TARİH BİLİMİ

D
Tarih bilimi “ doğa olaylarını ” incelemez. ……

Tarih; yaşanmış olayları incelediğinden deney ve gözlem
yöntemini kullanabilir. ………
Y

Tarihi olaylar incelenirken bugünün koşulları esas
alınmalıdır. ………
Y

Toplumların takvimi kullanmasında genel olarak
D
ekonomik uğraşlar etkili olmuştur. ……

Kendisi dışında diğer toplumlarında ihtiyaçlarına cevap
D
verebilecek gelişmeler evrensel özellik taşır. ……

Tarihi olaylar arasında sebep- sonuç ilişkisi kurulması
D
gerekir. ………

Olayların geçtiği yerde inceleme yapılması, daha verimli
D
sonuç alınmasını sağlar. ………

Miladi takvim, hicri takvimden daha önce kullanılmaya
D
başlamıştır. ………

Miladi takvimin yıl gün sayısı hicri takvimin yıl gün
sayısından daha azdır. ………
Y

Tarih araştırmalarında kullanılacak belgelerin güvenilir
olup olmadığını ortaya çıkarmak için iç ve dış tenkit
yöntemi kullanılır. ……
D

Bir tarihçinin tutarlı olması aynı zamanda eserlerinin de
doğru olduğunu gösterir. ………
Y

Dünyanın bilinen ilk sanat eserleri mağara resimleridir.
………
D

Tarihin sınıflandırılmasının temel nedeni araştırma ve
D
öğretilmesini kolaylaştırmaktır. ……

Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde kronolojiden
Y
yararlanılır. ………

Tarihte güneşe dayalı ilk takvimi kullanan Mısırlılar’dır.
D
………

Takvim hazırlayan toplumlar astronomi alanında gelişmişD
tir. ………

D
Tarihi bilgiler kesin değildir. ………

D
Tarihi olayların birden fazla nedeni ve sonucu vardır. ……

D
Bir yerde sınıflar varsa orada eşitlik yoktur. ……

Tarihe bilimsellik kazandıran olayları, neden ve sonuç
D
ilişkisi içerisinde almasıdır. ………
Oscar Wilde

Türklerde kullanılan başlangıcı olmayan tek takvim On İki
D
Hayvanlı Türk takvimidir. ………

Tarihin sınıflandırılmasının temel amacı deney ve gözlem
Y
yapmayı kolaylaştırmaktır. ………

Tarihin diğer bilimlerle ortak yanı olayları neden- sonuç
D
ilişkisi içinde ele almasıdır. ………

Filoloji araştırmalarında paleografya ve epigrafya
D
biliminden yararlanılır. ……

Kavimler Göçü, İstanbul’un Fethi ve Fransız İhtilali gibi
olaylar çağ değiştiren gelişmeler olarak kabul edilmişlerD
dir. ……

Tarihin çağlara ayrılmasının amacı tarih araştırmalarını
ve öğretimini kolaylaştırmaktır. ……
D

Sosyal bilimler, insanın faaliyetlerini ve bu faaliyetler
sonunda ortaya çıkan sonuç ve eserleri açıklamaya çalışır.
D
……

Sosyal Antropoloji, toplumların kültürlerinin başlangıD
cından günümüze kadar olan gelişmeleri inceler. ……

Celali Takvimi Babür Devleti tarafından da kullanılmıştır.
D
……

IX. yüzyılda yaşamış olan Taberi, İslam tarih yazıcılığını
hikayeci bir anlatımdan kurtarmıştır. ……
D

Osmanlı Devletinde Vakanüvislerden önce olayların kayD
dını şehnameci adı verilen görevliler tutmuştur. ……

Günümüzdeki olayların açıklanmasında geçmiş, önemli bir
yere sahiptir. ……
D

Y
Olay, Olguya göre daha soyut ve geneldir. ……

Y
Sosyal bilimler ve Fen bilimlerin yöntemleri aynıdır. ……

Tarihi bilim haline getiren araştırıcılığı ve sorğulayıcılıD
ğıdır. ……

Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen kaynaklar Birinci
Y
elden kaynaklardır. ……

Terkip, bilgi ve verilerin sınıflandırılıp tahlil ve tenkitlerinin yapılmasından sonra bir araya getirildiği aşamadır.
……
D

İbraniler M.Ö. 3761 Yaratılış Yılını takvimlerine başlanD
gıç almıştır. ……

Y
Hz. İsa’nın doğumu çağ açıp kapatan bir olayıdır. ……

D
Celali Takvimi Büyük Selçuklulara aittir. ……

Y
Ay yılı takvimi ilk kez Müslümanlar kullanmıştır. ……

Tarihsel olaylarda empati kurmak gerçeklerden
uzaklaşmamıza neden olur. ……
Y

Y
Tarihçi olayları incelerken nedenden sonuca gider. ……

Belge olmadığı durumlarda sonuçtan nedene gitmek de
D
olayı açıklamamıza yardımcı olabilir. ……

Aynı belgeyi inceleyen farklı tarihçilerin farklı sonuçlar
D
çıkardığı görülebilir. ……

Günümüze yaklaştıkça belge sayısı azalır. ……
Y

Y
Tarihi bilgiler değişmez. ……



Y
Hicri takvim güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. ………
Yeni belgeler ve bilimsel gelişmeler mevcut tarihi bilgiyi
Y
etkilemez. ……
Y
Olaylar genellik ve süreklilik gösterir. ……

Türkiye 1926’dan itibaren Hicri Takvimi kullanmaya
Y
başlamıştır. ……

12 Hayvanlı Türk Takviminde aylar sayılarla belirtilmişD
tir. ……

Y
Her yeni bulunan belge tarihi bilgilerimizi değiştirir. ……

Tarihçi ‘’kim’’ sorusundan çok ‘’neden’’ sorusunun cevabını
D
arar. ……

Tarihi olaylardan ders çıkartmak, milli ve ahlaki
değerleri benimsetmek için yapılan anlatım tarzına
Y
Kronik Tarih Yazıcılığı denir. ……

Osmanlılardaki Vakayinameciliğin karşılığı Avrupa’da
D
Kronik yazarlığıdır. ……

Antropoloji bilimi insan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen
bir bilim dalıdır. ………
D

Türklerin kullandıkları ilk takvim 12 Hayvanlı Türk
D
takvimidir. ………

Tarihi olaylarla ilgili kural koymak, genelleme yapmak
D
mümkün değildir. ………

Tarihi zamana, mekana ve konuya göre ayırarak yapılan
sınıflandırmalar tarihin incelenmesini kolaylaştırmakla
D
birlikte bütünlüğünü bozmaktadır. ………

Tarihi olayların sınıflandırılması tarih araştırmalarını ve
tarih öğretimini zorlaştırır. ……
Y
Download

Slayt 1