DELTA MENKUL DEĞERLER
ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHLĐ
ARA DÖNEM ÖZET
FĐNANSAL TABLOLAR VE
SINIRLI DENETĐM RAPORU
Ara Dönem Finansal Bilgilere Đlişkin Sınırlı Denetim Raporu
Delta Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Giriş
Delta Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun,
aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun,
özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem özet
finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet
finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından
yayımlanan Türkiye Muhasebe Standart'ı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standartı'na ("TMS 34")
uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz,
yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç
bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, Đşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı
Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim,
başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik
prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin
sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal
tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır.
Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde
belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple,
bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, Şirket’in tüm önemli yönleriyle, TMS
34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standartı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member of JPA International
Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi
Đstanbul, 13 Ağustos 2014
ĐÇĐNDEKĐLER
Sayfa No
FĐNANSAL DURUM TABLOSU ..............................................................................................
1-2
KAR VEYA ZARAR VE DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU.....................................
3
ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU.........................................................................................
4
NAKĐT AKIŞ TABLOSU................................................................................ ...........................
5
ÖZET FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN SEÇĐLMĐŞ AÇIKLAYICI NOTLAR............
6-26
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Denetimden
Geçmiş
VARLIKLAR
30.06.2014
31.12.2013
Dönen Varlıklar
14.329.903
16.858.023
4
5
130.483
3.791.448
335.202
5.583.606
3
7
452.609
9.460.325
818.672
9.856.900
-337.680
155.190
2.168
-245.539
16.575
1.529
11.294.919
11.380.731
8.729.811
2.488.622
12.381
64.105
25.624.822
8.729.811
2.576.009
17.792
57.119
28.238.754
Not
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
- Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle Đlgili Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR
5
8
9
Đlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Denetimden
Geçmiş
KAYNAKLAR
30.06.2014
31.12.2013
Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.762.051
13.551.052
6
4.999.676
5.522.099
3
7
142.330
6.322.673
23.671
7.720.417
-904
-6.173
119.328
-177.140
114.200
10.484
154.008
161.092
147.713
161.092
147.713
13.701.679
14.539.989
13.701.679
7.200.000
688.166
14.539.989
7.200.000
688.166
(37.284)
(23.784)
3.118.670
3.118.670
490.234
3.066.703
(824.810)
445.356
2.868.229
243.352
25.624.822
28.238.754
Not
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
- Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
- Diğer Borçlar
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
11
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden
Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
1
TOPLAM KAYNAKLAR
Đlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 VE 30 HAZĐRAN 2013 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT
KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELĐR TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Not
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BÜRÜT KAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALĐYET KARI / (ZARARI)
Finansal Gelirler
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER
VERGĐ ÖNCESĐ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri
DÖNEM KARI/(ZARARI)
13
13
14
14
15
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç/Kayıp
DĐĞER KAPSAMLI GELĐR
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
Gelire Đlişkin Vergiler
-Ertelenmiş Vergi Geliri
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme ve/veya
Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
DĐĞER KAPSAMLI GELĐR
TOPLAM KAPSAMLI
GELĐR/GĐDER
Toplam Kapsamlı Gelir/Giderin
Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
15
11
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
01.01.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2014
01.04.30.06.2013
37.662.203
(36.844.939)
817.264
(1.431.566)
(364.948)
318.885
(41.585)
(701.950)
121.699
(248.170)
243.393.708
(239.858.643)
3.535.065
(1.982.104)
(575.040)
54.927
(234.211)
798.637
6.035
(160.975)
23.779.537
(23.044.555)
734.982
(721.106)
(183.473)
(36.975)
158.769
(47.803)
115.155
(117.091)
27.758.043
(25.312.484)
2.445.559
(839.547)
(276.550)
(1.009.806)
(233.435)
86.221
3.994
(78.250)
(828.421)
643.697
(49.739)
11.965
3.611
-3.611
(824.810)
18.170
-18.170
661.867
9.245
-9.245
(40.494)
1.967
-1.967
13.932
(824.810)
661.867
(40.494)
13.932
(0,1146)
0,0919
(0,0056)
0,0019
(13.500)
1.656
4.572
(12.438)
(16.875)
2.070
5.715
(15.548)
3.375
(414)
(1.143)
3.110
3.375
(414)
(1.143)
3.110
--
2.238.720
--
2.238.720
--
2.238.720
--
2.238.720
(13.500)
2.240.376
4.572
2.226.282
(838.310)
2.902.243
(35.922)
2.240.214
(838.310)
2.902.243
(35.922)
2.240.214
Đlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐNRAN 2014 VE 30 HAZĐRAN 2013 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve
Giderler
Not
01 Ocak 2013 bakiyesi
Geçmiş Yıllar Karlarına
Transfer
Toplam Kapsamlı Gelir
15
30 Haziran 2013
bakiyesi
01 Ocak 2014 bakiyesi
Geçmiş Yıllar Karlarına
Transfer
Toplam Kapsamlı Gider
30 Haziran 2014
bakiyesi
15
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler
ve Giderler
Yeniden
Değerleme ve
Ölçüm Kazanç /
Kayıpları
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar
Karları
Dönem Net
Karı/
(Zararı)
Özkaynaklar
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
Diğer Kazanç /
Kayıplar
7.200.000
688.166
--
879.949
445.356
3.524.894
(656.665)
12.081.700
--
--
--
--
--
(656.665)
656.665
--
--
--
1.656
2.238.720
--
--
661.867
2.902.243
7.200.000
688.166
1.656
3.118.669
445.356
2.868.229
661.867
14.983.943
7.200.000
688.166
(23.784)
3.118.670
445.356
2.868.229
243.352
14.539.989
--
--
--
--
44.878
198.474
(243.352)
--
--
--
(13.500)
--
--
--
(824.810)
(838.310)
7.200.000
688.166
(37.284)
3.118.670
490.234
3.066.703
(824.810)
13.701.679
Đlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 VE 30 HAZĐRAN 2013 HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT NAKĐT AKIŞ TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.0130.06.2014
Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.0130.06.2013
532.251
3.775.352
(824.810)
661.867
294.882
94.597
(8.852)
212.748
(3.611)
270.635
97.832
60.810
130.163
(18.170)
3,7
1.062.179
762.638
2.842.850
(82.965)
3,7
(92.141)
(1.279.085)
6.275
2.996.876
(5.269)
(25.177)
(116.122)
1.792.158
(67.939)
15.780
(1.799)
(2.642.281)
--
(2.623.500)
(1.799)
(18.781)
(735.171)
145.202.567
(145.724.990)
(212.748)
(701.377)
480.416.088
(480.987.302)
(130.163)
(204.719)
431.694
335.202
312.843
DÖNEM SONU NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
4
130.483
(A+B+C+D)
Đlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
744.537
Not
A. ESAS FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĐT
AKIMLARI
Net dönem karı / (zararı) (+/-)
15
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile Đlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve Đtfa Gideri ile Đlgili Düzeltmeler
Karşılıklar ile Đlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile Đlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri ile Đlgili Düzeltmeler
Đşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle Đlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla Đlgili
Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle Đlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla Đlgili
Düzeltmeler
Đşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla Đlgili
Düzeltmeler
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN
NAKĐT AKIŞLARI
Başka Đşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma
Araçlarının Edinimi Đçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Ve Maddi olmayan Duran Varlıkların Alımından
Kaynaklanan Nakit Çıkışları
C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN
NAKĐT AKIMLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine Đlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen faiz
8,9
5
8,9
6
6
NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐNDEKĐ NET
ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. DÖNEM BAŞI NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
5
4
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
1. ŞĐRKET’ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU
Delta Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) 22 Ağustos 1990 tarihinde Đstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in
faaliyet konusu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre menkul kıymet
borsalarına üye olarak hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin, menkul
kıymetler dışında kalan diğer kıymetli evrakın ve mali değerleri temsil eden ve ihraç edenin mali
yükümlülüklerini içeren belgelerin aracılık amacıyla ikinci el piyasada başkaları nam ve hesabına veya
başkası hesabına, kendi namına veya kendi nam ve hesabına sürekli alım ve satımı ile halka arza aracılık,
vadeli işlemlere aracılık ve portföy yönetimidir.
Şirket’in merkezi, Teşvikiye Caddesi Đkbal Đş Merkezi No: 17 Kat: 6 Teşvikiye – Đstanbul, Türkiye’dedir.
Şirket Đstanbul Suadiye’de bulunan şubesini 31 Temmuz 2013 tarihi itibariyle kapatmıştır.
Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (aracı kurum
faaliyetleri) yürütmektedir.
Şirket’in halka arz edilen hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
30 Haziran 2014
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
31 Aralık 2013
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
Fazlı Özcan
M. Cem Fergan
Diğer gerçek kişiler
3.599.928
3.564.000
36.072
49,999
49,500
0,501
3.599.928
3.564.000
36.072
49,999
49,500
0,501
Toplam
7.200.000
100
7.200.000
100
30.06.2014 tarihi itibariyle Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 23 kişidir (31.12.2013: 27).
Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan yetki belgeleri aşağıdadır:
Yetki Belgesi Cinsi
Alış Tarihi
Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi
Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi
Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Đşlemleri Belgesi
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
Repo ve Ters Repo Yetki Belgesi
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi (VOB)
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi
06.10.1992
19.06.2002
06.06.2002
19.06.2002
19.06.2002
14.01.2005
03.03.2008
Mali Tabloların Onayı
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihli mali tabloları 13.08.2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır.
6
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
2.1 Sunuma Đlişkin Temel Esaslar
Đlişikteki ara dönem özet finansal tablolar Sermaye Piyası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
Đlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygularlar.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe
Standardı No.34 ”Ara Dönem Finansal Raporlama”ya uygun olarak hazırlamıştır.
Şirket’in ara dönem özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve
dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile
beraber okunmalıdır.
Ara dönem özet finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş
olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz
edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
2.2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolarının Düzeltilmesi
Mali tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Finansal durum
tablolarının kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak
amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.
2.3 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş
TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
Yatırım Đşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına
ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım
şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun
değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Đşletmelerin TFRS 9’u uygulamamaları durumunda, TMS 39
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden
muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
7
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına
açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra “TMS 36 Varlıklarda Değer
Düşüklüğü standardındaki yapılan değişiklik ile değer düşüklüğüne uğramış finansal olmayan varlıkların
geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümlerini açıklığa kavuşturulmuştur. TMS 36
standardında yapılan değişiklikler finansal olmayan varlıkların geri kazanılabilir miktarlarının
açıklanmasını sadece değer kaybı veya değer kaybının ters çevrildiği durumlarda gerektirmektedir. Söz
konusu değişiklikler açıklama hükümlerini etkilemiştir ve değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı”na getirilen değişlik, finansal riskten
korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda
riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz
konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün, işletme tarafından ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu
yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem
içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu vergi, asgari eşik aşılmadan
yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorumun Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
8
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’da yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket, konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda
gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’te, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili
değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu standart UFRS 9’un eski
versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir. Bu standardın zorunlu bir
geçerlilik tarihi yoktur, fakat hemen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK
projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Buna ek olarak işletmeler tüm riskten
korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek
üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine
etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan katkıları (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında çalışanların yaptığı bazı katkıların muhasebeleştirilmesindeki
karmaşıklık azaltılmıştır ve çalışanların fayda planlarına yaptığı katkılar, plan dahilinde belirlenmiş, hizmet
ile doğrudan ilişkili ve hizmet verilen yıldan bağımsız ise bu katkıların hizmetin verildiği dönemde hizmet
maliyetinden düşülmesine izin verilmektedir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
9
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları
UMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK projenin
bir parçası olarak oranı düzenlenen işletmelerden ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için geçici bir çözüm
olması açısından kısıtlı kapsamda bir standart yayımlamıştır. Bu standart ilk kez UFRS uygulayacak
işletmeler için halihazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre muhasebeleştirdikleri
düzenleyici erteleme hesaplarını UFRS’ye geçişlerinde aynı şekilde muhasebeleştirmelerine izin
vermektedir. Bu standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli
bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler
Yeni standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Amerika Birleşik Devletleri Genel
Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’nde yer alan rehberlikleri değiştirip; müşterilerle yapılan sözleşmeler
için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede
yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman boyunca muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler
getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak
ölçülmesini öngörmektedir.
Bu değişiklik 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UMS 16 ve UMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması
yöntemlerinin maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade
etmektedir. UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan
duran varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının uygun olmayacağı
yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır.
Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük
olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi
Değişiklikler bir işletme standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için
TFRS 3 Đşletme Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getirmektedir.
Değişiklikler işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde
edinilen paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken
uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli
bir etkisi olması beklenmemektedir.
10
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
UFRS’deki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’te ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’de Yıllık
Đyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’ten itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda
muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto
etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal
uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini
açıklığa kavuşturmuştur i) varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii)
varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir ve net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde
brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 Đlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
11
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
Yıllık Đyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Đlk Uygulaması
Değişiklik ile UFRS finansal tablolarını ilk kez uygulayanlara, henüz uygulaması zorunlu olmamakla
birlikte erken uygulanabilecek yeni veya değiştirilmiş standartları uygulamasına izin verilmiştir.
UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve
ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye
uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve finansal yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki
ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibarıyla
geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararların 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer
alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
grupların hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Şirket bu
düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla sınıflama değişikliklerini yapmıştır.
12
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 2 - FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
2013-2 Ortak Kontrole Tabi Đşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi
ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve
iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı
itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama
döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu
kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
2013-3 Đntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
Đntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı Đştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak
ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve
uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile
konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları
belirlenmiştir.
i)
Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii)
Đştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına
sahip olması durumu
iii)
Đşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
13
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
NOT 3 - ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket’in 30.06.2014 ve 31.12.2013 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan alacakları aşağıdaki gibidir:
Đlişkili Taraflardan Alacaklar
30.06.2014 31.12.2013
Fazlı Özcan
452.609
818.672
Toplam
452.609
818.672
Şirket’in 30.06.2014 ve 31.12.2013 tarihi itibariyle ilişkili taraflara borçları aşağıdaki gibidir:
Đlişkili Taraflara Borçlar
30.06.2014 31.12.2013
61.124
347
80.855
4
6.689
16.982
---
142.330
23.671
01.01.30.06.2014
01.01.30.06.2013
Mustafa Cem Fergan
Fazlı Özcan
Fahir Kadir Özcan
Eşref Turgut Fergan
Fazlı Özcan/Đren Elvend Özcan/Birce Özcan
-2.020
1.774
2
257
308
2.195
1.859
3
37
Toplam
4.053
4.402
Fazlı Özcan / Mustafa Cem Fergan
Mustafa Cem Fergan
Fahir Kadir Özcan
Diğer
Toplam
Şirket’in ortaklarından elde ettiği komisyon gelirleri aşağıdaki gibidir:
Komisyon Geliri
Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları
olarak belirlemiştir. 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibariyle üst düzey yönetim kadrosuna
ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarları sırasıyla 125.313 TL ve 164.614 TL’dir.
14
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
4. NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
31.12.2013
4.277
4.277
1.119
1.119
Bankalar
- Vadesiz Mevduat TL
- Vadesiz Mevduat Yabancı Para
79.525
78.717
808
62.993
54.434
8.559
Ters Repo
46.681
271.090
130.483
335.202
Kasa
- TL
Toplam
Ters Repo
Menkul Kıymet Kodu
Nominal Değeri Faiz Oranı (%)
TRT240216T10
45.397
Toplam
45.397
Menkul Kıymet Kodu
6,95
48.915
231.217
Toplam
280.132
15
01.07.2014
30.06.2014
46.681
46.681
Nominal Değeri Faiz Oranı (%)
TRT110215T16
TRT200313T16
Repo Dönüş
Tarihi
5
7,04
Repo Dönüş
Tarihi
02.01.2014
02.01.2014
31.12.2013
45.006
226.084
271.090
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
5. FĐNANSAL YATIRIMLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
31.12.2013
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri Değer Düşüklüğü (-) (Not 14)
188.498
3.644.313
(41.363)
192.606
5.742.607
(351.607)
Toplam
3.791.448
5.583.606
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
30.06.2014
Nominal Değeri
Vade
Makul Değeri
Devlet Tahvili
200.000
25.03.2015
188.498
Toplam
200.000
31.12.2013
188.498
Nominal Değeri
Vade
Makul Değeri
Devlet Tahvili
200.000
11.06.2014
192.606
Toplam
200.000
192.606
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
Maliyet Değeri
Cari Değeri
Değer
Artışı/Azalışı
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
3.615.754
3.602.950
(12.805)
Toplam
3.615.754
3.602.950
(12.805)
Maliyet Değeri
Cari Değeri
Değer
Artışı/Azalışı
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
5.673.648
5.391.000
(282.648)
Toplam
5.673.648
5.391.000
(282.648)
30.06.2014
31.12.2013
16
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
5. FĐNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
Tutarı
31.12.2013
Tutarı
Takasbank (*)
BĐST (**)
8.570.100
159.711
8.570.100
159.711
Toplam
8.729.811
8.729.811
(*) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in Takasbank’a iştirak oranı %1,31’dir. Şirket’in elinde nominal
değeri 7.870.500 TL olan 7.870.500 adet hisse bulunmaktadır.
(**) 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138. Maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre BĐST’in
sermayesinin yüzde dördü BĐST üyelerine bedelsiz olarak devredilir. C grubu ortaklık paylarından
15.971.094 adet pay Şirket’e devredilmiştir.
6. FĐNANSAL BORÇLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal borçlar aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli finansal borçlar
30.06.2014
31.12.2013
Banka kredileri
4.999.676
5.522.099
Toplam
4.999.676
5.522.099
30.06.2014
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Đş Bankası Kabataş Şb. kredi kartı
Toplam
Faiz Oranı
Vade
Tutar
9,80%
9,40%
9,40%
8,95%
9,00%
10,10%
10,05%
--
22.07.2014
25.07.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.07.2014
22.07.2014
24.07.2014
--
489.461
1.001.567
1.001.567
253.063
747.187
1.003.930
501.954
947
4.999.676
17
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
6. FĐNANSAL BORÇLAR (Devamı)
31.12.2013
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Takasbank Kredi
Đş Bankası Kabataş Şb. kredi kartı
Faiz Oranı
8,75%
8,75%
8,70%
--
Vade
23.01.2014
29.01.2014
08.01.2014
--
Toplam
Tutar
2.006.319
2.006.319
1.508.338
1.123
5.522.099
7. TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara olan dışındaki ticari alacakların detayı
aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
30.06.2014
31.12.2013
Müşterilerden Alacaklar
Kredili Müşterilerden Alacaklar
Vadeli Đşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri
Takas Merkezinden Alacaklar
Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
792.968
2.659.859
5.673.766
329.736
3.996
11.765
(11.765)
338.387
1.430.003
6.355.237
1724089
9.184
11.765
(11.765)
Toplam
9.460.325
9.856.900
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara olan dışındaki ticari borçların detayı
aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
30.06.2014
31.12.2013
Vadeli Đşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri
Alacak Bakiyeli Müşteriler
Alacak Bakiyeli Kredili müşteriler
Satıcılar
Diğer
5.673.766
578.901
49.039
20.776
191
5.557.165
2.065.616
24.706
72.776
154
Toplam
6.322.673
7.720.417
8. MADDĐ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık dönemde Şirket 1.799 TL tutarında (30 Haziran 2013: 18.781
TL) maddi duran varlık alımı gerçekleştirmiştir. Şirket bu dönem içinde maddi duran varlık satışı
yapmamıştır. (30 Haziran 2013: Yoktur). Aynı dönemde 89.186 TL tutarında amortisman ayırmıştır (30
Haziran 2013: 90.596 TL).
18
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
9. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık dönemde Şirket maddi olmayan duran varlık alımı
gerçekleştirmemiştir (30 Haziran 2013: Yoktur). Aynı dönemde 5.411 TL tutarında itfa payı ayırmıştır (30
Haziran 2013: 7.236 TL).
10. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
31.12.2013
Personel Đzin Gider Karşılıkları
Dava Karşılıkları
119.328
--
114.200
10.484
Toplam
119.328
124.684
30.06.2014
31.12.2013
Açılış Bakiyesi
Dönem Đçi Ayrılan Karşılık
114.200
5.128
107.014
7.186
Dönem Sonu Bakiyesi
119.328
114.200
Đzin karşılıkları hareket tablosu
Davalar:
30.06.2014 tarihi itibarıyla Şirket’in davası bulunmamaktadır.
31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirket avukatından edinilen bilgiye göre, Şirket’in aleyhine açılan toplam 10.484
TL tutarında tazminat davası bulunmakta olup , Şirket bu davayla ilgili olarak karşı tarafa tazminat davası
açmıştır. Bu dava için mali tablolarda 10.484 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.
Teminatlar:
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle verilmiş olan menkul kıymet teminatları nominal
tutarı ve teminat mektupları tutarları toplamı aşağıdadır:
30.06.2014
31.12.2013
Verilen teminat mektupları
Verilen menkul kıymet teminatları
10.060.000
200.000
10.110.000
200.000
Toplam
10.260.000
10.310.000
Đpotekler:
Đstanbul, Şişli/Harbiye Mah. 777 Ada 26 parseldeki taşınmazdaki Şirket hissesi üzerinde Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. lehine 99 yıl müddetle kira şerhi ile Türkiye Đş Bankası A.Ş. lehine 7.000.000 TL kredi limiti
karşılığı 1. derecede ipotek şerhi mevcuttur.
19
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
11. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Yürürlükteki iş kanunlarına göre Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 30.06.2014 tarihi itibariyle 3.438 TL (31.12.2013: 3.254
TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Toplam
yükümlülük hesaplanırken kullanılan temel varsayım hizmet sağlanan her yıl için maksimum yükümlülüğün
enflasyon oranında her altı ayda bir artması olarak kabul edilmiştir.
Đşletmenin mevcut emeklilik planlarına bağlı yükümlülüğünü tahmin etmekte aktüryel değerleme
metotlarının kullanılması gerekmektedir. Kıdem tazminat karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri
dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmış ve ilişikteki
mali tablolarda yansıtılmıştır. Yükümlülük hesaplamasında aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:
30.06.2014
Enflasyon oranı
Đskonto oranı
%6,0
%9,8
31.12.2013
%6,0
%9,8
Şirket’in kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında ortalama işe devam etme olasılığı % 91 (31 Aralık
2013: % 91) olarak hesaplanmış ve indirgenmiş kıdem tazminatı karşılığı tutarı bu oran esas alınarak
hesaplanmıştır.
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı
gösterir.
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
31.12.2013
Açılış Bakiyesi
Ödenen Kıdem Tazminatı
Faiz Maliyeti
Cari Hizmet Maliyeti
Aktüeryal Kazanç/Kayıp
147.713
(26.950)
2.648
20.806
16.875
123.982
(56.943)
4.133
46.811
29.730
Toplam Kıdem Tazminatı
161.092
147.713
12. ÖZKAYNAKLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL
nominal değerde 7.200.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Şirket’in ortaklık yapısının detayı 1 numaralı
dipnotta belirtilmiştir.
20
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
13. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALĐYETĐ
Satış Gelirleri
01.01.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2014
01.04.30.06.2013
36.441.146
12.592.308
23.848.838
--
241.539.173
25.196.353
216.220.880
121.940
23.186.637
8.083.806
15.102.831
--
26.873.290
10.879.911
15.871.439
121.940
1.221.057
1.854.535
592.900
884.753
516.384
416.066
250.960
909.356
544.218
419.962
246.902
203.170
125.372
404.215
279.435
196.697
26.541
168
14.923
4.262
1.241
58
(9.546)
31.157
-7.972
6.330
9.330
76
(73.866)
13.164
(342)
8.153
2.462
(2.024)
58
(4.015)
17.292
-4.213
1.257
4.887
-(23.243)
37.662.203
243.393.708
23.779.537
27.758.043
01.01.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2014
01.04.30.06.2013
DĐBS Alışları (-)
Hisse Senedi Alışları (-)
Fon Alışları (-)
12.588.079
24.256.860
--
25.191.788
214.549.591
117.264
8.080.968
14.963.587
--
10.877.898
14.317.322
117.264
Toplam
36.844.939
239.858.643
23.044.555
25.312.484
Satış Gelirleri
DĐBS Satışları
Hisse Senedi Satışları
Fon Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Hisse Senedi Alım Satım Aracılık
Komisyonları
VOB Đşlerm Aracılık Komisyonları
Faiz Gelirleri
Yatırım Fonu ve Portföy Yönetim
Ücretleri
Temettü Gelirleri
Repo Aracılık Komisyonları
Diğer Komisyon ve Gelirler
DĐBS Gelir Tahakkukları
Sermaye Artırım Aracılık Komisyonları
Aracılık Komisyon Đadeleri (-)
Toplam
Satışların Maliyeti (-)
21
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
14. ESAS FAALĐYETLERDEN DĐĞER GELĐRLER VE GĐDERLER
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
01.01.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2014
01.04.30.06.2013
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
Değer Artışı
Sabit Kıymet Satış Geliri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Diğer Gelir ve Karlar
28.558
--
28.558
(999.433)
-282.648
7.679
42
47.811
7.074
-(68.959)
3.426
42
(11.436)
1.021
Toplam
318.885
54.927
(36.975)
(1.009.806)
01.01.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2014
01.04.30.06.2013
--
--
--
(714)
41.363
234.117
(72.092)
234.117
222
94
(86.677)
32
41.585
234.211
(158.769)
233.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
A Tipi Değişken Yatırım Fonu Hisse
Senedi Yoğun Fon
Değer Düşüklüğü
Borsada Đşlem Gören Hisse Senetleri
Değer Azalışı
Diğer Gider ve Zararlar
Toplam
15. HĐSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP
Hisse başına kazanç/kayıp miktarı, net dönem karı/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplaması aşağıdaki gibidir:
Net Dönem Karı/(Zararı) (TL)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı
Ortalama Adedi
Hisse Başına Kazanç /(Kayıp)
01.01.30.06.2014
(824.810)
01.01.30.06.2013
661.867
01.04.30.06.2014
(40.494)
01.04.30.06.2013
13.932
7.200.000
7.200.000
7.200.000
7.200.000
(0,11456)
0,09193
(0,00562)
0,00194
22
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
16. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ
Şirket, faaliyetlerinden dolayı, esas itibariyle sermaye piyasalarında gerçekleşen dalgalanmaların etkisiyle faiz
ve fiyat riski (piyasa riski), müşterileri ile ilgili karşı taraf riski (kredi riski) ve finansal araçlara ilişkin likidite
risklerine maruz kalmaktadır. Şirket, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, risklerin mali
performans üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
Piyasa Riski
Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı veya türev ürün niteliğindeki finansal aracı bulunmamaktadır.
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin, finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz
oranı riski ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları
genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir.
Belirli bir menkul kıymete veya ihraççısına özgü veya piyasanın tümünü etkileyen olaylara bağlı olarak piyasa
fiyatlarının değişmesi neticesinde finansal araçların değerindeki dalgalanma riskine karşı Şirket, Devlet Đç
Borçlanma Senetlerine yönelerek riski minimize etmektedir.
Şirket’in dövizli işlemi nadiren olmakta, bu işlemler de banka mevduatı ve diğer varlık kalemlerinde
gerçekleşmekte, döviz cinsinden borcu bulunmamaktadır. Bu yönüyle herhangi bir döviz kuru riskine de
maruz kalmamaktadır.
Şirket, karşılaşılan piyasa risklerini, duyarlılık analizi esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda maruz kalınan
riskler ve bu riskleri ölçme ve karşılamaya yönelik kullanılan yöntemlerde, önceki döneme göre bir
değişiklik olmamıştır.
Kredi Riski
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Finansal araçları elinde
bulundurmak ve kredili işlemler, karşı tarafın, anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama
riski kısıtlayarak ve gerektiği kadar teminat alarak ve müşterilerin kredibilitelerini devamlı surette izleyerek
karşılamaktadır.
Şirket’in esas olarak ticari alacaklarından tahsilat riski bulunmamaktadır. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince
geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğü
durumlarda uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Likidite riski
Đhtiyatlı likidite riski yönetimi uygulayarak, yeterli miktarda nakit bulundurmak suretiyle, kısa vadeli
fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilmek doğrultusunda hareket edilmektedir.
Likidite riski yönetimi
Likidite riski, şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda ihtiyatlı risk
yönetimi uygulayarak yeterli miktarda nakit bulundurmak suretiyle, vadeli fonlama mümkün kılınmakta ve
açık pozisyona izin vermeyecek şekilde hareket edilmektedir. Şirket yönetimi, faaliyeti gereği fon
kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve
benzeri ile finansal yatırımlar bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
23
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
16. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Likidite riski (Devamı)
Şirketin türev olmayan finansal yükümlülüklerinin 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle
vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014:
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Đlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Toplam Finansal Yükümlülükler
Defter
Değeri
Nakit
Çıkışlar
Toplamı
3 aydan
kısa
4.999.676
142.330
6.322.673
904
4.999.676
142.330
6.322.673
904
4.999.676
142.330
6.322.673
904
-----
-----
11.465.583 11.465.583 11.465.583
--
--
3-12 ay
arası
1-5 yıl arası
31 Aralık 2013:
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Đlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Toplam Finansal Yükümlülükler
Defter
Değeri
Nakit
Çıkışlar
Toplamı
3 aydan
kısa
5.522.099
23.671
7.720.417
6.173
5.522.099
23.671
7.720.417
6.173
5.522.099
23.671
7.720.417
6.173
-----
-----
13.272.360 13.272.360 13.272.360
--
--
3-12 ay
arası
1-5 yıl arası
Kur riski yönetimi
Yabancı para riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak
değişmesinden doğan risktir.
Şirket, döviz cinsinden alacaklı ve borçlu bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz
varlıklarının kısa vadeli olarak elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.
24
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
16. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
TL
Karşılığı
Avro
ABD
Doları
TL
Karşılığı
Avro
ABD Doları
Bankalardaki
Mevduat
808
112
228
8.559
112
3.856
Net Döviz Pozisyonu
808
112
228
8.559
112
3.856
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın %10
paranın %10
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın %10
paranın %10
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
Avro net varlık/yükümlülüğü
48
32
(48)
(32)
---
---
Toplam
80
(80)
--
--
31 Aralık 2013
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın %10
paranın %10
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın %10
paranın %10
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
Avro net varlık/yükümlülüğü
823
33
(823)
(33)
---
---
Toplam
856
(856)
--
--
25
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ
30 HAZĐRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT DĐPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak gösterilmiştir)
16. FĐNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĐSKLERĐN NĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (Devamı)
Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Şirket sermayeyi finansal borç/toplam öz sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran finansal borçlar
toplamının toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Finansal borçlar toplamı, uzun ve kısa vadeli
finansal borçların tümünü, toplam özsermaye ise bilançoda yer alan öz sermaye kalemini kapsar.
Finansal Borçlar
Toplam Özkaynaklar
Borç / Özkaynaklar Oranı
17. BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR
Yoktur.
26
Cari Dönem
Önceki Dönem
4.999.676
13.701.679
36,49%
5.522.099
14.539.989
37,98%
Download

delta-xı - Delta Menkul Değerler A.Ş.