T.e
w
KE(:IOREN KA YMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Sayl : 64887553/210.03/2434977
Konu : Teknik Lise ve Alana
13/06/2014
Ge9i~ I~lemleri
..
......,.
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM OKUL MUDURLUKLERINE
KE(:IOREN
Ilgi: Milli EgitimMiidiirliigiiniin 12/06/2014 tarih ve 52809204/210.0312399301 saylh
yazlSl.
Ortaogretim KurumlanndalO uneu slmfma gCi(en ogrencilerin mesleki ve teknik
ortaogretim kurumlanndan teknik lise ve alan ge9i~ i~kmleri He ilgili Bakanhglmlz Mesleki
ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiiniin yazlsl ekte gonderilmi~tir.
Geregini rica ederim.
Abdurrahman UZUNOGLU
Miidiir a.
Sube Miidiirii
EKLER: 1- Yazl ve Ekleri (5 Sayfa) ~:
'
(J
0.6
?
Bu beige, 5070 sayJlI Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e4da-3d6f.. 3b81-b82e-~5f9 kodu ile yapIlabilir.
Giiyhikaya M. Savur S. No: I Keyioren/ANKARA
Elektronik Ag: www.kecioren.meb.gov.tr
e-posla: kecioren06_ [email protected]
Aynntlh bilgi iyin: Fatma 6ZEN Memur
Tet: (03 t2) 3611910-1261
Faks: (0312) 3611900
T.e.
"JIll,..
""
MILLI EGITIM BAKANLIGI Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigii Sayl : 90757378/210.03/2380348
Konu: Teknik Lise ve
Alana Ge~i~ I~lemleri
11106/2014
.....................................\' ALILIGINE
(it Mill! Egitim Miidiirliigii)
Ilgi: a) Mill! Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi,
b) Mesieki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiiniin 10106/2014 tarihli ve 907573781
210.03/2371642 saytll Makam Onayl.
Ortaogretim kurumlannm 10'uncu slmfma ge~en ogrencilerin mesleki ve teknik
ortaogretim kurumlarmdan teknik lise ve alan ge~iJi i~lemleri ilgi (a) Yonetmelik hiikiimlerine
gore yaplimaktadir.
.
2014-2015 egitim-ogretim yllmda ge~erli olmak iizere Teknik Lise ve Alana Ge~i~
I~Iemierinin ilgi (b) Makam Onay ile EK-I, EK-2, E K-3 ve EK-4'te belirtilen esaslara gore
uygulanmasl gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ertugrul GE~GIL Bakan a. Genel Miidiir V. EK: llgi (b) Makam OnaYI ve ekleri (5 sayfa)
DAGITIM: 81 it Valiligine (it Milll Egitim Miidiirliigii) Bu beige, 5070 saylll Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr
Atariirk Bulvan No:98 06648 Bakanhklar! ANKARA Aynntill bilgi i<;in: ()gn~nci t~leri ve Sosyal Etkinlikler Grup Ba~kanhgl
ElektronikAg:httpllmtegm.meb.gov.tr
Tel :(0312)413 1243/(0312)4131256
e-posta
:[email protected]
Faks:(0312)425 1967
EK-l
TEKNiK LisE PROGRAM TURUNE GE<;i~ FORMU
OGRENCi 8iLGT-L--E-R"-j- - - - - - - - , - - - - - - - - - - - -
~
Kimlik ve Okul 8i1gileri 9. SlDlf
'he. Kimlik No
~-----
!
\ Adl ve Soyadl
,
------­
____~__________"___,___
-
-~---------
-,--,---~----~-----"----------_1
I Okul NO_~ _________~_,_ _ _,__t-,--------------------------__I
KaYltll Oldugu Okul
~,-~--~---------~------__t~--,--------~,----------4
I
Ders 8ilgileri
8a~arI Durumu
"II Sonu Puam
1-------'-------­ - - - - - - - ­ ~-"-----+_--'- - ­ --~-----"-~----"----~--_I
,--,----------~--------------+_-~---------t_----------~--~
Kimya
I
I
~iyoloj
_~ ~____'__'____'_______+__-­ __ ,---~-_f_-,-----"~--------_l
Dil ve Anlattm
i
Puanlan Toplaml
i
r~S~ln_lf_G_ile_~;_me_D_u_r_u_m
__u,__________________ __Il,_____________________________________-,
YII Sonu Ba~afl Puam
Tercih EditeD Teknik Use Programl
Sira No
'-----~~---------~-'-"---------r_----- --~-----------,------------------
Alan Adl
Okul Adl
f----:,-+-------~-----------------
l.
1-------"- ,-"--,---~------~~---,--~-~~----
I-----+-----------~-------~-----------------------~---~
I-­__-+____________________
~-----------_------,--c-------__I
I--~-+-------------------+----'---------------------I
I-----~--------------------+---------------------------.----
I-----+----~-""-------"-----""-"-
----,------------------------------1
pgrencinin
Adl Soyadl:
f--Tim-za-------'------'---+I'·m-z-a-­
-----­
i mza
Not: 8u Form 2 adet diizenlenecek, miidiir yardlmcisl tarafmdan imzalandlktan sonra bir
orne~i ogreDci veya velisine verilecektir.
~-----I
EK-2
OGRENCi ALAN TERCiHLERiNi DEGERLI£NDiRME VE YERLE~TiRME FORMU
-
~-
-------­
i----------­
Kimlik ve Okul
ilkOgretim Bilgileri:
Tamamladlgl Okul
--.
Okul No
----.--.-----­
KaYltli OJdugu OkuJ
Ba~afl
--­ ----_.
~~-~~"--------
Ortaokul slmtlunnm
Yll sonu ba!;>an
puanJanmn
aritmetik ortalamaSl
.-----.--
Puanl
_ _ L...._____.
e---­
-
-
T.C. Kimlik No
Adl Soyadl
9. Smlf Y11 Sonu
--­
OGRENCi BiLGiLERi
Bilgileri 9. SIOIf
-
TERCiH BiLDiRiM FORMU VE DEGI<:;RLENDiRME TABLOSU
Tercih Edilen
9.
Slrli
No
Alan Adr
Okul Adl
Yllsonu Ortaokul smlflunnm
Alana
PuaOl
yJlsonu ba~afl
Yerle~tirme
puanlaflllln
X
Pualll
0,60
Aritmetik
ortaiamasl
X
0,40
(A)
(B)
C=A+B
------­
I.
2.
3.
-­
4.
- - 5.
- - - c-------------­
6.
-­
-
8.
-.-­
-­
--­
7.
-­
9.
-­
10.
11.
1--------­
12.
--
-.
-------~-~----
c----~---
f--i3.
14.
15.
1­
Tercihler tllraflmrzdan
Ogrencinin Adl
Sllyadl:
yapllml~tlr.
imza
Velinin
Adl
Soya<!l:
imza
I---
Giiriilmii~tilr
Miidilr
Y llrdlmCISWW
Adl ~Cl)'adl:
irnza
Not: Bu Form 2 adet dlizenlenecek, miidlir yardlmcisl tarafwdan imzaJand,ktan sonra bir
ornegi ogrenci veya velisine verilecektir.
-­
EK-3
2014-2015 EGiTiM.OGRETiM YiLt MESLEKi VE TEKNiK ORTAOGRETiM KURUMLARINDA TEKNiK LiSE VE ALANA GEc;:i~ j~UMLERi C;:ALI~MA TAKViMi SIRA
NO
YAPILACAK i~LEMLER
TARiH
---~
Tercih ve
Ba~vufUlann
Ahnmasl 10k ul Miidiirlilklerince
e-Okul Sistemine Giri~ i~lemlerjnin Yapllmasl
13-30 Haziran 2014
(Saat 17.00'ye kadar)
-TEKNiK LisE
Yerle~tjrme
'----~--
Sonuylarmw Aylklanmas I
04 Temmuz 2014
------,----
e-OkuJ Sisteminde
Yapdmasl
-
Yerle~tirmeiKayll i~lemlerinin
~----~"~--~
04-16 Temmuz 2014
(Saat 17.00'ye kadar)
Bo~ Kontenjanlarm A\(lklanmasl ve l lkul
Mildiirlliklerince Yerle~tirme Puanlan Dikkate AI1I1arak
e-Okul Sisteminde KaYltlarm Yapllm aSI
~-~-------
Tercih ve Ba~vurularm Almmasl / Ok III Mlidiirlliklerince
e-Okul Sistemine Giri~ i~lemlerinin ) 'apilmas!
17-18 Temmuz 2014
(Saat 17.00'ye kadar)
:----------~------
13 Haziran-17 Temmuz 2014
(Saat 17 .OO'ye kadarl
2
MESLEK
LisESi
Yerle~tirme
18 Temmuz 2014
Sonu\(larulln Ay!klanmas'I
--~-,
e-Okul Sisteminde Alana
i~lemlerjnin Yapilmasl
Geyi~
Yerle ~tirme/KaYlt
-21 Temmuz-I Agustos 2014
(Saat 17.00'ye kadar)
I-~----'---------------
~--~----
Bo~ Kontenjanlar1l1 Aylkianmasl ve 0 kul
MildiirlUklerince Yerle~tirme Puanlan Dikkate Ahnarak
e-Okul Sisteminde KaYltlafll1 Yapllm a~1
04-08 Agustos 2014
(Saat 17.00'ye kadar)
--
3
TEKNiK LiSE
VE MESLEK
LisESi
Anne veNeya Babas1I1a Ait <;':all~lr D urumda Bir i~ Veri
Olup Anne veya Baba Meslegi ile ilgi Ii Alana veya Ge\(i~
$artlarml Ta~lmasl Kaydlyla Teknik LisI:'nin ilgili
Alanma KayJt Yaptlfmak isteyenlerirI Kuntenjana
BakllmakslZln e-Okul Sisteminde Ka Yltlar1l1m
Yapllmasl
~--
11-15 Agustos 2014
(Saat 17.00'ye kadar)
-
TEKNiK LisE VE ALANA GEc;:i~LER iLE iLGiLi AC;:IKLAMALAR
EK-4
J. Teknik liselere ve alana ge"i~ yapacak ogrencilerin veJi leri, e-Okul sisteminde yaYlmlanacak alanlar ve
okullan gosteren listelerden yararlanarak tercihlerini :lelirleyecek Form Oilek~enin ilgili bollimlerini
yazarak silresi i~inde ogrencinin kaYltli oldugu okul mndUrlilgilne teslim edeceklerdir.
2. Smlf tekran durumuna dil~enler hari~, 2013-2014 egitim-ogretim yllmda meslek Iiselerinde 9'uncu
slmfta ogrenim goren tilm ogrenciler alan tercihi yapautktlr.
3. Teknik Lise Program Tilrilne Ge~i~ Formu'nda (EK-I) de en fazla 10 tercih, Alan Tercih Formunda
(EK -2) en fazla 15 tercih yapilabilecek ve tercihler, e-Okul sistemine okul mildUrlilgilnce girilecektir.
4. Ogrencilerin sagllk durumlaflnm, ogrenim gormek istt'dikJeri meslegin ogrenimine eJveri~li oimasl
gerekir. Kurum mUdilrlilklerince, gerektiginde, ogrendnin saghk durumunun yerle~tirildigi alanda
ogrenim gormesine elveri~li olup olmadlgml11 raporla bdgelendirilmesi istenebilecektir.
5. Ortaogretim Kurumlan YOlletmeliginin 30'uncu maddesinde belirtilen ~artlan ta~lyan ogrencilerin
Teknik lise program tilrline ge~i~leri; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ile Oil ve Anlatlm derslerinin
yll sonu ba~an puanlan toplaml dikkate ahnarak yerl~~tirme yapJlacaktlr.
6. Alana Yerle~tirme Puam, ogrencinin 9'uncu sll1lfYII sonll ba~af1 puanmm %60'1 ile ortaokul smlflannm
yllsonu ba~an puanlanl1ln aritmetik ortalamaslnln %40'1 toplanarak hesaplanacaktlr.
7. Ogrenci tercihleri, i1gili okul mUdUrlilklerince belirle:len kontenjanlar ve Teknik Lise ile Alana
Yerle~tirme Pual1l ~ergevesinde puan UstiinlUgUne gore e ·Okul sistemi Uzerinden ger~ekle~tirilecektir.
8. Yerle~tirme sonunda a91k kontenjal1l bulunan alan ve okllilar e-Okul sisteminde duyurulacakttr.
9. Ba~vuru sUresi i~inde alan tercihi yapamayan ogrenciler ile tercih ettikleri herhangi bir alana
yerle~tirilemeyen ogrenciler, okul mtidilrltiklerince a~lk kontenjam bulunan bir alana, alana
Yerle~tirme Puanlan goz ontinde bulundurularak yerle~ti:-ilecektir.
10. Tercihleri dogrultusunda teknik liseye yerle~tirilen ogrendlerin velileri 04-16 Temmuz 2014 tarihleri
arasmda ogrencinin yerle~tirildigi okul mtidtirlilgtindt, e-Okul sistemi Uzerinden okula devam
edecegine ili~kin onay i~lemi yaptlracaktlf. Onay i~lemifli yapt/ran ogrencilerin varsa meslek liseleri
i~in alana ge~i~ tercihleri iptal olacaktlr. Ona,;.: i~lemini \aptlrmayan ogrenciler, meslek liseleri i9in
daha once alan tercihi yapmaml~lar ise 17 Temmuz 2014 tarihi mesai bitimine kadar alan tercihi
yapabileceklerdir.
II. Tercihleri dogrultusunda alana yerle~tirilen 6grcncilerin vdileri 21 Temmuz-l Agustos 2014 tarihleri
arasmda 6grencinin yerle~tirildigi okul mUdUrltigiinde e-Okul sistemi Uzerinden alana devam
edecegine ili~kin onay i~lemi yaptlracaktlf. Bu onay i~lemini yaptlrmayan ogrenciler, Alana
Yerle~tirme Puanlan goz onUnde bulundurularak 04-08 Agustos 2014 tarihleri arasmda, 9'uncu SIOifl
okudugu okulda a~lk kontenjanl bulunan bir alana okul mUdUrltiklerince yerle~tirilecektir.
12. Tercih listesini doldurmadan once ogrencilerin; okul,Jrogram, alan ve dal taOltlm bilgilerine
(http://ww\v.rnegep.meh.gov.tr/) adresinden meslekler .'lakkmda bilgilendikten soma
tercih
yapllmalarmda yarar gorillmektedir.
13. Teknik liselere yerle~tirme ve alana ge9i~ i~lemleri EK-3 <;:;th~ma Takviminde belirtilen tarihlere gore
okul mUdtirlUklerince yapllacaktlr.
14. Anne ve/veya babasma ait 9ah~lr durumda bir i~ yeri alup a!1I1e veya baba meslegi ile ilgili alana veya
ge9i~ ~artlanm ta~lmaSI kaydlyla teknik lisesin ilgili alanma kaYlt yaptlrmak isteyenler kontenjana
bakIlmakslzll1 11-15 Agustos 2014 tarihleri arasll1da kay!t Y:lptlrabilecekleridir.
Download

KE(:IOREN KA YMAKAMLIGI il~e Milli Egitim Miidiirliigii Sayl Konu