
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 C
SM 5220 C
TS 2789
SM 5220 B
TS 2789
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 D
TS 2789
SM 5220 B
TS 2789
TS 2789
SM 5220 B
TS 2789
SM 5220 D
TS 2789
SM 5220 B
TS 2789
SM 5220 D
verilmemiş
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 C
SM 5220 B
TS 2789
SM 5220 B
TS 2789
SM 5220 C
TS 2789
TS 2789
SM 5220 D
SM 5220 B
SM 5220 D
SM 5220 B
SM 5220 B
TS 2789
SM 5220 B
SM 5220 D
SM 5220 B
TS 2789
TS 2789
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 C
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 C
SM 5220 C
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
SM 5220 B
TS 2789
SM 5220 B
SM 5220 C
SM 5220 D
SM 5220 D
SM 5220 B
SM 5220 C
TS 2789
TS 2789
SM 5220 C
TS 2789
SM 5220 B
SM 5220 D
Merck Test Kiti
SM 5220 B
SM 5220 D
BOİ mg/L
Sonuç
Metot
Sütun4
Sütun5
140,0
189,9
SM 5210 D
SM 5210 B
147,8
119,9
141,21
167,5
99,0
139,5
160,0
126,0
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
TS EN ISO 9408
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 D
165,0
120,00
117,06
128,47
128,02
146,92
122,00
SM 5210 D
SM 4500 O B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 D
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
170,97
SM 5210 D
153,20
170,00
70,36
130,00
SM 5210 B
SM 5210 D
SM 5210 B
SM 5210 B
120,50
SM 5210 D
125,00
165,00
SM 5210 B
SM 5210 D
175,00
133,00
142,80
165,00
150,00
150,50
169,94
144,00
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 D
SM 5210 B
SM 5210 D
TS 4957 1-2
TS 4957 1-2
SM 5210 B
135,00
136,00
118,60
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
158,00
51,84
SM 5210 B
SM 5210 B
110,00
170,00
150,04
125,30
124,78
128,33
145,00
130,00
145,49
164,00
175,00
95,12
129,00
135,00
240,00
110,10
114,00
152,00
125,00
125,00
205,00
165,00
104,90
153,00
147,00
128,60
130,00
142,00
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 D
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 D
SM 5210 D
TS 4957 - 1
SM 5210 D
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 D
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 D
EN 1899-1
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5210 D
SM 5210 B
TOK mg/L
Sonuç
Metot
Sütun6
Sütun7
96,9
TS 8195 EN 1484
93,20
SM 5310 B
PCB 101 PCB 118 PCB 128
mg/kg
mg/kg
mg/kg
PCB 149
mg/kg
PCB 153
mg/kg
Sonuç
Sonuç
Sonuç
Sonuç
Sonuç
Sonuç
Sonuç
Sütun9
Sütun10
Sütun11
Sütun12
Sütun13
Sütun14
34,8
9,77
118,6
9,56
7,00
85
SM 5310 C
SM 5310 B
36,59
95,70
SM 5310 B
36,90
9,50
138,10
SM 5310 B
35,60
TS 8195 EN 1484 33,00
5,50
10,00
119,00
112,00
TS 12089 EN 1313733,75
SM 5310 B
SM 5310 B
37,50
37,79
SM 5310 B
25,60
13,55
119,01
87,20
SM 5310 B
EN 1484
EN 1484
EN 1484
34,00
36,00
40,30
36,919
43,40
97,00
SM 5310 B
45,50
94,00
95,00
Sayfa:5 /30
Sonuç
Metot
Sütun15 Sütun16
55,77
122,39 EPA 8082 A
124,50
TS EN 15308
110,40
107,00
EPA 8082 A
EPA 8082 A
115,18
EPA 8082 A
54,20
53,95
37,90
128,00
128,10
75,60
EPA 8082 A
EPA 8082 A
EPA 8082 A
EPA 8082 A
ISO 15308
ISO 10382
ISO 15308
ISO 10382
EPA 8082 A, ISO 15308
50,70
95,60
97,94
65,50
141,00
141,08
90,70
8,40
9,10
10,10
9,905
11,16
84,00
50,00
80,40
124,00
131,90
131,90
138,839
135,50
45,10
112,00
124,00
117,40
120,183
118,30
12,60
111,60
157,50
70,50
136,70
7,30
90,60
EPA 8082 A
126,6 EPA 8082 A
115 EPA 8082 A
131,14
9,90
10,53
6,40
PCB 180
mg/kg
109,3
135,2
105
90,00
95,62
98,21
93,50
PCB 170
mg/kg
Sütun8
36,65
38,0
102,90
100,00
PCB 156
mg/kg
4,60
57,20
TABLO-3 Z SKOR DAĞILIMI
Lab Sayısı
Sonuç Sayısı
|z| < 2
|z| <2<|z| <3
|z| > 3
Değer
Göndermeyen
KOİ
mg/L
87
88
80
6,0
2,00
1
BOİ
mg/L
67
66
61
3,00
2,00
1
TOK
mg/L
13
13
12
1,00
0,00
0
PCB 101
mg/kg
17
17
14
0,00
3,00
PCB 118 PCB 149 PCB 153 PCB 170 PCB 180
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
16
8
17
9
17
16
8
17
9
17
11
8
15
7
16
3,00
0,00
1,00
1,00
0,00
2,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
TABLO- 4 PARAMETRELERDEKİ BAŞARI YÜZDE TABLOSU
-Laboratuvarlardan gelen sonuçların değerlendirilmesi ile elde edilen Referans Değer,
Referans Standart Sapma Değeri, Min Değer, Max Değer ve elde edilen başarı yüzdeleri;
KOİ
mg/L
Ortalama
mg/L
Median
mg/L
Max. Sonuç
mg/L
Min. Sonuç
mg/L
Referans
Değer mg/L
Referans SD
(Robust) mg/L
%
Uygun
% Şüpheli
% Yetersiz
BOİ
mg/L
TOK
mg/L
PCB
101
mg/kg
PCB 118
mg/kg
PCB 149 PCB 153 PCB 170
mg/kg
mg/kg
mg/kg
PCB 180
mg/kg
233,52
140,33
95,33
36,61
9,56
88,83
127,67
52,81
117,10
233,20
139,75
95,62
36,65
9,84
87,80
131,90
53,95
118,30
255,00
240,00
102,90
45,50
13,55
111,60
157,50
70,50
136,70
197,10
51,84
87,20
25,60
5,50
65,50
90,70
37,90
75,60
233,20
139,75
95,62
36,65
9,84
87,80
131,90
53,95
118,30
6,47
23,270
3,79
2,230
1,230
12,230
13,24
5,491
9,240
90,9
92,4
92,3
82,4
68,8
100,0
88,2
77,8
94,1
6,8
4,5
7,7
0,0
18,8
0,0
5,9
11,1
0,0
2,3
3,0
0,0
17,6
12,5
0,0
5,9
11,1
5,9
Sayfa:6 /30
Tablo-5 KOİ - z skor Tablosu
Referans D
Referans SD
Lab.No.
53
46
65
75
33
55
17
14
67
59
23
7
8
11
15
61
62
63
29
31
54
20
42
6
5
57
79
36
41
51
49
60
34
4
39
44
64
72
84-c
22
30
48
84-b
24
47
45
52
82
84-a
50
9
56
70
233,20
6,47
KOİ
197,10
217,60
217,60
218,00
221,00
221,16
223,92
225,00
225,00
226,56
226,60
227,45
227,90
227,93
228,00
228,00
228,00
228,53
228,80
228,80
229,00
229,04
229,50
229,90
230,00
230,00
230,00
230,40
230,40
230,90
231,00
231,50
231,60
232,00
232,00
232,00
232,00
232,00
232,00
232,20
232,56
233,00
233,00
233,20
233,20
233,24
233,40
234,00
234,00
234,14
234,75
235,00
235,00
Sayfa:7 /30
Z Skoru
-5,58
-2,41
-2,41
-2,35
-1,89
-1,86
-1,44
-1,27
-1,27
-1,03
-1,02
-0,89
-0,82
-0,82
-0,80
-0,80
-0,80
-0,72
-0,68
-0,68
-0,65
-0,64
-0,57
-0,51
-0,49
-0,49
-0,49
-0,43
-0,43
-0,36
-0,34
-0,26
-0,25
-0,19
-0,19
-0,19
-0,19
-0,19
-0,19
-0,15
-0,10
-0,03
-0,03
0,00
0,00
0,01
0,03
0,12
0,12
0,15
0,24
0,28
0,28
76
78
83
43
73
74
27
3
26
58
28
80
2
71
18
12
16
25
35
38
77
81
86
85
1
19
32
10
40
68
66
21
37
13
69
235,00
235,00
235,00
236,00
236,00
236,00
236,20
236,40
236,67
236,68
237,60
237,80
239,00
239,14
239,53
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,98
241,00
242,00
244,39
244,52
245,00
245,00
246,045
247,00
247,00
251,00
255,00
Sayfa:8 /30
0,28
0,28
0,28
0,43
0,43
0,43
0,46
0,49
0,54
0,54
0,68
0,71
0,90
0,92
0,98
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,20
1,21
1,36
1,73
1,75
1,82
1,82
1,99
2,13
2,13
2,75
3,37
Tablo-6 BOİ - z skor Tablosu
Referans D
139,75
Referans SD
23,27
Lab.No.
BOİ
Z Skoru
53
51,84
-3,78
30
70,36
-2,98
66
95,12
-1,92
12
99,00
-1,75
77
104,90
-1,50
55
110,00
-1,28
70
110,10
-1,27
71
114,00
-1,11
19
117,06
-0,97
50
118,60
-0,91
9
119,90
-0,85
18
120,00
-0,85
33
120,50
-0,83
24
122,00
-0,76
59
124,78
-0,64
35
125,00
-0,63
73
125,00
-0,63
74
125,00
-0,63
58
125,30
-0,62
15
126,00
-0,59
22
128,02
-0,50
60
128,33
-0,49
20
128,47
-0,48
80
128,60
-0,48
67
129,00
-0,46
31
130,00
-0,42
62
130,00
-0,42
81
130,00
-0,42
40
133,00
-0,29
48
135,00
-0,20
68
135,00
-0,20
49
136,00
-0,16
13
139,50
-0,01
5
140,00
0,01
10
141,21
0,06
Sayfa:9 /30
82
142,00
0,10
41
142,80
0,13
46
144,00
0,18
61
145,00
0,23
63
145,49
0,25
23
146,92
0,31
79
147,00
0,31
8
147,80
0,35
43
150,00
0,44
57
150,04
0,44
44
150,50
0,46
72
152,00
0,53
78
153,00
0,57
28
153,20
0,58
52
158,00
0,78
14
160,00
0,87
64
164,00
1,04
17
165,00
1,08
36
165,00
1,08
42
165,00
1,08
76
165,00
1,08
11
167,5
1,19
45
169,94
1,30
29
170,00
1,30
56
170,00
1,30
26
170,97
1,34
39
175,00
1,51
65
175,00
1,51
6
189,90
2,15
75
205,00
2,80
69
240,00
4,31
Sayfa:10 /30
Tablo-7 TOK - z skor Tablosu
Referans D
95,62
Referans SD
3,79
Lab.No.
TOK
Z Skoru
80
87,20
-2,22
56
90,00
-1,48
23
93,20
-0,64
72
93,50
-0,56
74
94,00
-0,43
78
95,00
-0,16
57
95,62
0,00
61
95,70
0,02
6
96,90
0,34
82
97,00
0,36
71
98,21
0,68
68
100,00
1,15
67
102,90
1,92
Sayfa:11 /30
Tablo-8 PCB 101- z skor Tablosu
Referans D
36,65
Referans SD
2,23
Lab.No.
pcb 101
Z Skoru
74
25,60
-4,96
68
33,00
-1,64
70
33,75
-1,30
76
34,00
-1,19
6
34,80
-0,83
67
35,60
-0,47
77
36,00
-0,29
57
36,59
-0,03
44
36,65
0,00
61
36,90
0,11
79
36,92
0,12
72
37,50
0,38
73
37,79
0,51
45
38,00
0,61
78
40,30
1,64
80
43,40
3,03
82
45,50
3,98
Sayfa:12 /30
Tablo-9 PCB 118- z skor Tablosu
Referans Değer
9,84
Referans SD
1,23
Lab.No.
pcb 118
Z Skoru
67
5,50
-3,54
74
6,40
-2,80
45
7,00
-2,31
76
8,40
-1,17
77
9,10
-0,60
61
9,50
-0,28
44
9,56
-0,23
6
9,77
-0,06
72
9,90
0,05
79
9,905
0,05
68
10,00
0,13
78
10,10
0,21
73
10,53
0,56
80
11,16
1,08
82
12,60
2,25
70
13,55
3,02
Sayfa:13 /30
Tablo-10 PCB 149- z skor Tablosu
Referans Değer
87,80
Referans SD
12,23
Lab.No.
pcb 149
Z Skoru
74
65,50
-1,82
80
80,40
-0,61
76
84,00
-0,31
45
85,00
-0,23
78
90,60
0,23
72
95,60
0,64
73
97,94
0,83
82
111,60
1,95
Sayfa:14 /30
Tablo-11 PCB 153- z skor Tablosu
Referans D
131,90
Referans SD
13,24
Lab.No.
pcb 153
Z Skoru
74
90,70
-3,11
45
105
-2,03
68
112,00
-1,50
6
118,60
-1,00
67
119,00
-0,97
70
119,01
-0,97
76
124,00
-0,60
57
131,14
-0,06
77
131,90
0,00
78
131,90
0,00
44
135,20
0,25
80
135,50
0,27
61
138,10
0,47
79
138,839
0,52
72
141,00
0,69
73
141,08
0,69
82
157,50
1,93
Sayfa:15 /30
Tablo-12 PCB 170- z skor Tablosu
Referans Değer
53,95
Referans SD
5,49
Lab.No.
pcb 170
Z Skoru
74
37,90
-2,92
80
45,10
-1,61
76
50,00
-0,72
67
50,70
-0,59
73
53,95
0,00
72
54,20
0,05
57
55,77
0,33
78
57,20
0,59
82
70,50
3,01
Sayfa:16 /30
Tablo-13 PCB 180- z skor Tablosu
118,30
Referans D
9,24
Referans SD
Lab.No.
Pcb 180
Z Skoru
74
75,60
-4,62
68
107,00
-1,22
6
109,3
-0,97
67
110,40
-0,85
76
112,00
-0,68
45
115,00
-0,36
70
115,18
-0,34
78
117,40
-0,10
80
118,30
0,00
79
120,183
0,20
57
122,39
0,44
77
124,00
0,62
61
124,50
0,67
44
126,60
0,90
72
128,00
1,05
73
128,10
1,06
82
136,70
1,99
Sayfa:17 /30
Sayfa:18 /30
Sayfa:19 /30
Sayfa:20 /30
Sayfa:21 /30
Sayfa:22 /30
Sayfa:23 /30
Sayfa:24 /30
Sayfa:25 /30
Sayfa:26 /30
6. KAYNAKLAR
1. ISO GUIDE 43-1 Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison
Part 1-Development and Operation of Proficiency Testing Schemes, 1997
2. ISO GUIDE 43-2 Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison
Part-2 Selection and Use of Proficiency Testing Schemes by Laboratory Accreditation
Bodies, 1997
3. ILAC-G13 Guidelines for the Requirements for the Competence of the Providers of
Proficiency Testing Schemes, 2007
4. ISO 13528 Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory
Comparisons, 2005
5. ISO 17025 General Requirements for The Competence of Testing and Calibration
Laboratories, 2005
Sayfa:27 /30
7. YETERLİLİK TESTİ KATILIMCI LİSTESİ
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Deney Laboratuvarı
PAK ARITMA ANALİZ ÇEVRE LABORATUVARI SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Haliç Çevre Teknolojileri Mühendislik Tic. Paz.Ltd.Şti.
ARITSAN Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Mühendislik Makina İnşaat San.
ve Tic. Ltd. Şti.
AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC.A.Ş.
STM Çevre Mad. Müh. Dan. Arıtma İnş. Ltd. Şti.
ÇEDFEM ÇEVRE ANALİZLERİ LTD.ŞTİ.
Nen Mühendislik ve Laboratuvar Hizmetleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. LABORATUVARI
Barem Çevre Laboratuvar Hizmetleri.San.Tic.Ltd.Şti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Berna Dedeman Laboratuvar Şube Müdürlüğü
ASO-KOSGEB Çevre Laboratuarı
DOKAY Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Adana Çevre Merkezi Mühendislik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
DÜZEN-NORWEST ÇEVRE SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş.
LABORATUVARI
Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı
Diyarbakır Çevre Analiz Laboratuvarı Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ALKA İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK ÇEVRE SAN. TİC.LTD. ŞTİ. İSTANBUL
DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞUBESİ
Egetest Çevre Ölçüm ve Kalibrasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
ÇINAR Mühendislik Müşavirlik ve Proje Hiz. Ltd. Şti. Çevre Ölçüm ve Analiz
Laboratuvarı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Merkez Laboratuvarı
ARTEK MÜHENDİSLİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE DANIŞMANLIK HİZ. TİC. A.Ş.
TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENEY LABORATUVARI
YEŞİL BEYAZ KALİTE VE ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığı
Proses Gıda Ve Çevre Laboratuvarı
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BURSA GIDA KONTROL VE MERKEZ
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
GEMAR ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ JEOLOJİ
MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Kırıkkale Rafinerisi
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitiüsü Biyoteknoloji ve Çevre Sorunları
Şubesi Laboratuvarı
ESÇEM Enerji Sistemleri ve Çevre Etüt Merkezi San. Tic. Ltd. Şti.
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ÇEVRE
MERKEZİ LABORATUVARI
Sayfa:28 /30
ÇERKEZKÖY ORGANZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE TESİSLERİ
LABORATUVARI
Petkim Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müdürlüğü.
Konacık Belediyesi Çevre Analiz Laboratuvarı
EKOÇED ÇEVRE LABORATUVARI KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
HAKSER-ATA Çevre laboratuarı San. Tic. Ltd. Şti.
MARTEST Analiz Laboratuarları San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Mariç Belbir Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği
Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE
KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAR-LAB MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE ANALİZLERİ SAN. TİC.LTD.
ŞTİ.
Esart Eskişehir Su Atıksu Arıtma Tesisleri Katı Atık ve Tehlikeli AtıkBertaraf ve
Depolama Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
Tüpraş Batman Rafinerisi Deney Laboratuvarı
İZÇEV ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İNŞ.SAN. Ve TİC.A.Ş.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Atık Su Laboratuvarı
Elinsan Elektrik İnş.Hava Kal.Ölçüm Hizmetleri Taah.San.Tic.Ltd.Şti
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ - Çevre Enstitüsü
Ekosistem Analiz, Proje, Danışmanlık Hizm. Peyzaj Müh.İnş. Çevre
Lab.Taah.Tic.ltd.Şti
ALANYA ÇEVRE LABORATUVARI MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A. Ş.
DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BIÇAKÇILAR LABORATUVAR MEDİKAL A.Ş.
SASKİ Genel Müdürlüğü Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Atık su
Laboratuvarı
TESTMER ÖLÇÜM VE TEST HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU
LABORATUVARI
ÇEVRE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.
BÇM ÇEV-MER Ölçüm Analiz Laboratuvar Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KONYA İL KONTROL LABORATUVARI
MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar
Şube Müdürlüğü
SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUVARI MÜH. MÜŞ. PROJE
HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AYTB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.
ER ESİLA ÇEVRE VE İSG MÜH.MÜŞ.LAB.İNŞ.TURİZM GIDA TEKS.
SAN.TiC.LTD.ŞTİ.
KAYSERI BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI SU VE KANALIZASYON İDARESI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KASKİ) ÇEVRE ANALIZLERI LABORATUVARI
ENVİRO MÜHENDİSLİK MEDİKAL İNŞAAT KAUÇUK VE MADENCİLİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ
İSKEN İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz. Tic. A. Ş.
Sayfa:29 /30
İZAYDAŞ (İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME
A.Ş.) LABORATUVARI
Atmosfer Gıda Tur. Tar. Lab. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Eti Bakır A.Ş. Samsun İşletmesi Laboratuvar ve Kalite Kontrol Müdürlüğü
ÇEVTEST ÖLÇÜM LABORATUVARI TİC. LTD. ŞTİ.
DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.
Kim. San. Tic. A.Ş. - Bornova 1
ÇEVMAK Laboratuvar Analiz Hizmetleri Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. Çevre Ölçüm
ve Analiz Laboratuvarı
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL)
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. Çevre Kontrol Laboratuvarı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
ANAÇEVREM Laboratuvarı
ATALAB ÇEVRE SAĞLIK ANALİZ HİZMET VE TEKNOLOJİLERİ LTD.
ŞTİ.ÇORLU ŞUBESİ
MESS ENTEGRE GERİ KAZANIM VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. TRAKYA ARA
DEPO LABORATUVARI
TALYATEST ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
BİLLUR ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZ LAB. MÜŞ.MÜH. DAN. HİZM. A.Ş.
AST Laboratuvar Hizmetleri ve Danışmanlık Tic. A.Ş.
MER-LAB Çevre Su Analiz ve Ölçüm Lab.İş Güv.Dan.Müh.Hizm.Tic.San.Ltd.Şti
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği
Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM)
AKADEMİ ANALİZ, LABORATUVAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
ASKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı
ALKA İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK ÇEVRE SAN. TİC.LTD. ŞTİ. GEBZE
ŞUBESİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE LABORATUVARI
Sayfa:30 /30
Download

Laboratuvar No:...... - Çevre Referans Laboratuvarı