DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
DOKTORA VE TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARI
YERLEġME VE KAYIT DUYURUSU
2014-2015 Güz yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan
öğrencilerin aĢağıda belirtilen belgelerle 19-22 Ağustos 2014 tarihlerinde, ġahsen veya noter
vekâleti temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Gerekli belgeleri eksik olan öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
KESĠN KAYITTA ĠSTENEN BELGELER
1- 6 (altı) adet son altı ay içerisinde çekilmiĢ vesikalık fotoğraf,
2- Yüksek Lisans programlarına baĢvuruda bulunanlar için Lisans Diploması/ Mezuniyet Belgesinin
aslı veya Noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti.
3- Doktora programlarına baĢvuruda bulunanlar için Lisans Diploması ve Yüksek Lisans
Diploması/Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti.
4- Yüksek Lisans programlarına baĢvuruda bulunanlar için Lisans Transkriptinin aslı veya Noter
onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti.
5- Doktora programlarına baĢvuruda bulunanlar için Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptinin aslı
veya Noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti.
6- Erkek öğrenciler için askerlik durumlarını gösteren yeni tarihli belge. Bu belge Askerlik
ġubelerinden alınabilir. (Askerliğini yapanlardan “bir”, yapmayanlardan “üç” adet),
7- Ġkametgâhı ile ilgili beyanı,
8- Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
9- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (ALES) sonuç belgesi,
10- Doktora programı baĢvurusunda bulunanlar ile Yüksek Lisans baĢvurularında ibraz edenler için YDS
sonuç belgesi veya eĢdeğerliği olan sınavların (KPDS, ÜDS, TOEFL vb.) sonuç belgesi, Doktora
baĢvurularında YDS minimum puan 55’tir .(EĢ değerliliği olan sınavlarda da 55 denkliği aranır).
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI / SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ
DOKTORA PROGRAMI
YERLEġME SONUÇLARI
SN.
BaĢvuru
Adı Soyadı
BaĢarı
Durumu
Puanı
No
1
T33CP1
ĠLKER AKGÜL
86,62733
BAġARILI
2
OUVH46
BÜġRA YILMAZ
81,49850
BAġARILI
3
2OSD09
NURDAN KORKMAZ
79,95683
BAġARILI
4
HH5X94
MEHMET EMĠN KALGI
78,37267
BAġARILI
5
2Y81UQ
CUMHUR SANCAKTAR SELAMET
75,38717
BAġARILI
6
URC6OX
ĠDRĠS DOĞAN
73,93103
BAġARISIZ
7
1H37GF
FATMA NUR AKA
72,28150
BAġARISIZ
8
H126PJ
ĠSMAĠL ÖZEREN
66,10667
BAġARISIZ
9
5VSNEG
GÜLĠZ ġAHĠN
63,40090
BAġARISIZ
10
9UTMA3
MAHMUT ERKART
58,98600
BAġARISIZ
11
SYZ22K
MEVLÜT UYGUR
57,81733
BAġARISIZ
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI / SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ
YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
YERLEġME SONUÇLARI
SN.
BaĢvuru No
Adı Soyadı
BaĢarı
Durumu
Puanı
1
HS7YSR
TUBA KAYA
87,74500
BAġARILI
2
QEV0J5
DERYA KAYA
83,40600
BAġARILI
3
TQCS54
TUBA HURĠ GÜLCENBAY
81,95650
BAġARILI
4
YOZH8D
SEÇĠL KOLAK
74,62300
BAġARILI
5
71DHAU
ELĠF KEKLĠK
70,83650
BAġARILI
6
HVTC3B
TUBA ÇELĠK
69,40800
BAġARILI
7
S471RA
NUREFġAN DALKIN
69,09700
BAġARILI
8
K4G75
NURAN HACIÖMEROĞLU
67,19950
BAġARILI
9
98XV1L
ÇETĠN KÖSE
66,89950
BAġARILI
10
V0JDVJ
ÖMER FARUK ACAR
66,69950
BAġARILI
11
U682L3
MERVE AYDEMĠR
66,21400
BAġARISIZ
12
RLQ29M
SEMĠH KALE
66,19350
BAġARISIZ
13
9X9L30
HANDAN GÜLER
64,58750
BAġARISIZ
14
KO9RSE
EMEL ALTIN
64,38200
BAġARISIZ
15
021K25
TEKĠN ĠLERĠ
62,78300
BAġARISIZ
16
HFT9K6
GÖKHAN ÇEVĠK
62,66700
BAġARISIZ
17
W4ZT64
NAZAN ÜNAL
62,64650
BAġARISIZ
18
0M8AY5
ÖZGE CAN PADAR
60,36500
BAġARISIZ
19
V7CD3W
NEBĠL EKĠZ
59,86750
BAġARISIZ
20
LY221
BĠLGENUR BĠL
59,63950
BAġARISIZ
21
MN8XZ2
KÜBRA DEMĠR
59,40350
BAġARISIZ
22
X87B0V
ġEVKĠ TALHA KÖSEM
59,14350
BAġARISIZ
23
PF23E2
SEDA KONAK
58,99600
BAġARISIZ
24
1CT9MH
MUSTAFA ÇELĠK
58,64050
BAġARISIZ
25
B3HE9Z
ONUR SONGÜN
56,82300
BAġARISIZ
26
GSD15R
ĠREM DĠLARA KIRAÇ
56,79850
BAġARISIZ
27
MT3AG4
ÜMĠT FĠDAN
56,42850
BAġARISIZ
28
D39M48
SEDA DELĠ
56,05950
BAġARISIZ
29
74AF06
MERVE ÖZKUL
56,00200
BAġARISIZ
30
B2PNSF
KEMAL KALABAS
55,81360
BAġARISIZ
31
KSSS96
YASĠN ARSLANBABA
55,61550
BAġARISIZ
32
6Z0407
SERCAN AKAN
55,33500
BAġARISIZ
33
326DPF
AYġE TAġDEMĠR
54,92750
BAġARISIZ
34
GUJK85
ALĠ SERTTAġž
54,85850
BAġARISIZ
35
86UL64
MERVE DÖNMEZ
54,61900
BAġARISIZ
36
TEZSUV
HASAN KAYALI
54,24350
BAġARISIZ
37
7L29P6
TAHĠR SÜRÜCÜ
53,85950
BAġARISIZ
38
5K912M
COġKUN EĞRĠ
53,35750
BAġARISIZ
39
9FA1BW
HALĠL KAĞAN EKĠCĠ
52,91500
BAġARISIZ
40
P3912F
EMĠNE HAZEL ELCĠK
52,75850
BAġARISIZ
41
N8UHRT
AYġEN SOYLU
52,54350
BAġARISIZ
42
527X47
MAHMUT AYDOĞAN
52,46050
BAġARISIZ
43
3A0JS3
AHMET HASÇELĠK
52,42150
BAġARISIZ
44
9V2T71
GÖZDE BAYRAKTAR
49,81500
BAġARISIZ
45
86W462
NAĠL EMRE SU
49,80650
BAġARISIZ
46
BTX0O2
KEVSER KOÇYĠĞĠT
49,71800
BAġARISIZ
47
5G80P1
EMĠNE UYANIK
48,95200
BAġARISIZ
48
QQWY13
MERVE ATALAY
48,18100
BAġARISIZ
49
HF645N
ENES ÖZTÜRK
45,64600
BAġARISIZ
50
3V9GXH
SÜLEYMAN DOĞRUL
39,77750
BAġARISIZ
51
M7YR7X
FERAMUS ULUS
38,44100
BAġARISIZ
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI / SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ
DOKTORA PROGRAMI
YERLEġME SONUÇLARI
SN.
BaĢvur
Adı Soyadı
BaĢarı
Durumu
Puanı
No
1
P50S5K
SEMA ÖZBAY
81,76200
BAġARILI
2
9YXUGR
YAġAR USLU
79,65000
BAġARILI
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI / SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ
YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
YERLEġME SONUÇLARI
SN.
BaĢvuru
Adı Soyadı
BaĢarı
Durumu
Puanı
No
1
K108XC
SELMA NARĠN
79,05850
BAġARILI
2
36SALP
YASĠN ACAR
78,77450
BAġARILI
3
JH2430
HAVVA KANGÜL
77,66850
BAġARILI
4
VES2Y8
GĠZEM GÖZDE OCAK
76,38450
BAġARILI
5
6F1T9Q
ÖMER FARUK BULUT
76,10000
BAġARILI
6
P71Z9
HĠKMET EMOL
74,05750
BAġARILI
7
J807B9
SEYFETTĠN YILDIRIM
73,67700
BAġARILI
8
OJ7SM9
GÜLġAH BĠÇER
70,06000
BAġARILI
9
U1PQH3
OĞUZHAN YILDIZ
69,79700
BAġARILI
10
G4Z0G5
BÜNYAMĠN KOÇ
69,71800
BAġARILI
11
VQAFBL
HAMĠDE ACAR
69,26200
BAġARISIZ
12
PYA63
ĠBRHĠM MALAġTEPE
68,49150
BAġARISIZ
13
1X2REF
RECEP KÖÇ
68,20450
BAġARISIZ
14
08492A
BERNA UÇKAN
67,65200
BAġARISIZ
15
0V701L
GÜRCAN GÜRBÜZ
66,82750
BAġARISIZ
16
0R9257
AHMET AKSOY
64,33150
BAġARISIZ
17
WQG6Z2
EMRULLAH ABAY
64,28500
BAġARISIZ
18
J86XVJ
NECĠP KAYGISIZ
63,64290
BAġARISIZ
19
1918F1
ġERĠFE ZÜLAL KASIMOĞLU
63,59850
BAġARISIZ
20
4P5CW9
FATĠH DOĞAN
63,19700
BAġARISIZ
21
1UK4N0
TARIK ZĠYA YĠĞĠT
62,66050
BAġARISIZ
22
64D9RJ
ĠLYAS YEġĠL
62,13000
BAġARISIZ
23
AV0X26
MERVE AKSOY
61,53450
BAġARISIZ
24
6Q7M1Z
ĠHSAN ASA
61,46000
BAġARISIZ
25
HX7G7W
ELVAN ÖZDOĞAN
60,62550
BAġARISIZ
26
UX592J
DĠLER KAYA
59,14750
BAġARISIZ
27
WPDH34
NĠYAZĠ ġĠMġEK
59,02100
BAġARISIZ
28
YB0GEF
HALĠSE ġENTÜRK
58,72550
BAġARISIZ
29
8A9Y8M
SEFA SARI
58,06450
BAġARISIZ
30
7TAPBS
AYġENUR DĠRĠSAĞLIK
57,72650
BAġARISIZ
31
UCP8E2
AYġE AKKAYA
57,37700
BAġARISIZ
32
P2J0C6
SERDAR YILMAZ
56,96300
BAġARISIZ
33
1X92RF
MEHMET METĠN
56,17150
BAġARISIZ
34
464MR3
OĞUZ DOĞAN
55,77650
BAġARISIZ
35
AZ87VD
EMEL ATĠLA
55,46150
BAġARISIZ
36
J4507S
GAMZE FATMA ÇETĠNKAYA
55,39900
BAġARISIZ
37
53R66N
YUSUF YAVUZ
55,14800
BAġARISIZ
38
CJ50GP
ALĠ ÇELĠK
54,60800
BAġARISIZ
39
ADEKAV
PERĠHAN YILMAZ
54,54450
BAġARISIZ
40
HU888N
HASAN DUYAR
53,52000
BAġARISIZ
41
3QE12K
MEHTAP TOPTAġ
53,18950
BAġARISIZ
42
WJX8J6
HÜLYA OK
52,81650
BAġARISIZ
43
71JNEF
EġREF GEZER
52,56800
BAġARISIZ
44
4YM9P0
REYHAN KARAKOÇ
52,49450
BAġARISIZ
45
27GT9C
HÜSEYĠN ÇALIġKAN
48,23900
BAġARISIZ
46
FBYWL8
GÜRCAN YILDIZ
47,77440
BAġARISIZ
47
17O830
ZAFER ÇAKMAKCI
45,12100
BAġARISIZ
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI / OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ
YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
YERLEġME SONUÇLARI
SN.
BaĢvuru No
Adı Soyadı
BaĢarı
Durumu
Puanı
1
5PT64Z
MUSTAFA EROL
79,43200
BAġARILI
2
Q9SGGJ
MUSTAFA ÖZTÜRK
79,25600
BAġARILI
3
63B2JZ
ADEM ALGAN
78,84900
BAġARILI
4
4J9962
ÇAĞDAġ ÇETĠNKAYA
76,58450
BAġARILI
5
57LB30
ADEM TOY
76,17550
BAġARILI
6
LR5VBC
SEZAĠ AKTAġ
74,65800
BAġARILI
7
Z9HXQV
KADRĠYE AKAYILDIZ
73,88150
BAġARILI
8
OM48EX
BERRA BAYPINAR
73,73900
BAġARILI
9
E8AMB6
FATMAGÜL SOYLU
73,05900
BAġARILI
10
464AR2
MEHMET AKĠF BĠÇER
72,30550
BAġARILI
11
W20M9G
FĠRDEVS AĞAOĞLU
65,97500
BAġARISIZ
12
31VUZ9
HATĠCE MERVE TANIġž
65,13150
BAġARISIZ
13
45A79F
ġULE ELMALI
65,13150
BAġARISIZ
14
ARRW38
AHMET GENCER
63,65200
BAġARISIZ
15
36BXXE
EMRE YILDIZ
63,59800
BAġARISIZ
16
96W142
MEHMET ALTINTOP
63,12350
BAġARISIZ
17
1FCY6E
ELĠF ÖZSARI
63,09100
BAġARISIZ
18
565759
HAZAL POYRAZ
62,99150
BAġARISIZ
19
4R0GTR
KEVSER ER
62,03500
BAġARISIZ
20
9MWYE5
GÜRSEL BAġBEY
62,03500
BAġARISIZ
21
58MVWR
MELTEM DÖNMEZ
61,82050
BAġARISIZ
22
4K1PK1
MAHMUT ÜNALDI
61,82050
BAġARISIZ
23
VV9959
EZEL GÜNAY
61,61000
BAġARISIZ
23
2V47SJ
SÜMEYYE BAġTÜRK
61,31450
BAġARISIZ
25
AQO7GC
TUĞBA AKDEMĠRCĠ
60,84150
BAġARISIZ
26
XQCQVE
EBRU ÖLMEZ
60,66450
BAġARISIZ
27
1U2V56
RAZĠYE YILDIRIM
59,13400
BAġARISIZ
28
L4Z3YP
MUKADDER ÇEVEN
58,52250
BAġARISIZ
29
8B08PQ
FATĠH ARI
58,52250
BAġARISIZ
30
953TV6
KÜBRA TÜRKEN
57,90150
BAġARISIZ
31
36ADKD
LAYĠKE GÜLSÜM ÇEVĠK
56,24150
BAġARISIZ
32
FAQSC1
UFUK EMRE SARI
56,24150
BAġARISIZ
33
HVK21U
HATĠCE MERVE ÖZASLAN
54,92550
BAġARISIZ
34
41C4QF
ĠPEK BULDAÇ
54,28600
BAġARISIZ
35
RPTO9A
FUNDA OKTAY
53,18450
BAġARISIZ
36
BNCTMR
CĠHAT CENGĠZ KARACA
53,12050
BAġARISIZ
37
322RUJ
HAVVA NUR KALKAN
52,75950
BAġARISIZ
38
6XFQ0O
SEZĠN YAVAġž
52,01850
BAġARISIZ
39
1YGZ9F
FAZĠLET KARAGÖZ
51,69500
BAġARISIZ
40
65QF3M
ALĠ ERDEM LOĞOĞLU
50,96200
BAġARISIZ
41
KNUF1B
NAZMĠYE BÜġRA SEZER
50,50250
BAġARISIZ
42
YX1V6M
TEMEL ASLAN
49,07750
BAġARISIZ
43
5BR4NU
TAYFUN OKUR
49,04250
BAġARISIZ
44
VNYSK4
GÜL ġAHĠN
48,40000
BAġARISIZ
45
QW6K4F
ENFAL GÖVEN
48,23150
BAġARISIZ
46
SSTL4Y
MUSTAFA EMRE YAVUZ
48,19000
BAġARISIZ
47
G3W325
ĠSMAĠL TURGUT
47,15800
BAġARISIZ
48
7MM9L6
MUHAMMET YALÇIN
46,11050
BAġARISIZ
49
PD3999
BÜġRA KULA
45,85400
BAġARISIZ
50
73LMA5
EMĠNE KAMALI
45,11500
BAġARISIZ
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI / FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ
YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
YERLEġME SONUÇLARI
SN.
BaĢvuru No
Adı Soyadı
BaĢarı
Durumu
Puanı
1
LPV4RA
SELĠN ĠBĠġ
85,86300
BAġARILI
2
HOQ14O
ZELĠHA CEYLAN
72,98000
BAġARILI
3
BBJY9D
AYġE KANAR
72,20750
BAġARILI
4
N1177Z
GÖKHAN GÜNAY
71,28550
BAġARILI
5
16Y2Z7
FATMA GÜL ÖZTÜRK
69,34150
BAġARILI
6
N6SMS0
BÜġRA SEZEN
69,03700
BAġARILI
7
9P9CTN
MÜJGAN YALÇIN
68,84200
BAġARILI
8
XW85KV
SEDA OSMANOĞLU
68,58300
BAġARILI
9
6AXY23
ĠLYAS TÜKMEN
66,49650
BAġARILI
10
9MH3Y7
TUĞBA KASAP
65,29000
BAġARILI
11
NJOP9Q
ġEREF SĠVRĠ
64,85900
BAġARISIZ
12
U55TUO
SAFĠYE BĠLDĠRĠCĠ
60,24050
BAġARISIZ
13
V67SW3
FATĠH ERTAġž
60,21300
BAġARISIZ
14
10ETO6
DOĞAN AYKURT
59,59950
BAġARISIZ
15
5P6032
FEHMĠ SÜRÜCÜ
57,79650
BAġARISIZ
16
4Q304M
MUSTAFA ÖZTÜRK
55,22800
BAġARISIZ
17
13LF83
SÜLEYMAN DEMĠR
52,78400
BAġARISIZ
18
71U7R4
ġENAY KURTULDU
52,27550
BAġARISIZ
19
Y0XD9B
HATĠCE AYYILMAZ
51,66850
BAġARISIZ
20
FJ77FF
GAMZE DOĞRU
51,00550
BAġARISIZ
21
T9TDP2
FULYA GÜLEÇ
50,71300
BAġARISIZ
22
H6PERS
YETER DOLGUN
50,34500
BAġARISIZ
23
B1H787
MURAT TAġKAY
49,49900
BAġARISIZ
24
XG8E82
ERSOY ULUSOY
49,46650
BAġARISIZ
25
TQ2BP1
NURġEN ERDOĞAN
48,67850
BAġARISIZ
26
F2URZ6
FEYYAZ ÖZEL
48,29250
BAġARISIZ
27
39M79Q
SAĠT BOZKURT
45,21300
BAġARISIZ
28
75B432
DURSUN SÖNMEZ
39,52600
BAġARISIZ
29
JKY73K
HĠLAL AK
38,75750
BAġARISIZ
TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI / TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ
YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
YERLEġME SONUÇLARI
SN.
BaĢvuru No
Adı Soyadı
BaĢarı
Durumu
Puanı
1
1YRG6M
2
ÖZLEM PEKER ERBEY
70,02000
BAġARILI
82410A
MEHMET ONUR KÖKSAL
69,68650
BAġARILI
3
SH35H7
CEMAL MEMĠġ
69,55850
BAġARILI
4
O2KS9E
TUĞÇE HABUK
69,29950
BAġARILI
5
27EZ37
ÇAĞRI BARIġ AYDIN
67,53500
BAġARILI
6
3YER64
DUYGU DAĞLI
65,61550
BAġARILI
7
TGQWZ1
ĠSMAĠL TERZĠ
63,66250
BAġARILI
8
D64765
ERKAN GÖKÇE
63,27950
BAġARILI
9
GO5Z1X
SÜMEYRA DEMĠRKAYA
63,14200
BAġARILI
10
811209
ÇAĞRI BATLURALKIZ
62,40250
BAġARILI
11
OUNM6H
ALĠ ALABAġž
62,25450
BAġARISIZ
12
6KE64J
DENĠZ ÖZER
62,16550
BAġARISIZ
13
XW6179
MEHMET ÇELĠK
62,15370
BAġARISIZ
14
HRX9BN
BÜġRA UYGUNOĞLU
62,06700
BAġARISIZ
15
5KMOM5
ABDURRAHMAN EġSĠZ
61,66050
BAġARISIZ
16
H05L4X
GÖKSEL ÖGEDAY
61,54650
BAġARISIZ
17
T219CT
VOLKAN ULU
59,74500
BAġARISIZ
18
004MZV
MEHMET TOKTAġž
59,36250
BAġARISIZ
19
V87BS8
ARĠF ALTINKAYA
59,14290
BAġARISIZ
20
11U223
ENGĠN KESKĠN
57,85800
BAġARISIZ
21
G80RVR
MUSTAFA KARAARSLAN
57,80350
BAġARISIZ
22
LVES85
SÜLEYMAN CENKUĞUR
57,72350
BAġARISIZ
23
207F7J
SĠNEM BUKET EROL
56,47000
BAġARISIZ
24
U0O049
ELĠF YILDIRIM
56,38250
BAġARISIZ
25
XHX7Y2
VOLKAN ġENEL
55,86000
BAġARISIZ
26
797XZ8
MUSTAFA TOPUZ
55,48000
BAġARISIZ
27
G463KN
HATĠCE ÖZDĠL
54,29600
BAġARISIZ
28
2M7QX8
AHMET YURDALAN
53,53800
BAġARISIZ
29
2QS8K6
ASUMAN ERTUGRUL COSTE
53,15150
BAġARISIZ
30
46DGHR
UTKU ARSLAN
52,81350
BAġARISIZ
31
R910K7
AYFER YILDIZ
52,55000
BAġARISIZ
32
UD51D0
UĞUR KÖSECĠOĞULLARI
52,42500
BAġARISIZ
33
VK6O1V
MUHAMMED EMĠN ÖZBEY
52,23800
BAġARISIZ
34
71T5JS
AYġE KAYA
52,00100
BAġARISIZ
35
C0H105
ÖZKAN AYKAN
51,99100
BAġARISIZ
36
15CXG9
AZĠME ġĠMġEK
51,88900
BAġARISIZ
37
BJ5L8C
AYġE TESLĠM
51,58850
BAġARISIZ
38
010LF8
TUĞBA KAVAKLI
51,47750
BAġARISIZ
39
OQ63H4
YASEMĠN KESKĠN
51,21900
BAġARISIZ
40
4H98H2
ÖZGÜR ÖZKAN
51,11700
BAġARISIZ
41
0DB5T2
AKĠF MINGIR
50,67350
BAġARISIZ
42
4BUZ1E
ÖMER EREL
49,32200
BAġARISIZ
43
N8HM98
ġAHĠN ġAHĠN
48,60550
BAġARISIZ
44
PG1L0A
MĠRCAN ÖZLEBLEBĠCĠ
48,48700
BAġARISIZ
45
U39L1A
FATĠH ÖZTÜRK
48,34000
BAġARISIZ
46
17LWF2
ÖZGÜR ALTUN
48,05500
BAġARISIZ
47
QBTFZB
HAYATĠ AKARSU
46,94450
BAġARISIZ
48
X2C35Z
MERVE ÇAPKULAÇ
46,16000
BAġARISIZ
49
GD2SUT
SERDAR ÇETĠN
44,04600
BAġARISIZ
50
XDL6H8
MURAT ÖZLÜGÜL
41,63450
BAġARISIZ
Download

Gerekli belgeleri eksik olan öğrencilerin kayıtları kesinlikle