İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI BÜLTENİ
REACH ve CLP Haberleri
Haziran 2014
Sayı: 67
BU SAYIDA
NELER VAR
Yeni kimyasallar
semineri:17 Haziran
17 Haziran 2014 Salı günü
Birliğimiz Konferans salonunda,
"Maddelerin ve Karışımların
Sınıflandırılması, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanması Hk.
Yönetmelik" ve sınıflandırma
envanterine veri girişine yönelik
ücretsiz bir ‘Bilgilendirme
Semineri’ düzenlenecek.
REACH Kongresi:
Kasım ayında
SAYFA 3
AKA, paydaşları
topladı: Sunumlar
web sitesinde
SAYFA 3
Biyosidal Ürünler:
Çalışma ziyareti
SAYFA 4
İzin: HBCDD için
görüş alımı başladı
SAYFA 5
Tüketici ürünleri:
Sivil toplum şikayetçi
SAYFA 6
PAH kısıtlaması:
DTÖ’ye bildirildi
SAYFA 6
Hayvan testleri:
Alternatifleri
konusunda ilerleme
SAYFA 7
Haberi 8.sayfada
Yeni bir kısıtlama getirildi

REACH Tüzüğü'nün Ek
XVII'sinde yer alan
kısıtlamalara, geçtiğimiz
günlerde bir yenisi eklendi.
1,4-di klorbenzene ilişkin Ek
XVII’ye eklenen yeni kısıtlama
koşullarına uyum sağlamak için
endüstriye 1 Haziran 2015’e
kadar zaman verildi.
AB’de üretimi, kullanımı ve pazara
sunulması insan sağlığı ve çevreye
beklenmeyen risklere yol açabilen
maddeler, REACH Tüzüğü kapsamında
kısıtlanıyor. REACH Tüzüğü Ek XVII’si,
mevcut kısıtlama koşulları
değiştirilerek veya yeni maddeleri dâhil
edilerek değişen aralıklarla
güncelleniyor.
Avrupa Komisyon, 9 Mayıs tarihinde,
1,4-di klorbenzen maddesini dâhil
ederek REACH Tüzüğü’nün Ek XVII’sini
güncelleyen tüzüğü yayımlandı. Buna
göre, 1,4-di klor benzen’in tek başına
piyasaya sürülmesi ve/veya ev, ofis ve
kapalı alanlar için hava spreyi ya da
deodorantlarda kullanımı
yasaklanırken, diğer tür karışımlarda
kullanımını da ağırlıkça % 1 ile
sınırladı. Söz konusu kısıtlama, 1
Haziran 2015 itibarıyla geçerli olacak.
Kısıtlamalar Listesinin birleştirilmiş ve
Türkçe olarak güncel haline web
sitemizde Kısıtlamalar Listesi
bölümünden ulaşabilirsiniz.
Haberi 2.sayfada
REACH Tüzüğü Ek XVII
1,4-di klorbenzen kısıtlama listesinde
9 Mayıs tarihinde yayımlanan
tüzükle, 1,4-di klorbenzen
maddesi REACH Tüzüğü’nün
Ek XVII’sindeki kısıtlamalar
listesine dâhil edildi. Buna
göre, 1,4-di klor benzen’in
tek başına ve/veya ev, ofis
ve kapalı alanlar için hava
spreyi ya da deodorantlarda
kullanımı yasaklanırken,
diğer tür karışımlarda
kullanımını da ağırlıkça % 1
ile sınırladı. Söz konusu
kısıtlama, 1 Haziran 2015
itibarıyla geçerli olacak.
Liste
giriş no.
Madde veya madde
grubunun adı
64
1,4-dichlorobenzene
CAS No: 106-46-7
EC No: 203-400-5
Kısıtlama Koşulu
Bir madde veya ağırlıkça % 1 veya daha
yüksek konsantrasyonlarda karşım
bileşeni olarak ya da
tuvalet, ev, ofis ya da kamuya ait diğer
kapalı alanlarda hava spreyleri veya
deodorantlarda kullanım amacıyla AB
pazarına sunulmamalıdır.
Kaynak: REACH Ek XVII’de değişiklik yapan Tüzük
Sanayiciye, 1,4-di klorbenzen ile ilgili yeni kısıtlama koşuluna uyum için 1Haziran 2015’e kadar zaman tanındı.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:67 / Haziran 2014
2
Kongre / Toplantı / Konferans
Avrupa REACH Kongresi kasım ayında
AB’ye ihraç edilen ürünler, REACH Tüzüğü’nün
kayıt, izin ve kısıtlama süreçlerinin takibini ve bu
kapsamda yükümlülüklerin yerine getirilmesini
gerekli kılmakta. Diğer taraftan, ilgili tüzük
kapsamında gelişmelerin takibi, tecrübe, bilgi
birikimi, görüş ve tavsiyeler hakkında edinilen
bilgiler de yükümlülüklere konu uygulamaların
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine yönelik
risklerin azaltılması ve geliştirilecek stratejiler
açısından faydalı bulunmakta.
REACH kayıt sürecinden edinilen tecrübeler,
tedarik zinciri iletişimleri, izin ve kısıtlama
sürecinde pratikteki uygulamalar hakkında
bilgilerin endüstriyle paylaşımı amacıyla 18-19
Kasım 2014 tarihlerinde Düsseldorf’da (Almanya)
“The Europian REACH Congress”
gerçekleştirilecek. Kongrede, Avrupa Kimyasallar
Ajansı (ECHA), Üye Ülkelerin Yetkili Otoriteleri,
Almanya REACH Yardım Masası’nın yanı sıra
AB’deki danışmanlık& laboratuvar hizmeti sunan
kuruluş temsilcileri tarafından sunumlar yapılacak.
Kongre programı hakkında bilgi
almak için tıklayınız.
Katılımın ücrete tabi olduğu
kongreye kayıt için tıklayınız.
REACH “9. Paydaşlar Toplantısı” Helsinki’de toplandı
Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın,
REACH Tüzüğü kapsamında endüstri
ve sivil toplum kuruluşlarından iyi
uygulamalar ve çalışma örneklerini
ilgili taraflarla paylaşmayı
amaçladığı 9. Paydaşlar Toplantısı
her yıl olduğu gibi Helsinki’de
gerçekleştirdi. Sunum ve video
kayıtlarına Ajans’ın web sayfasından
erişim sağlanabilir.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:67 / Haziran 2014
3
Biyosidal Ürünler
Biyosidal Tüzüğü Ziyareti Gerçekleştirildi
AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma
Biriminin Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), aday
ülkelerin ulusal mevzuatlarının AB mevzuatına uyumlu hale
getirilmesi için teknik destek sunmakta olup, Ekonomi Bakanlığı
aracılığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın koordinasyonu ile Şubemiz
tarafından taslağı oluşturulan AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü
Çalışma Ziyareti Komisyon tarafından kabul edildi.
TAIEX Ofisi tarafından yürütülen koordinasyon çalışmaları
sonrası İtalya Sağlık Bakanlığı ve buna bağlı Istituto Superiore di
Sanita’nın (ISS) evsahipliğini üstlendiği bir çalışma ziyareti
gerçekleştirildi.
Bahse konu çalışma ziyareti Tüzüğün AB’deki uygulaması,
yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görülmesi açısından
fayda sağlamış, ülkemizdeki uyumlaştırma çalışmalarının
planlanmasında yol gösterici oldu.
İtalya Sağlık Bakanlığı ve Istituto Superiore di Sanita’nın evsahipliğini üstlendiği bir çalışma ziyareti gerçekleşti.
Türkiye’de Biyosidal Ürünler Envanter bildirimi başladı
Türkiye’de 12 Mart 2014 tarih ve 28939 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan ''Biyosidal Ürünler
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik'' kapsamında bazı tiplerindeki
biyosidal ürünler için bildirimlerin yapılacağı
Biyosidal Ürün Envanteri açıldı.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Ürün tiplerine göre için en geç 1 Ocak 2015 ya da
1 Ocak 2018 tarihine kadar bildirilmesi gereken
ürünler, bildirimin onaylanması kaydıyla 2 yıl
içinde piyasaya sunulabilecek. 2014 yılı ücret
tarifesine göre her bir ürün için 70 TL Biyosidal
Envanterine Bildirim Harcı ödenmesi gerekiyor.
Sayı:67 / Haziran 2014
4
REACH Ek XIV – İzne tabi maddeler
HBCDD alternatifleri için görüş alımı
REACH Tüzüğü’nün İzne Tabi
başladı
Maddeler Listesi’ndeki 22
maddenin, belirli tarihler
itibarıyla AB pazarına
“doğrudan” ve/veya “karışım”
türü ürünler içinde ihracatı
yasak. Söz konusu yasak, AB’de
üretilen eşyalar için geçerli
olurken, AB-dışı bir ülkede
örneğin ülkemizde üretilen ve Ek
XIV maddesi içeren AB’ye ihraç
edilen “eşyalar” için geçerli
değil.
İzne Tabi Madde Listesi’ndeki
(Ek XIV) maddelerin, listede
belirtilen son kullanım
tarihlerinden sonra tek başına
veya bu maddeleri içeren boya,
mürekkep, deterjan gibi karışım
türü ürünler içinde AB pazarına
sunulması için Avrupa
Kimyasallar Ajansı’na (AKA) izin
başvurusu yapılarak
Komisyon’dan izin garantisinin
elde edilmesi gerekiyor.
Madde
- Diethylhexyl
phthalate DEHP
Son kullanım
İzin
İzin talep edilen
tarihi
başvurusu
kullanım sayısı
21 Şubat 2015
8
17
21 Mayıs 2015
4
16
- Diarsenik trioksit
- Kurşun kromat
kırmızısı (C.I.
Pigment kırmızı 104)
-Kurşun kromat
sarısı (C.I. Pigment
sarı 34)
21 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla
AB pazarına doğrudan ve karışım
içindeki ürünlerle AB pazarında
ihracatı yasaklanan
hexabromocyclododecane
(HBCDD) için Ajans’a şimdiye
kadar ortak 13 izin başvurusu
iletildi. Ajans’a başvurusu
Bu kapsamda izin talebi için
yapılan kullanımlarla ilgili daha
Ajans’a şimdiye kadar yapılan
fazla bilgiye web sayfasından
başvurular ve bu maddelerin AB ulaşılabilir. Söz konusu sayfadan
pazarında izinsiz son kullanım
maddenin fonksiyonu, maruziyet
tarihleri tabloda belirtilmiştir.
senaryoları, başvuru sahibi
tarafından belirtilen olası
alternatiflere, sosyo-ekonomik
ve diğer bilgilere ulaşılabilir.
AKA web sayfasındaki formu
doldurularak görüş bildirilebilir.
Hexabromocyclododecane
(HBCDD): Alev geciktiricili
polisitiren (EPS)
formülasyonunda kullanılır. Alev
geciktirici olarak HBCDD içeren
polisitiren eşyalar özellikle bina
uygulamalarında kullanılır.
Bu doğrultuda Ajans, izin talep
edilen kullanımların ekonomik
olarak uygun alternatifleri için
Temmuz ayına kadar sürecek
görüş alım sürecini başlattı.
Avrupa Komisyonu, izin başvurusu
yapılan kullanımlarla ilgili
Komitelerin nihai görüşlerine
dayanarak başvuru sahiplerine izin
verip / vermeyeceğine dair karar
alacak.
Alev geciktirici olarak HBCDD içeren polisitiren, binalarda kullanılıyor.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:67 / Haziran 2014
5
REACH ve kimyasalların kontrolü
Tüketici örgütleri: REACH yetersiz
Avrupa Tüketicileri Temsilcileri
Birliği (Anec), yayımladığı bir
basın bildirisi ile oyuncak,
tekstil ve yapı malzemeleri gibi
bazı ürün gruplarında kullanılan
kimyasallara ilişkin birkaç
stratejinin altını çizdi.
Anec’in 2011’de yayımlanan ve
kimyasal güvenlikle ilgili yasal
boşluklara dikkat çekilen bir
raporunu güncelleyen
açıklamada, otoritelerin çeşitli
ürün gruplarında mevzuatı nasıl
iyileştirileceğini tartışıyor.
Tüketici ürünlerindeki
kimyasalları kontrol eden
mevzuat hükümlerini yetersiz
bulan STK, REACH Tüzüğünün de
bu yasal boşlukları doldurmada
yetersiz kaldığına dikkat çekti.
İzin ya da kayıt uygulamasının
zararlı bir kimyasalın eşya
içinde kullanımını azaltmadığına
dikkat çekilen raporda, ancak
kısıtlama uygulamasının bu
anlamda etkili olabildiğine
ancak kısıtlama getirilme
prosedürünün de çok maliyet ve
zaman gerektiren bir süreç
olduğuna işaret edildi.
Kuruluş, raporunu Avrupa
Komisyonu ve otoritelerin
dikkatine sunarak tartışmaya
açmayı ve bu şekilde yol almayı
amaçlıyor.
Anec raporuna
ulaşmak için tıklayınız.
REACH Tüzüğü / Kısıtlamalar
PAH kısıtlaması için DTÖ’ye bildirim
Avrupa Komisyonu, REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sine polisiklik
aromatik hidrokarbonların (PAH) kısıtlanmasına ilişkin analitik
metod standardını dahil ederek ilgili ekin (Ek XVII)
değiştirilmesine ilişkin planını, Dünya Ticaret Örgütü’ne
(WTO/DTÖ) bildirdi. Metodun, araç lastiği veya araç lastiği
parçalarının üretiminde kullanılan extender yağların, mevcut
kısıtlamada tanımlanan PAH içerik limitine uyumunun
belirlenmesi için kullanılması gerektiği belirtilmekte. Söz
konusu kısıtlamada analitik metoda referans gösterilen EN
16143:2013 Avrupa Standardı, IP-346’nın yerini alacak.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:67 / Haziran 2014
6
REACH Kimyasal maddeler ve güvenlik
Hayvan testi alternatiflerinde ilerleme

REACH Tüzüğü
kayıt dosyalarında
hayvan deneylerini de
içeren bazı test verilerinin
bulunması gerekiyor.
Ancak hayvan
deneylerine son çare
olarak başvurulmalı.
Avrupa Kimyasallar Ajansı, üç
yıllık ilerleme raporunda
kimyasalların güvenli
kullanımının sağlanması için
REACH Tüzüğü kapsamında
gerekli bilgiler için kayıt
yapanlar tarafından hayvan
testleri yerine yaygın olarak
alternatif metodları kullanıldığı
belirtiliyor. Kayıt yapanların
çoğunluğunun veri paylaşımı
yükümlülüklerine yerine
getirdiği ve endüstrinin read
across gibi in –vitro metodları
kullanımında artış kaydedildiği
bildiriliyor.
Ajans’ın Komisyon’a sunduğu söz
konusu raporda kayıt yapanların
çoğunluğunun veri paylaşımına
dair yükümlülükleri yerine
getirdiği ve gereksiz hayvan
testlerinden kaçındığı
belirtilmekte. Kayıt yapanların,
en azından tek bir sonuç için
analiz edilen kayıt dosyalarının
% 75’inde kategoriler
oluşturulmak ve read- across
yaklaşımlarını kullanmak
suretiyle madde özelliklerini
tahmin ettikleri belirtildi. Readacross veya kategori
yaklaşımının özellikle alternatif,
hayvan olmayan test
metodlarının mevcut olmaması
durumunda hayvan
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
gerektirmeyen test metodlarının
mevcut olmaması durumunda
kullanıldığı bildiriliyor.
887’sinin omurgalı hayvan
testleri ve 3052’sinin in vitro
testleri oluşturduğu bildiriliyor.
Buna ek olarak, kayıt yapanların
hücre, organ ve dokuları
kullanarak deri ve göz iritasyonu
için in vitro testleri yapmaya
başladığı,izin ve göz iritasyonu
için sunulan in vitro çalışmaların
toplam sayısının 2012’den
itibaren 3 katına çıktığı, söz
konusu son noktalar için analiz
edilen dosyaların yaklaşık %
20’sinde ilgili metodların
kullanıldığı bildiriliyor.
Ajans, analizleri sırasında 293
testin omurgalı hayvanlar
üzerinde yapıldığını, REACH
Tüzüğü kapsamında omurgalı
hayvanlar üzerine yapılan
testlere son çare olarak
başvurulduğu, hayvanlar
üzerinde yapılmasını gerekli
kılmayan test metodları nı ve
diğer alternatifleri teşvik etmeyi
amaçladıklarını belirtiyor.
Kimyasal maddelerin kendilerine
özgü özelliklerine ve risk
değerlendirmelerine dair
bilgilerin oluşturulmasında
alternatif metodların nasıl
kullanılacağına dair Komisyon’a
üç yılda bir rapor sunan Ajans,
bir sonraki raporu 2017 yılında
hazırlayacak.
7939 yeni test çalışması
AKA Veri tabanının söz konusu
son noktalar için omurgalı
hayvan testlerini içerebilen 7939
yeni test çalışmasına dair
bilgiler içerdiği, bunlardan 4
Ajans’ın hayvanlar üzerinde yapılmasını gerekli kılmayan test metodlarını
ve diğer alternatifleri teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor.
Sayı:67 / Haziran 2014
7
REACH ve CLP Eğitimleri
REACH ve CLP
YARDIM MASASI
Seminer
Yeri
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
4 Haziran 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
4 Haziran 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
18 Haziran 2014 Çarşamba
Saat:10.00-12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
18 Haziran 2014 Çarşamba
Saat:14.00-16.00
Adres:
Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi,
Tarih ve Saat
www.immib.org.tr’den eğitimlere kayıt yaptırabilirsiniz.
A- Blok 4.Kat (34197)
Yenibosna / Bahçelievler
İSTANBUL
Tel:
0 212 454 09 19
0 212 454 06 33
Faks: 0 212 454 00 36
E-posta:
[email protected]
Web adreslerimiz:
www.immib.org.tr
http://reach.immib.org.tr
http://clp.immib.org.tr
http://ab.immib.org.tr
Yeni Kimyasallar Mevzuatı
Semineri 17 Haziran’da
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.12.2013 tarih ve 28848
sayılımükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Maddelerin
ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde zararlı madde üreten veya ithal
eden firmaların, http://online.cevre.gov.tr adresindeki "Kimyasallar
Kayıt Sistemi" aracılığıyla ürettikleri veya ithal ettikleri maddeleri
01/06/2014 tarihinden itibaren bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.
Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile 17 Haziran
2014 Salı günü 13:30-17:30 saatleri arasında Birliğimiz Konferans
salonunda, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ve sınıflandırma envanterine
veri girişine yönelik ücretsiz bir ‘Bilgilendirme Semineri’ düzenlenecek.
Detaylı bilgi ve kayıt için: Pınar ÖZGÜN – İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şb.
([email protected] /Tel: 0212 454 06 33 )
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten67.pdf
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı:67 / Haziran 2014
8
Download

REACH ve CLP Haberleri