ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
KASIM/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
15.12.2014
AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı baĢvurusu için verilmiĢ olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye
alınmıĢ olup, eksik ve/veya yanlıĢ evrak tespiti olan baĢvuru sahipleri, eksiklikleri on iĢ günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir.
Eksik ve/veya yanlıĢ evrak tespiti olan baĢvurular için, eksikliklerin on iĢ günü içerisinde tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği
baĢvuru reddedilecektir.
Eksik ve/veya yanlıĢ evrak tespiti olmayan baĢvurular Teknik Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Sıra
No
BaĢvuru
No
BaĢvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
1
262669
Solargie Elektrik Enerjisi
Ür.San.ve Tic.A.ġ.
2
262674
3
Kurulu
Güç
(kW)
Kaynak
Türü
Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi
Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı
Mevkii 0 Ada 437 Parsel
1000
GüneĢ
GüneĢten Elektrik Enerjisi
Ür.San.ve Tic.A.ġ.
Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi
Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı
Mevkii 0 Ada 437 Parsel
1000
GüneĢ
262679
Yirmiüç GüneĢ Enerjisi
Ür.San.ve Tic.A.ġ.
Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi
Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı
Mevkii 0 Ada 437 Parsel
1000
GüneĢ
4
262680
Yirmidört GüneĢ Enerjisi
Ür.San.ve Tic.A.ġ.
Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi
Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı
Mevkii 0 Ada 437 Parsel
1000
GüneĢ
5
261157
Manazan Enerji A.ġ.
1000
GüneĢ
6
261168
Manazan Enerji A.ġ.
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Arpaç
Mevkii 0 Ada 915 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Arpaç
Mevkii 0 Ada 916 Parsel
1000
GüneĢ
Ön Değerlendirme Sonucu
Kira sözleĢmesinde araziyi kiraya veren
hissedarların imza beyannameleri
bulunmamaktadır. ÇED ile ilgili yazı 999kw
santral gücü için alınmıĢ olup, baĢvuru
1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kira sözleĢmesinde araziyi kiraya veren
hissedarların imza beyannameleri
bulunmamaktadır. ÇED ile ilgili yazı 999kw
santral gücü için alınmıĢ olup, baĢvuru
1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kira sözleĢmesinde araziyi kiraya veren
hissedarların imza beyannameleri
bulunmamaktadır. ÇED ile ilgili yazı 999kw
santral gücü için alınmıĢ olup, baĢvuru
1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kira sözleĢmesinde araziyi kiraya veren
hissedarların imza beyannameleri
bulunmamaktadır. ÇED ile ilgili yazı 999kw
santral gücü için alınmıĢ olup, baĢvuru
1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
7
261174
Manazan Enerji A.ġ.
8
261176
Manazan Enerji A.ġ.
9
261184
Manazan Enerji A.ġ.
10
261186
Manazan Enerji A.ġ.
11
261190
Manazan Enerji A.ġ.
12
261195
Manazan Enerji A.ġ.
13
261198
Manazan Enerji A.ġ.
14
261204
Manazan Enerji A.ġ.
15
261211
Manazan Enerji A.ġ.
16
261214
Manazan Enerji A.ġ.
17
262405
ReĢadiyeli ĠnĢaat San.ve
Tic.Ltd.ġti.
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Arpaç
Mevkii 0 Ada 917 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 929 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 929 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 929 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 933 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 933 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 933 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 947 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 947 Parsel
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer
Mevkii 0 Ada 947 Parsel
Karaman Ġli Kazım
Karabekir Ġlçesi Kazım
Karabekir Köyü Kızılkır
Mevkii 0 Ada 2456 Parsel
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
18
256830
Taysan Enerji San.ve
Tic.Ltd.ġti.
19
262726
Ġsmail Hakkı KARACA
20
262730
Hüdaverdi YARAR
21
247843
Yentes Elektrik Elektronik
En.ĠnĢ.Gıda Ġth.Ġhr.San ve
Tic.A.ġ.
22
247868
Komat ĠnĢaat Tem.Tic.ve
San.Ltd.ġti.
23
247851
Songül ÇAĞLAR
24
247857
Sevil ÇAĞLAR
25
247865
Zerrin ÇAĞLAR
26
244975
Çağ Enerji Harita
ĠnĢ.Dan.Ltd.ġti.
Karaman Ġli Kazımkarabekir
Ġlçesi Akarköy Köyü Teller
Mevkii 0 Ada 475 Parsel
Karaman Ġli Kazımkarabekir
Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada 2455
Parsel
Karaman Ġli Kazımkarabekir
Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada 2455
Parsel
Karaman Ġli Kazımkarabekir
Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada 2484
Parsel
Karaman Ġli Kazımkarabekir
Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada 2547
Parsel
Karaman Ġli Kazımkarabekir
Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada 2547
Parsel
Karaman Ġli Kazımkarabekir
Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada 2547
Parsel
Karaman Ġli Kazımkarabekir
Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada 2547
Parsel
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
AkçaĢehir Köyü 458 Ada 2
Parsel
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
1000
GüneĢ
ÇED ile ilgili yazı farklı bir parsel için
düzenlenmiĢtir.
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
500
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
925
GüneĢ
657
GüneĢ
999
GüneĢ
999
GüneĢ
999
GüneĢ
999
GüneĢ
Kira sözleĢmesinde kiralanan kısmı gösteren
ek bulunmamaktadır.
262060
Hezmay GES Yenilenebilir
Enerji San. Tic. Ltd. ġti.
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
Barutkavuran Köyü Köy
Önü Mevkii 623 Parsel
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
Barutkavuran Köyü Köy
Önü Mevkii 624 Parsel
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
ÇuvuĢpınar Köyü Ardıç
Alanı Mevkii 257 Parsel
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
ÇuvuĢpınar Köyü Ardıç
Alanı Mevkii 259 Parsel
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
ÇuvuĢpınar Köyü Ardıç
Alanı Mevkii 260 Parsel
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
ÇuvuĢpınar Köyü Ardıç
Alanı Mevkii 263 Parsel
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
Dinek Köyü Dagla Mevkii
111 Ada 8 Parsel
999
GüneĢ
34
246550
800
GüneĢ
35
246560
800
GüneĢ
36
259715
Kunar Enerji Elk.Ür.Ltd.ġti. Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
Kisecik Köyü 319 Ada 4
Parsel
Kaman Enerji
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
Elk.Ür.Ltd.ġti.
Kisecik Köyü 319 Ada 4
Parsel
Beyazsolar Enerji
Kırsehir Ġli Kaman Ġlçesi
Ür.Paz.Dan.ĠnĢ.Taah.Ġth.Ġh Esentepe Köyü Yazlak
r.San.ve Tic.Ltd.ġti.
Mevkii 109 Ada 4 ve 5
Parsel
600
GüneĢ
Kira SözleĢmesinde araziyi kiraya verene ait
Ġmza Beyanı bulunmamaktadır. Kira
sözleĢmesindeki kiracıya ait imza, imza
sirküleri ile uyuĢmamaktadır. Kira
sözleĢmesinde kiralanan kısmı gösteren ek
bulunmamaktadır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat
formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır.
27
261121
Er-sun 2 Enerji Yat.San.
Ve Tic.Ltd.ġti.
28
261128
Renoe Enerji
Yat.Bil.Tekn.San.Tic.A.ġ.
29
262048
Cereyan ĠnĢ. Enerji Tarım
San. Tic. Ltd. ġti.
30
262041
Cereyan ĠnĢ. Enerji Tarım
San. Tic. Ltd. ġti.
31
262035
Cereyan ĠnĢ. Enerji Tarım
San. Tic. Ltd. ġti.
32
262030
Cereyan ĠnĢ. Enerji Tarım
San. Tic. Ltd. ġti.
33
Arazi SatıĢ Vaadi SözleĢmesinde, müĢterek
olması gereken alıcı ġirket yetkililerine ait
imzalar bulunmamaktadır.
Arazi SatıĢ Vaadi SözleĢmesinde, müĢterek
olması gereken alıcı ġirket yetkililerine ait
imzalar bulunmamaktadır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Kira sözleĢmesinde kiralanan kısmı gösteren
ek bulunmamaktadır.
37
259724
Beyazsolar Enerji
Ür.Paz.Dan.ĠnĢ.Taah.Ġth.Ġh
r.San.ve Tic.Ltd.ġti.
38
258161
Mifa ĠnĢaat Mad.San.ve
Tic.Ltd.ġti.
39
261693
Fages Enerji San. Ve
Tic.A.ġ.
40
258200
Aht-ges Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
41
258210
Imk-ges Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
42
258191
Pri-ges Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
43
258167
Ayges 1 Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
44
258179
Fages Enerji San. Ve
Tic.A.ġ.
45
261095
Ceyran Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
46
261099
Ceyran Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
Kırsehir Ġli Kaman Ġlçesi
Esentepe Köyü Yazlak
Mevkii 109 Ada 4 ve 5
Parsel
KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi
YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi
Mevkii 0 Ada 319 Parsel
KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi
YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi
Mevkii 0 Ada 319 ve 320
Parsel
KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi
YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi
Mevkii 0 Ada 320 Parsel
KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi
YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi
Mevkii 0 Ada 322 Parsel
KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi
YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi
Mevkii 0 Ada 322,324 ve
325 Parsel
KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi
YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi
Mevkii 0 Ada 324 Parsel
KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi
YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi
Mevkii 0 Ada 325 Parsel
Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi
Merkez Mahallesi Ağalan
Mevkii 0 Ada 2534 ve 2537
Parsel
Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi
Merkez Mahallesi Ağalan
Mevkii 0 Ada 2535 Parsel
600
GüneĢ
EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat
formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır.
1000
GüneĢ
665
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
500
GüneĢ
500
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
47
261400
Ceyran Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
48
261083
Ceyran Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
49
261087
Ceyran Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
50
261091
Ceyran Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
51
261065
Ceyran Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
52
261075
Ceyran Enerji San.ve
Tic.A.ġ.
53
255359
Mehmet Düzel
ĠnĢ.Müh.Gıda Tar.ve
Hay.ĠĢ.A.ġ.
54
260577
55
260585
Beyaz Piramit
Tar.Hay.En.Eğ.ve
Dan.A.ġ.
Cengizhan Enerji Tar.ve
Hay.A.ġ.
56
261772
Türkmen Enerji San. Ve
Tic. A.ġ.
57
261786
Melodi Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi
Merkez Mahallesi Ağalan
Mevkii 0 Ada 2535 Parsel
Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi
Merkez Mahallesi Ağalan
Mevkii 0 Ada 2537 Parsel
Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi
Merkez Mahallesi Ağalan
Mevkii 0 Ada 2537 Parsel
Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi
Merkez Mahallesi Ağalan
Mevkii 0 Ada 2537 Parsel
Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi
Merkez Mahallesi Ağalan
Mevkii 0 Ada 2540 Parsel
Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi
Merkez Mahallesi Ağalan
Mevkii 0 Ada 2540 Parsel
Konya Ġli BeyĢehir Ġlçesi
Emen Köyü Körkeç Mevkii
102 Ada 13,15,16 ve 17
Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi Avdul
Köyü Bozundere Mevkii 600
Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Erentepe Köyü Yassıören
Mevkii 1620 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Erentepe Köyü Yassıören
Mevkii 1658 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Erentepe Köyü Yassıören
Mevkii 1658 Parsel
500
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
EK-1 BaĢvuru Formuna ek olarak verilen
koordinatlar hatalıdır. Kira sözleĢmesinde,
müĢterek olması gereken kiracı ġirket
yetkililerine ait imzalar bulunmamaktadır.
EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat
formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır.
500
GüneĢ
500
GüneĢ
500
GüneĢ
500
GüneĢ
500
GüneĢ
980
GüneĢ
1000
GüneĢ
750
GüneĢ
Kira sözleĢmesi ekinde, kiralanan kısmı
gösteren koordinatlar eksiktir.
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
58
261803
Ġleti Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
59
261814
Ural Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
60
259889
Moray Enerji A.ġ.
61
260590
Siyah Enerji Tar.ve
Hay.San.ve Tic.A.ġ.
62
260597
Cengizhan Enerji Tar.ve
Hay.A.ġ.
63
261765
Türkmen Enerji San. Ve
Tic. A.ġ.
64
261782
Melodi Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
65
261797
Ġleti Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
66
261825
Ural Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
67
261779
Türkmen Enerji San. Ve
Tic. A.ġ.
68
261791
Melodi Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
69
261794
Ġleti Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Erentepe Köyü Yassıören
Mevkii 1658 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Erentepe Köyü Yassıören
Mevkii 1658 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Erentepe Mahallesi Kepirce
Sokağı 0 Ada 623 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Ġçeriçumra Köyü 421 Ada 4
Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Ġçeriçumra Köyü 421 Ada 4
Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Yörükcamili Köyü AktaĢ
Mevkii 872 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Yörükcamili Köyü AktaĢ
Mevkii 872 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Yörükcamili Köyü AktaĢ
Mevkii 872 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Yörükcamili Köyü AktaĢ
Mevkii 872 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Yörükcamili Köyü Gölyeri
Mevkii 738 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Yörükcamili Köyü Gölyeri
Mevkii 738 Parsel
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Yörükcamili Köyü Gölyeri
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Tüketim tesisi ile ilgili belge
bulunmamaktadır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Mevkii 738 Parsel
70
261808
Ural Enerji San. Ve Tic.
A.ġ.
71
262731
Abdullah ESER
72
261042
Ergo Enerji Üretim Ltd.ġti.
73
261055
Tezcan Enerji Üretim
Ltd.ġti.
74
261234
Ekta Et ve Süt Ürünleri
Hay.Yem
Güb.En.San.Tic.A.ġ.
75
260574
76
261395
Beyaz Piramit
Tar.Hay.En.Eğ.ve
Dan.A.ġ.
Sebiyat Güzel
77
262716
Adb Bartu Elektrik Üretim
A.ġ.
Konya Ġli Çumra Ġlçesi
Yörükcamili Köyü Gölyeri
Mevkii 738 Parsel
Konya Ġli Doğanhisar Ġlçesi
ġıh Mahallesi ÇebiĢli Mevkii
7 Ada 19 Parsel
Konya Ġli Ereğli Ġlçesi
Bulgurluk Köyü IĢıklar
Mevkii 625 Parsel
Konya Ġli Ereğli Ġlçesi
Bulgurluk Köyü IĢıklar
Mevkii 625 Parsel
Konya Ġli Ereğli Ġlçesi
Zengen Mahallesi Kumkuyu
Mevkii 314 Ada 27 Parsel
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
999
GüneĢ
999
GüneĢ
1000
Biogaz
Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi
Karasınır Mah. 340 Ada 35
Parsel
Konya Ġli Ilgın Ġlçesi
Behlülbey Mahallesi
Çayırkuyu Mevkii 461 Ada
183 Parsel
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi
FevzipaĢa Mahallesi
Kurtbasan Mevkii 1708 Ada
47 Parsel
1000
GüneĢ
5
GüneĢ
990
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Yapı ruhsatı farklı bir parsele aittir. Tüketim
tesisi belgesi için yapı ruhsatı verilmiĢtir,
ancak tüketim tesisi için daha önce yapılmıĢ
uygun bir bağlantı izni evrağı
bulunmamaktadır. Santral KöĢe Koordinatları
istenilen formatta değildir. ÇED Belgesi farklı
bir parsel için düzenlenmiĢtir. Tarım yazıı aslı
veya noteronaylı sureti bulunmamaktadır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Kira sözleĢmesi ön sayfası kiraya veren
tarafından imzalanmamıĢtır. Kiracı adına
vekaleten imzalayan kiĢinin yetkisi
bulunmamaktadır. Kira sözleĢmesinde
kiralanan kısmı gösteren ek
bulunmamaktadır.
78
262720
Merba Mert Elektrik Üretim Konya Ġli Karapınar Ġlçesi
A.ġ.
FevzipaĢa Mahallesi
Kurtbasan Mevkii 1708 Ada
47 Parsel
990
GüneĢ
79
262722
Emba Emirhan Elektrik
Üretim A.ġ.
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi
FevzipaĢa Mahallesi
Kurtbasan Mevkii 1708 Ada
47 Parsel
990
GüneĢ
80
262712
Adb Bartu Elektrik Üretim
A.ġ.
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi
Kesmez Mahallesi
Türbeseten Mevkii 0 ada
249 Parsel
990
GüneĢ
81
262708
Emba Emirhan Elektrik
Üretim A.ġ.
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi
Kesmez Mahallesi
Türbeseten Mevkii 0 ada
249 ve 250 Parsel
990
GüneĢ
82
260402
Cenal Elektrik Üretim A.ġ.
999
GüneĢ
83
260004
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
1000
GüneĢ
84
260006
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi
Salur Köyü Büet Mevkii 0
Ada 1521 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
1000
GüneĢ
Kira sözleĢmesi ön sayfası kiraya veren
tarafından imzalanmamıĢtır. Kiracı adına
vekaleten imzalayan kiĢinin yetkisi
bulunmamaktadır. Kira sözleĢmesinde
kiralanan kısmı gösteren ek
bulunmamaktadır.
Kira sözleĢmesi ön sayfası kiraya veren
tarafından imzalanmamıĢtır. Kiracı adına
vekaleten imzalayan kiĢinin yetkisi
bulunmamaktadır. Kira sözleĢmesinde
kiralanan kısmı gösteren ek
bulunmamaktadır.
Kira sözleĢmesi ön sayfası kiraya veren
tarafından imzalanmamıĢtır. Kiracı adına
vekaleten imzalayan kiĢinin yetkisi
bulunmamaktadır. 249 nolu parsel için
262708 nolu baĢvuru ile farklı tüzel kiĢilere
mükerer kira sözleĢmeleri düzenlenmiĢtir.
Kira sözleĢmeleri ön sayfaları kiraya verenler
tarafından imzalanmamıĢtır. Kiracılar adına
vekaleten imzalayan kiĢinin yetkisi
bulunmamaktadır. Kira sözleĢmesinde
kiralanan kısmı gösteren ek
bulunmamaktadır. 249 nolu parsel için
262712 nolu baĢvuru ile farklı tüzel kiĢilere
mükerer kira sözleĢmeleri düzenlenmiĢtir.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
85
260015
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
86
260024
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
87
260031
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
88
260034
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
89
260038
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
90
260048
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
91
260057
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
92
260059
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
93
260066
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
94
260072
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
95
260074
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
96
260083
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
0 Ada 743 Parsel
97
260088
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
98
260090
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
99
260096
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
100
260100
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
101
260105
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
102
260109
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
103
262520
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
104
262525
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
105
262529
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
106
262535
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
107
262539
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdort Köyü KeĢlik Mevkii
0 Ada 743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
108
262543
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
109
262548
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
110
262551
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
111
262553
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
112
262557
Omega Enerji ve Yatırım
A.ġ.
113
260117
Hasat Enerji Sanayi ve
Ticaret A.ġ.
114
260121
Hasat Enerji Sanayi ve
Ticaret A.ġ.
115
254547
Konya BüyükĢehir
Belediyesi
116
261422
MSE Enerji ĠnĢaat
Maddeleri San.ve Tic.A.ġ.
117
261425
Aronag Enerji
Ür.Tar.San.ve Tic.A.ġ.
118
261428
119
261431
Adse Enerji Yaz
Elk.Ele.ĠnĢ.Tic.ve
San.Ltd.ġti.
Tesla GüneĢ Enerji
Üretimi San.ve Tic.A.ġ.
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii
743 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 0 Ada 534 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 0 Ada 534 Parsel
Konya Ġli Karatay Ġlçesi
Mezbaha(Fetih) Mahallesi
2354 Ada 43 Parsel
Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek
Mahallesi Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek
Mahallesi Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek
Mahallesi Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek
Mahallesi Dinek Mevkii 978
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
10
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Ada 18 Parsel
120
261437
Milad Enerji Üretimi
San.ve Tic.A.ġ.
121
261443
Meriç GüneĢ Enerji
Ür.San.ve Tic.A.ġ.
122
262477
Kayhüyük Enerji Üretim
Ltd.ġti.
123
262469
Kayhüyük Enerji Üretim
Ltd.ġti.
124
262461
Kayhüyük Enerji Üretim
Ltd.ġti.
125
261229
Beybo Boya San.Tic.A.ġ.
126
262426
Lumen Elektrik Üretim
A.ġ.
127
262465
Tenes Elektrik Üretim A.ġ.
128
262443
Linus Elektrik Üretim A.ġ.
Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek
Mahallesi Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek
Mahallesi Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya Ġli Meram Ġlçesi
Kayhüyük Köyü Cüccek
Mevkii 0 Ada 1611 Parsel
Konya Ġli Meram Ġlçesi
Kayhüyük Köyü Hüyükler
Arası Mevkii 0 Ada 1543
Parsel
Konya Ġli Meram Ġlçesi
Kayhüyük Köyü Pelit Mevkii
1570 Parsel
Konya Ġli SeydiĢehir Ġlçesi
Alaylariki 666 Ada 22 Parsel
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
780
GüneĢ
720
GüneĢ
780
GüneĢ
936
GüneĢ
NevĢehir Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 6035, 6041 ve 6121
Parsel
NevĢehir Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 6040, 6127 ve 6042
Parsel
NevĢehir Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 6127, 6035, 6041 ve
6042 Parsel
999
GüneĢ
999
GüneĢ
999
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Tüketim tesisi baĢvuru sahibi adına kayıtlı
değildir.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Santral Sahası için verilen alan azami
değerden yüksektir. (1 MW için ortalama
20000 m2 alanı geçmemelidir.)
Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların 04.12.2014
Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı
Aralık-2014 dönemi baĢvurusu olarak teknik
değerlendirmeye alınacaktır.
Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların 04.12.2014
Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı
Aralık-2014 dönemi baĢvurusu olarak teknik
değerlendirmeye alınacaktır.
Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların 04.12.2014
Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı
Aralık-2014 dönemi baĢvurusu olarak teknik
değerlendirmeye alınacaktır.
129
262459
Linos Elektrik Üretim A.ġ.
NevĢehir Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 6127, 6035, 6041 ve
6042 Parsel
NevĢehir Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 6127, 6035, 6041 ve
6121 Parsel
NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü ÇakmaktaĢı
Mevkii 0 Ada 6290 Parsel
999
GüneĢ
130
262435
Luminis Elektrik Üretim
A.ġ.
999
GüneĢ
131
262685
Yirmisekiz GüneĢ Enerjisi
Ür.San.ve Tic.A.ġ.
999
GüneĢ
132
262298
Ürgüp GüneĢ
En.Tic.Ltd.ġti.
NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü ÇakmaktaĢı
Mevkii 6291 Parsel
NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü HacıkıĢlası
Mevkii 2959 Parsel
NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 0 Ada 5991 Parsel
999
GüneĢ
133
262304
Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda
Tur.Nak.San.Tic.Ltd.ġti.
999
GüneĢ
134
262681
YirmibeĢ GüneĢ Enerjisi
Ür.San.ve Tic.A.ġ.
999
GüneĢ
135
262683
Yirmialtı GüneĢ Enerjisi
Ür.San.ve Tic.A.ġ.
NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 0 Ada 5992 Parsel
999
GüneĢ
136
262012
Tores GüneĢ Enerji ve Tic.
Ltd. ġti.
999
GüneĢ
137
262292
Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda
Tur.Nak.San.Tic.Ltd.ġti.
999
GüneĢ
138
261377
Klass DıĢ Ticaret Ltd.ġti.
NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 6280 Parsel
NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi
Özkonak Köyü Kurtoğlu
Mevkii 6316 Parsel
NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi
Hamzalı Köyü 101 Ada 32
Parsel
450
GüneĢ
Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların 04.12.2014
Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı
Aralık-2014 dönemi baĢvurusu olarak teknik
değerlendirmeye alınacaktır.
Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların 04.12.2014
Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı
Aralık-2014 dönemi baĢvurusu olarak teknik
değerlendirmeye alınacaktır.
Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların 04.12.2014
Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı
Aralık-2014 dönemi baĢvurusu olarak teknik
değerlendirmeye alınacaktır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların 04.12.2014
Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı
Aralık-2014 dönemi baĢvurusu olarak teknik
değerlendirmeye alınacaktır.
Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların 04.12.2014
Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı
Aralık-2014 dönemi baĢvurusu olarak teknik
değerlendirmeye alınacaktır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
139
261317
MestaĢ Metal
Endt.San.Tic.A.ġ.
NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi
Hamzalı Köyü 101 Ada 33
Parsel
450
GüneĢ
140
261322
MestaĢ Metal
Endt.San.Tic.A.ġ.
NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi
Hamzalı Köyü 101 Ada 33
Parsel
450
GüneĢ
141
261359
Klass DıĢ Ticaret Ltd.ġti.
450
GüneĢ
142
261368
Namges Enerji Üretim
A.ġ.
500
GüneĢ
143
261385
Namges Enerji Üretim
A.ġ.
500
GüneĢ
144
262019
Serges Enerji Üretim A.ġ.
500
GüneĢ
145
262024
Serges Enerji Üretim A.ġ.
500
GüneĢ
146
258797
Çevrükler ĠĢ Mak.ve
Zir.Al.Ġml.San.ve
Tic.Ltd.ġti.
NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi
Hamzalı Köyü 101 Ada 33
Parsel
NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi
Hamzalı Köyü Mart Gediği
Mevkii 101 Ada 36 Parsel
NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi
Hamzalı Köyü Mart Gediği
Mevkii 101 Ada 36 Parsel
NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği
Mevkii 101 Ada 37 Parsel
NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği
Mevkii 101 Ada 37 Parsel
NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi
Boğaz Köyü Ġlfat Mevkii 188
Ada 1 ve 2 Parsel
204
GüneĢ
Bir tüketim tesisine 1 MW üzerinde baĢvuru
bulunmaktadır. Aynı parselde
değerlendirmesi devam eden 0.45 MW
santral baĢvurusu bulunmaktadır, Bu ayda
yapılan baĢvurular ile birlikte 1 MW gücü
aĢtığından dolayı ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bir tüketim tesisine 1 MW üzerinde baĢvuru
bulunmaktadır. Aynı parselde
değerlendirmesi devam eden 0.45 MW
santral baĢvurusu bulunmaktadır, Bu ayda
yapılan baĢvurular ile birlikte 1 MW gücü
aĢtığından dolayı ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Ek-1 BaĢvuru Formunun dijital ortamda
hazırlanmamasından kaynaklı okunabilir
durumda olmaması ve eksik bilgi içermesi
nedeniyle geçersizdir. Tekhat ġeması
bulunmamaktadır.
147
259351
Horus Enerji San.ve
Tic.Ltd.ġti.
NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi
Çardak Köyü Mahalle Ardı
Mevkii 0 Ada 2779 Parsel
1000
GüneĢ
148
259368
Apollo Enerji San.ve
Tic.Ltd.ġti.
1000
GüneĢ
149
259373
Anc Madencilik
Pet.Nak.ĠnĢ.San.ve
Tic.Ltd.ġti.
NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi
Çardak Köyü Mahalle Ardı
Mevkii 0 Ada 2779 Parsel
NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi
Güvercinlik Köyü SokubaĢı
Mevkii 0 Ada 2093 Parsel
510
GüneĢ
150
259376
Denge Bims Hafif Yapı
El.Tur.Pet.Mad.ĠnĢ.Nak.Sa
n.ve Tic.Ltd.ġti.
NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi
Güvercinlik Köyü SokubaĢı
Mevkii 0 Ada 2093 Parsel
510
GüneĢ
151
261310
Ürgüp GüneĢ
En.Tic.Ltd.ġti.
999
GüneĢ
152
261329
Tores GüneĢ Enerji ve
Tic.Ltd.ġti.
999
GüneĢ
153
261334
Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda
Tur.Nak.San.Tic.Ltd.ġti.
999
GüneĢ
154
262316
Fok Elektrik En.Ür.A.ġ.
1000
GüneĢ
155
262321
Fok Elektrik En.Ür.A.ġ.
NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi
Ġbrahim PaĢa Mh. Döllük
Mevkii 890 Ada 69 Parsel
NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi
Ġbrahim PaĢa Mh. Döllük
Mevkii 890 Ada 69 Parsel
NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi
Ġbrahim PaĢa Mh. Döllük
Mevkii 890 Ada 69 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak
Köyü Kızıltoprak Mevkii 111
Ada 14 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak
Köyü Kızıltoprak Mevkii 111
Ada 14 Parsel
1000
GüneĢ
EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat
formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. ÇED ile
ilgili yazı 750kw santral gücü için alınmıĢ
olup, baĢvuru 1000kw kurulu güçtedir, ÇED
Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi
gerekmektedir.
EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat
formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır.
EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat
formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. Kira
sözleĢmesi ekinde, kiraya veren ve kiracı
adına vekaleten imzalayan kiĢilerin yetkisi
ve/veya vekaletnamesi bulunmamaktadır.
EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat
formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. Kira
sözleĢmesi ekinde, kiraya veren ve kiracı
adına vekaleten imzalayan kiĢilerin yetkisi
ve/veya vekaletnamesi bulunmamaktadır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
156
262327
Fok Elektrik En.Ür.A.ġ.
157
262347
Fok Elektrik En.Ür.A.ġ.
158
262330
Fok Elektrik En.Ür.A.ġ.
159
262332
Fok Elektrik En.Ür.A.ġ.
160
262337
Fok Elektrik En.Ür.A.ġ.
161
262339
Fok Elektrik En.Ür.A.ġ.
162
262766
Can ĠnĢaat San. Ve Tic.
A.ġ.
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak
Köyü Kızıltoprak Mevkii 111
Ada 14 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak
Köyü Kızıltoprak Mevkii 111
Ada 19 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak
Köyü Kızıltoprak Mevkii 111
Ada 19 ve 20 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak
Köyü Kızıltoprak Mevkii 111
Ada 20 ve 21 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak
Köyü Kızıltoprak Mevkii 111
Ada 20 ve 21 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak
Köyü Kızıltoprak Mevkii 111
Ada 20 ve 21 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen
Köyü 118 Ada 8 Parsel
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
1000
GüneĢ
999
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin yetkisi bulunmamaktadır.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin imza beyannamesi
bulunmamaktadır. Aynı parselde bu ayda
yapılan 262771 nolu baĢvuru ile birlikte 1 MW
gücü aĢtığından dolayı ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tarım ile ilgili yazıda, 8 nolu parselin Sulu
Marjinal Tarım Arazisi sınıfında yer aldığı
belirtilmektedir, dolayısıyla tarım ile ilgili yazı
gereğince santral baĢvurusu olumlu
değerlendirilememektedir.
163
262771
Can ĠnĢaat San. Ve Tic.
A.ġ.
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen
Köyü 118 Ada 8 Parsel
999
GüneĢ
164
262762
Can ĠnĢaat San. Ve Tic.
A.ġ.
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen
Köyü 119 Ada 23 Parsel
999
GüneĢ
165
262763
Can ĠnĢaat San. Ve Tic.
A.ġ.
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen
Köyü 119 Ada 23 Parsel
999
GüneĢ
166
262772
Can ĠnĢaat San. Ve Tic.
A.ġ.
Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen
Köyü 119 Ada 25 Parsel
999
GüneĢ
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin yetkisi bulunmamaktadır.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin imza beyannamesi
bulunmamaktadır. Aynı parselde bu ayda
yapılan 262766 nolu baĢvuru ile birlikte 1 MW
gücü aĢtığından dolayı ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tarım ile ilgili yazıda, 8 nolu parselin Sulu
Marjinal Tarım Arazisi sınıfında yer aldığı
belirtilmektedir, dolayısıyla tarım ile ilgili yazı
gereğince santral baĢvurusu olumlu
değerlendirilememektedir.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin yetkisi bulunmamaktadır.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin imza beyannamesi
bulunmamaktadır. Aynı parselde bu ayda
yapılan 262763 nolu baĢvuru ile birlikte 1 MW
gücü aĢtığından dolayı ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin yetkisi bulunmamaktadır.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin imza beyannamesi
bulunmamaktadır. Aynı parselde bu ayda
yapılan 262762 nolu baĢvuru ile birlikte 1 MW
gücü aĢtığından dolayı ÇED Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin yetkisi bulunmamaktadır.
Kira sözleĢmesinde kiracı adına vekaleten
imzalayan kiĢinin imza beyannamesi
bulunmamaktadır.
167
262364
Kar GüneĢ Enerjisi Yat.ve
Elk.Ür.A.ġ.
Niğde Ġli Bor Ġlçesi
Seslikaya Köyü Çekirge
yurdu 102 ada 16 Parsel
999
GüneĢ
168
262374
Bor GüneĢ Enerjisi Yat.ve
Elk.Ür.A.ġ.
999
GüneĢ
169
262369
Kar GüneĢ Enerjisi Yat.ve
Elk.Ür.A.ġ.
Niğde Ġli Bor Ġlçesi
Seslikaya Köyü Çekirge
yurdu 102 ada 16 Parsel
Niğde Ġli Bor Ġlçesi
Seslikaya Köyü Çekirge
yurdu 102 ada 16 ve 17
Parsel
999
GüneĢ
170
262361
Bor GüneĢ Enerjisi Yat.ve
Elk.Ür.A.ġ.
999
GüneĢ
171
262365
Tiriton Enerji Üretim A.ġ.
650
GüneĢ
172
262372
Artemis Enerji Üretim A.ġ.
650
GüneĢ
173
262357
Artemis Enerji Üretim A.ġ.
650
GüneĢ
174
262380
Divan Enerji Üretim A.ġ.
650
GüneĢ
175
262385
Isparta Enerji Üretim A.ġ.
650
GüneĢ
176
262391
Karaman Ayaz En.Ür.A.ġ.
Niğde Ġli Bor Ġlçesi
Seslikaya Köyü Çekirge
yurdu 102 ada 17 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Köyü 1341 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Köyü 1349 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1341 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1342 ve 1349 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1342 ve 1349 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1342 ve 1349 Parsel
650
GüneĢ
16 nolu parselde aynı ġirket adına toplamda
1MW kurulu gücün üzerinde 2 adet baĢvuru
bulunmaktadır ÇED Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilerek ilgili yazının ġirketimize
sunulması gerekmektedir.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
16 nolu parselde aynı ġirket adına toplamda
1MW kurulu gücün üzerinde 2 adet baĢvuru
bulunmaktadır ÇED Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilerek ilgili yazının ġirketimize
sunulması gerekmektedir.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
177
262377
Tiriton Enerji Üretim A.ġ.
178
262406
Artemis Enerji Üretim A.ġ.
179
262398
Divan Enerji Üretim A.ġ.
180
262412
Isparta Enerji Üretim A.ġ.
181
262417
Karaman Ayaz En.Ür.A.ġ.
182
262396
Tiriton Enerji Üretim A.ġ.
183
262424
Divan Enerji Üretim A.ġ.
184
262393
Isparta Enerji Üretim A.ġ.
185
262386
Karaman Ayaz En.Ür.A.ġ.
186
262382
Karaman Ayaz En.Ür.A.ġ.
187
262688
Termo Elektrik Ür.ĠnĢ.ve
Tic.A.ġ.
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1349 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1372 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1372 ve 1373 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1372 ve 1373 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1372 ve 1373 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1373 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1394 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1431 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1433 Parsel
Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi
Bademdere Köyü Koyak
Mevkii 1440 Parsel
Niğde Ġli Merkez Ġlçesi
Gölcük Köyü Karatepe
Mevkii 0 Ada 1546 Parsel
650
GüneĢ
650
GüneĢ
650
GüneĢ
650
GüneĢ
650
GüneĢ
650
GüneĢ
650
GüneĢ
650
GüneĢ
650
GüneĢ
460
GüneĢ
1000
GüneĢ
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Ek-1 baĢvuru formu ıslak imzalı değildir.
Araziye ait tapunun bir adet hissedara ait
olduğu tespit edilmiĢtir ve diğer hissedarlara
ait tapular bulunmamaktadır. Hisseli tapuların
durumuna göre, kira sözleĢmesinin, revize
edilmesi gerekmektedir.
188
262695
Orkan Elektrik Ür.ĠnĢ.ve
Tic.A.ġ.
Niğde Ġli Merkez Ġlçesi
Gölcük Köyü Karatepe
Mevkii 0 Ada 1546 Parsel
1000
GüneĢ
189
262699
Duru Solar Elektrik Üretim
ĠnĢ.ve Tic.A.ġ.
Niğde Ġli Merkez Ġlçesi
Gölcük Köyü Karatepe
Mevkii 0 Ada 1546 Parsel
1000
GüneĢ
190
262257
BEC Tarım En.San.ve
Tic.Ltd.ġti.
Niğde Ġli Merkez Ġlçesi
Gölcük Köyü Karatepe
Mevkii 1520 ve 1521 Parsel
400
GüneĢ
191
260399
Algiz Enerji A.ġ.
999
GüneĢ
192
240091
Uysal Oto Boya Yed.Par.
ve
Hır.Pet.ĠnĢ.Nak.Tic.Ltd.ġti.
Niğde Ġli Merkez Ġlçesi
Gölcük Köyü Yalvaç ve
Ağca Mevkii 0 Ada 2255
Parsel
Niğde Ġli Merkez Ġlçesi
Sazlıca Köyü 128 Ada 3
Parsel
80
GüneĢ
Ek-1 baĢvuru formu ıslak imzalı değildir.
Araziye ait tapunun bir adet hissedara ait
olduğu tespit edilmiĢtir ve diğer hissedarlara
ait tapular bulunmamaktadır. Hisseli tapuların
durumuna göre, kira sözleĢmesinin, revize
edilmesi gerekmektedir.
Ek-1 baĢvuru formu ıslak imzalı değildir.
Araziye ait tapunun bir adet hissedara ait
olduğu tespit edilmiĢtir ve diğer hissedarlara
ait tapular bulunmamaktadır. Hisseli tapuların
durumuna göre, kira sözleĢmesinin, revize
edilmesi gerekmektedir.
EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat
formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. Kira
sözleĢmesinin üzerinde sonradan yapılan
değiĢiklikler mevcut olup taraflarca
paraflanmamıĢtır. Kira sözleĢmesinde
kiralanan kısmı gösteren ek
bulunmamaktadır. Santral Sahası için verilen
alan azami değerden yüksektir. (1 MW için
ortalama 20000 m2 alanı geçmemelidir.)
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıĢ evrak
bulunmamaktadır. BaĢvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıĢtır.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.