DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK
16.08.2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Değişiklik
Değişiklikten önce
MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525
Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe Değiştirmeler
konulan
Devlet
Memurlarının
Yer
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Madde
11- Aşağıda
belirtilen
hallerde,
Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu
şekilde değiştirilmiştir.
çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği
olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:
"'MADDE 11- Haklarında adli veya idari bir
soruşturma yapılmış ve bu soruşturma
a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma
sonucunda o yerde kalmasında sakınca yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde
görülmüş
olan
memurun
hizmet kalmalarında sakınca görülmüş olması,
bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki
zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve
b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun
yer değiştirme suretiyle atanma dönemi tesbit edilmiş olması,
beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer
değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki
eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında
Hizmet gereği yer değişikliği yapılan tamamlattırılır.
memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik
hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki
başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.
Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde
ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet
bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde
ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet
bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra
tamamlattırılır.
Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya
bölgesine atanan memurlar, kurum ların özel
yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar
dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden
atanamaz"
ADLİ VEYA İDARİ SORUŞTURMA SONUCU YAPILACAK ATANMALARDA ATANMA
DÖNEMİNİN BEKLENMEMSİ ESASI GETİRİLDİ.
adli veya idari soruşturma sonucu yapılacak yer değiştirmelerde atanma dönemini ve hizmet
bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlaması beklenmeden hizmetin gereği olarak atanma
yapılmasına imkan sağlayan “yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin” ifadesi eklendi
inzibati kelimesi çıkarıldı
Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması çıkarıldı
Aynı bölgede eksik kalan hizmet süresinin tamamlanması sırasında; Hizmet alanı ifadesinin, aynı
hizmet bölgesi içindeki hizmet alanının anlaşılması gerektiği daha açıkbir şekilde ifade edildi
Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde illa o hizmet bölgesine
atanacak diye bir zorunluluğun olmadığı, ihitiyaç duyulan diğer hizmet bölgelerine de atama yapılması
esası getirildi
Eski çalıştığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerinin daha sonra tamamlattırılması, Hizmet gereği
alınan memur aynı çalışma alanına tekrar verilmemesi esasları benimsendi
Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurların, kurumların özel
yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanmaması esası
getirildi.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci
Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değiştirmeler
"MADDE 12- Sağlık, aile birliği ve can
güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi
halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya
hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri
tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer
değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
Madde 12 - Aşağıda belirtilen özürlerin
belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet
alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan
memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama
yapılabilir:
A Özür Grubu: Sağlık Durumu,
Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı
olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur,
B Özür Grubu: Eş Durumu,
mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak
ayında alacağı belgeyle belgelendirmek
Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik
zorundadır.
sırası esas alınır.
Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile
birliği
mazeretine
dayalı
olarak
tamamlamamış olan memur mazeretinin sona
ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin
eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır.
Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı
olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle
atamalar, atanma dönemine tabi değildir."
Can güvenliği mazeretiyle atanma talebi getirildi.
Yönetmeliğin,A Özür Grubu: Sağlık Durumu, B Özür Grubu: Eş Durumu, ifadelerinin özürlerinin
belgelendirilmesi şartıyla yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin yapılabileceğine ilişkin hükmü;
Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi şeklinde değiştirilmiştir.
“özürlerinin” ifadesi ise “mazeretlerinin”ifadesi olarak değiştirildi
Normal tayin şartları dışında, diğer şartlar taşınmasa da mazeret durumundan değerlendirilen
memurun atanma talepleri arasına Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği talebi de
eklenerek yer değiştirmelerde atanma dönemini ve hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini
tamamlaması beklenmeden can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde memurun isteği
üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilme esası getirildi.
Aile birliği mazeretine dayalı yapılan atamaların atanma dönemlerinde, sağlık ve can
güvenliği mazeretine dayalı yer değiştirme suretiyle atamaların ise atanma dönemlerine tabi
olmaksızın her zaman yapılabileceği esası getirildi
Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur,
mazeretinin sona ermesi durumunda zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak
zorundadır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi
Madde 13 - A) Özür grubuna dayanarak
memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;
kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu
"Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği
kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık
MADDE 13- Memurun sağlık mazeretine durumunu tehlikeye koyacağı, "Devlet Memurlarının
dayanarak
yer
değiştirme
talebinde
bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi,
babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları
ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği
kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde
tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut
görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık
durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve
araştırma
hastanesi
veya
üniversite
hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu
ile belgelendirmesi gerekir.
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne
göre tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak
sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu
özür
grubuna
dayanarak
yerleri
değiştirilenler (Değişik:11/8/1999-1999/23783
B.K.K.) her yıl(4)Ocak ayında alacakları aynı
nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam
ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını
kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler,
ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini
tamamlamak zorundadırlar.
Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer
değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi
içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde
mazeretin karşılanamaması halinde ise başka
bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç
duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir
hizmet alanına atanabilir.
Memurun: kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile
vasi tayin edildiği kardeşinin sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için
görev yapılan yerde tedavilerinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin
sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini belgelendirmesi esası getirildi. sağlık mazeretine dayanarak
yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için kimlerin sağlık mazeretlerinin dikkate alınacağı ismen
belirtildi. hastalığın görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı mazereti de Sağlık Mazeretine
Bağlı Yer Değişikliği arasında sayıldı.
Değerlendirilecek talebin; eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak
raporla belgelenmesi esası getirildi
sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalarda öncelikle aynı hizmet bölgesinde başka bir
hizmet alanına yapılması bu mümkün olmaz ise tedavinin yapılabileceği kurumca ihtiyaç duyulan ve
mazeretinin karşılanabileceği başka hizmet bölgelerine de atama yapılabilme imkanı getirildi
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Aile Birliği
Değişikliği
Mazeretine
Bağlı
Eş Durumunun Belgelendirilmesi
Yer
Madde 14 - (B) özür grubuna dayanarak
MADDE 14- Aile birliği mazeretine memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;
dayanarak yer değişikliği memurun;
eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki
13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve
değiştirme suretiyle atanma imkanının nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca,
olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden
zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de
görevde
bulunması
durumunda
bu eklenmesi gerekir.
kapsamdaki eşin bulunduğu yere,
(Değişik ikinci paragraf:11/8/1999-1999/23783
b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda B.K.K.) Bu özür grubuna dayanarak yerleri
çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla değiştirilenler her yıl(5) Ocak ayı içinde durumlarının
hizmet ihtiyacı duyduğu yere,
devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle
c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması belgelendirirler.
halinde
kurumlar
arasında
gerekli
koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki
kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının
bulunduğu yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep
edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal
güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına
veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak
çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu
durumda olan eşin bulunduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkam, muhtar
veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
Aile birliği mazeretine dayanarak yer
değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin
kamu kurum ve kuruluşlarında kamu
personeli olarak çalıştığına veya atanmayı
talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl
sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi
adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı
olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın
(e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna
ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle
yükümlüdür.
Ayrıca
yer
değiştirme
başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan
belgenin de eklenmesi gerekir."
Madde başlığı Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği olarak değiştirildi
Aile birliği mazeretine dayalı atamalarda dikkat edilecek esaslar belirtildi
Aile birliği mazeretine dayanarak yapılacak atama değişikliği talebi beş başlık altında ayrıntılı olarak
açıklandı böylece keyfilik giderilerek izlenecek atama şekli netleştirildi
Eşin kurum içi atanma imkanının olmaması
mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu
kapsamdaki eşin bulunduğu yere, ataması yapılacak
aynı kurumda çalışan Eşlerde, atanılacak yeri belirlemede daha fazla hizmet ihtiyacı kriteri getirildi
farklı kurumlarda çalışan eşlerde de koordinasyon sağlanması şartıyla öncelikli hizmet ihtiyacının
bulunduğu yere atama yapılması esası getirildi
kamu personeli olmayan eşin talep edilen yerde son üç yıl kesintisiz ve halen çalışıyor olması
halinde atanması suretiyle yapılabileceği esası getirildi
böylece, memur olmayan eşin yanına gitmek isteyen memurun, Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer
Değişikliği talebinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler netleştirildi.
Milletvekili, belediye başkam, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere memurun Aile Birliği
Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği talebi yapılabilecek
Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve
kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son
üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak
halen çalıştığına ya da Milletvekili, belediye başkam, muhtar veya noter görevlerinde bulunduğuna
ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik
durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekmektedir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 14 üncü
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
14/A maddesi eklenmiştir.
"Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer
Değişikliği
MADDE 14/A- Memurun can güvenliği
mazeretine dayanarak yer değiştirme
talebinde bulunabilmesi için; kendisinin,
eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu
çocuklarından birinin bulunduğu yerde
kalmasının can güvenliğini tehdit altında
bırakacağının adli veya mülki idare
makamlarından alınacak belgeyle
belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği
mazeretine dayalı olarak yapılacak yer
değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi
içindeki başka bir hizmet alanına, görev
yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç
bulunmaması halinde ise diğer hizmet
bölgelerine atanabilir.
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin
değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir karan
alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki
başka bir hizmet alanına, görev yaptığı
hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması
halinde ise diğer hizmet bölgelerine
atanabilir."
KİMLERDEN DOLAYI, Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği talep edilebilecek
Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği talep edilebilmesi için;
 Memurun; Kendisi,eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının, Can güvenliğinin memurun
bulunduğu yerde tehdit altında olması
 bu hususun adli veya - mülki idare makamlarından alınacak, belgeyle belgelendirmesi,
 şiddet gören eş için , adli makamlarca verilmiş işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruma
tedbiri kararı,
 İlgili belgelerle birlikte talepte bulunulması gerekmektedir
Aynı hizmet bölgesinde başka bir hizmet alanına yada görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç
bulunmaması halinde diğer hizmet b ölgelerine yapılabilecek
adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur da Aynı hizmet
bölgesinde başka bir hizmet alanına yada görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde
diğer hizmet b ölgelerine yapılabilecek
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 22- Memurun kadrosunun
bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak
süreler aşağıda gösterilmiştir.
Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler
Madde 22- Bölge hizmetinden sayılacak süreler
aşağıda gösterilmiştir
a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve
b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev
104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin
süreleri,
tamamı ile 105 inci maddesi gereğince
verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
kısmı.
86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada
aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile
görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin
ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tamamı,(9)
tutuklanan veya gözaltına alman memurların
657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde
d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili
sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya
sürelerin tamamı.
gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan
c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici
durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin
görev süreleri.
tamamı,
d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen
sürelerin tamamı.
e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin
tamamı,
Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev
süreleri, aynı unvanda aday memur olarak
geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca
memura vekaleten gördürülmesi halinde bu
sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge
hizmetinden sayılır."
f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı
Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin
tamamı, (a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun
görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda
belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge
hizmetinden sayılır.
İZİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yönetmeliğin değişmeden önceki düzenlemesinde, yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin
tamamının bölge hizmetindensayılacağı belirtilmişti.Değişiklikle; artık sadece sağlık raporlarının 6 ayı
bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak. altı ayı aşan kısım bölge hizmetinden sayılmayacak
-yıllık izin ve mazeret izinlerin tamamıyla hastalık ve refakat iznini düzenleyen 105'inci madde
gereğince verilen izinlerin tamamı sayılır iken, artık sadece sağlık raporları günler toplamının 6 ayı
geçmeyen kısmının dikkate alınması esası benimsendi
 yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri ile
 hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin ve
 Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerdeaçıkta geçirilen sürelerin
tamamının değerlendirileceğine ilikin hükümler değişmedi
 farklı bölgelerde vekaleten yürütülen görevlerde
 aynı unvanda aday memur olarak
 90 günden fazla geçici görevlendirmelerde
geçen sürelerin hizmetin yürürtüldüğü bölgenin hizmet süresinden sayılması esası benimsendi
Yine Yönetmeliğin değişmeden önceki düzenlemesinde; TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim
Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı bölge hizmetinden sayılırken bu hükümler yapılan
değişiklikle kaldırılmıştır böylece buralarda geçen süreler sayılmayacak.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 23- Aşağıda belirtilen süreler
bölge hizmetinden sayılmaz.
Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler
Madde 23- 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü
fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen
süreler bölge hizmetinden sayılmaz.
a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar
uyarınca aylıksız izin almak suretiyle
geçirilen süreler.
b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına
gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği
süreler.
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi
gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan
kısmı."
Yönetmeliğin değişmeden önceki düzenlemesinde sadece657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler
bölge hizmetinden sayılmayacağı belirtilmesine rağmen, Askerlik bu 1-4. fıkralar arasında olmadığı
için bölge hizmetinden sayılıyordu.
değişiklikle 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca "aylıksız izin almak" suretiyle geçirilen
TÜM aylıksız izinlerin, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen memurların yurt dışında geçirdiği
süreler, 657 sayılı Kanunun hastalık ve refakat iznini düzenleyen 105'inci maddesi gereğince verilen
izinlerin 6 ayı aşan kısmıyla belirtilen süreler, bölge hizmetinden sayılmayacağı belirtilmiştir. Burada
ayrıca bir istisnai düzenlemeye yer verilmediğinden artık, askerlik süreleri de bölge hizmetinden
sayılmayacaktır.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı
maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"özürlerini" ibaresi "mazeretlerini" ve "sicil
amirleri kanalı ile" ibaresi "disiplin amirleri
kanalı ile" şeklinde değiştirilmiştir.
Başvurma Şekilleri
Madde 26- Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma
süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini
tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede
belirtilen özürlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer
Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu"nu
doldurarak sicil amirleri kanalı ile atamaya yetkili
amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri
hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur. Hizmet
bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için
başvuru zamanı kurumlarca belirlenir.
Aynı yönetmeliğin başvurma şekilleriyle ilgili 26'ncı maddede geçen "özürlerini" ibaresi
"mazeretlerini" ve "sicil amirleri kanalı ile" ibaresi "disiplin amirleri kanalı ile" şeklinde değiştirildi.
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 27 nci
Gerçek Dışı Beyan
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Özür"
ibaresi "Mazeret" ve "özür" ibaresi "mazeret"
Madde 27- Özür gruplarına dayanarak yer
şeklinde değiştirilmiştir
değiştirme sureti ile atanması yapılanların özür
belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde
bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma
yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında
Genel hükümler uygulanır.
Yönetmelikte geçen "özür" ibaresi "mazeret" şeklinde değiştirildi.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin eki (2)
sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanına
İstek Formu'nun (II) numaralı kısmında yer
alan "(A) Özür Grubu" ibaresi "Sağlık
Mazereti" ve "(B) Özür Grubu" ibaresi "Aile
Birliği Mazereti" şeklinde değiştirilmiş, aynı
kısma "Can Güvenliği Mazereti" ibaresi
eklenmiş ve aynı Formun "Not" kısmında yer
alan "Özür Grubuna" ibaresi " Mazeretlere"
şeklinde değiştirilmiştir.
"(A) Özür Grubu" ibaresi "Sağlık Mazereti" ve "(B) Özür Grubu" ibaresi "Aile Birliği Mazereti"
şeklinde değiştirildi. Aynı kısma "Can Güvenliği Mazereti" ibaresi eklendi ve "Not" kısmında yer alan
"Özür Grubuna" ibaresi " Mazeretlere" şeklinde değiştirildi.
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
"Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği
EK MADDE 3- İlgili mevzuatına göre alman
sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk
oranında engelli olduğu belirtilen memurlar
ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla
yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları
bulunan memurlar engellilik durumundan
kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer
değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer
alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın
kurumların kadro imkanları ve teşkilat
yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu
haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı
eşi ve bakmakla yükümlü olduğu
çocuklarının engellilik durumunun tedavisi
sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi
halinde, yer değiştirme suretiyle atama
yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra
kapsamındaki yakınlarının engellilik
durumuna uygun olması esastır.
Engellilik durumu devam ettiği sürece
kurumlarca isteği dışında memurun yeri
değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan
kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte
yer alan diğer hükümler uygulanır."
Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Talebi
MEMURUN KENDİ İÇİN Alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu
belirtilen BELİRTİLECEK
 ağır engelli raporlu eşi veya
 ağır engelli raporlu bakmakla yükümlü olduğu (Annemiz, babamız ve çocuklarımız )
 birinci derece kan hısımları bulunan memurlar,
engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilecek.
ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDEN BİR DEFADAN FAZLA
YARARLANILAMAZ.
Bu kapsamdaki talepler, yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların
kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacak ve bu haktan bir defadan fazla
yararlanılamayacak.
ENGELLİLİK DURUMUNUN TEDAVİSİ SEBEBİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİNİ TALEP
 Memurun kendisinin veya
 birlikte yaşadığı eşi ve
 bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının
engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme
suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esas
olacak.
İSTEĞİ DIŞINDA MEMURUN YERİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK.
Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemeyecek.
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 5- Kamu kurum ve
kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içinde
yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale
getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve
kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu
Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam edilir."
KURUMLARIN YÖNETMELİKLERİNİ 6 AYDA UYGUN HALE GETİRİLECEK
Bu sürede kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin yönetmeliğe aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu
maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve
beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri
Madde 8Öğretmen olan eşlerin eş durumu özrüne bağlı yer
değiştirme suretiyle atanmaları, yarıyıl ve yaz
tatillerinde yapılır.
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda
Gözönünde Bulundurulacak Hususlar
Madde 9 Yapılacak atamalarda; aile birimini
muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları
ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon
sağlanarak dikkate alınır.
.
Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer
değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın
görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.
Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer
değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev
bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri
yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.
Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden
birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik
hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması
hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel
yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin
görev ve unvanı i!e hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu
yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye
tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer
değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.
Yönetmeliğin yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerini düzenleyen
8'inci maddesinin, Öğretmen olan eşlerin eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları,
yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır hükmünü içeren ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev
yerinin üst durumda olana bağlı olarak değiştirilmesi kuralı kaldırıldı bu hüküm doğrultusunda aynı
veya farklı kurumlarda çalışan eşlerin durumlarıyla ilgili düzenlemeler ilgili maddelere eklendiği için 9
uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırıldı.
MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
Download

devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin