DEĞİŞİM
BAŞLIYOR
www.ahmetcamsari.com
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
Mersin Üniversitesi Rektör Adayı
2
3
Değerli Arkadaşlarım, Saygıdeğer Hocalarım,
Yeni bir rektörlük seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dört yıllık dönem için yapılacak olan rektörlük
seçimi öncesinde öğretim üyeleri olarak kuşkusuz hepimizin ortak dileği, 22 yılı geride bırakmaya hazırlanan üniversitemizin
kurumsal itibarının gelişerek devam etmesi, mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir “DÜNYA ÜNİVERSİTESİ” haline
gelmesidir.
Seçim dönemleri yeni ve olumlu bir değişim sürecinin başlatılmasında önemli bir fırsattır. Üniversitemizin bu fırsatı
en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Mersin Üniversitesi gibi artık yeni sayılmayacak ve her alanda çok iyi yetişmiş
insan sermayesi olan bir kurumda, koordineli ve özverili bir ekip çalışması olmazsa olmazdır.
Rektör adayı olarak talip olduğum bu koordinasyon görevinde yönetim anlayışımın temel ilke ve değerleri;
• Siz değerli meslektaşlarıma hak ettiği değeri gösteren,
• Kolay ulaşılabilen,
• Başta mali ve özlük hakları olmak üzere çözüm üreten,
• Şehrimizle gerekli konularda devamlı iletişim kurabilen,
• Demokratik, barışçı, istikrarlı,
• İş birliği, katılım ve paylaşımı temel alan,
• Eşitlik ve adaletten ödün vermeyen,
• Ekip çalışmasına dayanan,
• Şeffaf ve hesap verebilen,
• Gelişim ve ilerlemeye açık olmaktır.
Üniversitemiz, kendi alanlarında başarılı çok değerli öğretim üyelerini bünyesinde bulunduran ve çok yüksek bir
başarı gösterme potansiyeli olan bir üniversitedir. Artık özlemini duyduğumuz atılımı yaparak ulusal ve uluslararası başarıyla
gündeme gelen, dünya ölçeğinde bir üniversite olma yolunda yürüme zamanıdır. Amacım, tüm mensuplarımızın motivasyonunu
yüksek tutarak, bilimde, teknolojide ve sanatta sınır tanımayan, topluma önderlik eden, şehrimizle bütünleşmiş yepyeni
4
bir yönetim anlayışını hayata geçiren, paydaşlarını önemseyen ve ilişkilerini geliştiren, kaynakları en iyi şekilde kullanan,
çeşitlendiren ve geliştiren, evrensel üniversite kültürü oluşturmayı hedefleyen, gelenekleri olan, fikirlerin özgürce ifade
edildiği ve verilen sözlerin tutulduğu bir üniversite anlayışını gerçekleştirmektir.
Üniversitemizin saygın kurumsal kimliğinin gelişerek devam etmesi hepimizin ortak dileği ve hedefidir. Bu hedefe
ulaşmada rektörün nitelikleri çok büyük önem taşımaktadır. Rektör olduğum takdirde, Mersin Üniversitesini mezunu ve
mensubu gurur duyulan, tüm çalışmalarını kendi istikbalini kurumda gördüğü, yaratılacak kaynaklarla akademik ve maddi
tatminin en üst düzeyde sağlandığı, tüm mağduriyetlerin giderildiği, motivasyonsuzluk nedeniyle oluşmuş atıl kapasitenin
harekete geçtiği ve kurum içi huzur ve güvenin mutlak surette sağlandığı bir üniversite için en üst düzeyde gayret edeceğim.
Üniversitemizle ilgili kişisel görüşlerimi, yaptığım bire bir görüşmelerde ve toplantılarda sizlerle paylaşmaktayım.
Bu görüşmelerde üniversitemiz için sizlerle aynı beklenti ve düşünceleri paylaştığımı bir kez daha gördüm. Hepimizin
ortak beklenti ve düşüncelerinin aktif projelere dönüşmesi gerekliliğinden yola çıkarak, sizlerin göstereceğiniz güven ile bu
projeleri uygulamaya geçirip, üniversitemizin başarılarla dolacak geleceğini birlikte kuracağımıza yürekten inanıyorum.
Bu sürecin demokratik çerçevede, üniversitemize yakışır şekilde sadece projelerin yarıştığı, suni gündemlerin
yaratılmadığı, kırgınlıkların oluşmadığı, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu, barışçı bir ortamda geçmesi ve
her koşulda üniversitemizin kazançlı çıkmasını temenni eder, herkese hayırlı olmasını dilerim. Seçim sonrasında da herkesi
kucaklayan, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, barış ve huzur ortamında başarılı ve güzel işlerin yapılabildiği, verimli ve gurur
duyacağınız bir üniversite ortamı umuduyla desteklerinizi bekliyor, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD Öğretim Üyesi
5
PROJELERİMİZ
Değerli
Mersin
Üniversitesi
Akademik-İdari
personel ve öğrencileri; yönetim ekibimizle birlikte
yapmayı planladığımız faaliyetleri, aşağıda verilen
bölümler altında maddeler halinde listeledik ve
sizlere sunuyoruz.
6
7
A - YÖNETİM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Üst yönetim güven duyulan ve liyakatli kişilerden oluşturulacaktır.
Senato, konuların tartışıldığı ortak akıl üst kurulu olarak görev yapacaktır.
İdari ve kurul üyeliklerinde liyakat en ön planda tutularak atama ve görevlendirmeler yapılacaktır.
İdari ve kurul üyeliklerinde atama ve görevlendirilmelerde, bu görevlerin üniversitemiz öğretim üyelerine homojen bir
şekilde dağıtılmasına özen gösterilecektir.
Akademik kurullar etkin olarak çalıştırılacak, alınan kararlar dikkate alınacaktır.
Karar alma süreci tabandan tepeye olacaktır.
Bölümleri ilgilendiren konularda mutlaka fikir alınacak, her fikre aynı mesafede bakılarak objektif değerlendirmeler
yapılacaktır.
Üst yönetim belirli aralıklarla bölüm kurul toplantılarına katılacak ve bölüm bazında problemleri birinci ağızdan alacak
ve çözüm yollarını araştıracaktır.
Yapılacak her türlü icraatta ilgili bölümlerden görüş alınacaktır.
Yönetim şeffaf olacak, alınan tüm kararlar herkese açık olacak, Senato gündemi ve kararlarına ve Yönetim Kurulu
gündemi ve kararlarına web üzerinden erişilebilmesi sağlanacaktır.
Mali işlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanacaktır.
Üst yönetimle sık ve kolay bir araya gelme imkânı sunulacaktır.
Sosyal medya araçları kullanılarak yönetimle devamlı iletişim içinde olunması sağlanacaktır.
Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yerel yönetimlerle bütünleşme etkin olarak sağlanacaktır.
Kurul ve örgütlerde görev alarak iş dünyası ile diyalog geliştirilecektir.
Gerçek anlamda akademik bir ortamın vazgeçilmez koşulunun, öğretim üyesi/birey özerkliğini tanımak olduğunun
bilincinde olunacaktır.
Yönetim, erkini belirleyici değil, yapıcı, destekleyici ve gelişmeyi özendirir tarzda kullanılacaktır.
Karşıt görüşleri ve eleştirileri dinleyen, fikir ayrılıklarını entelektüel zenginlik olarak gören ve görüş alan bir yönetim
anlayışı sergilenecektir.
9
•
•
•
•
B - AKADEMİK PERSONEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Sözde değil gerçek akademik özgürlük ve fikir dayanışması
sağlanacaktır.
Özlük haklarında adalet, ilke ve hız sağlanacaktır.
Her türlü akademik atamalarda keyfi gecikmelere asla
izin verilmeyecektir.
Akademik personelin kadro mağduriyetleri acilen
giderilecektir.
Akademik personelin kadro atama ve yükseltmeleri için
kullanılmak üzere objektif kriterler hazırlanacaktır.
Araştırma görevlisi sayısındaki kayıplar hızla telafi
edilecektir.
Başarılı bir şekilde doktora tezini tamamlayan ve belli
kriterleri sağlayan enstitü kadrosunda bulunan araştırma
görevlisi öğrencilerinin fakülte daimi kadrosuna alınması
için çalışma başlatılacaktır.
Yeni kurulmuş olan fakültelerin kadro ihtiyacı en kısa
sürede karşılanacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Akademik-idari kadro tahsisi ve eğitim imkânları için
gerekli düzenlemeler yapılmadan yeni fakülte ya da
yüksekokul kurulmayacaktır.
İdari ve kurul üyeliklerinde liyakat en ön planda tutularak
atama ve görevlendirmeler yapılacaktır.
İdari ve kurul üyeliklerinde atama ve görevlendirilmelerde,
bu görevlerin üniversitemiz öğretim üyelerine homojen
bir şekilde dağıtılmasına özen gösterilecektir.
Performans ve döner sermaye uygulamalarında çalışanı
teşvik ve ödüllendirme ön planda tutulacak, adaletli bir
dağıtım için en üst seviyede gayret gösterilecektir.
Öğretim üyelerinin maaş dışı ek gelirlerinin artırılması
için yasal çerçevede her türlü imkân kullanılacaktır.
İlgili yönetmeliklere uygun ek ödemelerin tavandan
yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
İkinci öğretim programı olan bölümlerin ek ders
ödemelerinin tavandan yapılabilmesi için gerekli
•
•
•
•
•
•
•
düzenlemeler yapılacaktır.
Şehir dinamikleri, sanayi odaları ve işadamlarının aktif
işbirliği ile yurtdışı eğitimlere ve değişim programlarına
destek verilecektir.
Uluslararası işbirlikleri artırılacaktır.
Yurtdışı eğitim kurumları ile değişim programlarının daha
aktif kullanımı sağlanacaktır.
İsteyen öğretim üyesinin en azından üç ay süre ile
yurtdışına çıkması ve bilimsel çalışmalarda bulunması
için destek sağlanacaktır.
Öğretim üyesi değişim programlarının (Erasmus, Avrupa
dışı ülkeler ve çift diploma programları gibi) etkinliği
artırılacak ve çeşitlendirilecektir.
Blackboard yâda Moodle gibi on-line eğitim sistemleri
tüm bölümlerde aktif olarak kullanılacaktır.
Elektronik
imza
üniversitemizde
aktif
olarak
kullanılacaktır.
Öğrenci bilgi sistemi daha doğru, hızlı ve kolay kullanılabilir
bir hale getirilecektir.
Dijital kütüphanelere erişim imkânları geliştirilecek
ve abone olunan süreli yayınların sayısının artırılması
sağlanacaktır.
Bilimsel araştırmalar, planlanması ve yayınlanması
aşamasında maddi olarak desteklenecektir.
Twitter ve Facebook gibi sosyal medya kullanılarak tüm
üniversite personelimizin yönetimle devamlı iletişim
içinde olmaları sağlanacaktır.
Üniversitemiz
bilimsel
dergilerinin
uluslararası
•
•
•
•
•
•
•
•
standartlara getirilmesi için gerekli destek verilecektir.
Yabancı dil yeterlilik problemi olan akademik personelin,
yabancı dil hazırlık kursları açılarak arkadaşlarımızın
yabancı dil probleminin en kısa sürede çözülmesi
amaçlanmaktadır.
Talep edilmesi halinde ikinci yabancı dil için dil kurslarının
açılması teşvik edilecektir.
Güncelliği ve denkliği olan yükseköğretim programları
geliştirilecektir.
Üniversite bünyesinde kurum ve kuruluşların hizmet içi
eğitim çalışmaları yapması sağlanacaktır.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde
uygulanan performans sistemi yeniden düzenlenecek
ve en üst seviyeden verilebilmesi için her türlü imkân
kullanılacaktır.
Yurt içi ve dışı görevlendirmelerde öğretim üyelerimizin
zaman kaybetmemesi için bürokratik hizmetler
memurlarımız tarafından hızla yürütülecektir.
Dileyen tüm mensuplarımız ve personelimiz için, dil
eğitimi, bilgisayar eğitimi ve mesleki eğitim başta olmak
üzere popüler alanlarda hizmet içi eğitim programları
düzenlenecektir.
Science Citation Index ve Social Science Index’de
indexlenen dergilerde yayınlanan makalelerin BAP projesi
şeklinde desteklenmesi yerine TÜBİTAK projelerinde
olduğu gibi ücretin direk olarak öğretim üyelerinin
hesabına yatırılması için çalışma başlatılacaktır.
11
şeffaf ve hesap verebilen
C- İDARİ PERSONEL
•
İdari personelin kadro yükseltmeleri için kullanılmak
•
alt yapısı geliştirilecektir.
üzere objektif kriterler hazırlanacaktır.
ekip çalışmasını bilen
•
•
Üniversite bünyesinde kurum ve kuruluşların hizmet içi
•
E-üniversite uygulamalarına başlanacak, yazışmalar,
eğitim çalışmaları yapması sağlanacaktır.
duyurular ve her türlü resmi işlemler internet üzerinden
Mersin
yapılarak hızlandırılacaktır.
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Hastanesinde
uygulanan performans sistemi yeniden düzenlenecek
•
kullanılacaktır.
Twitter ve Facebook gibi sosyal medya kullanılarak tüm
üniversite personelimizin yönetimle devamlı iletişim
içinde olmaları sağlanacaktır.
Yeni kurulmuş olan fakültelerin bina ve idari kadro
ihtiyacı karşılanacaktır.
ve en üst seviyeden verilebilmesi için her türlü imkân
•
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yeniden yapılandırılarak
•
Elektronik
imza
üniversitemizde
aktif
olarak
kullanılacaktır.
• Servis sayısı artırılacak ve güzergâhlar personele en
uygun şekilde yeniden düzenlenecektir.
kolay
ulaşılabilen
gelişim
ve ilerlemeye açık
12
13
Mersin Üniversitesi Rektör Adayı
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
D- ÖĞRENCİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Üniversitemizde mevcut dersliklerin en kısa sürede “Teknolojik Sınıf” olması sağlanacaktır.
Blackboard yâda Moodle gibi on-line eğitim sistemleri tüm bölümlerde aktif olarak kullanılacaktır.
Öğrenci bilgi sistemi daha doğru, hızlı ve kolay kullanılabilir bir hale getirilecektir.
Kampüs içerisine printer-scaner özelliğe sahip cihazlar yerleştirilecek ve bu cihazlar öğrencilerin kullanımına
açılacaktır.
İkinci üniversite olanakları, sertifikasyon programları ve akreditasyon çalışmaları ciddi şekilde desteklenecektir.
Güncelliği ve denkliği olan yükseköğretim programları geliştirilecektir.
BAP üzerinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmesi sağlanacaktır.
Twitter ve Facebook gibi sosyal medya kullanılarak tüm üniversite personelimizin ve öğrencilerimizin yönetimle
devamlı iletişim içinde olmaları sağlanacaktır.
Uluslararası işbirlikleri artırılacaktır.
Öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Avrupa dışı ülkeler ve çift diploma programları gibi) etkinliği artırılacak ve
çeşitlendirilecektir.
İl içi ve il dışı sanayi kuruluşları ile staj ve mezuniyet sonrası iş bulma açısından anlaşmalar yapılacaktır.
Mezunlarımız ile ilişkilerin aktif hale getirilerek, gelenekten geleceğe aidiyet
duygusunun pekiştirilmesi sağlanacaktır.
Dijital kütüphanelere erişim imkânları geliştirilecek ve abone olunan süreli yayınların sayısının artırılması
sağlanacaktır.
Merkezi kütüphane modernleştirilecek ve çalışma saatleri esnekleştirilecektir.
Yabancı dil hazırlık uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
Yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan bölümlerde seçmeli olarak yabancı dil derslerine ağırlık verilerek mezun olan
öğrencilerimizin en azından bir dili konuşur ve yazar hale getirilmesine çalışılacaktır.
Talep gelmesi halinde ücretsiz Cince, Almanca, Rusca ve İspanyolca gibi İngilizce dışı dil kursları açılacaktır.
Öğrencilerimizin burs olanakları ve burs miktarları artırılmaya çalışılacaktır.
Öğrencilerin kampüslerdeki harcamalarını azaltacak yardımcı düzenlemelere gidilecektir.
Kültür, sanat ve spor faaliyetlerine öğrencilerimizin katılımları desteklenecektir.
Öğrencilere verilen sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için çaba sarf edilecektir.
Öğrenci kulüplerine daha fazla destek verilecektir.
Tüm üniversite yerleşkesi engelsiz mekâna dönüştürülecektir.
15
E- EĞİTİM / ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Üniversitemizde mevcut dersliklerin en kısa sürede “Teknolojik Sınıf” olması sağlanacaktır.
Blackboard ya da Moodle gibi on-line eğitim sistemleri tüm bölümlerde aktif olarak kullanılacaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yeniden yapılandırılarak E-üniversite uygulamalarına başlanacak ve
eğitimde internet temelli eğitimin oranı artırılacaktır.
Eğitim başarısının artırılması için European University Association “EUA” rehberliği esas
alınacaktır.
Akademik birimlerin kalite ve akreditasyonu teşvik edilecek ve desteklenecektir.
İkinci üniversite olanakları ve sertifikasyon programları ciddi şekilde desteklenecektir.
Ön lisans, lisans ve yüksek lisans yönetmeliklerindeki mevcut problem giderilerek günümüz
koşullarına uygun ortak yönetmelikler hazırlanacaktır.
Uzaktan eğitim programlarının sayısı artırılacak ve ortak derslerin uzaktan eğitim programları
ile yürütülmesine çalışılacaktır.
Lisansüstü ve doktora eğitiminin ağırlığı artırılacaktır.
BAP üzerinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmesi sağlanacaktır.
Mevcut fakültelerin fiziksel ve mali durumları düzeltilecek ve eğitim-öğretim alt yapı kalitesi
artırılacaktır.
Bölge dinamiklerine uygun, dünya gerçeklerine cevap veren güncelliği ve denkliği olan
yükseköğretim programları geliştirilecektir.
Uluslararası işbirlikleri artırılacaktır.
Yurtdışı eğitim kurumları ile değişim programlarının daha aktif kullanımı sağlanacaktır.
Öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Avrupa dışı ülkeler ve çift diploma programları gibi)
etkinliği artırılacak ve çeşitlendirilecektir.
Başarılı öğrencilerin üniversitemize çekilmesi (ÖSS ilk 1000’e yurt, burs verilmesi vb.) için
tedbirler alınacaktır.
Üniversitemiz bilimsel dergilerinin uluslararası standartlara getirilmesi için gerekli destek
verilecektir.
Yabancı dil hazırlık uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
Şehrimiz sektörlerinin ihtiyaçlarına uygun eğitim programları ve mesleki sertifikasyon
programları geliştirilecektir.
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi şehrin ihtiyaçlarına göre yapılandırılacaktır.
Merkezi kütüphane modernleştirilecek ve çalışma saatleri esnekleştirilecektir.
F- ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ulusal ve uluslararası fonların (AB, BM, SAN-TEZ, DPT, TÜBİTAK vb.) kullanılması desteklenecektir.
Proje yazım ve başvuru aşamalarında öğretim üyelerimize destek olacak bir “Proje Yazım ve Başvuru
Merkezi” kurulacaktır.
Avrupa Birliği Proje Ofisi geliştirilecektir.
Ulusal ve uluslararası yapılan her türlü proje başvuruları teşvik edilecek ve proje başvurusu yapan her
öğretim üyesi maddi olarak desteklenecektir.
Araştırma sonuçlarının daha etkin ve kolay değerlendirilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılıp “Araştırma
ve Çeviri Destek Birimi” (Veri analizi, istatistik, yabancı dile tercüme, dil kontrolü vb.) kurulacaktır.
Araştırmacılarımızın buluşlarının ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması,
başvuruların yapılması/takibi ve bu süreçlerde yararlanılacak mevcut hibe ve desteklerin sağlanması
amaçlanacak ve Patent Ofisinin daha aktif bir şekilde çalışması sağlanacaktır.
Üniversitemiz tarafından alınan patent sayısının artırılması için gerekli destek ve işbirliği yolları
sağlanacaktır.
Bilimsel araştırmalar yayınlanma aşamasında desteklenecektir.
Yayın teşvik programı aktif ve hızlı çalıştırılacak ve öğretim üyeleri kayda değer derecede maddi olarak
desteklenecektir.
Ulusal ve uluslararası araştırma programlarına katılım özendirilecektir.
Üniversitemiz proje destek kaynakları adil bir şekilde dağıtılacaktır.
MEİTAM yeniden yapılandırılacak ve mevcut tüm cihazların aktif bir şekilde çalışması sağlanacaktır.
MEİTAM Kalibrasyon Laboratuvarına daha fazla destek verilecek ve bu laboratuar hızla geliştirilecektir.
Projelerin desteklenmesine adil bir hakemlik süreci takip edilecek ve mümkünse tüm proje önerilerinin
desteklenmesine çalışılacaktır.
BAP üzerinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerini burs verilmesi sağlanacaktır.
Dijital kütüphanelere erişim imkânları geliştirilecek ve abone olunan süreli yayınların sayısının artırılması
sağlanacaktır.
Merkezi kütüphane modernleştirilecek ve çalışma saatleri esnekleştirilecektir.
Üniversitemiz bilimsel dergilerinin uluslararası standartlara getirilmesi için gerekli destek verilecektir.
Uluslararası işbirlikleri artırılacaktır.
Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için teknokent ve araştırma merkezleri geliştirilecektir.
17
G- HİZMETLER
•
Fiziki koşullar mümkün olduğunca çabuk düzeltilerek verimli çalışma ortamı sağlanacaktır.
•
Üniversite kampüslerindeki dış fiziksel koşulları (yol, otopark, ışıklandırma, ağaçlandırma vb.) ilgili fakülteler ve ildeki
kuruluşlarla işbirliği yapılarak düzeltilecektir.
•
Öğretim üyeleri ve personelin odalarına etkin hizmet verebilecek kafeterya ve kantinler oluşturulacaktır.
•
Kantin hizmetleri kalite standartlarına uygun biçimde iyileştirilecektir.
•
Belirli noktalara internet (Wi-Fi) noktaları ile internete daha kolay erişim sağlanacaktır.
•
Sürekli ve yaşam boyu eğitim olanakları çalışanlara ve topluma sunulacaktır.
•
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi şehrin ihtiyaçlarına göre yapılandırılacaktır.
•
Şehrimiz sektörlerinin ihtiyaçlarına uygun eğitim programları ve mesleki sertifikasyon programları geliştirilecektir.
•
Mükemmeliyet merkezleri oluşturulacak ve markalaşma çalışmaları yapılacaktır.
•
Hastane uluslararası yetkili kuruluşlardan akredite (JCI) edilecektir.
•
Hastanede hizmet veren alanlar genişletilecektir.
•
Sağlık, turizm, sanat, kültür, sanayi, ticaret şehri kavramlarının gerçekleştirilmesi için çaba gösterilecektir.
•
Nitelikli hizmet üretimi artırılacaktır.
•
Çalışan ve hasta memnuniyeti artırılacaktır.
Şeffaf ve ilerlemeye açık bir yönetim.
18
19
I- BİLİMSEL VE SOSYAL FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Tüm üniversite yerleşkesi engelsiz mekâna dönüştürülecektir.
Şehrin belirli resmi ve özel kurumlarının mevcut tesislerini üniversitemiz personelinin faydalanması için anlaşmalar
yapılacaktır.
İl içi ve il dışı Sosyal Tesis konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Sosyal tesislerde artış, daha kolay ve daha ucuz faydalanma kolaylığı olacaktır.
Farklı fakültelerdeki mensuplarımızın bir arada olacağı sosyal yaşam alanları (Sosyal tesislerin yeniden yapılandırılması,
spor alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kütüphanenin geliştirilmesi vb.) geliştirilecek ve ücretsiz veya daha
uygun ücretlerle hizmet verir bir hale getirilecektir.
Üniversitemizde düzenlenecek her türlü bilimsel etkinliğe destek verilecektir.
Her bilimsel/sanatsal/sportif başarı parametresinde adil bir ödüllendirme sistemi geliştirilecek (Bilimsel yayın ödülü,
Proje ödülü, Kitap ödülü, Dergi yayıncılığı ödülü, Atıf ödülü, Patent ödülü gibi) ve bunun sürekli olması sağlanacaktır.
Her türlü öğrenci kültür, sanat ve sportif faaliyetleri artırılacak ve yaygınlaştırılacaktır.
Tüm mensuplarımızın önerileri göz önüne alınarak Üniversitemize ait gelenekler desteklenecek ve geliştirilecektir.
Yenilikçi, aidiyet duygusu yaratan kültürel faaliyetler oluşturulacak ve her türlü teklif desteklenecektir.
Bahar şenliklerinin, kültür ve sanat ağırlıklı olması sağlanarak öğrenci, akademik ve idari tüm çalışanların katılımı
teşvik edilecektir.
Öğrenci kulüplerine destek verilecektir.
Şehrimiz sektörlerinin ihtiyaçlarına uygun eğitim programları ve mesleki sertifikasyon programları geliştirilecektir.
Sağlık, turizm, sanat, kültür, sanayi, ticaret şehri kavramlarının gerçekleştirilmesi için çaba gösterilecektir.
Öğrencilerimizin kültür ve sanat faaliyetleri ve bu alanda çalışan kulüplerin projeleri desteklenecektir.
Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinliklerine katılımı desteklenecektir.
Kültür ve sanat etkinlikleri halka açık olarak düzenlenecektir.
Toplumda önde gelen sanatçılara üniversitemiz destek verecek, etkinliklerine ev sahipliği yapacak ve öğrencilerimizle yakın iletişim kurmaları sağlanacaktır.
Yerel yönetimlerle kültür ve sanat alanında işbirliği arttırılacaktır.
Şehrimizin gelişimine katkı verecek projeler üretilecektir.
21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Üniversitemizin ilgili bölümlerinin desteğiyle yeni
yerleşke master planı yapılacaktır.
Üniversitemiz Stratejik Planı, amacına uygun olarak güncel ve dinamik hale getirilecektir
Sivil kurum ve kuruluşların desteği ile Pediatri ve
Hematoloji-Onkoloji Hastanesi yapılacaktır.
Uluslararası Sağlık Turizmine başlanacaktır.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kar eden bir
işletme haline getirilecektir.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde özellikli
işlem ve operasyonların yapılması desteklenecektir.
Özel muayene ve özel işlemler önündeki engeller
kaldırılarak bu işlemler desteklenecektir.
Tüm bölümler için kaynak geliştirme ve yeni gelir
modelleri sağlanacaktır.
“Güzel Sanatlar Müzesi ” ve “Sergi Salonu” inşaa
edilecektir.
Eğitim Fakültesinin yeni bina yapılarak kampüs içine
taşınması için gerekli girişimler başlatılacaktır.
Üniversitemize bölge dinamiklerine uygun yeni
bölümlerin açılması sağlanacak ve mevcut fakültelerin
fiziksel (özellikle tamamlanmamış projeler ve binalar)
ve mali durumları düzeltilecektir.
Ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında
Üniversitemizin daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
grubu oluşturulup, bu konuya ağırlık verilecektir.
İlgili birimlerle görüşülerek halen yayında olan Üniversite
Radyomuz desteklenecek ve Üniversitemiz dışıyla etkin
iletişim sağlayabilecek WEB-TV kurulması için gerekli
girişimler yapılacaktır.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer
alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler doğrultusunda
Üniversitemizin
stratejik
planı
güncellenecek,
kurumumuzun orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke
ve politikaları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütleri,
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren planlar yapılacak ve uygulanması
sağlanacaktır.
Fakülte ve yüksekokulların derslik, toplantı salonları ve
ofislerinin fiziki koşulları iyileştirilecektir.
Yeni kurulmuş olan fakültelerin bina ve kadro ihtiyacı
karşılanacaktır.
Mevcut birçok fakültenin bina bakım ve onarımı
düzenli olarak yapılacak ve yeni bina ihtiyaçları
karşılanacaktır.
Kampus güvenliği sağlanacaktır.
Kampüste sürekli peyzaj-bakım çalışmaları yapılacaktır.
Kampus içi ring sistemi etkinleştirilecektir.
Kampus içi acil sağlık müdahale ekibi kurulacaktır.
Kampüste spor tesislerinin imkânları geliştirilecek ve
•
•
•
•
•
•
bakımları yapılacaktır.
Merkezi kütüphane modernleştirilecek ve çalışma
saatleri esnekleştirilecektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yeniden yapılandırılarak
alt yapısı geliştirilecektir.
TOKİ ile işbirliği yapılarak lojman yapılmasının
sağlanması için girişimler başlatılacaktır.
Hem tasarruf sağlama amaçlı, hem kazanç amaçlı
güneş ve rüzgar enerji kaynakları kullanımı ile
ilgili projeler geliştirip ilimiz ve ülkemizdeki diğer
kurumlara örnek olunacaktır.
Üniversitemiz trafik sorunu çözülecek ve düzgün
bir trafik akışı sağlanacak ve otopark (açık/kapalı)
hizmetleri düzenlenecektir.
Tüm kampüslere ulaşım yerel yönetimlerin desteği
ile iyileştirilecektir.
EŞİTLİK VE ADALETTEN ÖDÜN VERMEDEN
İ- KURUMSAL GELİŞİM
23
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü
+90324 241 00 00
[email protected]
Download

Katalog