Aile Hekiminin Kitapl›¤› | Library of Family Physician
Haz›rlayan: Uz. Dr. Halûk Ça¤layaner
.Aile Yönelimli Birincil Bak›m
Susan H. Mc Daniel, Thomas L. Campbell, Jeri Hepworth,
Alan Lorenz
Çeviri editörü: Hakan Yaman. Çevirenler: Melahat Akdeniz,
Gözde Petek Koflmaz, Aylin Yaman, Kurtulufl Öngel,
Soner Özsoy. ‹stanbul; 2007, 472 s.
ISBN: 978-975-411-091-3
Ç
evirmenler, 1990 ve 2005’te bas›lan orijinal kitab›n
ikinci bask›s›n› çeviri editörü 30 aile hekiminin katk›s›yla dilimize kazand›rm›fllar. Duyurusu Antalya
Kongresi’nde yap›lan kitap piyasaya verildi. Türkçe aile
hekimli¤i literatürüne yeni bir katk› sa¤layan kitap 26 bölümden olufluyor.
Aile Odakl› Birincil Bak›m›n Temel Önermeleri, Aileler
Hastal›¤› Nas›l Etkiler: Sa¤l›¤a Ailenin Etkisi Üzerine
Araflt›rmalar, Aile Sistemleri Kavramlar›: Birinci Basamakta Aileleri De¤erlendirmek ‹çin Araçlar, Birey Hastalara Aile Odakl› Yaklafl›m, Tan› ve Tedavide Hastan›n Ailesinden Yard›m Al›nmas›, Ortakl›k Oluflturma: De¤iflim
‹çin Çal›flma Uyumunun ve Motivasyonun Desteklenmesi,
Birinci Basmakta Aile ile Görüflme Becerileri: Rutin Temastan Kapsaml› Aile Konferans›na, Etkiflleflim Zor Oldu¤u Zaman, Birinci Basmakta Evli Çiftlere Yaklafl›m: Bir
Art› Bir ‹kiden Fazla Eder, Ailenin Do¤uflu: Aile Odakl›
Gebelik Bak›m›, Ebeveynleri Destekleme: Aile Odakl› Çocuk Sa¤l›¤› Bak›m›, Ebeveyn Ç›kmaza Girdi¤inde: Çocuklar›n Davran›fl Sorunlar›na Yard›mc› Olmak, Aile Odakl›
Ergen Sa¤l›¤›, Gerginlik Belirtilerinin Fark›na Varma: Birinci Basmakta Çiftlere Dan›flmanl›k Yapma, Beklenen
Kay›p: Yafll› Hastan›n Sa¤l›k Bak›m› ve Bak›m Veren Ailesi, Gözlerde Ölümü Görmek: Yaflam›n Son Dönem Bak›m›n› Kolaylaflt›rmak ve Keder Süreci, Genetik Tarama,
Test Yapma ve Aileler, Kronik Hastal›klar›n Geliflimsel
Sorunlar›: Hastalara ve Ailelere Bafla Ç›kma Konusunda
Yard›m Etme, Ak›l ve Beden Ay›r›m›n›n Bütünlefltirilmesi: Bedensel Saplant›ya Biyopsikososyal Yaklafl›m, Depresyonun Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetlerinde De¤erlendirilmesi ve Tedavisi, Alkol ya da ‹laçlar Sorunun Bir Parças› ise: Madde Kullan›m›n›n ve Suistimalinin Ortaya Konulup Tedavi Edilmesinde Aile Yaklafl›m›, Ailenin Korunmas›: Aile ‹çi fiiddet ve Birinci Basamak Hekimi, Gerçek
Yaflamda Aile Merkezli Birinci Basamak Hizmeti: Kapsaml› Bak›m ‹çin Pratik Yaklafl›mlar, Akut Hastane Bak›m›: Ailenin Bulunmas› ‹çin ‹zin Verilmesi, Birlikte Çal›flmak: Aile Odakl› Ak›l Sa¤l›¤› Uzmanlar› ile ‹flbirli¤i ve
Sevk, Kiflisel ve Profesyonel S›n›rlar› Yönetme: Klinisyenin Tecrübesinin Hasta Bak›m›nda Kaynak Olarak Kullan›lmas›.
fiekillerle desteklenen kitap ak›c› bir dille kaleme al›nm›fl
ve dilimize kazand›r›lm›fl. Konu bitimlerinde daha ayr›nt›l› okumalara yol gösterecek kaynaklar ve kitab›n sonunda
da dizin yer al›yor.
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 11 | Say› 3 | 2007 |
2007 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimli¤i Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD)'a aittir. Her hakk› sakl›d›r. Deomed Medikal Medya taraf›ndan yay›mlanmaktad›r.
Copyright © 2007 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.
127
Download

.Aile Yönelimli Birincil Bak›m - Türkiye Aile Hekimliği Dergisi