İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNCELEME RAPORU
J
>
Belediye
: Konyaaltı Belediyesi
Mahalle
: Mollayusuf Mahallesi.
Pafta
: 025A-13A
Ada/ Parsel: 20205 ada 1 ve 3 parseller
20196 ada 4 parsel
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13A nolu imar paftasında yer
alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye
Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum
alanından cami alanına, 20196 ada 4 parselin cami alanından belediye hizmet
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarihli toplantısında görüşülerek
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Konyaaltı Belediyesince hazırlatılan
plan değişikliği teklifi incelendiğinde mülkiyetinin bir kısmı maliye hâzinesine ait olan
20205 ada 3 parselin mevcut kullanımı olan resmi kurum alanından cami alanına
dönüştürüldüğü, 20196 ada 4 parselin mevcut kullanımı olan cami alanından
belediye hizmet alanına dönüştürüldüğü,fakat ilgili kurumların görüşlerinin alınmadığı
tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda, Planlama Şube Müdürlüğü’nün 24.10.2013 gün ve 32864 sayılı
yazısıyla söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin Defterdarlık Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı Antalya Batı Emlak Müdürlüğü’ne görüşleri sorulmuş olup, Defterdarlık
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 03.12.2013 gün ve 30841 sayılı yazısı ile "....plan
değişiklikleriyle yapılan çekme mesafesi düzenlemelerinin Hazine açısından uygun
olduğu, fakat 20205 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde gerçekleştirilmek
istenen arazi kullanım kararlarının plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin
27.maddesine ve hazine menfaatine aykırı olduğu,plan değişikliğinin sadece çekme
mesafeleri düzenlenmesi ve 20205 ada 3 parseldeki arazi kullanım kararlarının
mevcut halinde (resmi kurum alanı) kalması şeklinde yapılmasının uygun
olacağı..."ifade edilmiştir.
Yine Planlama Şube Müdürlüğü’nün 24.10.2013 gün ve 32858 sayılı yazısıyla
söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin Konyaaltı İlçe Müftülüğü'ne görüşleri
sorulmuş olup, Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün de 13.11.2013 gün ve 709 sayılı yazısı
ile öneri plan değişikliğinin uygun olmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin
04.02.2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu bulunmaktadır.
Konu Planlama Şube Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 474 sayılı yazısı ile
Meclise yazılmış,Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında
alınan karar ile kurum görüşlerinin tekrar sorulması gerektiği noktasında; Planlama
Şube Müdürlüğü’nün 27.02.2014 gün ve 6414 sayılı yazısıyla Defterdarlık Milli Emlak
Dairesi Başkanlığı ile Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün görüşleri sorulmuş olup;
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 12.03.2014 gün ve 8564 sayılı
yazısı ile "....plan değişikliğinin gerçekleşmesinin ilgili kanun ve yönetmeliklere,
planlama ilkelerine ve hazine menfaatine uygun bir hal almasının diğer plan
kararlarının aynı kalarak 20196 ada 4 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak
planlanması yerine Resmi Kurum Alanı olarak planlanması şartının
sağlanmasıyla mümkün olacağı" belirtilmiştir.
Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 17.03.2014 gün ve 189 sayılı yazısı ile de "....söz
konusu plan değişikliğinde kamu yararı tahakkuk etmeyeceği düşünüldüğünden,
uygun olmadığı..."belirtilmiştir.
Ancak 29.05.2014 gün ve 22625 Belediyemiz kayıt numaralı Konyaaltı İlçe
Müftülüğü'nün 28.03.2014 gün ve 358 sayılı yazısı ile "...20196 ada 4 parselin cami
yeri olarak muhafaza edilmesi, 20205 ada 3 parsel üzerine ikinci bir camii
yapılmasının uygun olacağı..." hususları tarafımıza iletilmiştir.
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 20.06.2014 gün ve 16223 sayılı
yazısı ile "...3399 m2 yüzölçümlü 2/3399 hissesi maliye hâzinesine ait 20205 ada 3
parselin orman niteliği ile tescil edildiği, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun
6.maddesi uyarınca da orman idaresinden görüş alınması gerektiği..."
belirtilmiştir.
ı
Bu doğrultuda; Planlama Şube Müdürlüğü’nün 16.07.2014 tarih ve 18602
sayılı yazısıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş olup, Orman Bölge
Müdürlüğü'nün 14.08.2014 tarih ve 1254 sayılı yazısı ile "...20205 ada 3 parselde
orman sayılmayan alan olduğundan cami yapılmasında sakınca olmadığı..."
belirtilmiştir.
>
İlgili kurum kuruluş görüşleri doğrultusunda yeniden 1/5000 ölçekli Nazım imar
planı değişikliği teklifi tarafımıza sunulmuş olup, 20205 ada 1 parsel sosyal tesis
alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parsel
resmi kurum alanından cami alanına dönüştürülmüştür. Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün
28.03.2014 gün ve 358 sayılı yazısı doğrultusunda 20196 ada 4 parseldeki mevcut
plan kararları korunmuştur.
Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
02.09.2014
<sdoofXi l ^ ' i
VJ
l / s o o o <3 ?c^Uf /vtafc/r? /^ n c r P/öiı
______________ 4 < -M r£ c
ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
(KONYAALTI BELEDİYESİ)
PAFTA NO
PLAN NOTU / AÇIKLAMASI
Mollayusuf Mahallesi'ndeki ihtiyaç gösteren yeni bir Cami ve bu Cami ile bütünleşecek bir Sosyal Tesis Alanı
elde edilmesi amaçlanmaktadır.
: 025A13A
MEVCUT PLAN
s n z s / '/
ÖNERİ PLAN
Vu'ıiıLüri nö-hültı
GÖSTERİM
3 0 0 O PLAN ONAMA SINIRI
■r^rva
BELEDİYE HİZMET ALANI
(Sosyal Tesis)
İBADET YERİ
vajx<İ O,
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
20205 ADA 1 VE 3 PARSELLER
CAMİ ve BHA (Sosyal ve Kültürel Tesisler)
1 /5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIM I
Planlama alanı; Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, M ollayusuf M ahallesi sınırları içerisinde Uncalı Meydan Hastanesi
kuzeyinde yer alan 20205 nolu yapı adası ve 1425 sokağın 1420 sokağa olan doğu bağlantı aksını
kapsamaktadır. Söz konusu alan 20I-4B nolu 1/1000 Ölçekli İm ar Planı paftasında kalm aktadır.
Uydu Fotoğrafı
Halihazır ve Kadastral Durum.
2 .PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
M ollayusuf M ahallesi'ndeki ihtiyaç gösteren yeni b ir Cami ve bu Cami ile bütünleşecek b ir Sosyal Tesis Alanı
elde edilm esi am açlanm aktadır.
3.BUGÜNKÜ
ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Halihazırda 20205 nolu yapı adası boş durum dadır. Çevresinde ve 1425 sokak aksı üzerinde yer alan yapı
adalarında yapılaşma kısmen tam am lanm ıştır.
tam am lanm ak üzeredir.
4.
Plan değişikliğine
konu
alt bölge
bütün ü n d e yapılanma
PLANLAMA KARARLARI
M o llayusuf M ahallesi'nin batı kısmına ilişkin İm ar Planı kararları Boğaçayı Rekreasyon Amaçlı Uygulama İmar
Planı kapsamında 1997 ta rih in d e yü rürlüğe g irm iştir.
Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe M ü ftü lü ğ ü 'n ü n 28/03 /2 0 1 4 gün ve 358 sayılı yazısı ile;
M evcut kayıtlarda M olla Yusuf Camii tapu kayıtlalrına göre D uraliler M ahallesi 20196 ada, 4 parsel olarak
geçkemkte olan cam iinin ve içerisinde Kur'an Kursu, lojm an ve benzeri m eşrutanın yenilenm esi düşünülen im ar
planında kesinlikle cami olarak muhafaza edilm esi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisi başta olm ak üzere tüm
m evcut hukuki, sosyal hak ve statüsünün korunm ası şartıyla aynı m ahallede bulunan yine tapu kayıtlarına göre
D uraliler Mahallesi 20205 ada 3 parsel üzerine ikinci b ir camii yapılmasının m üftülüğüm üzce uygun olacağı
değerlendirilm ektedir.
M o llayu suf M ahallesi'ndeki m evcut M o llayusuf Cam ii'nin haricinde yeni bir Cami yapılabilm esi ve bu yeni camii
ile bütünleşecek b ir Sosyal Tesis Alanı elde edilm esi amacına yönelik olarak 20205 ada dahilindeki fo n ksiyo nla r
yeniden ele alınm aktadır.
Öncelikli olarak 20205 ada 1 ve 3 nolu parsellerdeki Konyaaltı Belediyesi elindeki
m ülkiye tle re ek olarak, vatandaşların da söz konusu alanda yapılacak olan Cami ve Sosyal Tesis alanı ile ilgili
olarak m uvafakatları alınm ıştır.
Belediye hizm et alanı: Belediyelerin görev ve sorum lulukları kapsamındaki h izm e tle rin in g ö türülebilm esi için
gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarm a, ulaşıma yönelik tra n sfe r istasyonu, araç ve m akine parkı, bakım ve ikm al
istasyonu, garaj ve triy a j alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta b irim le ri, mezbaha,
ekmek üre tim
tesisi,
pazar yeri,
idari,
sosyal
ve
kültürel
merkez gibi m ahallî müşterek
nitelikteki
ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile serm ayesinin yarıdan fazlası belediyeye a it olan şirke tle rin sahip
olduğu tesislerin yapılabileceği alan olarak tanım lanm aktadır.
Buna göre;
® 3339 m 2 büyüklüğündeki 20205 ada 3 nolu
°
3441
m 2 büyüklüğündeki
Sosyal
Tesis
parsel Cami Alanına d önüştürülm ektedir.
Alanı
ise
Belediye
Hizm et Alanı
gösterim i
içerisinde
Sosyal/Kültürel Tesisler yapılabilecek n ite likte tanım lanm aktadır. Cami alanının hemen yanında
Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek bu alanda bölge ve Konyaaltı İlçesi halkının
kullanabileceği eğitim , to p la n tı, cenaze yakınlarının taziye ve ziyaretçi kabul edebilecekleri, yem ek
ikram edebilecekleri salon ve m ekânlar gibi fonksiyonların yer alabileceği b ir Sosyal Tesisin inşa
edilm esi program lanm aktadır. B elirtilen sebeple, m evcut İm ar Planındaki Sosyal Tesis Alanı ibaresi
"Belediye Hizm et Alanı (Sosyal/Kültürel Tesisler)" şeklinde değiştirilm ektedir..
1/5000 Ölçekli Uygulama İm ar Planı Mevcut-Önerisi(Ö lçeksiz)
Yukarıda açıklanan kapsam ve gerekçelerle o luşturulan 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı değişikliği ekte
sunulm aktadır.
V
'f v
EXP02016
ANTALYA
T.C.
KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı : 4 8 1 0 5 1 7 2 - 2 1 5 -3 ^ ^
Konu : Kurum Görüşü.
J ) £703/2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Mevcut kayıtlarda Molla Yusuf Camii tapu kaydma göre Duraliler Mahallesi 20196
ada, 4 parsel olarak geçmekte olan caminin ve içerisinde bulunan Kur’an Kursu, lojman ve
benzeri meşrutanın yenilenmesi düşünülen imar planında kesinlikle cami yeri olarak
muhafaza edilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi başta olmak üzere tüm mevcut hukuki,
sosyal hak ve statüsünün korunması şartıyla aynı mahallede bulunan yine tapu kayıtlarına
göre Duraliler Mahallesi 20205 ada, 3 parsel üzerine ikinci bir camii yapılmasının
Müftülüğümüzce uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İbrahim KEKLİK
Kaymakam
T.C,
AKTÂLYA BÜYÜKŞEHte B l-LEPİTE
sarih:
Ekser:
ݱ! KG ü fi Dİ M âSVON
<
3 İLGİLİ BİRİMLER
L-ûhı
-\
Öğretmenevleri Mah 937Sok No:12B Kat -1 KONYAALTI/ ANTALYA
TEL : 024222980 02FAX: 024222980 03
Aynnülı Bilgi: VHKf A.BULUT
[email protected] tr
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğü
Sayı : 47216945/07000119894 (
Konu : İmar Planı Değişikliği
^ Q _Qg„ 2014
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü)
ANTALYA
İ lg i: a)24.10.2013 tarih 32864 sayılı Büyükşehir Bld. Bşk. yazısı.
b)03.12.2013 tarih 30841 sayılı yazımız.
c)25.12.2013 tarih 10409 sayılı Konyaaltı Bdl. Bşk. yazısı.
d)24.01.2014 tarih 2678 sayılı yazımız.
e)27.02.2014 tarih 6414 sayılı Büyükşehir Bld. Bşk. yazısı.
f)
12.03.2014 tarih 8564 sayılı yazımız.
İlimiz, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3.339,00 m2
yüzölçümlü 2/3339 hissesi Hâzineye ait 20205 ada 3 parsel numaralı taşınmazın;
Mevcut kullanımı olan resmi kurum alanından cami alanına dönüştürüldüğü
belirtilerek, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ve
raporunun incelenerek görüşümüzün bildirilmesi ilgi (a, c, d) yazılar ile istenilmiş,
Anılan taşınmazdaki arazi kullanım kararlarının mevcut halinde kalması ilgi (b, d, e)
yazılarımız ile bildirilmiştir.
Kayıtlarımız üzerinde yeniden yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde,
taşınmazın çok az bir kısmının Hazine adına tescilli olduğu, herhangi bir Kamu Kurumu
tarafından tahsisinin de talep edilmediği dikkate alınarak, plandaki amacının Resmi Kurum
Alanından Dini Tesis Alanına (Cami Alanı) çevrilmesinde Kurumumuz açısından herhangi
bir sakınca olmadığı kanaatine varılmıştır.
Ancak; taşınmaz kısmen Hazine adına kayıtlı olduğundan, plan tadilatını müteakip
diğer hissedarların hisselerinin Kamulaştırılmasını talep etmeleri halinde İdaremizce
yapılabilecek herhangi bir işlem olmadığının bilinmesi gerekmektedir.
Ayrıca; tapu (TAKBİS) kaydı üzerinde yapılan incelemede, taşınmazın tapu kaydının
beyanlar hanesinde “ Maliye Hâzinesine ait 25.07.2005 tarih 12206 yevmiye numaralı 2/3399
hisse orman niteliği ile tescil edildi” belirtmesinin bulunduğu tespit edilmiş,
6831 Sayılı Orman Kanunun 6. Maddesinde yer alan “...Devlet ormanlarına ve
Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Genel Müdürlüğünce yapılır ve
yaptırılır” hükmü de dikkate alınarak, orman idaresinden görüş alınması gerektiği kanaatine
varılmıştır.
Bilgilerinize arz / rica ederim.
Musa KOÇULU
Defterdar a.
Defterdar Yardımcısı
DAĞITIM / GEREĞİ:
1-Büyükşehir Belediye Başkanlığına
2-Konyaaltı Belediye Başkanlığı
Soğuksu M h. K.K arabekir Cd.
ANTALYA
Tel: (2 4 2 ) 2 3 7 85 38
Fax: (2 4 2 ) 2 3 7 85 13
e -p o s ta : antalva b ati@ m illiem lak .gov.tr
ANTALYA
ANTALYA
Elektronik a ğ : w w w .antalvadefterdarligi.gov.tr
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Antalya Orman İşletme Müdürlüğü
Sayı
: 66177209-622.01 [622.01]/1634317
Konu
: Talep ve Şikayetler (Duraliler Mah.20196
ada 4 parsel)
14.08.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İlgi: 25.06.2014 tarih ve 66632003-757.01/984-4553 sayılı yazı.
Konyaaltı Belediye Başkanlığının ilgi sayılı yazılarında talep dilen konu ile ilgili inceleme görevli
komisyon tarafından yapılmıştır.
Komisyon tarafından düzenlenen 08.08.2014 tarihli tutanak ve ekleri yazım’z ekinde
gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Serkan ŞAHIN
İşletme Müdürü
Ek
:
1 Tlc Tutanak ve Harita
Not: 5070 saydı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile im2alanmıştır.
MURATPAŞA/ANTALYA
Telefon No: 242 345144R ReİPe
fip.r.erNrv
Relae fip.r.erNrv3451456
A ynntıh bilgi ic
M .UÇAK '
Daimi İşçi
)
İNCELEME T U T A N A Ğ I
EM İR :Orman İşletme Müdürlüğümüzün 03.07.20144 t?rih ve 6â‘s'~
/1346075 sayılı emri.
KONU :Antalya İli Merkez İlçe Duraliler Mahallesi sınırla-;; içerisinde
4 parsel ve 20205 ada 3 parsel nolu taşınmazın Orman durumu sora .maktadır.
İN CELEM E î .'Komisyonumuzca Duraliler Mahallesi arazi üzerinde kesinle
Kadastro Harita ve tutanaklarına göre 20196 ada 4 parselin orman dutumu;
ada
rman
A) 6831 sayılı yasanın 1. maddesine göre Orman sayılan yerlerden olraad'fe,
B) 6831 sayılı yasamn 1744 sayılı yasayla değişik 2.madde uygulaması sc.racıı Hazine
adma orman sınırları dışma çıkarılan yerlerden olmadığı,
E) Genel Müdürlüğümüz Tüzel kişiliğinin gayrimenkalîerinden olmadığı,
D)Genel Müdürlüğümüzün 6831 sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine kem. edilmemiştir.
E)20196 ada 4 parselde cami yapılmasında Kurumumuzca sakınca b u lu sr
ÎN CELEM E 2 :Komisyonumuzca Duraliler Mahallesi arazi üzerinde kesinleşmiş Jrman
Kadastro Harita ve tutanaklarına göre 20205 ada 3 parselin orman durumu;
A) 6831 sayılı yasamn 1. maddesine göre Orman sayılan yerlerden olm&difiu
B) 6831 sayılı yasamn 1744 sayılı yasayla değişik 2.madde uyguiemssı çoırac": Hazine
adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olmadığı,
E) Genel Müdürlüğümüz Tüzel kişiliğinin gayrimenkullerinden olmadığı,
D)Genel Müdürlüğümüzün 6831 sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu edilmemiştir.
E)20205 ada 3 parselin geldisi 2610 parsel kısmen orman ve ziraat arazisinde kalmakta
olup, (Antalya Kadastro Mahkemesi 2001/35 esas, 2003/37 karar sayılı kak?n, Yargıtay 20.Hukuk
Dairesinin 01.04.2004 gün ve 2003/11922 esas,2004/3128 karar sayılıilamı ile 18.05.2004 günü
tebliğ edildiği 03.07.2004 günü kesinleştiği anlaşılmıştır.(Ek:l) ) 20205 ada 3 parselde orman
sayılmayan alan olduğundan, cami yapılmasında Kurum umuzca sakınca olmamakla Mriikte
E k :l’de gönderilen yargı k ararm a göre 2610 parselin bilirkişi raporanda orman olarak
belirlenen kısmının im ara konu edilmemesi ve herhangi bir yere DOP ve KOP pay* adı
altında taşınm am ası gerekm ektedir.
-1
NOT:Bu inceleme arşivimizde mevcut olan Mahkeme Kararları ve Orman Kadastro
Dosyası esas alınarak yapılmış olup, Kurumumuza ulaşmamış Mahkeme Kararların! ve Tapu Sicil
Kayıtlarında çıkabilecek şerhleri bağlayıcı nitelikte değildir.
İş bu İnceleme Tutanağı tarafımızdan tanzim edilmiş ve imzalandı.08,08-2514
— '
M;
U ..
Filiz KOGAGOZ
adastrı
1) iye^Şefı
îZCAN
Antalya Orman İşi, Şefi Y.
Komisyonca Yapılan İnceleme Tutanağı Muhteviyata Uygundur.
.um
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
AN TALYA
KEPEZ
DURALİLER
70
> '6 1
4 085 2 5 0
20196 4
20205/3
2500
4 085 000
-
-j
jt
DEVLET ORMANI
2/B UYÇUİ^WMALâNi__
Filiz KOCJ GDZ
lüd ü r^ard .Ç ^ C_—KadastrofîvTull [ye^Şefî
m
“
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:04.02.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.10.2013
tarihli
toplantısında gündemin 62. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde; 025A-13A nolu
imar paftasında yer alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1
parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına
(Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi
kurum alanından cami alanına, 20196 ada 4 parselin cami
alanından resmi kurum alanına (BHA) dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde; 025A-13A nolu
imar paftasında yer alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1
parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına
(Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi
kurum alanından cami alanına, 20196 ada 4 parselin cami
alanından resmi kurum alanına (BHA) dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nün 13.11.2013
tarih ve 709 sayılı yazısı ile Batı Antalya Emlak
Müdürlüğü'nün 03.12.2013 tarih ve 30841 sayılı yazısına
göre incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
/
/
/
ilk:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
(KONYAALTI BELEDİYESİ)
PAFTA NO
: 025A 13A
MEVCUT PLAN
PLAN NOTU / AÇIKLAMASI
Mollayusuf Mahallesi'ndeki Mollayusuf Camii’nin yenilenmesi ve daha geniş bir parsel alanında
hizmet vermesi, buna ek olarak Cami ile bütünleşecek bir Sosyal Tesis Alanı elde edilmesi
amaçlanmaktadır.
ÖNERİ PLAN
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
20205 ADA 1 VE 3, 20196 ADA 4 NOLU PARSELLERDE
FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Mollayusuf Mahallesi sınırları içerisinde Uncalı Meydan
Hastanesi kuzeyinde yer alan 20205 nolu yapı adası ve 1425 sokağın 1420 sokağa olan doğu bağlantı
aksını kapsamaktadır. Söz konusu alan 20I-4B nolu 1/1000 Ölçekli im ar Planı paftasında kalmaktadır.
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Mollayusuf M ahallesindeki Mollayusuf Camii’nin yenilenmesi ve daha geniş bir parsel alanında hizmet
vermesi, buna ek olarak Cami ile bütünleşecek bir Sosyal Tesis Alanı elde edilmesi amaçlanmaktadır.
3.BUGÜNKÜ
ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Halihazırda 20205 nolu yapı adası boş durumdadır. Çevresinde ve 1425 sokak aksı üzerinde yer alan
yapı adalarında yapılaşma kısmen tamamlanmıştır. Diğer taraftan plan değişikliği kapsamında kalan
Mollayusuf Camii 20196 ada 4 nolu parsel üzerinde yer almaktadır. Plan değişikliğine konu alt bölge
bütününde yapılanm a tamamlanmak üzeredir.
4.
PLANLAMA KARARLARI
M ollayusuf M ahallesi’nin batı kısmına ilişkin im ar Planı kararları Boğaçayı Rekreasyon Amaçlı
Uygulama İm ar Planı kapsamında 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mollayusuf M ahallesi’ndeki Mollayusuf Camii’nin yenilenmesi ve daha geniş bir parsel alanında hizmet
vermesi, buna ek olarak Cami ile bütünleşecek bir Sosyal Tesis Alanı elde edilmesi amacına yönelik
olarak 20205 ada dahilindeki fonksiyonlar yeniden ele alınmaktadır, öncelikli olarak 20205 ada 1 ve 3
nolu parsellerdeki Konyaaltı Belediyesi elindeki mülkiyetlere ek olarak, vatandaşların da söz konusu
alanda yapılacak olan Cami ve Sosyal Tesis alanı ile ilgili olarak muvafakatları alınmıştır.
Buna göre;
o
o
3339 m2 büyüklüğündeki 20205 ada 3 nolu parsel Cami Alanına dönüştürülmektedir,
3441 m2 büyüklüğündeki Sosyal Tesis Alanı ise Belediye Hizmet Alanı gösterimi içerisinde
Sosyal/Kültürel Tesisler yapılabilecek nitelikte tanımlanmaktadır. Cami alanının hemen
yanında Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek bu alanda bölge ve Konyaaltı
İlçesi halkının kullanabileceği eğitim, toplantı, cenaze yakınlarının taziye ve ziyaretçi kabul
Jj
o
:■
-
edebilecekleri, yemek ikram edebilecekleri salon ve mekânlar gibi fonksiyonların yer
alabileceği bir Sosyal Tesisin inşa edilmesi programlanmaktadır. Belirtilen sebeple, mevcut
im ar Planındaki Sosyal Tesis Alanı ibaresi “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal/Kültürel Tesisler)”
şeklinde değiştirilmektedir..
20196 ada 4 nolu parsel üzerinde hizmet vermekte olan ve yenilenerek güneye taşına
olan Mollayusuf Camii alanı ise Resmi Kurum Alanı’na dönüştürülmektedir. Bu alandaki BHA
(Belediye Hizmet Alanı) tanımı getirilerek, Mollayusuf Camii’nin yenilenerek güneye
taşınmasından sonra Konyaaltı Belediye’sinin bölgede ihtiyaç gösteren idari birimlerinin yer
alabileceği bir tesisin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Mevcut-Önerisi(Ölçeksiz)
Yukarıda açıklanan kapsam ve ge re kçilerle oluşturulan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği
ekte sunulmaktadır.
—
i
F M
M
O
B
Ş
E
H
İ R
P
L
M
L
A
N
C
I L
A
R
!
O
D
A
S
I
t
i
G
Ö
R
Ü
,H
?
;
Ü
R
j
M b S L l iK İ D l- N h l î M / ^ 6 R » ;V L İS l
i
î
j —
t
d
T
İM Z A
t . A Y I- M IO J U N O
■>z
Ş
P . î. t î - C A N n F . S T I V İ . C Î
- . y '.ıi
Küium lar V.D.104 010 6109
f e h '- - f la n c î,.
Ü
Y t lfc lL l
p
.
0
7
1
3
/
8
4
. e
/
i
l
__________________
D e n e t i m s o n u ç t a n M D U ilü g .* . ) ; n r r o u » & i ç l e n e r e k e k t e r r t n d e r ı l r a î ş t ı r .
B : r 0 : n c £ ı a h t i r e ı j i J t . D e n c r . ı o s o n u ç t a n it a h > s o n t a g h n d e n i e c c k t i r .
T.C.
KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı
Konu
expo
;
13 J 11/2013
: 4 8 1 0 5 1 7 2 /2 1 5 - ^ ^
: 20205 Ada Ve Çevresi
ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİNE
İlgi
: 24/10/2013 tarih ve 90852262-310.01.04.01-1900-4124-32858 sayılı yazınız.
İlçemiz Molla Yusuf Mahallesi, yaklaşık 6600 vatandaşımızın ikamet etmekte olduğu bir
mahalle olup mahallede ibadethane olarak sadece Molla Yusuf Camii vardır (20196 ada).
Molla Yusuf Camii ve cami müştemilatında yer alan Elif Kız Kur’an Kursu, bulunduğu
muhitteki vatandaşlarımızın ibadet etme/dinî bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
İlgi yazıda bahsi geçen imar planı değişikliği ile Molla Yusuf Camimin yıkılmasını gerekti
anlaşılmaktadır.
Bu itibarla camini yıkılması durumunda mahalle halkının ibadet edecekleri mekânın
kalmaması, yerine kısa zamanda caminin yapılamayacak olması, en yakın cami olan Hacı
Mehmet Aktaş Camii’nin yürüme mesafesiyle yaklaşık 900m (dokuzyüz) olması ve cemaat
alanının yeterli olmaması, mezkur camii yaptıran hayırsever ailenin incitilmek istenmemesi
sebeplerinden dolayı, imar plan değişikliğinin uygun olmayacağı kanaatini taşımaktayız.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
İbrahim KEKLİK
Kaymakam
I
ANTAJLV* H Ü Y C K S fcH te RKLiKD tV ESI
EKL&ıc»
i Ö ğ rc b ııe n e v le riM a lı 9 3 7 S o k N o :1 2 B K u t - 1 K O N Y A \L T I/ A N T A L Y A
F A K : 02422298007,
T E L : 0242229 80 02
____ v
A y n n tilı B ilg i: W K Î R U Z U N
konyaalti@ diyanet.gov.tr
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğü
Sayı : 47216945/07000119894/
Konu : İmar Planı Değişikliği
3 12 2013
-
-
ACELE VE GÜNLÜDÜR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
İlgi
: 24.10.2013 tarih ve 1901-4125-32864 sayılı yazınız.
İlimiz, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20205 ada 1 parselde yer alan sosyal
tesis alanı, 20205 ada 3 parselde yer alan resmi kurum alanı ve 20196 ada 4 parselde yer alan
cami alanının bulunduğu alana ilişkin Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli
nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği incelenmiştir.
İmar planı değişikliği ile ilgili Müdürlüğümüz Şehir Plancısı tarafından yapılan
incelemede; plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesinde geçen “ İmar
planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya
yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.” şartının
uygulanmadığı.
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişiklikleriyle yapılan çekme mesafesi düzenlemelerinin Hazine açısından uygun olduğu,
fakat 20205 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki gerçekleştirilmek istenen arazi
kullanım kararlarının plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesine ve hazine
menfaatine aykırı olduğu plan değişikliğinin sadece çekme mesafeleri düzenlemesi ve 20205
ada 3 parseldeki arazi kullanım kararlarının mevcut halinde kalması şeklinde yapılmasının
uygun olacağı, belirtilmiştir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
I
|
A5„.
E - J / Ü K Ş E h la
3 D ÎY E S İ
İ m a r V e Ş e h ir c M ik D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı
j .t .3<<.U
i ' a zlflîn
j& y r t N o ......................................................
dımetTÂRSÎ
terdar a.
Emlak Müdür V.
(
|
i
j Planlama Sb. ÎVİd.
[
! Harita ve Kanıulasurma su.iVid
[
T.C.
_
J
AMTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
Tarih:
t. â<
oÇ..)2-l d
3 |S a y |:
U 9311 ----------
K 0 0 R D i N A S Y G N ItY tflr V P
M
İLGİLİ BİRİMLER
Soğuksu Mah. Defterdarlık Cad. ANTALYA Ayrıntılı Bilgi İçin : 4 Nolu Servisi
T l f : 0.242. 2378538 ( 3 H a t ) Faks : 0.242.2378513
e-posta : antalya_bati@ milliem lak.gov.tr Elektronik ağ : www.antalyadefterdarligi.gov.tr
M
iU
'
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğü
Sayı : 47216945/07000119894/
Konu : İmar Planı Değişikliği
^ 2 '03' 2014
ACELE VE GÜNLÜDÜR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü)
ANTALYA
İlgi
: a) 24.10.2013 tarih ve 1901-4125-32864 sayılı yazınız.
b) 03.12.2013 tarih ve 30841 sayılı yazımız.
c) 27.02.2014 tarih ve 423-827-6414 sayılı yazınız.
İlimiz, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Mollayusuf Mahallesinde bulunan
cami alanı, sosyal tesis alanı ve resmi kurum alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine hakkındaki kurum görüşümüzün
yeniden bildirilmesi ilgi (c) yazınız ile istenilmektedir.
İmar planı değişikliği dosyası Müdürlüğümüz Şehir Plancısı tarafından incelenmiş
olup, bu konuda düzenlenen 07.03.2014 tarih ve 8226 sayılı teknik raporda
plan
değişikliğinin gerçekleşmesinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere, planlama ilkelerine ve Hazine
menfaatine uygun bir hal almasının diğer plan kararlarının aynı kalarak 20196 ada 4
parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yerine Resmi Kurum Alanı olarak
planlanması şartının sağlanmasıyla mümkün olacağı ” belirtilmiştir.
Söz konusu raporun bir örneği yazımız ekinde gönderilmiş
işlemlerin
yapılması ve sonucundan bilgi verilmesini arz ederim.
olup,
gerekli
Musa KOÇULU
Defterdar a.
Defterdar Yardımcısı
Ek: Teknik Rapor
/IP ' t„V5 ÎH'Y
ŞTanhJtX,Ö.Ö.. 2üİ<ı : ' İ'.
Ekler
J
.
.... ...............
J)
^ n .L G İ ti b İh v a e h
Soğuksu Mah. Defterdarlık Cad. ANTALYA Ayrıntılı Bilgi İçin : 4 Nolu Servisi
T l f : 0.242. 2378538 ( 3 H a t) Faks : 0.242.2378513
e-posta : antalya_bati@ milliem lak.gov.tr Elektronik ağ : www.antalyadefterdarligi.gov.tr
: ş < - h - •. ..i l
.
Sayı: 07000119894/
Konu: Cami Alanı, İmar planı değişikliği
07/03/2014
TEKNİK RAPOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama
I
Şube Müdürlüğü 27/02/2014 tarih ve 6414 sayılı yazısı ile Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde, Molla Yusuf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Cami Alanı, Sosyal Tesis
Alanı ve Resmi Kurum Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar plam değişikliklerine ilişkin kurum görüşümüzü istemiştir.
Aynı konuya ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı Planlama Şube müdürlüğünün 24/10/2013 tarih ve 32864 sayılı yazısı ile,
Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 25/12/2013 tarih ve 10409 sayılı
yazısı ile konuya ilişkin kurum görüşümüzü istemiştir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama
Şube Müdürlüğü 27/02/2014 tarih ve 6414 sayılı yazısıyla ilgili görüşüm Konyaaltı
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 25/12/2013 tarih ve 10409 sayılı yazısına
verilen görüşüm ile aym olup aşağıdaki gibidir.
Konyaaltı Belediyesi 25/12/2013 tarih ve 10409 sayılı son yazısı ile 20196 ada 4
parselde Cami Alanı olarak ayrılan sahanın plan yapımına dair esaslar hakkında
yönetmeliğin E k-l-e tablosunda belirtildiği gibi asgari 2500 m2’lik standardı sağlamaması,
bu parselde mevcut bulunan caminin uygulama imar planına göre bir kısmının yolda
kalması, halen bölge halkına hizmet vermekte olan caminin yeterli olması ve bulunduğu
yerde plan değişikliğiyle ihtiyaca uygun cami üretilememesi nedenleri ile; 2 m2’lik hisse
payı ile hissedarı bulunduğumuz Konyaaltı ilçesi Duraliler 20205 ada 3 parselde diğer
parsel maliklerinin muvafakati ile Resmi kurum alanı olarak ayrılan sahanın Cami alanı
olarak planlanması ve planda Cami alanı olarak ayrılan Duraliler 20196 ada 4 pairselin işe
Belediye Hizmet alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği dosyasının
"
uygunluğuna ilişkin görüşümüzü istemiştir.
,
... .
■i
Antalya Büyiikşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama
Şube müdürlüğünün 24/10/2013 tarih ve 32864 sayılı yazısıyla daha önce bir kez daha
müdürlüğümüz görüşünü istediği anlaşılmıştır.
Bu yazıya istinaden tarafımdan 21/11/2013 tarih ve 30008 sayılı Teknik Raporun
yazıldığı, Müdürlüğümüz tarafından 03/12/2013 tarih ve 30841 sayılı yazı ile görüş
bildirildiği anlaşılmıştır.
4
Plan değişikliğinin raporunda olmayan mevcut caminin plan yapımına dair esaslar
hakkında yönetmeliğin Ek-l-e tablosunda asgari 2500 m2’lik standardı sağlamaması, bu
parselde mevcut bulunan caminin uygulama imar planına göre bir kısmının yolda kalması,
halen bulunduğu yerde plan değişikliğiyle ihtiyaca uygun
cami üretilememesi
durumlarının Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün bu Rapora konu
25/12/2013 tarih ve 10409 sayılı yazısından anlaşılması üzerine plan değişikliği
tarafımdan tekrar incelenmiş ve aşağıdaki hususlar anlaşılmıştır.
®
Plan değişikliği Maliye Hâzinesi adına 2 m2 kayıtlı ve şahıslarla adına
3337 m2’si kayıtlı toplamda 3339 m2’lik 20205 ada 3 parsel numaralı taşınmaz,
yine Mülkiyeti Maliye hâzinesi adına 361 m2’si kayıtlı ve Konyaaltı Belediyesi
adma 938 m2’si kayıtlı toplamda 1299 m2’lik TAKBİS verilerinde İmar
Uygulaması işleminden gelen
20196 ada 4 parsel numaralı
ve Hazine
Mülkiyetinde olmayan 20205 ada 1 parsel numaralı taşınmazı kapsamaktadır.
o
Plan değişikliğiyle 20205 adadan geçmekte olan enerji nakil hatlarının
kaldırılması sebebiyle a d a ' çekme mesafeleri değiştirilerek yapılaşma hakkı
arttırılmak istenmekte ayrıca 20205 ada 3 parsel numaralı alan Resmi Kurum
alanından, Cami alanına; 20205 ada 1 parsel Sosyal Tesis Alanından, Belediye
Hizmet alanına; 20196 ada 4 numaralı parsel ise Cami alanından, Belediye Hizmet
alanına dönüştürülmek istenmektedir.
®
20196 ada 4 parsel Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış ve net
olarak hangi amaçla kullanılacağı belirtilmemiştir.
o
20196 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Hali hazırda Molla
Yusuf Camisi bulunmaktadır.
o
20196 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile 20205 ada 3 parsel numaralı
taşınmaz arasında kuş uçuşu yaklaşık 166 m2 mesafe vardır.
o
Şifai olarak alman bilgilerde müftülük ve mahalle halkının bu plan
değişikliğine uygun görüş vermediği anlaşılmaktadır.
o
3194 Sayılı İmar kanununun Arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili
18.maddesinde ‘Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin
ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve
karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka
maksatlarda kullanılamaz.’ Denilmekte olduğu anlaşılmaktadır.
Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. Maddesinde geçen ‘İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk
olmadıkça yapılmaz. İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının
kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni
bir
alanın
ayrılması
suretiyle
yapılabilir.’
Denilmekte
olduğu
anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, 20205 adamn çekme mesafelerinin düzenlenerek 10’ar metreye
indirilmesi inşaat alanın genişletilmesi ve çekme mesafelerinin yapılaşmaya daha uygun bir
şekil alması sebebiyle uygun ve gerekli olduğu fakat 20205 ada 3 parsel numaralı taşınmazın
Resmi kurum alanından Cami alanına dönüştürülmesine ilişkin arazi kullanım kararında:
20196 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde halihazır da Molla Yusuf Camisi bulunması;
Bu iki taşınmaz arasında kuş uçuşu yaklaşık 166 m mesafe olması; 20205 ada 3 parsel
numaralı taşınmaz halihazır da Resmi Kurum alanı olarak planlanmış ve şahıslarla hisseli
olması sebebiyle Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. Maddesinde geçen - ‘İmar
planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya
yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.’ Ve İmar
planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet
götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir şartının
sağlanmadığı ve 3194 Sayılı İmar kanununun Arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili
18.maddesinde ‘Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan
yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi
hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz maddelerine
aykırı olduğu
ayrıca plan değişikliğiyle halihazırda planda var olan 20205 ada 3 parsel
numaralı taşınmaz üzerinde bulunan resmi kurum alanının kaldırılması ve yerine yeni bir
resmi kurum alanı önerilmemiş olması ilerde yeniden resmi kurum alanı ihtiyacına sebep
olacak ve ihtiyacın yine bölgedeki hazine taşınmazları üzerinden karşılanacak olması; 20196
ada 4 parsel üzerine getirilen İmar Planlama teknikleri açısından geçerli ve yeterli bir ifade
biçimi
olmayan
"Belediye Hizmet Alanı"
tanımlamasının kesin kullanım
türünün
belirlenememesi nedeniyle planlama ilkeleri yönünden önerildikleri konumlara uygun olup
olmadıklarının denetimini engellediği gibi eksik ve yetersiz bir anlatım getirdiğinden
planlama esaslarına aykırı bir düzenleme olması sebebiyle hazine menfaatine uygun olmadığı
kanaatindeyim fakat plan değişikliğinin raporunda olmayan, Konyaaltı Belediyesi Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün 25/12/2013 tarih ve 10409 sayılı yazısıyla anlaşılan mevcut caminin
plan yapımına dair esaslar hakkında yönetmeliğin Ek-l-e tablosunda asgari 2500 m2’lik
standardı sağlamaması, bu parselde mevcut bulunan caminin uygulama imar planına göre bir
kısmının yolda kalması, halen bulunduğu yerde plan değişikliğiyle ihtiyaca uygun cami
üretilememesi sebepleri plan değişikliğinin gerekçelerini güçlendirmektedir.
Bu
aşamada
kanaatimce
yukarıdaki
uygunsuz
durumların
giderilmesi
ve
plan
değişikliğinin gerçekleşmesinin ilgili kanun ve yönetmeliklere, planlama ilkelerine ve hazine
menfaatine uygun bir hal almasının diğer plan kararlarının aym kalarak 20196 ada 4 parselin
Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yerine Resmi kurum alanı olarak planlaması
şartının sağlanmasıyla mümkün olacağı kanaatindeyim.
Gereği idarenin bilgi ve görüşlerine arz olunur.
KİMDEN :KONYAALTI MÜFTÜLÜĞÜ
18 MRT. 2014 10:27
FAKS NO. -.02422298003
T.C.
KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı : 4 8 1 0 5 1 7 2 -2 1 5 -/^
Konu : Kurum Görüşü.
/.%03/2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İlgi
: 27/02/2014 tarih ve 423-827-6414 sayılı yazınız.
Mevcut kayıtlarda Molla Yusuf Camii (tapu kaydına göre Duraliler Mahallesi 20196
ada, 4 parsel) olarak geçmekte olan caminin ve içerisinde bulunan Kur’an Kursu* lojman ve
benzeri meşrutanın yıkılarak belediye hizmet alanı olarak tahsisinin gerek mahalle halkı ve
anılan cami cemaati tarafından hoş karşılanmayacağı, gerekse de yeni yapılması düşünülen
caminin tek başına yerel halkın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği, anılan mahallede artan
nüfus yoğunluğu dolayısıyla ikinci bir cami yapılmasının zaruri hala gelmesi sebebiyle söz
konusu plan değişikliğinde kamu yaran tahakkuk etmeyeceği düşünüldüğünden,
Müftülüğümüzce anılan İmar Planı değişikliğinin uygıın olmadığı kanaatine varılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
S i m KEKLİK
Kaymakam
T .C
T arih
E kler:
İN A S Y O N
±1 K O O R D IN
< ---§
İLGİLİ B İR İM L E R
Sİ
Download

Gündemin 26.Maddesi - Antalya Belediyesi