50 Hz
SVI Serisi
2, 4, 8, 16, 33, 46, 66, 92
(EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN
IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ
DALGIÇ TÝP DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
Kod 191002451 Rev.A Baský 06/2011
SVI SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
BASKI 06-2011
2
ÝÇÝNDEKÝLER
5
6
6
7
8
10
11
12
13
15
19
20
24
25
44
45
47
SVI Serisi Teknik Özellikleri .............................................................................................................
SVI 2, 4, 8, 16 Serisinin Karakteristikleri ..........................................................................................
SVI 33, 46, 66, 92 Serisinin Karakteristikleri ....................................................................................
SVI Serisinin Genel Karakteristikleri ................................................................................................
SVI Serisi Tanýmlama Kodu .............................................................................................................
SVI 2, 4 Serisi, Elektrikli Pompa Kesiti ve Ana Bileþenleri ........................................................
SVI 2, 4, 8, 16 Serisi, Elektrikli Pompa Kesiti ve Ana Bileþenleri ..............................................
SVI 33, 46, 66, 92 Serisi, Elektrikli Pompa Kesiti ve Ana Bileþenleri ........................................
SVI Mekanik Salmastralarý .......................................................................................................
Motorlar .....................................................................................................................................
50 Hz SVI Serisi Hidrolik Performans Aralýðý ............................................................................
50 Hz SVI Serisi Hidrolik Performans Tablosu ..........................................................................
SVI Serisi Boyutlarý ve Aðýrlýklarý .............................................................................................
50 Hz SVI Serisi Çalýþma Karakteristikleri ................................................................................
Flanþlarýn boyutlarý ...................................................................................................................
Kurulum ....................................................................................................................................
Teknik Bilgiler ...........................................................................................................................
3
4
Dalgýç Tipi
Dikey
Elektrikli
Pompalar
SVI Serisi
KULLANIM ALANLARI
ÝNÞAAT, SANAYÝ.
UYGULAMALAR
• Soðutma sularýnýn, yaðlarýn ve kondensatlarýn pompalanmasý.
• Makine takýmlarý, kaynak makineleri, motor test standlarý.
• Soðutma sistemleri.
• Yýkama sistemleri.
• Hidroforlar.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
POMPA
SVI, standart motorla (S ve N modelleri
için) donatýlmýþ, dalgýç tipi gövdeye
sahip dikey eksenli bir pompadýr.
• Debi: en fazla 120 m3/sa.
• Basma Yüksekliði:
en fazla 240 m.
• Standart modeller için sývý
sýcaklýðý:
- Kaplinli S ve N modelleri için
-10°C ila +90°C.
- Monoblok E modelleri için
-10°C ila +60°C.
• Azami ortam sýcaklýðý: +40°C.
• Monoblok E modelinde Seramik/
Karbon/FPM’den ve kaplinli S ile N
modellerinde Silikon Karbid/Karbon/
FPM’den mekanik salmastra.
SVI 33-46-66-92 modellerinde
mekanik salmastra, motor pompadan
çýkarýlmadan deðiþtirilebilir.
• SVI 2-4 modellerinde tank kaplin
flanþý EN 12157 (eski DIN 5440) ile
uyumludur.
• Standart kurulum dikey konumda;
yatay kurulum isteðe baðlý.
• Bu pompalar aþýndýrýcý maddeleri
veya fiberleri içermeyen, kinematik
viskozitesi (uygun motorla)
37mm2/sn’ye kadar olan sývýlarla
kullanýlabilir.
• Emilen sývýnýn minimum seviyesi:
SVI 2-4-8-16 modelleri için 25 mm ve
SVI 33-46-66-92 modelleri için
80 mm.
5
• Katý maddelerin giriþine baðlý
hasarlarý önlemek için emme
tarafýnda filtreli taban.
• ISO 9906 - Ek A’ya uygunluðu test
edilmiþtir.
• Dönüþ yönü: pompaya yukarýdan
aþaðýya doðru bakýldýðýnda saat
yönünde (adaptör ve kaplin üzerinde
bir okla iþaretlenmiþtir).
• Daha uzun pompa boyu (kaplin
flanþýndan emiþ tabanýna) istek
üzerine saðlanabilir. Olasý
çeþitlemeler her bir modelin boyutlar
tablosunda belirtilmiþtir.
MOTORLAR
• Hava soðutmalý, kýsa devreli, kapalý
tip, sincap kafesli 2 kutuplu motorlar.
• Yapý tasarýmý:
- E modeli için monoblok.
- S ve N modelleri için standart
motor.
• Standart olarak verilen IE2
motorlar 640/2009 sayýlý (EC)
Yönetmeliðine uygundur.
• IP55 koruma.
• Sýnýf 155 (F) yalýtým.
• Performanslar EN 60034-1’e göredir.
• Standart voltaj:
- Üç fazlý model: 3 kW'a kadar güçler
için 220-240/380-415 V, 50 Hz,
3 kW üzeri güçler için 380-415/660690 V, 50 Hz.
SVI 2, 4 SERÝSÝNÝN KARAKTERÝSTÝKLERÝ (E, EN MODELLERÝ)
• Tamamen paslanmaz çelikten yapýlmýþ çarklara,
difüzörlere, dýþ muhafazaya, emiþ tabanýna ve
filtreye sahip dalgýç tipi gövdeli dikey pompa.
Döküm demir basma çýkýþýna sahip adaptör.
• Tamamen AISI 316 paslanmaz çelikten yapýlmýþ
N modeli.
• Özel þaft uzatmasýna sahip motor.
• -10°C ila +60°C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart
model.
SVI 2, 4, 8, 16 SERIES SERÝSÝNÝN KARAKTERÝSTÝKLERÝ (S, N MODELLERÝ)
• Dalgýç tipi gövdeye sahip dikey pompa.
• “S” modeli standart motorlu; çarklar, difüzörler,
dýþ muhafaza, emiþ tabaný ve filtre tamamen
paslanmaz çelikten. Döküm demir basma çýkýþýna
sahip adaptör.
• Tamamen AISI 316 paslanmaz çelikten yapýlmýþ,
standart motorlu “N” modeli.
• Düþürülmüþ eksenel güç piyasada kolayca
bulunabilen standart motorlarýn kullanýlmasýný saðlar.
• Mekanik salmastra EN 12756 (eski DIN 24960) ve
ISO 3069’a uygundur.
• -10°C ila +90°C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart
model.
SVI 33, 46, 66, 92 SERÝSÝNÝN KARAKTERÝSTÝKLERÝ (S, N MODELLERÝ)
• Dalgýç tipi gövdeye sahip dikey pompa.
• “S” modeli standart motorlu; çarklar, difüzörler,
baðlantý çubuklarý, emiþ tabaný ve filtre tamamen
paslanmaz çelikten. Adaptör ve üst kafa dökme
demirden.
• Tamamen AISI 316 paslanmaz çelikten yapýlmýþ,
standart motorlu “N” modeli.
• Basma çýkýþý EN 1092’ye uygun karþý flanþlarla
birleþtirilebilir.
• Tamamen yeniden tasarlanmýþ dört yeni boyut (SVI
33-46-66-92); verimlilikleri ve performanslarý
arttýrýlmýþtýr.
• Modele baðlý olarak motor modelleri:
- 11 kW’a kadar güçler için standart yataklar.
- 15 kW’a kadar güçler için pompanýn dikey eksenel
gücünü destekleyebilecek kuvvetlendirilmiþ
yataklar≥ (standart yataklara sahip SVI3306/2,
SVI4604/2, SVI9202 hariç).
• EN 12756 (eski DIN 24960) ve ISO 3096 ile uyumlu
dengeli mekanik salmastra (Standart olarak SiC/C/
FPM) motor pompadan çýkarýlmadan deðiþtirilebilir.
• -10°C ila +90°C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart
model.
ÝSTEÐE BAÐLI ÖZELLÝKLER
• Tek fazlý model.
• 4 kutuplu model.
• Özel voltajlar.
• 60 Hz frekans.
• Mekanik salmastra ve contalar için özel malzemeler.
• Yatay kurulum.
AKSESUARLAR
• Önceki modeller olan SVI 30-60 ile uyumluluðu
saðlayan adaptör halkasý (flanþtan tahliye çýkýþý
eksen yüksekliðini ve tanka göre ortalamayý ayný
tutarak).
6
GENEL KARAKTERÝSTÝKLER
2 KUTUPLU SVI
Azami verimdeki debi (m³/h)
'HELDUDO×ù×PóK
$]DPLEDV×QoEDU
Motor gücü (kW)
Azami pompa η ( % )
6WDQGDUWV×FDNO×Nƒ&
2E
4E
2S
4S
3
5,5
3
5,5
1,2÷4,2 2,4÷7,2 1,2÷4,2 2,4÷7,2
8
6
26
0,37÷0,9 0,37÷0,9 0,37÷3
42
57
-10 +60
42
23
8S
16S
46S
66S
92S
10,5
16
33
42
74
92
6÷14
9÷24
15÷40
22÷60
30÷85
45÷120
22
25
0,37÷4 0,75÷7,5 1,1÷15
59,5
33S
61,5
24
22
15
13
2,2÷30
3÷30
4÷30
5,5÷30
79
78
79,5
64,5
76,5
-10 +90
svi-2p50-en_a_tg
SVI MODELLERÝ
69,(
69,(1
69,6
69,1
69,6
69,1
69,6
69,1
02'(/
+ú'52/ú.
h67*g9'(
7(6ú6$7%$ø/$17,7ú3ú
02123%/2.
02123%/2.
.$3/ú1/(%ú5/ú.7(
.$3/ú1/(%ú5/ú.7(
.$3/ú1/(%ú5/ú.7(
.$3/ú1/(%ú5/ú.7(
.$3/ú1/(%ú5/ú.7(
.$3/ú1/(%ú5/ú.7(
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
'g.0('(0ú5
$,6,
'g.0('(0ú5
$,6,
'g.0('(0ú5
$,6,
'g.0('(0ú5
$,6,
'LüOL5S
'LüOL5S
'LüOL5S
'LüOL5S
'LüOL5S
'LüOL5S
)ODQüO×'1
)ODQüO×'1
svi-vers-2p50-en_a_tc
MODEL ÞEMASI
7
TANIMLAMA KODU
SVI 2, 4, 8, 16
SVI
16
06
/
06
S
55
4
T
T = ÜÇ FAZLI
M = TEK FAZLI (istek üzerine)
4
= 4 KUTUPLU MOTOR (istek üzerine)
BOÞ = 2 KUTUPLU MOTOR
NOMÝNAL MOTOR GÜCÜ (kW x 10)
E
EN
S
N
= MONOBLOK MODEL
= AISI 316 MONOBLOK MODEL
= KAPLÝNLÝ MODEL
= AISI 316 KAPLÝNLÝ MODEL
KADEME SAYISI
ÇARK SAYISI
DEBÝ m3/sa cinsinden
SERÝ ADI
ÖRNEK : SVI1606/06S55T
SVI Serisi Elektrikli pompa, debi 16 m3/sa, çark sayýsý 6, kademe sayýsý 6,
Kaplinli S modeli, nominal motor gücü 5,5 kW, 50 Hz modeli, üç fazlý.
SVI 33, 46, 66, 92
SVI
46
09/2
_
09
S
300
4
T
T = ÜÇ FAZLI
M = TEK FAZLI (istek üzerine)
4
= 4 KUTUPLU MOTOR (istek üzerine)
BOÞ = 2 KUTUPLU MOTOR
NOMÝNAL MOTOR GÜCÜ (kW x 10)
S
N
= KAPLÝNLÝ MODEL
= AISI 316 KAPLÝNLÝ MODEL
KADEME SAYISI
ÇARK SAYISI
(8/2A = 9 ÇARK, 2 ÇARK KÜÇÜLTÜLMÜÞ OLARAK)
DEBÝ m3/sa cinsinden
SERÝ ADI
ÖRNEK : SVI4609/2-09S300T
SVI Serisi Elektrikli pompa, debi 46 m3/sa, çark sayýsý 9, 2 redükte edilmiþ dahil,
kademe sayýsý 9, kaplinli S modeli, nominal motor gücü 30 kW, 50 Hz modeli, üç fazlý.
8
ÜRÜN ETÝKETÝ
SVI 2, 4 (E, EN)
AÇIKLAMA
1 - Elektrikli pompa tipi
2 - Kod
3 - Debi aralýðý
4 - Basma yüksekliði aralýðý
5 - Motor tipi
6 - Üretim tarihi ve seri numarasý
7 - Minimum basma yüksekliði
8 - Hýz
9 - Nominal güç
10 - Maksimum çalýþma sýcaklýðý
SVI 2, 4, 8, 16 (S, N)
AÇIKLAMA
1 - Elektrikli pompa tipi
2 - Kod
3 - Debi aralýðý
4 - Basma yüksekliði aralýðý
5 - Motor türü
6 - Üretim tarihi ve seri numarasý
7 - Pervane çapý
8 - Minimum basma yüksekliði
9 - Mekanik salmastra malzeme tanýmlama kodu
10 - Hýz
11 - Nominal güç
12 - Maksimum çalýþma sýcaklýðý
13 - Maksimum çalýþma basýncý
14 - O-ring malzemesi tanýmlama kodu
SVI 33, 46, 66, 92 (S, N)
AÇIKLAMA
1 - Elektrikli pompa tipi
2 - Kod
3 - Debi aralýðý
4 - Basma yüksekliði aralýðý
5 - Motor tipi
6 - Üretim tarihi ve seri numarasý
7 - Azami çalýþma basýncý *
8 - Minimum basma yüksekliði
9 - Azami çalýþma sýcaklýðý *
10 - Hýz
11 - Nominal güç
12 - O-ring malzemesi tanýmlama kodu
13 - Mekanik salmastra malzeme tanýmlama kodu
*
9
Basýnç/sýcaklýk limit þemalarýnda
doðrulanmalýdýr (sayfa 14)
SVI 2, 4 (E, EN) SERÝSÝ
ELEKTRÝKLÝ POMPA KESÝTÝ VE ANA BÝLEÞENLERÝ
SVI 2, 4 (E MODELLERÝ)
REF.
ADI
REFERANS STANDARTLAR
MALZEME
N.
$GDSW|U
dDUN
'LI]|U
'×üJ|YGH
0LO
(PLüWDEDQ×
)LOWUH
0HNDQLNVDOPDVWUD
(ODVWRPHUOHU
0LOPDQüRQX
%XUo
%DùODPDoXEXNODU×
9LGDODU
'|NPHGHPLU
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
6HUDPLN.DUERQ)30
)30
7XQJVWHQNDUEU
6HUDPLN$OPLQD
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
AVRUPA
ABD
(1*-/-/
(1;&U1L
(1;&U1L
(1;&U1L0R
(1;&U1L
(1*;&U1L0R
(1;&U1L0R
$6706×Q×I
$,6,
$,6,
$,6,/
$,6,
$670&)0G|NPH$,6,
$,6,
(1;&U1L0R
(1;&U1L
$,6,
$,6,
svi2-4-e-en_a_tm
SVI 2, 4 (EN MODELLERÝ)
REF.
ADI
REFERANS STANDARTLAR
MALZEME
N.
1
2
3
5
7
9
13
Adaptör
Çark
Difüzör
'×üJ|YGH
Mil
(PLüWDEDQ×
Filtre
0HNDQLNVDOPDVWUD
Elastomerler
0LOPDQüRQX
%XUo
%DùODPDoXEXNODU×
Vidalar
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
3DVODQPD]oHOLN
Paslanmaz çelik
3DVODQPD]oHOLN
Paslanmaz çelik
6HUDPLN.DUERQ)30
FPM
7XQJVWHQNDUEU
6HUDPLN$OPLQD
3DVODQPD]oHOLN
Paslanmaz çelik
AVRUPA
ABD
EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
(1;&U1L0R
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
(1*;&U1L0R
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
ASTM CF8M (dökme AISI 316)
AISI 316L
AISI 316L
$,6,/
AISI 316
$670&)0G|NPH$,6,
AISI 316
(1;&U1L0R
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
$,6,
AISI 316
svi2-4-n-en_a_tm
10
SVI 2, 4, 8, 16 (S, N) SERÝSÝ
ELEKTRÝKLÝ POMPA KESÝTÝ VE ANA BÝLEÞENLERÝ
SVI 2, 4, 8, 16 (S MODELLERÝ)
REF.
ADI
REFERANS STANDARTLAR
MALZEME
N.
AVRUPA
$GDSW|U
dDUN
'LI]|U
'×üJ|YGH
0LO
(PLüWDEDQ×
)LOWUH
.DSOLQN:·\HNDGDU
.DSOLQ\NVHNJoOHULoLQ
0HNDQLNVDOPDVWUD
(ODVWRPHUOHU
.DSOLQNRUXPDV×
0LOPDQüRQX
%XUo
%DùODPDoXEXNODU×
9LGDODU
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
3DVODQPD]oHOLN
(1*;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$OPLQ\XP
(1$&$O6L&X)H$&
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
6LOLNRQNDUEU.DUERQ)30
)30
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
7XQJVWHQNDUEU
6HUDPLN$OPLQD
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
ABD
$6706×Q×I
$,6,
$,6,
$,6,/
$,6,
$670&)0G|NPH$,6,
$,6,
$6706×Q×I
$,6,
$,6,
$,6,
svi2-16-s-en_a_tm
SVI 2, 4, 8, 16 (N MODELLERÝ)
REF.
ADI
REFERANS STANDARTLAR
MALZEME
N.
1
2
3
5
7
8
10
13
15
AVRUPA
Adaptör
Çark
Difüzör
'×üJ|YGH
Mil
(PLüWDEDQ×
Filtre
Kaplin (4kW’ye kadar)
.DSOLQ\NVHNJoOHULoLQ
0HNDQLNVDOPDVWUD
Elastomerler
.DSOLQNRUXPDV×
0LOPDQüRQX
Burç
%DùODPDoXEXNODU×
Vidalar
Paslanmaz çelik
EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Paslanmaz çelik
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Paslanmaz çelik
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
Paslanmaz çelik
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
3DVODQPD]oHOLN
(1*;&U1L0R
Paslanmaz çelik
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
Alüminyum
EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100)
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
6LOLNRQNDUEU.DUERQ)30
FPM
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
7XQJVWHQNDUEU
Seramik (Alümina)
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
Paslanmaz çelik
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
ABD
ASTM CF8M (dökme AISI 316)
AISI 316L
AISI 316L
$,6,/
AISI 316
$670&)0G|NPH$,6,
AISI 316
$6706×Q×I
$,6,
$,6,
AISI 316
svi2-16-n-en_a_tm
11
SVI 33, 46, 66, 92 (S, N) SERÝSÝ
ELEKTRÝKLÝ POMPA KESÝTÝ VE ANA BÝLEÞENLERÝ
SVI 33, 46, 66, 92 (S MODELLERÝ)
REF.
ADI
REFERANS STANDARTLAR
MALZEME
N.
AVRUPA
hVWJ|YGH
dDUN
'LI]|U
$GDSW|U
0LO
0RWRUDGDSW|U
$ü×QPDKDONDV×
.DSOLQ
6DOPDVWUDPXKDID]DV×
0HNDQLNVDOPDVWUD
(ODVWRPHUOHU
.DSOLQNRUXPDV×
0LOPDQüRQXYHEXUo
'LI]|UEXUFX
(PLüWDEDQ×
%DùODPDoXEXNODU×
)LOWUH
9LGDODU
ABD
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
7HNQRSROLPHU336
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
6LOLNRQNDUEU.DUERQ)30
)30
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
7XQJVWHQNDUEU
.DUERQ
3DVODQPD]oHOLN
(1*;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$6706×Q×I
$,6,/
$,6,
$6706×Q×I
$,6,
$6706×Q×I
$6706×Q×I
$6706×Q×I
$,6,
$670&)0G|NPH$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
svi33-92-s-en_a_tm
SVI 33, 46, 66, 92 (N MODELLERÝ)
REF.
ADI
REFERANS STANDARTLAR
MALZEME
N.
1
2
3
4
5
10
11
14
17
18
AVRUPA
Üst gövde
Çark
Difüzör
Adaptör
Mil
0RWRUDGDSW|U
$ü×QPDKDONDV×
.DSOLQ
6DOPDVWUDPXKDID]DV×
Mekanik salmastra
Elastomerler
.DSOLQNRUXPDV×
0LOPDQüRQXYHEXUo
Difüzör burcu
(PLüWDEDQ×
%DùODPDoXEXNODU×
Filtre
Vidalar
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
Dubleks paslanmaz çelik
'|NPHGHPLU
7HNQRSROLPHU336
'|NPHGHPLU
3DVODQPD]oHOLN
Silikon karbür / Karbon
FPM
3DVODQPD]oHOLN
7XQJVWHQNDUEU
Karbon
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
ABD
EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)
(1*-/-/
ASTM CF8M (dökme AISI 316)
AISI 316L
AISI 316L
ASTM CF8M (dökme AISI 316)
UNS S 31803
$6706×Q×I
(1*-/-/
(1*;&U1L0R
/ FPM
$6706×Q×I
$670&)0G|NPH$,6,
(1;&U1L
$,6,
(1*;&U1L0R
(1;&U1L0R
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
$670&)0G|NPH$,6,
$,6,/
AISI 316
AISI 316
svi33-92-n-en_a_tm
12
SVI (E, EN) SERÝSÝ
MEKANÝK SALMASTRA, EN 12756 ÝLE UYUMLU
SVI 2, 4
MALZEME LÝSTESÝ
32=ú6<21
V
B
C
Q1
:
:
:
:
32=ú6<21
Seramik
Reçine emprenyeli karbon
Özel reçine emprenyeli karbon
Silikon Karbür
V
E
32=ú6<21
: FPM
: EPDM
G
: AISI 316
svi-e_ten-mec-en_a_tm
CONTA TÝPLERÝ
7ú3
SICAKLIK
1
2
32=ú6<21
3
4
5
DÖNER PARÇA
6$%ú73$5d$
(/$6720(5/(5
YAYLAR
'úø(53$5d$/$5
VB V G G
V
Q1 Q1 E G G
Q1 C V G G
Q1 Q1 V G G
Q1
Q1
Q1
67$1'$570(.$1ú.6$/0$675$
B
V
G
'úø(50(.$1ú.6$/0$675$7ú3/(5ú
Q1
E
G
C
V
G
Q1
V
G
( °C )
G
-10 +60
G
G
G
-30 +60
-10 +60
-10 +60
svi-e_tipi-ten-mec-en_a_tc
TAM POMPA BASINCI / SICAKLIÐI ÇALIÞMA SINIRLARI
(YUKARIDA LÝSTELENEN CONTALARIN HERHANGÝ BÝRÝYLE)
13
SVI (S, N) SERÝSÝ
MEKANÝK SALMASTRALAR, EN 12756 ÝLE UYUMLU
SVI 2, 4, 8, 16
SVI 33, 46, 66, 92
MALZEME LÝSTESÝ
32=ú6<21
32=ú6<21
Q 1 : Silikon Karbür
B : Reçine emprenyeli karbon
V
E
T
32=ú6<21
: FPM
: EPDM
: PTFE
G
: AISI 316
svi-s_ten-mec-en_a_tm
CONTA TÝPLERÝ
7ú3
SICAKLIK
1
2
32=ú6<21
3
4
5
'g1(53$5d$
6$%ú73$5d$
(/$6720(5/(5
<$</$5
'úø(53$5d$/$5
Q1 B V G G
Q1
Q1 Q1 V G G
Q1 Q1 E G G
Q1 Q1 T G G
Q1
Q1
Q1
67$1'$570(.$1ú.6$/0$675$
B
V
G
'úø(50(.$1ú.6$/0$675$7ú3/(5ú
Q1
V
G
Q1
E
G
Q1
T
G
( °C )
G
-10 +90
G
G
G
-10 +90
-30 +90
0 +90
svi-s_tipi-ten-mec-en_a_tc
TAM POMPA BASINCI / SICAKLIÐI ÇALIÞMA SINIRLARI
(YUKARIDA LÝSTELENEN CONTALARIN HERHANGÝ BÝRÝYLE)
14
SVI SERÝSÝ ÝÇÝN MOTORLAR
- Tek fazlý model:
220-240 V 50 Hz (istek üzerine).
3 kW’a kadarki güçler için 220-240/380-415 V 50 Hz.
- Üç fazlý model:
3 kW üzeri güçler için 380-415/660-690 V 50 Hz.
Aþýrý yük korumasý kullanýcý tarafýndan saðlanýr.
• Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey
•
•
•
•
•
•
motorlarý, ≥ 0,75 kW Yönetmelik (EC) no.
640/2009 ve IEC 60034-30 ile uyumludur.
Kýsa devre, kapalý tip sincap kafesli motor (TEFC),
hava soðutmalý.
IP55 koruma.
Sýnýf 155 (F) yalýtým.
Performans EN 60034-1 ile uyumludur.
Standart voltaj.
EN 50262 ile uyumlu standart geçiþ boyutlarýna
sahip kablo rakorlarý (metrik diþ).
SVI (E, EN) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR
hUHWLP\×O×
5DQG×PDQ ηN
%
kW
4/4
Δ 230 V
Δ 240 V
Δ 380 V
Δ 400 V
Y 380 V
Y 400 V
Y 415 V
Y 660 V
Y 690 V
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
Δ 415 V
IE
2/4
4/4
3/4
2/4
Model
0,3
0,45
0,55
0,75
0,9
606(
606(
606(
606(
606(
63
63
63
80
80
<DS×7DVDU×P×
PN
kW
g=(/
hUHWLFL
/RZDUDVUO8QLSHUVRQDOH
5HJ1R
0RQWHFFKLR0DJJLRUH9LFHQ]D,WDOLD
IEC BOYUTU
0,3
0,45
0,55
0,75 77,4 77,4 74,0 77,4 77,4 74,0 77,4 77,4 74,0 77,4 77,4 74,0 77,4 77,4 74,0 77,4 77,4 74,0
0,9 80,1 80,1 78,9 80,1 80,1 78,9 80,1 80,1 78,9 80,1 80,1 78,9 80,1 80,1 78,9 80,1 80,1 78,9
.XWXS
6D\×V×
2
TN
fN
Hz
FRV ϕ
ls / l N
1P
Ts/T N
7P7Q
50
0,72
0,66
0,71
0,79
0,82
4,05
4,32
4,41
8,70
8,98
1,05
1,38
1,73
2,47
3,63
3,29
4,14
3,70
4,71
4,62
2,63
3,13
2,62
4,09
4,00
dDO×üPDNRüXOODU×
V
kW
0,3
0,45
0,55
0,75
0,9
Y
Δ
220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
I N (A)
1,65
2,20
2,53
3,10
4,17
1,70
2,34
2,63
3,05
4,09
1,78
2,51
2,81
3,03
4,07
0,95
1,27
1,46
1,79
2,41
0,98
1,35
1,52
1,76
2,36
1,03
1,45
1,62
1,75 1,78 1,76 1,74 1,03 1,01
2,35 2,40 2,36 2,34 1,39 1,36
nN
dak -1
2680 ÷ 2745
2740 ÷ 2790
2715 ÷ 2770
2885 ÷ 2905
2880 ÷ 2900
1RWDEDN×Q
Y
Δ
2
9+]JHULOLPLoLQYHULOHU
Voltaj U N
PN
-
+D]LUDQ
PN
Δ 220 V
Deniz
0LQPDNV
ATEX
seviyesinden RUWDPV×FDNO×ù×
\NVHNOLNP
°C
” 1000
-15 / 40
+D\×U
VYLHLHPRWWSHQBDBWH
1RW$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHONDQXQYH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
15
SVI (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR (22 kW’a kadar)
hUHWLP\×O×
5DQG×PDQ ηN
%
Δ 380 V
Δ 400 V
Y 380 V
Y 400 V
Y 415 V
Y 660 V
Y 690 V
Δ 415 V
IE
kW
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
77,4
80,1
82,6
83,7
86,1
86,3
87,6
88,6
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
83,7
84,6
87,0
86,3
87,6
88,1
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
82,9
85,6
86,3
87,6
88,1
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
82,6
83,7
86,1
86,3
87,6
88,6
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
83,7
84,6
87,0
86,3
87,6
88,1
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
82,9
85,6
86,3
87,6
88,1
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
82,6
83,7
86,1
86,3
87,6
88,6
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
83,7
84,6
87,0
86,3
87,6
88,1
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
82,9
85,6
86,3
87,6
88,1
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
82,6
83,7
86,1
86,3
87,6
88,6
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
83,7
84,6
87,4
86,3
87,6
88,1
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
82,7
83,6
87,1
86,3
87,6
88,1
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
83,4
84,6
86,6
86,3
87,6
88,6
90,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
83,9
84,9
87,4
86,3
87,6
88,1
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
82,2
83,3
86,5
86,3
87,6
88,1
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
83,8
84,9
86,7
86,3
87,6
88,6
91,0
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
83,9
84,9
87,0
86,3
87,6
88,1
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
82,9
85,6
86,3
87,6
88,1
90,3
90,3
91,2
91,3
Model
SM071RB14/304
SM071B14/305
60%+(
60%+(
PLM090B14/315
PLM090B14/322
PLM100RB14/330
PLM112RB14/340
PLM132RB5/355
PLM132B5/375
PLM160RB5/3110
PLM160B5/3150
PLM160B5/3185
PLM180RB5/3220
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
71R
71
80
80
90
90
100R
112R
132R
132
160R
160
160
180R
Kutup
6D\×V×
TN
fN
Hz
FRV ϕ
OVO N
Nm
7V7 N
Tm/Tn
50
0,66
0,74
0,79
0,82
0,86
0,80
0,82
0,85
0,87
0,87
0,87
0,91
0,88
0,89
4,32
5,97
8,70
8,98
7,86
8,63
8,39
9,52
10,3
9,21
9,72
8,45
9,75
9,50
1,38
1,85
2,47
3,63
4,96
7,25
9,96
13,1
18,1
24,5
36,0
48,6
59,8
71,1
4,14
3,74
4,71
4,62
3,34
3,74
3,50
3,04
4,43
3,26
3,46
2,26
2,82
2,74
3,13
3,56
4,09
4,00
3,27
3,71
3,32
4,40
5,80
4,55
4,56
3,81
4,53
4,26
V18/B14
PN
kW
2
Voltaj U N
dDO×üPDNRüXOODU×
V
kW
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
Y
Δ
220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
IN (A)
2,20
2,56
3,10
4,17
5,53
8,05
10,8
13,6
18,3
25,4
36,0
47,2
58,3
68,3
2,34
2,56
3,05
4,09
5,23
8,04
10,6
13,5
18,0
24,8
35,1
45,3
56,9
66,2
2,51
2,62
3,03
4,07
5,13
8,09
10,6
13,5
17,9
24,4
34,7
44,0
55,9
64,3
1,27
1,48
1,79
2,41
3,19
4,65
6,23
7,88
10,6
14,7
20,8
27,2
33,7
39,4
1,35
1,48
1,76
2,36
3,02
4,64
6,14
7,77
10,4
14,3
20,3
26,2
32,9
38,2
1,45
1,51
1,75
2,35
2,96
4,67
6,12
7,79
10,3
14,1
20,0
25,4
32,3
37,1
1,78
2,40
3,19
4,62
6,18
7,80
10,6
14,5
20,8
27,2
34,1
40,0
1,76
2,36
3,03
4,61
6,10
7,63
10,4
14,0
20,3
26,0
33,2
38,6
1,74
2,34
2,96
4,63
6,06
7,65
10,5
13,9
20,1
25,3
32,8
37,8
1,03
1,39
1,84
2,67
3,57
4,51
6,14
8,35
12,0
15,7
19,7
23,1
1,01
1,36
1,75
2,66
3,52
4,41
6,02
8,11
11,7
15,0
19,1
22,3
nN
dak -1
2740 ÷ 2790
2825 ÷ 2850
2885 ÷ 2905
2880 ÷ 2900
2865 ÷ 2895
2885 ÷ 2900
2850 ÷ 2885
2895 ÷ 2920
2885 ÷ 2905
2920 ÷ 2935
2910 ÷ 2925
2940 ÷ 2950
2945 ÷ 2955
2945 ÷ 2955
$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHO
NDQXQYH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
Y
Δ
PN
2
400 V / 50 Hz gerilim için veriler
V1/B5
hUHWLFL
/RZDUDVUO8QLSHUVRQDOH
5HJ1R
0RQWHFFKLR0DJJLRUH9LFHQ]D,WDOLD
-
+D]LUDQ
Δ 240 V
<DS×7DVDU×P×
Δ 230 V
IEC BOYUTU*
PN
Δ 220 V
Deniz
0LQPDNV
ATEX
VHYL\HVLQGHQ RUWDPV×FDNO×ù×
\NVHNOLNP
°C
” 1000
-15 / 40
+D\×U
VYLVLHPRWWSHQBDBWH
5 0LOX]DQW×V×YHIODQüDNDUü×D]DODQPRWRUJ|YGHVLER\XWX
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
16
SVI (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR (30 kW’tan itibaren)
hUHWLP\×O×
5DQG×PDQ ηN
%
Δ 400 V
Y 660 V
Y 690 V
Δ 415 V
IE
kW
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
30
92,6
92,9
93,0
92,9
93,0
93,0
92,3
+D]LUDQ
PN
Δ 380 V
PN
kW
Model
30 :/%N:
IEC BOYUTU
Üretici
:(*(TXLSDPHQWRV(OHWULFRV6$
5HJ1R
-DUDJXDGR6XO6&%UD]LO
<DS×7DVDU×P×
2
400 V / 50 Hz gerilim için veriler
Kutup
6D\×V×
TN
fN
Hz
V%
200
2
cos ϕ
ls / l N
Nm
Ts/T N
Tm/Tn
2,40
Voltaj U N
dDO×üPDNRüXOODU×
V
380 V
Δ
400 V
9
6
kW
30
Y
415 V
IN (A)
660 V
690 V
nN
2
32,2
¸
1RWDEDN×Q
PN
dak -1
Deniz
Min/max
ATEX
seviyesinden RUWDPV×FDNO×ù×
°C
yükseklik (m)
”0
+D\×U
VYLVLHPRWWSHQBDBWH
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
1RW$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHONDQXQYH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
MOTOR GÜRÜLTÜSÜ
Aþaðýdaki tablolarda A eðrisine göre (ISO 1680 standardý) boþ bir alanda 1 metre uzaktan ölçülmüþ ortalama ses
basýncý seviyeleri gösterilmektedir.
Bu gürültü deðerleri, 3 dB toleransla boþta çalýþan 50 Hz motorla ölçülmüþtür (A).
SVI (E, EN) ÜÇ FAZLI 50 Hz,
2 KUTUPLU MOTORLAR
GÜÇ
027257ú3ú
SVI (S, N) ÜÇ FAZLI 50 Hz,
2 KUTUPLU MOTORLAR
GÜRÜLTÜ
GÜÇ
027257ú3ú
LpA
GÜRÜLTÜ
LpA
kW
IEC BOYUTU
dB
kW
IEC BOYUTU*
dB
0,37
0,45
0,55
0,75
0,9
63
63
63
71
71
<70
<70
<70
<70
<70
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
71R
71
80R
80
90R
90R
100R
112R
132R
132
160R
160
160
180R
200
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
71
73
71
73
70
72
sv_mott-en_b_tr
5 0LOX]DQW×V×YHLOJLOLIODQüDEDùO×RODUDNER\XWXD]DODQPRWRUPXKDID]DV×
17
KULLANILABÝLÝR VOLTAJLAR
SVI SERÝSÝ ÝÇÝN MOTORLAR (22 kW’a kadar)
ÜÇ FAZLI - 2 KUTUPLU
PN
kW
3 x 200-208/346-360
3 x 255-265/440-460
3 x 290-300/500-525
3 x 440-460/-
3 x 500-525/-
3 x 220-230/380-400
3 x 255-265-277/440-460-480
3 x 380-400/660-690
3 x 440-460-480/-
3 x 110-115/190-200
3 x 200-208/346-360
3 x 330-346/575-600
3 x 575/-
3 x 230/400 50 Hz
3 x 265/460 60 Hz
3 x 400/690 50 Hz
3 x 460/- 60 Hz
50/60 Hz
3 x 380-400-415/660-690
60 Hz
3 x 220-230-240/380-400-415
50 Hz
0,3
0,37
0,4
0,5
0,55
0,75
0,95
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
R 2SVL\RQHOJHULOLP 0HYFXWGHùLO
s = Standart gerilim
svi-volt-lowa-en_a_te
SVI SERÝSÝ ÝÇÝN MOTORLAR (≥ 30 kW)
ÜÇ FAZLI - 2 KUTUPLU
PN
kW
3 x 110/190
3 x 200-208/346-360
3 x 255-265/440-460
3 x 290-300/500-525
3 x 440-460/-
3 x 500-525/-
3 x 230/380
3 x 380-400/660-690
3 x 440-480/-
3 x 440-460/-
3 x 110-115/190-200
3 x 200-208/346-360
3 x 255-265-277/440-460-480
3 x 330-346/575-600
3 x 575/-
3 x 230/400 50 Hz
3 x 265/460 60 Hz
3 x 400/690 50 Hz
3 x 460/- 60 Hz
50/60 Hz
3 x 380-400-415/660-690
60 Hz
3 x 220-230-240/380-400-415
50 Hz
30
o
s
o
o
o
o
o
o
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s = Standart gerilim
R 2SVL\RQHOJHULOLP 0HYFXWGHùLO
18
svi-volt-weg-en_a_te
SVI SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
19
SVI 2, 4 SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
m3/s
1,2
1,8
2,4
3
3,6
4,2
4,8
5,4
6
6,6
7,2
3,4
0
kW
HP
SVI 201E
0,37
0,5
10,6
9,2
8,4
7,5
6,5
5,2
SVI 202E
0,37
0,5
21,2
18,4
16,8
15,0
12,9
10,4
7,4
SVI 203E
0,45
0,6
31,8
27,6
25,3
22,5
19,4
15,6
11,1
SVI 204E
0,55
0,75
42,4
36,9
33,7
30,1
25,8
20,8
14,8
SVI 205E
0,75
1
53,0
46,1
42,1
37,6
32,3
26,0
18,6
SVI 206E
0,75
1
63,7
55,3
50,5
45,1
38,7
31,2
22,3
SVI 207E
0,9
1,2
74,3
64,5
58,9
52,6
45,2
36,4
26,0
SVI 401E
0,37
0,5
9,5
8,0
7,6
7,2
6,7
6,2
5,6
4,9
4,2
SVI 402E
0,37
0,5
19,0
16,1
15,3
14,4
13,4
12,3
11,2
9,9
8,4
6,8
SVI 403E
0,45
0,6
28,5
24,1
22,9
21,5
20,1
18,5
16,7
14,8
12,6
10,2
SVI 404E
0,55
0,75
38,0
32,1
30,5
28,7
26,8
24,7
22,3
19,7
16,8
13,6
SVI 405E
0,75
1
47,5
40,2
38,1
35,9
33,5
30,8
27,9
24,6
21,0
17,1
SVI 406E
0,9
1,2
57,0
48,2
45,8
43,1
40,2
37,0
33,5
29,6
25,3
20,5
SVI 202S
0,37
0,5
21,4
15,4
13,2
10,6
7,4
SVI 203S
0,37
0,5
32,1
28,1
25,8
23,1
19,8
15,9
11,1
SVI 204S
0,55
0,75
42,8
37,5
34,4
30,8
26,4
21,2
14,8
18,6
+ 723/$00(75(686h7818
18,8
17,2
3,7
SVI 205S
0,75
1
53,5
46,9
43,0
38,5
33,0
26,5
SVI 206S
0,75
1
64,2
56,3
51,6
46,2
39,6
31,7
22,3
SVI 207S
1,1
1,5
74,9
65,6
60,2
53,9
46,2
37,0
26,0
SVI 208S
1,1
1,5
85,6
75,0
68,8
61,5
52,8
42,3
29,7
SVI 209S
1,1
1,5
96,3
84,4
77,4
69,2
59,4
47,6
33,4
SVI 211S
1,5
2
117,7
103,2
94,6
84,6
72,6
58,2
40,8
SVI 212S
1,5
2
128,4
112,5
103,2
92,3
79,2
63,5
44,5
SVI 214S
2,2
3
149,8
131,3
120,4
107,7
92,5
74,1
52,0
SVI 216S
2,2
3
171,2
150,1
137,7
123,1
105,7
84,7
59,4
SVI 218S
2,2
3
192,6
168,8
154,9
138,5
118,9
95,2
66,8
SVI 220S
3
4
214,0
187,6
172,1
153,9
132,1
105,8
74,2
SVI 222S
3
4
235,4
206,3
189,3
169,2
145,3
116,4
81,7
SVI 224S
3
4
256,8
225,1
206,5
184,6
158,5
127,0
89,1
SVI 402S
0,37
0,5
19,3
16,8
16,0
15,2
14,3
13,2
12,1
10,8
9,4
7,9
SVI 403S
0,55
0,75
28,9
25,2
24,0
22,8
21,4
19,8
18,1
16,2
14,1
11,8
SVI 404S
SVI 405S
SVI 406S
SVI 407S
SVI 408S
SVI 409S
SVI 411S
SVI 413S
SVI 414S
SVI 416S
SVI 418S
SVI 420S
SVI 422S
SVI 424S
0,75
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
3
4
4
4
1
1,5
1,5
1,5
2
2
3
3
4
4
4
5,5
5,5
5,5
38,5
48,2
57,8
67,5
77,1
86,7
106,0
125,3
134,9
154,2
173,5
192,7
212,0
231,3
33,6
42,0
50,4
58,7
67,1
75,5
92,3
109,1
117,5
134,3
151,1
167,9
184,6
201,4
32,0
40,1
48,1
56,1
64,1
72,1
88,1
104,2
112,2
128,2
144,2
160,2
176,3
192,3
30,4
38,0
45,6
53,1
60,7
68,3
83,5
98,7
106,3
121,5
136,7
151,8
167,0
182,2
28,5
35,6
42,8
49,9
57,0
64,2
78,4
92,7
99,8
114,1
128,3
142,6
156,8
171,1
26,5
33,1
39,7
46,3
52,9
59,5
72,8
86,0
92,6
105,8
119,0
132,3
145,5
158,7
24,2
30,2
36,3
42,3
48,3
54,4
66,5
78,6
84,6
96,7
108,8
120,9
133,0
145,0
21,6
27,1
32,5
37,9
43,3
48,7
59,5
70,4
75,8
86,6
97,4
108,2
119,1
129,9
18,9
23,6
28,3
33,0
37,7
42,4
51,9
61,3
66,0
75,4
84,8
94,3
103,7
113,1
15,8
19,7
23,7
27,6
31,5
35,5
43,4
51,3
55,2
63,1
71,0
78,9
86,7
94,6
ISO 9906 - Ek A ile uyumlu performanslar.
svi2-4-2p50-en_a_th
20
SVI 8, 16 SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
m3/s
kW
0
100
125
150
175
200
233
250
275
300
350
400
6
7,5
9
10,5
12
14
15
16,5
18
21
24
HP
+ 723/$00(75(686h7818
SVI 801S
0,75
1
14,0
12,5
11,8
11,0
10,0
8,7
6,5
SVI 802S
1,1
1,5
28,0
25,0
23,7
22,1
20,0
17,4
13,0
SVI 803S
1,5
2
42,0
37,5
35,5
33,1
29,9
26,0
19,4
SVI 804S
2,2
3
56,0
50,0
47,4
44,1
39,9
34,7
25,9
SVI 805S
2,2
3
70,0
62,4
59,2
55,1
49,9
43,4
32,4
SVI 806S
3
4
84,0
74,9
71,1
66,2
59,9
52,1
38,9
SVI 808S
4
5,5
112,0
99,9
94,8
88,2
79,9
69,5
51,8
SVI 809S
4
5,5
126,0
112,4
106,6
99,2
89,8
78,1
58,3
SVI 811S
5,5
7,5
154,0
137,4
130,3
121,3
109,8
95,5
71,3
SVI 812S
5,5
7,5
168,0
149,9
142,2
132,3
119,8
104,2
77,8
SVI 814S
7,5
10
196,0
174,9
165,9
154,4
139,8
121,5
90,7
SVI 816S
7,5
10
224,0
199,8
189,6
176,4
159,7
138,9
103,7
SVI 1601S
1,1
1,5
16,9
16,0
15,6
15,1
14,3
13,8
13,0
12,1
9,8
6,9
SVI 1602S
2,2
3
33,7
32,0
31,2
30,2
28,6
27,6
26,0
24,1
19,6
13,9
SVI 1603S
3
4
50,6
48,0
46,8
45,3
42,9
41,5
39,0
36,2
29,4
20,8
SVI 1604S
4
5,5
67,5
64,0
62,4
60,4
57,2
55,3
52,0
48,3
39,1
27,7
SVI 1605S
5,5
7,5
84,3
80,0
78,0
75,6
71,5
69,1
65,0
60,3
48,9
34,6
SVI 1606S
5,5
7,5
101,2
96,0
93,6
90,7
85,8
82,9
78,0
72,4
58,7
41,6
SVI 1607S
7,5
10
118,1
112,0
109,2
105,8
100,1
96,7
91,0
84,5
68,5
48,5
SVI 1608S
7,5
10
134,9
128,0
124,8
120,9
114,4
110,6
104,0
96,5
78,3
55,4
SVI 1610S
11
15
168,7
160,0
156,0
151,1
143,0
138,2
130,0
120,7
97,9
69,3
SVI 1612S
11
15
202,4
192,0
187,2
181,3
171,6
165,8
156,1
144,8
117,4
83,1
SVI 1614S
15
20
236,1
224,0
218,4
211,6
200,2
193,5
182,1
168,9
137,0
97,0
SVI 1615S
15
20
253,0
240,0
234,1
226,7
214,5
207,3
195,1
181,0
146,8
103,9
svi8-16-2p50-en_a_th
ISO 9906 - Ek A ile uyumlu performanslar.
21
SVI 33, 46 SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
250
300
366,7
400
500
600
666,7
700
800
900
1000
0
15
18
22
24
30
36
40
42
48
54
60
m3/s
SVI 3301/1S
kW
HP
+ 723/$00(75(686h7818
2,2
3
17,4
16,2
15,7
14,9
14,3
12,2
9,3
6,7
SVI 3301S
3
4
23,8
21,7
21,2
20,3
19,8
17,8
15,0
12,7
SVI 3302/2S
4
5,5
35,1
34,1
33,3
31,8
30,8
26,9
21,4
16,6
SVI 3302/1S
4
5,5
40,8
38,8
37,9
36,3
35,4
31,7
26,6
22,3
SVI 3303/2S
5,5
7,5
57,7
55,2
53,8
51,4
49,9
44,1
36,2
29,6
SVI 3303S
7,5
10
71,5
67,4
66,2
64,0
62,7
57,7
50,7
44,6
SVI 3304S
11
15
95,9
91,1
89,7
87,2
85,7
79,6
70,8
63,1
SVI 3305/1S
11
15
112,7
107,2
105,3
101,9
99,8
91,7
80,0
70,0
SVI 3306/2S
15
20
131,2
126,9
124,6
120,3
117,7
107,5
93,2
81,2
15
20
156,0
149,9
147,3
142,7
139,8
128,4
112,2
98,2
SVI 3307S
SVI 3307/2S
18,5
25
170,3
162,8
160,2
155,7
153,0
142,2
126,7
113,2
SVI 3308/1S
18,5
25
187,4
179,5
176,5
171,3
168,1
155,5
137,4
121,7
SVI 3309/1S
22
30
210,2
201,2
197,8
191,8
188,2
173,8
153,4
135,9
SVI 3310/2S
22
30
226,4
217,2
213,4
206,8
202,6
186,4
163,5
143,9
231,3
227,8
SVI 3310S
30
40
241,8
221,7
217,9
202,9
181,1
162,1
SVI 4601/1S
3
4
19,5
19,2
19,0
17,9
16,4
15,1
14,4
11,7
8,5
4,6
SVI 4601S
4
5,5
27,2
24,0
23,7
22,5
21,1
19,9
19,3
17,1
14,3
10,8
SVI 4602/2S
5,5
7,5
38,8
39,8
39,4
37,8
35,2
32,9
31,6
26,9
21,1
13,9
SVI 4602S
7,5
10
52,6
48,5
48,0
46,1
43,7
41,7
40,6
36,5
31,4
25,1
SVI 4603S
11
15
80,8
74,3
73,5
70,9
67,4
64,6
62,9
57,1
49,8
40,7
SVI 4604/2S
15
20
92,4
90,7
89,9
86,9
82,5
78,6
76,3
68,3
58,2
45,6
SVI 4605S
18,5
25
134,5
125,1
124,0
120,0
114,7
110,2
107,6
98,3
86,4
71,5
SVI 4606S
22
30
161,0
149,8
148,5
143,8
137,4
132,0
128,9
117,8
103,7
86,0
SVI 4607/2S
30
40
171,3
164,9
163,6
158,3
150,8
144,3
140,6
127,1
109,9
88,6
SVI 4608/2S
30
40
198,2
190,0
188,4
182,4
173,8
166,4
162,2
146,9
127,3
103,1
SVI 4609/2S
30
40
224,8
214,5
212,6
205,6
195,7
187,3
182,5
165,2
143,2
116,0
ISO 9906 - Ek A ile uyumlu performanslar.
svi33-46-2p50-en_a_th
22
SVI 66, 92 SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
SVI 6601/1S
kW
HP
4 '(%ú
l/dak 0
500
600
750
900
1000
1100
1200
1416,7
1600
1800
2000
m3/s
30
36
45
54
60
66
72
85
96
108
120
0
+ 723/$00(75(686h7818
4
5,5
23,8
21,4
20,7
19,4
17,8
16,6
15,1
13,3
8,3
SVI 6601S
5,5
7,5
29,2
25,8
24,8
23,3
21,8
20,7
19,4
17,9
13,4
SVI 6602/2S
7,5
10
47,5
42,6
41,2
38,6
35,5
32,9
30,0
26,4
16,4
SVI 6602S
11
15
60,4
55,7
54,4
52,0
49,3
47,1
44,7
42,0
34,6
SVI 6603/2S
15
20
78,4
71,6
69,6
65,9
61,5
57,9
53,8
49,0
35,3
18,5
25
91,4
84,7
82,7
79,3
75,2
72,0
68,5
64,4
53,5
SVI 6604/1S
22
30
115,2
105,9
103,1
98,5
92,9
88,6
83,6
77,8
61,7
SVI 6605/1S
30
40
145,6
134,0
130,5
124,7
117,8
112,4
106,3
99,2
79,4
SVI 9201/1S
5,5
7,5
24,5
22,2
21,5
20,9
20,2
19,4
17,3
15,0
11,8
7,9
SVI 9201S
7,5
10
33,5
28,7
27,2
26,2
25,3
24,3
22,2
20,2
17,6
14,3
SVI 9202/2S
11
15
49,4
45,1
43,7
42,5
41,2
39,6
35,5
30,9
24,6
16,8
SVI 6603S
SVI 9202S
15
20
67,8
58,2
55,3
53,4
51,4
49,5
45,3
41,4
36,3
29,6
18,5
25
82,4
74,4
71,6
69,6
67,3
64,8
58,6
52,2
43,6
32,9
SVI 9203S
22
30
102,2
88,2
84,0
81,2
78,4
75,5
69,2
63,4
55,9
46,3
SVI 9204/2S
30
40
115,7
104,0
99,9
97,0
93,8
90,4
82,2
73,8
62,8
49,0
SVI 9204S
30
40
133,1
117,0
111,7
108,0
104,4
100,6
92,3
84,6
74,8
62,5
SVI 9203/2S
ISO 9906 - Ek A ile uyumlu performanslar.
svi66-92-2p50-en_a_th
23
SVI 2 (E, EN) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
SVI201/03E03T
MOTOR
(/(.75ú./ú
BOYUTLAR (mm)
3203$$ø,5/,ø,
kW
BOYUT
L
L1
L2
M
0,37
63
324
106
218
111
M1
-
D1
kg
120
8,8
SVI202/03E03T
0,37
63
324
106
218
111
-
120
8,9
SVI203/03E04T
0,45
63
324
106
218
111
-
120
9,8
SVI204/04E05T
0,55
63
349
131
218
111
-
120
10,6
SVI205/05E07T
0,75
80
433
156
276
-
129
155
16,8
SVI206/06E07T
0,75
80
458
181
276
-
129
155
17,2
SVI207/07E09T
0,9
80
483
206
276
-
129
155
18,3
svi2e-2p50-en_c_td
02725
3203$
7ú3ú
N:%2<87
ÇARK SAYISI
SVI201/..
SVI202/..
SVI203/..
SVI204/..
SVI205/..
SVI206/..
SVI207/..
0,37
0,37
0,45
0,55
0,75
0,75
0,9
63
63
63
63
80
80
80
%2<87/$5
L2
mm
218
218
218
218
276
276
276
$û$0$6$<,6,
3
4
5
6
7
8
10
13
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
106
106
106
131
131
131
131
156
156
156
156
156
181
181
181
181
181
181
206
206
206
206
206
206
206
231
231
231
231
231
231
231
281
281
281
281
281
281
281
356
356
356
356
356
356
356
svi2e-en_b_tcm
24
SVI 2 (E, EN) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
25
SVI 4 (E, EN) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
SVI401/03E03T
MOTOR
(/(.75ú./ú
BOYUTLAR (mm)
3203$$ø,5/,ø,
kW
BOYUT
L
L1
L2
M
0,37
63
324
106
218
111
M1
D1
kg
-
120
8,8
SVI402/03E03T
0,37
63
324
106
218
111
-
120
8,9
SVI403/03E04T
0,45
63
324
106
218
111
-
120
9,8
SVI404/04E05T
0,55
63
349
131
218
111
-
120
10,6
SVI405/05E07T
0,75
80
433
156
276
-
129
155
16,8
SVI406/06E09T
0,9
80
458
181
276
-
129
155
17,9
svi4e-2p50-en_c_td
02725
3203$
7ú3ú
N:%2<87
ÇARK SAYISI
SVI401/..
SVI402/..
SVI403/..
SVI404/..
SVI405/..
SVI406/..
0,37
0,37
0,45
0,55
0,75
0,99
63
63
63
63
80
80
%2<87/$5
L2
mm
218
218
218
218
276
276
$û$0$6$<,6,
3
4
5
6
7
8
10
13
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
106
106
106
131
131
131
131
156
156
156
156
156
181
181
181
181
181
181
206
206
206
206
206
206
231
231
231
231
231
231
281
281
281
281
281
281
356
356
356
356
356
356
svi4e-en_b_tcm
26
SVI 4 (E, EN) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
27
SVI 2 (S, N) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
SVI202/02S03T
SVI203/03S03T
SVI204/04S05T
SVI205/05S07T
SVI206/06S07T
SVI207/07S11T
SVI208/08S11T
SVI209/09S11T
SVI211/11S15T
SVI212/12S15T
SVI214/14S22T
SVI216/16S22T
SVI218/18S22T
SVI220/20S30T
SVI222/22S30T
SVI224/24S30T
MOTOR
BOYUTLAR (mm)
kW
BOYUT
L
0,37
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
3
3
3
71
71
71
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
100
100
100
416
441
488
555
580
604
629
654
749
774
824
874
924
984
1034
1084
L1
L2
L3
M
D1
D2
107
132
157
182
207
231
256
281
331
356
406
456
506
556
606
656
209
209
231
263
263
263
263
263
298
298
298
298
298
298
298
298
100
100
100
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
130
130
130
111
111
121
129
129
129
129
129
134
134
134
134
134
134
134
134
120
120
140
155
155
155
155
155
174
174
174
174
174
174
174
174
105
105
105
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
160
160
160
(/(.75ú./ú
3203$$ø,5/,ø,
kg
14
14
15
21
21
22
22
23
30
30
32
33
34
35
35
36
svi2s-2p50-en_c_td
ÇARK SAYISI
3203$
7ú3ú
SVI202/..
SVI203/..
SVI204/..
SVI205/..
SVI206/..
SVI207/..
SVI208/..
SVI209/..
SVI211/..
SVI212/..
SVI214/..
SVI216/..
SVI218/..
SVI220/..
SVI222/..
SV224/..
%2<87/$5
L2+L3
N:%2<87
mm
02725
0,37
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1 ,1
1,1
1 ,5
1,5
2,2
2 ,2
2 ,2
3
3
3
71
71
71
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
100
100
100
309
309
331
373
373
373
373
373
418
418
418
418
418
428
428
428
2
3
4
$û$0$6$<,6,
5
6
7
8
9
11 12 13 14 15 16 18
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
107 132 157 182
132 157 182
157 182
182
207
207
207
207
207
231
231
231
231
231
231
256
256
256
256
256
256
256
281
281
281
281
281
281
281
281
331
331
331
331
331
331
331
331
331
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
20
22
24
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
svi2s-en_b_tcm
28
SVI 2 (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
29
SVI 4 (S, N) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
SVI402/02S03T
SVI403/03S05T
SVI404/04S07T
SVI405/05S11T
SVI406/06S11T
SVI407/07S11T
SVI408/08S15T
SVI409/09S15T
SVI411/11S22T
SVI413/13S22T
SVI414/14S30T
SVI416/16S30T
SVI418/18S30T
SVI420/20S40T
SVI422/22S40T
SVI424/24S40T
kW
BOYUT
L
L1
L2
L3
M
D1
D2
(/(.75ú./ú
3203$$ø,5/,ø,
kg
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
3
4
4
4
71
71
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
112
112
112
416
463
530
555
580
604
674
699
749
799
834
884
934
1005
1055
1105
107
132
157
182
207
231
256
281
331
381
406
456
506
556
606
656
209
231
263
263
263
263
298
298
298
298
298
298
298
319
319
319
100
100
110
110
110
110
120
120
120
120
130
130
130
130
130
130
111
111
129
129
129
129
134
134
134
134
134
134
134
154
154
154
120
140
155
155
155
155
174
174
174
174
174
174
174
197
197
197
105
105
120
120
120
120
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
14
14
20
21
21
22
29
29
31
32
35
35
35
51
51
52
MOTOR
BOYUTLAR (mm)
svi4s-2p50-en_c_td
ÇARK SAYISI
3203$
7ú3ú
SVI402/..
SVI403/..
SVI404/..
SVI405/..
SVI406/..
SVI407/..
SVI408/..
SVI409/..
SVI411/..
SVI413/..
SVI414/..
SVI416/..
SVI418/..
SVI420/..
SVI422/..
SVI424/..
02725
N:%2<87
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
3
4
4
4
71
71
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
112
112
112
%2<87/$5
L2+L3
mm
309
331
373
373
373
373
418
418
418
418
428
428
428
449
449
449
2
3
4
$û$0$6$<,6,
5
6
7
8
9
11 12 13 14 15 16 18
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
107 132 157 182
132 157 182
157 182
182
207
207
207
207
207
231
231
231
231
231
231
256
256
256
256
256
256
256
281
281
281
281
281
281
281
281
331
331
331
331
331
331
331
331
331
356
356
356
356
356
356
356
356
356
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
20
22
24
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
656
svi4s-en_b_tcm
30
SVI 4 (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
31
SVI 8 (S, N) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
SVI801/02S07T
SVI802/02S11T
SVI803/03S15T
SVI804/04S22T
SVI805/05S22T
SVI806/06S30T
SVI808/08S40T
SVI809/09S40T
SVI811/11S55T
SVI812/12S55T
SVI814/14S75T
SVI816/16S75T
MOTOR
(/(.75ú./ú
BOYUTLAR (mm)
kW
BOYUT
L
L1
L2
L3
M
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
80
80
90
90
90
100
112
112
132
132
132
132
528
528
611
649
687
735
832
870
1022
1060
1128
1204
146
146
184
222
260
298
374
412
488
526
602
678
263
263
298
298
298
298
319
319
375
375
367
367
119
119
129
129
129
139
139
139
159
159
159
159
129
129
134
134
134
134
154
154
168
168
191
191
D1
D2
3203$$ø,5/,ø,
kg
155
155
174
174
174
174
197
197
214
214
256
256
120
120
140
140
140
160
160
160
300
300
300
300
25
26
33
35
36
40
57
58
69
70
88
89
svi8s-2p50-en_c_td
ÇARK SAYISI
3203$
7ú3ú
SVI801/..
SVI802/..
SVI803/..
SVI804/..
SVI805/..
SVI806/..
SVI808/..
SVI809/..
SVI811/..
SVI812/..
SVI814/..
SVI816/..
%2<87/$5
L2+L3
mm
N:%2<87
02725
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
80
80
90
90
90
100
112
112
132
132
132
132
382
382
427
427
427
437
458
458
534
534
526
526
$û$0$6$<,6,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
146
146
184
184
184
222
222
222
222
260
260
260
260
260
298
298
298
298
298
298
336
336
336
336
336
336
374
374
374
374
374
374
374
412
412
412
412
412
412
412
412
450
450
450
450
450
450
450
450
488
488
488
488
488
488
488
488
488
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
svi8s-en_b_tcm
32
SVI 8 (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
33
SVI 16 (S, N) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
SVI1601/02S11T
SVI1602/02S22T
SVI1603/03S30T
SVI1604/04S40T
SVI1605/05S55T
SVI1606/06S55T
SVI1607/07S75T
SVI1608/08S75T
SVI1610/10S110T
SVI1612/12S110T
SVI1614/14S150T
SVI1615/15S150T
MOTOR
(/(.75ú./ú
BOYUTLAR (mm)
kW
BOYUT
L
L1
L2
L3
M
1,1
2,2
3
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15
80
90
100
112
132
132
132
132
160
160
160
160
528
573
621
680
794
832
862
900
1069
1145
1287
1325
146
146
184
222
260
298
336
374
450
526
602
640
263
298
298
319
375
375
367
367
428
428
494
494
119
129
139
139
159
159
159
159
191
191
191
191
129
134
134
154
168
168
191
191
191
191
240
240
D1
D2
3203$$ø,5/,ø,
kg
155
174
174
197
214
214
256
256
256
256
313
313
120
140
160
160
300
300
300
300
350
350
350
350
28
35
39
57
67
68
85
86
119
121
130
131
svi16s-2p50-en_c_td
ÇARK SAYISI
3203$
7ú3ú
SVI1601/..
SVI1602/..
SVI1603/..
SVI1604/..
SVI1605/..
SVI1606/..
SVI1607/..
SVI1608/..
SVI1610/..
SVI1612/..
SVI1614/..
SVI1615/..
02725
N:%2<87
1,1
2,2
3
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15
80
90
100
112
132
132
132
132
160
160
160
160
%2<87/$5
L2+L3
mm
382
427
437
458
534
534
526
526
619
619
685
685
$û$0$6$<,6,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
146
146
184
184
184
222
222
222
222
260
260
260
260
260
298
298
298
298
298
298
336
336
336
336
336
336
336
374
374
374
374
374
374
374
374
412
412
412
412
412
412
412
412
450
450
450
450
450
450
450
450
450
488
488
488
488
488
488
488
488
488
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
svi16s-en_b_tcm
34
SVI 16 (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
35
SVI 33 (S, N) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
SVI3301/1-01S22T
SVI3301-01S30T
SVI3302/2-02S40T
SVI3302/1-02S40T
SVI3303/2-03S55T
SVI3303-03S75T
SVI3304-04S110T
SVI3305/1-05S110T
SVI3306/2-06S150T
SVI3307/2-07S150T
SVI3307-07S185T
SVI3308/1-08S185T
SVI3309/1-09S220T
SVI3310/2-10S220T
SVI3310-10S300T
MOTOR
(/(.75ú./ú
BOYUTLAR (mm)
kW
BOYUT
L
L1
L2
L3
2,2
3
4
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
90
100
112
112
132
132
160
160
160
160
160
160
180
180
200
817
817
913
913
1064
1056
1227
1302
1443
1518
1518
1593
1668
1743
1906
257
257
332
332
407
407
482
557
632
707
707
782
857
932
932
298
298
319
319
375
367
428
428
494
494
494
494
494
494
657
262
262
262
262
282
282
317
317
317
317
317
317
317
317
317
M
134
134
154
154
168
191
191
191
240
240
240
240
240
240
317
D1
D2
3203$$ø,5/,ø,
kg
174
174
197
197
214
256
256
256
313
313
313
313
313
313
402
140
160
160
160
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
400
56
64
70
70
88
107
128
130
165
168
176
179
193
196
303
svi33s-2p50-en_b_td
ÇARK SAYISI
3203$
7ú3ú
SVI3301/1-..
SVI3301-..
SVI3302/2-..
SVI3302/1-..
SVI3303/2-..
SVI3303-..
SVI3304-..
SVI3305/1-..
SVI3306/2-..
SVI3307/2-..
SVI3307-..
SVI3308/1-..
SVI3309/1-..
SVI3310/2-..
SVI3310-..
%2<87/$5
02725
L2+L3
N:%2<87
mm
2,2
3
4
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
90
100
112
112
132
132
160
160
160
160
160
160
180
180
200
560
560
581
581
657
649
745
745
811
811
811
811
811
811
974
1
257
257
$û$0$6$<,6,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
332
332
332
332
407
407
407
407
407
407
482
482
482
482
482
482
482
557
557
557
557
557
557
557
557
632
632
632
632
632
632
632
632
632
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
782
782
782
782
782
782
782
782
782
782
782
782
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
11
12
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
svi33s-en_b_tcm
36
SVI 33 (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
37
SVI 46 (S, N) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
SVI4601/1-01S30T
SVI4601-01S40T
SVI4602/2-02S55T
SVI4602-02S75T
SVI4603-03S110T
SVI4604/2-04S150T
SVI4605-05S185T
SVI4606-06S220T
SVI4607/2-07S300T
SVI4608/2-08S300T
SVI4609/2-09S300T
MOTOR
(/(.75ú./ú
BOYUTLAR (mm)
3203$$ø,5/,ø,
kW
BOYUT
L
L1
L2
L3
M
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
30
30
100
112
132
132
160
160
160
180
200
200
200
817
838
989
981
1152
1293
1368
1443
1681
1756
1831
257
257
332
332
407
482
557
632
707
782
857
298
319
375
367
428
494
494
494
657
657
657
262
262
282
282
317
317
317
317
317
317
317
134
154
168
191
191
240
240
240
317
317
317
D1
D2
kg
174
197
214
256
256
313
313
313
402
402
402
160
160
300
300
350
350
350
350
400
400
400
64
67
85
104
125
159
171
185
301
304
306
svi46s-2p50-en_b_td
ÇARK SAYISI
POMPA
7ú3ú
SVI4601/1-..
SVI4601-..
SVI4602/2-..
SVI4602-..
SVI4603-..
SVI4604/2-..
SVI4605-..
SVI4606-..
SVI4607/2-..
SVI4608/2-..
SVI4609/2-..
BOYUTLAR
L2+L3
BOYUT
mm
MOTOR
kW
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
30
30
100
112
132
132
160
160
160
180
200
200
200
560
581
657
649
745
811
811
811
974
974
974
$û$0$6$<,6,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
257
257
332
332
332
332
407
407
407
407
407
482
482
482
482
482
482
557
557
557
557
557
557
557
632
632
632
632
632
632
632
632
707
707
707
707
707
707
707
707
707
782
782
782
782
782
782
782
782
782
782
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
svi46s-en_b_tcm
38
SVI 46 (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
39
SVI 66 (S, N) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
MOTOR
(/(.75ú./ú
BOYUTLAR (mm)
3203$$ø,5/,ø,
kW
BOYUT
L
L1
L2
L3
M
D1
D2
4
112
853
272
319
262
154
197
160
73
SVI6601-01S55T
5,5
132
929
272
375
282
168
214
300
83
SVI6601/1-01S40T
kg
SVI6602/2-02S75T
7,5
132
1011
362
367
282
191
256
300
109
SVI6602-02S110T
11
160
1107
362
428
317
191
256
350
124
SVI6603/2-03S150T
15
160
1263
452
494
317
240
313
350
159
18,5
160
1263
452
494
317
240
313
350
160
SVI6604/1-04S220T
SVI6603-03S185T
22
180
1353
542
494
317
240
313
350
190
SVI6605/1-05S300T
30
200
1606
632
657
317
317
402
400
299
svi66s-2p50-en_b_td
ÇARK SAYISI
POMPA
7ú3ú
SVI6601/1-..
SVI6601-..
SVI6602/2-..
SVI6602-..
SVI6603/2-..
SVI6603-..
SVI6604/1-..
SVI6605/1-..
BOYUTLAR
L2+L3
BOYUT
mm
MOTOR
kW
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
112
132
132
160
160
160
180
200
581
657
649
745
811
811
811
974
$û$0$6$<,6,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
272
272
362
362
362
362
452
452
452
452
452
452
542
542
542
542
542
542
542
632
632
632
632
632
632
632
632
722
722
722
722
722
722
722
722
812
812
812
812
812
812
812
812
902
902
902
902
902
902
902
902
992
992
992
992
992
992
992
992
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
svi66s-en_b_tcm
40
SVI 66 (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
41
SVI 92 (S, N) SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
POMPA
7ú3ú
MOTOR
(/(.75ú./ú
BOYUTLAR (mm)
3203$$ø,5/,ø,
kW
BOYUT
L
L1
L2
L3
M
SVI9201/1-01S55T
5,5
132
929
272
375
282
168
SVI9201-01S75T
7,5
132
921
272
367
282
191
256
300
101
SVI9202/2-02S110T
11
160
1107
362
428
317
191
256
350
123
SVI9202-02S150T
SVI9203/2-03S185T
D1
D2
kg
214
300
83
15
160
1173
362
494
317
240
313
350
155
18,5
160
1263
452
494
317
240
313
350
167
SVI9203-03S220T
22
180
1263
452
494
317
240
313
350
179
SVI9204/2-04S300T
30
200
1516
542
657
317
317
402
400
296
SVI9204-04S300T
30
200
1516
542
657
317
317
402
400
296
svi92s-2p50-en_b_td
ÇARK SAYISI
POMPA
7ú3ú
SVI9201/1-..
SVI9201-..
SVI9202/2-..
SVI9202-..
SVI9203/2-..
SVI9203-..
SVI9204/2-..
SVI9204-..
BOYUTLAR
L2+L3
BOYUT
mm
MOTOR
kW
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
30
132
132
160
160
160
180
200
200
657
649
745
811
811
811
974
974
$û$0$6$<,6,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PPFLQVLQGHQ/PLOX]XQOXNODU×ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/ú5
272
272
362
362
362
362
452
452
452
452
452
452
542
542
542
542
542
542
542
542
632
632
632
632
632
632
632
632
722
722
722
722
722
722
722
722
812
812
812
812
812
812
812
812
902
902
902
902
902
902
902
902
992
992
992
992
992
992
992
992
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
svi92s-en_b_tcm
42
SVI 92 (S, N) SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
43
SVI 33, 46, 66, 92 SERÝSÝ (S, N MODELLERÝ)
YUVARLAK DÝÞLÝ KARÞI FLANÞLARIN BOYUTLARI
POMPA
7ú3ú
BOYUTLAR (mm)
'(/ú./(5
DN
øC
øA
B
øD
H
øF
N°
PN
80
Rp 3
160
17
200
27
18
8
16
SVI33
SVI46
SVI66
SVI92
svi-ctf-tonde-f-en_a_td
SVI 33, 46, 66, 92 SERÝSÝ (S, N MODELLERÝ)
YUVARLAK KAYNAKLI KARÞI FLANÞLARIN BOYUTLARI
POMPA
7ú3ú
BOYUTLAR (mm)
'(/ú./(5
DN
øC
øA
B
øD
øF
N°
PN
80
90
160
20
200
18
8
16
80
90
160
24
200
18
8
25
SVI33
SVI46
SVI66
SVI92
SVI33
SVI46
SVI66
SVI92
svi-ctf-tonde-s-en_a_td
YUVARLAK KARÞI FLANÞLAR
- SVI 33, 46, 66, 92 S modelleri : Galvanize çelikten yapýlma kaynaklý karþý flanþ (PN16, PN25) veya diþli bir PN16 içeren
kit. Her bir kit 1 karþý flanþ ile cývatalarý ve contayý içerir.
- SVI 33, 46, 66, 92 N modelleri : Galvanize çelikten yapýlma kaynaklý karþý flanþ (PN16, PN25) veya diþli bir PN16
AISI 316L paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr. Her bir kit 1 karþý flanþ ile cývatalarý ve contayý içerir.
44
KURULUM
0ú1ú080'$/',50$
6(9ú<(6ú
POMPA
7ú3ú
'
mm
BOYUT
C
mm
SVI2
SVI4
SVI8
SVI16
SVI33-46
SVI66-92
7$%$19(+ú'52/ú.$5$6,1'$.ú0(6$)(
$6*$5úg1(5ú/(1
25
20
60
25
35
80
80
60
120
svi-liv-liq-en_a_td
45
46
TEKNÝK
BÝLGÝLER
47
NPSH
Montaj için maksimum olasý emme yüksekliði atmosfer
basýncý deðerine (yani pompanýn monte edildiði yerin
deniz seviyesinden yüksekliðine) ve sývýnýn sýcaklýðýna
baðlýdýr.
Pompa emiþ ucunda ulaþýlabilen minimum çalýþma
deðerleri kavitasyon baþlangýcýyla sýnýrlýdýr.
Kavitasyon, basýncýn yerel olarak kritik bir deðere
düþürüldüðü veya yerel basýncýn sývýnýn buhar basýncýna
eþit ya da hemen altýnda olduðu yerlerde sývý içerisinde
buharla dolan kabarcýklarýn oluþmasýdýr.
Kullanýcýya yardým etmek için su sýcaklýðý (4° C) ve deniz
seviyesinden yükseklik ile ilgili olacak þekilde, aþaðýdaki
tabloda deniz seviyesinden yüksekliðe göre hidrolik
basýnç yüksekliðindeki düþüþ ve sýcaklýða göre emiþ kaybý
gösterilmektedir.
Buharla dolan kabarcýklar sývýyla birlikte akar ve yüksek
basýnçlý bir bölgeye ulaþtýðýnda kabarcýklarda bulunan
buhar yoðunlaþýr. Kabarcýklar çarpýþarak çeperlere iletilen
basýnç dalgalarý üretir. Gerilim çevrimine maruz kalan bu
çeperler giderek deforme olur ve metal yorgunluðu
nedeniyle çöker. Boru duvarlarýna vurulmasýyla oluþan
metalik bir sesle nitelenebilen bu olaya yeni oluþan
kavitasyon denir.
Kavitasyonun neden olduðu hasar çeperlerin kalýcý
bozunumu nedeniyle sýcaklýktaki yerel artýþ ve
elektrokimyasal korozyon tarafýndan artabilir. Isý ve
korozyona en yüksek direnci gösteren malzemeler
alaþýmlý çelikler, özellikle de ostentli çeliklerdir.
Kavitasyonu tetikleyen koþullar teknik dilde NPSH (Net
Pozitif Emme Yüksekliði) denilen toplam net emme
yüksekliði hesaplanarak deðerlendirilebilir.
20
Emiþ
kaybý (m)
0,2 0,7
Makinenin monte edileceði güvenli koþullardaki statik
yükseklik hz’yi bulmak amacýyla aþaðýdaki formülün
doðrulanmasý gerekir:
60 80
90
110
120
2,0 5,0 7,4 15,4 21,5
Deniz seviyesinden
yükseklik (m) 500 1000 1500 2000
2500 3000
Emiþ
kaybý (m)
2,75
0,55
1,1
1,65
2,2
3,3
Aþaðýdaki hesaplamayý yapýn:
Sývý: ~15°C’de su γ = 1 kg/dm3
Gerekli akýþ hýzý: 30 m3/sa
Gerekli basma için yükseklik: 43 m.
Emiþ yüksekliði: 3,5 m.
Seçim, NPSH
gereken deðeri 30 m3/h, di 2,5 m. olan bir FHE 40-200/75
pompasýdýr.
1
burada:
hp emiþ tankýndaki serbest sývý yüzeyine uygulanan
mutlak basýnçtýr, m. cinsinden ifade edilir; hp,
barometrik basýnç ile sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki
orandýr.
hz emiþ pompasýnda pompa ekseni ve serbest sývý
yüzeyi arasýndaki m. cinsinden emme derinliðidir; hz,
sývý seviyesi pompa ekseninden düþük olduðunda
negatiftir.
hf emiþ hattý ve aksesuarlarýndaki akýþ direncidir
örneðin: baðlantý elemanlarý, taban valfi, sürgülü
vana, dirsekler, vb.
hpv çalýþma sýcaklýðýndaki sývýnýn buhar basýncýdýr, m.
cinsinden ifade edilir. hpv Pv buhar basýncý ile sývýnýn
özgül aðýrlýðý arasýndaki orandýr.
0,5 güvenlik faktörüdür.
15 °C’de su için
hp = Pa / γ = 10,33m, hpv = Pv / γ = 0,174m (0,01701 bar)
Taban valfleri olan emiþ hattýndaki Hf akýþ direnci
~ 1,2 m’dir.
1 formülündeki parametreleri yukarýdaki sayýsal
deðerlerle deðiþtirerek þunlarý elde ederiz:
10,33 + (-3,5) ≥ (2,5 + 0,5) + 1,2 + 0,17
bunlardan þunu elde ederiz: 6,8 > 4,4
Böylece oran doðrulanýr.
TEKNÝK BÝLGÝLER
40
Sürtünme kaybý bu katalogun 50-51. sayfalarýnda
gösterilir. Bunu minimum deðere düþürmek için özellikle
de yüksek emme yüksekliði (4-5 m’den fazla) durumunda
ya da yüksek akýþ hýzlý çalýþma sýnýrlarý dahilinde
pompanýn emme çýkýþýndan daha büyük bir çapý olan emiþ
hattý kullanmanýzý öneririz.
Pompanýn pompalanacak sývýya olabildiðince yakýn bir
yere konumlandýrýlmasý her zaman iyi bir fikirdir.
NPSH, buhar basýncý (m cinsinden ifade edilir) hariç
tutularak, yeni baþlayan kavitasyon koþullarý altýnda
emiþte ölçülen sývýnýn toplam enerjisini (m. olarak ifade
edilir) gösterir.
hp + hz ≥ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv
Su
sýcaklýðý (°C)
48
BUHAR BASINCI PS BUHAR BASINCI VE
U68<2ø81/8ø87$%/268
t
T
ps
U
t
T
ps
U
t
T
ps
U
qC
K
bar
qC
K
bar
K
bar
273,15
274,15
275,15
276,15
277,15
278,15
279,15
280,15
281,15
282,15
283,15
284,15
285,15
286,15
287,15
288,15
289,15
290,15
291,15
292,15
293,15
294,15
295,15
296,15
297,15
298,15
299,15
300,15
301,15
302,15
303,15
304,15
305,15
306,15
307,15
308,15
309,15
310,15
311,15
312,15
313,15
314,15
315,15
316,15
317,15
318,15
319,15
320,15
321,15
322,15
323,15
324,15
325,15
326,15
327,15
0,00611
0,00657
0,00706
0,00758
0,00813
0,00872
0,00935
0,01001
0,01072
0,01147
0,01227
0,01312
0,01401
0,01497
0,01597
0,01704
0,01817
0,01936
0,02062
0,02196
0,02337
0,24850
0,02642
0,02808
0,02982
0,03166
0,03360
0,03564
0,03778
0,04004
0,04241
0,04491
0,04753
0,05029
0,05318
0,05622
0,05940
0,06274
0,06624
0,06991
0,07375
0,07777
0,08198
0,09639
0,09100
0,09582
0,10086
0,10612
0,11162
0,11736
0,12335
0,12961
0,13613
0,14293
0,15002
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
328,15
329,15
330,15
331,15
332,15
333,15
334,15
335,15
336,15
337,15
338,15
339,15
340,15
341,15
342,15
343,15
344,15
345,15
346,15
347,15
348,15
349,15
350,15
351,15
352,15
353,15
354,15
355,15
356,15
357,15
358,15
359,15
360,15
361,15
362,15
363,15
364,15
365,15
366,15
367,15
368,15
369,15
370,15
371,15
372,15
373,15
375,15
377,15
379,15
381,15
383,15
385,15
387,15
389,15
391,15
0,15741
0,16511
0,17313
0,18147
0,19016
0,1992
0,2086
0,2184
0,2286
0,2391
0,2501
0,2615
0,2733
0,2856
0,2984
0,3116
0,3253
0,3396
0,3543
0,3696
0,3855
0,4019
0,4189
0,4365
0,4547
0,4736
0,4931
0,5133
0,5342
0,5557
0,5780
0,6011
0,6249
0,6495
0,6749
0,7011
0,7281
0,7561
0,7849
0,8146
0,8453
0,8769
0,9094
0,9430
0,9776
1,0133
1,0878
1,1668
1,2504
1,3390
1,4327
1,5316
1,6362
1,7465
1,8628
kg/dm3
0,9857
0,9852
0,9846
0,9842
0,9837
0,9832
0,9826
0,9821
0,9816
0,9811
0,9805
0,9799
0,9793
0,9788
0,9782
0,9777
0,9770
0,9765
0,9760
0,9753
0,9748
0,9741
0,9735
0,9729
0,9723
0,9716
0,9710
0,9704
0,9697
0,9691
0,9684
0,9678
0,9671
0,9665
0,9658
0,9652
0,9644
0,9638
0,9630
0,9624
0,9616
0,9610
0,9602
0,9596
0,9586
0,9581
0,9567
0,9552
0,9537
0,9522
0,9507
0,9491
0,9476
0,9460
0,9445
qC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
kg/dm3
0,9998
0,9999
0,9999
0,9999
1,0000
1,0000
1,0000
0,9999
0,9999
0,9998
0,9997
0,9997
0,9996
0,9994
0,9993
0,9992
0,9990
0,9988
0,9987
0,9985
0,9983
0,9981
0,9978
0,9976
0,9974
0,9971
0,9968
0,9966
0,9963
0,9960
0,9957
0,9954
0,9951
0,9947
0,9944
0,9940
0,9937
0,9933
0,9930
0,9927
0,9923
0,9919
0,9915
0,9911
0,9907
0,9902
0,9898
0,9894
0,9889
0,9884
0,9880
0,9876
0,9871
0,9862
0,9862
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
360
370
374,15
393,15
395,15
397,15
399,15
401,15
403,15
405,15
407,15
409,15
411,15
413,15
418,15
428,15
433,15
438,15
433,15
448,15
453,15
458,15
463,15
468,15
473,15
478,15
483,15
488,15
493,15
498,15
503,15
508,15
513,15
518,15
523,15
528,15
533,15
538,15
543,15
548,15
553,15
558,15
563,15
568,15
573,15
578,15
583,15
588,15
593,15
598,15
603,15
613,15
623,15
633,15
643,15
647,30
1,9854
2,1145
2,2504
2,3933
2,5435
2,7013
2,867
3,041
3,223
3,414
3,614
4,155
5,433
6,181
7,008
7,920
8,924
10,027
11,233
12,551
13,987
15,550
17,243
19,077
21,060
23,198
25,501
27,976
30,632
33,478
36,523
39,776
43,246
46,943
50,877
55,058
59,496
64,202
69,186
74,461
80,037
85,927
92,144
98,70
105,61
112,89
120,56
128,63
146,05
165,35
186,75
210,54
221,20
kg/dm3
0,9429
0,9412
0,9396
0,9379
0,9362
0,9346
0,9328
0,9311
0,9294
0,9276
0,9258
0,9214
0,9121
0,9073
0,9024
0,8973
0,8921
0,8869
0,8815
0,8760
0,8704
0,8647
0,8588
0,8528
0,8467
0,8403
0,8339
0,8273
0,8205
0,8136
0,8065
0,7992
0,7916
0,7839
0,7759
0,7678
0,7593
0,7505
0,7415
0,7321
0,7223
0,7122
0,7017
0,6906
0,6791
0,6669
0,6541
0,6404
0,6102
0,5743
0,5275
0,4518
0,3154
G-at_npsh_a_sc
49
TEKNÝK BÝLGÝLER
P'h='g.0('(0ú5%258+$77,1'$'(%ú'ú5(1&ú7$%/268
+$=(1:,//,$06)250h/h& '(%ú
m3/s
l/dak
0,6
10
0,9
15
1,2
20
1,5
25
1,8
30
2,1
35
2,4
40
3
50
3,6
60
4,2
70
4,8
80
5,4
90
6
100
7,5
125
9
150
10,5
175
12
200
15
250
18
300
24
400
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
1000
75
1250
90
1500
105
1750
120
2000
150
2500
180
3000
210
3500
240
4000
300
5000
360
6000
420
7000
480
8000
540
9000
600
10000
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
15
1/2"
20
3/4"
25
1"
32
1 1/4"
40
1 1/2"
0,94
16
1,42
33,9
1,89
57,7
2,36
87,2
2,83
122
3,30
162
0,53
3,94
0,80
8,35
1,06
14,21
1,33
21,5
1,59
30,1
1,86
40,0
2,12
51,2
2,65
77,4
3,18
108
3,72
144
4,25
185
0,34
1,33
0,51
2,82
0,68
4,79
0,85
7,24
1,02
10,1
1,19
13,5
1,36
17,3
1,70
26,1
2,04
36,6
2,38
48,7
2,72
62,3
3,06
77,5
3,40
94,1
4,25
142
0,21
0,40
0,31
0,85
0,41
1,44
0,52
2,18
0,62
3,05
0,73
4,06
0,83
5,19
1,04
7,85
1,24
11,0
1,45
14,6
1,66
18,7
1,87
23,3
2,07
28,3
2,59
42,8
3,11
59,9
3,63
79,7
4,15
102
5,18
154
0,13
0,13
0,20
0,29
0,27
0,49
0,33
0,73
0,40
1,03
0,46
1,37
0,53
1,75
0,66
2,65
0,80
3,71
0,93
4,93
1,06
6,32
1,19
7,85
1,33
9,54
1,66
14,4
1,99
20,2
2,32
26,9
2,65
34,4
3,32
52,0
3,98
72,8
5,31
124
6,63
187
50
2
0,17
0,16
0,21
0,25
0,25
0,35
0,30
0,46
0,34
0,59
0,42
0,89
0,51
1,25
0,59
1,66
0,68
2,13
0,76
2,65
0,85
3,22
1,06
4,86
1,27
6,82
1,49
9,07
1,70
11,6
2,12
17,5
2,55
24,6
3,40
41,8
4,25
63,2
5,10
88,6
5,94
118
6,79
151
7,64
188
ú1dYHPPFLQVLQGHQ120ú1$/d$3
65
80
100
125 150
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
175
7"
200
8"
250
10"
300
12"
350
14"
400
16"
0,53
0,27
0,66
0,40
0,80
0,56
0,93
0,75
1,06
0,96
1,33
1,45
1,59
2,03
1,86
2,71
2,12
3,46
2,65
5,23
3,18
7,33
3,72
9,75
4,25
12,49
4,78
15,5
5,31
18,9
0,68
0,32
0,85
0,49
1,02
0,69
1,19
0,91
1,36
1,17
1,70
1,77
2,04
2,47
2,38
3,29
2,72
4,21
3,06
5,24
3,40
6,36
0,71
0,28
0,83
0,38
0,94
0,48
1,18
0,73
1,42
1,02
1,65
1,35
1,89
1,73
2,12
2,16
2,36
2,62
1,21
0,64
1,39
0,82
1,56
1,02
1,73
1,24
1,19
0,53
1,33
0,65
KUGHðHUOHULDíDðÜGDNLOHUOHÁDUSÜOPDOÜGÜU
JDOYDQL]OLYH\DER\DOÜÁHOLNERUXODULÁLQ
SDVODQPD]ÁHOLNYH\DEDNÜUERUXODULÁLQ
39&YH\D3(ERUXODULÁLQ
0,20
0,16
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,46
0,40
0,59
0,45
0,74
0,50
0,90
0,63
1,36
0,75
1,90
0,88
2,53
1,01
3,23
1,26
4,89
1,51
6,85
2,01
11,66
2,51
17,6
3,02
24,7
3,52
32,8
4,02
42,0
4,52
52,3
5,03
63,5
6,28
96,0
7,54
134
8,79
179
0,30
0,27
0,33
0,33
0,41
0,49
0,50
0,69
0,58
0,92
0,66
1,18
0,83
1,78
1,00
2,49
1,33
4,24
1,66
6,41
1,99
8,98
2,32
11,9
2,65
15,3
2,99
19,0
3,32
23,1
4,15
34,9
4,98
48,9
5,81
65,1
6,63
83,3
8,29
126
0,32
0,23
0,37
0,31
0,42
0,40
0,53
0,60
0,64
0,84
0,85
1,43
1,06
2,16
1,27
3,03
1,49
4,03
1,70
5,16
1,91
6,41
2,12
7,79
2,65
11,8
3,18
16,5
3,72
21,9
4,25
28,1
5,31
42,5
6,37
59,5
7,43
79,1
8,49
101
0,34
0,20
0,41
0,28
0,54
0,48
0,68
0,73
0,82
1,02
0,95
1,36
1,09
1,74
1,22
2,16
1,36
2,63
1,70
3,97
2,04
5,57
2,38
7,40
2,72
9,48
3,40
14,3
4,08
20,1
4,76
26,7
5,44
34,2
6,79
51,6
8,15
72,3
0,38
0,20
0,47
0,30
0,57
0,42
0,66
0,56
0,75
0,72
0,85
0,89
0,94
1,08
1,18
1,63
1,42
2,29
1,65
3,05
1,89
3,90
2,36
5,89
2,83
8,26
3,30
11,0
3,77
14,1
4,72
21,2
5,66
29,8
6,61
39,6
7,55
50,7
8,49
63,0
0,42
0,20
0,49
0,26
0,55
0,34
0,62
0,42
0,69
0,51
0,87
0,77
1,04
1,08
1,21
1,44
1,39
1,84
1,73
2,78
2,08
3,90
2,43
5,18
2,77
6,64
3,47
10,0
4,16
14,1
4,85
18,7
5,55
23,9
6,24
29,8
6,93
36,2
G-at-pct_a_th
hr = PGÖ]ERUXLÁLQDNÜíGLUHQFLP
V = VXKÜ]ÜPVQ
TEKNÝK BÝLGÝLER
50
'(%ú'ú5(1&ú
'ú56(./(59$1$/$59(*(dú7/(5'('(%ú'ú5(1&ú7$%/268
'HELGLUHQFLDüDù×GDNLWDEOR\DJ|UHHüGHùHUERUXX]XQOXùX\|QWHPLNXOODQ×ODUDNKHVDSODQ×U
DN
AKSESUAR
7ú3ú
q GLUVHN
q GLUVHN
SU]V]GLUVHN
9q VPRRWK
bend
%LUOHüWLULFL7YH\DoDSUD]
8QLRQWHHRUFURVV
6UJO
dHNYDOI
1RQUHWXUQYDOYe
2
32
2
2
6
3
9
7
9
6
2
6
(üGHùHUERUXKDWW×X]XQOXùXP
6
6
9
3
2
26
3
9
3
7
9
6
2
3
3
6
2
2
7
9
9
39
9
6
2
7
7
2
3
*DSFYBDBWK
%XWDEOR+D]HQ:LOOLDPVNDWVD\×V×& G|NPHGHPLUERUXODULoLQJHoHUOLGLUdHOLNERUXODUGDGHùHUOHUL
OH
oDUS×Q3DVODQPD]oHOLNEDN×UYHNDSO×G|NPHGHPLUERUXODUGDGHùHUOHUL
OHoDUS×Q
(üGHùHUERUXX]XQOXùXEHOLUOHQGLNWHQVRQUDGHELGLUHQFLGHELGLUHQFLWDEORVXQGDQHOGHHGLOLU
9HULOHQGHùHUOHUPRGHOHJ|UH|]HOOLNOHVUJOYDQDODUYHoHNYDOIOHUGHKDILIoHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOHQ\|QOHQGLULFL
GHùHUOHUROGXùXQGDQLPDODWo×ODUWDUDI×QGDQWHPLQHGLOHQGHùHUOHULQNRQWUROHGLOPHVLL\LRODFDNW×U
51
TEKNÝK BÝLGÝLER
HACÝMSEL
KAPASÝTE
92/80(75ú..$3$6ú7(
Dakikadaki
Saatteki
Saatteki
Dakikadaki
Dakikadaki
Dakikadaki
litre
metreküp
fit küp
fit küp
úQJLOL]JDORQX
$PHULNDQJDORQX
l/dak
m3/s
ft 3/s
,PSJDOGDk
8VJDOGDN
1,0000
16,6667
0,4719
28,3168
4,5461
3,7854
0,0600
1,0000
0,0283
1,6990
0,2728
0,2271
2,1189
35,3147
1,0000
60,0000
9,6326
8,0208
ft 3/dak
0,0353
0,5886
0,0167
1,0000
0,1605
0,1337
0,2642
4,4029
0,1247
7,4805
1,2009
1,0000
0,2200
3,6662
0,1038
6,2288
1,0000
0,8327
%$6,1d9(%$6,1d<h.6(./úøú
BASINÇ
VE YÜKSEKLÝK
PHWUHNDUHEDü×QD
1HZWRQ
N/m2
1,0000
1000,0000
1 x 105
6894,7570
9806,6500
133,3220
NLOR3DVFDO
bar
N3a
bar
LQoNDUHGHNL
SRXQGNXYYHWL
psi
1 x 10-5
0,0100
1,0000
0,0689
0,0981
0,0013
0,0010
1,0000
100,0000
6,8948
9,8067
0,1333
1.45 x 10-4
0,1450
14,5038
1,0000
1,4223
0,0193
VX\XQ
metresi
m H2O
1.02 x 10-4
0,1020
10,1972
0,7031
1,0000
0,0136
milimetre
&×YD
PP+J
0,0075
7,5006
750,0638
51,7151
73,5561
1,0000
8=81/8.
UZUNLUK
milimetre
VDQWLPHWUH
metre
LQo
IRRW
yard
mm
Fm
m
LQo
ft
yd
1,0000
10,0000
1000,0000
25,4000
304,8000
914,4000
0,1000
1,0000
100,0000
2,5400
30,4800
91,4400
0,0010
0,0100
1,0000
0,0254
0,3048
0,9144
0,0394
0,3937
39,3701
1,0000
12,0000
36,0000
0,0011
0,0033
0,0328
3,2808
0,0833
1,0000
3,0000
0,0109
1,0936
0,0278
0,3333
1,0000
+$&ú0
HACÝM
metreküp
3
m
1,0000
0,0010
1 x 10-6
0,0045
0,0038
0,0283
litre
mililitre
úQJLOL]*DORQX
$PHULNDQ*DORQX
IRRWNS
lt
ml
LPSJDO.
86JDO
ft3
1000,0000
1,0000
0,0010
4,5461
3,7854
28,3168
1 x 106
1000,0000
1,0000
4546,0870
3785,4120
28316,8466
219,9694
0,2200
2.2 x 10-4
1,0000
0,8327
6,2288
264,1720
0,2642
2.642 x 10-4
1,2009
1,0000
7,4805
35,3147
0,0353
3.53 x 10-5
0,1605
0,1337
1,0000
G-at_pp-en_a_sc
TEKNÝK BÝLGÝLER
52
DAHA FAZLA ÜRÜN SEÇÝMÝ VE BELGELER
Select ITT
Select ITT, tüm Lowara ve Vogel serisi ürünlere ve ilgili ürünlere iliþkin kapsamlý bir çevrimiçi ürün bilgisi veritabanýna
sahip olan çoklu araþtýrma seçenekli ve yardýmcý proje yönetim özellikli pompa çözüm seçme yazýlýmýdýr. Sistem,
binlerce ürünün ve aksesuarýn güncel ürün bilgisini tutar.
Uygulamaya göre arama olanaðý ve sunulan ayrýntýlý bilgi, Lowara ve Vogel ürünleriyle ilgili detaylý bilgiye sahip
olmadan en uygun seçimi yapmayý kolaylaþtýrýr.
Þunlara göre arama yapýlabilir:
•
Uygulama
•
Ürün tipi
•
Kesiþim noktasý
Select ITT, ayrýntýlý bir çýktý sunar:
•
Arama sonuçlarýný içeren liste
•
Performans eðrileri (akýþ, basýnç, güç,
verimlilik, NPSH)
•
Motor verisi
•
Ölçülü çizimler
•
Seçenekler
•
Veri sayfasý çýktýlarý
•
dxf dosyalarý dahil belge indirme
Uygulamaya göre arama, kullanýcýlara bilmedikleri ürün
serisi konusunda doðru seçim yapmak için yol gösterir.
53
TEKNÝK BÝLGÝLER
DAHA FAZLA ÜRÜN SEÇÝMÝ VE BELGELER
Select ITT
Ayrýntýlý çýktý, verilen alternatifler arasýndan en uygun pompayý seçmeyi kolaylaþtýrýr.
Select ITT ile çalýþmanýn en iyi yolu kiþisel bir hesap oluþturmaktýr. Böylece aþaðýdakileri
yapabilirsiniz:
•
Kendi standart ünitelerinizi ayarlama
•
Projeler oluþturma ve kaydetme
•
Diðer Select ITT kullanýcýlarý ile
projeleri paylaþma
Her kullanýcýnýn, tüm projelerin kaydedildiði
bir My Select ITT alaný olur.
Ölçümlü çizimler ekranda görüntülenir ve dxf biçiminde
indirilebilir.
Select ITT ile ilgili daha fazla bilgi için ITT’ye baþvurun veya www.selectitt.com adresini ziyaret
ederek Select ITT’ye çevrimiçi kaydolun.
TEKNÝK BÝLGÝLER
54
Xylem
%LWNLGHVX\XN|NWHQ\XNDU×WDü×\DQGRNX
'Q\DQ×Q|QGHJHOHQVXWHNQRORMLVLILUPDV×
2UWDNELUDPDoLoLQELUDUD\DJHOPLüNLüL'Q\DQ×QVXLKWL\DF×Q×NDUü×OD\DQ\HQLOLNoL
o|]POHU UHWPHN 6X\XQ NXOODQ×P× NRUXQPDV× JHOHFHNWH \HQLGHQ NXOODQ×P× LoLQ \HQL
WHNQRORMLOHUJHOLüWLUPH\HRGDNO×\×]6X\XWDü×\RUX]DU×W×\RUX]DQDOL]HGL\RUX]YHoHYUH\HJHUL
YHUL\RUX] (YOHUGH DSDUWPDQODUGD IDEULNDODUGD YH WDUODODUGD LQVDQODU×Q VX\X YHULPOL
NXOODQPDODU×QD \DUG×PF× ROX\RUX] ·GHQ ID]OD ONHGH EL]L OLGHU PDUND YH X\JXODPD
X]PDQO×ù×YH\HQLOLNoLPLUDV×P×]ODWDQ×\DQPüWHULOHULPL]OHJoOYHX]XQYDGHOLELUOLNWHOLNOHUH
VDKLEL]
;\OHP·LQKL]PHWOHULKDNN×QGDGDKDID]ODELOJLLoLQxyleminc.com
DGUHVLQL]L\DUHWHGLQ
Merkez
LOWARA6rO8QLSHUVRQDOH
Via LRPEDrdi 14
0RQWHFFKLR0DJJLRre - VLFHQ]DúWDO\D
THOFDNV
HSRVWDORZDrDPNW#[\OHPLQFFRP
ZHEZZZORZDrDFRPZZZFRPSOHWHZaWHUV\VWHPVFRP
/RZDUD|QFHGHQELOGLULPGHEXOXQPDNV×]×QGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×VDNO×WXWDU
/2:$5$;\OHP,QFILUPDV×Q×Q\DGDELUDOWNXUXOXüXQXQWLFDULPDUNDV×G×U
Download

Döküman için lütfen tıklayınız