XI. MİLLİ TÜRKOLOJİ
KONGRESİ
PROGRAM
11 KASIM 2014 SALI
AÇILIŞ: 10.00 - 12.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Kongre Açılış Konuşmalar
Prof. Dr. A. Azmi Bilgin (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Yunus Söylet (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mahmut AK (Rektör Yardımcısı)
Abdurrahman ŞEN (İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı)
Protokol Konuşmaları
ÖĞLE YEMEĞİ : 12.00 - 13.30
OTURUMLAR
11 KASIM 2014 SALI
SALON 4
türk dili ve edebiyatı Özel Oturumu
Prof. Dr. A. Azmi Bilgin
Prof. Dr. Musa Duman
Prof. Dr. Abdullah Uçman
13.30-14.45
Prof. Dr. Hayati Develi
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
Çay Arası :14.45 - 15.00
Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat Oturumu
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
Son Dönem Osmanlı Türkçesi Sözlükleri Üzerine
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
15.00-16.15
Türkçede Söz Yapım Yolları ve Sözlükselleşme
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Özkan
Prof. Dr. Mustafa Argunşah
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ile Kodeks Kumanikus’u
Ses Bilgisi Yönünden Karşılaştırma
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
Yönünden Karşılaştırma
Çay Arası :16.15 - 16.30
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Oturumu
Doç. Dr. Aziz Merhan
Uygur Harfli Çağatayca Bir Masal Mecmuası Hakkında
16.30-17.45
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Enfel Doğan
Doç. Dr. Selahittin Tolkun
Modern Uygur Türkçesinde Şahıs Eki Bulunmayan Yüklemler
Yrd. Doç. Dr. Özcan Tabaklar
Göktürk Harfli Metinlerde “p” Zarf Fiilinin Üzerine Bazı Dikkatler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Cerrâhiyetü’l-Hâniye’de Geçen Türkçe Tıp Terimleri
OTURUMLAR
11 KASIM 2014 SALI
SALON 3
Tarih Özel Oturumu
Prof. Dr. Mustafa Kafalı
Prof. Dr. Enver Konukçu
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu
13.30-14.45
Prof. Dr. Abdulkadir Donuk
Prof. Dr. Mehmet Saray
Çay Arası :14.45 - 15.00
Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Oturumu
Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel
Altınorda-Rus Mücadelesinin Edebiyata
Yansıması: Zadonşina Destanı
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
15.00-16.15
Töles Boy Kavramı Hakkında Yeni Değerlendirmeler
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Abdülkadir Donuk
Prof. Dr. Hayrunnisa Alan
Timurlu Kurumu Olarak Nüvisendegan-ı Tacik
Prof. Dr. Okan Yeşilot
Tarih ve Uluslarası İlişkiler Açısından Kırım
Çay Arası :16.15 - 16.30
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Oturumu
Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç
Eski Türklerde Ekonomik Hayat
Prof. Dr. Nadir Devlet
16.30-17.45
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Enver Konukçu
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsüne bir Bakış
Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu
Trabzon Rum Devleti Tarihi’nin Taksimi Meselesi
Doç. Dr. Tilla Deniz Baykuzu
“Miğfersiz”: Çin Resim Sanatında
Bir Uygur-Çin İttifakı
OTURUMLAR
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
BÜYÜK SALON
Ord. Prof. A. Zeki Velidi Togan Oturumu
Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu
Türkmen adı üzerine yeni görüşler
Prof. Dr. A. Merthan Dündar
09.30-10.45
Siyaset, İstihbarat ve Bilim: Japonyadaki Türkoloji
Çalışmalarının Üzerine Bazı Düşünceler
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ali Arslan
Yrd. Doç. Dr. Alper Alp
Cedditçi Aydınlara Göre Rusya Müslümanlarının
Toplumsal Sorunları
Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan
Cengiz Han Yasaları ile İmam Şamil Nizamları’nın
Karşılaştırılması
Çay Arası : 10.45 - 11.00
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna Oturumu
Prof. Dr. Sadettin Özçelik
Bir Tamir Etrafında Dede Korkut Nüshaları Üzerine
Bazı Düşünceler
Prof. Dr. Nadir İlhan
11.00-12.15
Oğuz Türkçesinin Kuruluş Metinlerinden Salsal-name
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Argunşah
Yrd. Doç. Dr. C. Eralp Alışık
Orta Asya Türk-Moğol Tarihçiliğinde Türk Soylu
Toplulukların Ortak Tarih ve Edebî Anlayışı Üzerine
Katkılar
Yrd. Doç. Dr. Oktay Yivli
Anlatı Grameri
ÖĞLE YEMEĞİ : 12.15 - 13.45
Prof. Dr. Osman Turan Oturumu
Doç. Dr. Cihan Piyadeoğlu
13.45-15.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hayrunnisa Alan
Gazneliler ve Büyük Selçuklular’da Fil ve Kullanım
Alanlarına Dair Bazı Tespitler
Doç. Dr. Osman Gazi Özgüdenli
Hârezmşâh Hükümdarlarına Ait Farsça Şiirler
Doç. Dr. Erkan Göksu
Çift başlı Kartalın Selçuklular Döneminde Kullanımına Dair Bir Değerlendirme
Yard. Doç. Dr. Meryem Gürbüz
Savaşlarda Sivillerin Ahvâli: Selçuklular Devri
Çay Arası : 15.00 - 15.15
OTURUMLAR
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
BÜYÜK SALON
Prof. Dr. Mehmet Kaplan Oturumu
Prof. Dr. Abdullah Uçman
Batılılaşma Tarihimizde Yirmisekiz Çelebi Mehmed
Efendi Sefâretnâmesi’nin Yeri ve Önemi
Prof. Dr. Nesrin Karaca
15.15-16.30
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Sanatçı Düzleminde Pierre
Loti Biyografisi ve Tarihi Arka Plan
Yrd. Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş
Tercümeler Işığında Tanzimat Dönemi Yeni Türk
Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Öcal
Huzur Romanının Fenomoloji Çıkışlı, Ontolojik
Antropoloji Temelli Yeni Bir Yorumu
Çay Arası : 16.30 - 16.45
Ahmet Hamdi Tanpınar Oturumu
Prof. Dr. Hülya Argunşah
Halide Edib’in İlk Dönem Romanlarında Parçalılık
16.45-18.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Abdullah Uçman
Prof. Dr. Mehmet Törenek
Vecize Edebiyatı ve Vecizelerde Kadın-Erkek
İlişkilerine Bakışa Ait Bazı Dikkatler
Yrd. Doç. Dr. Nesrin Mengi
Bir Ölüm Yazısı: Nekroloji
Yrd. Doç. Dr. Şahika Karaca
Dinî İmgeden Millî İmgeye: Türk Edebiyatında Çoban
İmgesinin Dönüşümü
Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu
Şemseddin Sami ve Sabah Gazetesi
OTURUMLAR
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
SALON 3
Hüseyin Sadeddin Arel Oturumu
Prof. Dr. Alimcan İnayet
On İki Makam Adı Üzerine
Arş. Gör. Harun Korkmaz
Güfte Mecmuaları Ve Osmanlı Musikisi Tarihi Bakımından Ehemmiyeti
09.30-10.45
Oturum Başkanı
Hüseyin Kıyak
Prof. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ Haşim Bey Mecmuası-Birinci ve İkinci baskının
Mukayesesi
Bekir Şahin Baloğlu
Dinî Türk Musikisi Türlerinden Durak
Çay Arası : 10.45 - 11.00
Prof. Dr. Cavit Baysun Oturumu
Prof. Dr. Nadezhda Oynotkinova
“Sibirya ve Uzak Doğu Halklarının Folklor Anıtları”
adlı yapılan en büyük projenin Sibirya halklarının
folklor ve dil araştırmalarındaki rolü
11.00-12.15
Doç. Dr. İlyas Topsakal
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel
Türk Tarihi Açısından Sibirya’nın Kısa Tarihi (Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar)
Yrd. Doç. Dr. Hasan Demiroğlu
Sibirya’da Çarlık Rusyası’nın Yayılmacı Siyaseti ve
Rus Sömürgeciliği (19.-20. Asır)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul
Guo-Min-Dang İdaresi Döneminde Doğu Türkistan
Kazaklarının Durumu (1911-1949)
ÖĞLE YEMEĞİ : 12.15 - 13.45
OTURUMLAR
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
SALON 3
Prof. Dr. Oktay Aslanapa Oturumu
Dr. Özlem İlban
Saray Değil Kışla: Abdülmecid Dönemi Asâkir-i
Nizâmiye-i Şâhâne Ordusu Kışlaları
13.45-15.00
Dr. İlona Baytar
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ara Altun
Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz
Bir Saray Atölyesi: Tamirhane-i Hümâyûn
Macaristan’da Gazi Kasım Paşa Camii Restitüsyon
Denemesi
Demet Çelik
Anadolu’da Paleolitik Beslenme
Çay Arası :15.00 - 15.15
Prof. Dr. Faruk Sümer Oturumu
Doç. Dr. İsmail Türkoğlu
Kazan ve Bakü Arasında bir tarihçi: Aziz Ubeydullin
Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu
Bozkır Hayatından Şehirleşmeye Geçiş Örneği:
Attila’nın Sarayı
15.15-16.30
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mahmut Ak
Yrd. Doç. Dr. Dinçer Koç
XIX. Yüzyılın Başında Hokand Hanlığında Bir Rus
Mütercim: Filipp Nazarof
Dr. Gözde Sazak
Hermıtage Devlet Müzesi Türkistan Coğrafyası
İslam Öncesi Türk Eserlerine Hakkında Kısa Bir
İnceleme
Çay Arası :16.30 - 16.45
Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Oturumu
Prof. Dr. Melek Çolak
Macar Arşiv Belgelerinin Işığında Türkolog Vámbéry’nin Orta Asya Seyahati ve Yol Arkadaşı Molla
İshak Üzerine Düşünceler
16.45-18.00
Doç. Dr. Dündar Kılıç
Türkiye-Polonya İlişkilerinde Arşiv Malzemesinin
Değerlendirilmesi ve Tespiti
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu Yrd. Doç. Dr. Yücel Namal
Macar Türkolog Gyula Mészáros Ve Türkiye’deki
Çalışmaları
Dr. Rinaldo Marmara
Vatikan Gizli Arşiv ve Kütüphanesi’nde Türk Tarihine
Dair Malzemeler
OTURUMLAR
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
SALON 4
Ord. Prof. M. Fuad Köprülü Oturumu
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Anadolu ve Türkmenistan’da Taş Kesilen Buğday
Yığınları Efsanesi Üzerine
Prof. Dr. Ali Duymaz
09.30-10.45
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Fikret Türkmen
Meslek Piri Algısının Türkmen Folklor ve Edebiyatına
Yansıyışı Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Emine İnanır
Türk ve Slav Kaynaklı Destanlarda Atlı Kahraman
Miti
Arş. Gör. Erol Gülüm
Halk İnançlarının Astral Mitik Anlatılarla İlişkisi
Bağlamında Türklerde Ay ile İlgili İnanç ve Pratikler
Çay Arası : 10.45 - 11.00
Prof. Dr. Şükrü Elçin Oturumu
Doç. Dr. Abdulselam Arvas
Türk Halklarının Geleneksel Anlatıcıları ve “Kam”
Yrd. Doç. Dr. Dilek Türkyılmaz
Türklerdeki Zaman Kavramının Türk Dünyası Bilmecelerine Yansıması Üzerine Bazı Tespitler
11.00-12.15
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin
Türkmenistan’da Kültürel Kimliğin Kaynağı Olarak
Halkbilimi Araştırmaları
Yrd. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
Tatar Folklorunda Fal Açma Geleneği
Dr. Yaşar Kalafat
Hun Döneminden Günümüze Türklerde Karşılaştırmaları Yas Uygulamaları
ÖĞLE YEMEĞİ : 12.15 - 13.45
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Oturumu
Prof. Dr. M. Fatih Köksal
Müştak Baba Aslında Ne Dedi
13.45-15.00
Yrd. Doç. Dr. Sadık Armutlu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Kemal Yavuz
Yrd. Doç. Dr. Savaşkan Cem Bahadır
Klasik Şiirde Bir Tür: Hadarî Gazel
Nedim’in Gazellerindeki Dört Üslup
Arş. Gör. Müslüm Yılmaz
Fatih Sultan Mehmed (Avni)’nin Yayınlanmayan
Şiirleri
Çay Arası : 15.00 - 15.15
OTURUMLAR
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
SALON 4
Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Oturumu
Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan
Nevî’nin Çok Anlam Katmanlı Bir Beyti Üzerine
15.15-16.30
Prof. Dr. Ahmet Sevgi
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nihat Öztoprak
Ahmedî’ye Atfedilen Bir Risale: Şerh-i Beden-i İnsan
Öğr. Gör. Günay Çelikelden
Leyla ve Mecnun’da Sevgi Pratiği
Arş. Gör. Fatma Özkan Kurt
Şehîdî ve Mevlidi
Çay Arası : 16.30 - 16.45
Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Oturumu
Prof. Dr. A. Azmi Bilgin
Türk Edebiyatında Fakr
16.45-18.00
Prof. Dr. H. Dilek Batislam
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Atilla Şentürk
Prof. Dr. Ahmet Kartal
Divan Şiirinde Kaba
Türkistan’da Bir Kültür ve Edebiyat Meclisi: Baykara
Meclisi
Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu
Nevâî’nin Hasan Erdeşir İçin Yazdığı Mersiye
OTURUMLAR
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
SALON 3
Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç Oturumu
Prof. Dr. Mehmet Tezcan
Halaç Türkleri ve Halaçlar Üzerine Çalışmalar
Doç. Dr. Nahide Şimşir
10.00-11.15
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hikmet Öksüz
Kazak Kadınları ile İlgili Önemli Bir Yayın: Kazakistan
Kadınları Dergisi
Yrd. Doç. Dr. Cihat Aydoğmuşoğlu
Târih-İ Kızılbâşân Adlı Anonim Esere Göre Safevi Çağı
Türkmen Aşiretleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şahin
Orta Çağ’da Bir Yolsuzluk Soruşturması Örneği
Çay Arası : 11.15 - 11.30
Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat Oturumu
Prof. Dr. Mehmet Okur
Halkevleri’nin Türk Kültürünün Araştırılması, Arşivlenmesi ve Öğretilmesine Dair Değerlendirilmesi
(1932-1951)
Doç. Dr. Melek Öksüz
11.30-13.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu
“Trabzon’un Düşüşü” Adlı Dokümanter Film Işığında
Trabzon’da Rus İşgalinin Düşündürdükleri (18 Nisan
1916)
Yrd. Doç. Dr. Eyüp Kul
Osmanlı Coğrafyasında Nezaret Uygulamasına Bir
Örnek: Üsküp Nezareti
Arş. Gör. Selim Ahmetoğlu
Osmanlı Topraklarında Sürgün Bir Gaspıralı
ÖĞLE YEMEĞİ : 13.00 - 14.30
Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Oturumu
Prof. Dr. Turhan Kaçar
Iordanes ve V. Yüzyılın Reel Politiğinde Attila
14.30-15.45
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Fahameddin Başar
Doç. Dr. Mustafa Uyar
Yalnızca Bir Harf Tarih Yazımını Nasıl Etkiler? Ortaçağ Türkiyesi Tarihinden Bir Örnek
Doç. Dr. Sebahattin Şimşir
Türkistan Ulayetinin Gazeti (1870-1882)
Öğr. Gör. Dr. Emine Kısıklı
Çelebi Cihan Efendi’nin Bahçesaray’daki Kültür
Kurumlarını Açış Konuşması
Çay Arası :15.45 - 16.00
OTURUMLAR
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
SALON 4
Prof. Dr. Muharrem Ergin Oturumu
Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ
Adına Kelimesinin Edat Olarak Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Babak Javanshir
10.00-11.15
Fars Dili’nin Oluşumunda Türkce’nin Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Yağmur
Oturum Başkanı
XVII. ve XIX. Yüzyıllar Arasında Avrupalılar TaraProf. Dr. Gülşen Seyhan Alışık fından Yazılan Türkçe Gramerlerde İzlenen Metot
Üzerine
Başspiker Şener Mete
Hayatımızdaki Kısaltmalar
Çay Arası : 11.15 - 11.30
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Oturumu
Prof. Dr. Ceyhun Vedat Uygur
Dul (Tul) Kelimesine Dair
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
11.30-13.00
İlk Türk Kağanlığından Günümüzü Ne Kaldı?
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Muhammet Yelten
Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan
Arap Harfli Tarihi Türk Dili Metinlerinde Şimşek
(Süğşek?~Süŋüşek) Kelimesinin Biçimi Nasıl Kurulmalı
Ve Etimolojisi
Doç. Dr. Mehmet Mahir Tulum
Geçmişten Günümüze “Öykün-“ Fiili Üzerine
ÖĞLE YEMEĞİ : 13.00 - 14.30
Prof. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu Oturumu
Prof. Dr. Nevzat Özkan
Kıtany Adı Üzerine
Prof. Dr. Funda Toprak
14.30-15.45
Eski Türkçe Ve Karahanlı Türkçesi Dönemlerinde
Addan Eylem Yapan +La Morfeminin Fonksiyonları
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
Doç. Dr. Serkan Şen
Dini Alanda Yazılmış Karahanlı ve Harezm Türkçesi
Metinlerinde Tangrı mı Tengri mi Okunmalı?
Yrd. Doç. Dr. Mağfiret Kemal Yunusoğlu
Beş Dilli Sözlüğe Göre Moğol ve Mançu Dillerindeki
Türkçe Kelimeler Üzerine
Çay Arası :15.45 - 16.00
OTURUMLAR
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
BÜYÜK SALON
Prof. Dr. Baymirza Hayit Oturumu
Prof. Dr. Kenan Ziya Taş
Çin Sındığı Savaşı
Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşçı
Osmanlı Döneminde Yazılan Haremeyn Tarihlerinin
Türk Tarihi Bakımından Değeri
11.30-13.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Tezcan
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Balcı
Yurtdışında Açılan Türkoloji Bölümlerinin Sorunları
Yrd. Doç. Dr. Coşkun Yılmaz
Kanun-ı Kadim: Geçmişe Mi Özlem, Geleceğe Mi
Rehber
Arş. Gör. Kürşat Yıldırım
“Juan-juan”ların Konuşma Dili Üzerine Bazı
Tespitler
ÖĞLE YEMEĞİ : 13.00 - 14.30
KAPANIŞ OTURUMU
Türkiyat Enstitüleri’nin Problemleri ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. A. Azmi Bilgin
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Koç
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel
16.00-17.30
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Ekici
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Çakır
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Download

xı. milli türkoloji kongresi