03.00/1907
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 23.06.2014 - 129
Karar Tarih ve no : 23.06.2014 - 2545
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Olucak Köyü, Taşlıseki Tepe Mevkii’nde tespit edilen
Taşlıseki Tepe Mevkii Örenyeri’nin I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin
hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği
Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 14.02.2014 tarih, 16586271-169/537
sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği
yazılar; 19.06.2014 tarih, 4283 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı
paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Olucak Köyü, Taşlıseki Tepe Mevkii’nde tespit edilen
Taşlıseki Tepe Mevkii Örenyeri’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece
Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/10.000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve
sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit
sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak
Kurulumuza iletilmesine; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün, 658 sayılı îlke Karan’mn ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve Kurulumuzdan
izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Başkan Yardımcısı
M. Zeki ÇİTÇİ
Başkan
Doç. Dr. Feriştah ALANYALI
İM Z A
İM Z A
Üye
Doç. Dr. Rahmi ERDEM
Üye
Hasan ÜNVER
İM Z A
İM Z A
Üye
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
Üye
Bekir KARABAĞ
Uye
Doç. Dr. İ. Tunç SİPAHİ
İM Z A
İM Z A
İM Z A
Uye
Neriman GÜL ALBAY
Afyonkarahisar Valilik Tem.
Uye
Mevlüt ÜYÜMEZ
Afyonkarahisar Müze Müd.
İM Z A
İM Z A
*
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ Ü.K.V.K.E.
T Ü R K İY E
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İL İ:
A F Y O N K A R A H İS A R
İL Ç E : M E R K E Z
M A H A L L E .K Ö Y O lu c a k Köyü
Taşlıseki Tepe M evkii
PAFTA
SİT
ENVAN TER Nu.
HARİ TA NO:
ADA
PARSEL
ADI: OLUCAK KÖYÜ TAŞLISEKİ TEPE MEVKİİ ÖRENYERİ
Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Olucak Köylünün yaklaşık 4,5-5 km doğusunda Taşlıseki Tepe
Mevkii’nde bulunan, ciddi ölçüde tahrip edilmiş küçük boyutlu bir Tunç Çağı höyüğü ile höyüğün yaklaşık 150-200 m
güneyinde tespit edilen ve Klasik Dönemlerde kullanıldığı anlaşılan bir yerleşim alanından oluşan örenyeridir. Büyük
Tepe olarak adlandırılan Klasik Dönem yerleşimi üzerinde büyük ölçekli temel taşları gözlemlenebilmektedir.
C EN EL T A N IM :
ŞİMDİKİ TEHLİKELER: Kaçak kazılar ve tarımsal faaliyetler sonucu oluşabilecek tahribatlar.
ŞİMDİKİ DURUMU: Höyük üzerinde büyük ölçekli bir kaçak kazı sonucu oluşmuş yoğun tahribat mevcuttur.
S ¡T POTANSİYELİ: Arkeolojik Sit.
KOKUMA DERECESİ:
1. (Bir) ve III. (Üç) Derece
Arkeolojik Sit.___________
H A Z IR L A Y A N L A R
Ş İM D İK İ K O R U M A :
Korumasız
Özkan ASLAN
ÖNERİLEN KORUMA: Yerel Yönetimlerce Korunması.
¡ YAYIN D İZ İN İ:—
Mevlüt ÜYÜMEZ
KONTROL EDEN:
Mevlüt ÜYÜMEZ
KURUL ONAYI:
GÖZLEMLER:
REVİZYON:
HARİTA VE FOTOĞRAFLAR:
1
T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
..^e
,
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜÖl}„J>, |
SKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUN''
23.06.2014 TARİI
life « ,
yır v
/\
Arkeohg^y
.A koORDİNîS^ÂR \
Kii ç u k ^ T ; | ;
\ -
264500.-413^3^14
2 ^7 W & # 7 ? 3
¡3 ¿64555! 4 3 ^ 6 5 3
.S; ^ 6 4 4 ^1 * ^ ^7 7 3 {
n
.
•4 T.C.
] k ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLI©!
a
a
' v
* |* H ...
K Ü L J Ü R V A R L IK L A R I V E M Ü Z E L E R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
' .- j f l ESKİSEmR KÜLTÜR VARLIKLARINI.KÖRÜM A^BÖLGE KURULU’NUN / Y \ &
V ■ M j f lJ & Z lîO ğ A .'23106.2014 TA k lti^ 254^1 AYILI KARARI i * \
f ¿ ij\
" J m v k .lf
'*'•
«
^ ¡ g rS B » W * • '■ * / f
ı;- ,J r:,\
J
\
264390^31331^
' 264419 4Î13407
264496 4313,477
264560
43İ2432 yj
264560 4313432
t 264587 *4313344
J
264570 4&T3E24-..¿264510 4 3 ^ 1 5 8
O
CAiHC «AHAİm
264415
0 ÂCl
"♦/ h'-'R' .mğ$
t IUDdfefee
Î.4V09M 13746'
*S
4.J
j'- A '^ 64706Sİ4313415
Geographic Coordinate System:GCS_European_1
Datum:D^European_1950 ED_1950_UTM_Zone_J
A FY î TkJKARAHİRAR M lV R M O n flR I i'lfti'l
m
m
m
¡ H R B
JJISAR ILI MJERJ
ECİ TEPE \I E \ Kİ
(BİR) J)L RE ÇE A
z il ç e s i o l u ç a k k ö y ü
kLOJIK Sİ
.ÜC)L()JİK SfT SI NIRI
7
: I. *
A» '•'Üiıi-S
'• i
mrf&m
*^$33
, ,-.,,y
i WXf-W,
«8®
f ■; 8 B H
Îrğ i
«
>
j
İ
- > |1
İÜ İİM ^ M İ
H ■ vm m m
kültür^ Ar
SKj^EHTRmiUTÜ
Afyonkarahisar. Merkez’İlçesi. Olııeak Köyü.
Taşlıseki Tepe Mevkii örenyeri
I.(Bir) Derece Arkeolojik Sil Sınırları
III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit Sınırları
.'••!■'
—
_
i*'•'*.•••■'
Download

Afyonkarahisar Olucak Köyü Taşlıseki Tepe mevkii Örenyeri 1.ve 3