2015- 2016 TEMEL
EĞİTİMDEN
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
SİSTEMİ (TEOG)
NİLÜFER ÖZTÜRK
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVLARI TANIMAK
Sınavda ne kadar sürem var?
Okul puanımın etkisi var mıdır?
Sınavlar nasıl uygulanıyor?
Sınavda uygulanacak taktikler nelerdir?
Yerleşmek istediğim kurumun taban puanı nedir?
Sınavlara hazırlık sürecinde nelere dikkat etmeliyim?
Sınavlardaki psikolojik durumum beni nasıl etkiler?
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
TEOG SINAVININ
UYGULANMASI NASILDIR
• TEOG Sınavının
uygulaması altı temel ders
için 8. sınıfta öğretmen
tarafından dönemsel
olarak yapılan sınavlardan
bir tanesinin ortak olarak
bakanlığımız tarafından
gerçekleştirilmesidir.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Ortak Değerlendirme Kapsamındaki
Dersler
•
•
•
•
•
•
Fen ve Teknoloji
Matematik
Türkçe
Yabancı Dil(İngilizce)
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Ortak sınavlar her dönem için;
SINAV
SAYISI
MERKEZİ
SINAV
TÜRKÇE
3
2.
MATEMATİK
3
2.
FEN VE TEK.
3
2.
İNGİLİZCE
3
2.
TC İNK.TAR.
ATATÜRKÇÜLÜK
2
1.
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL. BİL.
2
DERSLER
Sınav
akademik
takvime
1.
göre
Üç sınavı olan dersler
için ikinci sınav
İki sınavı olan dersler için
ilk sınav
bakanlığımız
tarafından
belirlenen
müfredatı kapsayacak “ORTAK SINAV” yazılıları şeklinde yapılacaktır.
Ders kazanım çizelgeleri www.meb.gov.tr ve www.ttkb.meb.gov.tr
adreslerinde yayınlanmaktadır.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Sınavlar Ne Zaman
Yapılacak?
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAV TARİHLERİ
2015-2016 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf
Dönem
Sınav Tarihleri
Mazeret Sınavı
Tarihleri
Sınav Sonuçlarının
İlanı
8. sınıf
I.
25-26 Kasım 2015
Dönem
12-13 Aralık 2015
Ocak 2016
8. sınıf
II.
Dönem
14-15 Mayıs 2016
Haziran 2016
27-28 Nisan 2016
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN
OTURUMLARI
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI
(25 KASIM 2015 ÇARŞAMBA-27 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA)
Ders Adı
Başlama Saati
Soru Sayısı
Süre
Türkçe
09.00
20
40 DAKİKA
10.10
20
40 DAKİKA
11.20
20
40 DAKİKA
Matematik
Din Kült.Ah.
Bil.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN
OTURUMLARI
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI
(26 KASIM 2016 PERŞEMBE-28 NİSAN 2016 PERŞEMBE)
Ders Adı
Başlama Saati
Soru Sayısı
Süre
Fen ve
Teknoloji
09.00
20
40 DAKİKA
10.10
20
40 DAKİKA
11.20
20
40 DAKİKA
TC İnk.Tar.
ve
Atatürkçülük
Yabancı Dil
(İngilizce)
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN UYGULANMASI
 Ortak sınavlar birinci gün üç oturum ikinci gün üç
oturum olmak üzere altı oturum şeklinde uygulanacaktır.
 Sınav
yapılacak
okullarda
sınav
günü
yapılmayacaktır. (5.6.7. sınıflar tatil yapacaktır.)
ders
 Öğrenciler ortak sınavlara kendi okullarında belirlenmiş
sınıf ve sıra numarasında tekli oturma düzeninde sınava
gireceklerdir.
 Sınavların yapılacağı sınıflarda 2 gözetmen öğretmen
bulunacak, gözetmen öğretmenler başka okullardan
görevlendirilecektir.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN UYGULANMASI
Her sınavda;
20 soru; 40 dakika; 30 dakika mola verilecektir.
A, B, C, D şeklinde 4 kitapçık türü kullanılacaktır
Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememektedir.
İlk 20 dakika ve son 5 dakika sınav salonundan çıkma izniniz yoktur.
Sınava geç kalan öğrenciler sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde
sınav salonuna girebilecek, ancak ek süre verilmeyecektir.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU
REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN UYGULANMASI
 Öğrenciler sınav salonuna hiçbir elektronik cihaz
getirmeyecektir. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı
sınav kurallarını ihlal gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
 Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıtları verilecektir.
 Kopya çekildiği sınav görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya
çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.
 Sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı
sınıfta bulunan öğrencilerin cevap kağıtları ikili/toplu kopya
taramasından geçirilecektir. Kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin
ilgili sınavları iptal edilecektir.
• Sınav bitiminde cevap kağıdı görevli öğretmenlere teslim edilecek
ve sınav yoklama tutanağı imzalanacaktır.
• Sınav kitapçıkları isteyen öğrencilere tüm oturumlar
tamamlandıktan sonraki gün verilecektir.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Geçerli bir mazereti olup sınava
giremeyen öğrenci telafi sınavına
girecektir.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Telafi Sınavına Kimler Girebilecek?
 Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen
öğrenciler mazeret durumunu gösteren belgeyi sınavın
yapıldığı gün okul müdürlüğüne bildirecektir.
• Öğrencilerin durumları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar
• MADDE 23 (3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların
durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır.
Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve
merkezlerde mazeret sınavı yapılır.
maddesi gereğince mazeret durumları okul müdürlüğünce
karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim
müdürlüğüne bildirilecektir.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
• Geçerli mazereti olmadan ortak
sınav/sınavlara katılmayan
öğrencilerin durumları puanla
değerlendirilmeyecek, ancak dönem
puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye
esas puan hesaplamalarında sınav
adedi tam olarak alınacaktır.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
• Her sorunun puan değeri eşittir.
• Doğru cevap sayısı esas alınarak puanlar
bulunacaktır
• Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;
(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100 formülü ile hesaplanacaktır.
Ör/ 17/20x100=85(SP)
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
ORTAÖĞRETİME
YERLEŞTİRMEDE ESAS
ALINACAK PUANIN
HESAPLANMASI
• Yılsonu Başarı Puanının
Hesaplanması
• Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav
Puanı Hesaplaması
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu
puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık
ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100
tam puan üzerinden yapılacaktır
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Hesaplaması
• Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan
puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından
elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına(18)
bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış
ortak sınav puanı elde edilir. Puanlama 700 tam puan üzerinden
yapılır.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının Hesaplanması
(TEOG SINAV PUANININ HESAPLANMASI)
OSP= ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat +
SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x
AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700)
1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
= ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)
= 497.7778
2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)
= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)
= 540.5556
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2
= (497.7778 + 540.5556 ) / 2
= 519.1667
Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın
Hesaplanması
6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları (e okul yılsonu notları bölümünde) ile
8’ inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puan (AOSP1 + AOSP2) / 2)
toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde
edilir. YEP 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Ortaöğretime Geçiş Nasıl
Gerçekleşecek
 Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir
sonraki eğitim kademesinde devam edeceği
okulun belirlenmesinde kullanılacaktır.
 Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri
puan esasına göre değerlendirilecek ve
yerleştirmeler merkezi olarak elektronik
ortamda gerçekleştirilecektir.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme
Nasıl Gerçekleşecek?
• Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda
aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme
yapılacaktır:
1. Tercih önceliği,
2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı
puanı yüksekliği,
3. Devamsızlık durumu
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Ortak Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

Ortak sınavların sonuçları Bakanlık
tarafından, sınav takviminde belirtilen
tarihlerde e-Okul sistemine
işlenecektir.
 Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca
gönderilmeyecektir.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Sınavlar ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ve
kurallar (Kılavuzlar);
www.meb.gov.tr ve oges.meb.gov.tr
internet adreslerinden yayımlanmaktadır
Detaylı bilgi için rehberlik servisimize
başvurabilirsiniz.
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
VERİMİ ARTIRMANIN YOLU
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU
REHBERLİK SERVİSİ
Herkes dünyayı değiştirmek ister. Ama
kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.!
Tolstoy
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Download

2015-2016 TEOG