Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Eğitime
Başlayabilmesi İçin,
For Candidates Granted The Right to Register
to Start Their Education:
(1) Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime
başlayabilmesi için bu hakkı kazandıkları yıldaki
Türkçe düzeylerinin üniversitemiz bünyesindeki
Karaelmas (TÖMER) tarafından yapılacak
Türkçe dil sınavından veya diğer kurum ve
kuruluşlardan alınan ve denkliği Karaelmas
(TÖMER) tarafından onaylanan Türkçe Dil
Yeterlik belgeleri ile başarılı olduklarını
belgelemeleri gerekmektedir. Türkçe düzeyi
yetersiz olanlar ise, izinli sayılacakları 1 (bir) yıl
içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye
çıkarmakla yükümlüdürler. İzinli olan adayların,
kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden eğitimöğretim yılı basında kayıt süresi içerisinde
Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu Dil
Merkezinden veya YÖK tarafından kabul edilmiş
Türkçe eğitimi veren merkezlerden alınan ve
adayın başarılı olduğunu ispatlayan bir belgeyle
belgelemeleri gereklidir.
(1) For candidates who got the right to be
registered to be able to start their education, they
must obtain proof of their Turkish language
proficiency by passing the Turkish language
proficiency exam held by Karaelmas TOMER
which is a foundation of our university or obtain
valid exam scores from other foundations whose
equivalency has been approved by Karaelmas
TOMER. Candidates whose levels of Turkish
language proficiency are not sufficient have to
reach a sufficient level of Turkish language
proficiency during the one year they will be
given permission. The candidates who have been
given permission have to present proof of their
Turkish language proficiency within the year
following the one they gained the right to be
registered with proof of success from Language
Centers or centers providing Turkish language
education which are approved by YOK (Council
of Higher Education).
(2) Students who have got the mark indicating C1
level according to Common European
Framework of Reference for Language
Framework (CEFR) from the exam held by
TOMER (Research and Application Center for
Turkish Education) or marks A or B from exams
conducted by other foundations whose
equivalency have been approved by TOMER are
considered successful
(3) Evaluation of level of Turkish Language
Proficiency:
a) Level (A): Level of Turkish language
proficiency is sufficient. Can be registered to the
program where he obtained the right.
b) Level (B): Level of Turkish language
proficiency is not sufficient, however can be
improved. Can be registered to the program
where he obtained the right on condition that he
takes Turkish course. The student must present
proof of his Turkish language proficiency at
Level (A/B) at the beginning of the third
academic year the latest.
c) Level (C): Level of Turkish language
proficiency is insufficient. They must take
Turkish courses. Students in this situation must
present proof of their Turkish language
proficiency at Level (A/B) by the beginning of
their third academic year the latest.
(4) The Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) equivalents of
Karaelmas
TOMER
Turkish
Language
Proficiency are provided below.
(2) TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi) tarafından yapılmış Türkçe
diploma sınavı sonuçlarında Avrupa Dil
Portfolyosu (ADP) dil düzeylerine göre C1
düzeyinde veya diğer kurum ve kuruluşlardan
alınan ve denkliği TÖMER tarafından onaylanan
Türkçe Dil Yeterlik belgelerindeki Türkçe sınavı
sonuçlarında A ve B düzeyinde olanlar başarılı
sayılırlar.
(3) Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:
a) (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir.
Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
b) (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli
değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak
şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı
yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim
yılının başına kadar Türkçe düzeyini (A/B)
düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.
c) (C) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir.
Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en
geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına
kadar Türkçe düzeyini (A/B) düzeyine
yükselttiğini belgelemelidir.
(4) Karaelmas TÖMER Türkçe Dil Yeterlilik
Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil
Yeterlilik Düzeyleri (ADP) karşılıkları aşağıda
belirtilmiştir
TÜRKÇE DİL
YETERLİLİK DÜZEYİ TURKISH LANGUAGE
PROFICIENCY LEVEL
ADP TÜRKÇE DİL
YETERLİLİK DÜZEYİ CEFR TURKISH
LANGUAGE
PROFICIENCY LEVEL
A
C1
B1
B2
B2
B1
C
A2
C
A1
AÇIKLAMALAR EXPLANATIONS
Türkçesi yeterli
Turkish is proficient
Türkçesi kısa zamanda yeterli
duruma gelebilir
Turkish can be proficient in a
short time
Türkçesi yetersiz
Turkish level is not sufficient
Türkçesi hiç yok
No Turkish at all
Download

Yurt Dışından Kabul Edilecek Ek Yerleştirme Türkçe Dil Yeterlilik