T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Toplantı Tarihi ve No:
Karar Tarihi ve No:
04.02.2014 - 168
04.02.2014 - 2031
Toplantı Yeri
İSTANBUL
KARAR
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçalipaşa Mahallesi, 136 pafta, 48 ada, 39 parselde yer alan,
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı
kararıyla belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde kalan, adı geçen Kurulun 10.06.1997 tarih ve 8714 sayılı
kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olmadığından gabarisi dahilinde yapılacak tadilatın ekli proje deki gibi yapılabileceğine ve Belediyesince değerlendirilmesine karar verilen, Gayrimenkul Eski Eserler
ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.07.1978 tarih ve 10538 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescilli 40 parselin bitişiğinde bulunan, tapu kaydında niteliği “Dükkanı Olan Apartman” olan, 200
m2 yüzölçümlü, özel mülkiyete ait taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olduğunun ifade edildiği
ve vergi muafiyetinin talep edildiği 08.11.2012 tarih ve 3457 kayıt numaralı başvuru, Beyoğlu Belediye
Başkanlığının taşınmaza ilişkin belgelerin iletildiği 26.12.2012 tarih ve M.34.6.BEB.36/2012-16247 GD7840 G-217806 Ç-15728 sayılı yazısı, tapu kaydının iletildiği Beyoğlu Kaymakamlığı Tapu
Müdürlüğünün 01/2013 tarih ve 35275230-106.01/476 sayılı yazısı ile Müdürlük uzmanlarının
25.11.2013 tarihli raporu, K-1764 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçalipaşa Mahallesi, 136 pafta, 48 ada, 39 ve 38 parsel sayılı
taşınmazların dönem mimarisinin nitelikli bir örneği olduğundan ve çevre dokusu ile uyumlu cephe
örneği göstermiş olduğundan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi
kapsamında belirtilen özellikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine,
koruma gruplarının II olarak belirlenmesine; söz konusu 39 parselde, ön cephe saçağında ve çatıda
yapılmış olan müdahaleyle ilgili olarak Belediyesince bilgi-belge iletilmesinden sonra vergi muafiyetinin
değerlendirilmesine karar verildi.
Download

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçalipaşa Mahallesi, 136 pafta, 48 ada