15.09.2014
Sayın Akademisyen,
Sürdürülebilir gelişmeyi gözeten; Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, net katma değerini
kendi beyin gücüne dayanarak arttırabilen bir TÜRKİYE oluşturmak bu ülke vatandaşı olan herkesin vazifesidir. Bir
ülkede ekonomik büyümenin sürekliliği o ülkenin teknoloji üretimine bağlıdır. Teknoloji üretimi; ülkelerin tasarım,
yenilik, AR-GE çalışmaları, maddi kaynak gibi birçok etkiye bağlı olmakla birlikte, burada en önemli faktör yetişmiş,
eğitimli ve yetenekli genç insan gücüdür.
Bazı ülkeler; yetenekli gençlere bilimi sevdirmek ve onları bilim dünyasına kazandırmak için bilim şenlikleri,
yarışmalar, bilim yaz okulları ve kampları gibi bilimsel etkinlikler düzenleyerek, bilimsel faaliyetlere olan merakın
artırılmasına uğraşmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kurumsal olarak “bilim merkezleri” kurmaktır.
Bu merkezler, aynı zamanda her yaştan, farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve
teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi hedefler. Deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren
bilim merkezleri, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ederek bilim ve
teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlar. Bilim merkezlerinde verilen eğitim programlı eğitime
alternatif değildir. Ayrıca, değişik ülkelerde kurulmuş olan bilim merkezleri, kuruldukları bölgeler ve çevresinde ilgi
odağı olmaktadır. Bu sayede, insanlara bilimin eğlenceli yüzü gösterilmekte ve bilime olan ilginin hızlı bir şekilde
artmasına yardımcı olunmaktadır.
Bilim ve Teknoloji Merkezleri vasıtası ile toplumumuzun bütün fertlerinin bilim ve teknoloji ile
buluşmalarının sağlanması ve oluşturulacak olumlu etkiyle Türkiye’de bilim kültürünün gelişmesine katkıda
bulunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bilimi seven genç nesiller içinden AR-GE konusunda istekle çalışacak
bireylerin yetişmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda yola çıkmış bilim merkezlerinin geleceğini tartışmak için 2012 yılının mayıs
ayında ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu’nun ikincisini “EĞİTİM” ana
temasıyla bu yıl 7-8-9 Kasım 2014’de Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin organizasyonunda
Bursa’da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz.
Söz konusu etkinlikle ilgili ayrıntılar ekte ve www.bursabtm.org adresinde yer almaktadır. “2. Uluslararası
Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu”na katılımlarınızdan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Rıfat BAKAN
Sempozyum Koordinatörleri
Ekler:
1 – Sempozyum Etkinlik Açıklamaları
2 - Katılım Başvuru Formu
3 – Bildiri Yazım Kılavuzu
TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ SEMPOZYUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poster Sunumlarına doktora ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
Poster sunmak isteyen akademisyen ve araştırmacılarımız, 13 Ekim 2014 pazartesi günü mesai saati sonuna
kadar İngilizce öz (abstract) bölümü içerecek ve (70 cm × 100 cm) ebatlarına büyütülecek şekilde tek sayfa,
dikey A4 boyutunda, Arial 5–7 punto aralığında, PDF formatında oluşturmaları gereken posterleri
[email protected] e-posta adresine göndermelidirler. Posterleri kabul edilen katılımcılar 15 Ekim 2014
tarihine kadar bilgilendirilecektir.
Posterin arka fonu boş ve beyaz renkte olmalıdır.
Bu şekilde hazırladığınız posterler sempozyum kitabı olarak hazırlanacak etkinlik günü dağıtılmak üzere bir
kitap olarak basılacaktır.
Poster sunumlarınız merkezimizce (70 cm x 100 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde
kongre merkezine yerleştirilecek ve 3 gün kongre merkezinde kalacaktır.
Ayrıca sunumunu yapacağınız çalışmanın makalesinin sempozyum kitabında yayınlanmasını istiyorsanız, ekteki
"Bildiri Yazım Kılavuzu" ndaki esaslar çerçevesinde yazılmış, 8 A4 sayfasını geçmeyecek şekilde İngilizce öz
(abstract) içeren makalenizi MS Word formatında 13 Ekim 2014 tarihine kadar bizlere iletmeniz
gerekmektedir.
Proje Yöneticisi / Sorumlusu
Üniversite / Araştırma Kurumu
Bölüm
Adres
Tel
Faks
E-posta
:
:
:
:
:
:
:
7-8-9 KASIM 2014
ULUSLAR ARASI KATILIMLI
2. TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ SEMPOZYUMU
KATILIM BAŞVURU FORMU
1) KATILIMCI KİMLİK BİLGİLERİ:
Adı Soyadı
Unvanı
Üniversite/Ar-Ge Kurumunun Adı
Fakülte ve Bölümü
Uzmanlık Alanı
Adres
Telefon-cep telefonu
Faks
Web adresi
E-posta
TARİH:
TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ SEMPOZYUMU
BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU (Kitap Basımı İçin)
GENEL KURAL
Katılımcılar; organizasyon sahibinin sempozyuma sunulan tüm bildirileri, katılan bildiri sahibinin ismini
belirterek kullanma hakkına bedelsiz olarak sahip bulunduğunu, bu hakları devretmeyi şimdiden kabul ve
taahhüt ederler. Çalışmalarla ilgili olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata istinaden
üçüncü kişilerce yöneltilebilecek her türlü talebin muhatabı bildiri sahibi olup bu konudaki tüm hukuki
sorumluluk katılımcıya aittir. Organizasyonu yüklenen kurumlar ve bağlı şirket ve iştiraklerine hiçbir
sorumluluk yükletilemez.
GENEL YAZIM KURALLARI
Çalışmada yer alan tablolar, şekiller ve denklemleri ile diğer matematiksel anlatımlar bilgisayar ortamında
oluşturulur. Çalışma A4 standardındaki (21 x 29.7 cm) kağıt boyutu için hazırlanacaktır. Fotoğraf veya
renkli şekillerin tarayıcı ile bilgisayar ortamına alınması gerekir.
Yazı Karakteri ve Niteliği
Projede tek tip yazı karakteri ve boyutu kullanılmalıdır. Bunun için sadece“11 pt (punto) yazı boyutunda
ARIAL”, yazı karakteri kullanılmalıdır. Harf büyüklüğü, tablo ve şekil içinde zorunlu olunduğu durumlarda
8 pt yazı boyutuna kadar küçültülebilir. Dipnotlar için 10 pt yazı karakter boyutu kullanılır.
Yazım dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler sadece başlıklarda kullanılır. Virgülden sonra bir,
noktadan sonra iki karakter boşluk bırakılır. Ayrıca nokta, virgül, noktalı virgül, üst üste iki nokta ilgili
kelimenin hemen ardından boşluk bırakılmadan konur. İki noktadan sonra bir açıklama beklenirken,
noktalı virgül ise iki ayrı fikri bağlar. Bu kuralların yazımda uygulanması gerekir. Cümle sonunda eğer
parantez içinde bir anlatım veriliyorsa, nokta parantezden sonra konur (örneğin burada olduğu gibi).
Cümleye sayısal karakter ile başlanmaz.
Sayfa Düzeni
Bildiri sunumu için genel bir başlık sınırlandırması yoktur. Bununla beraber, aşağıdaki başlıkların olması
gerekmektedir.





Öz (Türkçe)
Abstract (İngilizce)
Giriş
Sonuç
Kaynaklar
Makale (Bildiri) Başlığı
Başlık Arial 14 punta ve BÜYÜK harfler ile sayfa ortalanarak koyu olarak yazılmalıdır.
Bildiri sahiplerinin isimleri de başlıktan sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak, 12 punta ile sadece ilk ismin ilk
harfi ve soyadın tamamı büyük harfler ile koyu olarak sayfa ortalanarak unvan kullanmaksızın
yazılmalıdır.
Bildiri sahiplerinin kurum bilgileri de isimlerden 1 satır boşluk ile Arial 10 punta ile sola yaslanmış normalitalik olarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar olduğu takdirde her biri numaralandırılarak birer satıra
yazılmalıdır.
Çalışmada, Şekil 1’dki gibi sayfanın sol kenarından 4 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarlardan
ise 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar, tablolar, şekiller ile A4 boyutuna katlanan şekiller de bu sınırlar
içinde kalmalıdır. Çalışma baştan sona yazım boyunca sola yaslanarak (left justified) şeklinde
yazılmalıdır. Satır sonuna sığmayan kelimede kesme yapılmaz.
1,3 cm
sayfa no
3 cm
5 cm
4 cm
Bölüm Girişi
2,5 cm
Cilt Kenarı
YAZIM
ALANI
3 cm
Şekil 1. Sayfa yazım düzenin şematik gösterimi.
Satır Aralıkları ve Düzeni
Çalışmada satırlar 1 pt aralıkla düzenlenmelidir. Ayrıca “Kaynaklar”, daki yazımlar, esas
yazımdaki tablo başlıkları ile şekillerin alt açıklamaları ve dipnotlar ise 1 pt aralıkta yazılır. Bir alt bölüm
başlığı altında en az bir satırlık yazı boşluğu bulunmalıdır.
Tablolar ve Şekiller
Çalışmasına konulacak çeşitli bilgilerin veya sayısal verilerin düzenli satır/sütün şeklinde
verilmesine “Tablo”adı verilir. Her tabloya bir numara verilir (Tablo 2.1). Numaradan sonra 1 nokta konur
ve 2 boşluk bırakılarak ilgili açıklayıcı başlık Tablo 2.1’ de görüldüğü gibi tablonun üstüne yazılır. Tablo
başlığı sayfa yazım alanı içinde tablo ile birlikte ortalanmalıdır.
Tablo 2.1. Kullanılan kumaş yapı özellikleri.
Kumaş
Tipi
A
Atkı Sıklığı
Çözgü Sıklığı
(atkı/cm)
(çözgü/cm)
26
36
2
Gramaj (g/m )
210
Atkı No
Çözgü No
(Nm)
(Nm)
30
50
Çalışmada yer alan her türlü resim, fotoğraf, grafik, harita, plan “Şekil” olarak adlandırılır. Her
şeklin bir numarası ve bir adı olmalıdır (Şekil 2.2). Çalışmada yer alan tüm tablo ve şekillere çalışma
yazılımı içerisinde “atıf” yapılması zorunludur. Buna göre dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda
sıralanmıştır:


Tablo ve şekiller yazım içerisinde ilk değinildikleri sayfa ya da ona en yakın sayfada sayfa düzeni
esaslarına uymak şartı ile yerleştirilmelidir.
Tablo ve şekiller numaralanırken önce yer aldıkları bölüm numarasına daha sonra da bölüm
içerisindeki sırası yazılmalıdır. Örneğin, Tablo 2.1, Şekil 2.2; Ekler içinde ise, Tablo A.1, Şekil A.1
gibi.



Çalışma içerisinde alıntı olan şekil ve tabloların tanımlayıcı yazılarında kaynak belirtilerek atıfta
bulunulur (bkz. Tablo 2.1).
Her tablo (başlığı ile) ve şeklin (şekil alt yazısı ile) alt ve üstünden en az 2 satır boşluk verilmesi
metinden ayırt edilmesini kolaylaştırır.
Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Çok sayıdaki tablo veya şekiller
gerektiğinde eklerde verilebilir.
Matematiksel anlatım: Denklemler, Bağıntılar, Formüller
Tüm matematiksel anlatımlara ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralandırma da
önce yer aldıkları bölüm numarası daha sonra da bölüm içerisindeki sırası yazılmalıdır: (1), (2).
Çalışmada verilen denklem veya bağıntı bir satırdan uzun değilse, sayfa düzeni içinde ortalanarak
yazılabilir; numaralar sağa yaklaşık verilir. Ortalanmış kısa bir denklem örneği (1) ile verilmektedir (Kanık,
1995).

Q  h A S (TA  TS )
(1)
Her türlü matematiksel anlatımla yazım arasında üstte ve altta birer boşluk bırakılır.
İÇERİK BİLGİLERİ
Genel Bilgiler
Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na ve Türkçe Sözlüğü’ne uyulur. Tezde
genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir. Tezde SI birimleri kullanılır.
Kaynaklar/Atıf
Okuyucuya kullanılmış olan kaynaklar veya atıfta bulunulan yazarları net bir şekilde
gösterebilmelidir.
Metinde,

Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde belirtilir.
Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu ...

Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve basım yılı parantez
içinde verilir.
En son çalışmalar (Pınar, 2003) uygulamanın ...

İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.
Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde ...

İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.
Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen ...

Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna
alfabetik bir karakter ilave edilir.
Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu ...

Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.
Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998, syf.153) ...

Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no belirtilir.
Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas 1998, syf.16)
Kaynaklarda,

Çalışmada faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının
basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak yazılır.

Kitap referansı için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN.
MERCER, P.A. ve SMITH, G., 1993, Private viewdata in the UK, 2
4567-890.

nd
ed., Longman, London, 123-
Dergilerdeki makaleler için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve (bölüm no), sayfa
numaraları.
EVANS, W.A., 1994, Approaches to intelligent information retrieval, Information processing and
management, 7 (2), 147-168.

Konferans bildirileri için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre Yeri,
Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları.
SILVER, K., 1991, Electronic mail: the new way to communicate, 9th International Online
Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.

Tezler için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı.
AGUTTER, A.J., 1995, The linguistic significance of current British slang, Thesis (PhD),
Edinburgh University.

Web sayfaları için gösterim
Yazarın SOYADI, ADI., Yıl, Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL [Ziyaret
Tarihi].
HOLLAND, M., 2002, Guide to citing Internet sources [online], Poole,
Bournemouth University, http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/
guide_to_citing_internet_sourc.html [Ziyaret Tarihi].
ULUSLARARASI KATILIMLI
2. TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ SEMPOZYUMU
7-8-9 KASIM 2014 – Bursa
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Düzenleyen Kurumlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi
&
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Download

Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, net