İSTANBUL
TİCARET ODASI
YAYIN NO: 1 9 9 3 - 4
EUR. 1 DOLAŞIM SERTİFİKALARI
YÖNETMELİĞİ,
AT DOLAŞIM BELGELERİJATR-I, ATR-3)
YÖNETMELİĞİ,
AT İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KATMA
PROTOKOLÜN İLGİLİ MADDELERİ
İSTANBUL-1993
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Yönetmelik
- E U R . 1. D o l a ş ı m Sertifikaları Y ö n e t m e l i ğ i
- (A.E.T.) Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği
1-80
81-109
Ek Yönetmelik
- A E T " D o l a ş ı m B e l g e l e r i Y ö n e t m e l i ğ i ' n i n 18 inci M a d d e s i n i n D e ğ i ş t i r i l m e s i n e
Dair Yönetmelik
110
- A E T " D o l a ş ı m B e l g e l e r i Y ö n e t m e l i ğ i ' n i n 2 nci M a d d e s i n i n İlk P a r a g r a f ı n ı n
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
111
- A E T " D o l a ş ı m B e l g e l e r i Y ö n e t m e l i ğ i ' n i n 4. N o l u E k i n i n D e ğ i ş t i r i l m e s i n e
Dair Yönetmelik
112
- A E T " D o l a ş ı m B e l g e l e r i Y ö n e t m e l i ğ i ' n i n 4 ncü M a d d e s i n e Y a p ı l a n İ l a v e :
X V I n c ı B ö l ü m B a ş l ı ğ ı ile 4 8 nci M a d d e v e 5 0 nci M a d d e n i n (a) Fıkı-asınm
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
Çeşitli İlanlar
116
118 119
Genelgeler
- B e d e l l i İthalat y o l u y l a y u r d a getirilen m a l l a n n d o l a ş ı m b e l g e l e r i n i n y ü m ı i ü k
s ü r e s i i ç i n d e g ü m r ü k t e a l ı k o n m a s ı lık.
120
- K o n t r o l için g ö n d e r i l e c e k D o l a ş ı m B e l g e l e r i lık.
121
- Y e n i d e n d ü z e n l e n e n A E T D o l a ş ı m B e l g e l e r i Y ö n e t m e l i ğ i lık.
122
- A . T R . l ' i n 14. v e A . T R . 3 ' ü n 16. s ü t u n l a n h k .
123
- T o p l u l u k M e n ş e Ş a h a d e t n a m e l e r i lık.
124
- A . T R . l ve A . T R . 3 D o l a ş ı m Belgelen hk.
126
- Topluluk Menşe Şahadetnameleri
128
- A . T R . l v e A . T R . 3 D o l a ş ı m B e l g e l e r i n i n vizeleri lık.
129
- İ s p a n y a v e P o r t e k i z ' e u y g u l a n a c a k esaslar
131
- A T Ü l k e l e r i n d e n ithal e d i l e c e k tarım ü m n l e r i
133
A T ile Türkiye arasmdaki katma protokolün ilgili maddeleri
13 5
R e s m i G a z e t e N o : 2 1 2 3 5 MükeiTer
R e s m i Gazete Tarihi: 22 M a y ı s 1992
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Yönetmelik
Maliye ve Gümrük Bakanlığından :
Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Ülkeleri
arasında imzalanan Serbest Ticaret ve İşbirliği A n l a ş m a s ı ' n m
3'üncü Maddesinde belirtilen "Eşyanın Menşei Kavramının Tanımına
ve
İdari
İşbirliği
Metodlarına
İlişkin
P r o t o k o l . B"
nin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar iş bu Yönetmelik
ile
düzenlenmiştir.
I- TANIMLAR
Madde
1-
(a) Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne
Avusturya Cumhuriyeti
Finlandiya Cumhuriyeti
İzlanda Cumhuriyeti
Lihtenştayn Prensliği
Norveç Krallığı
İsveç Krallığı
İsviçre Konfederasyonu
üye-ülkeler:
(b) EFTA: European Free Trade Association
(Avrupa
Ticaret Birliği) isminin kısaltılmışıdır.
Serbest
(c) Üçüncü Ülkeler: Türkiye ile EFTA üyesi ülkeler d ı ş ı n d a kalan
ülkelerdir.
(d) EUR.l Dolaşıra Sertifikası: Türkiye ile EFTA Ülkeleri menşeli
ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak
üzere ihracatçı ülke gümrük idaresince yetkili
kılman
kuruluşlarca
usulüne
uygun
olarak
düzenlenip
gümrük
idarelerince vize edilen sertifikadır.
(e) Dolaşım Sertifikası İçin Başvuru Formu: İhracatçı veya
ihracatçının
sorumluluğu
altında
yetkili
temsilcisi
tarafından
EUR.l
Sertifikası
talep
edilmek
üzere
doldurulması gereken Form'dur.
(f) Fasıl
ve
Pozisyon:* 'JArmon'ize
Eşya
Tanım
ve
Kodlama
Sistemlini
oluşturan
(4
rakam
kodlu)
Nomanklatür'de
kullanılan fasıl ve pozisyon anlamına g e l i r .
(g) Sınıflandırma: Bir ürün veya
içinde sınıflandırılmasıdır.
girdinin
belirli
bir
(h) Anlaşma: Türkiye
ile EFTA ülkeleri arasında
Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasıdır.
I I - EŞYANIN MENŞEİ KAVRAMININ
imzalanan
TANIMI
Madâtt 2 - Anlaşmanın uygulanmasında aşağıda belirtilen
Anlaşmaya taraf bir ülke menşeli sayılacaktır:
(a)
Tümüyle
aşağıda
o ülkede elde
sayılmıştır;
edilen
fasıl
ürünler;
bu
veya deniz yataklarından
ürünler
ürünler
(1)
o ülke topraklarından
mineral ürünler;
(2)
c ülkede toplanan sebze ve meyve ü r ü n l e r i ;
(3)
o ülkede doğan ve yetiştirilen canlı
(4)
o ülkede
ürünler;
(5)
o ülkede avcılık veya balıkçılıktan elde olunan
(6)
deniz
balıkçılığı
ürünleri
ve
o
ülkeye
ait
araçlar
tarafından denizden çıkartılan diğer deniz ü r ü n l e r i ;
(7)
(6)'ncı fıkrada belirtilen ürünlerden o ülkenin
gemilerinde ülke dışında üretilen ürünler;
(8)
o ülkede toplanan ve yalnızca harüic^.dde elde etmeye elverişli
kullanılmış eşya. Ek I'de yer alan kullanılmış d ı ş lastikler
hakkındaki Not 5a'ya konu olmak k a y d ı y l a ;
(9)
o ülkede
yetiştirilen
canlı
çıkartılan
hayvanlar;
hayvanlardan
elde
olunan
ürünler;
fabrika
imalat işleminden arta kalan artık ve h u r d a l a r ;
(10) doğrudan doğruya (1)'den (9)'a kadar olan fıkralarda sayılan
ürünlerden o ülkede üretilen eşya.
Dikkat edileceği üzere bu tür ürünler esasen 1615 Sayılı
Gümrük Kanunu'nun 67'nci maddesinin 2'nci paragrafında da yer
almaktadır.
(b)
Tümüyle o ülkede elde edilmemiş yabancı menşeli veya
menşei belirsiz girdiler (ilk madde, ham m a d d e , aksam,
parça) ihtiva ederek o ülkede elde edilen ü r ü n l e r :
Ancak, bu tür ürünlerin imalatında aşağıdaki k o ş u l l a r a
uyulması gerekmektedir. Buna g ö r e ;
(1)
Sözkonusu girdiler 6 ülkede
imalat
sırasında
yeterli işçilik veya işlem g ö r m e l i d i r . Şöyke k i ;
i)
İmalat sonucu elde edilen ürün
Armonize
Sistem Nomanklatüründe imalatta k u l l a n ı l a n
tüm yabancı menşeli g i r d i l e r d e n farklı bir
pozisyonda sınıf landırılırsa girdiler yeterli
işçilik ve işlem görmüş sayılır.
ii)
Ancak bazı ürünler için pozisyon d e ğ i ş i k l i ğ i
"yeterli derecede işçilik ve işlem" g ö r m e
sonucunda
hasıl
olmadığından,
bu
tür
ürünlerin esaslı d e ğ i ş i k l i k
için
görmesi
gereken işçilik veya kıymet artışı ş e k l i n d e k i
kriterler II sayılı Ek'de bir liste h a l i n d e
GTİP'ları
itibariyle
gösterilmiştir.
Bu
listede 84 ilâ 91'inci Fasıllara g i r e n eşya
için
imalatçıya
alternatif
kriterler
sağlanmış olup, 3'üncü sütundaki * k o ş u l l a r
yerine
4'üncü
sütundaki
koşullara
u^^nıak
suretiyle imalata imkan t a n ı n m ı ş t ı r .
Dikkat edileceği üzere pozisyon d e ğ i ş i k l i ğ i , önemli işçilik
ve işlem ve kıymet artışı kriterleri de 1615 sayılı Gümrük
Kanunu'nun 67'nci Maddesinin üçüncü paragrafında yer a l m a k t a d ı r .
(2) Ancak imalatta kullanılan girdiler A n l a ş m a y a taraf
ülkelerden biri menşeli ise yukarıdaki k o ş u l l a r a
uymak zorunluluğu yoktur. Böylece serbest ticaret
yoluyla taraf ülkelerden biri menşeli olup, bir
girdinin
diğer
bir
taraf
ülkedeki
imalatta
imalatın yapıldığı ülke menşeli bir g i r d i çfibi
kullanılabilmesi suretiyle imalatçılara önemli bir
imkan sağlanmaktadır.
(Protokol B- Madde 1,4 v© 5)
Hadde 3İmalatta kullanılan yabancı menşeli g i r d i l e r p o z i s y o n
d e ğ i ş i k l i ğ i n e u ğ r a m ı ş olsun veya o l m a m , aşp^^d^ ray.rlrın işçilik
ve işlemler eşyanın menşe durumunu d e ğ i ş t i r m e k b a k ı m ı n d a n y e t e r l i
kabul e d i l m e y e c e k t i r :
(a)
nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda
m u h a f a z a s ı n ı sağlamaya yönelik işlemler (havalandırma,
yayma, kurutma, soğutma, tuz veya s ü l f ü r d i o k s i t veya
başka sulu çözeltilere y e r l e ş t i r m e , hasarlı k ı s ı m l a r ı
ayırma ve benzeri i ş l e m l e r ) ;
(b)
toz t e m i z l e m e , eleme, ayırma, tasnif, biraraya getir-me,
(setler oluşturma d a h i l ) , yıkama, boyama, k e s m e g i b i
basit işlemler;
(c)
(i)
p a k e t l e m e değişikliği, yüklerin a y r ı l m a s ı ve
birleştirilmesi;
(ii) basit
şişleme,
sürahiye
koyma,
torbalama,
sandıklama, kutulama, karton veya tahta ü z e r i n e
y e r l e ş t i r m e ve tüm diğer basit p a k e t l e m e i ş l e r i ;
(d)
eşyaya veya paketleri Üzerine marka, etiket veya
diğer ayırıcı işaret koyma işlemleri;
tüm
(e)
karışımın bir veya daha fazla parçasının bu P r o t o k o l d e
kendilerini Anlaşmaya taraf ülkeden biri m e n ş e l i
saydıran koşulları yerine getirmediği h a l l e r d e , d e ğ i ş i k
türden olup olmadığına bakılmaksızın ürünlerin basit
karıştırılma işlemleri;
(f)
bir tamamlanmış eşya oluşturmak üzere p a r ç a l a r ı n basit
montajı;
(g)
(a)'dan (f)'ye kadar olan alt paragraflarda sayılan
işlemlerden iki veya daha fazlasının b i r l e ş i m i ;
(h)
hayvanların kesimi.
{Protokol B- M A d d e
5)
M a d d e 4(a) Anlaşmaya taraf ülkelerden biri menşeli olup, bir
ülkeden diğerine aynen ihraç edilen veya ihracatçı ülkede
3'üncü maddede sayılanlardan daha ileri aşamada . işçilik
veya
işlem
görmemiş
olan ürünlerin
menşei
değişmemiş
sayılacaktır.
(b) Anlaşmaya taraf iki veya daha fazla ülke m e n ş e l i
ürünlerin imalatta kullanılması ve bu ürünlerin
3'üncü
m a d d e d e sayılanlardan daha ileri aşamada işçilik veya işlem
g ö r m e m i ş olması halinde, ürünün menşei bünyesine giren
gümrük kıymeti en yüksek olan veya bu kıymet bilinmiyorsa
o ülkede ödenmiş olduğu tespit edilebilen ilk ve en yüksek
fiyatı haiz ürün tarafından belirlenecektir.
(Protokol B- M j ı d d 0 2)
M a d d e 5(a)
Ek Il'deki listede "kıymet" tabiri, k u l l a n ı l a n
yabancı menşeli girdiler için ithal anındaki gümrük k ı y m e t i ,
eğer bu bilinmiyorsa veya saptanamıyorsa ilgili ülkede bu
girdiler
için ödenmiş saptanabilir
ilk fiyat
anlamına
gelecektir.
Kullanılan yerli girdilerin kıymetinin belirlenmesine gerek
d u y u l a n hallerde, bu paragraf gerekli d e ğ i ş i k l i k l e r d i k k a t e
alınarak uygulanacaktır.
(b)
Ek Il'deki listede "fabrika çıkış f i y a t ı " t a b i r i ;
elde edilen ürünün fabrika çıkış fiyatı eksi bu ürünün
ihracı nedeniyle iade edilen veya edilebilir dahili vergiler
anlamına gelecektir.
(Protokol B- N a d d «
6)
M a d d e 6Transit veya ambarlama ülkesi topraklarından g e ç i ş i n
coğrafik nedenlerlfe haklı bulunması, eşyanın bu ülkede g ü m r ü k
idaresinin gözetimi altında kalması, bu ülkenin
ticaretine
girmemesi
veya
buralarda
dahili
kullanıma
sokulmaması
ve
boşaltma, yükleme veya iyi şartlarda muhafaza edilmesi
için
gerekli işler dışında işlemler görmemesi koşuluyla; bu Anlaşmaya=
taraf bir ü l k e menşeli bölünmemiş tek bir y ü k l e m e o l u ş t u r a n
e ş y a l a r şartlar gerektirdiğinde bü A n l a ş m a y a taraf o l m a y a n bir
ülke
topraklarından
transit
veya
ambarlama
suretiyle
nakledilebilir.
(Protokol B- Madde 7)
I I I - GÜMRÜK
İDARELERİ ARASINDA
İŞBİRLİĞİ
Haddo 7P r o t o k o l ' ü n 8'inci M a d d e s i n e göre,
ü l k e l e r m e n ş e l i olan ürünler duruma g ö r e ;
Anlaşmaya
taraf
(a)
Bir EUR.l Dolaşım Sertifikası (Ek:III) veya uzun dönem
için geçerli
bir EUR.l
Dolaşım
S e r t i f i k a s ı *ve bu
Sertifikaya
atıfta
bulunarak
XV'inci
Bölüme
göre
d ü z e n l e n m i ş faturalar,
(b)
XV'inci
taşıyan
(c)
Toplam değeri 5110 hesap birimini geçmeyen taraf ülkeler menşeli
ürünleri içeren bir veya daha fazla paketlerden oluşan gönderiler
için düzenlenmiş ihracatçı beyanı taşıyan faturalar ^EK IV)
Bölüme
göre
düzenlenmiş
faturalar(Ek:IV)
ihracatçı
beyanı
İbrazı üzerine taraf ülkelere ithallerinde Anlaşma ile sağlanan tercihli rejimden yararla­
nabilecektir.
(Prptokol B- Madda 8)
M a d d e 8 - Taraf
ülkeler menşeli olan
ve a ş a ğ ı d a
belirtilen
ürünler
7'nci
maddede
sayılan
belgelerin
ibrazına
gerek
olmaksızın Anlaşmadan yararlanacaktır:
(^)
Kıymeti 365 hesap birimini aşmamak k o ş u l u y l a
k i ş i l e r arasında gönderilen küçük p a k e t l e r ;
(Jı) . Kî^TTieti
1025
hesap
birimini
aşmayan
ve
bagajlarının bir bölümünü o l u ş t u r a n ü r ü n l e r ;
özel
yolcu
A n c a k bu tür paket ve eşyanın ticari m a h i y e t t e o l m a m a s ı v e
Anlaşma
ile
konulan
şartları
sağladığına
ilişkin^
beyanda
buİMHUİmasi gerekmektedir.
Ara sıra yapılan ve yalnızca alıcının veya y o l c u n u n v e y a
bunların
ailelerinin
kişisel k u l l a n ı m ı y l a
ilgili
olan
eşya
i t h a l a t ı , eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle t i c a r i amaç
gözetmediği
açıkça
anlaşıldığı
takdirde
ticari
ithalat
sayılmayacaktır.
(Protokol B- Kadde 8)
K&ddtt 9Bir h e s a p biriminin
ve buna
göre
8'inci
maddede
b e l i r t i l e n kıymet limitlerinin Anlaşmaya taraf ü l k e l e r i n p a r a l a r ı
cinsinden
e ş d e ğ e r l e r i . Ek
IV'de
gösterilmiştir.
Yukarıda
belirtilen
kıymetlerin
faturada
ihracatçı
ülke
tarafından
b e l i r l e n e r e k diğer taraf ülkelere bildirilen k ı y m e t l e r d e n y ü k s e k
olinası h a l i n d e , eğer fatura ihracatçı ü l k e p a r a s ı
cinsinden
d ü z e n l e n m i ş ise ithalatçı ülke bu d e ğ e r l e r i k a b u l e d e c e k t i r .
Eşya faturasının .AnlaşTTı^ya taraf
cinsinden düzenlenmesi mümkündür.
bir
başka
ülke
parası
(Protokol B- Madde 8)
Kadde 1 0 - Normal olarak bir ekipmanın (makina aparey ve vasıta
parçası olan ve bu ekipmanın faturasında fiyatına dahil e d i l e r e k
birlikte gönderilen aksesuar, yedek pc?rça ve aletler sözkonusu
ekipman ile birlikte kabul edilecektir.
(Protokol B- Madde 8)
kadar kullanılması
da r üırkürvJür-
(Protokol B- Madde. 8)
IV- EUR.l DOLAŞIM SERTİFİKASI ve DOLAŞIK SERTİFİKASI
BAŞVURU FORMUNUN BASIM VE, DAĞITIMI
İÇİN
Hadd© 1 2 - EUR.l Dolaşım Sertifikaları Türkiye ile EFTA Ülkeleri
arasındaki
ticarette
Anlaşıra
ile sağlanan tercihli
ticaret
rejiminden
yararlaniTiak
a)r,acıyla
kallanılacak
özel
menşe
şahadetnameleridir.
Bu sertifikaların
şekli, ihtiva
edeceği
bilgiler, fiziksel ezelİikJori ve kullanılış biçimi A.TR. Dolaşım
Belgeleri
ile büyi;). benzer j i k J <?r
ihtiva ettiğinden.
Dolaşım
Sertifikası
isini
gerekli
f^yıırnın
yapılabilmesini
teminen
özellikle kullanılmjş olup, uycju Lırr,.ı ile görevli tüm kuruluşların
çek dikkatli olmaları gerckırektedir.
ElTR.l Sertifikaları Protokol B ile belirlenen form ve evsafa
uygun olarak ve seri numaraları verilerek T ü r k i y e . Ticaret,
Sanayi, Deniz Ticaret Odalarr- ve Ticaret Borsaları
Birliği
tarafından Ek.III'de verilen Forma 'uygun olarak
bastırılarak
ihtiyaca göre mahalli Ticaret O d a l a r ı , Sanayi O d a l a r ı veya
Ticaret ve Sanayi Odalc.rına gönderilir.
İhracatçılar
alırlar.
(Protokol B- Madde
Sertifikaları
bağlı
bulundukları
Odalardan
11)
M a d d e 1 3 - EUR.l
Sertifikaları
yalnızca
ihracatçı
veya
ihracatçının sorumluluğu altında yetkili temsilcisi tarafından
bir örneği Ek III'de verilen ve bu Yönetmeliğe uygun olarak
d o l d u r u l m u ş Form ile yapılan yazılı başvuru üzerine d ü z e n l e n i r .
Başvuru Formlarının basım ve dağıtım
işleri de
12'nci
m a d d e d e belirtildiği şekilde Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından y a p ı l ı r .
(Protokol B- Madde 10 ve
11)
V - EUR.l SERTİFİK^iLAraNÎK VE BAŞVaiPJJ
DOLDURULMASI
M a d d e 1 4 - İhracatçılar
EUR.l
serti'f ikaların arka sayfasında
doldururlar.
(a)
FORMLARININ
Dcleçırrı
r:e:rt if ii-alar m ı
bu
yazılı kurallara u y g u n olarak
Sertifikalar t a r r f
ü]Ko]f-!.\cn
resmi diljnc^ç^ v e y a
îro^ij.-zrç
ruri
v e y a daha
fazlasının
dol curu ] abi 1 ir .
(b)
Sertif ika l.?r v f z j r^^V'i rü-.:. \^e.yr.ı e 1 J c 3 o l d u r u 1 ?!bi I i r .
El yazısı i 1 1 - r c j c<
t:.
ı f ja j. i ^ırİK- h'iu o.v j; cp 1 i Ka ieır>
ve büyük ır.2\.).ö^ )wiif]riri V. ı: .1 i r»-»^ ^ ı v.v J ı d 3 r .
(c)
Sertifika ü j ı e r i r . d G c i l i n t ı v<- b i r ; : - » i r i ü z e r i n e y a z ı l m ı ş
k e l i m e ve ilaveler hu lı:nn:-^.T:.-i J 1 , doğişikl i Kler doğru
olmayan
kayıtlar in
üzorj
çiziln.ek
ve
gerekli
düzeltmeler e K İ e n m f . K s u ı n t - y l r r y ^ i p } İ p a l ı d ı r .
Bu şekilde yapılan a j / i o l t m e l e r Sert:! f ikayı d ü z e n l e y e n
kişi taralından p a r a l î a V G a ü i n ı u K idaresi t a r a f ı n d a n
vize
(d)
edilt^reK on:ıyia-.iT,al K M r .
Sertifikada
kdyi'cli
n-i).
hir
n^dcie/e
sıra
numarası
verilir v e r a : : . ? c
: j 1 v^ı: j ; .• 1.; b u i f i u k
h 3 rak 1 1 aınaz . S O Î I
kaydın
he.r.ıen
^ 1 ; ın-;«. ^^onrc rJ-;.!^ b : r j Ia\'G
yapılmasını
önlemek ü ? e r c
b';
. i ; r-i .;•<).: j. i ^."^f.K k u l l a n ı l m a y a n
y e r l e r çapraz t i j - c i / . n ;
i j
Iptı.jl
ruiilir.
(c)
Serti 1 ika I c J r a a k a y ı t l ı
rı î ] j a r 1 a t an j';i'-!<^ 1 ar j na
olanak
verecek
ydtHrli
Kesinlikte
ve
ticari
deyimleri
ile
hiçbir t e r c d d ü t e y e r v o r ı n e y e c e k a ç i K î ı k t a c i n s , n e v i ,
nitelik ve :r.ikt:ar o l a r
a y r ı n t 1 i ı b i r biçimde beyan
edilmeler i ger^^'ki r .
(f)
Dolaşım
Sertifikası
için
Başvuru
Formlarının
d o l d u r u l m a s ı n d a aa yutcarıdaki k u r a l l a r a u y u l m a s ı ve
:,a^mca bu Forrr.un a r k a yü.^ünde yer alan h u s u s l a r ı n da
yer ve tarih gösterilerek imza ile teyid
edilmesi
gerekmektedir.
(Protokol B - Madde 10 ve 11)
V I - EUR.l SERTİFİKALI^^-^J^JJH
Odalarca
Yapılacak
r^ÜZENLENMESt
İşlemler:
H a d d e 1 5 - İhracatçılar
taralından
yukarıdaki
şartlara
uygun
o l a r a k d o d u r u l a n ve imza edilen f;ert if}krv. 1 a r Odalara verilir.,
Odalar
sertifikaların
kurallara
uygun olarak
dodurulup,
doldurulmadığını
kontrol edip, sertifikada
kayıtlı
malların
Protokol
B h ü k ü m l e r i gereğince Türkiye m e n ş e l i o l d u ğ u
veya
s a y ı l d ı ğ ı h u s u s u n d a , ihracata ait diÇer evrakı da inceleyerek,
kesin b i r kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri t a m a m l a r ,
s e r t i f i k a l a r ı n m e n e v i ş renkli
aslı hariç beyaz r e n k l i
dört
n ü s h a y a e ş y a n ı n durumuna gcrp ''Türkiye M e n ş e l i " olduğu h u s u s u n d a
bir kaşe vururlar.
Tura işlemler tamamlandıktan sonra sertifikanın be/az renkli
dört nüshası aslı hakkında da hüküm ihtiva etmek üzere sorumlu
Oda Memuru tarafından imza ve Oda Mühürü ile tasdik e d i l i r . Biri
beyaz üzerine meneviş rengi zeminli dördü beyaz olan beş nüshalık
takım halindeki dolaşım sertifikasının beyaz renkli n ü s h a l a r ı n d a n
biri alıkonularak diğerleri ihraç işleminin y a p ı l a c a ğ ı Gümrük
İdaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya v e r i l i r .
(Protokol B- Hadde 10 ve 11)
Gümrük
İdaresinin Kontrol ve Vizesi:
Madde
1 6 - Dolaşım
Sertifikalarının
Gümrük
İdaresince
vize
edilmesini talep etmek bizzat ihracatçıya veya onun sorumluluğu
altında Gümrük Çıkış Beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni
temsilcisi yahut Gümrük Komisyoncusuna ait olup bu talep bir
örnciği Ek ITI de veri3en Form ile yapılır. Bu formun doğru olarak
d o l d u r u l d u ğ u n a Q?ıranti etmek Gümrük İdarelerinin ^ s o r u m l u l u ğ u
altındadır.
Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize
Gümrük İdaresince reddedilir.
talepleri
Gümrük idareleri vize edilmek üzere ihracatçılar t a r a f ı n d a n
ibraz olunan KüR.l Sertifikalarının d o ğ r u l u ğ u n u n k o n t r o l ü n ü ve
Sertifikalarda
kayıtlı
eşyanın
muayenesini
yapmakla
y ü k ü m l ü d ü r l e r . Bu nedenle,
(a)
Dolaşım Sertifikaları ve Başvuru Formlarının
bölümdeki şartlara uygun olup o l m a d ı ğ ı n ı ,
(b)
İhraç konusu ürünün cins, nevi, nitelik ve miktar
itibariyle dolaşım s e r t i f İ k a s m d a k i k a y ı t l a r a uygun
olup olmadığını,
(c)
İhraç konusu ürünün Türkiye menşeli o l d u ğ u n u veya
sayıldığını ürüne ve imalatta kullanılan g i r d i l e r e ait
d i ğ e r ihracat evrakı yanında nakliyeciler t a r a f ı n d a n
verilen (Kara, Demiryolu, Hava ve Deniz T a ş ı m a l a r ı n a
ilişkit») konişmehto, manifesto, yük s e n e t l e r i , fatura
ve gereğinde muhasebe kayıt ve d e f t e r l e r i n i incelemek
ve
(d)
İhraç konusu ürünü Güm«ük Yönetmeliğindeki
göre muayene etmek suretiyle
kontrol
inci
esaslara
ederler.
Bu şekilde Dolaşım Sertifikaları ve Başvuru
kontrolü yapıldıktan sonra vize işlemine g e ç i l i r .
(Protokol B - Maddtt
V
10,11
re
Formlarının
15)
M a d d « 1 7 - Gümrük Vizesine ayrılmış (11) Numaralı bölümün d o ğ r u
olarak v e noksansız doldurulması şarttır.. Y a n l ı ş veya noksan
yapılan vize işlemi sertifikayı geçersiz kılar ve
sonradan
k o n t r o l sebeplerinden birini teşkil eder.
Gümrük İdareleri/vizeye ayrılmış
(11) numaralı b ö l ü m e ;
(a)
thracat beyannamesinin cins, tarih ve s a y ı s ı n ı ,
(b)
Gümrük İdaresinin açık posta adresini,
(c)
Muhakkak okunabilecek şekilde olmasına özen g ö s t e r e r e k ,
yazı makinası
veya mürekkepli
kalemle
ve
matbaa
harfleriyle yazarlar.
(d)
İdarenin damgasını vizeye ayrılmış bölümdeki işaretli
yere basarlar (damganın okunur olması ş a r t t ı r ) , tarih,
imza
ve
kaşe
koymak
suretiyle
vize
işlemini
tamamlarlar.
thraç edilen eşya 4 üncü maddede belirtildiği
şekilde
Anlaşmaya taraf bir ülke menşeli sayıldığı h a l l e r d e . Gümrük
İdareleri eşyanın kendi topraklarında bulunması koşuluyla ve eşya
için daha önce düzenlenmiş menşe belgesinin ibrazı ü z e r i n e EUR.l
Sertifikasını vize edebilirler.
EUR.l Dolaşım Sertifikaları ancak Anlaşma ile s a ğ l a n a n
tercihli ticarette yazılı delil olarak Gümrük İdaresinin v i z e s i
ile
hüküm
ifade "edeceğinden
düzenlenme
işlemi
vize
ile
tamamlanmış olur.
Düzenlenen
EUR.l
Dolaşıra
Sertifikaları
fiili
ihracat
gerçekleştiği veya garanti altına alındığı anda
ihracatçıya
verilmek üzere hazır bulundurulur.
Gümrük İdareleri dolaşım sertifikalarının m e n e v i ş rengi
zeminli
olan
asıllarını
ihracatçıya
verir,
beyaz
renkli
nüshalarından birini idarede alıkoyar ve diğer iki nüshayı fiili
ihracatı takip eden ilk iş günü içinde ilgili Odaya g ö n d e r i r l e r .
(Protokol B- HAdde 9 v« 10)
V I I - DOLAŞIM SERTİFİKALARININ
SONRADAN
VERİLMESİ
M a d d e 1 8 - EUR.l
Sertifikaları
unutulma,
yanlışlı:<. - i h m a i d e n
kaynaklanan noksanlık veya özel şartlar nedeniyle ihracat anında
düzenlenemediği hallerde, istisnai olarak ait oldukları ü r ü n l e r i n
ihracından sonra da düzenlenebilir.
Bu durumda
ihracatçı:
(a)
Eşyanın cinöi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj
şeklini, marka ve numaralarını , işaretlerini, ç ı k ı ş
işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, g ü m r ü k
çıkış beyannamesinin tarih ve sayısını
belirterek
yazılı talepte bulunacaktır.
(b)
Sözkonusu eşya için ihraç sırasında EUR.l S e r t i f i k a s ı
verilmediğini sebepleriyle birlikte yazılı olarak b e y a n
edecektir.
(c)
Usulüne, uygun olarak doldurulmuş EUR.l S e r t i f i k a s ı n ı
ve
Başvuru
Formunu
imzalayıp
talep
yazısına
ekleyecektir.
Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi b a ğ l ı olduğu
Oda ve ilgili Gümrük İdaresi tarafından incelenir, *Sözkonusu
ihraç eşyasına ait Gümrük Çıkış Beyannamesi ve ekleri d i ğ e r evrak
ile, v a r s a , bu işleme dair dosyanın inceleme v e k o n t r o l ü sonucu
ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu a n l a ş ı l d ı ğ ı t a k d i r d e
EUR.l S e r t i f i k a s ı vize edilir ve verilir.
İhracattan sonra verilen EUR.l Sertifikalarının (7) N u m a r a l ı
G ö z l e m l e r bölümüne kırmızı mürekkeple ve büyük matbaa h a r f l e r i y l e
"Sonradan v e r i l m i ş t i r " anlamına gelen;
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"ANNETTU JALKIKATEEN"
"DELIVRE A POSTERIORI"
"NACHTRAGLICH AÜSGESTELLT"
"UTGEFID EFTIR A"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"UTSTEDT SENfERE"
"UTFARDAT I EFTERHAND"
"SONRADAN VERİLMİŞTİR"
İbarelerinden biri yazılır.
İhracatçı
ülke
Gümrük
İdarelerince
düzenlenen
ve
bu
ibarelerden birini taşıyan dolaşım sertifikaları ithalatçı ü l k «
G ü m r ü k l e r i n c e kabul edilir.
(Protokol B- M a d d e 9 v e 10)
V I I I - ÖRNEK VERİLMESİ V E
DEĞİŞTİRME
M a d d e 1 9 - EUR.l Sertifikasının çalınma, kaybedilme v e h a s a r
görmesi hallerinde ihracatçı bağlı olduğu
Odaya b a ş v u r a r a k
sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep e d e b i l i r .
Oda ilk sertifikaya uygun olarak doldurulan ikinci bir nüsha
sertifikayı v e r i r .
Gümrük idareleri ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci
nüsha s e r t i f i k a y ı , kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi'yapılmıç
olan eşyaya ait dolaşım sertifikası ile k a r ş ı l a ş t ı r ı p ikinci
nüshanın d o ğ r u l u ğ u n u saptadıktan sonra vize İşlemini y a p â i l â r ,
ancak v i z e tarihi olarak ilk dolaşım s e r t i f i k a s m d a k i v i z e tarihi
yazılır.
Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha sertifikaların g ö z l e m l e r
b ö l ü m ü n e kırmızı mürekkeple ve büyük matbaa h a r f l e r i y l e "ikinci
n ü s h a d ı r " anlamına gelen;
"DUPLICATE"
"KÂKSOISKAPPALE"
"DUPLICATA"
"DUPLIKAT"
"EFTIRRIT"
"DUPLICATO"
"İKİNCİ NÜSHADIR"
İbarelerinden birinin yazılmış olması
(Protokol B- M a d d e
9)
şarttır.
M a d d e 2 0 - Bir veya daha fazla/EUR.1 S e r t i / i k a s ı n m y i n e bir veya
daha fazla EUR.l Sertifikası ile d e ğ i ş t i r i l m e s i , bu d e ğ i ş t i r m e
işleminin eşya ihraç edilmeden önce ve ihraç g ü m r ü ğ ü n d e y a p ı l m ı ş
olmak Kaydıyla mümkündür.
Dolaşım Sertifikalarının değiştirilmesi talebi s e r t i f i k a y ı
veren
Oda
ile vize
eden
Gümrük
İdaresince
incelenir.
Bu
s e r t i f i k a l a r d a cins, nevi, nitelik ve miktarı kayıtlı e ş y a n ı n ilk
s e r t i f i k a d a k i mala tamamen uygun olduğu saptandıktan sonra yeni
sertifika vize edilir.
Gümrük
sertifikanın
gönderilir.
idaresinpe
iptal
beyaz
nüshaları
edilen
eski
sertifika
ile
birlikte
ilgili
yeni
Odaya
(Protokol B- Madde 9)
IX.- EUR.l SERTİFİKALARININ
İBRAZ
SÜRELERİ
M a d d e 2 1 - EUR.l Sertifikasının ihracatçı üye G ü m r ü k İ d a r e s i n c e
vize e d i l d i ğ i tarihten itibaren 4 ay içinde ithalatçı taraf ü l k e
G ü m r ü k İdaresine verilmesi gerekir. İthalatçı üljce G ü m r ü k İ d a r e s i
s e r t i f i k a n ı n tercümesini isteyebilir. Bu İdare ayrj^ca g i r i ş
beyannamelerine
ek
olarak
ithalatçıdan
eşyanın
Anlaşmanın
u y g u l a n m a s ı için öngörülen koşullara uygun o l d u ğ u n u b e l i r t e n bir
yazı t a l e p e d e b i l i r .
3 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, ithalatçı ü l k e
Gümrük
İdaresinde
eşyayı
beyan eden kişin
talebi
üzerine.
A r m o n i z e Sistemin 84 veya 85 inci fasıllarına dahil p a r ç a l a r ı n a
a y r ı l m ı ş veya birleştirilmemiş (demonte) v a z i y e t t e k i bir eşya
gümrük
mevzuatı
dahilinde
partiler
halinde
ithal
edildiği
t a k d i r d e tek bir eşya sayılır ve ilk partinin ithali s ı r a s ı n d a
bir EUR.l sertifikası eşyanın tümü için ibraz ve k a b u l e d i l i r .
(Protokol B- Mfcdde 12)
M a d d e 2 2 - EUR.l Dolaşım Sertifikalarının
ibraz
LÜrelerinin
b i t t i k t e n sonra ithalatçı Ülke Gümrük İdaresine ibraz e d i l e n
s e r t i f i k a l a r k a b u l edilmez ve işleme k o n u l m a z .
EUR.l Dolaşım Sertifikalarının ibraz s ü r e l e r i n i n b i t i m i n d e n
sonra G ü m r ü k İdarelerimize ibraz edilmesi h a l i n d e bu g e c i k m e n i n
i t h a l a t ç ı n ı n elinde olmayan mücbir ve muhik s e b e p l e r d e n veya
olağan d ı ş ı n d a k i bir durumdan ileri gelmesi h a l i n d e i t h a l a t ç ı n ı n
talebi ü z e r i n e durum ilgili Gümrük idaresince Bakanlığa intikal
ettirilir.
Ancak
süre
uzatımı
taleplerinin
yazılı
olarak
y a p ı l m a s ı , sürenin bitiminden önce ilgili g ü m r ü ğ e yappılması ve
e ş y a n ı n g ü m r ü ğ e getirilmiş olması g e r e k i r .
Bakanlık
konuyu
inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal m e v c u d i y e t i n e k a n a a t
getirdiği
takdirde
sertifikaların
süresini
en
çok
bir
ay
uzabilir.
(Protokol B- Madde 12, Oü«rük Kanunu - Madde 175)
X-İHRACATÇILARIN
MÜKELLEFİYETLERİ
Madde 2 3 - (a) İhracatçı veya yetkili temsilcisi bir EUR. i
Sertifikası talep ettiğinde, bu. talebini destekleyen ve ihraç
edilen eşyanın EUR.l Sertifikası düzenlenmesine uygun o l d u ğ u n u
kanıtlayan evrakı da ibraz edecektir.
İhracatçı, yetkili idarelerin talebi halinde, bu idarelerin
eşyanın menşe statüsünün tercihli tarife uygulanmasına e l v e r i ş l i
olduğunun doğruluğunu sağlamak amacıyla gerekli gördüğü d e l i l l e r i
ibraz etmeyi ve bu idarelerce hesaplarının denetlenıjıesini ve
sözkonusu eşyanın elde ediliş şeklinin kontrol edilmesini k a b u l
ettiğini taahhüt edecektir.
(b)
İhracatçılar (a) paragrafında belirtilen k a n ı t l a y ı c ı
evrakı en az iki yıl süreyle saklamak zorundadırlar.
(Protokol B- » U d d a
15)
X I - DOLAŞIM SERTİFİKALARININ
SONRADAN
KONTROL^
Madde 2 4 - İhracatçı taraf ülke Gümrük İdarelerince verilen EUR.l
Dolaşım Sertifikalarının ithalatçı taraf ülke Gümrük İdaresinde
yapılan kontrolü sonucunda sertifikanın gerçekliği veya eşyanın
gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir
şüphesi olduğunda söz konusu sertifika veya kopyası kontrol
istemiyle vizeyi yapan ihracatçı taraf ülke Gümrük idaresine geri
gönderilir.
İthalatçı ülke Gümrük İdaresi bu isteminde duruma g ö r e
kontrolün esası veya şekline ilişkin gerekçeleri belirtir şüphe
uyandıran her türlü evrak ve bilgiyi gönderir.
Madde 2 5 - Kontrol istemi sertifikaların 13 numaralı
aşağıdaki şekilde doldurulmak suretiyle yapılır;
bölümü
(a)
Dolaşım Sertifikasını vize eden ihracatçı taraf
Gümrük İdaresinin adı ve adresi,
ülke
(b)
Kontrol isteminde bulunan ithalatçı taraf ülke Gümrük
İdaresinin adı ve açık posta adrösi,
yazı makinası veya mürekkepli kalemle ve matbaa h a r f l e r i y l e
yazılır.
(c)
Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip
damga (okunaklı olması ş a r t t ı r ) , imza, ve kaşe k o y m a k
suretiyle onaylanır.
M a d d e 2 6- Kontrol sonucu sertifikaların 14 Numaralı
aşağıdaki şekilde doldurulmak suretiyle gösterilir;
bölümü
(a)
1 veya 2 inci maddelerden uygun olanın önündeki k u t u y a
(X) işareti konulur,
(b)
Kontrolünü
yazılır.
yapan
Gümrük
İdaresinin
yeri
ve
tarih
(c)
Damga (okunaklı olması
suretiyle onaylanır.
şaırttır) , imza ve kaşe
koymak
İthalatçı ülke Gümrük İdaresi kontrol s o n u ç l a r ı n d a n en kısa
s ü r e d e h a b e r d a r edilir.
M a d d e 2 7 - EUR.l
Sertifikalarının sonradan k o n t r o l ü söz k o n u s u
o l a b i l e c e ğ i için sertifika örneklerinin, başvuru f o r m l a r ı n ı n ve
sair ihracat evrakının ihracatçı ülke Gümrük İ d a r e l e r i n c e en az
iki yıl süreyle saklanması şarttır.
(Protokol B ~ Madde 18)
X ı ı - TRANSİT VE AMBARLAMA
SURETİYLE
NAKİL
M a d d e 2 8 - A n l a ş m a y a taraf olmayan bir ülke t o p r a k l a r ı n d a n transit
veya ambarlama suretiyle nakledilen eşya hakkındaki 6 ıncı madde
ile k o n u l a n şartlara uygunluğun delili ithalatçı ülke G ü m r ü k
İdarelerine
(a)
İhracatçı ülkede düzenlenmiş ve k a p a ğ m d a f
transit
ü l k e s i çizilmiş tek bir transit e v r a k ı n ı n , veya,
(b)
Transit
veya
amöaıiama
tarafından düzenlenip
ülkesi
Gümrük
İdareleri
1. eşyanın eksiksiz tanımını,
2. eşyanın boşaltma ve yükleme tarihlerini ve varsa
vasıtaların adını,
3. eşyanın transit veya ambarlama ü l k e s i n d e k a l ı ş
şartlarını gösterir onaylı bir d e l i l i , ihtiva eden
bir evrakın, veya,
(c)
ibrazı
(Pi'oioVoJ
Bunların bulunmaması halinde ispatlayıcı h e r h a n g i
evrakın,
ile
bir
sağlanır.
r^- Hv^iÖB
?2)
X ı I T - SERBEST BÖLGELERE KONULAN
EÇVA
Mad'le 2 9 - A n l a ş m a y a taraf ülke Gümrük
İdareleri
bir
EUR.A
S e r t i f i k a s ı himayesinde ticaret konusu olup nakliyat sırasında
kendi t o p r a k l a r ı n d a kurulu bir serbest bölgeyi k u l l a n a n e ş y a n ı n
burada başka bir eşya ile değiştiriİmemesini ve hasara u ğ r a m a s ı n ı
önleyecek
işlemler
dışında
bir
işleme
tabi
tutulmamasını
sağlarlar.
T a r a f ülkelerden biri menşeli olup bir EUR.l S e r t i f i k a s ı
h i m a y e s i n d e bir serbest bölgeye konulan eşya burada işçilik veya
işleme
tabi
tutulduğu
takdirde,
ilgili
Gümrük
İdaresi
i h r a c a t ç ı n ı n talebi üzerine bu Yönetmelik h ü k ü m l e r i n e
uygun
o l a r a k y e n i bir EUR.l Sertifikası d ü z e n l e r .
(Protokol B- Madde 17)
XIV- SERGİ
EŞYASI
Madda 3 0 - (a)
Bir
EFTA
ülkesi
veya
Türkiye
tarafından
bu
A n l a ş m a y a taraf olan ülkeler dışındaki bir ülkeye s e r g i l e n m e k
üzere g ö n d e r i l e n ve sergi sırasında T ü r k i y e veya bir
EFTA
ülkesine
ithal
edilmek
üzere
satılan
eşya,
bu
Protokolün
kendisinin
bir
EFTA
ülkesi
veya
Türkiye
menşeli
olarak
tanınmasını
sağlayan
gereklerine
uygun
olarak
ve
gümrük
idarelerine:
(1)
Serginin düzenlendiği ülkeye bir EFTA ülkesindeki veya
Türkiye'deki bir ihracatçı tarafından g ö n d e r i l d i ğ i ve
burada sergilendiği;
(2)
Aynı ihracatçı tarafından Türkiye'deki veya bir EFTA
ülkesindeki bir kimseye satıldığı veya t a s a r r u f u n a
verildiği;
Sergilenmek üzere gönderildiği ülkeden T ü r k i y e ' y e veya
bir EFTA ülkesine sergi süresi içinde veya' sergiden
hemen sonra gönderildiği;
(3)
(4)
Sergilenmek üzere gönderildiği için teşhir
dışında başka bir amaçla kullanılmadığı;
kanıtlanmak
kaydıyla
yararlanacaktır.
ithallerinde
bu
Anlaşma
edilmek
hükümlerinden
(b)
Bu eşya için gümrük idarelerine normal u s u l l e r e uygun
olarak
bir
EUR.l
Sertifikası
ibraz edilmek
zorundadır.
Bu
Sertifika üzerinde sergi yerinin adı ve adresi b e l i r t i l m e l i d i r .
Gerektiği
takdirde
eşyanın
özellikleri
ve
sergilenmelerine
ilişkin koşullar hakkında ek yazılı evrak istenebilir.
(c)
(a) paragrafı yabancı eşya satmak üzere kurulmuş işyeri
veya m a ğ a z a l a r d a özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre
içinde eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret,
sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya be.nzeri umumi,
gösteri veyd teşhirlerine uygulanacaktır.
XV-BASÎTLEŞTİUtl>îlŞ
İŞLEMLER
(Lu bolüm hükümleri Anlaşmaya ekli riatabakat Zaptı g e r e ğ i n c e
/.nlaşma
yürürlüğe
girdikten
sonra
Ortak
Komite
Kararı
ileuygulamaya sokulacaktır. Bu nedenle şimdilik Yönetmeliğe dahil
ediİmemiçtir.)
(Protokol b - Madd« 13 v© 14)
XVI-DİĞER
HUSUSLAR
Maddiı D İ - (a) Türkiye ile EFTA ülkeleri arasındaki
Anlaşma
yoluyla bir EFTA ülkesine yapılan ithalatın EFTA S ö z l e ş m e s i
k a p s a m ı n d a k i ithalattan farklı muameleye tabi tutulduğu Jıallerde;
bu A n l a ş m a y l a getirilen muamele, 7'nci Maddenin (a) p a r a g r a f ı n d a
sözü edilen Türkiye'de düzenlenmiş bir wençe belgesi veya bir
EFTA ülkesinde düzenlenmiş olup "EFTA-Turkey Traile" ifadesini
taşıyan aynı tür kelge himayesindeki tüm ü r ü n l e m u y f u l a n a c a k t ı r .
(b) Ürünler menşe statülerini Anlaşma yoluyla Türk menşeli
girdilerin kullanımıyla elde ettikleri takdirde EFTA ü l k e s i n d e k i
ihracatçı veya yetkili temsilcisi
EFTA ülkeleri
arasındaki
ticarette
menşe
belgelerine
"EFTA-Turkey
Trade"
ifadesini
koyacaktır,
(c) (a) paragrafı hükümlerine rağmen, T ü r k i y e ' d e n reeksport
edilen bir EFTA ülkesi menşeli eşya, diğer bir EFTA ü l k e s i n e
ithalinde
doğrudan
doğruya
bir
EFTA
ülkesinden
diğerine
gönderilse
idi
tabi
tutulacak
olduğu
muameleden
aynen
y a r a r l a n a c a k t ı r . Ancak ürünlerin ilk durumlarını aynen muhafaza
etmiş olmaları veya Türkiye'de .Vüncü Maddede
belirtilenlerden
daha - ileri
aşamada
işçilik
veya
işlem
görmemiş . olmaları
zorunludur. Bu muamele yalnızca ithalatçı EFTA ülkesi g ü m r ü k
idarelerine, ilgili Türk gümrük idaresi tarafından d ü z e n l e n m i ş
"Application Article 24.3-Madde 24.3 uygulaması" ifadesi k o n u l m u ş
ve ilgili idarenin mühürü ile onaylanmış bir EUR.l S e r t i f i k a s ı n ı n
ibrazı halinde uygulanacaktır.
Bu nedenle herhangi bier -EFTA ülkesinden T ü r k i y e ' y e ithal
edildikten
sonra
ilk
durumlarda
veya
3'üncü
maddede
belirtilenlerden daha ileri aşamada işçilik g ö r m e k s i z i n diğer bir
EFTA ülkesine
ihraç edilen eşya için usulüne uygun
olarak
düzenlenmiş EUR.l Sertifikasının (7) numaralı gözlemler bölümüne
"Application Article 24.3 - Madde 24.3 u y g u l a m a s ı "
ibaresi
kaydedilecektir.
(Protokol B- Maddo 24)
M a d d e 3 2 - II. Bölüm hükümlerine uygun olup Anlaşmanın y ü r ü r l ü ğ e
girdiği tarihte Anlaşmaya taraf ülkelerden birinde n a k l e d i l m e k t e
veya
sundurmalarda
veya
serbest
bölgelerde
geçici
olarak
ambarlamnakta
olan eşya,
ithalatçı
ülke gümrük
idarelerine
sözkonusu tarihten itibaren 4 ay içerisinde sonradan v e r i l m i ş
menşei kanıtlayıcı bir belge ve nakliyat şartlarını g ö s t e r i r
destekleyici evrakın ibrazı halinde taraf ülkelerden biri m e n ş e l i
kabul edilebilir.
(Protokol B- Maddtt 21)
Madde
332'nci
Maddenin
(b)
(1)
paragraf
hükümlerinin
u y g u l a n m a s ı n d a ; taraf ülkelerden biri menşeli bir ürün diğer bir
taraf ülkeye
ihracında,
ithalatçı ülkenin
bu ürüne
üçüncü
ülkelere uygulanmakta olan vergileri veya güvenlik ö n l e m l e r i n i
uyguladığı süre içinde bir yabancı menşeli eşya gibi işleme tabi
tutulacaktır.
Bu nedenle. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde 25 ila 97'nci
fasıllara
girmekle
birlikte sanayi ürünü kabul
edilmeyerek
Anlaşma kapsamına alınmayan ürünler (Anlaşmanın I sayılı E k ' i ) ,
TARIM, CECA, EURATOM ve Mali Nitelikteki Vergilere konu ürünler
EFTA ülkeleri menşeli olduğu halde Türkiye'de bir başka ürün
imalatında girdi olarak kullanıldığı takdirde bir yabancı menşeli
eşya sayılacaktır.
(Protokol B- Madde 27)
X V I I - EFTA ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE'YE İTHAL EDİLECEK EŞYAYA
A İ T DOLAŞIM SERTİFİKALARI HAKKINDA İŞLEMLER
M a d d e 3 4 - Gümrük İdareleri EUR.l Dolaşım S e r t i f i k a l a r ı n ı n her
yönden kontrolünü yapıp kurallara uygunluğunu tespit e t t i k t e n
sonra g i r i ş beyannamesi ve ithalatla ilgili diğer e v r a k ı n ve
bizzat malın denetlenmesi sonucunda ithal konusu eşyanın dolaşım
sertif i k a s m d a k i kayıtlara uygunluğunu da kontrol e d e r l e r .
Dolaşım Sertifikalarında kayıtlı miktarın da ithal e d i l e c e k
eşya m i k t a r ı n a eşit olması gerekir. Ancak döküm h a l i n d e k i eşyada
meydana gelecek % 2 oranındaki'farklılık bu eşitliği b o z m a z .
İthal işlemini yapan Gümrük İdarelerince eşyanın tercihli
rejimden yararlanmasını sağlamak için EUR.l Sertifikaları g i r i ş
b e y a n n a m e s i n i n l'inci nüshasına ithalata ilişkin diğer müsbit
b e l g e l e r l e birlikte bağlanır ve mumla mühür altına a l ı n ı r .
Bu k o n t r o l l e r i n sonucu olumsuz ise, dolaşım s e r t i f i k a l a r ı
işleme k o n u l m a z ve kontrol edilmek üzere "kontrol i ş l e m i " bölümü
doldurulup
sertifikayı
veren
ihracatçı
Gümrük
İdamesine
gönderilir.
(Güarük Kanunu - Madde 54 ve 57, 154)
M « d d « 3 5 - Kontrolün sonucu alınmadan ithalatçı tarafından eşyanın
bekletilmeden
ithali istenirse, ithal işlemini yapan Gümrük
İdaresince sözkonusu eşyaya Anlaşma ile öngörülen vergi indirimi
u y g u l a n m a z veya bu vergi indirim farkı depozito hesabına alınmak
s u r e t i y l e ithal işlemi tamamlanır.
İhracatçı
taraf ülke gümrük
idarelerinden
sertifikanın
doğruluğunun
bildirilmesi
veya
noksanlıklar
tamamlanarak
k u r a l l a r a uygun hale getirilip iade edilmesi h a l i n d e d e p o z i t o
h e s a b ı n d a k i vergi farkı ithalatçı lehine çözülür.
(Pretokol B - Madde 18)
Madde 3iEFTA
üyesi
ülkelerden
ihracatçı
ülke
Gümrük
idarelerince vize edilmiş EUR.l Dolaşım Sertifikası h i m a y e s i n d e
ithal
edilen
eşyaya
ilişkin
giriş
beyannamelerinin
diğer
ithalattan ayırdedilebilmesini teminen, bir santim boyunda büyük
harflerle
"EFTA"
ibaresini taşıyan kaşeler y a p t ı r ı l a r a k
bu
d u r u m d a k i beyannamelerin ön yüzünde bulunan "GİRİŞ B E Y A N N A M E S İ "
ibaresinin üst kısmına basılır.
Bakanlık Kontrol Genel Müdürlüğüne
l'inci
nüsha
giriş
beyannameleri
ile
gönderilen
bordrolar
4'er
nüsha
olarak
d ü z e n l e n i r ve bir nüshası (4'üncü nüshası) işlemi yapan G ü m r ü k
İdaresinde kalır, diğer üç nüsha ise Kontrol Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e
gönderilir.
EUR.l Dolaşım Sertifikası kapsayan giriş b e y a n n a m e l e r i n i n
kayıtlı olduğu bordroların "ekleri" bölümündeki "sair k a ğ ı t l a r "
sütunundan sonra gelen ilk boş sütunun üst kısmına m ü r e k k e p l i
k a l e m l e "EFTA" ibaresi yazılır ve Dolaşım Sertifikası kapsayan
b e y a n n a m e l e r i n numarası hizasına yukarıda açıklanan sütuna "EFTA"
işareti k o n u l m a k suretiyle işlem yapılır.
X V I I I - DOLAŞIM SERTİFİKALARININ FİİLİ İTHAL SIRASINDA
GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİU^ÎEMESİ HAIJNDEKİ UYGULAMA
Madde 3 7 - EFTA Ülkelerinden ithal edilmek üzere T ü r k i y e ' y e gelen^
eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı g e r e k e n
EUR.l Dolaşım Sertifikalarının eşyanın fiili ithalinden önce veya
fiili
ithal
sırasında
ibraz
edilememeleri
halinde
ilgili
İthalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithali
istenirse.
Anlaşma ile öngörülen tecihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz
vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak v e r g i l e r kesin
olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili
ithalini
müteakip süresi içinde usulüne uygun sertifikalar işlem yapan
gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde;
(a)
ibraz olunan Dolaşım Sertifikasının ithal edilen eşyaya
ait olduğunun giriş beyannamesi ve eki
belgelerle
karşılaştırılarak anlaşılması,
(b)
Her halükârda (asıl veya sonradan verilmiş veya ikinci
nüsha) EUR.l Sertifikasının vize tarihinin eşyanın
fiili ihraç tarihi olması icabettiğinden vize tarihini
takip
eden
4 aylık
ibraz
süresinin
geçirilmemiş
olduğunun tespiti
kaydıyla.
Anlaşma
ile
öngörülen
indirime ilişkin vergi farkları danışma d ü z e n l e n m e k
suretiyle mükelleflerine i a d e edilir. İade edilecek
vergi farkı beyanname v e y a tahakkuk varakasının tescil
anında EFTA ülkelerine uygulanacak indiriıne isabet eden
miktardır.
Bu
konuda
çıkan
anlaşmazlığın
Gümıük
İdarelerimiz
ve
ihracatçı
taraf
Gümrük
İdareleri
arasında
çözümlenememesi
h a l i n d e , m e s e l e ithal işlemini yapan Gümrük İdaresince Bakanlığa
intikal e t t i r i l i r .
XÎX- BİR DOLAŞIM SERTİFİKASINA KAYITLI EŞYANIN BİRDEN FAZU^
G İ R İ Ş BEYANNAMESİ İLE İTHALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
H a d d e 3 8 - EUR.l Dolaşım Sertifikasında kayıtlı e ş y a n ı n birden
g i r i ş beyannamesi ile kısım kısım ithal edilmek istenilmesi
h a l i n d e . Sertifikalarda kayıtlı eşyanın tamamı bir m a n i f e s t o y a
kayıtlı olarak gümrüğe gelmiş ve ambara alınmış olmak k a y d ı y l a ;
fmln
(a)
Asıl (orijinal) Dolaşıra Sertifikası işlemi yapan Gümrük
İdaresince alıkonulmak,
(b)
Her beyanname ile ithal işlemi yapılan kısmın kap
adedi, marka ve numarası ile eşyanın miktarı ve g i r i ş
beyannamesi numara ve tarihleri ilgili memurlarca asıl
sertifikaya işlenerek gerekli düşümler y a p ı l m a k ,
(c)
Düşüm meşruhatlarını kapsayan sertifikanın fotokopileri
kısmi ithale ilişkin giriş beyannamesine eklenmek,
(d)
Eşyanın
son
partisinin
Sertifikasının
asıl nüshası
beyannamesine eklenmek,
(Gümrük Yönetmeliği- Madde 268)
ithalinde.
bu p a r t i y e
ait
Dolaşım
giriş
Madde 3 9 - EFTA üyesi ülkelerde Türkiye ye ithal e d i l m e k üzere
hava yoluyla nakledilen ve bir konişmento muhteviyatı o l u p ayrı
manifestolardı dahil bulunan eşyanın ithalinde;
Bir Dolaşım
Sertifikasında
kayıtlı
eşyanın
tamamı
bir.
konişmentoya dahil bulunmasına rağmen aynı uçakla şevkinin m ü m k ü n
olmaması
nedeniyle
tamamının
getirilememesi
ve
ithalatçısı
tarafından da fiilen gelmiş olan kı.smen bekletilmeden ithalinin
istenilmesi halinde, mezkur eşyaya tercihli rejim u y g u l a n ı r ve
vergi farkı teminata bağlandıktan sonra ithalata müsaade o l u n u r .
Ancak, yukarıda r:îçıklanan bir konişmentoya dahil eşyanın
geriye kalan kısmı, ilk partinin ihracr.tçı taraf ü l k e d e n fiilen
ihraç edildiği tarihtcr. itibaren e n geç dört ay
içerisinde
g e t i r i l m e d i ğ i veya bu süre içerisinde önceden g e t i r i l i p ithal
edilmiş bulunan eşyayı cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle
temsil eden "sonradan veı i İ r r ı i ş t ir" kaydını taşıyan bir EUR.l
Dolaşım Sertifikası ibraz edilmediği takdirde, daha önce teminat
olarak a l m m j ş bulunan vergi farkları irada g e ç i r i l i r .
XX- G E Ç İ C İ KABlvL V£Y^ GEÇİCİ ÇIKIŞ REJİMİNDEN YARARLANARAK
A Z VEYA ÇOK BİR t.ŞÇİLİK GÖRECEK EŞYAYA UYGULANACAK
IŞI/rCMLER
Medde 4 0 - (a) EFTA üy^r^i ülkelerden getirilip g e ç i c i k a b u l
rejim.inden yararliriniak s\ıretiyle yurda sokulan EFTA. ü l k e l e r i
m e n ş e l i ham veya yarı n»o:?ul .iıaduelerın Türkiye'de az veya çok bir
işçilik gördükten ::. .nra yarı mamul veya ıraırul hale g e t i r i l e r e k
tekrar EFTA üye-f^i bir Uıkrye ihraç edilmesi h a l i n d e
ilgili
firmanın talebi j z . rjno bu Yönetmeliğin II'nci Bölüm h ü k ü m l e r i
d i k k a t e alınmak suretiyle usulüne uygun olarak d o l d u r u l m u ş EUR.l
S e r t i f i k a l a r ı çıkış işlemini yapan Gümrük İdaresince k o n t r o l v e
vize edilerek düzenlenir.
(b)
Geçici çıkış rejiminden yararlandırılmak s u r e t i y l e yurt
dışı edilen Türkiye nenşnlı ham veya yarı mamul m a d d e l e r i n EFTA
üyesi ülkelerde az veya çok bir işçilik gördükten sonra yarı
mamul
veya mam\il^ hale getirilerek
tekrar T ü r k i y e ' y e
ithal
edilmesi halinde, geçici çıkışları sırasında, ilgili firmanın
talebi
üzerine
usulüne
uygun
olarak
doldurulmuş
EUR^l
Sertifikaları çıkış işlemini yapan Gümrük İdaresince k o n t r o l ve
vize edilerek düzenlenir.
Hfî<?de 4 1 - Türkiye'den EFTA ülkelerine ihraç edilen ticari n u m u n e
e v s a f m d a k i eşya için, ihracatçı firma tarafından t a l e p o l u n d u ğ u
takdirde EUR.l Dolaşın Sertifikası çıkış işlemini y a p a n G ü m r ü k
İdaresince v i z e edilmek suretiyle verilir.
X X I - DOLAŞIM
SERTİFİKALARININ
ARANMAYACAĞI
DURUMLAR
M a d d a 4 2 - Aşağıda belirtilen eşya, EUR.l Dolaşım
Sertifikası
aranmaksız-in Anlaşma hükümlerinden y a r a r l a n d ı r ı l ı r :
Bu Yönetmeliğin
(a)
3'inci maddesinde
belirtilen;
Kıymeti
365
her.ap birimini
(taraf
ülke
paraları
cinsinden e ş do"rerl'iri. £k IV'de g ö s t e r i l m i ş t i r ) a ş m a m a k
şartıyla
i;zel
Kişiler
orasında
gönderilen
küçük
paktller;
(b)
ve
Kıymeti
1 0 2 5 hosap
birimini
(taraf
ülke
paraları
cinsinden e ş d e f t e r l e r i E k İ V d e ö o s t e r i l m i ş t i r } aşmamL»k
şartıyla v e y o l c u bagajlarının b i r b ö l ü m ü n ü o l u ş t u r a n
eşya.
A n c a k bu tÜr p a k e t v e e ş y a n ı n t i c a r i m ; . > h i y e t t e b u l u n : i ! a n a B i
bu Y ö n e t m e l i k i l e y : G n u ] m u ş k u r a l I r i r ^ ? iay<;;un c l n ^ E ı s ı g e r e k i r .
X X I I - PAVi^AŞhlA K A P S A M I
DIŞîNDAr.î EŞY/.
Hadde 43- F F T A
üyc-fo.
\Mk.e}ercen
T i h . >: i y ? . ' y c
ithal
^c"!ilecGk
ürünlerden
Anlaşma
k c.}Lnaînj :ıa
almnu-^yarak AnlaşTr.ı
fk İ r e r i n d e
g ö s t e r i l e n l e r t e r c i h l i ric-r^rGt r e j i ^ . J n d e n yararİ£:?^ıao .cicac; ı r d a n
bu ü r ü n l e r için i b r c - ^ >3'vil<>cek HiUR.l D o l / j ş : ^ ^ S e r t i f i k a l a r ı i j a l e n e
konulmaz.
A n c a k , A n l a ş m a n ı n I I s a y ı l ı Lk^ in^'^ı y e r o l a n " B a J . J k V f ^ D i ğ e r
Denİ2 Ü r ü n l e r i " 1 i l a
24'üncü F a s ı l l a r
arasında >er
almafnna
rağTif.n A n l a ş m a
k a p s a r ı m a a l m c V ı Ç ı n d u n bu ü r ü n l e r i n
tercihli
rejir.den
yararlanabiİT?.esi
için
uf?i!İUn€-.
uygun
rUR.l
Dolaşın.
Sertifikalarının i b r a z ı g p r e k ı n ı ^ k t T ' J i r .
K a d d a 4 ^ - T ü r k i y e ' d e n E F T A ü y e s i ( . î j k e l f ^ r o ihraç
o l u n a c a k CEGA v e
EURATCM ü r ü n l e r i n e
bu ü l k e l e r
t ' ^ r a f ııvı;
r^-k t ^ ı r a f l ı
olarp.k
t e r c i h l i r e j i m u y g u l a n a c a ğ a n d a r , h n i ? r ü ) ' l r r l ' ü ı k i y * ? menr^c] i o l m a k
k a y d ı y l a u s u l ü n e u y g u n FUF . j D o l a r / ı r - .' r r t i i k a 1 a r ı v e r i l i r ,
XXIII- TÜRKİYE
İ L E T F T A j I K E I . v r ^ t P-PJKSIV-J?,
İ K İ L İ T A P I M ANLJ,ŞMAL/vFI
lHZAL^NAM
Madde 45- T ü r k i y ile
FFTA ü l k e l e r i
ara-ır^.da
İTT^;:âlanan
ikili
T a r ı m A n l a ç m ^ l a r ı g f i r e ğ i n c e b u ;a,r;j a ^ ^ - ı a l a r 1 ? i P a ğ l a n a n
tercihli
rejimden y a r a r l a n a c a k ü r ü n l e r i ç i n d ü z e n l e n e c e k
E ü H . l Lela^^ım
Sertifikalara
h a k k ı n d a , r.ıC'Zkur T a r i F ı A n l a ş n ı a l ^ ı ı r ı ^ a e k l i
r.tr.se
kurallarına i J a v e t e n i ş ^ u Y ö n e t ı r . e l i V : l e b e l i r l e n e n u s u l v e e s a s l a r
uygulanır,
XXIV-
EUR.l
DOÎJVŞIM S E R T İ F İ K A I ^ P I U Y G U i J ^ M A S I Y L A
ANLAŞMAZLIKIJ^RIÎT G Î D E R İ L M L S İ •
İLGİLİ
M a d d e 4 6 - Bü
Yönetmelik
esasları
çerçever^inde
ya
uygulamada m e y d a n a g G } e c c k t e r e d d ü t v c anlaü^maz 1 1 k l a r ,
Sertifikalarına
ili;;-xi^islertleı: j n
uy^ı-j l a n ı ^ a s j y 1 a *
kuruluşlar
tarafmdar. M a l i y e
ve
C-ÜPrük
Bakanlıama
ettirilir.
pılacak
Dolaşım
görevli
intikal
Bu tereddüt
ve
anlaşmazlı]:lardan u l u s l a r a r a s ı
mahiyette
olanlar Anlaşmanın
2 6 ' n c ı maddesi
uyarınca kurulan ve
taraf
ülkelerin
menşe
kjrciları
ile
ilgili
sorulardan
sorumlu
uzmanlarından o l u ş a n
" G ü r r ü k v e Mense K o n u l a r ı A l t Komitesi"
tarafından ç ö z ü m e b a l l a n ı r .
Bu Y ö n e t m e l i k h ü k ü r ı i i e r i n e a y g ı r ı
fiiller
hakkında
g ö r e y ü r ü r l ü k t e k i g ü n r ü k v e / v e y a k a ç a k ç ı ! ı Ç ı n men v e
mevzuatı hükümleri u y g u l a n ı r .
yerine
takibi
XXVMadde 4 7 - (a)
İşbu
Yönetmelik
İsviçre
1.4.1992 tarihinden,
(b)
İsveç ve Norveç
(c)
Finlandiya
(d)
YÜRÜRLÜK
ve
Lihtenştayn
için 15.4.1992
için 1.5.1992
için
tarihinden,
tarihinden,
Avusturya için 1.10.1992 tarihinden, İzlanda için 1.9.1992
tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüöe g i r e r .
bi^.âcif:{ 48- 3u
Yönetırelik
hükümlerini
Maliye
ve
Gümrük
Bakanı
y lir ü t ü r .
EK
î
AÇIKLAYICI KOTLAR
Hot
1 - Madde 2
"Bu Anlaşmaya taraf ülke" kavramı aynı zamanda o ülkenin
kora j^ularını da kapsayacaktır.
Yakalanan balıkların işçilik veya işleme tabi tutulduğu
iabî: ika gemiler dahil olmak üzere açık denizlerde işletilen deniz
araçları 4 numaralı Açıklayıcı Uot ile konulan kurallara uygun
o]r»ak kaydıyla ait oldukları Anlaşmaya taraf ülke topraklarının
bjr parçası sayılacaktır.
Not 2 - Hadde 2 v« 4
2'nci Maddede menşe st.itüsü kazanma konusunda b e l i r l e n m i ş
olan
koşullar,
4'üncü Maddede belirtilen durumlar
dışında,
herhangi bir kesintiye u ğ r a m a k s ı z m tümüyle bu A n l a ş m a y a taraf
bir ülkede yerine getirilmelidir.Bu Anlaşmaya taraf bir Ülke menşeli olup diğer bir ülkeye
ihraç
edilen
ürünler
geri
getirildiğinde,
4'üncü
maddede
belirtilen durumlar d ı ş m d a , ^gümrük idarelerine:
- geri getirilen eşyanın fhraç edilen eşya olduğu ve
- gittiği ülkede iyi şartlarda muhafaza e d i l m e l e r i n i
gerektirenlerden
daha
ileri
aşamada
bir
işleme
konu
olmadığı,
tatmin edici şekilde izah
edilemediği takdirde yabancı m e n ş e l i
sayılacaktır.
Not 3 - Madde 2 ve 4
Eşyanın menşeinin saptanmasında bu eşyanın elde edilmesi
için kullanılan güç ve yakıt, üretim binası ve tesisat, makina
ve
aletlerin
üçüncü
ülkeler
menşeli
olup
olmadıklarını
b e l i r l e m e y e gerek duyulmayacaktır.
Not 4 - Madde 2 alt paragraf (6)
"Deniz a r a ç l a r ı " kavramı yalnızca;
(a)
bu Anlaşmaya
taraf bir ülkede kayıtlı ve t e s c i l l i ;
(b)
bu
Anlaşmaya
işletilen;
taraf
bir
ülke
bayrağı
altında
(c)
en azından % 50 oranında bu Anlaşmaya taraf bir (ilke
vatandaşları veya merkez bürosu böyle bir
ülkede
bulunan, müdür veya müdürleri, yönetim veya denetim
kurulu başkanı ve bu kurulların üyelerinin çoğunluğu
Anlaşmaya taraf bir ülke vatandaşı olan ve adi ortaklık
veya limited şirketler halinde ise ayrıca s e r m a y e s i n i n
en azından yarısı böyle bir ülkeye veya bu ülkenin kamu
kuruluşlarına yahut vatandaşlarına ait olan şirketler
tarafından sahip olunan;
(d)
kaptan ve üst mürettebatı bu Anlaşmaya taraf bir ülke
vatandaşı olan;
(e)
tayfalarının en az % 75'i bu Anlaşmaya taraf bir ülke
vatandaşı olan;
deniz araçlarına tatbik edilecektir.
Not S - M a d d e 2
1.
M e n ş e kurallarının uygulanmasında ölçü olarak alınacak birim
Armonize
Sistem
Nomanklatürü'nün
kullanılmasıyla
yapılan
sınıflandırma sonucu saptanan ve esas birim olarak kabul edilen
özel şekilde nitelenmiş ürün placaktır. 3 Numaralı Genel Kurala
göre s ı n ı f l a n d ı r ı l a n takım halindeki ürünlerde ölçü birimi takım
içerisindeki her bir ürün bakımından saptanacaktır; bu kural
6308, 8206 ve 9605 pozisyonlarındaki takunlara da u y g u l a n a c a k t ı r .
Bu nedenle,
- çeşitli eşyanın birleştirilmesi veya g r u p l a n d ı r ı l m a s ı ile
oluşan bir ürün Armonize Sistem kurallarına göre tek bir
pozisyonda
sınıflandırildiği
takdirde ürün bütünü
ölçü
b i r i m i n i oluşturur.
- bir
gönderi
Armonize
Sistemin
aynı
pozisyonunda
s ı n ı f l a n d ı r ı l a n bir kaç ürün ihtiva ettiği t a k d i r d e m e n ş e
kurallarının
uygulanmasında
her
birinin
ayrı
ayrı
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i gerekir.
2.
A r m o n i z e Sistemin 5 numaralı Genel Kuralına göre ambalaj
maddeleri sınıflandırma amacıyla ürünün pozisyonuna sokulduğu
hallerde menşeinin saptanmasında da ürüne dahil e d i l e c e k t i r .
Kot 5a
M a d d e 2 alt paragraf (8)
K u l l a n ı l m ı ş dış lastikler için "bu ülkede toplanan
ve
yalnızca hammadde elde etmeye elverişli eşya" ifadesi, yalnızca
hammadde elde etmeye elverişli kullanılmış dış lastikleri değil
aynı zamanda yeniden kaplamaya veya artık olarak k u l l a n ı l m a y a
elverişli olanları da kapsar.
Not 6 - M a d d e 2 paragraf (b)
Ek li'nin Giriş notları yerine göre Ek Il'deki listede özel
bir şarta tabi olmayıp 2'nci Maddenin (b) p a r a g r a f ı n d a belirtilen
p o z i s y o n değişikliği kuralına konu olsalar dahi yabancı m e n ş e l i
g i r d i k u l l a n ı m ı y l a imal edilen tüm ürünlere de u y g u l a n a c a k t ı r .
Not 7 - M a d d e 5
"Fabrika çıkış fiyatı" kavramı iş yerinde en son İşçilik ve
işlemin y a p ı l d ı ğ ı imalatçıya ödenen ve imalatta k u l l a n ı l a n tüm
ü r ü n l e r i n d e ğ e r l e r i n i mutlaka kapsaması gereken fiyattır.
"Gümrük k ı y m e t i " kavramı Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
A n l a ş m a s ı ' n ı n VlI'nci ınaddeslnin uygulanması için 12 N i s a n 1979
tarihinde imzalanmış bulunan Anlaşmaya göre s a p t a n m ı ş * g ü m r ü k
kıymeti olarak anlaşılacaktır. (Ancak Anlaşmaya Ekli M u t a b a k a t
Zaptı u y a r ı n c a Türkiye GATT Kıymet Anlaşmasını 1994 y ı l ı n d a
uygulamaya başlayacaktır.)
Not 8 " M a d d e 7
Bu
Protokole
göre
faturanın
eşyanın
menşe
statüsünü
kanıtlayıcı sertifika olarak kullanılması kolaylımı irsaliye veya
ilgili eşyayı teşhisini mümkün kılacak yeterlikte a y r ı n t ı l a r l a
tanımlayan diğer ticari sertifikalara d a g e n i ş l e t i l e c e k t i r .
Posta yoluyla gönderilen ve 8'inci madde u y a r ı n c a ticari
ithalat sayılmayan ürünlerin menşe statüsünün beyanı
C2/CP3
Gümrük Beyannamesiyle veya buna eklenen bir kağıt ü z e r i n d e d e
yapılabilir.
Not 9 - M a d d e 17 paragraf 2
M a d d e 4 uyarınca düzenlenen ve aynı ülkeye r e e k s p o r t e d i l e n
eşyaya ilişkin bir EUR.l Sertifikası kullanıldığında v a r ı ş ü l k e s i
g ü m r ü k idareleri idari işbirliği yoluyla bu eşya için d a h a
önceden d ü z e n l e n m i ş menşe belgelerinin gerçek b i r e r k o p y a s ı n ı
temin e d e b i l m e l i d i r .
KK
II
Ü r e t i l e n ürünün m e n ş e statüsü kazanabilmesi için y a b a n c ı
m e n ş e l i girdiler üzerinde yapılması g e r e k e n
işçilik ve işlemler listesi
GİRİŞ NOTLARI
Genel
Not 1
1.1. L i s t e d e k i ilk iki sütun, üretilen ürünü t a n ı m l a r . B i r i n c i
s ü t u n A r m o n i z e Sistemde kullanılan fasıl veya
pozisyon
numarasını,
ikinci
sütun
bu
sistemde
kullanılan
eşya
t a n ı m l a m a s ı n ı verir. İlk iki sütundaki her kayıt için 3 ve
4'üncü sütunlarda bir kural b e l i r l e n m i ş t i r . Birinci s ü t u n d a k i
k a y ı t t a n ö n c e "Y" bulunan hallerde., hu,
3 veya
4'ÜncO
sütundaki
kuralın
fasıl
veya
pozisyona
2'nci fisütunda
t a n ı m l a n d ı ğ ı şekilde kısmen uygulanacağını g ö s t e r i r .
1.2. l'inci
sütunda
birkaç
pozisyon
numarasının
birlikte
g r u p l a n d ı r ı l m a s ı veya bir fasıl numarasının v e r i l m e s i v e bu
n e d e n l e 2'nci sütundaki ürün tanımlamasının g e n e l t e r i m l e r l e
v e r i l m e s i hallerinde, 3 veya 4'üncü sütundaki k u r a l A r m o n i z e
Sistemde
bu
fasıllara
dahil
tüm
pozisyonlara
veya
g r u p l a n d ı r m a y a dahil tüm pozisyonların her birine u y g u l a n ı r .
1.3. Aynı pozisyondaki farklı ürünlere u y g u l a n m a k ü z e r e listede
farklı kurallar varsa, her tire işaretli kayıt 3 veya 4'üncü
sütundaki
kuralın
kapsadığı
pozisyon
kısmına
ilişkin
t a n ı m l a m a y ı ihtiva eder.
1.4. 84'den 91'e kadar fasıllara dahil ü r ü n l e r için
4'üncü
sütunda
menşe
kuralı
verilmemiş
ise,
3'üncü
sütunda
b e l i r l e n e n kural uygulanmak zorundadır.
Not 2
2.1. "İmalat" tabiri " m o n t a j " veya özel o p e r a s y o n l a r dahil her
çeşit işçilik ve İşlemi kapsar. Dununla b i r l i k t e a ş a ğ ı d a k i
Not 3.5'e b a k ı n ı z ,
2.2.
" G i r d i " tabiri ürünün imalatında kullanılan her türlü
m a d d e " , "hammadde", "aksam" veya "parça"ları k a p s a r .
"ilk
2.3.
"Ürün" t a b i r i , sonradan başka bir iıoalat İşinde k u l l a n ı l m a k
ü z e r e ü r e t i l c e dahi imal edilen ürün anlamına g e l i r .
Not 3
3.1. Listede bulunmayan bir pozisyon veya bir p o z i s y o n u n bir
kısmı için. Madde
(2)'de':i "pozisyon d e r i ş i k l i ğ i " kuralı
u y g u l a n ı r . Listede yapıLv» herhangi bir kayıt i ç i n "pozisyon
d e ğ i ş i k l i ğ i " şartı uygulanırsa, bu şart 3'üncü s ü t u n d a k i
kurala d a h i l edilir.
3.2. 3 veya 4'üncü sütundaki bir kuralın gerekli g ö r d ü ğ ü işçilik
veya işlem yalnızca kullanılan yabancı m e n ş e l i g i r d i l e r için
yerine g e t i r i l m e l i d i r . 3 veya 4'üncü sütundaki bir k u r a l ı n
içerdiği kısıtlamalar da aynı şekilde k u l l a n ı l a n y a b a n c ı
m e n ş e l i g i r d i l e r e uygulanır,
3.3. Bir
kuralın
"harhangi
bir
pozisyondaki
girdilerin"
k u l l a n ı l a b i l e c e ğ i n i belirtmesi halinde, yine bu k u r a l ı n
ihtiva edebileceği özel sınırlamalara bağlı olmak ş a r t ı y l a ,
ürün ile aynı pozisyona dahil girdiler dp k u l l a n ı l a b i l i r .
Ancak "
pozisyonunun diğer girdileri dahil' herhangi
bir
pozisyondaki girdilerden
İmalat" ifadesi,
yalnızca
2'nci sütunda verilen ürününkinden tarklı bir tanımı olan
bir
ürünle
aynı
pozisyonda
sınıflandırılan
girdilerin
k u l l a n ı l a b i l e c e ğ i anlamına gelir.
3.4.
Pozisyon değişikliği kuralı veya listedeki kural
imalat sırasında menşe statüsü kazanan y a b a n c ı
girdilerden
İmal
edilmiş
bir
ürün
diğer
bir
imalatında girdi olarak kullanılırsa, b ü n y e s i n e
ü r ü n e uyrjulanan kural bu ürüne u y g u l a n m a z .
yoluyla
menşeli
ürünün
girdiği
- Örneğin;
8407
Pozisyonundaki
bir motor,
ki
kural
kullanılacak
yabancı m e n ş e l i girdilerin değerinin fabrika f i y a t ı n ı n %
40'ını a ş m a y a c a ğ ı n ı belirtir, 7224 p o z i s y o n u n d a k i
diğer
çelik a l a ş ı m l a r ı n ı n döküm suretiyle kabaca ş e k i l l e n d i r i l m e s i
ile y a p ı l ı r . Eğer bu döküm işlemi ilgili ü l k e d e y a b a n c ı
menşeli k ü l ç e l e r d e n yapılmış ise, listede 7224 p o z i s y o n u
için v e r i l e n kural gereğince bu döküm işlemi m e n ş n s t a t ü s ü n ü
kazanmış
olur.
Bu
takdirde
aynı
fabrikada
Üretilip
Ü r e t i l m e d i ğ i n e bakılmaksızın, kıymet
itibariyle, m o t o r u n
kıymet h e s a p l a m a s ı n d a o Ülke menşeli o}arak d i k k a t e a l ı n ı r .
Yani,
k u l l a n ı l a n yabrîncı menşeli
girdilerin
kıymetleri
toplamı alınırken, yo-jancı meiiçeli külçenin k ı y m e t i hesaba
katılmaz.
3.5. T a r i f e p o z i s y o n u n u değişmesi kuralı vey=i lisrede b e l i r t i l e n
kural y e r i n e g e t i r i l m i ş olsa bile, bir ürün, g ö r d ü ğ ü işçilik
veya işlem bir bütün olarak madde
(3) anlamında y e t e r s i z
s a y ı l ı r s a , m.enşe statüsü kazanmaz
Not 4
4.1. Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem m i k t a r ı n ı
g ö s t e r i r ve daha fazla işçilik ve işlem d e m e n ş e s t a t ü s ü
v e r i r ; aksine daha .az işçilik ve işlem m e n ş e
statüsü
veremez.
Bu
nedenle,
bir
kural
İmalatın
belirli
bir
aşamasında
yabancı
menşeli
girdi
kullanılabileceğini
belirtirse, bu tür girdinin İmalatın daha e r k e n bir aşamada
k u l l a n ı l m a s ı mümkün, daha soraki a ş a m a s ı n d a ise m ü m k ü n
değildir.
4.2. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla g i r d i d e n imal
e d i l e b i l e c e ğ i n i ifade ettiğinde, bu, h e r h a n g i bir veya d a h a
fazla girdinin kullanılabileceği anlamına g e l i r . T a m a m ı n ı n
k u l l a n ı l m a s ı gerekmez,
- Örneğin;
Dokumalar için kural, tabii liflerin k u l l a n ı l a b i l e c e ğ i n i ve
diğer g i r d i l e r arasında kimyevi girdilerin de k u l l a n ı l a b i l e c e ğ i n i
ifade e d e r . Bu her ikisinin de kullanılması g e r e k t i ğ i a n l a m ı n a
g e l m e z ; b i r i , diğeri veya ikisi birden k u l l a n ı l a b i l i r .
Bununla^ b i r l i k t e ,
aynı
kural
içinde
bir
girdiye
bir
sınırlama d i ğ e r girdiye başka bir sınırlama g e t i r i l m i ş
ise
s ı n ı r l a m a l a r yalnızca kullanılmış olan g i r d i l e r için u y g u l a n ı r .
- Örneğin;
Dikiş
makinaları
için
kural,
kullanılan
İplik
germe
m e k a n i z m a l a r ı n ı n ve kullanılan zigzag m e k a n i z m a l a r ı n ı n o ü l k e
menşeli
olmasını
şart
koşar;
bu
İki
sınırlama,
eğer
bu
m e k a n i z m a l a r fiilen dikiş makinasına konulursa u y g u l a n ı r .
4.3. Listedeki bir kural bir ürünün özel bir m a d d e d e n
İmal
edilmesi gerektiğini ifade edrse, bu şart kendi ö z e l l i k l e r i
gereği kuralı karşılayamayan başka g i r d i l e r i n k u l l a n ı l m a s ı n ı
engellemez.
- Örneğin;
1904 Pozisyonu için tahıl taneleri ve bunlardan e l d e e d i l e n
ürünlerin kullanılmasını hariç tutan kural, tahıl t a n e l e r i n d e n
ü r e t i l m i ş mineral
tuzların, kimyasal m a d d e l e r i n veya
diğer
k a t k ı l a r ı n kullanılmasını e n g e l l e m e z .
- Örneğin;
D o k u n m a m ı ş maddelerden yapılmış bir eşya için y a l n ı z c a
yabancı m e n ş e l i iplik kullanımına izin v e r i l i r s e ; d o k u n m a m ı ş
eşyanın n o r m a l d e iplikten imal edilmesi mümkün o l m a d ı ğ ı h a l d e ,
dokunmamış
kumaş
kullanımıyla
üretime
başlanamaz.
Beyle
d u r u m l a r d a , başlama girdisi normal olarak İplikten önceki aşama
-lif a ş a m a s ı - o l m a l ı d ı r . Tekstil İçin ayrıca Not 7.3'e b a k ı n ı z .
4.4. Listedeki
kuralda
kullanılabilecek
yabancı
menşeli
g i r d i l e r i n maksimum değeri için iki veya daha fazla y ü z d e
oranı
verilmiş
ise, bu
yüzdeler
birbirine
eklenemez.
Kullanılan yabancı menşeli girdilerin toplam d e ğ e r i v e r i l e n
yüzde oranlarının en yüksek olanını a ş a m a z . D a h a s ı , her bir
yüzde
oranı
iligili
olduğı
girdiye
uygulanırken
aşılmamalıdır.
Tekstil
Hot 5
5.1. L i s t e d e "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden
başka liflere atıfta bulunmak üzere k u l l a n ı l m ı ş t ı r ve e ğ i r m e
işleminin başlamasından önceki -artıklar d a h i l - a ş a m a l a r l a
s ı n ı r l ı d ı r ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş,' t a r a n m ı ş
veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak
eğrilmemiş
lifleri ifade eder.
5.2. "Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5 0 0 3 ) ,
yün lifler ve İnce veya kaba hayvan î:ılları (5101'den 5105'e
k a d a r ) , pamuk lifleri (5201'den 5203'e kadar) ve d i ğ e r bitki
lifleri (5301'den 5305'e kadar) ihtiva eder.
5.3. "Tekstil
hamuru",
"kimyasal m a d d e l e r " ve
"kağıt
yapma
maddeleri"
kavramları
listede
50'den
63'e
kadar
olan
fasıllarda sınıflandırılmayan ve sun'i, sentetik ve kağıt
lifleri ve iplikleri
imalinde k u l l a n ı l a b i l e n
girdileri
tanımalamak üzere kullanılmıştır.
5.4.
"İnsan yapımı devamsız lifler" tabiri listede
5501'den
5507'ye kadar olan pozisyonlardaki sentetik veya
sun'i
flament d e m e t l e r , devamsız lifler veya atıklara
atıfta
b u l u n m a k üzere kullanılmıştır.
Not 6
6.1. Listede kendileri İçin bu Giriş Notunda atıfta b u l u n u l a n
p o z i s y o n l a r d a sınıflandırılan ürünler sözkonusu o l d u ğ u n d a ,
3'üncü sütunda belirtilen şartlar ü r e t i m l e r i n d e k u l l a n ı l a n
tüm ana tekstil girdilerinin toplam ağırlığının hep birlikte
% 10 veya daha azını oluşturan ana tekstil g i r d i l e r i n e
u y g u l a n m a y a c a k t ı r (ancak ayrıca aşağıdaki Not 6.3 ve 6. 4 ' e
de b a k ı n ı z ) .
6.2. Bununla b i r l i k t e , bu tolerans yalnızca ü r ü n d e k i p a y l a r ı n a
b a k ı l m a k s ı z ı n iki veya daha fazla ana tekstil g i r d i s i n d e n
y a p ı l m ı ş karışık ürünlere u y g u l a n a b i l i r .
A ş a ğ ı d a k i l e r ana tekstil g i r d i l e r i d i r .
- ipek,
- yün,
- kaba hayvan k ı l ı ,
- ince hayvan k ı l ı ,
- at k ı l ı ,
- pamuk,
- kağıt yapım maddeleri ve kağıt,
- keten,
- kenevir,
- jüt ve diğer tekstil ağaç lifleri,
- sisal ve agave türlerinin tekstil lifleri,
- h i n d i s t a n cevizi, abaka, rami ve diğer b i t k i s e l
lifleri,
- insan yapımı sentetik flamentler,
- insan y a p ı m ı sun'i flamentler, *
- insan yapımı devamsız lifler,
- insan yapımı sun'i devamsız lifler.
tekstil
- Örneğin?
R 9 0 5 P o z i V v o n u n d a k I , pamuk lifleri v e s e n t e t i k
liflerden iZV7.n:U
^ir i^lik karışık ^^^^^^^^^^^^
devamsız
cüzden
m^nşe k u r a l l a r ı n ı
) ^ ^ ^ ? ^ l ^ " ^ « y : î ^ y ^ ^ f i p l i ğ i n
a ğ ı r l ı ğ ı n ı n en çok % lO'una kadar k u l l a n ı l a b i l i r .
kiîl3anılabi l i r .
- Örneğin;
5802 Pozisyonundaki, panuk ipliğinden ve pamuklu k u m a ş t a n
İmal edilmiş bir tufte edilmiş kumaş eğer pamuklu k u m a ş iki veya
deha fazla ana tekstil girdisinden imal edilmiş bir k a r ı ş ı k k u m a ş
ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise bir k a r ı ş ı k
üründür,
- Örneğin;
Eğer belirtilen tufte edilmiş kumaş, pamuk ipliğinden veya
G e n t e t i k kumaştan imal edilmiş ise, bu takdirde a ç ı k t ı r k i , iki
ayrı ana tekstil girdisi kullanılmış o l a c a k t ı r .
- Örneğin;
Tufteleri hem f;un'i ipliklerden hem de pamuk ipliğinden
birlikte imal edilmiş olan j ü t sırtlı bir halı üç ana tekstil
girdisi
kullanı Ic^ 1 ğı
için bir k a r ı ş ı k
ü r ü n d ü r . Bu n e d e n l e ,
kuralın İ7;in verdisinden d a h a sonraki bir imalat
aşamasında
kullanılan
yabancı
menşeli
girdiler,
hep
birlikte
toplam
a ğ ı r l ı k l a r ı halı içindeki tekstil g i r d i l e r i n i n a ğ ı r l ı ğ ı n ı n %
lO'unu açmadığı takdirde k u l l a n ı i n b i l 1 1 e r . B ö y l e c e , jüt sırt,
sun'i iplikler ve/veya
muk iplikleri, ağırlık k o ş u l u n a u y u l m a k
suretiyle, imalatın sö^.konusu aşamasında ithal e d i l e b i l i r l e r .
6.3.
"Gipe edilmiş olsun veya olmasın
bükülebilir
polieter
p a r ç a l a r ı içeren poliüretan p a r ç a l a r ı n d a n imaledilmiş i p l i k "
ihtiva eden ürünlerde bu tolerans sözkonusu iplik için %
20'dir.
6.4. "Alüminyum y a p r a k " veya "alüminyum tozu ile k a p l a n m ı ş olsun
veya olmasın plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5
mm.'yi g e ç m e y e n genişlikte, bir yapıştırcı ile iki p l a s t i k
film arasına sı)'i5^tırılmış ürünlerde bu t o l e r a n s s ö z k o n u s u
şerit için % 30'dur.
Not 7
7.1. Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir d i p not ile
işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, bu ü r ü n l e r İçin 3 nolu
sütunda belirlenen kuralları k a r ş ı l a m a y a n tekstil k e n a r l a r ı
ve
aksesuarları
eğer
ağırlıkları
kullanılan
tekstil
girdilerinin
toplam
ağırlığının
%
lO'unu
aşmıyorsa
kullanılabilirler.
T e k s t i l kenarları ve aksesuarları 50'den 63'e k a d a r elan
fasıllarda sınıflandırılmış olanlardır. A s t a r l a m a l a r veya
iç-astarlama 1ar kenar veya aksesuar olarak kabul e d i l m e z l e r .
7.2. K u l l a n ı l a n tekstil dışı kenar ve aksesuar veya diğer tekstil
içeren maddeler 3 nolu sütunda belirlenen ş a r t l a r ı , "Mot
4.3"ün tanımı dışında olsalar dahi, k a r ş ı l a m a k
zorunda
değildir.
7.3.
"Not 4.3"e göre, yabancı menşeli tekstil dışı kenar ve
a k s e s u a r l a r veya tekstil ihtiva eden diğer ürünler 3 nolu
sütunda belirtilen girdilerden imal edilemiyorsa serbestçe
ku1lan1labilirler.
- Örneğin;
L i s t e d e k i bir kural örneğin bluz gibi bir tekstil eşyası
için İplik kullanılmasını gerektiğini belirtiyorsa, bu k u r a l ,
örneğin düğme gibi metal eşyaların -sırf tekstil g i r d i l e r i n d e n
inal edilemez d i y e - kullanılmasını e n g e l l e m e z .
7.4. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan yabancı m e n ş e l i
g i r d i l e r i n kıymeti hesaplanırken kenar veya a k s e s u a r l a r ı n
k ı y m e t l e r i n i n de dahil edilmesi gerekir.
EK IPYE fLlŞKİN LÎSTE
ü « ü M
T
A
M
r H
I
(2)
(M
Cani t b.ılıklar dışında Valsn balıklar
r a s H 3'On
V u U a n ı l a n tüm g l r d U e r î n l n
o ülke fnenşell olması gereken imalât.
T 04.P3
Tıyık alt^ 5 ü t . pıhtıla^mış süt ve V r m a , yo­
ğurt, keîir ve digrr fermente e d U m i ? veya
ositligi arttırılmış süt ve krr^a (aromalandırılpış vey.T ilave rneyva, sert katxjUu meyva
veya knkao içerenler)
• fatıl U'ön kullanılan tün girdilerinin tü»nıiyle o ülkede elde edilmiş olması gereken,
• 20.09 porisyonunda yer al an kul lanılan her­
hangi bir meyva sıry^jntjn (ananas, misket limonu
ve greyfurt suyu hariç) o ülkç menşeli ol­
ması gereken, ve
Fasıl 17'nin kullanılan girdilerinin kıymeti­
nin Orunun fabrika çıkış fiyatının X 30'unu
aşmadığı,
imalat.
15.02
Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler,
prktinatlar ve p^ktatl^r; agar-ogor, bitkisel
üninl-rden elde edilen yapışkan sıvılar ve
kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun
oinsın)
- Bitkisel ürünlerden elde edil*'n tadil edil­
miş yapışkan sıvılar ve kıvnm verici madde­
ler
03.0?
Ua
03.05
Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam ve­
rici maddelerden imalat.
16.04
Hazırinnmtş veya konserve edilmiş balıklar;
b5İ ık yımjrf al.ır ından elde edilen havyar v»
havyar yerine kullanılan ürünler
Kullanılan tüm girdilerin kıymeti
fabrika çıkış fiyatının X 50'sinı
imalat.
ürünün
aşmayan
16.05
Harırlrnmış veya konserve edilmiş kab^jklu
hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su ootjrgasırları
Kullanılan tüm girdilerin kıymeti
fabrika çıkış fiyatının X 50'slnl
İmalat.
ürünün
aşmayan
Kimyaca saf fruktor ve mal toz
17.02 pozisyonunun di^er girdîlari de dahil
olmak Özere her hangi bir pozisyonun girdile­
rinden imalat.
Y 17,02
17,04
r->V33 ' r e r T e y e n şeker mamulleri
lata dahil)
18,06
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstah­
zarları
19.01
Malt h ü l a s a s ı ; tarifenin başka yerinde belir­
tilmeyen veya yer almayan esasını u n , erme,
nişasta veya malt hülasası. teşkil eden gıda
müstahzarları (içinde kakao tozu b u l i F w a y a n lar veya ağırlık İtibariyle X 50'den
az ka­
kao tozu İçerenler); tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01
İla 04.04 pozisyonunda yer alan maddeleri
teşkil eden gıda müstahzarları (İçinde kakao
tozu bulunmayanlar veya »gırlık itibariyle
X 10'dan az kakao tozu İçerenler)
- Malt hülasası
(beyaz çiko­
Fasıl 17'nin kullanılan diŞer girdilerinin
kıyrnetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
X 30'unu aşmaması koşuluyla kullanılan girdi­
lerin ürünunkinden farklı bir pozisyonda si­
ni { lar^Jıt; id; gı imcijt.
Fasıl 17'nin kullanılan diğer girdilerinin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
X 30'unu aşmaması koşuluyla kullanılan girdi­
lerin ürünunkinden farklı bir pozisyonda si­
ni f tandırı IdıÇı imalat.
Fasıl 10'dakl hububattan
İmalat.
HÇHÇÇ SÎATÜSÜ vr;rEM fîÇ^tİK VEYA
İÇIEHLEH
ay
(1)
• Diğerleri
Y 19.02
fasıl tf'nin kullanılan diÇer girdilerinin
kıymetinin u r U x m fabrika Çik)ş fiyatının
X 30'irw aşmaması koşuluyla kullanılan ^flrdl*
lerln Ürününkinden farklı bir pozîsyondıı si­
ni flandınldı^ı imalat.
Hnicarnslar tpîlfrllnlş veya doldurulfnj^ (et
Kullanılan tOm hutxjbat ve bunların türevleri­
vpya diğer wn':Jdelerle) veya di5'?r jekillerde
nin ((±jrm bc-^dayı ye türevleri h a r i ç ) tvJrrüyhaıtrtorrtuş o(!«un olwwutnl, spngettJ, ^'«^orole o ülkede elde edilmiş olması gereken
rt\, cehriye, IsTonys, çncccht, rfviolf,
İmalat.
csnellon» gibi-A^ırlık îtibariyie X 20'den
f9-1 la her çe^ft veya türden yağlar de d « h Ü ,
her cîns «nkatat ve et veya kabuklu hayvan­
lar, yuTw^akcalar ve suda yaşayan dlger omur­
gasızlar İçerenler harfç
t9.03
Tapyoka ve nlça^tadan hazırlanan tapyoka benîerlerl (flokon, d a n e , yuvarlak, kalbur Içl
knlentısı veya benzeri ç e k U l e r d e )
19.04
Hubtıbat veya huKjbat ürünlerinin kabarttimasî
veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda
»»^T«Jlferi {corn flakes g i b i ) , ön pişirme ya­
pılmış veya başka şekilde hazırlanmış dsne
h a M n d e k i hububat (raistr hariç)
- Kakao
11.08 poTİsyonundakf patates n i ş a s t a s ı hariç,
herhangi* bir porisyonf<a y e r »lan g<rdflerd*-n
imalat.
İçermeyenler
- ö n pişirme ynpiimtş veya bışka şekilde ha­
zırlanmış dane halindeki hububat (m»$ır
hariç)
Herhangi bîr porisyonda yer alan girdilerden
imalat. Jtrıunla birlikte, 07.10 pozisyonunda­
ki pişirîlmemiş, buharda veya suda kaynatıla­
rak pişirilmiş tatlı mi5;ır (dondurulmuş) İle
20.G1, 20.04 ve
pozisyonlarındaki
z ı r l a r i T u ş veya konservç edilmiş dane ve koçan
halindeki Tatlı mısır kullanılmamalıdır.
20.0$
- O i gürler i
- Tin h»;bibat\ar vr Ninlnrin türevleri (;(^a
indurata türü d^rı ile
b«jgdayı ve ban­
ların türevleri hariç) fümOyle o ülkotie el­
de edilmiş olması gereken, v e
• Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıy­
meti ürünün fabrika çıkış fiyatının X 50'uru aşmayan,
imalar.
djrvm
- sCnkoo İçerı?n1cr
fasıl tZ'nin kullanılafi h«>rhar»ni bîr girdisi­
nin kıyTTjfti ürıjrnjn t ' n b r i k a çıkış fiyaf'rın
X 30'iJTU akmaması koşuluyla, 18.06 rozisy'Dnu
kapsamında sınıflandırılmayan girdilerden
imalat.
W.P5
pasta, kek, bisküvi ve. di^er ekrrçkçi
m-T-jlterr (kokoo içersin içermesin); hcsti,
ecî^cılıkta kullanılan boş H a ç kapsüller:,
mı.hür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ü r m ler
Fasıl Ifdf^kiler hariç, hnr hangi bir po"'^
yoixjaki girdilerden imalat'',
T 21.03
Sos.tar ve bunların mistohzarları, k a n ş j m hsliry^-ki çeşni verici maddeler ve baharatlar
rullanılan girdilerin urTjrvjnkinden farklı bir
pozisyonda s i m f I »rv1»rı Idıgı İmalat. SutkxiU
birlikte, hardal urv,; vçy» eZmesı veya h a n r lanmış hardal unu Vul lanı lebi U r ,
S Ancak, 30 r.osım 1995 tarihine kadar nlstamal I zatlon metoduyla (alkali pişirme vrya >-uT»jşatma) elde e<<IUr
mısır wTii {»-mnr.n- v m u ) kullanılabilir.
ha-
lASU'CI
ü R ü K
(V;
T A « I M J
ki^kytiLt GIR0!L£RH UTGtILAMAMIC
STATÜSÜ Vl9X)t İ Ş Ç İ L U VETA
O)
(2)
vç btnların
'njubhiirimri
20.02 îl» 20.05 p o z i « y o n u r o 8 K f h K i r t a r w i f
veya konserve « U m i ş jeozeler hariç, herftanpi bir pozisyoodakj 9 İ r d H € r d « n inaiat.
T 21.04
Çorbalar, et s u l a n
r 22.02
20.09 pozisyonunda yer »lan spb:<f
s u l a n hariç sular (mineral suler
sular da dahil) y « « U o t s u r öiÇjçr
(5*»ker veya süt veya k a n süt ynÇı
ve ibtyvs
ve paztt
içecekler
i çareni er)
- rullanjtan girdilerin ürününklrd^n farklı
btr poTİsyofKJa sınıflandırılan;
- FastV 17'nin kullanılan girdilerinin k t > w
tinin örünûn fabrika çıkış fiyatının X 30'unu
aSTıAdıOı, v e
- kul len» lan herhangi bir meyva suyunun ( a n a ­
ne s. misket limonu v e greyfurt suyu hariç)
o ülke rrtenşeli olması g e r e k e n ,
\fmUt:.
22-05
V«?rmfJt; citkflcr vr-re kf=»L-olu it^x>>«I <rr( e
l *
T 22.0^
' • c'^îs'ri i m i ş d i ç c r
t e r e czut.
şaryoları
l/üllfinıUn tün üzümlerin v e y a ü z ü m l e r d e n tü­
retilen girdilerin o ülke m e n ş e l i olması g e ­
reken imalat.
- Kullanılan girdilerin ürünunkinden farklı bir
L i V ö r l p r v e i l r v e s a t t k a r o r , d c ^ - « r > Irv»?
pczisyooöfi «ınıf lervzîirı ldı§ı,
ç e k e r , v t r r i i r t a v c v a y u u j r t a sftrüJ içeren d i ­
- Kullanılan i\Jn OzOmierin veya özüalerden
ğer e l k o l l û içecekler
türetilen girdilerin o ülke menşeli otoıası
gcrekefi.
veya
- K u l l a n ı l a n diçer t ü n girdiler o ülke menşe­
li ise, » - « k ı n ı n hacire itibariyle X 5'e ka­
dar k u l l a n ı l a b i l d i § i , •
' ma l a t .
Y 25.0i
rarbt^n i ç c r i ç i i l e l e n r i r;( «>'11 r m-m 5, •;.-ıfİ3'7t ^ r ı l m ı ş v e t o z h ^ u n o geti-^ıliMş t a b i i t f i r , tali i çvarit
K'a-b:^n i ç c r i Ç i n i i c r q i n ' e < ; t i r m e , ham kristal1 . c r e f i t i n . v ^ u t o U s i v e saflaştırılması,
Y 25.15
Kalınlığı 2 5 cn'yt 9fîcıv.y»?r?k şeV.ilde t e u ^ r e
ile yahut barka suretle dikdr.rTq»»n jcklindr
(kare donil) bloklar vryf> kaı»r 0»lirfHrr hs
linde sadece kesilmiş rrv/rry-r
K - ^ î u t h ç ^ . H"^ crn'yi cer,tn «r<rfnerin (kesilmiş
ol-:.-) b i İ ? 5 Tesıer.? v..-ya digcr suretle kesilf.r-*.'.
T 25,16
Ki»t^nlı9, 2 5 c m - y , gcç'r.fytctk çc*-. iîo<* t c ^ r r r r
t > i i n h f , i Z5 cm'yi geçen t a ş l a n p (kesilmiş
o l t - a b l i p ? i L ' t c r c voy» diÇer suretle kesil-
ii*» y a J ı o t
başKa s u r e t l e
Q:i:d<( î^^vn ^"(1:=»-
(kare dahil) b l c l l a r vf.r ielırı dıîı-U-r h«
f
linde sadece kesıİP'i; ç r ^ n i t ,
k u n t a ş ı ve d i Çer a n ı t v».- ya;-») ı
i r i .îı;ı::ii t .
i
Y 2 5 . 1 8 Kel s ine edilmiş dolofr»t
Kelsine edilmemiş dolcwitit^ kalsine edilmesi
pirdilerin urününkindîn farklı
Y 2 5 . 1 9 Hava geçirmez şekilde rTi/ıurlfo-rtiç kaf-Ur*, k o - r'ullcn?lörı
nulasjş ezilmiş tehı i înaçnezyTjn k a r b o f v ı i {oKr,-bir pczısycroa sınıf l a n d ı n Idı^ı imalat. Bu­
nunla
b?rlikte,
tebi' mftçı>ezrj« karbonat
y e z i t ) v e m a g n e z y i f * c k s U (sot halde cisır»
(narryezit) kullanılabilir.
o l m a s ı n ) , (ergitilmiş nibnyezi v f y o {•.•ar.^vi:
yanruış
(sinterlenr.iş) rwT>ç,r-; hs^r'ç)
T 25.20
Dişçilikte kuU.ûnılmûk ü^rre cj«'' r.-crri: ha­
tırlanmış alç-ilar
Y 25.24
Tabii asbestos
r 25.25
Hika
Y 25.30
lifleri
tozu
r 6 l 9 Î r > e edilmiş veya toz haline getirilmiş
"toorak boyular
Kullanılan tüs girdilerin ki'rmeti
urxnun
fabrika çıkış fiyatının X SO'sini aşmmyan
fe*lat.
Asbestos konsanrresircten imalat.
Kika veya mika döküntülerinin öğütülmesi
Toprak b c y a l a n n c^ütülmfrsi
eailmesi
veya kailine
rozlSYOH
NO
T A N I M !
Ü R Ü N
MEKŞ6 STATÜSÜ VfRfN
İŞLEKLE?^
(2)
Y 27.07
27.10
(3)
vazelin
P.'ifine cdilfr>om\ş vnzelirvJcn ifntjlet.
Y ?7„ 1?
Taraf in tnur^j
Y 27.1?
H î k r o kristal b u n y e M t>etrot »nr»;, y n Ç M rrı-,
Hnm c:o^er i 11 eti »rvıint.
ı«^f last vrı imiş o z o k r r M , linyit r^r^j, ti.nlmırrı.ı, diŞer mineral munlar vr sr-ntc; yrUfvle
elde «bilmiş benzeri ürünler ( renk; l eryji r i Irri ş
olsun o l m a s ı n )
YnÇlı rxn\ veya pullu ntf:t-inn ir.ıtp:.
Anorganik kimypsnllrr; k ı y ^ t l i rrv r n ( ı
i n, K'jllanılrn girdilerin uf ı m-rıV i ry-t,.n fprtiı »^ir
nadir toprnk el r w n t l *»f i n ı n , rrıJycnlKii r-U-- p<-7İsvnr»dfl s m ı f l ftndı r 1 l<iı 11 i r.n l p r . Burvr-tle '
fnpntlerin veya bunlnrın i zotc^pl r t m m orcnnjk birliirte, aynı pozlsyorv-in s m ' f i n-rjı r ı l
veya anorganik biledikleri. Y ? b . n , Y pr,.??
girdiler, K-filsrm k t y ^ r i
u r u n L f i f f^br M-r
ve Y 2 8 . 4 0 pczisyonlerı hariç c I i t . \:nj-,[{^rL ç m ı < f l y r t m ı n X PO'sini a^rvımaV kc$ı;luyl«»
ilişkin kurallar eşrgtda belirtilmiştir.
kul Inn» Inr^i l ir.
Y 26.1\
Sülfür
Y 2e.33
AluminyufTi sülfat
Y 28.40
Sody\»Tj perborat
Y f»s»l
Orpanlk
29
Sülfu"- d'. ol:sitten
tri oksit
kimyasal
29.IS
îJisoo>xrr. tetrnborct
üriJnlrr. Y ?9.05, 29.'.S,,
Y 29.32, 29.33 ve 29.3^ poz I-îyo^lr.^ » hn, •
UIşkIn kı.TaHer aşeŞıde Ul
tllmiştir.
r^nt oh i ora 11 en infilet.
K u i l n m l n n girdilerin ur ır^TiV. i rvi^n ferM'i
rt<»rhr.r.gl bir pozisyorvdn s m*, f l aro ı r U d ı Ç'i
i'^.'jlnt. Pını/nlfi birl-.kte, a y m pc? i svc-v-i >
« m ı f l eodı r 1 l on oirdilcr K - n l a r m kıymnii;
üfurvJn fnbrika çıkış f i y n t ı n m X 20'sir.i
eçmcmak koşuluyla kul lanılabilir.
E t o n o l u n veya g l l s e r c U r ; ve b u pojisycr^nki
o l k o l l e r l n metal a l k o l n t l a n
2 9 . 0 ! ; poz i syonurx-ink i diÇcr girdiler d e h M ol
tnuk üzere her hrr^ji bir p n t i s y o n d n H g i r r ü l erden irrolnt. Evfrwjnle birlikte, b.ı p o 7 i - v o n df. yer a l a n meta', etk'.latîar, b.ı alkolfttUrın
kiyrryrt! ü r ü n ü n fp^rikn çıkış f i y o i - m m
X 2C's'n;fcşmorr,sl:koşuluyla kullanılabilir.
Doyrmjş «siklik monokprl>oks i U k «siller ve
Herharıı^i bir poz i syor>dok I girdilerden Imnlat.
Bur.unU b i r l i k t e , 2 9 . 1 5 ve 2 9 . 1 6 f>DZisyof,1»rındokl kullonılen tim girdilerin kıyr^tl
O'-ürt'jrı fobrike çıkış fiyntının X 2 0 'sini e ş ­
menin ildir.
bunların anhidritleri, hnlojenüf U r i, perok­
sitleri
ve peroka l a s i t l e r i ;
bunlerm
halojen-
lenmlf, BÜlfolenmış, nitrolenmış v e y a nitrczlanmif t ü r e v l e r i
T 29.32
irrvTlat.
ı^iîl l an I ; nn tvr. git dilerin V ı y ^ t i c cr>or fflb
r'.^E c T k 1
f i v o t m m X 50'sini es-vîyer-. ir.ıUt.
o U ^ î b«^lBra
Y 29.05
VEYA
Güç tcmlnlndç veya ynV.U ölerek k u t U n U n n y a
Herhangi bir pozisyondaki girdilerden im;i«lnt.
m n h s u s 2 5 0 ^ C * y e kader h n c i m U i b n r i y l e V, 6b'
d e n fazla danntılen içindeki a r o r n o t i k un'^url a r ı n eromntik olmayan trssurlardnn cirhB faıln
o l a n y a ğ l a r , yüksek B ı ç a k l ı k t a t^çkbftjrü kat­
r a n ı n ı n damıtılmasından elde edilen yrÇ ben­
zeri yaÇlar (petrol esansı knrıçıriprı
ty^nıol d a h i l )
retrol y n § l a r ı ve blttrrrnli r r i n ^ r e H erden r\)<erhnf>gl bir poz I syondnk I giro i terden in!.'>tnt.
d« e d i l e n yıtgiar (hem ypçiftr h ı « r ' ( ; ) ; fî^nı t n sur o l a r a k , aQirlik itibariyle X 7C veyiî €hhn
fazla petrol yaŞlnrı veya bitırrynM minerellerden e l d e edilen yaşları İçeren ve terjfen l n başka yerinde belirtilmeyen vçy» yır ki •
ıroyan müstahzarlar
Y 2 7 . 1 2 Refine edilmiş
fasıl
28
IŞÇİbU
H a l k a l ı e t e r l e r v e b u n l a r ı n haiojenlcnmiç,
s O l f a t l a n m i f , n l t r o l a n m ı ş v e y a nitrozlanmış
türevleri
Herhangi bir poz i syorvd-ık i girdilerden Im^'lat.
BuTMnlR b i r l i k t e , 2 9 . 0 9 poz isyonudakI kulla­
n ı l a n tüm g i r d i l e r i n k ı y ^ t l ürünün fabrika
çıkış fiyatının X 20'sini eşmomalıdır.
U ft o N
TANİMİ
YABANCI MCNŞCll CİPDİLtRf UTCULANABAK
HENÇE STATÜSÜ VEHfN IÇÇİLU VCTA
İ$LEMIE«
(3)
<2)
T 29.32
«Ikllk «setsller v e h « l k « H yor» «seteller
v e b u n l a r ı n h e l o | e n l e n m i ş , iülfolenmıf, n l t rolanmif veya nltrozlanmıç türevleri.
29.32 poılsyonudakl dlQer girdiler dahlt ol»
mak ü r e r e , herhangi bir potlayondaki g i r d i ­
lerden İmalat.
29.33
S o d e e e aıotlu hetero-atomlu heteroslklIV b l blleşlkler.
Herhangi bir pozisyondaki g i r d i l e r d e n İmalat.
Bununla b i r l i k t e , 29.32 v e 29.33 p o z i s y o n l a - '
rındakl kullanılan tUr» g i r d i l e r i n kıymeti
ürünün fabrika çıkış fiyatının X 20'alnl a ş mamalıdır.
29.34
DlOer haieroılkllk
Herhangi bir p o z I s y o o d a k I g l r d l l * r d t n İmalat.
Bununla b i r l i k t e , 2 9 . 3 2 , 29.33 v t 29.34 pozltyonlerındnkl k u l l a n t l a n tüm g i r d i l e r i n
kıymeti ürünOn fabrika çıkış fiyatının % 2 0 '
»İni aşmamalıdır.
y fasıl
30
30.02
bileşikler.
f c t a c U ı k ü r ü n l e r i . 3 0 , 0 2 , 30.03 v e 30.04 potlsyonlar» hariç olup, bunlara İlişkin kural­
lar aşağıda belirtilmiştir.
kullanılan girdilerin ü r ü n ü n k i n d e n farklı
bir pozisyonda kınifI andır11dı§ı İmalat.
Bununla b i r l i k t e , aynı pozlsyor»da sınıf­
landırılan girdiler bcjnlarin kıyn>etl Ürü­
nün fabrika çıkış fiyatının X 20'tlnl a ş ­
mamak koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
İnsan k a n ı ; korumada veya teşhiste kullanıl­
mak ü z e r e h a z i r l a n m ş hayvan kanı; seran ve
dlger k a n fraksiyonları; aşılar, toksinler,
mikroorganizma kültürleri (mayalar h a r i ç ) v e
benzeri ürünler
Doz I andı rı Imış veya pereker»de setıl/^cnk şe­
kilde 8fTt>alajlamış olup, tednvide ve koru­
mada kullanılmak üzere blrblrlpr1yle knrış
t irilmiş İki veya d«Ha fazla unıurlardnn
o l u ş a n ürünler veya aynı anaçlarla kullanı­
lan karıştırılmamış ürünler.
30.0? pozIsyonundnkI diŞcr girdiler d e d«'5İl
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdi­
lerden imalat. B u tnnım kapsamındaki girdi­
ler, bunların
kıymeti u r i W V i fabrika Çikl$
fiyatının X 2 0 ' B İ n l aşmnmnV koşuluyla kulla­
nılabilir.
OlO^rlerl
İnsan kanı
30.0? poHsyonunf^nkl d\Qrr girdiler
olmfjk Üzrre herhangi bir pozisyondaki
lerden İmalat. B u tanım kapsamındaki
ler, bunların kıymeti urtWjn fabrika
fiyatının X 20'«lnl aşmamak koşuluyla
nılabilir.
Tedavide ve kortrvida kullanılmak ürere ha­
zırlanmış h a y v a n k a n ı .
30.0? pozisyonundaki diğer girdiler d e d'-hll
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki g i r d i ­
lerden imalat. B u tanım kapsamındaki glftMler, bunların kıymeti ü r ü n ü n fabrika Çikif
fiyatının X 20's İni aşm.-.mak ^oÇ'.'tuy'.â lcuM.5*
nıleblllr.
S e r t n , h e m o g l o b i n v e serum globulin hari­
cindeki k a n fraksiyonları.
30.02 pozisyonundaki dlŞer girdiler de dafıfl
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ç j r d l lerden imalat. B u tanım kapsamındaki girdi­
ler, bunların kıymeti ü r ü n ü n fabrika ç>kı|
fiyatının X 20'tlnl aşmamak koşultryla kulla­
nılabilir.
H e m o g l o b i n , k a n globutlnl v e «erum globa­
lini.
30.02 pozlsyonurxjakl dlger girdiler d e tfhhll
olmak '>ere herhangi bir pozisyondaki g i r d i ­
lerden imalat. B u tanım kapsamındaki g i z d i ­
ler, bunların kıymeti ü r ü n ü n fkbrika Çikış
d e drMlI
girdi­
girdi­
Çikif
kulla­
fiyatının X 20'9İnl aşmamak koşuluyla kulla*
nıleblllr.
- öleerlerl
30.02 poz lsyorn»ndnkI dlŞrr girdiler <Je dahil
olmak Oıere herhangi bir pozisyondaki glrdllerdrn İmalat. B u tanım kapsamındaki girdi­
ler, bunların kıymeti ü r ü n O n fabrika Ç»k«f
fiyatının X 20'Rİnl aşmamak koşuluyla kulla­
nılabilir.
YABAMCI MfMŞEll CfPOÎURE UYCULAMARAIC
URUN
I
MEMŞE STATÜSÜ VEREM fŞÇftİK
fŞlEMLER
M I
(2)
(D
30.03
I A N
l i n ç l i M - ( 3 0 . 0 2 , 30.05 v e y « 50.06
rtrtda yer elan ürünler h a r i ç ) .
(3)
poHsyonll
-Kullanılan g i r d i l e r i n O r ü n ü n V I n d e n farklı
bir poilsytKxfa s m ı f l andı r t Idıfl»|m«lat.
BufHinla b i r l i k t e , 30.05 veya 5a.04 p o z l f
yof^l ar »rtdnk I g i r d i l e r , K m l a r ı n toplam kıyfrytl ürünün-fabrİka çıkış fiyatının % 2 0
sinl aşmnmok koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r l e r .
-Kullanılan tCm g i r d i l e r i n kıymeti ü r ü n O n
fabrika çıkış fiyatının X 50'«lnl a ş m a y a n ,
Imnlet.
30.04
Y
f89ll
31
y 3K05
VEYA
C('l>rf'ler. 31.05 p o j U y o n u hnriç olup, txjna
IHşlcln kurni oşag^dn b c U r 11 Iml çt i r .
Kullanılan tiin girdilerin üri>nuntcIrxien farklı
bir poilsyonda s m ı f l a n d ı r ı I d t § ı İmalat.
Bununla b i r l i k t e , aynı poTİ«;yor»de sınıflan­
dırılan girdiler b u n l a r ı n kıyıretl ü r ü n ü n
fnbrlka çıkış fiyatının X 20'sinl Bsmwnak
koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
A î o t , fosfor v e p o t e s y u m gibi gübre mnddele-v
f lnrf?n Ikfslni veya Oçürü) »çrrçn mineral veya "
V.lfrynsal g ü b r e l e r ; dlger gıibreler; b u fasıld'»«cî Ürlinlerln tablet veya bonrerl çeVlller-.
dc veya brüt ağırlığı 10 rg.ı geçmeyen errtjaInjlerda o l a n l a r ı . A»egıd8«cf ler h a r i ç :
Kullanılan tüm g i r d i l e r i n ü r ü n ü n k f n d e n fark­
lı bir p o r l s y o n d a « m ı f Inndır ı Idıg» imalat.
Bununla b f r l l k t e , aynı p o z i s y o n d a s ı n ı f l a n ­
dırılan g i r d i l e r , b u n l a r ı n kıymeti ü r ü n ü n
fabrika çıkış fiyatının X 20'slnl aşmamak
koşuluyla k u l l a n ı l a b i l e n .
- S o d y v m nitrat
- Kalslyıırn synnnmld
- rotfl^yır» »Ül f at
• H n g n e ı y u m p o t e ? y v n sülfat.
Y
restti
32
Orbftgatle v e b o y a c ı l ı k t a kullanılan hüla^al«r; tanenler v e türevleri; b o y n l a r , pigment­
ler v e digcr boyaytc» mndcJçler; müfîlohıar boyîîlnr v e vcrnllcler; m a c u n l a r ; m ü r e k k e p l e r .
32.01 v e 32.05 poılsyonlar» h a r i ç o l u p , bun­
lara t U « k l n kurallar nşagnda belirtilmiştir.
32.01
Tanenler v e b u n l a r ı n tuılar», eterlerl»ester­
leri v e dlger t ü r e v l e r i .
32.05
P-'ypytcı laklar; b u f8«;ılın 3 rMjmaralı notun­
da ^pellrtflen boyayıcı lak esaslı müstahıartar
•Kullanılan XCm g i r d i l e r i n kıymeti
fabrika çıkış f l y o t ı n m X 50'«inl
Imnlat.
ürün»)n
aşmayan,
-Kullanılan g i r d i l e r i n ü r ü n ü n k i n d e n
bir pozisyonda s m ı f l arxJi r ı IdiQi
Bununla b i r l i k t e , aynı p o z i s y o n d a
dırılan g i r d i l e r , b u n l a r ı n kıymeti
fabrika çıkış fiyatının X 20'»lnl
koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
Bitkisel menşeli
farklı
imalat.
sınıflan­
ürürnin
aşmamak
taneni! hülesilerdon
Ima'at.
32.05 p o z i s y o n u n d a s ı n ı f l a n d ı r ı l a n herhangi
bir g i r d i n i n kıymeti ürün»>n fabrika çıltif
fiyatının X 20'sln! aşmamnk k o ş u l u y l a h e r h a n ­
gi bîr pozlsyorKİakl (32.03 v e 32.04 p o ü î f y o n l a n h a r i ç ) g i r d i l e r d e n İmalat.
Y ra««iıl
33
Uçuct» yaÇlar v e reılnoltler; parf(r>erl, k o z metik veya difler tuvalet m ü ı t o h z a r l a r ı ; 33.01
t^tUyoTMj hariç o l u p , buna İlişkin kural aşaflıda b e l i r t i l m i ş t i r .
K u l l a n ı l a n g i r d i l e r i n ü r ü n ü n k i n d e n farklı
bir pozisyoTKfa s m ı f landı r ı Idıflıimalat.
Bununla b i r l i k t e , aynı p o z i s y o n d a aınılland ı r ı l a n g i r d i l e r , b u n l a r ı n kıymeti ürOrtün
fnCrlka çıkış fiyatının X 20'«lnl a ş m a n u k
konuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
35.01
Uç'JTiı yağlar (terpenl alır^ış ol sun o l m a s ı n )
(kof^kret veya sıvı halde olanlar d a h i l ) ; re-
Bu pozlsyondnk'l farklı b i r g r u b u n ' girdileri
dahil olmak ü z e r e herhangi bir pozItytxxJakI
zlrv5İtler; u ç u c u yaflların, katı yağlarda, sa­
bit y a ğ l a r d a , m ı h l a r d a veya benzerlerinde
-•înflurage- v e y a " m a c e r a t i o n " auretfyle e l ­
d e e d i l e n konsantrele^-l; u ç u c u yağların terp e n i n i n a l ı r m a s ı n d a n arta kalan terpenlî y a n
ü r ü n l e r ; u ç u c u y a ğ l a r ı n damıtılmış aromatlk
suları v e s u l u ç ö z e l t i l e r i .
g i r d i l e r d e n Imnlat. B u n u n l a b i r i i k t e , aynı
gruptaki g i r d i l e r , b u n l a r ı n kıymeti uriJrxin
fabrika çıkış fiyatının X 20'slnl aşmon-ıak
koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
t 3 2 .ffaslın3 nolu noturKfa-b«t IrtMdlgl Üzere, bu müstahzarlar 32. faslın başka bir pozisyonunda
• tnt Handın Imamak koşuluyla herhangi bir iiwddeyl boyamakta kuHanı lan türden veya boyayıcı ınüttah;t«rttrin
(aletinde katkı maddeıf olarak kullanılan türden müstahzarlardır.
ro7fÇTON
MO
Ü R Ü N
(1)
T A M I M I
(2)
YABAMCI HÇM^fll CİROİlCfiÇ U Y C U L A M A R A K
MENŞE STATÜSÜ VERFK (ŞÇİLIk VfYA
<?>
T fasıî
S a b u n l n r , yOzeynktlf organik ı»w»çWrler, yıkama Kullanılan tüm g i r d i l e r i n ürCfn^V^Vlnden farklı
bir pozlsyorvJa s m ı f l andı r ı Idı
İmalat.
3 4 m ü s t n h z e r l e r 1, yafli ıtm» mü» t ah far I ar ı, «unl
B'jnunla b i r l i k t e , aynı p o z i s y o n d a sınıflan­
fpu^lar, mOstahıar m u n l a r , c U a l e m a veya ledırılan girdiler, b u n l a r ı n kıymeti Ü r ü n ü n
iBİfleme müstahısrl ar ı, ışık temininde kulla­
fabrika çıkış fiyatının X 20'slnl aşmamak
n ı l a n » m n l a r ve benzer.lerl, fnodel ynpmoya
koşuluyla k u l l n n ı l a b l l I r .
nırhnıı» p n t l n r , "dlşçI mımlerr» v e alçı esaslı
dişçilik m ü s t a h z a r l a r I ; 3*.04 pozisyonu hariç
o h T ^ , b u n a İlişkin kural aşaflıda belirtilmiş­
tir.
3A.04
S'rti rrtjnltır ve müstahzar m u m l a r ;
'Tnrnfln es«slı olanlar, petrol m u r t l n n , blt«Tnenll m i n e r a l l e r d e n elde e d i l e n m u m l a r ,
y«giı mjrn veya p u l l u mm.
3'..04 p o z i s y o n u m a veya ? 9 . fasılda
dırılmayan girdilerden İmalat.
sınıflan­
-Üiöerlerî
Aşağıda belirtilenler h a r i ç , herhangi bir p o ­
zisyonun girdi l er İnden İmalat;
-15.16 pozisyonundaki mLinlerın k a r a k t e r i n e
haiz hldrojenlze edilmiş yağlar
-15.19 pozisyonundaki m u m l a r ı n karakterine
haiz endüstriyel yaQli alkoller veya klırryasal olarak tanımlanmamış ya^lı asitler
-34.04 pozisyonundaki g i r d i l e r .
A n c a k , b u girdiler kıymetleri ü r ü n ü n fabrika
çıkış fiyatının X 20'8İnl aşmamak koşuluyla
kullanılabilir.
T fasıl
35
A I N m l n o l d l l m a d d e l e r ; tadil edilmiş n i ş a s t a ;
tutkallar; enzimler; 35.05 ve 35.07 pozis­
yonları hariç o l u p , K n l a r a İlişkin kurallar
n',mQ\dm belirtilmiştir.
35.05
D e k s t r i n l e r ve tadil edilmiş diger nişastalar
(önceden Jet at İnienmlf veya esterlflye edil­
miş nişastalar g i b i ) ; esası n i ş a s t a , dekst •
rlnler veya tadil edilmiş dlger nişastalar
o l a n tutkallar:
-NIşastalı
eterler ve esterler
-Dlflerlerl
Y 35.07
fasıl
36
T fasıl
37
- kullanılan girdilerin ü r ü n O n k l n d e n farklı
bir pozisyonda s ını f l arxli r ı Idı Çı İmalat.
Bununla b i r l i k t e , aynı pozlsyirxia sınıflan­
dırılan girdiler, b u n l a r ı n kıymeti ü r ü n ü n
fabrika çıkış fiyatının X ?0'«lnl aşma­
mak koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer a l m a y a n müstahzar enzimler.
,35.05 pozlsyonurvdakl dlger girdiler d a h i l ,
herhangi bir pozliyorxjakI g i r d i l e r d e n İma­
lat.
11.08 pozisyonundakiler h a r i ç , herhangi bir
pozisyondaki g i r d i l e r d e n İmalat.
kullanılan tika g i r d i l e r i n k ı y m e t ! ü r ü n ü n fab­
rika çıkış fiyatının % 50'slnl a ş m a y a n İma­
lat.
Barut v e patlayıcı m a d d e l e r ; protrknl mnmullerl; k i b r i t l e r ; piroforik alaşımlar; ateş
alıcı m a d d e l e r
kullanılan girdilerin ü r ü n ü n k l n d r n farklı
bir pozisyonda sınıf lar>dtrı Idıgı İmalat.
Bununla b i r l i k t e , aynı p o z i s y o n d a sınıflan­
dırılan g i r d i l e r , b u n l a r ı n
kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fiyatının X 20'slnl aşma­
mak koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan
e ş y a ; 3 7 . 0 1 , 37.02 v e 37.04 pozisyonları ha­
riç c l u p b u n l a r a ilişkin kurallar aşağıda be­
lirtilmiştir.
kullanılan girdilerin ü r ü n u n k i n d e n farklı
bir pozisyonda sınıflarxJirildigi İmalat.
Bununla b i r l i k t e , aynı p o z i s y o n d a s ı n ı f l a n *
dırtlan girdiler, b u n l a r ı n
kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fiyatının % 20'tinl aş-njj
mak koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
1 "Bir g r u p " terim! p o ı l s y o m ^ ı geri kılan kısmından bir noktalı virgülle ayrılan p o z i s y o n parçasını
eder.
lf;.rj«
TAeANC! NCNŞELI (JKHOIICIIE UTGUlANARAi;
MHMŞE STATÜSÜ-VEREM İŞÇİLİK
İŞLEMLER
wo
(1)
57.01
(2)
VETA
(3)
Fotoğrafçı t ılt(a k u U « n U w ^ has<«at h a i « g e t l r U m l f b o ş fotoflrtf levhaları v » b o ş düı
f H m l « r ( k a ğ ı t , karton veya laentucat h a r i ç olnwk ultra harhangi b i r wıdded«n)j anında
d û v e l o p e olarak fotoQraf v e r e n b o ş , d ü t ,
h a s s a s h a l a getlrllıalf filmler (teri h a l i n d e
o l s m olmasın)
-Renkli fotoŞraf İçin anında d«Jvelope olarak
fotoflraf v e r e n «eri halindeki filmler
Kullanılan tün g i r d i l e r i n 3 7 . 0 1 v e y a 3 7 . 0 2
pozisyonundan farklı b i r p o z i s y o n kapsamın­
da s ı n ı f l a n d ı n I d ı ğ t İmalat. A n c a k , 3 7 , 0 2
pozisyonunun girdileri
b u n l a r ı n kiyrwjtl u r ü m i n fabrika çıkış fiyatının X 3 0 ' u n u «fnvvr^k
koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
-DlOerleri
Kullanılan tiJn girdilerin 37.01 v e y a 37.r>>
pozisyonundan farklı b i r p o z i s y o n kapsamın­
da »ınıf l a r K J ı r ı ldı§ı İmalat, A n c a k , 3 7 . 0 1
ve 37.02 pozisyonlarındaki g i r d i l e r i n kıy­
meti birlikte a l ı n d ı ğ ı n d a , ü r ü n ü n fabrika
çıkış fiyatının X 20'«inl aşmamak k o ş u l u y l a
kullanılabilir.
37.02
rrtoŞrafçılıkta kullanılan rulo halinde h a t sas h o l e getirilmiş boş fotoğraf filmleri
( k a Ş ı t , k a r t o n veya mensucat dışındaki her­
hangi bir m a d d e d e n ) ; rulo halinde anında d e ­
v e l o p s edilerek fotoğraf veren filmler (has­
sas, b o ş )
Kullanılan tüm g i r d i l e r i n 37.01 veya 3 7 . 0 2
pozisyonundan farklı bir p o z i s y o n d a «ınıflandırıldıgı imalat.
37.04
fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt
k a r t o n v e mensucat (dolu fakat develope e d i l ­
memiş)
Kullanılan tı>Ti girdilerin 37,01 İla 3 7 . 0 4
pozisyonlarından farklı bir p o z i s y o n d a s i ­
ni f lend? rı Idı gı Imolat.
Y fasıl
38
Muhtelif kimyasal ürünler? Y 3 8 . 0 1 . Y 3 8 . 0 3 ,
Y 3 8 . 0 5 , Y 3 8 , 0 6 , Y 38,07. 38.08 ila 3 8 . 1 4 ,
3 8 . 1 8 İla 3 8 . 2 0 , 38.22 ve 38.23 pozisyonları
hariç o l u p , bunlara ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir.
- Kullanılan girdilerin ü r ü n ü n k i n d e n f a r k l ı ^
bir poziayonda sıntflandırıIdıgı imalat.
Bununla b i r l i k t e , aynı p o z i s y o n d a sınıflan­
d ı n lan girdi ler, b u n l a r ı n kıymeti ü r ü n ü n
fabrika çıkış fiyatının X 20'»inl aşmaovak
koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
Y 38.01
Sıvı yag İçinde çözelti halinde olan kolloldal grafit ve yarı k o U o l d a l g r a f i t ; elek­
trotlar lç,in karbonlu haıaurlar.
Kullanılan tOn girdilerin k i y w t l Ü r ü n « n fab­
rika çıkış fiyatının X 5 0 ' 8 İ n S aşmayan İma­
lat,
Y 38.01
Mineral yaflİar İle grafitin alırlık itibari
İle X 3 0 ' d a n fafla olduğu k a n ı ı m u a n ibarcı
o l a n hanur halindeki grafit.
34.05 p o z ! s y o n u n m kullanılan tüm g l r d l l e r l '< jyr>et I ü r ü n ü n .'abrîîta çıiış f i y a t ı n ı n
X 20'slnl aşmayan İmalat,
Y 38.03
R a f i n e edilmiş tali oil (sıvı
Ham tali o I l M n
Y 38.05
S a f l a ş t ı r ı l m ı ş sülfatlı
Y 38,06
Ester
Y 38.07
O d u n zifti
38.08
lis
38.14,
38.18
ila
38.20,
38.22
ve 38.23
reçine).
terebantin e s a n s ı .
sakızları
(odun katranı
(sıvı
Ham sülfatlı terebantin e s a n s ı n ı n a n t ı l m e s t
veya damıtılması suretiyle s a f l a ş t ı r ı l m a s ı .
Reçir>e asitlerinden
zlftİ)
reçine) arıtılması.
İmalat.
O d u n katranın d a m ı t ı l m a s ı .
Mıiıtelif kimyasal (irünler;
Sltümenll minerallerden elde edilen yafllar
v » y a petrol yadlarını İçeren, 38.11 p o z i s y o ­
nundaki yağlama yaflları için
müstahzar
katkılar.
-38.23 p o z i s y o n u n d a yer alıp^ aşağıda belir­
tilmiş o l a n l a r :
--Tabi r e ç i n e n ü r ü n esaslı dokiWione m a ç a l a ­
rına veya kalıplarına sehsus müstahzar b a ğ ­
layıcılar
••Maftenik a s i t l e r , btnlarin suda
t u z l a n v e esterleri
çözünmeyen
38.11 pozisyonumjn kullanılan g i r d i l e r i n i n
kıymeti ü r ü n ü n fabrika çıkış fiyatının X
SO'sini a ş m a y a n İmalat.
Kullanılan tüm girdilerin ü r ü n ü n k i n d e n fark­
lı bir pozisyonda sınıf larxJin Idıgı imalat.
Ancak, aynı pozisyonda s ı n ı f l a n d ı r ı l a n g i r d i ­
ler kıymeti ü r ü n ü n fabrika çıkış f i y a t ı n ı n
X 20'sinİ aşmamok koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
r02fSY0W
Ü R Ü N
TABAMCI HENŞlELf GİRDİICRC UTGULiAMARAi^
MEMŞÇ S T A Î Ü S O VEREM İŞÇİLİK VEYA
İŞLEKLER
TAN
MO
<3)
(2)
(1)
--29.05 p o z i s y o n u n haricindeki sorbitol
•-Alkali ı»>etellerln, amonyın veya etenol
lerin petrol s ü l f o n a t l a n hariç petrol
fanatlar; bltCknenll minerallerden elde
tlrofenll «ülfonlk asitler v e b u n l a r ı n
leri
amin­
iüledltul­
•-İyon d e O l ş H r l c I l e r
• - V a k u n t ü p l e r l r ^ m a h s u s ç a z temizleyiciler
•-Caz temizleyici alkalinize demir oksitler
•-Amonyaki» ç a z sıvılar v e kfimür gazı arıtılmaat sırasında ü r e t i l e n kullanılmış v e tesi­
ri kalmMTiış oksit
- • S O l f o n a f t e n l k a s i t l e r , bunların auda çözün­
m e y e n tuzları v e esterleri
--Füzel y a O ' v e Oippel yaflı
--Farklı anyonlara sahip tuzların karışımları
--kağıt veya dokanaya elverişli bir mesnet üzerlnde o l s u n o l m a a t n , jelatin esaalı kopyal ama patları
-Oİfierleri
38.08
\\9
38.U,
38.18
Ma
38.20,
38.22
vt 3 8 . 2 3
ilk şeklllerdekİ p l a s t i k l e r , plastlfl'" dökün­
T 39.01
t ü , kırpıntı v e h u r d a l a r ı ; 3 9 . 0 7 pozisyonu
f t«
hariç o l u p , b u n a ilişkin kural esaQida belir­
39.15
tilmiştir!
-Katkı h w n o p o H m e r i i a s y o n l u
ürünler
•DlOerleri
T 39.Ö7
T 39.16
ila
39.21
Pol I karbonatı ardan v e akrilonltrllebutadlenatrlne kopolImerlerden (A8S) İmal edilmiş
kopolImerler.
Kullanılan ttiTi g i r d i l e r i n kıymeti Ü r ü n ü n fab­
rika çıkış fiyatının % SO'sini a ş m a y a n ima­
lat.
-Kullanılan tOn g i r d i l e r i n k ı y m e t i n i n ü r ü n ü n
fabrika çıkış fiyatının % 50'alnl a ş m a d ı O * !
ve
-fasil 39'un kullanılan herhangj bir ç l r J f « < n l n kıymetinin ü r ü n ü n fabrika Çikif fiyatı­
n ı n X 20'alnf aşrnadıfiı ,
imalat.
fasıl 39'un k u l l a n ı l a n g i r d i l e r i n i n k ı y m e t i ­
n i n Ü r ü n ü n fabrika çıkış fiyatının X 20'elnî
aşmadtO» imalat ,
Kullanılan t ü n g i r d i l e r i n ü r ü n u n k i n d e n fark­
tı bir pozisyonda sınırlandırıldığı İmalat.
A n c a k , aynı pozlsyorxia s ı n ı f l a n d ı r ı l a n g i r d i ­
lerin kıymeti ü r ü n ü n fabrika çıkış fiyatının
X SO'sini aşmamak koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r .
r i a s t i k t e n eşya v e yarı m a m u l l e r ; Y 3 9 . 1 6 ,
Y 3 9 . 1 7 v e Y 3 9 . 2 0 pozisyonları hariç o l u p ,
K n l a r a ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiş­
tir:
-Srtdece yüzeyi İşlenmiş veya dlkddrtgen(kare
d a h i l ) dışındaki biçimlerde kesilmiş d ü z ve
yanai ü r ü n l e r , aadece yüzey İşleminden daha
ileri bir İşlem görmüş difler ü r ü n l e r .
fasıl 39'un k u t l a n ı l a n herhangi bir g i r d i s i ­
n i n kıymetinin Ü r ü n ü n fabrika çıkış fiyatı­
n ı n X SO'sini aşmadıOi imalat.
-OlUerleri:
--Katkı h o n w p o l i m e r i i a s y o n l u ürünler
-Kullanılan tün g i r d i l e r i n k ı y m e t i n i n ü r ü n ü n
fabrika çıkış fiyatının X SO'sini cşmadıflı,
ve
-Fasıl 3 9 ' m kullanılan herhor>g1 b i r girdisi­
n i n kıynietinin ü r ü n ü n iabrfke c»k»f f i y a t ı ­
n ı n X 20*i1nİ aşmadıöı ,
imalat.
2 ürlkıün h e « 39.01 H a 3 9 . 0 6 , he.* d e 5 9 . 0 7 ita 3 9 . 1 1 pozisyonlarının h e r Iklsinrie b i r d e n y e r a l a n
« I r d i U r d e n oluşmatf
d u r u n u n d a bu aınırlame ü r ü n ü n eflırlık itibariyle büyük bir kısmını o l u ş t u r a n «Sfil
grubtne uygulanır.
UKO N
P02f$Y<M
TAHİNİ
YABANCI MCNŞCLf GİROİIEDC UTGUIANARAIC
MENŞE STAîUSÜ VEREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
(2)
•Olfleri«rf
Fatıl 39'ıjn kuilentlan g i r d i l e r i n i n k ı y m e t i n l n ü r ü n ü n fabrika çıkif fiyatının X 20'tinf
aşmadıOı imalat"^
T 3 9 . 1 6 Profiller v a borular
Y 39,17
Y 39.20
39.22
ila
39.26
Y 40.01
ty(7nemer
levha veya fllıa
-Kullanılan ttin girdilerin kıyrnetlnln ürünün
fabrika çıkış fiyatının X 50'aini a«me<iıat,
v«
•
-ürününkiyle aynı pozityorxla sınıflandırıla't
herhangi bir girdinin kıymet İnin ü r ü n ü n fabrika
çıkif fiyatının X 20'iin{ a ş m a d ı ğ ı ,
imalat.
Kısmen metal iyonları ile, esas i t i b a r i y l e çinko ve sodytn ile n o t r a l l z e edl^lmiş etllrn
metasrilfk asit kofX)llmeri olarr termo plas­
tik kısmi turlardan imalat.
Plastikten eşya
-«Çullanılan tün girdilerin Vı-ymetinin ür<rnjn
fabrika çıkış fiyatinın X 50'sinl asnvadiBi
imalat.
Aynkkabılar
tabakaları
Tabi
için lamine edilmiş krep kauçuk
AO.05
İlk şekillerde, levha, tabaka veya şerit haU n d e k l vulknnire edilmetniş terkip haline
getirilmiş kauçuk.
iO.12
K a u ç u k t a n 9»rt g e ç i r i l m i ş v e y a k u t l a n ı l m ı ş
d ı ş lastikler; kauçuıclan dolgu lastikleri ve­
ya tekerlek b a n d a j l a r ı , d ı ş l a s t i k l e r için
değişebilir s ı r t l a r ve k o l a n l a r .
kauçuk
levhaların
lominasyonu
Tabi kauçuk h a r i ç , kullonilan tüm g i r d i l e r i n
k i y w t İnin ürünün fabrika çıkış fiyatının
X 50'slni aşmadığı lm«lat.
-Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dış
lantikler, kauçuktsn dolgu laatiklerl veya
tekerlek bandajları
Kullanılmış dış lastiklere sırt
-Oiflerlerl
40.11 veya 4 0 . 1 2 pozisyonundakiler hariç
herhangi bir pozisyondaki g i r d i l e r d e n ima'at
geçirilmeli
Y 4 0 . 1 7 Sertleştirilmiş kauçuktan eşya
Sertleştirilmiş kauçuktan
Y 4 1 . 0 2 Koyun veya kuzuların yünü alınmış h a m derile­
ri
Yünü alınmamış koyun veya kuzu d e r i l e r i n i n
yünlerinin alınması
imalat.
41.04
lta
41.07
4 1 . 0 8 veya 4 1 . 0 9 pozisyonundaki derilerin ha­
ricindekl kılsız veya yüntüı deriler
ön-dabaklanmış derinin y e n i d e n dabaklarrvssı
VEYA
Kullanılan tüm girdilerin ü r ü n ü n k i n d e n fafklı bir pozisyonda sınıf landırı l'dıflı İmalat.
41.09
Ru^an v e ruganla kaplarmış deri v e köseleler;
fffctallze deri ve köseleler.
Kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının X 5 0 *
sini aşmamak koşuluyla 4 1 . 0 4 ile 4 1 . 0 7 p o ­
zisyonlarındaki deriden imalat.
Y 43.02
43.03
Y 44.C3
Dabaklennıış veya aprelenmiş kürkler (blrleştlrüıalş)
-levhalar, haçlar v e benzeri biçimlerde olan­
lar
Dabaklanmış veya a p r e l e n m i ş , b i r l e ş t l r i I m e miş kürklerin birleştirilmesi v e ketllaıesine
İlave olarak beyazlatılması v e y a boyanması
-Oiflerlerl
Dabaklanmif veya a p r e l e n m i ş , b i r t e ş t i r l i m e m i ş kürklerden İmalat.
K ü r k t e n giyim eşyaaı vt aksesuarı v e kürkten
dlfler eşya
4 3 . 0 2 pozisyonundaki d o b a k l a n m ı ş veya a p r e ­
lenmiş, blrleştlrilmemlş k ü r k l e r d e n Imstlat.
Kare şeklinde kabaca yontulmuş aflaç
Kabukları soyulmuş veya k a b a c a y o n t u l n u f o l *
tun olmasın kaba aflaçlardan İmalat.
U R U N
Y A R A N C ! KfNŞEll CfAOflF.»C
H€NŞE STAîUSU VERFN
IŞlEMlCt
T A M I M I
NO
U.07
(3)
(?)
(1)
Y
UYCUIANA^AK
VEYA
U7unln»r*s»n« testere İle b l ç U m l Ç veya yonluifnuş, d l M w l e r w I f veya yaprak halinde açılr ı ş I:a(ınlı0ı 6 ım'yl ç e ç e n eQaclar (rende­
l e m i ş , n ı t p a r a l a m ı ş veya tV] fckllnde bofltantı tefVIl e d l l m l f )
6 fm*y{
P e n d c I e m e , fimparalama v e y a
bafllantt teşkil
ralmtıCı
geçmeyen d ü l m l e m i 5
lamal'.k yapraklar ve kontrplak İçin yapraklar
ve U2ixılana«»ına testere ile biçilmiş, dilim­
lenmiş veya yeorak halinde açîlr»ış kalınlığı
~6 mm'yi geçmeyen difler eÇaçlar (rendelenmiş,
limparalanmif veya [Vl seklinde bağlantı teş­
kil edllrsış)
Y 44.09
Herhangi bir kenarır<Ja vey» yüi'jnde sOrekl i
d a r a k şekil verilmiş (larrt>alarrnış, yiv açılm\ş, set açtlaış, şevlenmiş, CV] şeklinde
olıAlanmif, k o m i ç l i , kalıplanmış, yuvarlatılıaış ve benıeri şekillerde) »gaçlar (bir­
letti r i Imoaiş parke tahtaları dahil) (zımpa­
r a l a m ı ş veya CVÎ şeklinde baklanı» teşkil
edilaiş)
2tfft>ar8lam« veya
Y U.09
Köşebentler ve pervazlar
Kornişi
Y 4A.10
İla
rai iplrrnis stlpOrgetik ve diÇcr k a l ı p l a m ı ş
yo<ıga levhalar dahil, köşebentler ve pervaı-
rornişlene veya kalıplaM
Y a.13
lar
Ahşaptan büyük ve küçük »andıklar, kafes san­
d ı k l a r , silindir sandıklar ve benzeri
feVUnde
fkleme, reodelcT*, ıımparalaaıe vey» tVÎ
kaolaş e k l i n d e b a ğ l a n t ı teşkil etme.
T «4.08
Y 44.15
tV)
etme.
[Vî şeklinde bağlantı
teş­
kil etme.
eme veya kalıplama
Ebatlarına göre kesllneıaiş yjog» levhalar­
dan imal at-
xrixi-
l« j l ar
Y 44,1^
A h ş a p variller, fıçılar, kovnlor, gerdrller
v e diger fıçıcı eşyası vr bunların aksam ve
parçalan
Y 44.18
Bina ve inşaat için marangoiluk namjlleri ve
donrama parçaları
Y «.4.18
Köşebentler ve pervazlar
Y 44.21
45.03
Y 48.11
İki esc» yüzO testere İle b I ç l U i ş fakat da­
ha ileri bir işlem görmemiş, yarık açflaıış
tahtalardan imalat.
K u l l a n ı l a n tüm girdilerin örününklndeo fark­
lı bir pozisyonda sınıflandırıldı^ı iaıalat.
Ancak, hücreli ahşap levhalar, pedavralar v e
shakesler kullanılabilir.
Kornişlcme veya
kaliplaw
pialcr
44.09 pozisyonundaki haddeden çeki («iş a^aç
hariç, herhangi t>tr pozisyondaki akaçtan
imalat.
Tabi awntardan eşya
45.01 p o z i s y o m n d a k i «iantardan iaslat.
üzerleri çîziltuiş, kaplanmış, sadece kare biçimi.'>e get iri l»iş ka5»t ve kartor,
rinden imalat.
Kibrit çöpleri; ayakkabı
için a^aç çivi ve
Fasıl 47'nin ka^ıt yapmayı laahsus girdile­
Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdile­
rinden imalat.
48.16
Karbon kaflıdı, kendinden kopya eden kağıt ve
di<}er kopya ve transfer kajıtları (48.09 po­
zisyonundakiler h a r i ç ) , au^lu teksir kağıdı
v e ofset levhalar (kutulara konularak, perak e n d e satılacak hale g e t i r ü ş i ş oistn olma­
sın)
48.17
-Kullanılan girdilerin Onjnünkinden farklı
(Mektup zarfları, aektup kartları, resimsiz
kartpostallar ve haberleşate kartları;buniarın bir pozisyonda s ı n ı f l a n d ı n l d ı Ç ı ,
•Kullanılan
tüm girdilerin k ı y m e t i n i n Orunun
kafjıt veya kartondan kutuları, poşetler ve
fabrika çıkış f i y a t ı n ı n X 50'tin1 « ş a ^ d ı O ı ,
benzeri difier zarflar İçine takısı halinde
iawlat.
yerleştir!lıaiş olanlar
T 48.18
Tuvalet kaflıtları
fasıl 47*nin kaflıt y a p m e y a aıahsos f i r d i l e r i n den lamlar.
OtO«
mtstm
NO
TANIMI
~
(2)
(1)
T
TA&ANCI M£NŞ£Lt GİROkCNC ynOüUüUMUC
mnU STATÜSÜ VCN» (kİUk vcta
K « § ı t t « ı . kartontan. tciOlot vatkadan v e v a
« • ı u l o £ lif taoakatarından ic«jtular, « « ı f a z a ­
lar, tortalar v «
«eoalai kutuları
(3)
- K u l l a n ı l a n g i r d i l e r i n ü r ü n u n k i n d e n farklı
bir o o c i s y o n d a s ı n ı t l a n a ı r ı l c h ^ * •
• K u l l a n ı l a n tun girolilerin kiY«wCinin Orünirı
fstjrıka ç ı k ı ş M y a c ı m n X SO'sini a«Mdıat.
tmalac.
Kullanılan tC» girdilerin k i Y W t i n i n ürünün
fabrika çıicış f i y a t ı n ı n X S O ' s i n i aşmadıfiı,
T 46.20
Ajandalar
T ^.25
ö l ç ü » w v e y a ş e k l i n e g ö r e k e a i U i ş d i § e r k a - Fasıl 47'nin k a « ı t y a p r w y a m a h s u a g i r d i l e r i n flit, k a r t o n , s e l ü l o z v a t k a v e lelQlox U f ta- d e n i a a l a C .
bakalart
ioMlat.
49.09
M a t b u v e y a reıisıll k a r t p o s t a l l a r ; tebrik
k a r t l a r ı , d a v e t i y e l e r v e y a teşekkür kartları
C r e s i « l i , zarfı I v e y a suslaaeli o l s u ı ö l e n ­
sin}
49.10
M a t b u h e r tûrlû taicvia (blok h a l i n d a takvim­
ler d a h i l )
-OevMilı
49.09 veya 49.11 pozisyonunda
m y a n girdilerden i m l a t .
sınıflandırıl-
türde o l a n takvimler v e y a kaflıt v e y a - K u l l a n ı l a n g i r d i l e r i n ü r ü n u n k i n d e n farklı
bir pozisyonda siniflandırıIdı^ı,
-Kullanılan t ü m girdilerin kıymetinin ü r ü r ü n
fabrika ç ı k ı ş f i y a t ı n ı n X S O ' s i n i asawdifli,
imalat.
k a r t o n haricindeki SKsnetler üzerine takılı
biok halindeki t a k v i m l e r
49.09 veya 49.11 pozisyonunda
M y a n girdilerden imalat.
-Oiflerleri
T 50.03
K a r d e e d i l m i ş v e v a taranan? îpek döküntüleri
( Ç e k i l m e y e elverişli o l m a y a n kozalar, iplik
dökirıtüleri v e d i t » s u r e t i y l e e l d e e d i l e n
döküntüler dahil)
sız
lifler
T Fasıl
50
İla 5 5
İ p l i k l e r , «jonofla
ntler
Y Fasıl
50
O o k u v u ş mensucat
55.01
ila
55.07
S e n t e t i k de/ı
İpek d ö k ü n t ü l e r i n i n k a r d e e d i l m e s i v e y a t:a-
Kimyasal g i r d i l e r d e n v e y a t e k s t i l
imalat.
- K a u ç u k iplikleri
-Diğerleri
S t«kttîl
feotcınız.
flirdilerinin
haauruidan
-Karde e d i l m i ş v e y a t a r a n m ı ş v e y a e s i r m e i ç i n
b a ş k a ş e k i l d e i ş l e a g ö r m ü ş h a m i p e k t e n , ipelc
döküntülerinden,
-Karde e d i l m e m i ş , tararmaaiış v e y a e s i r m e i ç i n
b a ş k a ş e k i l d e i ş l e n g ö r m e n i ş d i g e r tabi lif­
lerden,
-Kimyasal g i r d i l e r d e n v e y a t e k s t i l hansiruıdan
veya
-Kağıt y a p m a y a m a h s u s g i r d i l e r d e n ,
imalat"^.
Tek katlı
İla 55
sınıflandınl-
iplikten imalat^.
ile b i r l e ş t i r i l m i ş
- H i n d i s t a n cevizi lifli i p l i k t e n ,
•Tabi l i f l e r d e n ,
•Karde e d i l m e m i ş , t a r a n m a m ı ş v e y a e s i r m e i ç i n
b a ş k a ş e k i l d e i ş l e m g ö r m e m i ş s e n t e t i k v e suni
devaasız liflerden.
•Kimyasal g i r d i l e r v e y a t e k s t i l h a a u r u n d a n .
veya
•Caflıttan.
imalat^
k a r ı ş ı m ı n d a n yapılmış ö r e n l e r l e ilgili özel k o ş u l l a r için 6 n o ' l u g i r i ş n o t u n a
misrm
NO
Orür
<i)
taiimi
TAİAMÇ] mtm^l CİROâm UTGUÜUUJUC
STATÜSÜ VCfffN i^ilit VCTA
t$L£M.£l
<3)
(2)
VtTA
K u l l a n ı l a n baskı yapılMaanş s « n a u e a c ı n kıyıaatintn Orunun fabrika çıkış fiyatının X ^7.S'uıu
aşaadıoı. h a z ı r l ı k v e y a b i t i n a a işlaalarinden
(teaizlcMt, b e y a z l a t s M , a a r s a r i z t a t a t , iti u y g u ­
lama, k a b a r t ı I n a , h a d d a l e a v , ç t k S K y « k « r ş ı « A a v e • e t işloBİ, idrelell f i n i a a j , c i l a l a M . a s p renye etme, t a « i r c t s w v a h a v l a m a şibi Işlc»ler) e n a z ı n d a n ikisi i l a b t r l i k t a y a p ı l a n
baskılOTa işloai.
T Fasıl
56
56.02
V a t k a , k a ç a v e d o k ı n s a m i f sıensucat; özel İp­
likler; sicfsiler, k o r d o n , ip, halat v e tam­
lardan «Mul ^ y a . 5 6 . 0 2 , 56.04 , 56.05 w
5 6 . 0 6 pozisyonları h a r i ç o l u p , b u n l a r a iliş­
k i n kurallar a ş a ğ ı d a b e l i r t i l a t ş t î r .
- H i n d i s t a n cevizi lifli i p l i k t e n ,
•Tabi l i f l e r d e n .
- K i v ^ s a i g i r d i l e r v e y a tekstil h a s u r u n d a n ,
veya
-KaOit Yapmaya m a h s u s g i r d i l e r d e n ,
i«»lat\
K e ç e l e r (emdirilmiş, s ı v a n m ı ş , kaplanmış v e y a
lamine edilmiş o l s u n o l m a s ı n )
-(gna işi k e ç e
-Tabi
liflerden,
-Kimyasal g i r d i l e r v e y a tekstil ha«inffidan,
is»lat\
B i M t a birlikte:
•54.02 pozisyonundaki p o l i p r o p t l e n f i l a a e n c lerin,
-55.03 v e y a 5 5 . 0 6 pozisyonundaki p o i i p r o p i l H i
liflerin,
-55.01 pozisyonurtdaki p o l i p r o p i l c n filament
demetlerinin,
9 d e s ı t e k s t e n d a h a a z o l a n tek katlı filament
veya liflerin t ü a durvMİardaki dominaayonları
b m l a r ı n kıyıoeti O r u n u n ftbrikM çıkış fi­
y a t ı n ı n Z 40'ini a ş m a m a k k o ş u l u y l a k u l l a n ı l a ­
bilir.
-Diğerleri
56.04
-Tabi liflerden,
-Kazeinden y a p ı l m ı ş sentetik v e suni d e v a m s ı z
liflerden,
-Kimyasal g i r d i l e r v e y a tekstil h a m u r m i a n ,
imalata
O o k u M y a elverişlf maddelerle kaplanmış kau­
çuk ip v e h a l a t l a r ; d o k u n a y a elverişli iplik
v e 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki şerit
v e benzerleri (kauçuk v e y a plastik e m d i r i l ­
m i ş , kaplarmış, s ı v a n m ı ş ) :
-Ookuaaya elverişli m a d d e l e r l e k a p l a n m ı ş k a u çuk ip v e halat
O o k u a a y a elverişli m a d d e l e r l e kaplanmamış
kauçuk ip v « h a l a t t a n i m a l a t .
-Oigerleri
-Karda e d i l m e m i ş , t a r a m a m ı ş v e y a e f l r m a için
başka ş e k i l d e işlem g ö r m e m i ş d i O a r tabi lif­
lerden.
•Kimyasal g i r d i l e r d e n v e y a tekstil h a a u r v ı d a n
veya
-Ka«İt.yapmaya mahsus girdilerden,
Ismlat^
\ Tekstil g i r d i l e r i n i n k a r ı ş ı m ı n d a n y a o ı l m ı ş u f ü n l e r l a ilgili özel k o ş u l l a r için 6 n o ' l u g i r i ş
Mınız.
Y>kBAMC: NEMSEL.* C!«0"fl£a6 LPTOJUMAftAJC
M6MŞC STATÜSÜ VtREM İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
TOZfSYOM
MO
(t)
56.05
56.06
fasıl 5 7
(7)
C2)
~"
•Taoi lifleraen,
OoicuTvaya elverişli »pİJklercen tnetalire ip­
likler (gıoe ec; iniş oIslti oinssın), ip, ^e- - < d n e eaiL-wfTiis veya ;aranma«tş veya esirme
rit veya toi şeKliroetci .natatle bırlest»rt liçin OJ»s«a ı^ecılce :şlem g o m e w i s sentetik ve
mjş veya . ^ t a U e <aolart«t$
veya 54.05
suni öevannız
iflerr^en.
D o z i s v o n m c u k i çeri? ve benzerleri
•<i(»»vaRat «jiPdi'. erncn veya tekstil ha»wururrUK>
veya
-kûcjı t yapmaya rnansus girdilerden,
imalat .
-Tabi liflercen,
Gipe iplilcler, 54.04 ve 54.05 pozisyor^jndalci
-<ârd« edilnrmış veya tflr8nm«*»ıış veya e^irrwe
şerit ve benzerleri (gipe edil«tş) (56.G5 poiçin başka çetilöe ışıem görmemiş sentetik ve
zisyortcndalci eşya ile gipe edilnış at kılı
suij devHTtsır liflerden,
h a r i ç ) ; tırtıl iplik (Icıtıir, şeni l iplikler
d a h i l ) ; şef>et iplik (chainette);
-Kimyasal girdilerden veya tekstil hamunjrdar.
veya
-ka^ıt.yapmaya nwftsus girdilerden.
imalat
Halılar v e diğer dokunaya elverici i maddeler­
d e n yer kaplamaları
-İğne işi keçeden olanlar
-fobi
tifleroen,
-Kînfyaşal gı rail er veya rekstil haflwnindan.
Bununla birlikte:
-O i Çer keçeden olanlar
-Diğerleri
-54.02 pozisyonundaki polipropiicn tiiamentlerin,
-55.03 veya 55.06 pozisyonundaki polrpropilen
li flerın,
-55.01 px?zisy-(Xjodaki pclîprooilen filament
defnetlennın;
9 desiteksten daha .az olan tek katlı fil»»enc
veya (iflertn rum durv^l ardak i d o m m a s y o n t a n
bunların kjymecı urunun fabrika Ç't^^Ş
yatının X 4 0 ' m ı a^nıanak kcşuluryla kutlanıiaI5I [ ir.
-Karde edilmpmiş veya taranmamış veya e^inıje
için başka şekilde işlem görmemiş tabi lıi'lerden,
-Kıoryaçal girdilerden veya tekstil hasurunian
imalat'.
-Hindistancevizi tifli iplikten,
-Sentetik veya suni *ilament ipliğinden,
•Tabı liflerden,
-Karoe edilmemiş, îarar«r^v^ veya e^irne iç:n
başka şekilde işlem görmemiş sentetik ve suni
devamşır liflerden,
imalat'.
t Tekstil girdilerinin k a n ş ı a m d a n yaptlajtş ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 n o M u
bakınız.
giriş notına
TA8AHCI
GİROİURE UTOA-AHAMK
^tMŞE STATÜSÜ VEREM tŞÇÎLİK VETA
IŞLEHIE»
TA 4
(3)
Fasıl
53
özel dokuTnvfş «r^ensucat; tufte edflmiş dokunaya ci ver işi i ınensucst; dantel a; duvar halıla­
rı: şeritçi ve kaytancı eşyası; işleneler.
58.05 v e 58.10 pozisyonları hariç olup 58.10
pozisyonuna ilişkin kural aşağıda bcl>.rrilmiştir:
-Kauçuk iplik ile birleştiri I-tiş
Tek katlı iplikten inalat .
-Ölçerleri
-Tabı liflerden,
-Karae editmemıs veya tararmaaış veya t^))rr^^
için başKs şekilde işle» gortnereış tabi lif­
lerden,
- < i m y e s 8 l gircitsrden veva tekstil hanvtrtrıdsn
irrvîlat'.
K u l l a n ı l a n tjoskı yaprlmamış m e n s u c a t ı n k ı y m e t i ­
n i n ürünuîi fabrika çıkış fiyatının X 47.5'unu
a$ntfK3i^ı. h c i i r l ı k v e y a b i t i r m e i ş l e m l e r i n a e n
V :f?TıTZiene. l>!Yaziat.T<, w r s e r i r e e t m e , >sj u y g u ­
lama, kabertı ima, h a ö d e l e m e , çekmeyekar<;ı nuıtavemec
iştefn», sureti l i t i r n s a j , c i l a l a m a , e r o r-nye e t m e , tamir etme
h a v l a m a gibi işlem­
ler) e n a z ı n ö a n ikisi ile b i r l i k t e y a p ı l a n
b a G K i l a m a işlemi.
58.10
^«rça, s e n t veva pioi; •' h?:; i rOf'L;i* U.*<y^
.r ^ e r
- < u l l a n ? l a n g i r d i l e r i n UruTurıkinden fariclı
b'r poz:svcfv::a sın« f t andı ruGi51,
•Kui la.Ti i.cır. t u n o: .-a: lerın t i ' / m e t i n m v j r u p ^
faorı^a ç;»:ış t i y a c ı m n X 50'sinı a ş m d o ı g ı ,
»'«i ar.
59.Q1
>^itap veya benzerlerinin ciış !«;cMk.löf 1 r-»Ci
kullanılan Çuraen
vrva nış3*,:alı n&c<jeı,rri<? sıvarri'ş dc^Ljr.'îyn tlverii.ii r>r-trrt;
rvtnenaıs mu^arroeii vfya şc+far cüzler; ;ıaz:r
t'iaıter; şapKacı i ıkt;» kuM anılan t^^rrpn v^rzr-.rx
sertlevt. "-ı iffiiş rrv'^'-.ucât ^_
59.0^
Kc-> ; on Vf:ya Cif^çr ;x!l l öt^î OcTr.^o, po i i ».'S fcr •
1P l iif t en i na t a r.
b"C< .TUKOvemeri 1 ıpiıLten her revı np^-i'. var.ıt2s; iç ve dış iasf.5. ıçın rr<?nsiiC3t.
AÇi-rlık- itibariyle X 90* t a ş m a v a n ö O K L m a y e
elverişli meodeier içerenler
İplikten imolat.
-Oiçerteri
».'imyasai gı rai lerden veya telesti l ha^Lirtrıöan
i.-TA i at.
59.0}:
Plastik emdfrilDiiş, sıvanmış, kaol anmı ş-seva
plastikle lamına ecîiimış nvjnsucnt (59.0;; poiisyorundaki h a n e ;
İplikten imalat.
59.04
L i n o i e u B (kesilerek şcıcil v*îrılır.>ş o l s u n o i p a s ı n ) ; bir stvsfnid vr»'a kaoirtma maocîeiinin
U o k L T w y a elverişli mesnet ü z e r i n e t a m i k i s u ­
r e t i y l e elde edilen yer k a o l a m a ı a n (kesii.crek şekil verilaış olsun o l m a s ı n )
İ d ikten imalat'.
Teıcstd 3Trdı{çr';nın k a n ş ı n ı r c a n y»oM"\\i.
bflk'mz.
On^l-rie
i l ç i H özîi Kosu:tar için 6 n o ' l u giriş nottna
POZÎSYOH
MO
ü
R
ü «.
rA
«
I
H
ı
(1)
59.05
(3)
~
Ookunaya elverişli waodelerden duv*r Icaoiama­
ları:
'Cmorenye -îdilmtş, » ı v a m ı ş , Staolanmış veva
kauçuk, plastik veya di5er maddeler ile Itri­
ne edilmiş
Ipl ikten imalat.
-OiÇerleri
-Tabi
liflerden,
•Hii-<ii5ti?r. ccvırı
-<arQe edtlnv-«uş
lifli
iplikten,
vrya raranmanış veya
e^jn:*
i^in üA^ka şekilde tŞiCia gorrrjerais taOi
lif­
lerde)'»,
-<':Tr,'flÇ8( g i r d i i e r d t Y i
i inj.; 5 C • ,
veya
te)«.stu i-^aa^jrxjyifsn
ıCul lar»!'. an :xsii yauM Imarr.-. ş rT«f?nsucann > ( t > ; T W t ı c.ın u.-u-xjn fabrika ; i k i ş fiyatının % 4 7 . 5 ' L i r x j
a.>r.».-v:i5
, bozirt.!/ veyû bi Cirme i ş i emi eri nclen
V l
I i l tr^rff, i»-YîXio(ma, m»:rser ı ze eı.-ne, ısı uygud.-.v;. KcU.^.-f ir-T. h.idcT*ıerr«, ç?kmcvekarşı (njkave•net
-.^.c-r-t, -'"cxli M O i s a j . cilalama, cır^prenve ei-nc, t::.r:r erme ve havlama gibi işteînler) en a z ı r o . v T ikisi ile birlikte yapı l-an
bcî>;kıla-na işlerai.
59.06
59.02 pozisyorxnoanuer
cat
hariç
kcOV^-xIVJ
.ı.rn-..
-ÖrüliTiLŞ mensucat
lifi ? r a e n ,
•
-"•o.-citf ^ U f T i c n » ! ;
vr:-va t:.-r.nrwvm ş vey& e-î-rr*;
.«, T: cv^şKa '>exıide t s ı e m gorınemış sentetik
Ovnı
•İKİ^Tyc^ai
-AÇırlık i t i b a r T v l e X V^J'cwn <--iTU r.ci.Lfv^vr •
elverişli moodeıer i;eı-ef> senîer-t, rilûfiv.-ıv
ipi ikterindcr» 7vs:v.i diqer nıe^\suC2\
ve
jpv<iiı«>ii Lıftcroen,
q i r d u c r a e n veya t e s s t U
hanvirvjnaön
•'^i.Sai gird: Icrocn irr>«oi.
-Oiçprleri
59.07
T 59.08
1 TekatfI
bakımı.
Emdirilmiş, s ı v a m ı ş verb inpl
i :jıÇc*i
mensucat; t lyatho dekori ar:, s t o v y e fc-^-iarı
veya benzeri işler için î>.v/anmı$ bc/i.f^r "»-ualler'*
Beyaz alevli la
riImış)
girdilerinin
«lar
için gcwienler (e?.tJi-
karışımından
yapılmış
urx#ılerle
i D i; s. ı en
! m^ k d t.
a.:r.i şeıc( indek: ormc .Tttrnsucattan
ilglU
özeı
koşullar
İçİm 6 n o M u
insîlat.
giriş
notitna
U 9 U N
T A M I H
TAtAUCI « K Ş C L İ CfROtLffiE l/TCUlAMRAK
H€MŞe STAfUSÜ VEREN İŞÇİLİK VETA
İŞLEMLER
(3)
(2)
59.09
Ua
59.11
1
Erckjstriycl Vul*anıma uygun dokcmay» «Iverişli maocîcleroen «şya
-59.n poriîvonırttlaki keçeden olanlar hariç
cilalama diskleri veya h a i k a ı a n
İplikten veya .-nemucat döküntülerinden v e y i
65.50 pozisyonundaki paçavralaroan imalat.
-Diğerleri
-Tabi liflerden,
-Hindistancevizi lifli iplikten,
-Karda edilme«iş veya taranmamış veya esirme
için başka şekilde işlem görmemiş tabi lif­
lerden,
-Kiırryesal girdilerden veya tekstil h w m r u n d a n
imalat-*.
Fasıl 6 0
örme e^ya
-Tabi liflerden,
-Karde edilmemiş veya t a r a r r w f s ve*,» e^irı^
için başka jekilde istem gorme^tış sentetik ve
sini devamsız liflerden,
-Kimyasal girdilerden veya tekstil harrururidan
Fasıl 61
Örme giyim eşyası ve aksç'.'jarı
-Şekle göre kesilmiş veya şekli doğrudan el­
d e edilmiş iki veya daha parçalar halindeki
örgü mensucatın birbirleri ile dikilmesi ve­
ya diger şekilde birleştirilmesi suretiyle
elde edilmiş olanlar
İplikten imalat
-Diğerleri .
-Tabi liflerden,
-Karde e d i l w m i s veya taranmamış veya «girme
için tMşka çekilde işlem görmemiş sentetik ve
suni dev.TflTsır liflerden,
-Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat"^.
T Fasıl
62
Örülmemiş giyim eşyası ve aksamı. Y 6 2 . 0 2 ,
T 6 2 . 0 4 , Y 62.06, Y 62.09, Y 62.10, 62.13,
6 2 . U , Y 62.16 ve Y 62.17 pozisyonları hariç
olup, bunlara ilişkin kurallar aşağıda belir­
tilmiştir.
İplikten imalat
Y 62.02,
Kadınlar, kız çocukları ve bebekler için giy­
Y 62.04,
T 62.06,
T 62.09
ve
y 62.17
siler ve giyir« eşyasının diger hazır aksesua­
rı (işlenmiş)
İplikten imalat
VEYA
Kullanılan işlefmrmiş ırmr.sjcatın kıyinc.cLıir
ruf>r« fabrika çıkış fiyatının X 40* ını .Aşmjlmak koşuluyla işlervnemiş mensucattan imalat.
7 n o M u giriş notuna bakınız.
2 , 3 Tekstil girdilerinin karışımından yapılmış ürünlerle ilgili özel koşutlar
bakınız.
için 6 n o M u gîfiş frwstina
U
R U M
YA8AMC1 H€MŞ£Ll CİROİLEHC UYCUtA«A«AK
l«€MŞE STATÜSÜ VCREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEkER
T A S I M I
MO
CD
(2)
(3)
Y '*>2.10,
AlLfiiiinyvjnl .infm Ş polvffiter yaora^t
Y 02.16,
ve
mi> .7>cnsucai:an accşe <iayûnıiılı ie(;r>s:flt
Y
He
kaolân-
62.17
62.13
ve
İplikten imalat^
VEYA
Kullanılan k a p l a m a m ı ş mensucatın kıymetli ürijnün f a o n k a çıkış fıyocının % 40*ını aşm»flvaK koşuluyla kaplanmerttış mensucattan i m l a t .
Mendiller, şallar, fularlar. k a ş k o l U r . peçeler, duvaklar ve benzerleri.
62.t4
-işlenmiş olanlar
Y 62.17
63.01
ila
63.Û4
AQirci Imamış tek katil iplikten iotalaC ' .
VE TA
Kullanılan işlenmemiş «nensucatın kıymeti ürvr&^ fabrika çıkış fiyatının % 4 0 M n ı atnwmak koşuluyla işlenmemiş mensucattan i a a U t .
-Diğerleri
Anırtılmamış tek katlı
Yakalar ve manşetler için orta astarlar (ke­
silip çıkarılmış)
•Kullanılan girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda sınıflandırıIdiQi,
•Kullanılan tun girdilerin kıymetinin ürvinLJrt
fabrika çıkış fiyatının % SO'sini a ş M d ı ^ ı ,
imalat.
Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarsafları v b . ; pcröclcr; difler mefruşat eşya:
'
- K e ç e d e n olanlar., (iokuiwi olmayanlar
iplikten isttlat^**^
-Tabi liflerden, veya
-Kimyasal girdilerden veya tekstil
İmalat .
hamurundan
-Diğerleri:
-İşlenmiş
olanlar
Ağınılmamış
VEYA
tek katlı
iplikten imalat^'^
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymeti üruriLBi fabrika çıkış fiyatının X 4 0 ' m ı aşjnemak koşuluyla işlenmemiş mensucattan iatalat.
-Diğerleri
Agırtılmamış tek katlı
63.05
Ambalaj
•Tabi liflerden,
-Karde edilmemiş veya tararsnamış veya eflirrw
için başka şekilde işlem görmemiş sentetik ve
stjıi devamsız liflerden,
-Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurur«ian
imalat .
Öİ.06
Vagon ve mavi^a örtüleri, tenteler ve dış
storlar; çadırlar; kayıklara deniz veya kara
taşıtlarına mahsus yelkenler ve kamp eşyası:
için torba ve çuvallar
iplikten iaaılat^'^
-Örülmemiş olanlar
-Tabi liflerden, veya
-Kimyasal girdilerden veya tekstil h««urvandan
İmalat'.
-OİOcrleri
Agırtılmamış tek katlı
iplikten
imlat.
7 n o ' l u giriş rx)tw>« b«kınız.
2 Tekstil girdilerinin k a n ş ı a ı n d a n yapılaış ürımlerte ilgili özel koşullar için 6 n o M u giriş n o t v ^
bakınız.
2 , 4 örülRUş mensucat parçalarının (kesiloıiş veya örülerek doğrudan şekil verilmiş) b i r l e ş t l r U n a a i veya
dikilmesi suretiyle elde edilen elastik veya kauçuklu olmayan orülıauş veya dokırrouş eşya için 7 n o M ü
giriş notıjrıa bakınız.
U R U N
T A N
TABANCI HEH%tl\ G l B O l L E R E U Y G U L A N A R A K
WENSe S T A T Ü S Ü V E R E N İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
(3)
(2)
T 63.07
63.03
O i g ç r hartr e ş y a ( e l b i s e patronları d a h i l )
K i l i m l e r , h a l ı l a r , İşlemeli m a s a örtüleri ve
p e ç e t e l e r i n y a p ı m ı n d a k u l l a n ı l a n mensucat v e
i p l i k t e n ffltjteşekkil takımlar (aksesuarları
ile b i r l i k t e a l s t n o l m a s ı n ) ve benıeri d o k u m a v a e l v e r i ş l i e ş y a ( p e r a k e n d e olarak satılacaK h a l e g e t i r i i m i ş )
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
îaorıka çıkış f i y a t ı n ı n 2 50'sıni asmwJi^i
imalat.
Takımı o l u ş t u r a n e ş y a l a r d a n h e r b i r i
takım
içerisinde o l m a m a s ı h a l i n d e k e n d i l e r i n e ayrı
ayrı u y g u l a n a c a k k u r a l ı n gereklerini k a r ş ı l a m a l ı d ı r . A n c a k , ü l k e menşeli o l m a y a n eşy«ıların toolam k ı y m e t i ü r ü n ü n fabrika çıkış fiya­
tının X 15'ini a ş m a m a k k o ş u l u y l a set içinde
yeralabilir.
•64.01
İla
64.05
Ayakkabılar
64.06 p o z i s y o n u n d a k i iç t a b a n l a r a v e y a d i ğ e r
taban e l e m a n l a r ı n a t a k ı l m ı ş ayakkabı yüzler
h a r i ç , herhangi bir pozisyondaki g i r d i l e r d e n
imalat.
65.03
6 5 . 0 1 pozisyo.Tunda y e r a l a n şapka taslakları
v e d i s k l e r i n d e n y a p ı l m ı ş k e ç e şapkalar ve
d i ğ e r k e ç e b a ş l ı k l a r ( a s t a r l a n m ı ş veya dona­
tılmış otsun olmasın)
ipiikten v e y a d o k u m a y a elverişli
imalata
65.05
D a n t e l , k e ç e v e y a d i § e r d o k t m a y a elverişli
m a d d e l e r d e n y a p ı l m ı ş v e y a örülmüş şapkalar
v e d i ğ e r b a ş l ı k l a r ( p a r ç a halinde fakat şe­
rit h a l i n d e o l a n l a r h a r i ç ) (astarlanmış veya
d o n a t ı l m ı ş o l s u n o l m a s ı n ) ; her türlü m?»ddeden
s a ç fileleri ( a s t a r l a n m ı ş v e y a d o n a t ı l m ı ş
olsun olmasın).
İplik v e y a tekstil
66.01
Ş e m s i y e l e r v e g ü n e ş şemsiyeler» (ba«;tonlu
ş e m s i y e l e r , b a h ç e şemsiyeleri ve b e n z e n
şemsiyeler d a h i l ) .
K u l l a n ı l a n t t n g i r d i l e r i n k ı y m e t i n i n ürıimjn
fabrika çıkış f i y a t ı n ı n X 50'sini aşmadığı
imalat.
Y 68.03
K a y a ğ a n t a ş ı n d a n v e y a a g l o m e r e kayağan taşın­
dan eşya.
İşlenmiş k a y a ğ a n t a ş ı n d a n i m a l a t .
Y
A m y a n t e ş y a ; a m y a n t esaslı karışımlardan v e y a
Herhangi b i r p o z i s y o n u n g i r d i l e r i n d e n imalat,
68.12
liflerden
l i f l e r i n d e n imalata
» n y a n t ve magnazyvın karbonat esaslı karışım­
lardan eşya.
Y 68.14
K a ğ ı t , k a r t o n v e y a d i Ç e r m a d d e l e r d e n bir mes­
n e t ü z e r i n d e a g l o m e r e e d i l m i ş v e y a t e r k i p yo­
l u y l a e l d e e d i l m i ş m i k a d a dahil olmak ürere
mikadan eşya.
i ş l e m i ş m i k a d a n imalat ( a g l o m e r e e d i l m i ş
veya t e r k i p y o l u y l a e l d e e d i l e n l e r d a h i l ) .
70.06
7 0 . 0 3 , 70.04 v e y a 70.05 Pozisyonlarındaki
c a m l a r ı n k a v i s l e n d i r i i m i ş , kenarları işlen­
m i ş , h a k k e d i l m i ş , d e l i r m i ş , emaye yanılmış
v e y a b a ş k a ş e k i l d e işlenmiş fakat diğer m a d ­
d e l e r l e ç e r ç e v e l e n m e m i ş v e d o n a t ı l m a m ı ş olan­
lar.
70.01 pozisyo«%nLn g i r d i l e r i n d e n i m a l a t .
70.07
E m n i y e t c a m l a r ı fsertleştiriimiş (temperlen• i ş ) v e y a l a m ı n e e d i l m i ş camlardan]
70.01 p o z i s y o n t n u n g i r d i l e r i n d e n i m a l a t .
70.08
Ç o k katlı yal 11 ım c a m l a n
70.01 p o z i s y o n u n u n g i r d i l e r i n d e n imalat.
70.09
C a m a y n a l a r (çerçeveli ol^tin olmasın) (dikiz
70.01 p o z i s y o r t n u n g i r d i l e r i n d e n i m a l a t ,
aynaları
dahil)
I 7 n o M ü t""'? notuna nakınız.
POZ(STOW
NO
O t
U N
(1)
70.10
70.13
.YAtANCI MPîl$€tl C l W l L C M UYGÜCMIA«JUC
MENŞE STATÜSÜ VE«EN İ5ÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
T A M I M
(2)
(3)
Cam d*n«c«n«, kavanoi, f(ş#, kOçük şf|e, ça­
nak, tüo. seruv arrcuUeri ve difler kcpitr
(eşyanın nakli ve art>alajtnda kullanılmaya
elverişli c i n s t e ) ; camdan koserve kavanozla­
r ı ; camdan tıpa, kapak ve benzerleri.
Kullanılar, girdilerin Orunühklnden farklı Wir
pozisyonda sınıflandırıIdıfı imalat,
VEYA
Kesilmemiş cem eşyanın kıymeti ürünün fab­
rika çıkış fiyatının X SO'sini akmamak keşuluyla cam eşyanın kesilmesi.
Sofra, «Jtfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyina­
tı ve benzeri işler için ca*n eşya (70.10 ve
70.18 pozisyonundakiler hariç)
Kullanılan girdilerin ürünunkinden farklı bir
poziiyonda sınıflandırıIdıflı imalat
VEYA
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fab­
rika çıkış f i y a t ı n m X SO'sini aşmamak koşu­
luyla cam eşyanın kesilmesi
VEYA
Kıyn«eti u r i W n fabrika çıkış kıymetinin X 5 0 '
sini aşmamak koşuluyla elde üflenmiş cam eşya
nın elde dekore edi Imesi (serigrafi baskısı h a - ,
riç).
Y 70.19
Cam liflerinden (iplik hariç) eşya
- loyanmamış parçacıklardan, yarı bükülmüş
ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş
ipliklerden,
veya
- Cam yününden
imalat.
V 71.02
V 71.03
ve
V 71.04
İşlenmiş yarı kıymetli veya kıymetli taşlar
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde
edilenler)
işlenmemiş kıyrtıetli veya yari kıymetli
lardan imalat.
71.06.
71.oa
Kıymetli metaller:
- İşlenmemiş olanlar
71.10
taş­
71.06, 71.08 veya 71.10 pozisyonlarında sı­
nıflandırılmamış girdilerden imalat
VEYA
71.06 , 71.08 veya 71.10 pozisyor«,r»daki kıy­
metli metallerin elektrolitik, termal veya
kimyasal yolla ayrıştırılması
VEYA
71.06, 71.08 veya 71.10 pozisyonundaki kıy­
metli metallerin birbirleriyle veya adi me­
tallerle alaşımı.
- Yarı işlenmiş veya pudra halinde (tunu)
Y 71.07
Y 71.09
ve
Y 71.11
İşi
liş kıymetli metallerden ilnalat.
Yarı işlenmiş kıymetli metallerle kaplanmış
metaller
-İşlenmemiş kıymetli mecallerle kep!-r^tş me­
tallerden imalat.
71.16
Tabi İnci veya kültür İncilerinden, kıymetli
ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabi,
sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
Kullanılan girdilerin ttrt gi rdi l er in kıymeti
ürünün fat>rika Çikış fiyatının X 30'unu
aşmadıfiı imalat.
71.17
Taklit mücev^ıerci eşyası
Kullanılan girdilerin ürünunkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıIdıfı
VEYA
Kullanılan girdilerin kıymeti
ürünün fabrika çıkış fiyatının X SO'sini aşmamak kaşuluyle kıymetli metallerle k a p h »nmemış adi metal parçalarından
imalat.
policy OH
URUN
YABANCI MfNŞElf GİROİLtRE UYCUIAMAPAIC
MEN5E SÎAÎÜSÜ VERfN IŞÇİtİK VEYA
İŞLEMLER
T A N I M I
wo
(3)
(I)
(2)
72.07
O w . l r veya alaştmsiî çelikten y a n
72.08
İla
72.16
Vaat» ha<«e ürünleri, d ^ l r veya
ç e l i k t e n p r o f i l l e r , ÇL*xjVlar
72.17
Oemlr veya elaşımaıı çelikten
mamuller
alaşımın
teller
7 2 . 0 1 , 7 2 . 0 2 , 7 2 . 0 3 , 72.04 veya 72.05
yonlarındakl g i r d i l e r d e n İmalat.
72.06 p o H a y o n u n d a k l
çelerden İmalat.
72.07 poılsyonurrlakl
poıl»-
İlk ş e k l l l e r d r n veya kül­
yarı marr^l g i r d i l e r d e n
İma­
lat.
Y 72.18,
72.19
Us
72.22
72.23
Paslanmar çelikten yar» mornül Ürünler, yassi
m a d d e ü r ü n l e r i , p r o f i l l e r , çvibuklar
P a a l o n m a ı çelikten
teller
72.18 pot U y o n u n d a k I
külçelerden İmalat.
72.18 p c T İ s y o n u n d a k l
İlk ş e k l i l e r d e n
yarı m a m u l
veya
girdilerden
İmalat.
O l Ç e r alaşımlı çelIkten dütensIı kangallar
h a l i n d e ç u b u k l a r , yalaı hadde Ü r ü n l e r i , yarı
mamul ü r O ı l e r
72.24 poilsyonurx^akl d l Ş e r
veya külçelerden
İmalat.
72.28
OlCe»" alaşımlı çelikte çubuk ve profiller;
alaşımla veya aleşımsıı çelikten aondaj İşle­
rinde kullanılan İçi boş ^ub»»klar
72.06, 72.18 v e y a 72.24 p o ı I s y n o l a r ı n d a V I İlk
şekillerden veya külçelerden İmalat.
72.29
O l O e r alaşımlı
Y 72.24,
72.25
İta
İlk ş e k i l l e r d e n
72.27
Y 73.01
çelikten
teller
72.24 p o ı U y o n u n d a k i
İmalat.
yarı mnfT^il g i r d i l e r d e n
72.06 poılsyonuodakl
girdilerden
İmalat.
girdilerden
imalat.
ralplanşlar
73.02
D e m i r v e y a çelikten demiryolu ve trmvay hattı
m a l t e m e a l ; r a y l a r , lontrraylar, makas dille­
r i , m a k a t g ö b e k l e r i , kruvaıman ve m a k a s l a r ,
gergi ç u b u k l a r ı , dişil raylar, traversler,
c e b i r e l e r , yastık v e köşelikler, seletler,
s ı k ı ş t ı r m a levtiaları ve kramponlar, rayların
d ö ş e n m e s i , eklenmesi veya ıabl11fş11rIImetI
İçin bağlantı levha v e çubukları İle öfel
olarak İmal e d i l m i ş , dlQ^r parçalar
72.06 p o t l t y o n u n d a k l
71.04
73.05
ve
n.06
r e M k v e y a d e m i r d e n (dökme demir h a r i ç ) borular v « İçi boş profiller
72.06, 7 2 . 0 7 , 72.18 veya 72.24 p o ı I t y o n l a r in­
deki g i r d i l e r d e n İmalat.
M u h t e l i f p a r ç a l a r d a n oluşan paslenmai çelik­
ten ( I S O N o . X 5 C r N l M o 1712)boru bafllantı par­
çaları
Kıymeti ü r ü n ü n fabrika çıkış fiyatının X 3 5 '
İni geçmemek koşuluyla d ö v ü l m ü ş t a s l a k l a r d a n
tornalamak, d e l m e k , d i ş a ç m a k , ç a p a k l a r ı n d a n
temizlemek, ktre püskürtmek s u r e t i y l e İmalat.
P e m l r veya çelikten İnşaat (94.06 pozisyonun­
daki prefabrik yapılar h a r i ç ) ve İnşaat aksa­
mı ( k ö p r ü l e r , k ö p r ü © k s a m ı , bent k a p a k l a r ı ,
k u l e l e r , p l l o n l a r , ayaklar, s ü t u n l a r , İnşaat
İ s k e l e l e r i , ç a t ı l a r , kapılar, pencereler v e
b u n l a r ı n çerçeveleri ve kapı e ş i k l e r i , kep e n k l e r , k o r k u l u k l a r , parmaklıklar g i b i ) ; İn­
ş a a t t a kullanılmak
(Jîere h a r ı r l a n m ı ş , demir
v e y a ç e l i k t e n s a c l a r , çübuklnr, profiller b o ­
rular y e b e n z e r l e r i .
Kullanılan tika g i r d i l e r i n ü r ü n ü n k i n d e n farki
bir pozisyonda sınıflandırıIdıflı İmalat. An­
cak 73.01 pozlsyorxjndekl kaynaklı p r o f i l l e r
köşebentler k u l l a n ı l m a y a b i l i r .
T 73.07
73.08
YABAMCÎ MCNŞFLf CfROİLERE UYCULAMARAIÇ
MC-MŞE STAlUSU VEREM l $ Ç k İ K VEYA
İŞLEMLER
MO
-A(1)
(2)
(3)
V 73.15
P*.tlnı»î
Y 73.22
Elektrikli oimnyan merkezi
radyöterler.
Y fasıl
74
B«kır ve bakırdnn eşya. 74.01 İla 74.05
porlsyonları hariç elup, Y 74.03 pozisyonuna
İlişkin kural aşağıda belirtilmiştir.
- kullonilnn Un girdilerin lirunlnk ln.:jrn fark­
lı bir pozisyonda s m ı f l nnd t r 11 dı §1 , ve
- Kullenilnn tem girdilerin kıymeti
ürünün
fnbrlka çıkış fiyatının X 50'sinl aşmayan,
imalat.
Y 74.03
İşlenmemiş bakır
Rnflne edilmiş, Işlenmrmiş bnkırdnn veya hurdn ve dökuruülerdcn Imnlat.
' Y fasıl
75
zincirleri
73.15 p o z I s y o n t m u n kwllanslfln t O n g i r d i l e r i n i n
ktymetinin ü r ü n ü n fnbrlka ç ı k ı ş flyıttıntn X
50'«lni asmndiQi I m n l a t .
t•ıtmaya
mohsus
alaşımları
MiVel v e n i k e l d e n e ş y a (75.01
zisyonları h a r i ç ) .
ila 75.03 p o ­
73.22 FXJzlsyoTRjnn k u l l a n ı l a n t ü m g i r d i l e r i n i n
k ı y m e t i n i n ürürxjn f n b r l k a ç ı k ı ş f i y a t ı n ı n
X 5'İni a ş m a d ı ğ ı i m a l a t .
- Ifullnnilan ttim girdilerin ürünajnk I ndcn fark­
lı bir pozisyonda «ınıflnnd»rıIdı9ı„ ve
- kullanılnn tun girdilerin kıymeti
ururxjn
fnbrlka çıkış fiyatının X 50'slni 8«;mnyan,
Imnlato
Y rasıl
76
76.01
Al(»nlny\jm ve al<>ılnyundan eşya. 76.01, 76.02
ve 76.16 pozisyonları hariç olup, 76.01 ve
Y 76.16 pozisyonlarına ilişkin kural aşağıda
belirtilmiştir.
- kullanılan tın girdilerin
lı bir p o t U y o n d a n ı n ı f l
- kullanılan tıjm girdilerin
fabrika çıkış fiyatının X
Imolat.
İşlenmemiş
Termal veya elektrolitik lşlr«mtprle, alaşımsız veya hurda ve döküntü «t tini y\jTdan İmalat.
alunlnyum.
urıim/nk i nden fark­
a n d ı r 11 d ı Q ı , ve
kiyrw^tinln u r u n u n
50'$lnl a^;m«yan,
Y 76.16
Aliriinytjn tellerden örgüler, k a f c s U k l e r ve
takviye edilmiş mensucat ve b<?nzerl alıjminyun
telden eşya (sonsuz bandlar d n h i l ) hariç alüminyufl eşya ve alüminyvrı dcpluvayye.
- Kullanılan turn girdilerin ürürn/nk İnden fark­
lı bir pozisyonda sınıflandırıIdıÇı, İmala­
tında sonsuz bnntler d n h i l , allminytm tel
benzeri eşya, takviye edilmiş m e n s u c a t ,
telden m e n s u c a t , ggz m e n s u c a t , örgü, k a f e s ­
tik ve parmaklıklar veya a l u n i n y L n depluv«yye kullanılabildiği, ve
- Kullonilan tütı girdilerin kıymeti
ürünün
fabrika çıkış fiyatının X SO'sInİ aşmayan
İmalat.
Y fasıl
78
K u r ş u n ve kurşundan eşya. 78.01 ve 78.02
pozisyonları hariç olup, 78.01 pozisyonuna Ilişkln kural aşağıda belirtilmiştir.
- Kullanılan tüm girdilerin ürünOnk Indlen fark­
lı bir pozisyonda sınıflandırıldı§ı, ve
- Kullanılan tüm girdilerin kıymeti
ürünün
fabrika çıkış fiyatının X SO'sinl a ş m a y a n .
İmalat.
78.01
İşlenmemiş
Raflna
kurşun
kurşun
OlQerlerl
Y Fasıl
79
Ç i n k o v e çinkodan e ş y a . 79.01 v e 79.02 pozitlart h a r i p o l u p , 79.01 pozisyonuna İlişkin
kural aşağıda b e l i r t i l m i ş t i r .
İşlenmiş veya külçe kurşundan
İmalat.
- Kullanılan girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda sınıflandırıIdıflı İmalat.
A n c a k , 78.02 pozisyonundaki hurda ve d ö k ü n ­
tüler kullanılmayabilir.
- Kullanılan tüm girdilerin Ürününkinden fark­
lı bir pozisyonda » m ı f landırı IdiQi, ve
- Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ü r ü n ü n
fabrika çıkış fiyatının X 50'sinl a ş m a y a n ,
imalat.
POZ I sTOM
NO
U t U N
T A N I M I
(2)
<1)
YAIAHCI MENŞELİ CİROİLERE U Y G U L A M A M A K
MENŞE STATÜSÜ VEREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
(3)
Kullanılan girdiler İn üriintir»k Irxien f a r U ı
bir pozisyonda aınıftandırıIdiQi imnlat.
Ancak, 79.02 pozIiyonundakI h u r d a v e dokiintüter kullanılmayabilir.
rf.01
\%\
Faml
to
K a U y v« k a U y d n n e ş y a . 8 0 . 0 1 , 80.02 ve 80.07
pettaytjolari hariç o l u p , 80.01 pozisyonuna iU ş k l n kural aşağıda belirtilmiştir.
•Kullanılan tüm girdilerin ü r ü n u n k i n d e n fark­
lı bir pozisyonda sınıflandırıIdıflı, v e
-Kullanılan tüm girdilerin kıymeti
ürıirx)n
fabrika çıkış fiyatının X 50'sinî a ş m a y a n ,
imalat.
80.01
İşlenmemiş kalay.
Kullanılan girdilerin unn-wnik inden farklı
bir pozisyonda $ ını f l arvlı r ı Idı O ı imalat.
Ar>cak, 80.02 pozisyonundaki h u r d a v e dökün­
tüler kullanılmayabilir.
İşlenmemiş diflcr adi m e t a l l e r ; bunlardan mnnol eşya.
ürünürıkiyle
aynı pozisyonda
girdilerin kıymetinin ü r ü n ü n
flyatının X 50'slni esmndiQi
«2.06
82.02 <la 82.05 pozisyonlarındaki aletlerin
iki veya daha fazlasından meydana gelen alet­
ler (peraitertde satış İçin hazırlanmış takım
halinde)
82.02 İla 82.05 p o z i s y o n l a r ı n d a n farklı bir
pozlsyortda t» ini f l andı r 11 n n g i r d i l e r d e n ima­
lat. Ancak, 82.02 İla 82.05 pozisyonlarındaki
aletler Urunun fabrika çıkış fiyatının X 15'
İni aşmamak koşuluyla takım içine katılmış
olabilir.
82.07
El aletlerinin (mekanik « U u n o i m n s ı n ) veya
mnkJralı aletlerin deQis^'bilen aletleri (ba­
sınçla çabuklaştırma, ıstampa lama, z urbayla
detme, set v e yiv a ç m a , raybainma, frezeleme,
tornala*»», vidalama g i b i ) (metallerin çekil­
mesine veya ekatürzyonla işlem görmeline mah­
sus meddeler ile kaya d e l m e y e veya sondaj
yapmaya mahsus aletler d r h i l )
-Kullanılan tın girdilerin lirünunk i n d e n farklı
bir pozisyonda • ını f larviı r 1 1 d ı g ı , ve
-Kullanılan tüm g i r d i l e r i n k ı y m e t i n i n ü r t m u n
fabrika çıkış fiyatının X 40'ını a ş m a d ı O ı ,
imalat.
82.08
Mekanik makina ve cihazlara m a h s u s bıçaklar
ve kesici aflızlar.
-Kullanılan tün girdilerin ürürninkinden fark­
lı bir pozisyonda sını f larxJiri I d ı g ı , v e
-Kullanılan tum girdilerin k ı y m e t i n i n ü r ü n ü n
fabrika çıkış fiyatının X 40'ını
aşmayan,
imalat.
Y 82.11
02.08 pozisyonundakiler hariç ağızları tır­
tıklı olstr> olmasın kesici ağızlı bıçaklar
(kapanan budama çakıları ve ağızları d a h i l )
Kullanılan tın girdi ter in ü r ü n u n k i n d e n farklı
bir pozisyonda sınıftandırıIdıflı İmalat. A n ­
cak, adi metalden bıçak sapları y e bı^fk aOızları kul lanılebilTi .
82.U
Dlfler bıçakçı eşyası (saç kesmeye v e hayvan
kırkmaya m a h s u s n w k l n a l a r , kasnp veya mutfak
satırları, et b a l t a l a r ı , et kıyma bıçakları
ve kafıt bıçakları g i b i ) ; manikür veya pedi­
kür tıkımlari ve aletleri (tır ak törpüleri
dah il)
Kullanılan tün girdilerin Ü r ü n u n k i n d e n farklı
bir pozisyonda sınıftandır ttdıgı i m a l a t . A n ­
cak, adi metalden saplar k u l l a n ı l a b i l i r .
82.15
Krştklar, çatallar, k e p ç e l e r , delikli kepçe­
ler, spatulalar, balık b ı ç a k l a r ı , yag bıçak­
ları, şeker maşaları v e benzer
mutfak ve
sofra e ş y a s ı .
Kullanılan tüm girdilerin ü r ü n u n k i n d e n farktı
bir pozisyonda sınıflandırıIdiQi İmalat. A n ­
cak, adi metalden
saplar k u l l a n ı l a b i l i r .
Adi metallerden heykelcikler v e difler süs
eşyısı.
Kullanılan tün girdilerin ü r ü n u n k i n d e n fark­
lı bir pozisyonda sınıflandırıIdıflı İmalat.
Ancak, 83.06 p o z l ı y o m a m n difler girdi lerl ürünün fabrika çıkış fiyatının
X 30'unu
aşmamak koşuluyla k u l l a n ı l a b i l i r . .
r
T Taşıl
81
T 83.04
if (ink*.
sınıflandırılmış
fabrika çıkış
imalat.
U « U N
T A N t H I
MO
(3)
(2)
(1)
T Fflsil
8A
YAflANCI HfMŞELl GtROİlE»E UVCUIAWAHAK
HENŞE STATÜSÜ V^REM İSÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
Mükleer reftlttörler\ m A k i n n l â r v * mçkunik cJhnilnr v« otetler;-bunların «k^nm ve perçnlnr ı ; S 4 . 0 2 . 8 4 . 0 3 , 7 8 4 . 0 4 , 84.06 U a 84.09.
8 4 . 1 1 , 8 4 . 1 2 , Y 84.13. Y 8 4 . 1 4 , 0 4 . 1 5 , 6 4 . 1 8 ,
Y 8 4 . 1 9 , 8 4 . 2 0 , 8 4 . 2 3 , 84.25 ila 8 4 . 3 0 ,
Y 8 4 . 3 1 , 8 4 . 3 9 , 8 4 . 4 1 , 84.44 M a 8 4 . 4 7 .
Y . 8 4 . 4 8 , 8 4 . 5 2 , 84,56 ila 84.66, 84.69 ila
8.4,72, 8 4 . 8 0 . 84.82. 84.84 ve 84.85 pozisyon­
larında veya pozisyon kısımlarında yer alan­
lar hariç olup banlara ilişkin kurallar aşa­
ğıda belirtilmiştir.
veya
-Kutlanılan flrdlterln kıymetinin ürünün fabrika çıkış flyatının X 40* m ı aşm n d i Q i , ve
-Yukarıdaki limit lçerlsinde, ürünunki
ile aynı pozisyonda
sınıftandırıImış girdllerin kıymetinin
urunun fabrika çıkış
f iyatının yalnız X
5'İne kadar kul lanıl-
(4)
Kullanılan tüm f l r d l terin kıymrti
ürü­
n»Jn fabrika çıkı« fi­
yatının X 3 0 * u n u aşm«s-ı
yan imalat.
d.91,
imalat.
84.02
84.03
ve
Y 04.04
-ifullanılan girdilerin kıymetinin urunün fabrika çıkış fiyatının X 40'ını aşmndıgı, ve
-Yukarıdaki limit 1çerisinde, urununki
ile aynı pozisyonda
sınıflandırılmış gir­
dilerin kıymetinin
urunun fabrika çıkış
f iyatının yalnız X
5' ine kadar kul lanıl
diqi.
imalat.
Kullanılan temi g i r d i ­
lerin kıymeti
ürü­
rnjn fabrika çıkış fi­
yatının X 25'lnl aşm«ynn imalat.
^'..02 poz i syontjodnk i l c r
r v r k r r i ı s ı t<nfl Vıs- Kuilanılnn girdile­
rin 84.08 veya 84.04
zanları için ynröincı dcfinnıminr hariç merkepoz isyonlnrındnn baş­
zi ısıtma kazanları.
ka bir pozisyonda si­
ni f l andı r ı Idı §ı ima­
lat. Ancak, birlikte
nl ifxiigindn 84.03 ve­
ya 84.04 pozisyonla­
rında sınıflandırılan
girdilerin kıymet i ürunun fabrika çıkış
f iyatının X 5'ini
aşmamak koşuUr/la kullanılebi lir.
«Cullnmlnn ttrri girdi­
lerin kıymeti ürüntm
fnbr i ka çıkış fİyatının X 40'ını aşmayan
imal at.
8'ihar k a z n n İ H r ı ( a y n ı rarrnodn ılçnk bnsınçlı
5 u buharı da üretebilen n^rkezi ısıtma irin
ılıcak su kazanları h a r i ç ) ; kızgın su kazonla-
84.06
Buhar
tlrbün'eri
84.07
K ı v ı l c ı m ile ateşle<nell içten yanmalı dogru-<
sal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı
motor)
iCull an ilan tem girdi­
lerin kıymeti
Ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
Kullanılan tin g i r d i ­
lerin kıymet I g ü r ü ­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
1 84.01 p o z i s y o n u n d a yeralan nükleer yakıt elemanlardı için 3. sütunda yeralan kural 31 Aralık 19<;>3 tarihine
kadar u y g u l a r w o z . Ancak, 84.01 p o z H y o n u kapsamındaki girdjlerin kıymeti ürünün fabrika'çıkış fiyatının
X 3'ini aşmamak koşuluyla kullanılabilir.
rozlSYOM
UKUN
YAflANCI MCMŞELİ GİfiOİLERE U Y G U L A N A R A K
MENŞE STAfUSU V E R E N İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
TANİMİ
NO •
<1)
(3)
(2)
veya
84.08
S < k » ş t ı r B « y l n at«şle«nell İçten yftfwwii p i s ­
tonlu « R o t o r l a r (dizel veya yarı d i z e l )
Kullanılan tiffn girdi­
lerin kiywetl
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40*ını aşnuıyan İmalat.
84.09
SaHece veya esa« İtibariyle 8 4 . 0 7 veya 8 4 . 0 8
pozisyonlarındaki motorların aksam ve parça­
ları.
K u l l a n ı l a n ti>n g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürüfHin f a b r i k a ç ı k ı ş
fi­
y a t ı n ı n X 4 0 ' m ı aşma­
yan İmalat.
64.11
îurbojetler,
t irbcnleri
-Kullanılan girdile­
rin
kıymeti
ürü­
nün f a b r i k a ç ı k ı ş
fi­
y a t ı n ı n X 40'ını a ş ­
madığı , ve
• Y u k a r ı d a k i l i m i t Içer i s inde, ürününki
i l e aynı p o z i s y o n d a
sınıflandırılmış
gir­
di l e r i n kıymet i n i n
ürünün f a b r i k a ç ı k ı ş
fiyatının yalnız X
5 ' i n e kadar kul l a n ı l dıçı.
imal a t .
84.12
Diğer
turbopropellerler
ınotorlar
ve kuvvet
haail
ve d l § e r
eden
(pozitif
gaz
mokinnlar
Y 54.15
Oişer doner
pompalar.
deplasmanlı
hareketli)
Y 84.14
Endüstriyel
fanlar, vantilatör ve benzerleri
(4)
Kullanılan tun g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürü­
nün f a b r i k a ç ı k ı ş
fi­
y a t ı n ı n X 2 5 ' i n l aşma­
y a n i auı l a t .
Kul l a n ı l n o t ı n g l r d i lerin
kıymeti
urünufi f a b r i k a ç ı k ı ş
fi­
y a t ı n ı n X 4 0 ' ı n ı aşma­
yan i m a l a t .
-<ullanı lan g i r d i l e ­
r l n kıymetinin ürünvm f a b r i k a ç ı k ı ş f i - '
yat m m X 40' ını a ş ­
madı g ı , v e
•Yukarıdaki l i m i t
iç e r i s i n d e , ürununki
i l e aynı poz i s y o n d a
s ı n ı f l a n d ı n Imış g i r ­
di l e r i n k ı y m e t i n i n
urunun f a b r i k a ç ı k ı ş
f lyat m m yalnı z X
5 ' i n e kadar k u l l a n ı l ­
dığı,
imalat.
Kul l a n ı l a n t u n g i r d i ­
l e r i n klymet i
ürü­
nün f a b r i k a ç ı k ı ş
fi­
y a t ı n ı n X 2 5 ' İ n i aşma­
yan imalat.
-Kullanılan girdllerin kıymetinin Ürünün fabrika çıkış flyatının X 40'ını aş-
K u l l a n ı l a n tüm g i r d i ­
l-erln kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 25'İni aşına­
y a n İmalat.
madı ğ ı , v e
- Y u k a r ı d a k i l i m i t Iç e r i s i n d e , ürününki
i l e aynı p o z i s y o n d a
sınıflandırıImış gir­
di l e r l n kıymet İnin
ürünün f a b r i k a ç ı k ı ş
•fiyatının yalnız X
5 ' l n e kadar k u l l a n ı l dtflı,
' İmalat.
U R U N
T A M İ M İ
(2)
KEMŞE SÎAlOSU VfREH
İŞIFHLFR
(3)
İŞÇİLİK
VFYA
vcy
8 ü . 15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile
n e m ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı
Dlfınlar) ( n e m i n ayrı olaralc ayarlannmndıgı
cihatlar d n h l l )
K u l l a n ı l a n tüm g i r d i ­
lerin
kıymrti
ürünÜT> f n b r l k a ç ı k ı ş f I y a t ı n ı n X 6 0 ' ı n ı aşmnynn İmalat.
84.18
fluzdolapları,
d o n d u r u c u l a r v e d i ^ e r soqutiicu
ve d o n d u r u c u cihazlar (elektirikll o l s u n ol­
m a s ı n ) ; ısı p o m p a l a r ı (84.15 p o z i s y o n u n d n k i
klima cihazları hariç)
Kul l nnı l nn t o n .ı; f r d i -Kul lanılnn girdi te­
{/•fin
k 1 ymr r I
rin kıymetinin iirü-.
nün fnbriko çıkış fI - IV n f nbr i k fi ç ı V
y n t 1 n I n X" ? S ' i1 r
ı
yntinin X 40'ını aşnv-ı
ynn innint.
m n d ı g ı , ve
•TuknrıdnkI limit Içer İsinde, tJrürıünV I
İle nynı p o ı U y o n d n
sını f ( nnth r ı lm»ş gı rdllrrln kıymetinin
urunun fnbrikn çıkış
f i ynt I n ı n ynlnır X
5 ' i no k minr kul l n m l dıgı. ve
-Kullnnılnn ulke r r v n şçl i olronynn girdile­
rin kıymet inin ülke
rv^n^fl I gi r dl I er in
kıyTTv»tlni aşmndıgı
imalat.
Y 84.19
64.20
A q a ç , ksgıt h a m u r u ve knrton
için m a k i n a l a r .
endüstrileri
K a l e n d e r l e r v e difler h a d d e m a k i n a l a r (metni
veya c a m hadde moklnaları hariç) ve bu m^kinaların tllindirlerI.
k u l I n n ı ( n n Ur\ t i I •< t - K u l l n n ı l n n girdile­
rin k 1 yrrwt inin urul cr i n
Jf t y r v t i
n t m f nbr I kn çıkış f I -n . / f i f n b r I V n ç . «•
5
y n t ı n ı n X 4 0 ' ı n ı nşy n l i n i n X 50'u'n
mrtrlı 9 1 , ve
ynr» i n v ı l nt .
- Y u k n r ı d n k i limi t i çerisln<Jr, ürün«ınlri
ile nynı pori?;yo»KJn
R 1 f»ı f l nnriı r ı l mı ş g i r ­
dilerin kiymetİnin
urunun fnbrIV ft çrkış
f i y n t î M i n yninız X
25'İne kadar kul la­
nı Idı gı,
İmal at .
kul l w n ı i n n t ı ^ ı ^ i r -M -kuîlnnılnn girdile­
lerin
Viymntl
(.•-r-rin kıymetinin ÜrünMn fnbrlka çıkış fi- n- m f nL.r IV n ç 11 < -J M yn t 1 n I n X 3 ü ' kjrr.ı
t> r -v
yntinin X 40'ını «şyf^n Imılftl.
m n d ı ö ı , ve
•Yukarıcinki limit Içerlslr*de, ürüt-»ünkiI le aynı poz Isyorvla
s m ı f landırı Imış gir­
di I er İn k lymet inin
ürüfHJn fcbrikn çıkış
fİyotının yalnız X
25'ine kadar kul la­
nı Idıgı,
İmalat.
YARAHCl MfMSEll CİROİlfRe UYCDlAMARAi;
MEMŞE SIATÜSÜ VEREM İŞÇKU VEYA
İŞLEKLER
rozlŞYOM
HO
(3)
(2)
(1)
(4)
veya
Tnrtı alet ve c f h a ı l a n (hassasiyeti 5 santi­
gram veya daha İyi olan teraziler h a r i ç ) (tnr
tarak sayan ve kontrol eden baskül ve terazi­
ler dahil) her tür tartı elet ve cihazlarına
mahsus ağırlıklar.
Kul l nnı lan t(rı girdi­
-Kullanılan girdile­
lerin
kıymeti ü r ü rin kıymetinin ürütyim fabrika çıkış fi­n«in fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını a ş - yatının X 25* ini aşma­
yan Imnint.
'mndıgı, ve
-Yukarıdaki limit Içerlslnde, ürününki
İle aynı p o z i s y o n d a
sınt f l a n d ı r ı I m ı ş g l r d i l e r l n kıyınctinin
ürünün fabrika çıkış
f iyatının y a l n ı z X
5'ine kadar kul l a n ı l diqi,
imalat.
84.25
ila
84.28
Knldırm.1, e l l e ş m e , y ü k l e m e v e y o
mahsus makinalor. '
-Kullanılan girdilerln kıymetinin ürü­
n ü n fabrika ç ı k ı ş fi­
y a t ı n ı n X 40'ını a ş mad1g1, ve
-Yukarıdaki limit iç e r l s l n d e 84.31 p o ­
zisyonunu girdileri­
nin kıymetinin ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n y a l n ı z X 5'
İne kadar kul l a n ı I d ı 9'.
imalat.
84.29
K e n d i n d e n hareketi i b u l d o z e r l e r , Bfigledozcrler, g r e y d e r l e r , toprak t e s v i y e s i n e m a h s u s
mıklnalar skreyperler, mekanik küreyiciler,
e k s k a v a t ö r l e r , küreyicl y ü k l e y i c i l e r , s ı k ı ş ­
t ı r m a işini t o k m a k l a m a k s u r e t i y l e y a p a n m a k i n a l a r v e yol s i l i n d i r l e r i .
-Yol
silIndlrlefı
-Diğerleri
boşoltnujya
Kul l anı l a n t i m gi rdi lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 30'unu aşma­
yan İmalat.
Kullanılan tun girdi­
lerin
kıymeti ürü-~
nun fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan İmalat.
-Kullanılan girdile­
rin kıymetinin ürürxjn f a b r i k a çıkış f i ­
y a t ı n ı n X 40'ını a ş ­
madığı, ve
-Yukarıdaki limit Iç e r i s i n d e 84.31 p o ­
zisyonunu girdileri­
nin kıymetinin ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n y a l n ı z X 5'
Kullanılan tün girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
n ü n f a b r i k a ç ı k ı ş fi­
y a t ı n ı n X 3 0 ' u n u aşamyan imalat.
İne kttöar kul lanı Idı51,
imalat.
POZ I STOK
MO
(1)
»4.30
Ü R Ü N
T A N İ M İ
(2)
YABANCI HENŞFLİ CİROİLCRC UYCULANASAlf
MENŞE STATÜSÜ VFREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
(3)
veya
(4)
Toprı»qın, minerallerin veya cevherlerin ta­
şınmanı, yayılması, tesviyesi, sıyrılma!»!,
kazılması, sıkıştırılması, ba«t i n l ıp sıkış­
tırılmanı, çıkarılması veya drHnn»*»slne mah­
sus dlger makina ve cihazlar; kazık varyosla­
rı ve kazık sökme makinalar; kar küreyiclleri
ve puskürtücüleri.
-Kullanılan girdile­
rin kıymet İnin ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aş­
m a d ı ğ ı , ve
-Yukarıdaki limit Içerlslry^e 84.31 po­
zisyonunu girdileri­
nin kıymet inin Ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının yalnız X 5'
İne kadar kul lanıIdı­
flı.
imal at.
Yol silindirlerinin aksam ve parçaları
Kul lanı lan tın girdi lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
84.39
L i M i seiulozik m n d d e l e r d m k.ıgıt hamuru ima­
line veya kağıt veya karton İmaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar.
-Kul lanı lan girdile­
Kul lanılan tun gi rdlrin kıymetinin ürü­
lerin
kıymeti
ürunün fabr ika çıkış f i - nırı fabrika çıkış f i •
yatının X 40'ını aş­ y a t ı n ı n X 30'unuı aşma­
madı 1, ve
yan imalat.
-Yukarıdaki limit Içerlsinde, ürüminki
ile aynı porisyonda
sını f larxJiri Imış gir­
di ler in kıymet inin
ürıjnun fabrika çıkış
flyatinin yalnıı X
25'ine kadar kulla­
nıldığı,
imalat.
84.41
»Cagıt bsfrtjru, IfaÇıt veya Vartoniin işlenmesine
mnhsus diğer makina ve cihazlar (her cins kes
me makina ve cihazları d a h i l )
-Kullanılan girdile­
rin klymetİnin ürün*jn fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aş­
m a d ı ğ ı , ve
-Yukarıdaki limit içerlsinde, ürününki
Ile aynı pozisyonda
sınıflandırıImış gir­
di ler in klymet inin
ürünün fabrika çıkış
f lyatının yalnız X
25'?ne kadar kulla­
nıldı gı ,
İmalat.
84.44
Ha
8^..47
Bu pozisyonlardaki «-.«klnalan tekstil endustrlslnde kullanılmaya mahsus o l a n l a r ı .
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
Y 84.48
84.44 ve 84.45 pozisyonlarındaki makinalar llejcul lanı imaya mahsus yardımcı makina ve ci­
hazlar.
Kullanılan tıJn girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40*ını aşma­
y a n İmalat.
T R4.31
Kul lanılan ti#n girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fI•
yatının X 30'urxjı aşma­
yan İmalat.
Kullanılan tim girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 30'unu aşma­
yan imalat.
TASAMCI KiîMŞELt alSOlLERE UTtaJLAMARAK
U H U M
POZ1 STOK
MO
(3)
(2)
(1)
34.S2
MENSE STATÜSÜ VEREN İŞÇİlU VEYA
tÇLEMLER
T A M I M I
veye
(4)
Olkif « k 1 n a ( « r t (84.40 p o z i s y o n u n d a k i k i t a p
d<ka« M k i n s l a n h a r i ç ) ; ö z e l l i k l e dikiş m a ­
kinaları için imal « d i i n i ş m o b i l y a , tabla ve
mhUfi^r: dikiş m a k i n e l e r i n i n ianeleri.
•9eşı ile b i r l i k t e o n t o r s u z a^ırlı^ı 16 k 9 M
v e r a m o t o r l u aaırlıflı 1 7 k(J'ı a ş m a y a n d i k i ş
M K i n a l a n ( y a l n ı z m e k i k dikişi yapwnlar)
•«Çullanılan girdilerin
kıymetinin ûruncn
fabrika çıkış fiyatı­
nın S 40' ını aşffiadı-
91.
•3aşın (motorsuz) mon­
tajında kullanılan
menşei olmeyan girdi­
lerin kivmetının ül­
ke menşeli girdile­
rin kıymetini aşmadı­
ğı v«,
- < u l U n ı î a n zikzak, f p
germe ve çençel meka­
nizması o ülke menşe­
li Olması gereken
imalat.
-Dikerleri
Kullanılan rOm girdi­
lerin
kıymeti
uru­
nun fabrika çıkış fi­
yatının X 4 0 ' ı m aşma­
yan imalat.
84.56
ila
34.66
84.56 ila 84.66 pozisyonlarındaki makinalar
v e e a k i n a aletleri v e b ı n l a r m a k s e m . p a r ç a v e
aksesuarları.
Kullanılan tüm girdi­
lerin kıymeti
ürü­
nün fabrika ç'.kış fi­
yatının S 4 0 ' m ı a ş i M yan imaıat.
84.69
ila
04.72
SÖro imkinaları (örneğin daktilolar, hesap
« e s i n e l a n , o t o m a t i k bi Igt i ş l e m m a k i n a l a r ı ,
teksir naicineları, tel zımba m a k i n a l a r ı )
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
uru­
nun fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
34.30
Metal d ö k ü r h a n e l e r i için d e r e c e l e r (döküm k a ­
saları); döküm plakaları; d ö k u a modelleri;
m e t a l l e r (külçe kalıpları h a r i ç ) , metal k a r ­
b ü r l e r , c a n , m i n e r a l m a d d e l e r , kauçuK veya
plastik m a d d e l e r içirt k a l ı p l a r .
Kul lanı U n tütı girai­
lerin kıymeti ürüncn fabrika çıkış fi­
yatının X 50'sini a ş ­
mayan imalat.
84.82
Mer nevi
-Kullanılan girdileKullanılan tijm girdi­
rin kıymetinin ürülerin
kıymeti
ürü­
nün f a o n k w - ç r k ı ş -fT»-nC^" fabrika ç ı k ı * fi­
yatının X 4 0 ' m ı aş- yatının X 25'ini
yan imalat.
macıgı, v e
rulmanlar.
-Yukarıdaki limit içerisinde, ürününki
ile aynı pozisyonda
sınıflandırılmış gir­
dilerin kıymetinin
urxjxn facrika çıkış
fiyatının yalnız X
S'^ine kadar kullanılcı5J.
imalat.
YARAMCI MCMŞFll CÎROflFRE UVCIIIAMARAK
MENŞE STATÜSÜ VFRFM İŞÇİUK VEYA
fŞLEMUR.
MO
(II)
(2)
(3)
veya
(4)
84..d«
DlŞer mnddeler İle birleştirilmiş metal tobnknlardnn veya İki ya da dnha fazla metal tab'»fralardan yapılmış contalar; p o ş e t , zarf ve­
ya benzeri ıvttv»! a j l ara farklı kompozisyonlar­
da takım veya grup halinde ter t iplefwii ş con­
talar.
•Çullanılan tın girdi­
lerin
kıymeti ü r ü min fabrika çıkış fi­
yatının % 40'ını aşma­
yan imalat.
84.85
Om fasılın başka poîIsyonlarında bollrtllmey^n veya yeralmayan makinaların aksnm ve par­
çaları (elektrik k o m e k t ö r l er I, İzolatörleri,
bobinler, kontaklar ve difler elektirikll ak-'
sam ve parçalar hariç)
•Çullanılan tein glrdlIrrln
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fI yatının X 40'ını aşma­
yan İmalat.
T Fasıl
35
Clektirikli mnkinn ve cihazlar ve l-wwilann
nv«nm ve p#»rç*»lart; «en kayrfetmrye ve kayde­
d i l e n sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar;
televizyon görtmtulerini v e seslerini kayde­
d i l m e s i n e ve kaydedilen görüntü ve sesin tek­
rar verilmesine mnh^us cihazlar ve bu»>lnrın
alsam, parça ve ak«!*«suar l ar ı . G5.01 , 8 5 . 0 2 ,
Y 8 5 , 1 8 , 85.19 ila 85.29. 05.35 ila 8 5 . 3 7 ,
Y 8 5 . 4 1 , 85.4?, 85.44 M a 85.40 r>oz I syonl ar ı
ve pozisyon kısımlarında yer alrnlar hariç
oh»p, bunlara ilişkin kural aşaÇıda belirtil­
miştir.
-Kullanılan girdilerııUnfiılan t<rn girdi­
rin kıymetinin urüIrrin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıKış fl- n«ın fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aş- yatının X 3 0 ' u n u «şm.nmndıgI, ve
ynn imalat.
- Y u k a r ı d a k i limit içenslfide, ürununki
i le aynı p o z i s y o n d a
s ifiı f l nnriı r 1 I mı ş g i r ­
dilerin kıymetinin
tırüfuin f a b r i k a ç ı k ı ş
fİyatinin yalnız X
5' ine kadar kul l o m l diQi.
imalat.
85.01
Ft«•^t^rlk mcfrları ve i > n e r « t ö r l r r trlekîfrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hn' İç)
• »Cult nnı I nn g i r d i l e ­
rin k ı y m e t i n i n u r u n.ffi f a b r i k a çıkış flyn t I m n X 40'ını aş mndıgI, ve
-Yukarıdaki limit I çer is inde 85.03 poT i « s y o n m u gl rdi l er I n i n kıymet İnin u r u ­
nun f a b r i k a ç ı k ı ş fi­
yat ının y a l n ı z X 5'
ine k a d a r kul lanıIdı-
85.02
f l e k t i r l k enerji,! ü r e t i m ( e l e k t r o j e n ) g r u p ­
ları v e rotatif e l e k t i r l k k o n v e r t ö r l e r i.
tullnnılnn tim girdi­
lerin kıymeti u r ü mtn fqbr I kn ç ı k ı j f I yatının X 30'unu aşma­
yan imal at.
İmalnt.
-Kullanılan glrdller İ n klymet inin ü r ü ­
n ü n f o b r l k a çıkış fi­
y a t ı n ı n X 40'ını a ş mndıgı, ve
- Y u k a r ı d a k i limit Içerislnde birlikte
a l ı n d ı g ı n d a 85.01
v e y a 85.03 p o z i s y o n u
n u n g i r d i ( e r i n i n kıy­
metinin ürünün fabri­
ka ç ı k ı ş f i y a t ı n ı n
y a l n ı z X 5'ine k a d a r
kul lanıIdıflı,
imalat.
Kullanılan tum girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fI yatının X 3 0 ' u n u aşma­
yan imalat.
rn/lsYOM
U r U n t a n i n i
MO
(1)
T 05.18
85.19
(2)
M i k r o f o n l a r v e b u n l a r ı n m e s n e t l e r i ; hoparlör­
ler ( k a b i n l e r i n e m o n t e edilmiş olsun o l m a s ı n )
elektirikll ses frekansı y t ı k s e l t i c i l e r l ; ta­
k ı m h a l i n d e k i ses a n p U f Ikatörlerl.
YARAMCI M E N Ş C U GİROİİERE UY(UiLAMARAK
MENŞE STAfUsO VEREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
(3)
veya
(4)
-Kullanılan girdile­
rin kıymetinin ürü­
nün f a b r i k a ç ı k ı ş
fi­
y a t ı n ı n X 40'ını a ş mndıgı,
- K u l l a n ı l a n ü l k e men­
ş e l i olmayan g i r d i l e ­
rin kıymetinin ülke
menşeli
girdilerin
kıymetini aşmadığı,
ve
-85.41 p o z i s y o n t r t d r t k i
transistörlerin kıy­
m e t i n i n ürünün fab­
rika çıkış
fiyatının
X 3'ünü aşmadığı,
imalat.
-Kutlanılan ttm g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürürHin f n b r l k a ç ı k ı ş f I •
y a t ı n ı n X 2 5 ' i n i aşma
y n n , ve
-85.41 p o z i s y o n u n d a k i
transistörlerin kıy­
metinin
ürünün f a b r i ­
ka ç ı k ı ş
fiyatının
y a l n ı z X 3 ' ü n e ktainr
kullanıIdıflı,
imalat.
-(Çullanılan g i r d i l e ­
rin kıymetinin ürü­
nün f a b r i k a ç ı k ı ş f i yo»^ ı n ı n X 4 0 ' ı n ı a ş mndıflı,
- K u l l a n ı l a n ü l k e men­
ş e l i olmayan g i r d i l e ­
rin kıymetinin ülke
menşeli
girdilerin
.kıymetini
aşmadığı,
ve
-85.41 p o z i s y o n u n d a k i
transistörlerin kıy­
m e t i n i n ürünün f a b ­
rika çıkış
fiyatının
X 3'ünü aşmadıfı,
İmalat.
-Kullanılan tın girdi­
lerin
Itiymeti
ürü­
nün f n b r i k o ç ı k ı ş f I •
y a t ı n ı n X 2 5 ' i n i aşma
yan i m a l a t .
-Kullanılan glrdllerin kıymetinin ürü­
nün f a b r i k a ç ı k ı ş
fi­
yatının X 40'ını aşmndı§ı,
- k u l l a n ı l a n ü l k e men­
ş e l i olmayan g i r d i l e ­
rin kıymetinin ülke
•menşeli g i r d i l e r i n
kıymetini aşmadığı,
ve
-85.41 p o z i s y o n u n d a k i
transistörlerin kıy­
m e t i n i n ürünün fab­
rika çıkış
fiyatının
X 3'ünO a ş m a d ı f l ı ,
imalat. *
- K u l l a n ı l a n tun g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürü­
nün f a b r i k a ç ı k ı ş fI •
y a t ı n ı n X 3 0 ' u n u aşma
ynn i m a l a t .
Plnk d ö n d ü r ü c ü l e r , p i k a p l a r , k a s r t ç a l a r l a r
ve k a y d e d i l e n s e s i t e k r a r vermeye mahsus d i Ş t cihazlar ( s e s kaydedici t e r t i b a t ı bulunmiyan)
-Elektirikli
-Diğerleri
gramofonlar
ro/lSYOH
URUN
TANIM!
NO
(2)
85.20
YABANCI MfNŞFlI CİROİlfRE UYCUIANARAU
MENŞE SIAIÜSU VEREN İŞÇKİK VEYA
İŞLEMLER
(3)
veyi
(4)
Mnnyetlk « e ^ knydctnw c l h « r U r ı v e dl9er ses
-Kullantlan girdile­
•Kul lanılan tırn girdi •
kaydeden clhaıiar (kaydedilen aesl tekfer v e r rin kıymetinin ürülerln
kıymeti ü r ü «a«*ye m a h s u s tertibatı olsun o l m a a t n )
fabrika çıkış fi­
ntin fabrika çıkış fi­ nm
yat ının X 30*unu aşma
yatının X 40*ını aşy a n İmalat.
mndıŞi,
•Kullanılan ülke men­
şeli olmayan girdile­
rin kıymet İnin ülke
menşeli girdilerin
kıymetini aşmadığı,
-nS.41 ı»z I syornrıdnk i
tf ansistörlerin k^ymrtinin ürünün fab­
rika çıkış flyatının
'X 3*ünü aşmadığı,
imal at.
85.2t
Video kayıt veya gösterme cihazları
-Kullanılan girdile­
rin kıymetinin ürümm
fabrika çıkış fi­
yatının X 40* m ı aşmadİği,
-Kullanılan ( H k e men­
şei I olmayan gi rdile
rİn kıymet İnin ülke
mr'nşell girdilerin
kıymetini asmadiQi,
-OS.41 porisyonundnki
trans isterler in kıy­
metinin ürünün fab­
rika çıkış f Iyat m m
X 3'(WJ aşmadığı,
imalat.
85.22
8 S . 1 9 İta 85.21 pozisyonlarında yer alan c i ­
h a r l a r ı n aksam, parça ve aksesuarı.
Kul lanı l an t m gi rdi lerln
kıymeti ürüntm fabrika çıkış fi­
yatının X 4 0 ' ı m aşma­
yan imalat.
85.23
S*»s veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. fasıldokl ürünler h a r J ç )
K u l l a n ı l n n tün girdi­
lerin
kıymeti Üru^
niin fabrika çıkış fi­
yat m m X 4 0 ' m ı aşma­
yan İmalat.
85.24
Ses veya benzeri kayıtlar İçin kayıt yep»lmı$
p l a k l a r , bantlar v e dl9«r mesnetler (disk Im a l l n e mahsus matris ve'kalıplar d a h i l , fakat
57. fasıldaki ürünler h a r i ç )
-Olsk İmaline mahsus matrisler ve k^l'plar
K«;'» inilen tOn p i r d i r
I »Tîn
kıv^il
ürür
rK.n f a b r i k a çıkış f, -
yatırır X ^lO^ m ı asr.wy a n Imslat.
-Kullanılan tın girdi­
lerin
kıymntl O r u fMjn fabrika çıkış fi­
yatının X 30*unu aşma­
y a n imalat.
POZİSYON
NO
U R U N
(1)
35.25
YABANCI MENSCIİ GİRDİIERE UYGUlANARAK
HENŞE STAIÜSO VfRFM İŞÇİIİK VEYA
İŞIEMIEH
T A N İ M İ
<2)
(3)
veya
(<.)
-Diğerleri
•kullanılan girdilerin kıytnerlnln ürünün fabrika çıkış M yatının X 40'ını a ş madığı, ve
-tukarıdnki M m i t Içerlslnde 85.23 p o zisyorKjnu oi'"dllcrln i n k l y m e t İ n i n ürü­
n ü n f a b r i k a çıiıiş fi­
yat ının y a l n ı z X 5'
ine kndnr lullanı idi 9'.
imılnt.
K u l l a n ı l a n tüm girdilerin
kıymeti
ürü­
n u n fnbrika çıkış fi­
yatının X 50*unu aşmay n n İmalat.
Trl<, i: t e l e k e n , »elsiz tel qr n f , rndyc v r v n
t ^ l e v z y o r . y9y;PİMi-u.« rv't.'ı«;'js verici c i h n r l a r
(ntıcı cih«ıt v e y e s e s k«*yc1rtme y n d a k a y d e ­
d i l e n 5esl t^irrar verff«*»ve m a n s u s o h a z ı ol«:iin
ollasın); televizyon kafneralan.
M > l l nnı i ıT-^ t'Ji g I f dl ->ftit lanı \nn girdi lek ı ymct i ur u r 1 rı V . vTTK-f i r u n u r ü - l rr i n
n«tn f n'or ika ç t »t ı Ş H - n-jn f nbr i V a Ç ı k 1 Ş f i ­
yat ının X 25'İni aşma­
y a t ı n ı n X 40'ını a ş yan,
mrtd ^ I,
- 8 5 . 4 1 poZİ^VOn*jrw1lr»k I
-Kullanı I ar u l V e m e n
t rftn«;i«; tor t er in k lyşef f olm^ry/ıo g i r d i l e m r t i n l n u r u r n m f/»t>r|' ın il lyrr^et inin ul ke
<n ç ı k ı ş f i y a t ı n ı n
morşçi
gi rdi I er in
y a l n ı z X 3 ' u n e ka'^ar
kıymetini aşfrvıdıgı,
«ul U m Idtgı,
ve
1 mn l m..
;fl5.41 fr»; i «:yonur»dnk i
\ T nn»; i st or 1 rr in k ıyınrtlnin urvjTvm f^brilıa Çiktv f i y a t ı n ı n
X î ' u n j n>.TL-ıdı g ı ,
imnl6t .
- e-)l 1 r»nı l »»n tvjrı g i r d i ­
8 5 2(j OnHf^r (-i » ( , ^ hAva v e df'n i z t r n f Çin*» y o r - -ıTı;! î.nnı I n n g-rdi le­
lerin
kıvmetI
Uf ur i n V > yrTR.-t i n' n ur üdı-r:ı 'eisiî c•^aIl.^r1 v<» u z a k t a n V u n n n d a e t n u n •nbr ika çıkış f i - m n f nbr ika Ç ı k 1 ş f l fnryç »nohsus telsiz k o n t n l c i h a z l a r .
yat ı n m X 4 0 ' ını a ş ­ y a t ı n ı n X 25'ini e ş m a ynn, ve
madı g ı ,
-(35.41 p o z »«iyooond'sk l
-Ifullnn'lan u l k e Ttrntran«ı i stor l er In k lyşeli o l m a y a n g ı r d l l e ­
netinin Urunun fabri­
r i n kiyvırtinin ul ke
ka ç ı k ı ş fiyatinifi
f ^ n ^ p l •; g i rdl ler in
yalnız X 3'üne kadar
kıyn»etir.i a ş m a d ı ğ ı ,
kullanıIdıgı,
ve
imalat.
-fj5.4l p o z i s y o n u n d a k i
î r an«î i s tof l e*-in kıy­
m e t i n i n ü r ü n ü n fab­
r i k a çıkış f i y a t ı n ı n
\ j'-.;nı,i sş.r,ndTQı,
imalat.
Itir-'-T î t i »:•' .-'^.
'.r.T y
y ı n l a r - f c ' n ftî'"! c i ' ; » z l a r
ne
H^i,
v/c
t
i:.ii
-^tyo r a d y o ya­
(aynı k a h * "
.t.r
SBi'"
tcts.
verrrv«yı: ^^r^'j^ cihazı vçy«t sert'*- >»»r'. îkı»
oi'ivjn Ciftai-n)
-ICuJ tanı i a n gi rdl te­
-rullanılan tum girdi­
r i n k lyrrw*! inin ürülerin
kıymeti ürün-jı-, fabrika ç ı k ı ş fi­ rwjn fabrika çıkış fi­
yat » n ı n X 4 0 ' - " 1 a ş yatının X 25'lnl aşma­
Tvnd t ^ 1 ,
" y a n , ve
'*^.41 pozisyoncrıdaH
•ik\-i l
• , w i k c '^?'-<
^ei 1 olmay:-." u i t d» « c • tr»r.^lstbrlertn kıy->otinln urunun fabri­
.Tie e l 1 g I f o' i e r i n
ka çık'ş f'v»»t)nın
«ciyrT>elini esmamı 3; ,
yf.lnı z >. J •' Or>e kadar
vAîl ! nnı l d « t t i ,
ve
I,-: .al at.
•ft').4'ı pozi'i/or^^-ıcffiki
: rant I stor I er i r, k ı y fAîl îr.in ür ünü'i 1 nprik.a c ı k ı ç f i y a t ı n ı n
% 3'üthJ aşmfcdjgı,
l.Tialar.
Ü B Ü M
YABANCI MrNŞril C İ R D İ I C R F UYGUIAWARAIC
MENŞE S I A l U S Ü
VEREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
T A M I H I
NO
(1)
05.28
(2)
<3)
•Bir video tuner İle blrleştIrİlmi»
ka>detmeye ve tekrar vermeye mahsus
görüntü
cihazlar
•Diğerleri
"5.29
veya
(A)
Telrvljyon alıcıları (görüntü ( v i d e o ) monitöfl*rl ve projektörleri dahil) (aynı kabin
lç*«f Islrvle bir ra<^ro yayınını alıcı cihazı
veya ses ya d a görüntü kayıt veya tekrar ver­
m e rIhazı İle birlikte olsun o l m a s ı n ) :
-Kullanılan girdile­
rin kıymrt inin uru­
nun fabrika çıkış fi­
yatının X AO'ını a ş ­
madı q ı ,
-Kullanılan ülke men­
şeli oimnynn girdile­
rin klymct in* n ulke
menşei i q i rd ilcr i n
kıymetini aşma-iıÇı,
ve
-65.41 pozisyonundaki
trans Istörlerin kıy­
metinin ürünıtn fab­
rika çıkış flyatının
X 5'0rxj aşmadığı ,
imnlat.
-Kul i nnı I nn tı#n gl rdi lerln
kıymeti
tJrünun fabrika çıkış fi­
yatının X 30'uf>u aşma­
yan imalftt.
- Kullanılan gi rdile•Kullnnılan tum girdi­
r in k1ymet inin uru­
lerin
k I ymcK i Urunun f obr ika ç 11c ı 5 f i -n{tn f nhr ika çıkış f i •
yatının X 40'ını «şynt ının X ? 5 ' lınl aşma­
frv>d 1 91 ,
yan, ve
-Kullnnılnn ulVe nvn-P5.'İ1 po'•'=Von«/rv1fik i
şcl I olmayan girdile­
t r «n«; İst or lerln kıyrin klymrt inin ulke
metinin ururujn fabri­
(Tvn^el I g i rdi l er 1 n
ka ç'kış fiyatının
kıymetini aşmadığı,
ynlnı? X 3'ur. e kadar
ve
kullanıIdıg1,
•65.Al poz I syonuTKİnk i
in\al nt.
trnnsistorlerin k t y m^tinin (jrunun fnbrika çıkış fi ya tının
X 3'unu aşmadığı,
imalat.
Srf'ece vpya e<;ns itibariyle 85.25 İla 85.28
po7 » s y o r . U n n d a yer alan cihazlara mahsus olcsan ve parçalar.
-Sa<Vre v e esas itibariyle fjörüntü kaydetmeye
ve tekrar vermeye mahsus cihazlar
Kullanılan tun girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fivatının X AO'ını aşma­
y a n imalat.
-Diğerleri
-Kullanılan girdile­
-Kullanılan tiim girdi­
rin klymet inin ürü­
lerin
kıymetI
ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­ nün fabrika çıkış fi­
yat ının X AO'ını a ş ­
yatının X 25'ini aşma
madı Qı ,
yan, ve
-Kul lanı lan ülke men­
-65.Al pot i «syorMjndak I
şei i olmayan gi rdiletrans i stÖrler İn klyrin kıymetinin ülke
metlnin ürOnun fabri­
m«»nşeli girdilerin
ka çıkış f i yatının
kıymetini aşmadıflı, . yalnı r X l'ur^< kadar
ve
kull«nıIdıCı,
-85.Al pozisyonundaki
İmalat. •
transistörlerin kıy­
metinin ürünün fab­
rika çıkış fiyatının
X 3'ünü aşmadığı,
imalat.
ro/ISYOH
MO
YAHAMCI MtMŞElI CİRnİLFRE U Y d U A M A R A K
MEMŞE STAIUSÜ
VEREN İŞÇİLİK VEYA
ü R U'N- T A M I M I
İŞLEMLER
(1)
(3)
(2)
vcyn
(4)
85.35
ve
85.36
t l e V t f r U devrelerinin annhtarlanmnsı (açı­
lıp kapatılması) veya k o r u n m a l ı n a veya elek­
tirlk devresine veya elektirlk d e v r e s i n d e n
bnglantı yapmnya mahsus elektirlk teçhizat».
•Kullanılan girdile­
rin kıyraetlnin ürü­
n ü n fabrika ç ı k ı ş fi­
y a t ı n ı n X 40'ını aşnv»d I ö I , v e
-Yukarıdaki limit Içerisinde 85.38 poz l s y o T H i n u girdileri­
n i n kıymet İnin ürür>i.tn fabrlVa çıkış fi­
y a t ının yalnız X 5'
İne kadar kul lanıIdı9'.
imal a t ,
K u l l a n ı l a n tüm g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürüntin fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 3 0 ' u n u aşma­
y a n Inuılat.
35.37
E.lektlrigln kontrol v e d a ğ ı t ı m ı n a mahsus oItıp, 85.35 veya 85.S'*» p o ı l s y o n l a r ı n d a yer alan İki veya dnha fazla c i h a z l a donatılmış
tablolar, panolar (sayısal k t m n n d o panoları
d ı h l l ) , konsollar, m a s a l a r , kabinler ve d i ­
ger mesnetler ( 9 0 . fasılda yer alan alet ve
cihazlarla donanmış olanlar d n h i l ) (85.17
pozisyonunda yer alan cihazlar h a r i ç )
-Kullanılan girdile­
rin kıymet İnin ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yat m m
X AO' ını aşm n d I g 1 , ve
-Yukarıdaki limit 1çerislnde 85.38 po­
zisyonunu girdileri­
n i n klymet inin urünün fabrika çıkış fi­
yat ının yalnız X 5'
İne kadar kullanıldı­
ğa.
imalat.
K u l l a n ı l a n tvn g i r d i ­
lerin
kıymeti ü r ü m > n fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 30'u»ıu aşma­
y a n imalat.
-Kullanılan girdilerin kıymetinin ürün u n fabrika çıkış flyatının X 40'ını aş-
Kullanılan tv^ girdi­
lerin ^kıymeti
uı üm m fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 25'lnl aşmayan imalat.
T 85,41
H e r t O ı chio halinde k e s U n e m i ş d l s k ( w a f e r ) t e r
h a r i ç , dlyotlar, transIstörler ve yarı ilet­
k e n tertibatlar.
»rndıgı, ve
-yukarıdaki limit içerisinde, ürünOnki
ile aynı pozisyonda
sını f landırı I m ş gir­
di ler in kıymet inin
ü r ü n ü n fabrika çıkış
fİyatının yalnız X
5'ine kadar kullanıl­
dığı,
imalat.
85.42
Elektronik
entegre devreler v e m i k r o
devreler
-Kullanılan girdile­
r i n klymetİnin ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
yat ının X 40*ını a ş ­
m a d ı ğ ı , ve
-Yukarıdaki limit Içerisindc birlikte
alındığında 85.41
yeya 0 5 . 4 2 pozisyonu­
n u n girdilerinin kıy­
m e t i n i n ürünün fabri­
ka çıkış fiyatının
yalnız X 5'lne kadar
kul lanıIdıgı,
imalat.
Kullanılan tün girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fi•
y a t ı n ı n X 25»İni aşma­
y a n imalat.
rOZfSYOM
NO
(1)
U R U N
T A N f H I
YARANCı
MEMŞE
(3)
(2)
MEMŞFıI GIROIıFRE
UYGULAMA»*»:
STATÜSÜ
VFREM IŞÇILIK VEYA
IŞLEMLER
veya
85.44
Irole edilmiş (ermye knplnrmış veya nnodlrc
edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (konV^iyel kablolar dnhll) ve diper İzole edil­
m i ş elektirik İletkenler (bnginntı porçalnrı
İle teçhiz edilmiş olsun o i m n n n ) ; tek tok
knplanmış liflerden olu^ıan fiber optik knbloInr (bağlantı p n r ç n l a n y l a veya elektirik ilelkenlerl İle teçhiz edilmiş o l s m o l m a s ı n )
Kul Innı lan tın girdi lerln
kıymrti
ürüfH>n f nbr ika çıkış f I yntının X 40'ını nşmnynn İmalat.
85.45
Flektirlk İşlerinde k u l l n m l n n Verdir
elektrot
Inr,
kömür fırçalar, larnTja könvırlcri, pil kö­
mürleri ve grafit veya diQcr kömürden di^or
eşya (metalll veya mctslsiz)
K u l l n m l n n ti-m girdi­
lerin
kıymeti
ürün(/n f nbr ika çıkış f i ynt ının X 40'ını oşnvıynn imnlat.
85.46
Mor türlü mnddcdcn çlcVtirjk
Ifullnnılnn tim girdi­
lerin
Vlymet i ' uru­
nun fnbrlka çıkış fiyntının X 40'ını oşmaynn l m . T l a t .
irolntörleri
85.47
Elektirikll m n k l n n , c i h « z , alet vryn e l c k t i r i k te«{«tfltlnrı İçin t nm.-»iT*rn liole rdlcl mndd e l e r d e n frtnmul (montaj nmncıyla d ö k v n s'ra««rrJa gövde İçine gomıifnjş küçük frwtal parça­
l a n İçerenler dohll) i m i e edici b n q i n n n
p a r ç a l a n (örneğin, vidnl ı duyInr) (85.46 r>or i •tyoTHjnd'ik I I rol atC"" l r- h n r i ç ) ; c ' l i fry^tflUrr
d-'n elektirik İçin iç v',,-..vieri • l e fdilf^Mş
borular ve bunların b.ıÇln^tı p - ı r ç - ^ i n n .
85.48
P \ i f«<;ılın herhangi btr >r'-inrfr« t-'l I r f i l rv. v m Cul l nrıı l n n t ı n girdi­
vryfl yer atmnvnn tnnkir^»», cıh«r v-^ . a al*^':"?' ir» lerin
k I yTTx?t i u( Lielektirikll aksam ve p a r ç a l a n
nun f nbr ika c ' ı Ş * i •
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
86.01
Ha
86.07
Orrniryolu ve benzeri hatlara a.t t ^ ş ı t U r
tnaliemoler ve bunların aksam vr p n r ç o l n r .
iCullanılon tvn girdi­
ler i n
k t v-mr ti U r ü nun fnbrikn çık'Ş fiyr'tının X 40'ını aşnayan imnlat.
86.08
P'VT.iryotu veya trnfTrvay HflrUnr.in V w i l n n i i n n
?:nbll m a l z e m e ; demiryolları, trnmvnvlor, Vnra
y o l l a n , dahili su y o l l a n , parıc y e r l e r i , U <^n
tesisleri veya havalimanları için mok/ııuk
(elektromekanlk dnhil) İşaret, e ^ M y e t vey'n
trafik kontrol ve kunanda cihazları; bunların
aksam ve p a r ç a l a n .
-<utInnıInn gi rdile­
rln kiyrrw^tinin ürunm
fabrika çıkış flynrının X 40''nı eşav»dıgı, ve
8 6 . 0 9 fllr veya daha fazla fs^ımn şekline göre özel
olarak .yapılmış ve donatılmış kontoynerler
(sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler
dah i l)
(4)
Kullanılan turn girdi­
lerin
kıymotl
ürü­
n ü n fnbrikn çıkış fi­
yatının X 40*ını «şmnynn Imnlat.
- Y u k a n d n k i limit içerlslryie, ürünunki
M e aynı pozisyonda
sınıflandırıImış gir­
di l e r I n k 1 >me tinin
ürüniin fabrika çıkış
fİye tının yalnız X
5' İne kadar kul lanıldl 5',
ım«lat.
Kul l o m l an tCrn gi rdi lerin
kıyme11
ürün\.tn
f nbr Ike çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan Imfllat.
Kul l n m l nn tun gi rdi lerin
kıymeti
ürüntjn fnbrlka çıkış f I y n t ı m n X 30'unu aşma­
yan İmalat.
Ü R Ü N
T A N I M I
NO
(1)
(2)
YABANCI MENŞELİ G İ R D İ L E R ^ U Y G U l A N A R A K
MENŞE S T A T Ü S Ü
V E R E N İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER.
(3)
veya
<4)
Y fisil
87
M o t o r l u kam
tnşıtları. traktörler, bisiklet­
ler, motosikletler ve k a m tsşıtlart; b u n l a ­
rın aksam, parça ve a k s e s u a r l a r ı . 8 7 . 0 9 İla
8 7 . 1 1 , Y 8 7 . t 2 . 87.15 v e 8 7 . 1 6 p o t l s y o n l n n
veya pozisyon kısımları hariç o l u p , b u n l a r a
İlişkin kural aşağıda b e l i r t i l m i ş t i r .
Kullanılan tün girdi­
lerin kıymeti
ürürkm fabrika çıkış, fi­
yatının X 40* m ı aşma­
yan İmalat.
87.09
r«hf İka, antrepo. U m a n veya hava limanların
da ktsa mesafelerde eşya taşımaya m a h s u s ,
kaldırma tertibatı İle donatılmamış kendinden
hareketli yOk arabaları; d e m i r y o l u İstasyon
platformlarında kullanılan türde çekiciler;
bu taşıtların aksam ve p a r ç a l a r ı .
-Kul lanı lan girdile­
rln kıymetinin ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 4 0 ' m ı a ş m a a ı g ı , ve
-Yukarıdaki limit Içerisinde, ürımtinkl
i le aynı pozisyortda
sınıflandırılmış gir­
di lerin kıymet İnin
urunun fabrika çıkış
f iyat m m yalnı z X
5'ine kadar kulInnıldıgı,
imalat.
K u l l a n ı l a n tıka g i r d i ­
lerin
kıymeti ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
yatının X 3 0 ' u n u aşnujyan İmalat.
87.10
Tanklar ve dlger zırhlı savaş taşıtları (mo­
torlu) (silahla donatılmış olsun o l m a s ı n ) ve
b'.fnların ^ k s o m ve parçaları.
-Kullanılan girdile­
rin kıymetinin ürü­
nün fabrika çıkış fl
yat ının X 4 0 ' m ı aş­
m a d ı ğ ı , ve
-Yukarıdaki limit icrrlslfxie, ürimünki
Ile aynı pozIsyonda
s m ı f l ar»dı r 1 Imı ş gir
dilerln kıymet inin
urunun fabrika «;ıkış
f iyat m m yalnı z X
5'ine kadar kul lanıldıgı,
imalat.
K u l l a n ı l a n X\wn g i r d i ­
lerin
kıymeti, ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 3 0 ' u n u 8şm.syan imalat.
07.11
Motosikletler (mopedter d a h i l ) ve bir yardım­
cı m o t o r u bulunan tekerlekli taşıtlar (sepet­
li o l s u n o l m a s ı n ) ; sepetler:
-Kul lanı lan girdile­
rln kıymetinin ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 40» m ı a ş ­
m a d ı ğ ı , ve
-Kullanılan tOn g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 20*sınl a ş ­
m a y a n İmalat.
-İçten yanmalı doğrusal pistonlu m o t o r l u olanlar, silindir hacmi:
-SO cc'yi geçmeyenler.
-Kullanılan ülke men­
şeli olmayan girdile­
rin kıymetinin ülke
menşeli girdilerin
kıymetini aşmadığı,
İmalat.
-50 cc'yi
geçenler.
-Kullanılan tüm g i r d i ­
-Kul lanı lan girdile­
lerin
kıyınetl
ürü­
rln kıymetinin ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­ n ü n fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 25'İni a ş ­
y a t ı n ı n X 4 0 ' iril aş­
m a y a n imalat.
m a d ı ğ ı , ve
•Kullanılan ülke men­
şeli olmayan girdile­
rin kıymetinin ü l k e
menşeli girdilerin
kıymetini aşmadıflı,
imalat.
roZlSTON
NO
ORUN
<t)
YABAMCI MfMŞELl GİROİLERE U Y G U I A W A P A K
MENŞE SÎAfüSÜ VFtJEM IŞÇİLİr VC YA
İŞLEMLER
TANINI
(2)
•Oiflerleri.
T
(4>
(3)
-Kul 1 anı l an t.tn ji rdi •
-Kullanılan fllrdilel er in
kıym^t i ur ü
rln kıymet İnin ürUmjn fabrika çıkış fi­ n u n fabrika çık 15 fi­
y a t ı n ı n X 3 0 ' ı j f H jft',•
yatının X 4 0 ' m ı aş­
m a y a n ima i at.
m a d ı ğ ı , ve
-Kullanılan ülke men­
şei i olmayan glrdllerln kıymet İnin ülke
menşeli girdilerin
kıymetini aşmodıflı.
İmal A t .
fl7.12
nilyantz
bUlkletler
67.IS
Çocuk s r a b a l n n , pusetler ve çocuk ta^ımoyn
m a h s u s benrerl arabalar ve bunların aksam ve
parçaları.
07.14 pot i iyonundan
başkn bir porisyorxJa
s m ı f landırı Imış girdilerdrn İmalat.
Kul l a f i ı l n n nnt yic.f;Irrin
kıy-'-^ri v»;
tnıry 1 nbr ika Ç ' !• : ^ M
yat m m X 30 ' i/r
»: j •
- K u M anı l an g I rdi I erin kıymetinin uru­
nun fabrika çıkış fi­
yat m m X 4 0 ' m ı aşmnd» 5', ve
Kul l n n ı l n n toı o j . - M lerin
ki
tI u1 u n u n f nbr ikn ç ! 1 ? f i y n t m ı f ı X 30'ı?'-vj nr-^j-t
yor\ i m a l a t .
-Yukarıdaki limit içerislnde, ürünijınkl
Ile aynı poıisyonda
sınıflandırılmış gir­
di lerin klymet inin
urunun fabrika çıkış
f I yat » n m yal n» ? X
5'İne kodor kul lanılimnlnt.
flf.V6
M e r t ü r l ü taşıtlar İçin römorklar ve yarı rö«»orklar; hareket ettirici tertibatı bulunma­
yan difler taşıtlar; bc/nların aksam ve parça­
ları.
-Kullanılan girdile­
rin kıymet inin uru­
nun fnbrika çıkış fi­
yat m m X 4 0 ' ını a ş ­
m a d ı ğ ı , ve
-Yukarıdaki limit Iç e r i s i n d e , urununk|
i l e nv-nı poZ i syonda
s m ı (l nndı r 11 mı ş g i r ­
d i l e r i n k I yTTwt İnin
üruiHin
f nbr ika
Kul l anı l nn tv«ı ç
l rr in
ki yrp,r{ I
rnın f obr İka ç 11- 1
y,^t m m X 30'.^-.,
ç 1 Ic » Ş
f iyat m m yalnı z X
5'ine kadar kul lanıldıflı.
ima^ at.
iBa.01
B a l b n l a r v e hava gemileri; uzay araçları ve
u z a y araçlarını fırlotıcı araçlar.
M.02
M.03
Bn.01 ve 8 6 . 0 2 pozisyonlarındaki
U r ı n ı n a k ş a m Ve p a r ç l a n .
hava tnşıt-
Kullanılan tıın girdi­
lerin ürtirKİnkinden
farklı bir pozisyonda
sınıflandırıIdıflı imalat.
K u l l n n ı l n n ti/n g i r d i ­
lerin
k lymer i ü ı u nıim f abr ika ç ı k ı ş f i -
88.03 pozisyonunun
kul lanı lan Um girdi­
lerinin kıymetinin ü runun f nbr ika çıkış
f iyat m m X 5' ini a ş ­
mayan İmalat.
Kul l an» l n n t-.jn qi n i lerin
k 1 yrr^t f wf
m i m f nbr i V n ç t k 11 ? i -
yat m m
yan
ynt m m
ynn
X
4 0 ' \r,x
K^r.-.-
imalat.
X
4 0 ' ını
İmnl«t.
r.^^^-^-
ro;İSTOM
MO
U R U N
YABAMCÎ HCMŞril CIROf I fRf*UYCULAMARAK
MEMŞE SIAIUSU VEREM İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
(1)
Pfl.04
T A N I M I
(2)
(3)
vcyd
(4)
Pnrnşıitler { s e v k e d U e b U 1 r pornşütler d n h l l )
ve fotoşutler; pnraşüt ve rotoşütlerln aksiMn,
par rp ve aksesuarı.
-Rotoşutler
88.04 pozisyonunun di
ger girdileri de da­
hi l olmak üzere her­
hangi bir pozisyonun
girdilerinden imalat.
K u l l a n ı l a n tun girdi­
lerin
kıymeti
uru­
n u n fnbrlka çıkış fi •
yntının X 40'ını aşma­
yan imnlat.
-O i grrler i .
88.04 pozisyonunun
kul lanı lan tun girdi ler inin klymetİnin ürunün fabrika Çiktş
f I yat m « n % 5' İni aş­
mayan imnlat.
Kullanılan tun girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
n ü n f nbr i k n çıkış f i y n t ı m n X 40'ını aşmnynn Imnlut.
Hnvn t n ^ ı t l a r ı m fırlatma cİNnz ve tertibatı
ve hnv»» t n ş ı t l a r ı m n iniş cihnt ve tertibatı
ve t^nreri clha? ve tertibat; yerde uçuş eği­
timi ynprvıya mnhsus cihazlar; bunların aksam
88.05 poz I syornjnun
kul lanı lan tun girdi•
lerlnln kıymetinin ürünun fabrika çıkış
fIyntının X 5'İni aşmaynn imalat.
K u l l n m l n n tun girdi­
lerin
kıym*»tl ürüntm f nbr ika çıkış fi­
yatının X 30'unu aşma­
yan Imnlat.
Gr«»iler ve suda yüzen taşıt ve araçlar.
Kullanılan girdilerin
ürününkinden farklı
bir pozisyonda sınıf­
lardır ı Id» §1 imalat.
Ancnk, 89.06 pozlsyoyonundnkllerİn gövde­
leri kullanılmayabi­
lir.
rul l anı l an tıtn gl rdi lerin
kıymeti
ürü­
nün fnbrlka çıkış f I yatının X 40'ını aşma­
yan Imnlat.
O p t i k n l r t ve cihnrlar. lotoqrni,
sinemn, ölçu. itr>ntrnl, nymr
nlet ve c i h n H a n , tıbt>l
veyi cerrahı nlet ve cihazlar; bunların aksam
paf-jn ve aksesuarı 9 0 . 0 1 , 9 0 . 0 2 , 90.04,
Y 9 0 . 0 5 , r 90.06, 9 0 , 0 7 , 9 0 . 1 1 . Y 90.14.
90.15 ila 90.20 ve 90.24 ila 90.33 pozisyon­
ları İle pozisyon kısımları hariç olup, bun­
lara ilişirin kurallar aşagıdn belirtilmiştir.
-Kullanılan glrdllerin kıymetinin ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşm n d ı g ı , ve
- Y u k a n d n k i limit Içerlsinde, ürununkI
İle nynı pozisyonda
sınıflandırılmış gir­
dilerin klymetİnin
OrüfMJn fabrika çıkış
f I ynt ı m n yalnı z X
5' İne kadar kul lanıldıgı,
Imnlat.
K u l l n m l a n tun glrdllerln
k ı y m r t i ürü­
nün fnbrlka çıkış fi­
yatının X 30'unu aşma­
yan İmalat.
-Opt4-k Mf^.er-ve opt I k - H f demet ler «; optik
U f kabloları (85.44 poz I syonuixjak 11 er ha­
r i ç ) ; yaprak veya levha hnlinde polariznn
mn-wieler; her tür maddeden mrrcekler (kontokt
Icnrier d a h i l ) , prizmalar, aynalar ve diQcr
optik elemnnlar (monte e d i l m r m i ş ) (optik tarz­
da İşlenmemiş camdan bu tür elemanlar h a r i ç )
Kul lanı lan tCm girdi lerln
kıymeti
ürü­
nün fnbrlka çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
90.02
Alet ve cihazlar için hertür mndde<Jen monte
edilmiş merc-kler, prizmalar, aynalar ve di­
ğer nptik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş
caminn
bu tür elemanlar h n r i ç )
Kul lanı lan tüm girdi­
lerin
kıymeti ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan İmalat.
90.04
Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun gi­
derilmesine mnhsus gözlükler, koruyucu göz­
lükler ve difler g ö z l ü k l e r )
Kul lanı lan tı>n girditerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
ve
rnnıl 89
Y fntıl
90
p « r ç 8 ( ar ı .
r07JSYOM
MO
Ü R Ü N
T A W l H I
Y A n A M C ! MEMŞri I f . f R O h C t f
UYO/lAMAtAK
HCNŞE S ı A î U S Ü
V Î P f M İŞÇİLİK V E Y A
İŞLEMLER
(3)
(1)
veya
(4)
T 90.05
Çift gözlü dürbıinUr, tek göılü dürbünler,
diger optik teleskoplar ve bıınlnrın mesnetle­
ri; astronomik mercekli dvirtıünler ve bunların
mesnetleri h a r i ç .
-Kullanılan girdiler i n k lymrt i n i n ü r ü n ü n f a b r i k a ç ı k ı ş fly a t ı n ı n X 40'ını a ş - ^
mndıflı, ve
-Yukarıdaki limit Içerinlnde, ürününki
ile aynı poiisyofxia
sınıflandırıImış gir­
di l er İn klymet inin
üruTKİn fnbrika çıkış
f iyatının yninız X
5 ' i r » e kndnr kullnnıld ı g ı , ve
-kullanılan ulke men­
şei i olmayan gi rdile
rln kıymetinin ülke
menşeli girdilerin
kıymetini aşmadığı,
imal at.
Y 90.06
fotoğraf makinalor (?Inrmatogrnfik-ol ani ar
h a r i ç ) ; fotoğrafçılıkta flaş ısıgı meydana
tirmeye mahpus cihazlar ve elrktirlkle ateş­
lenenler hariç flaş la^rt^aları.
rult anılnn lan g l r d l •
-KullonıInn girdi te­
lerin
kıymeti
ürürin kıymetinin ururHin fabrika çıkış fi­ n^r^ fnbrika Çikif fi­
yatının X 3 0 ' u n u aşmayat ının X 40'ını aş­
ynn imalat.
madı gı, ve
-Yuknrıdftkl limit i çerisinde, ürününki
ile aynı pozisyonda
sini f l artdı r 1 Imı ş gir­
dilerin kıymetinin
ürurHfn fnbrika çıkış
fiyntının yalnız X
5'ine kndnr kulInnıl•
d 1 g I , ve
-Kullanılnn ülke men­
şei I olmayan gi rdilerin kıymetinin ülke
menşeli girdilerin
kıymetini aşmadığı,
Imnint.
90.07
Sine«Tifl kameraları ve projektörleri (ses kay­
dına veya kaydedilen eesin tekrar verilmesi
ne mahsus cihazları bulunsun bulunmasın)
-Kullnnilnn girdile­
rin kıymet inin ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yat ının X 40'ını aş­
madığı , ve
-Yukarıdaki limit içerlslnde, ürünOr^k i
İle aynı pozisyonda
«ınıfInndırıImif gir­
d i l e r i n kıymetinin
ü r ü n ü n fabrika çıkış
fiyatının yalnız X
5'ine kadar kullanıl­
d ı ğ ı , ve
-Kullanılan ülke men­
şei I oimnynn gi rdile­
rin kıymet inin ülke
menşeli girdilerin
kıymet ini aşmadıflı,
imalat.
K o l l a n ı l a n t(«n g i r d i ­
lerin
kiymeU
ürü­
rnjn f a b r i k a ç ı k ı ş fi­
y a t ı n ı n X 3 0 ' u n u aşnuıynn Imntat.
K u l l a n ı l a n tum gl» d l lerin
kıymeti
ürü­
nün fnbrika çıkış fi­
yatının X 3 0 ' u n u aşma­
yan imalat.
rozlsroM
NO
(1)
90.1)
T <?0.1'»
Ü R Ü N
T A N I M I
(2)
Konisine hftidrki optik mikroskop! ı»r (fotomikroflrnfl, sInefotom!krogrnfI vey« mikroprojekslyon mikroskopları d n h l l )
O İ Ç e r s e y r ü s e f e r alet ve c i h a r l a r ı
YAMASCÎ MfN^jrLİ GİROİIERE UYCUlANARAK
MfVŞF STATÜSÜ. VFRfM İŞÇİLİK VEYA
IŞltMLFR
(3.)
veı o
(A)
Kullanılan tın girdi­
-Kullanılan girdile­
lerin
kıymeti
ür\irin kıyn»»»tinln ü r ü ­
n
u n fabrika çıkış fi­
n ü n f a b r i k a ç ı k ı ş fl
yat ının X AO' m ı a ş - yatının X 30'ıjnu aşa»yan İmalat.
mr.ciıg?, ve
- Y'.ikar ıdaV | limit i çcf 'sirvje, ü r u n u n k i
ilr ayrı; (Kî/isyorvln
! .M! f 1 ntYİ \ r » Imı ş gir­
di 14Tİn ViyTAet inin
ur^.'oi,:! f nhf I V a Ç • r. l Ş
• iyat inin
n' ? X
S' ine kn.dr.r Vuil'tnıl'dıgı, ve
- Kul l an» { nn ül V-e mrf>şel I nlmnynfi g i r d i l e ­
rin kıymetinin ulke
menşei i gi rdiler in
Ifiymetinl a ş m a d ı ğ ı ,
imal a t . •
Kullanılan tın girdi­
lerin
kıymeti
uru­
n u n fabrika ç ı k ı ş fI yatının X A O ' m ı aşma­
yan imalat.
.15
A f M İ Ö U ' ^ * ( f otogreTvît r i k ö l ç ı n «letlerl d a ­ K u l l a n ı l a n t ı n g i r d i ­
lerin
kıymeti ü r ü hil), hid-cgrafik, cşinografik, hidrolojik,
n\H^ f a b r i k a ç ı k ı ş fi­
m e t e o r o l o j i k v e y a Jecfirik alet ve c i h a z l a r ı
yatının X A O ' m ı aşma­
(fxisulalnr h a r i ç ) ; t e l e m e t r e l e r .
y a n invniat.
.16
H a s s a s t e r n r i l e r ( h a s s p a l y e t i 5 snntlgrdTi v c yrt d a h a iyi o l a n l a r ) ( a ğ ı r l ı k l a r ı ile b i r l i k ­
te o l s u n olfTjısın)
Kullanılan urn girdi­
lerin
k 1 yr^v^t I Ü r ü ­
n ü n fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X AO' m ı a ş m a ­
y a n ifunlal.
90.17
R e s i m ynrr^.-iyn, ç i z i m yofTmnya v e y a h e s a p , yap­
maya mahsus aletler (çizim mnkinaları, pant­
o g r a f l a r , i l e t k i l e r , p<"rgel t a k ı m l a r ı , s u r g u lU c e t v e l l e r , h e s a p d a i r e l e r i g i b i ) ; t a r i f e ­
n i n b a ş k a yerirıde b e l i r t i l m e y e n v e y n yer a l F^ayan elde k u l l a n ı l r n u r m l u k ö l ç ü a l e t l e r i
( ö l ç ü çı;bukları ve şerit m e t r e l e r . mıkror>etr e l e r , kal ibreler g i b i )
Kul t .•>r.ı l nn t t n gi rdi ler'. n
kiv'r^'ti
uru­
n u n i abı i V ft çıkış n yatının X A O ' m i nşmay n n ıroai at .
90.18
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlIk^e k u l l a n ı l a n alet ve c i h a z l a r ( s i n t i g r a f i
c i h a z l a r ı , d i ğ e r e l c k t r o m e d i k a l c i h o z l a r ve
göz t e s t i n e m a h s u s c i h a z l a r d a h i l )
•Dişçilikte kullanılan alat ve cihazlarla do­
n a t ı l m ı ş dişçi k o l t u k l a r ı
90.18 p o z i s y o n u n u n
dlger girdileri d e
dahil h e r h a n g i b i r
pozisyonun girdile-,
rirvden i m a l a t .
Kul lanı lan t ı n g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürünvin f a b r i k a Ç i k ı ş fi­
yatının X AO'ını a ş m a
yan imalat.
rozlSTOM
U R U N
T A N I M I
NO
(111
(2)
-Diğerleri
YARANCI. MENŞFLİ GİROllERE UYf^liLANARAK
MENŞE STATÜSÜ
VEREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
(3)
veya
(4)
K u l l a n ı l a n tüm g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 25'ini aşma­
y a n imalat.
-Kullanılan girdile­
rin kıymetinin ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşm a d I g 1 , ve
-Yukarıdaki limit içerisinde, ürürninki
ile aynı pozisyonda
s ını f l arxii r I Imı ş gir­
di lerin kıymet inin
ürünün fabrika çıkış
f iyatının yalnız X
5'ine kadar kullanıl­
dığı,
imalat.
90.19
HcVanoterapi cihazları; masaj c i h a z l a r ı ; pslkotckni cihazları; oıonotcrapl, oksI]çnotcrap l , a e r o t e r a p i , suni teneffüs veya diger terapik teneffüs cihazları.
-Kul lanılan gi rdile­
rin klymet inin ürü­
nün f abr ika çıkış fi­
yat ının X 40'ını aş­
madığı , ve
-Yukarıdaki limit içerlsinde, liruminki
İle aynı pozisyonda
üınıfI andırıİmiş gir­
di lerin klymetİnin
ü r ü f H j n fabrika çıkış*
fiyatının yalnız X
5'İne kadar kul lanıldıgı.
İmalat.
90.20
Diger teneffüs cihazları ve gaz maskeleri
(mekanik p a r ç a l a n ve değiştirilebilen filt­
releri olmayan koruy\jcu ıraskeler hariç)
-Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının X 40'ını aşmadıgı, ve
-Yukarıdaki limit içerisinde, ürününki
ile aynı. pozisyonda
siniflandırıimiş girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının yalnız X
5'ine kadar kul lanıldıgı,
imalat.
90.24
Maddelerin (metal, agaç, dokunaya elverişli
m a d d e , kağıt, plastik maddeler gibi) sertli­
ğ i n i , dayanıklılığını, sukavemetini, elasti­
kiyetini veya diger mekanik özelliklerini de­
nemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve ci­
hazlar.
K u U a n ı lan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
90.25
Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri alet­
ler, termometreler, pirometreler, barometre­
ler, higrcxnetreler ve psikrometreler (kayde­
dici tertibatı olsun olmasın) ve bunların
birleri ile kombine olanları.
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
y a n imalat.
90.26
Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya de­
ğişebilir diger özelliklerini ölçmeye veya
muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetrelcr, seviye göstergeleri, manometreler, ka­
lorimetreler g i b i ) (90.14, 9 0 . 1 5 , 90.28 veya
90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar ha­
riç)
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış i i y a t ı n m X 4 0 ' m ı aşma­
y a n imalat.
K u l l a n ı l a n tun g i r d i ­
lerin
kıymeti
ürünvin fabrika çıkış fi­
y a t ı n ı n X 25'ini aşmayap^iauılat.
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kjymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 25'ini aşmay a n imalat.'
rozfSYOM
U R U N
YABAMCI MEMŞELl GİROİlEHf UYGUlAMAltAIC
MENŞE STAlUSÜ VEREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
T A N I N I
MO
(2)
(3)
(1)
90.27
90.2fl
vey
(4)
kullanılan tün girdi­
Fiziksel ve kiınyosal analiz için alet ve ci­
lerin
kıymeti
ürü­
hazlar (polarimetreler, refraktometreler, snün fabrika çıkış fi­
pektrometreler, gaz veya d ı m o n tahlil cihaz­
l a r ı ) ; akışkanlığı, gözenek l-i l Iqi, g e n l e s w - yatının X 4 0 * m ı aşma­
yan İmalat.
y l , yvJzey gerilimini veya benzerlerini ölçme­
y e veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar.;
ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayenesine mah­
s u s alet ve cihazlar (fotometreler d a h i l ) ;
mikrotomlar.
C a r , sıvı v e e l e k t l r î k s a y a ç l a r ı
> a l l b r e cihazları d a h i l ) :
•Aksam, parça ve
(bunların
aksesuarları
•Diğerleri.
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürün<Jn f a b r i k a ç ı k ı ş fl^
y a t ı n ı n X 40'ını a ş m a ­
yan imalat.
-Kullanılan tüm girdi­
-Kullanılan girdile­
lerin
kıymeti
ürürin kıymet inin ü r ü n*jn f a b r i k a ç ı k ı ş fi­ m i n f a b r i k a ç ı k ı ş f i ­
yatının X 30'unu aş­
yat ının X 40'ını a ş ­
mayan imalat.
madıflı, v e
•Kul l a n ı I n n ü l k e m e n ­
şeli o l m a y a n g i r d i l e ­
rin kıymetinin ülke
menşeli g i r d i l e r i n
k ı y m e t i n i aşmodıfl».
İmalat.
90.29
Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, tak­
simetreler, mllometrcicr, pedometreler, v b . ;
hız göstergeleri ve takometreler (90.14 ve
90.15 pozisyonundakiler h a r i ç ) ; stroboskoplor
Kullanılan ttm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
90.30
Elektrikl miktarları ölçmeye veya muayeneye
mahsus o s U o s k o p , spektrtr» analizörleri ve
diger alet ve cihazları (90.28 pozisyonundaki
elektirik sayaçları h a r i ç ) ; alfa, beta, gomn,
X - ı ş ı n ı , kozmik veya diŞer İyonlaşma ışınla­
rını ölçmeye veya Kılmaya mnhsus alet ve ci­
hazlar
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
90.31
B u faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen
veya yeralmayan ölçme veya muayene alet, ci­
h a z v e makinaları; profil projektörleri
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
90.32
Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
90.35
9 0 . fasılda yeralan awklna, alet ve cihazlara
alt aksam, parça ve aksesuar (bu fasılın boşka yerinde belirtilmeyen veye yeralmayan)
Kullanılan tün girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ını aşma­
yan imalat.
Y Easıl
91
Saatler ve bunların aksam v e parçaları;91.05,
9 1 . 0 9 İla 91.13 pozisyonları hariç olup bun­
lara İlişkin kurallar aşaflıde belirtilmiştir.
Kullanılan tüm girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fi­
yatının X 40'ini aşma­
yan İmalat.
YARAMC! MfMŞFlI (SİPOflFRC UY<A)lAMARAk
MCMŞE STATÜSÜ VfRCM İŞÇİLİK V€VA
İŞLEMLER
MO
(1)
(2^
91.05-
OlQer
saatler
91.09
O l Q e r teat makinalari
leştirilmiş)
(tamamlanmış ve bir­
91.10
Tı»m#«mlanm»ş saat moklnaları (blrleştlrilme­
m l ş veya k ı s m e n birleştirilmiş) ( ş a b l < 5 n l a r ) ;
tamnmlenmamış saat makinaları (birleştiril­
m i ş ) ; taat maklnalarının taslaklara
91.11
Saatlerin zarfları ve banların aksam ve par­
çaları
91.1Î
91.13
M â c a ve duvar « a a t l e r l H n zarfları ve bu fa­
sıldaki eşyaya alt benzeri tnrUmr ve bunla­
r ı n aksam v e parçaları
Saat kayışları
(3)
veya
(4)
•Kultanılan girdile­
-Kullanılan tüm g i r d i ­
rin kıyTfıetInIn ürü­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­ n ü n fabrika çıkış fi­
yatının X 4 0 * m ı aşy a t ı n ı n X 30'ı»TU a ş ­
Miadıflı, ve
m a y a n İmalat.
• Kullanılan ülke men­
şeli olmayan girdile­
rin kıymetinin ülke
menşeli girdilerin
kıymetini aşmadıflı,
imalat.
-Kullanılan tim g i r d i ­
-Ktıllanılan girdile­
rin kıymet inin ürü­
lerin
kıymeti
ürü­
nün fabrika çıkış fi­ n ü n fabrika çıkış fi­
yatının X AO'ını aş­
yatının X 30'unu aş­
madığı, ve
m a y a n imalat.
-Kullanılan ülke men­
şeli olmayan girdile­
rin kıymet İnin ülke
menşeli girdilerin
kıymetini aşmadıflı,
«malat.
K u l l a n ı l a n ttn girdi­
-Kül lanı lan girdile­
lerin
kıymeti
ürü­
rln k.ymetinin Ürü­
nün fabrika çıkış fi­ n ü n fabrika çıkış fi­
yatının X 40*ını aş- yatının X 3 0 ' u n u aşma­
yan imalat.
mr»dı9i, ^e
-Yukarıdaki limit içerisinde 9 1 . U po­
zisyonunu girdileri­
nin kıymetinin ürü­
nün fabrika çıkış fi­
yatının yalnız X 5'
ine kı»dar kullanıldı­
ğı,
irjîlat.
-kul lanı lan girdile­
Kullanılan ttn g i r d i ­
rln kıymet İnin ürü­
lerin
kıymeti ürü­
nün fabrika çıkış fi­ n ü n fabrika çıkış fi­
yat ının X AO'ını aş­ y a t ı n ı n X 30'urtu aşma­
m a d ı ğ ı , ve
yan imalat.
-Yukarıdaki limit içerislnde, ürününki
ile aynı pozisyonda
sınıflandırılmış gir­
dilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
f{yatının yalnız X
5'ine kadar kul lanıldıflı,
imalat.
-Kullanılan girdile­
Kullanılan ti#n girdi­
rin kıymetinin ürülerin
kıymeti
Olu­
min fabrika çıkış fi-, nun fabrika çıkış fi­
yatının X AO'ını aşyatının X 30'<nw aşma­
avKJıflı, v e
yan İmalat.
-Yukarıdaki limit Içerisinde, ürününki
İle aynı pozisyonda
sınıf larxiiri Imış gir­
dilerin kıym*»tlnin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının yalnız X
5*ine kftdar kullanıl­
dığı ,
imalat.
ve bunların aksma ve parçaları
•Adi m e t a l d e n (kaplanmış otsun ölmesin) veya
kıymetli m e t a l l e r l e kaplanmış olanlardan
Kullanılan tır» girdi­
lerin
kıymeti
ürü­
n ü n fabrika çıkış fi yatının X AO'ını aşma­
yan imalat.
-Oiflerlerl
kul lanı »an t ika girdi­
lerin
kivwtl
ürü­
r ü n fabrika çıkış f i v n t ı n m X 50'sinl a s -
HrNŞFİ OLMAYAN MAODFLfRr U Y G I U A N A N VE
r07İSY0M
M A L
T A N İ M İ
NO
(1)
fnsıl
92
fasıl 93
(2)
Mvirllc a l e t l e r i ;
sesuarI
b u n l a r ı n aksam, p a r ç a ve Rk-
Silahlar ve »ojhimmnt; bınların aksnm, pırçn
ve aksesuarı
T 94.01 3 0 0 gXm*^ veya daha az alırlıkta dnlgusut pa­
ve
m u k l u mrnsucaîla birleştirilmiş adi mrtatlerY 94.03
d e n mobilya
MENŞE SIATÜSDNÜ VFREN İŞÇİLİK VEYA
İŞLEMLER
(3)
vey«
(4)
kullanılan tiim girdilerin
kıymeti
ürürv.in
fabrika çıkış fiyatının X 40'ını a ş m a y a n ima­
lat.
kullanılan ttın girdi ler in
kıymeti urytntm
fabrika çıkış fiyatının X SO'sini aşmayan im.ılat.
Kullanılan ti»a girdilerin »ir ı>ntw>k İnden farklı
lı bir pozlayoruJa a ı nı f l arvjı rı I dl JJ ı ,
VEYA
94.01 veva 94.05 pozisyonlarının kullanıma ha­
zır formlardaki pamuklu m e n s u c a t t a n :
-K?yTTwrtl ufu*ıunkfnln X 25'ini nşmnmnk,
-9A.91 veya 94,05 pozisyonlarından başka bir
rv>ı I «îyo»"<la veya kullanılan diqer girdiler
ülVf» menşeli oimnk
koşuluyla
imaUat.
94.05
Tarifenin başka yrrinde bel { r t i t fr'-v.»r> veyn
Kullanılan tın girdilerin
kıymeti
iiruntjn
yeralmayan aydınlatma cihazları (r» -k t ör l er 'abı ika çıkış fiyatının X 50'sini a ş m a y a n ive sahne projektörleri d a h i l ) v e lH;f>U. m nk- mai at.
sam v e parçaları; tarifenlnin başka yerind"»
belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık
kaynağına sanıp reklam la-^aları, t ^ ı k o isim
{"»telaları ve benzeri eşya ve b<j eşyanın ak­
sam ve parçaları
94.06
rrefabrik
95.03
Diğer oyuncaklar; eqlence amacıyir; kt.ıç-jltuim-ış modeller ve benzeri modeller ' m r e k e M i
o l s u n o l m a s ı r ) ; -ıcrturlü bilmeceler (puzzle)
-Kullanılan tın girdilerin lirv/nunk i ö d e n fark­
lı bir pozisyonda s ını f l arxji r 11 dı g ı , ve
-Kullanılan tun girdilerin
kıymeti
Orunun
fabrika ^ k ı ş fiyatının X SO'sInl aşmayan
İmal a l .
Y 95.06
P'.i faslın diÇ«»r pozisyonlarında yer almayer»
veya tjelirti Imeyen jimna«;tik, atletizm, dlger
sporlar (masa tenisi h a r i ç ) veya açık hava
oyumlarına meh'us eşya ve m a l z e m e ; y\)zmc haN T J z l a r ı ve kuçuk oyun havuzları
Urdnünkiyle
aynı pozisyorvln s ı nı f l Br*d ı r ı l magirdilerden İmalat. Ancak, golf sopalı
tjnşlıgı yapmaya mnhsııs kabara şek>l veril­
miş fjloklar kullanılabilir ve uru»>kiyle aynı
porisyonda yeralnn diğer g i r d i l e r i n kıymeti
u r u n m fabrika çıkış fiyatının X 5'lnl aşrrv»mnk koşuluyla kul lanıInbllir.
95.02
O» tayla bal ık avlamaya nvTiiÇus'öl t a kamışlara,"
olta iğneleri ve dlger batık takımları; balık
yakalrtmaya mahsus el k-pçelerl, kelebek anla­
rı ve benzeri diğer ag'.ar; kuş avcılığına mnh
sur. yopma kuşlaV (92.08 veya 97.05 pozisyonuıvJakller hariç) ve benzerî avcılık v c atılık levaıımatı.
Xi'aTanrlan girdilerin ur urıJrık inden farklı bir
pozisyonda s m ı f l andı r 11 dı gı imalat. A n c a k ,
Urtinunklyle aynı pozisyonda s ı n ı f l a n d ı r ı l a n
yirdiler kıymeti ürünün fabrika çıkış fiya­
tının X 5'lnl aşmamak koşuluyla kullanılabi­
lir.
H a y v a n i , ultkisee maddrlerln ve minerallerin
yontulmasıyla elde edilen e ş y a l a r .
Aynı pozlsynndokî
lerden imalat.
Y 96.01
yapılar
k M lanılan tim girdilerin
kıynoti
urıjniffi
fal-.rikrt çıkış fıyalının X SO'sınl nşnvıyan Im;ı l n t.
yontularak
Islerwis g i r d i ­
Y 96.C2
96.03
Stjp'irqeier ve fırçalar (çnlı supüroeri v f ben- K«ılianılan tüm girdilerin
kiyrrtetl
ürür«>ı
Zfrler* ile zerdeva veya nlncap tüyünden yafabrika çıkış fiyatının X 50'sinl aşmayan Ipılmış fıVçalar hsrit;?, mptorluiar hariç elle m/ılat.
kullanılmaya mansus mekanik süpıjrgeier; b o y a ,
yiatık ve rulolar,» paspasla* ve silecekler.
mmt
oiMâTAM MAobfirtf ınra«A«A« m
«o
CS}
C4)
96.05
I n s a n J a n n tuvalet malzemesi olarak veya ıHkl» d i k m e k t e veya elbise veya ayakkabı l a n n y
« « « t i l t « « r t t t k u t l a n d ı k l a r ı M y . h « t fiı%Hil»rı
Takımı oluşturan eşyalardan
her birl takım
İçerisinde olmaması halinde kendilerine ayrı
ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşı la­
m e l i d i r . Ancak, ülke menşeli olnvtyan eşyala­
rın toplam kıymeti ürırıün fabrika çıkış fiya­
t ı n ı n X 15'İni aşmamak k o ş u l u y l a takım Hçinde
yeralabllir.
96.06
D ü ğ m e l e r , çıtçıtlar, düğme formları ve bunla­
rın difler a k s a m ı ; düflme taslakları
-ICuManılan tCrı girdilerin ürürx>ık inden fark­
lı bir pozisyonda sınıflandırıIdıflı, ve
-kullanılan t u m girdilerin
kıymeti
ürünün
fabrika çıkış fiyatının X 50'sini aşmayan
imal a t .
96.08
Bllyalı kalemler, keçe uçlu veya difler no/e­
nek u ç l u yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli
k a l e m l e r , stilolar ve difler dolmokalrmler;
duplikatör kalefwleri; dolma kurcun kalcmver;
dolnuıkalrm v e kurşuıı kalem sapları ve benzer»
s a p l a r ; b u n l a r ı n aksamı (kapak ve klipsler
d o h l l ) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç)
•Çullanılan tı»a girdilerin ururK»nk I nden farklı
bir pozisyonda s ını f l arviı r 11 dıflı.»malat. An­
c a k , kalem uçları ve damakları kullanılabilir
ve aynı pwzisyonda sınıflandırılmış difler gir­
diler
kıymeti ürvKvm fabrika çıkış fiyatının
X 5'ini aşmamak koşuluyla kullanılabilir.
96.12
Yazı makinaları Için şeditler ve t>enrfrJ şe­
ritler (mürekkepli veya İz bırakacak şekilde
başka surette h a z ı r l a n m ı ş ) (makaralı veya
k a r t u ş l u o l s u n o l m a s ı n ) ; ıstnmpa'.er (rrtjrekkep
emdirilmiş o l s u n olmasın, kutulu veya k u m ­
suz)
-Kullanılan t<fn girdilerin ÜrütHjrık İnden fark­
lı bir pozisyonda sınıflandırıIdıflı, ve
-Kullanılan tLfi» girdilerin
kıymeti
ürünün
fabrika çıkış fiyatının X 50'sini aşmayan
Imr.let.
96.13
Çakacaklar v e difler ateşleyiciler (mekanik ve­
ya elektirikll olsun o l m a s ı n ) ve tmnların ak­
sam v e parçaları (çakmak taşları ve f u l l l o r i
horiç)
<»
-Basınç-ateşleyiciH
çakmaklar
-Oiflerleri
Y 96.K
Pipolar ve p i p o
96.13 pozisynnuniin k u U a n ı U n ttn girdİhprlnin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının X
30'unu aşmayan imalat.
96.13 pozisyonunun kullanılan tüm girdileri­
n i n kî-j-meti ürur>un fabrika çıkış fiyatınım X
S'ini
aşmayan Ir.ıalat
lüleleri
Knb;>ca şekil verilmiş bloklardan
İmalat.
EK III
EUR.1
I. tKf«c«içı (A*. Açık Adnti. Oftc)
Capoticf (N«nıc lull MUICM. aMUry )
Scc noıeı ovcrluf befoft e
OOOİHH)
No A
ktinı ıhı» fg»
2. CcmTıcAtc UM4 in prdcrcnu*!
beıw
}>f<Jm G0*M»chl4ı|j $«Kı« ( A ^ . Aç*k Adrcıi. OUc) (Terdhc 0 « i l ı }
Ccnıtf n«c CN«mc. fuU «ddrtıı. WMnır>) (Opoanal)
•mınd«ki tercihli liufvue kuliknüan •cmTıkftdır.
(Hlili OIkdo. OUc jnıplan
•»•«»•nnı y » n n « . )
(Inıcrl »pp'npfinc couniricı. groufx of cncningt Of ıcrriıoocı)
4.CrOnkrvı men|ei ıtyilan filke,
5. V « n | OUcjı ve> • flkelc* tmbu.
evifttfcred M o n s t u n *
7. Gûıicmier
Rcjntfi»
6.1 i i ı m . y » ii.|ktn bi'^ilcf (Tereme b â J L )
Tnnıpud dciAİit (Optıontl)
I. Sır» No. Kolttenn ın«rkt »e i|ireüen. »ayı ve lüılcn O.L^yıniP umrnı.
hrm NOTber. M«riı «nd r»«rrbrn; Number »nd kjnd of packt|eı O. Deıcnpüor of foodı.
II.
l l H R A C A T Ç I N I N BEYANI
D E C L A R A T I O N BY T H E E X P O R T E R
GÛMROKVtZESt
CUSTOMS ENDORSEMENT
O u y l a m n BCJTM
IhrBç B d f e ı i ;
Foıtn
CûmıHk İdarcti
Cuaiamı Oflîc*
Af«İKİ« i m u H bulutun ben. yukwU belinüeı
dycnuı bu bclf enin dOzenlcnmcM için g c R İ J i oi«n
kofulUrs uyfun oidu^uıu beyan «denm.
I. the undei-titned. decUır ü u i (Nc gooda dcKhb&d
above meci the oanduionı raquind for Uw i«(uc
of üu« cenüicMc
DecUrUion
E&pon documtnt (2)
No...
DOıcntcycn Olkc ««y« AJM
lıstûng couıljy ot tcm>ary
10.Facur«iar
9. lirii •i.riık ( k | )
v«7«d.|eröiç«ler
Invoıceı
(L«u«^trekOp.»ı.)j
Groft Wei|ht ( k t )
•(Opuon»J)
Of 9Û*tt meâiufc
(UUTu. m3.cic)
MahOr
(Sump)
Ye» ve Tarih
Fbecanddau
Tarih (DMC)
(ImxM / litnMwc)
• ' a « k m e ' oi4u|wu b d i n w u .
O Hfya amtMİajb 4c|i)ıc ytrmc gâre Cfyalann M j n ı
O tf goodı ait M« pftcke4. indicaic «umber o / a n k l c j or tiatc 'in bulk' at appropriau
(I) Yahut ihncaip «fte kuraiUnnn geıckJİ göcd0|6 yerleri rfoidwumii.
(I) Cani|ilc«c only WIKIC IİK rcguiaücaM of the u p o r t w t cowMry or icnitoiy i«i)uir«.
IJ. D O Ğ R U L U Ğ U N K O N T R O L Ü İSTEMİ
REQUEST FOR VERIRCATİON. t o :
Î4. K O N T R O L Ü N S O N U C U
RESULT O F VERIRCATİON
l^pılan kontrol bu «erUnkanın Q
Verincation carried out »howt thai Ihiı ceniftcaie Q
Q
Bu »erünktntn <io|TuJuk vc kurdUıa uygunlu{unun
konirolO Ulcp edilir.
VcTincaüon of ihe iulheniicily «nd »ccur»cy of ihb
ecTÜfıctie is rcquc4tcd.
BelirOien fOmrfik kİAresinoc öüvcnien&itni
ve y, adi|i
btifilerin öofrv oIdu{unu gOslermckiedir.
Waj issued by the customs office ind»c*»od and üıai
Ihe infonnation conuincd therein u acctf aic
I I Doğruluk vc kuralltii uyjunluk koşullKrını cevap
verfne<Ii|ini {Osiermektcdir. (Ekieki apkJtmdara bakınız.)
Does not meet ihc rcquiremcnu as U> autherMiciiy and
accuracy (see remarks sppcnded)
Yer ve T«jih
(Ptace And dttc)
Yer ve Tarih
(Place and date)
MUhÜf
(Sump)
MohOr
(Surnip)
(İmzi)
(Sifntrure)
0
O
(Imia)
(Si|naiure)
Uyfun olan kuiuyi X işarcü koyunuz.
Insert X inihe »ppropriaie b o x .
NOTLAR
1. Seninkalar »ilimneler veya birbiri üıcrinc yazılmış kelimeler ihtlvt edemez. Degi^iklikJcr dojru o l m ı y a , n kayıtlann üzerini
çizilmek ve gcrckl» dUtcItmelcr eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir dc|i}iklik. serüHkayı düzenleycı kj^ı tarafından paıaf
(edilmeli ve di:zenlendi|i Dikenin jürruilk idaıcsi L a r a f n d a n onaylanmalıdır.
2. Seritfıkaya kaydedilen maddeler arasında boşluk buakılmamalı ve her bir madde önüne biı sıra numaruı konulmabdır. Son
ımaddenln hemen ıhına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler soruadan bir eklemeyi imkansa kılmak Örere ayıu
peklide ipta] edilmelidir.,
3. Efya}ar.'Ucari faaliyetlere uygun olarak ve le^his edilmelerini saflayıcak yeterli lynmüarla ununlarvnaJıdff.
NOTES
1. Certincatcs must noı coniain erasures or words written ovc one «noüier. Any alieraijons must be made by dcleiin| the .
incorrect pa-ticulars and adding any necessary correction .-Any-such aliwaiion must be iniüalkJ.by the person who completed
Ihe ccnincsie and endorsed by the customs aulhoriüe* cf the issuing country or leniioiy.
2. No spaces must be kfl between Ihe. items entered on ihe ccrüfıcate and each item must be preceded by an item number.
A hor'izonul line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be Kruck ihroujh in such a manner
as to make any later addtiioiu impossible.
X
Coodi musi be described in accordance with commcrciaJ practise and with sufTiciem deuil lo enable ihcm to be identified.
76
E K III b
DOLAŞIM SERTİFİKASI tçiN DAŞVURU
APPLICATION FX)R A M O V E M E N T C E R T I F I C A T E
I. Ihrac«fçı (Adı. Açık Adnıi. Olke)
Expotlcf (Name, full addrctf. country)
EUR.l
No A
000.000
kdan 6nc« arkadaki nodan okuyunuL
Sec notcf overralf before cpm1gtit<f^ ihi» form
2. CertiHcaie uıed in pteferrrıtial irade between
3. Mtün GönderiWi|ı Şthıı (Adı. Açık Adreıi. ülkcKI>rcihe n . | l ı
Cimiigne» (Ntmejull tddreif.countryXOpUonil)
axaiindiki tercihli ticaıöte kullanılan ieninia için ba|vurudur.
(ilgili ülkeler, ûlkc grvplan veya alanlannı yarınız.)
(Inıcrt approprialc oounlricı. grnupı of counlneı or tcrriioncı)
4. OrtSnlenn mmf«i uydın Olke,
CounUy, group dl counHnci or
Oliela grubu vrya •lanlif
lemiofy of «Je«lin»iion
Coıjniry. gnjop of eoıwıtri« of
territrry in which the proHuru a
contiienad i i «mfin«linf
«. T.ıımıyt Üi|kin bil|ikf (Twihc Dtğlı)
Trantpoft deuUı (Opüonal)
7. Gö/Jcmlcr
Remark!
A Sıra No. Kolilerin tnarka ve ifaretlrri; ityi ve lOiten ("). üjyanın Tanımı
Item Number. Markı and numbers; nun.ber a.Kİ kind uf |>*< k . u n O . Dtrimplion of g.K^lt
C) Eşya «mbılajlı «lef ilse. yerine göre c^ynların sayısını veya "dOkmc" olduğunu belirlini/..
O If foodı ire not packcrl. irtdicaie number of «rticles ot state "in bulk" m ippropriatc
(1) Yalnız ihractlçı ülke kuralltrınuı gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.
(I) Compleie only wi.crr the re|ultlions of ihe exporting couniry or lerriiory require.
O.Fauifalar
9. nmi .|.flik (kg)
aerrrihe D a i l i |
ve>i di|er Clçüleı
Invoioci
lbirc.m3vi)
(Oftiorul)
Grvwi Wei|hi(kg
(litrej.m3 etc )
İHRACATÇI DEVANI
Dem rtşnğıda inunsı bulunan vc nrka sayfndn tanımlanan cşvalann ihracatçiî;r,
îişynlnnn, ekli scrdnkanın (Jilrctılcnmcsini gerektiren koşullnıa uygun olduğunu B E Y A N ;
Hsynlann bu koşuMnrn \jy^:trılur;.ınıı j;nf;!:ıyru^. şartların nşnf;ıda bcljrliidigi gibi gclişii[;ini I Z A H ;
Aşağıdaki destekleyici belgeleri 1LJI:AZ C) ;
Ycikili ncrcilrrin isirf;ı iİ7rrin-, r'- lı •.:;;.''! ;i'i!n (li'7cr:!::vi)..si için gerekli gördijklcri her türlü
destekleyici belgeyi ibraz ec'txryu ı; w r.'-ic> irr.c, bu merciler,tarafından hesaplarımın kontrolünü
vc yukarıdaki eşyaların imalat i'Jc;n!rnfiin drnrîlcntncsirıi kabul etliğimi T A A H i l Ü T ;
Oti eşyalar i^-in ekli scnifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ;
f-tlcrtm.
Yer vc Tarih
O Örneğin; imalatla kullanılan
dölaşnn sertinkalan.
iirıi
ı!':rc vf ya aynen rccksport edilen eşyalara ilişkin ilhal evrakı,
falura'ar. i-ia'-'ri
I " v a n l a M . v.^
Y ü r ü t m e vc İdare B ö l ü m ü Sayfa : 77
78
E K IV
Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sözü edilen
biriminin
Anlaşmaya
taraf
ülkelerin
paraları
eşdeğerleri aşağıda gösterilmiştir.
Avusturya Şilini
Fin Markkası
İzlanda Kronu
Norveç Kronu
İsveç Kronu
İsviçre Frangı
Türk Lirası
bir hesap
cinsinden
14.47940
4.88483
74.83360
7.98528
7.59059
1.70478
5774.53000
1- Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (c) ve 10 uncu maddesinin (a)
ve (b) bentlerinde sözü edilen değer limitleri ve buna göre EFTA
ülkeleri paraları cinsinden aşağıda belirtilmiştir.
Küçük
Paketler
(365 h.b.)
Avusturya Şilini
Fin Markkası
İzlanda Kronu
Norveç Kronu
İsveç Kronu
İsviçre Frangı
Türk Lirası
6.000
1.800
27.300
2.900
3.OÖO
650
2.100.000
Yolcuların
Kişır.o]
Brigajları
(1.025 h.b.)
15,000
5.000
76.700
8.200
8.000
1.800
5.900.000
Fatura
Beyanı
Limiti
(5.110 h.b.)
74.000
25.000
382.400
40.800
39.000
8.800
29.500.000
EK V
Madde 8 ( 1 ) (b) ve (c)'de sözü edilen Beyan
Declaration referred to in Article 8(l)(b) and (c) of Protocol B
H u Irlpciiin kapsadif,! cşynbnn ifırncnlçısı nlnn vc n$af,i{b imr^asi bnhinnn ben. aV*;! bcidilmcdikçc (1). c^ya(2) ilc tercihli licnrclic menşe statüsü cdiniix: koşıjllannı knrşıUlıgını vcc:F)n-
lîMin
lann menşe Ülkesinin
(2) (3) olduğunu beyan ederim.
I, ll»c tffKİer^gırd, cxponcf oT Ü»c pocxls covered by ihis tlocumcni (fccLarc ihat except where otherwise
imlicnlC(l(l), Ibc gotKİs m c e l llıe conditions lo obtain originating sualus in prcfcrrnUal irade with
(O
oml thai ifıe cmjnlry of origin of ihc g(x>d.s is.
(2 )(3)
(Yer ve Tarih)
(Places and Date)
(Im7j)
(Signature)
(Hu imrsntn
tUtnd»,
! m « edenin t ç ı k a J ı ve fOynlı yarılftcaVlır.)
f l h c liffuturc muj« bc followed hy ihc name
(1)
of ihc lifnttoTy in c l c j f ICTÎJ^.)
raitfr;vıın 1 (lrki>-c, AvtısUırya, Finlandiya, hlviMh, Norveç. İsveç veya İsviçre menşeli olmayan eşya ihıJva
cime.si halinde ihracalçınm bunu açıkça belinmesi gerekmekledir.
(2) Türkiye. Avusturya, Finlandiya, î^.ianda, Norveç, İsveç, İsviçre.
(3) Faturanın her bir ürünün menşe ülkesini gösterir bir sütununa alıf yapılabilir.
(1) W h e n an invoice also includes products not originating in Turkey, Ausüia Finland. Iceland. Norway. Sweeten
or SwiirerlaiKl. ihc cjiporlcr musl clearly Indicate ihem.
(2) Tnikey, Ausiria. Finland. Iceland, N o r w a y , Sweden, Swii7crland.
R inci nı:ul(lriMfi 1(1?) vc ( ) nil prnprnflnnncla sÖ7.ü edilen l)cy,ının Fince. Fraıısî7.ca,Almnncî).
bhıiKİMcn, halynncn, Norvc(,çc, İsveççe vc Tiirkçcsi;
riııcc:
Min.y .MÜckiı jointi.nuıt Inınnıı nsinkirjan knitnmicn invaroiclcn vicja ilnK)ilnn. cila invaral. clîci
Ipi'îi!! <ıK" ıncıkiıty, laytiavnl nlku()ct.iM«;cnınn snavııilnnıiscksi vn.'uîiltav.ıi cluîol
k.MMs^.ı knvîitv.'iss.'i cîlırskolılchıuıı oikcufcfussn kaupns^a ja cila lavaroidcn alkvıpcranıaa
l :;ın',s/r.r.
}r v o i r ^ii'iic' , f kp()(tn|rnr (fes rnnnrh.ındisrs Converters par İr preseni diKMinıcnl, declare <|nc
^.ırf indıc nlioîi t o ı ı i j MİIC CCS ınnıt h.uıdiscs rrpondcnl aux coudilions rixccs ponr ol>tenir Ic car;ıci r ı c nıij-.in.ıitc d.ıns ics cclınıi}',rs pı cfcı cııiiı. Is avec
.,. c! sonl oripinaifcs dc
l)( I l Uv^\Inıcic,
AnsTühıcr d r r W;trcfi, aııf die scih dicsc 1 landclsrcclıunung bcziclh, Cfk1;MI. (].\\\ dir^c W a r c n , S o w c i l n i t l ı t atnicrs n n p r g c b c n . die Voranssclznngen fiir die Erlangnng
t<r I h •^|-nifip"^cipcnr.chari im [ir.dcrcnzlx'giinsligtcn Wajcnverkclir nnı
crfülicn
ufHİ {\:\\\ (Ins Urspnnıgsland (ler W a r c n
isi.
ı / liHti î.ı<;:\:
nin\ij;ın(l(ii vnın scnı sk|.d pelin îekur l i l , lysir pv'\ yfır ao vör\ınnar, nema annars
vr]\n. u| jiTy!!;! skilyroi lıi no hljoln uppoııınrcuindi i frioindnvioskiplufn v i o
Og nppt ı:n.tl;nıd \ .u .ntun er
\ 'fîdıı liiifMir.
If.ıl) ;MI( n:
I') soio.cf i,
espoıinkne dellc merci conlcınplatc ncl presenle d o c m n c n l o , dichiaro chc, sal\r> İM(IİLn7İ'>ne coıurnrin, Ic merci rispondodo aile condizionc fıssalc per oliencrc il carancrçorir n ı n r i o tıegli scnınhi prcfercnziali con
e sono originarie di
Norvc(,vc:
l ' n t î r t ı r g n ^ d e ckfHnîor av dc i dctic d o k n m c n l om ratfedc varcr crklacrcr al vnrcnc, ıncdmindrc nimet er angilt, o p p f y l l c r bclingclscnc for a oppna opprinncl.scslnlus i prcfcrnnscsamhan( i c i n ı mcd
o g iıar oppriınıclsc i
Isvevvc:
Undericekund ckporiiir av dc vnror som oınfallas av delta do'.cmcni försakrar alt varorna, om
iiM" nnti:n mnıkernis, nppfyller v i l i k o r c n for n(l an5c.s som ıırspnır^svaror i den formansbcrallıga(Ir Iı. M(!eln tncd
och ali vnrornns lirspurungsiand aı"
liiıkve:
I^n hclnefiin knpsndıgt cşynrnn ilırncntçısı olan vc aşağıda imsazı bulunan ben, ak.si bclirtiln^edı^V^. r^ynlnnn
ile Icrcihli licnreitc menşe statüsü edinme koşullarını karşıladığını
vc c v n i . ü i M ıncnşc ü l k e s i n i n
olduğunu beyan ederim.
Vliriiln-.c vc k\,MC Böliinıil Sayfa ! 80
R.Gazete
R.G.
Tarihi:
No.16515
10.1.1979
GUmrUk ve Tekel BaıkttuIı^uuUn:
( A . S . T.) D O L A Ş B I B B Î J G E L E R İ Y D N E T O n C T i t û î :
TAKIFLKR
Madde 1 a) Avrupa 'Ekoaomik Topluluğuna Üy« Ülkeler :
Federal Almanya
Fr&njik
lUlya
Belçika
Lllkjemburg'
Hollanda
DanimarkA,
İrlanda
Büyük Britanya ve Kuiey İrlanda.
b) AETT : Avrupa Ekooomik Toplulu^'nım kıealtılmışıdır.
c) Topluluk : Avrupa EkononUK Topluluğu anlamında kuUanılmi§tır.
d) Ortaklık : Türkiye ile A £ T araâmda. Amk&ra Anla^maaı ile kurulan Ortakügrı İfade eder.
e) Üçtinca Ülkeler : Tllrkiyc İle A K T
ilytsU üHceler dı§ındA «kalan
Ulkelerdii-.
f) Serbeet Dobaçun ıDurumu :, Türkiye ve.v^ Topluluk difi bir ülke çskaşh olup
Türkiye veya Topluluk üyesi ülkelerde ithal işlemleri tanvamiannuç çerekii güm­
rük vergisi ve eş etkili veng-l veya reelınlerl tahJÜ ediüniç ve boı verçi ve re«ınaleri
tam veya kıamî bir iadeden yararlanmaım^ nuaiar Türkiye veya ToplulukU «erbe^c
dolaıım durumusıda sayılırlar.
g) Dolabım Belgesi : Türkiye veya Topluluk ^kaynaklı olan veya sayılan yarhut Türkiye veya Toplulukta serbest dolabım halinde bulunan mallann Katnva Pro­
tokol hükümlerinden yararlanabilmesini sa^lamaık üzere ihracatçı üüte yetkili kunıluglarmca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen .belgedir.flCtola^ımBelgeleri
A. TR. 1 ve A. TR. 3 olmak üzere iki türlüdür.
Not-A.E.T.*ye üye ü l k e l e r d e k u l l a n ı l a n
menşe
şahadetnamesi
ö r n e ğ i i ç i n K I S I M : ! B ö l ü m : 3 ' d e k i 1 9 8 1 - 4 4 s. G e n e l g e y e b a
kınız.
-Yunanistan'a
Bölüm:3'deki
ihraç
edilecek
1981-73 ve
tarım ürünleri
1982-111
için
KISIMıI
s. G e n e l g e l e r e
bakınız.
-İspanya, Portekiz ve Yunanistan'dan
ülkelere
ihraç
edilen
KISIM:I Bölüm:3'deki
ithal
eşyaya uygulanacak
1987-121
s. G e n e l g e y e
edilen
ve
esaslar
için,
bakınız.
bu
<Iı> A.TR. L Dolabım .Belirejl : Malİ4nn, TUrkiye'den Topluiuic üyeal tir ülke­
yi vcj'a Topluluk Uyeal ülkelorden Türkiye'yi doğrudan dojruya nakledilmeleri ha^
lİAilt düzenlenen belg^edlr.
i) A.TR. S : Türkiye veya Topluluk Uyeai ülkelerden ortaklık di^ı üçüncü bir
ülkeya ihraç edilen mallann daha aonra Türkiye'ye veya Topluluk üyesi ibir üikeye
ithal edilmeleri OULSIİI^I bulundugıı hallerde, fiili ihraç sırasında düzenlenen belg^edir.
k) C E C A (AKÇTT) : Avrupa Kömür Çelik Toplulug^uavun kualtılmı^ıdın
l). B U R A T a v i (AA£T) ; Avrupa Atom Enerjisi Topluluguntm kısa!tilmizidir.
m)
Baksjüik : GümrlUc ve Takel BaJcanhgTdır.
A. TR. 1 ve A. TR. 3 DOLAjgiM B E U 3 H L £ K I K Î N
HANGİ
HALLERDE
VEUULECEÖÎ
(1)
M A D D E
2 —
Tiukiyc'dcn T o p l u l u k üyesi bir ülkeye ihrav* edilen sanayi ınamullen ile
Kaiına Prûiokolüıı 6 sayılı Ek'iııde ve 9 N i s a n 1981 uriUii 173Ü5 sayılı RCMIIÎ Gazeıe'de ya­
y ı m l a n a n 8 1 / 3 sayıh Dı^ıicarct Ulcrinc Dair Sirkuler'üe ycralan T a r ı m Ürünlçri vc T o p l u i u k lan Türkiye'ye
ihrav edilen
sanayi mamullerinin Türkiye'nin veya T o p l u l u ğ u n ıcrcihü rejinıinden
yararlanmalarını sajlaınak i^in A . T R . l v e y a A . T R . 3 D o l a ş ı m Belgesi düzenlenir.
> D o l a b ı m Belgeleri, sadece Türkiye-- veya Topluluk menseli olan veya sayılan yalıul Türki>c
veya roplulukia scrbcsl dolabım halinde b u l u n a n u v u n c u ulke menseli mallar i^in düzenlendi­
ğinde gevcrlidır. '
Topiulukiaj* Tüıkiye'ye iıhal edilerek g ü m r ü k vergileri ve l u m cv eikili vcr^jilcri lahsd
edilea mâlların bir sure sonra T o p l u l u ğ a ihracında D o l a b ı m Belgeleri düzenlenir. A n c a k , b u
gibitiallerde D o l a b ı m Belgelerinin ' ^ G ö z l e m l e r " s ü t u n u n a , *'bu mallar T o p l u l u k t a n Türkiye'­
ye ihlal edilmişlerdir." ibaresinin yazılması gerekir.
T ü r k i y e m e n ş e l i o l m a y a n veya c a y ı l m a y a n yahut Türkiye'de scrbcsi dolabım halinde
b u l u n m a y a n mallar ivin D o l a ş ı m Belgesi d ü z e n l e n m e z vc vize edilmez.
A y n ı şekilde. T o p l u l u k menseli o l m a y a n veya cayılmayan yahut T o p l u l u k t a n serbest
dolaşı.n halinde b u l u n m a y a n mallar
ivin
d ü z e n l e n e n D o l a ş ı m Belgeleri kabul edilmez.
(1) Bu maddenin 5 . 1 . 1 9 8 8 R-G. t a r i h l i M a l i y e ve Gümrük Bakan
l ı ğ ı i l i n i i l e d e ğ i ş t i r i l e n ş e k l i d i r , tik şekli aşağıda
o l u p , bu i l k ş e k i l d e y a p ı l a n d e ğ i ş i k l i k i ç i n bu Bölümde­
k i 1 3 . 8 . 1 9 8 1 R.G. t a r i h l i Ek Y ö n e t m e l i k i l e 6 . 7 . 1 9 8 7 R.G.
t a r i h l i tlân'a bakınız.
M A D D E 2 — Türkiye'den Topluluk üy€öitolrülkeye ihraç edilen sanayi mamul­
leri ile ıKaüma Protokohin ö aayıU SH'lndo yer alan Tarrm ürünleri ve Topluluktan
Türkiye'ye
ihraç edilen sanayi mamullerinin TüHkiye'nln veya Toplulug:un
terciJıH
rejiminden
yararlaj\malarmı sa^lamaJc için A. TR.I veya A T R . 3 Dolabım
Bel^eai
düzenlenir.
Dola^tm Belgeleri, sadece
yahut Türkiye veya Toplulukta
^
malUr için düzenlendiğinde
Türkiye menşeli olmayan
haimde bulunmayan mallar için
Türkiye veya Topluluk menşeli olan veya
sayılan
serbest dolabım halinde bulunan üçüncü ülke men^reçerlLdlr.
veya sayılmayan yahut Türkiye'de sertoest dolabım
Dolaşun Belgresi düzenlenmez ve vize edllrnea.
A.ym jekilde. Topluluk mendil olmayan veya sayılmayan yahut
Toplulukta
serboat doia^un haimde »bulunmaydın mallar ^in düzenlenen Dola-şım Belgeleri
edilmez.
kabul
A. T R 1 Dolaşım Belgesi : (BK : 1)
(Madde 3 — Türkiye'den Toplulug-a
Toplulıiktan Türkiye'ye do§n«ian
doğruya nakledilin mallar İçin A. TR. 1 Dolaşım (Belgesi düzenlenir.
Aşanda açıklanan durumdaki mallar doğrudan dogruyra na3cledilmiş sayılırlar:
1. Türkiye veya Topluluk dişmdaki üçüncü ülkelerden tgeçmeden nakledilen
maüar.
2. Türkiye veya Topluluk dı^uıdaki üçüncü ülkelerden geçmek veya bu ülke­
lerde a k t a r m a işiemine talbi tutulmakla beraber ^bu ülkelerden geçişi veya aktarma
işlemi Türkiye v e y a Toplulukta düzenlenen bir tek nakliyat k a p s a m m a giren mallar.
veya,
A-TFLC. Dolaşım Belgesi ; (E3K : 2)
IMadde 4 — A. T F L 1 Dolaşım Belgesinin verilmedig:i tüm hallerde
A.T1FL3
Dolaşım Belgesi düzenlenir.
A>-nca, ga>Ti ticari bedelsiz ithalâtta A. T R , I Dola^m Belgecinin alınması
gereken hallerde yanlılıkla A. TR. 3 Dolaşım Belgesinin aJınma^ı halinde bu A. T R 3
Dolajşmı Belgesi A. TR. 1 Dolaşım Belgesi gibi işlem g^rür.
(1)BU hallerin dışında.
Türkiye'den Topluluk üyesi ülkeye veya Topluluk üyesi ülkelerden Türkiye'­
ye üçüncü ülkelerden geçirilmek sureti ile nakledilecek eşya için. fiili ihraç sıra­
cında A. TPı. 3 Dolaşım Belgesi düzenlenmesinden sonra, nakliyat şeklinin de­
ğişmesi ve bu değişiklik sebebi ile nakliyatın doğrudan yapılması halinde, itha­
latçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen A. TR. 3 Dolaşım Belgesi A. TR. 1 Dola­
şım Delgesi gibi işlem görür.(l)
—
m
—
DOLAŞHvî BLiIjGEILERÎNlN BASILMASI \TE VERİLEMESİ
Madde ö — İhraç 'konusu eşyanın ithalâtçı ülke tercihli rejiminden yararİBinmasmı sagriayaı: dolaşım belgesi çok önemH hir be^ge olup, özel surette hazırlanması
gerekmekte ve kontrol altında kuHanıLması zorunlu bulunmaktadır.
Madde 6 — Dolaşım Belgesi Türkiye - AETT Ortaklık Konseyince tesbit edilen
form veya e\'saJfa uygun olarak ve seri numaralan verüerek «Türkiye Ticaret Oda­
ları, Sanayi Odalan ve Ticaret Borşalan Birliğ-i» tarafmdan basLinlır. 'Eu birlik. ba^H
tırdıgı Dolaşım Belgelerini, ihtiyaca 'göre, mahalli Ticaret Odalan, Sanayi Odaian
veya Tloaret ve Sanayi Odalarına gönderir.
Madde 7 — İhracatçılar Dolaşım
alırlar.
Belgelerini 'bag:h ıbulunduklan
Odalardan
(l) Bü paragraf, 14.5.1983 R . a . tarihli Yönetmelikle ilâve edilmiştir.
—
IV
—
DOLAŞİIM BEILGBLıElUNrîN D Ü 2 B N I L E N M E S İ
Madde 8 —
İhracatçıiar Dolaşiin Belgelerini bu
bel(geierin arka sayfasında
yazılı 'kurallara uygun olaraJc doldururlar.
a) Dolabım Belgeleri yazı maklnası veya elle doldurulabilir.
b) Elle doldurulduğa zamaa m-ilrekkepll kalem ve büyük matbaa harfleri
kullanılmalıdır.
c) Belge üzerinde silinti ve ilûveler bulunmamalı düzeltmeler yanlışların üzert
«jLZilmek ve gerekirse doğrulan yazılmak suretiyle yapılmalıdır.
Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin ^Igeyl düzenleyen tarafmdan onay­
lanması ve gümrük Idareslrxe vize edilmcöl g^ekir.
d) Dilzezûtnan belgede belirtilen her maddeye bir sıra numarası verilir ve 3on
kaydın hemen aitına sonradan bir ilave yapılmamaaim aaglajnak üzere yatay bir
gizgi çekilerek doldurulmayan kısımlar dikey bir çizgi ile iptal edilir.
e) Dolaşım BelgesLnde kayıtlı mallann tanınmalarına olaoaik verecek yeterli
kessinükte ve ticari deyimleri Ue hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi,
nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi lâzımdır.
f) Türkiye'de «erbeat dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülke menseli tekstü ürünlerinin Topluluk üyesi bir ülkeye tekrar ihracı halinde bu ürünlerin Türîtiye
menşeli olmamakU, 'beraber Türkiye'de serbest dolaşım halinde buiundug:iD açıklıkla
görülebilecek şeklide yazümaiıdır. Bu durumda, ithal ülkesüıin serbest dolaşıım ha­
lindeki tekstil ürününe ait menşe belgeleri talebedilecegrl gözonünde bulundurularak
ileride bu belgeleri temin içü: zaman kaybını önlemek üzere, bu tekstü ürünlerinin
h a T s g i ülke menşeli olduğunu belirleyen menşe ülkesinin menşe şahadetnamesi ya da
menşe ülkesi ihracat beigesinin dolaşun belgesine eklenmesi uygun olur.
Bu gere^n yerine getLrmeyen ihracatçıiannm düzenledikleri belge gümrük İdare3ince
vize edilmez.
>Cadde 9 — ihracatçılar tarafmdan yukarıdaki şartlara uygun olarak dolduru­
lan ve imza edilen dolaşım belgeleri Odalara verilir.
Odalar bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadıgını kont­
rol edip, belgede kayıtlı mallann Katma Protokol hükümleri gereg^ince Türkaye men­
şeli olduğu veya sayıldığı >"ahut Türkiye'de serhest dolaşun halinde bulunduğu husu­
sunda, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek, kesin bir kamya vardıktan sonra
gerakli işlemleri tamamlar, dolaşun bel€:elerinln yeşü renkteki ilk nüshası hariç
beyaz renkli 4 nüsiıaya eşyanın durumıma göre «Türkiye kaynaklı» yaJhut cTürklye'de serbest dolaşım halinde» bulunduğunu belirtir bir kaşe vururlar.
İhraç konusu mal bu >xinetmeliğe Sk 4'deki liste muhterviyatı bir tekstü ürünü
ise; ürünün Türkiye menşeli olması halinde tüm nüshalara yetkili kişinin imzası ile
birükte «Türk menşelidir» kaşesi vurulur.
SöadconuiTi mal serbesc dolaşım halinde bir tekstil ürünü ise, hiç bir nüshaya
herhangn. bir kaşe-vurulmaz.
T ü m işlemler tamamlandıktan sonra belge sorumlu memur tarafmdan imza
v« Odaya ait mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil zeminU dördü beyaz olan
be§ aüshaük takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalaruKian biri aJıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı G ü m r ü k İdaresine vize ettirilmek Üzere
mracatçsya verilir.
( l ) D O L A Ş I M B Û L Ö B L E R Î N Î N G Ü M R Ü K Ç E K O N T R O L Ü V E VİZESÎ
Maddâ 10 — Dolaşım bekgcierinln gllmrük İdaresince vize edilmesini talep et­
mek bi2zal ihracatçıya veya oatm Aorumlulug:u altında GUnırüic Çıkış Beyannamele­
rini imzalamaya yetkili kanımi temailcisi yashutta Gümrük îComiayoncusMna aittir.
Yetkili bulunmayan kimseler tarafmdan yapılan vize talepleri GUmı-Ok idare­
since reddedilir.
Madde 11
Gümrük İdareleri, vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ib­
ra» olunan Dolaşım Belgelerinia dogTUlug:un'un kontrolünü ve Dolaşım 13eİdesinde
kayıtü eşyajıın muayenecini yapmakla yük:limiüdürler.
Gümrük idareleri.
a) Dolaşan belgelerinin İV. bölümdeki şartlara uygun ohıp olmadıkını,
b)
konusu malm cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle dolaşım belge­
sindeki kayıtlara uygun olup olma4ı^m,
îhrsüç
c) Hıraç konusu maim Türkiye Kaynardı olduğunu, veya Türkiye kaymaklı
d&yıldıgmı yahut Türkiye'de aerbest dolaşım durumunda bulunup bulunmadığım, mala
ait dıg:er ihraç belgeleri yanında naküyecüer tarafından verilen (Kara, Deamiryolu,
Deni2 ve Hava yoluyla yapılan taşımalar dahil) konşimento, manifesto veya yük
senetlerini de incelemek ve,
d) ihraç konuwi eşyayı Gümrük Yönetmeil^mdeki esaslara göre muiiyene et­
mek suretiyle,
koALrol ederler
(Bu şeiciido Dolaşım Belgelermiii ve eşryanm kontroioi yapüdıktan soqj^
^^lemine geçilir.
vize
V İ Z E T^T.CTMTT :
ıMadde 12 — Gümrük vizesine aynimış olan bölümün doğru olarak ve eksiksiz
doldurulmam şarttır. Yanlış voya eûcsik oLarak yapılan vize işlemi belgeyi geçeraiz
kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.
Günu'ük idareleri, vizeye ayrılmış olan bölüme,
a) ihracat beyanrumvesinm
b) G ü m r ü k Idaresinm açık
c) Mxihakicak okunabilecek
kinası veya mürekkepki ıkalemle ve
(x)
1979-109
ve
1984-90
cins, tarih ve aayamı,
poata adresini,
bir şûküde olmasına ö^en göstererek, y-î-a
ınaCbaa harfleriyle.yazarlar.
s. Genelgelere
bakxniz.
ma­
d) Idar<»ma damtg&sıju vizeye ayrılmış b5lürodeki işaretli yerd !baj»arlar (damgranm okunur oknaaı çarttır), tarih ve imza kaşe koymak «uretiyle vize işlemini ta­
mamlarlar.
Madde L3 — Vize işlemi tamamlanan I>>la9im Belgeleri fiili ilıracat gerçedcleşir gerçekleşmez veya garanti altma almır alınmaz ihracatçıya verilmek üzere ha2ar bulundurulur.
(Madde 14 — Gümrük İdareleri dolaşım 'belgelerinin yeşü renkte zemüıi olan
ilk nüahalarmı ihracatçıya verir, beyaz renkli nüshalardan "birini Gümrük İdaresinde
alıkoyar ve dig:er iki nüshayı, fiili ihracatı taldtoeden Uık iş -^rünü içinde, iJçtIi Oda.ya
^(indirirler.
—
VI
—
DOLAŞıM BDLGELERÎNÎN AYNı TÎPTHKl
DOLAŞıM
B E L G E L E R I Î L E DECıŞTıRÎLIMJESı
Madde 15 — Bar veya bir çok A.TR.1 veya A.TR.3 Dolaşım Belgecinin bir
veya 'bir çok A TR. 1 veya A.TR. 3 Dolaşım Belgessl ile değiştirilmesi, -bu değiştirme
İşleminin eşya. ihraç edilmeden önce ve ihraç g:ümri^günde yapılması şartıyla m ü m ­
kündür.
Madde 15 — Dolaşım Belg-clerinln de^^-iştirilmest taJefbi belfiroyl ver^n Oda ile
bcIgRyi vize eden Giimruk îdar<\<^Lnce incelenir. Bu beligelerde cins. .aervi, nitelik ve
miktarı kayıtlı malların ilk belgedeki mala tamamen uygun bulundugpı saptandıktan
9onra yend /belgenin vize işlemi yapıhr.
Gümrüik İdaresince iptal edilen eaki ^beîtge yeni bel'genln beyaz renkli nüshaları
ile -HrİLkte ilcriU Odaya prönderlllr.
87
VII
(1)
A. T R . I D O L A Ş I M B E L G E L E R Î N Î N S O N R A D A N V E R İ L M E S t - K A B U L Ü
YAPILACAK
VE
DEĞİŞİKLİKLER
Madde 17 — fWalui İhracı »ırasında unutulma, yanlışlık veya ihmal gribi neden­
lerle A . T R 1 Dolaşım Belgesi düzenlenmedi^ baUerde, malm fiili İhrajcından »>nra
da A TR. 1 Dolaşım BeHgeei düzenlenöbülr.
Bu dızrumda İhracatçı :
*) Aialm cinsi, nevt niteliği ve miktanm, ambalaj şeklini, marka ve numaralarmı, işareUerini, çikış işleminin yapüdıg^ Gümrük İdarecinin adım. gümrük çıkış
beyannamesinin tarih ve sayışım, belirterek yazrh talepte bulunacaktır;
b) Sözkonusu mallar için ihraç aırasuıda A. T R 1 DoLaşmı Belgesinin verümedigini, sebepleriyle birlikte yazılı olarak beyan edecektir;
c) Usulüne uygun olarak doldurulmuşa A. T R 1 Dolaşım Belgesini imzalay^p
istem yazısına ekleyecektir.
\
(2) Madde 18 — B u şartlan yerine getiren ihracatçının talebi bağlı olduğu Odaca
ve ilgili Gümrük İdaresince incelenir. Sözkonusu ihraç malına ait G ü m r ü k Çıkış
Beyannamesi ve ekleri diğer belgeler ile, varsa, bu işleme dair dosyanın inceleme
ve kontrolü sonucu ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı tak­
dirde, sonradan A. TR. I Dolaşım Belgesi verilir ve vize edilir.
Aşağıdaki hallerde ^e A. TR. I Belgesi düzenlenebilir veya mevcut A . T R . I
Belgelerinde derişiklik yapılabilir;
1. Topluluk dışında bir ülkeye ihraç edilmişken, yolda «VARIŞ ÜLKESİ:^
Topluluk üyesi bir ülke olarak değişen eşya için A. TR. 1 Belgesi düzenlenebilir.
2. Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen bir malm, iiilî ihracı sırasında,
Topluluk içi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde ihracaıçı tarafından A. TR. I
Belgesinde «VARIŞ ÜLKESİ» nin değiştirilmesi talep edilebilir.
Her iki halde de, ihracatçılar, taleplerini dolaşım belgesinin düzenlendiği
odaya başvurarak bildirirler. Odaca «VARIŞ ÜLKESİN .sütunundaki ülke ismi çizi­
lir ve yeni «VARIŞ ÜLKESİ» yazılmak suretiyle bütün dolaşım belgesi nüshalannda
da bu düzclımc yapılarak imza vc tasdik edilir. Bu değişiklik ilgili Gümı-ük İda­
resine de başvurularak resmi mühürü ve işlemi yapan memurun kaşe ve imzası
üe onaylanır.
Madde I& — İhracattan sonra verilen A. T R l Dolaşım Belgelerinin gözlem­
ler bölümüne, kırmızı mürekkeple ve büyük matbaa harfleri üe sonradan verilmiştir,
anlamma gelen
(1)
Bu .baçlıem
H.G. tarihla Yönetmelikle defi|tirilmeden önceki ilk r^ekli:
A.TR.1 D O L A Ş I M B E L G E S İ N İ N SONFtADAN VESULMÎİSİ V E
(2)
KABULÜ
Bu maddenin 26.5.1:901 R.G. tarihli Yönetmelikle de{jij;;tirilmeden önceki ilk şekli:
IMaâdö 18 — Bu şartlan yerine getiren ihraoatçınm talebi bağ:h olduğa Odaca
ve ilgili Gümrük İdaresince inceleıür. Sözkonusu İhraç malma ait Gümrük Çıkaş Be­
yannamesi ve ekleri diğ-er belgeler İle, varsa, bu işleme dair dosyanm inceleme ve
kontrolü sonucu ihracatçmm. beyanma tamamen uyağım oldug-j anlaşıldığa takdirde,
S O N R A D A N A. T R I IMlaşun Beigesl verilir ve vize edilir.
«ISSÜED RETROSPDCrrVEILY»
< D E U Y R E A POSTERIORI>
cUD^EDT
EFTEKFUGEND^
«NACîHrrRAOUCIH A U ö G E S T E L L T ı
«RH-Ü^JSCIATO A POSTBRIÖRIi
<ACHTSRAF
AFGEGEVEN>
C S O N R A D A : ^ VERÎliMÎŞTtR>
Ibarelermden biri yajılır.
Madde 20 — İhracatçı üye üllce Oümrtik İdaresi tarafından düzenlenen ve bu
rbarderden birini tanıyan dolaşım belgeleri ithalâtçı ülke gümrüklerince kabul edilir.
Madde 21 — Sonradan verilen A. TR. 1 dolaşım belgelerinin tetkikî öirasuida
>-ukanda. 'beUrtiien tekstil ürünleri ile ilgili kayıtlara özellikle dLkikat edilecektir.
Madde 22 — A. TR. 3 Dolaşım Belg^i sadece fiili ihracat sırasmda düzenlenir,
sonradan verüemez.
— vm —
D O L A Ş I M B E L G D L E R I N İ K Ç A L I N M A , K A Y B E D İ L M E V E Y A ZAYİ
EDİLMESİ H A L t N D E Ö R N B K
VERİLMESİ
Madde 23 — A TR. 1 veya A TR. 3 Dolıaşım "belgesinin çalınması, kav^p veya
za>i edilmesi halinde, ihracatçı ba^lı oldugru Odaya başvurarak dolaşım beigesııun
ikinci bir nüshasının düzenienmesini isteyeb^.
Oda ilk belgeye u>^gun olarak doldurulan ikinci bir nüsha belceyi vem.
Gümrük İdareleri ihraoatçı tarafından ibraz edilen iWnci nüsna oel^eyı. kendi­
lerinde (bulunan ihraç işlemi yapılmış olan mala ait dolaşım t?elgesıyle karşüaşünp
ikinci nüshanm do|:njlu|runu saptadıktan eonra, vize işlemini j w i p a r i a r , ancak vize
talihine ilk dolaşım belgesindeki vize tarihi yazılır.
B u şekilde düzenlenen ikinci nüsha dolaşım belgelerinin gözlemler bölümüne
kırmızı mürekkeple ve «büyük matbaa harfleriyle ökinci nüshadır3> anlamına gelen
<DUPLıCATA>
cZWErrAUSFERTIG-Uîra>
cDUPLICATO»
cDUPUKAATı
4 İ X İ N C İ NÜSHADIR>
ibarelerden bınnin yazılmış olması şarttır.
— DC —
D O L A Ş L M B E L G I N L E R I N I N İ B R A Z SURET .ERİ
Madde 24 — A.TR, 1 Dolaşım bel-gesinin .ihracatçı üye ülke Gümrük İdare­
since vize edildiği taxihtan itifbaren 3 ay içinde' ithalâtçı üye ülke gr^mrük idaresine
verilmesi gerekir.
(WLstidie 25 —
A.TR. î Dolaşım belgesinin ihracatçı üye ülke Gümrük
idare­
since vize edildiği lari^len ^itrbaren 6 ay içmde ithalâtçı üye ülke gümrük idaresine
İbrazı grereklr.
Madde 26 — İhracatçı üye ülke g-ümrük idaresinden ga>Ti ticari bedelsiz itha­
lâtta A. TR. 1 Dolaşım l>ei;gcsi yerine yanlışlıkla A. TR. 3 Dolaşım belgesi almdig:ında bu A T R . 3 Dûlaşıın belgesinin ltha\ntçi üye ülke gümrük idaresine ibraz süreoi
B aj'dır.
Madde 27 —
«Sonradan verilmiştiri
kaydını taşıyan A.TR.l do'asım belge­
sinin ithalâtçı üye ülke gümrük idaresine iâıracatçı ü>-e ülke gümrük idaresin»»-^ vize
tarihinden 3 ay içinde ibraz: zorunludur.
Madde 28 — A. TR. 1 veya A. TR. 3 Dolaşım belgelerinin tbraz «ürelcriniıı
bitiminden sonm ithalâtçı üye OUoe gümrü^tioe İbraz edüen dolaşmı belgeleri kabul
edilmez ve işleme konulmam.
Madde 29 — A. TR. 1 veya A. TR. 3 Dolaşıra belgelerinin ibraz «ürelerinin
bitiminden sonra Gümrük İdarelerimize übraz edilmesi halinde bu gecikmenin itha»
1 Atçın m elinde olmayan mücbir ve muhik se^beplerden vpya olagran hal dışındaki biı*
durumdan ileri gelmesi halinde ithal ât ç m m iste^ üzenne durum ilgili gümrük ida­
resince Bakaniıg:a intikal ettirilir. Ancak süre uzatımı müracaatlannm yazüı olarah:
ve «üpenia bitimmden önce ilgili ıgümrüg:e yapılması gerekir. Bakanlık ikonuyu inceleyerek mücbir sebeb ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirdiği takdirde
Dolaşım belgelerinin küresini en çok bir ay uzatabihr.
— X—
D O L A Ş I M BEJLGELERENİN S O N R A D A N K O N T R O L Ü N t J N İSTENMESİ
( x ) Madde 30 — ihracatçı ü ^ ülke gümrük idaresi tarafmdan verilen A . T R 1
veya A. TR- 3 Dolaşıra Belgelerinin ithalâtçı üye ülke gümrük idaresinde >^püan
kontrolü sonunda belgede herhangi bir noksanlık oIdug:undan veya belgede kayıtlı
bilgilerin dogrulujwdan şüphe edildiğinde sözkonusu Dolaşım Belgesi «kcsUrol istemi>
ile vlze>n yapan ihracatçı üye ÜTke gümrük idaresine geri gönderilir.
Madde 3J — İthalâtçı üye ülkenin ckntorol Istemiylo ihracatçı ülkeye ger
gönderdi^ Dolaşım belgeleri, ihracatçı üye ülke Gümrük İdaresinde kontrol edilir
varsa noksaniıkian lamamianır ve «-kontrol sonucu> hanesi doldurularak belge}-! en
geç Üç ay içinde ithalâtçı üye Ülkeye Gümrük idaresine gönderilir.
CNIadde 32 — Topluluk Üyesi ibir ülkeden ihraç edilen mallara verilen Doia^uD
Beigelerüıin doğruluğundan şüphe edüdig-inde, ckontrol istemi» bölümü aşağıdaki şe­
kilde doldurularak belge ihracatçı üye ülke gümrük idaresine geri göndeniir :
a) Dolaşım Belgesini vize eden ihracatçı üye ülke gümrük idaresinin adresi,
b) Kontrol isteminde bulunan ithalâtçı üye ülke gihnrük idaresinin açık posta
adresi,
Yazı makinası veya mürekkepli kalemle ve nmtbaa harfleriyle ya-^ıılır,
c) îControl talebinde bulunulan yer, tarih 'belirtilip damga '(damganm ok:ınur
olması şarttır), imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
Madde 33 — Gümrük idarelerimizce vize edüen Dolaşım Belgelerinde noksan­
lık olması veya dog^ulug-ondan şüphe edilmesi halinde Topluluk kontrol istemi böiümonü doldurarak Dolaşım Belgelerini geri gönderir. Bu durumda Dolaşmı Belgesi
kontrol edüdikten Aonra «kontrolflonucu>bölümü aşağıdaki şekilde doldurularak
belge Topluluk üyesi ithalâtçı üye ülkeye gönderilir:
a) 1 veya 2 nci -maddeierdeıı gereksiz olam çiTrflir,
b) Koncrolü y a p ^ gümrük idaresin in yeri ve tarihi yaaiır, ve
c) Damga (dam,çaıım okımur olması şapctsr), imza ve kaşe koymak suretiyle
onaylarur.
(x) 1 9 7 9 - 6 9 s .
Genelgeye
bakınız.
THEtT M E K T U B U UYIGULAIMJ^
iMaxide
— IXhalAtci üye iiike gümrük iflaj>eöi kaatpol isteminde bulunamk
ühracatçı üye ülke gümrük idaresine tgeri gönderdo^ dolaşun belgesi hakkmda her­
hangi hır cevap alamadıfmda tekil (mektubunu kuilanu-. (Ek : 3)
Madde 35 — Topluluk üyesi ithalâtçı hir ülke, gümrük idarelerimize kontrol
istemi üe gönderdiği dûiaşım belgelen hakkmda 3 ay içinde bir cevap alamazsa Bakaaikk Dış AaıOa;şmaLar Geı^l MüdürlüğiiiLe tekit mektubu gxmderir ve Bakanlık ge­
rekli giiişLmierde ıbuiımarak Topluluğa neticeyi üetLr.
Madde 36 — A y m şeiOİde, Topluluk tarafmdan verilen bir dolaşım belgesi
gümrük idare'^eramizoe sonradan kantrx>i istemiyie Topluluğa geri- gönderilir ve 3 ay
içinde htirhangi bir ce\-ap a İ L o a m a a s a . durum gümrük idareıerinuzce Bakanlık Dış
Antlaşmalar Genel IMüdürülğüne sözkonusu dolaşım beigesinjcı fotokopisi de gönde­
rilerek ileLüir ve Bakanlık gerekli- girisiimleixie bulunarak Topluluktan sözkonusu do­
laşım belgesjnin kontrctt sonucımu talep eder,
— xn
—
T O P L U L U Ğ A U T E tn-KSLERDEIN T Ü R K T T E T E ITHLAJL BDİL.DCHK:
ÎTİALLA-RA AİT A TR. 1 V E Y A A T R 3 D O L A Ş I M B S L G S L S R I
H A K K I N D A İŞLEMLER
?.ladde
— Gümrük idareleri, A T R 1 ve>-a A . T R 3 Dolaşım 'Belgelerinin usu­
lüne ui-gun şekilde düzenienmesi, vize edilmesi ve süresi içinde ibraz edilmesi hususlanm
konlrol edip, kurallara uyg^jniuga tespit edildikten sonra, a>-nca fatura menşe şaha-'Lnan^esi, gümrük giriş 'Deyannamesı gibi ithalâtla ilgiü belgeler ve bizzat malın
jneLieamesi sonucunda ithal konusu malın dûlaşmı belgesindeki kayıtlara uygur.:uİTU. dig-eır bir de>'irale ithali konusu eşyayı temsd ettiği hususu da kontrol ederler.
Madde 33 — Dolaşım belgeiermâe ka>TÜı miktann da, ithal edilecek malın
miktarına eşi-t olması gerekir. Ancak, döküm halindeki -vada meydana geieoek <Tc nısbetindek: farkb'lk bu eş.üiği bozmaz.
Madde 39 — Toplu!vık üyesi ülkelerden yapılacak ithalâtta, ithal işlemlerini
yap.^n Gümrük idarelerince malm tercihli rejinden j-aıarianmasmı sağlamak için do­
laşım :beLgeieri. gir.ş bevannamesjnin 1 nci nüshasma <rltha]e ilişkin diğer müsbit bel­
gelerle bij-likte» .bağlanır ve mumlu mühür altına almır.
Bu kantroUanıı sonucu olumsuz İse. dolaşım belgesi işleme konulmaz ve kontrol
edilm:ek üzere ^koaCrol is:emı> bölümü doldurulup belgeyi veren ihracatçı üye ülke
Gümrük idaresine gönderdir.
Madde 40 — Bu inceiemeierm sonucu almmadan, ithalâtçı fiırma tarafmdan ma­
un bekletimeden ithali istentrse, ithal işlemeni yapan Gümrük idaresince sözkonusu
mallara Katma Protokolün ongördügrü vergi indirimi uygulanmaz veya bu vergi in­
dirim farkı depozito hesabına alınmak suretiyle ithal işlemi tamamlan ur.
Madde 41 — ihracatçı üye ülke Gümrük idarelerinden DoOaşım Belgesinin doğ­
ruluğunun bil dirilmesi ve}*a noksanlıklar tamamlanarak kurallara uygun hale geti­
rilip iade edilmesi hai'-nrip depozito hesabındaki vergi farkı ithalâtçı lehine çözülür.
— xm —
DOLıAŞIM
ÎLE
BELaEJLiERtNl
tHTlVA
PIGER B E Y A N N A M E L ı E K U N
G Ü M R Ü K
BDEIN GİBİŞ
AYIRDEDtLDBtIJMHSi
A M B E R İ
YONUNiEXEN
ÎDARBLıBRÎL\''CE Y A P H ı A O A i K Î Ş L E ^ / t L E R
Madde 4 2 — T o p M u k üyesi ülkelenden ithal eıdil-ecek malîarm K a t m a Pi'otokolde öngörülen tercihU rejiim-den yararianmasmı sag-lıyan ve -ihracatçı üye ülke G ü m ­
rük İdarelerince viza edi'laniş olan A.TR.1 veya A. TR. S^Doûaşun Belg-eleri konusu
giriş be^-annamelerinin. dig:er ithalâttan ayırdedilebilmesi bakımmdan mezkûr beyan­
namelerin ön sayfalanma basılmak üzere biır s3Jitiiım boyunda büyük harflerle «AV­
R U P A B K O X O M l K T O P L ı U L U Ğ U » iıbanesiıni' -taşıyaıı 'kaşeler yapLırüanak bu duj-umdalû beyar.n amel erin ön sayfaiarmda bulunan <iGlPwlŞ EEYANNA-MIBSİ» ibare;:inin
üst kısmına basüır.
Madde 43 — Balcanlık Kanbrol Genel (Müdürlüg-üne l'inci nüi:ha giriş beyan­
nameleri üe gönderüen bordrolar Ver müsha olarak düzenlenir ve bir nüshası (4'üncü
nüshası) iş^emsi yapan G ü m r ü k İdaresinde kalır, di^er üç nüshası ise Bakanlık Kont­
rol Genel Müdürlügro^e gönderürr.
Madde 44 — Topluluk üyesi Ülkeler menşeli veya Toplulukta serbest dobaşım
dur umunda olan mallara ait Dolaşun Belgesini kapsayan giriş beyannamelerinin ka­
yıtlı olduğn bordrol'arm <^ekîeri» bölümündeki «saij kağıLlar» sütunundan sonra ^relen
ilk boş silLimun üf?L kısmuıa mürekkepli kalemle <':cAET;> i'baresi yasılır
bordroya
giiren beyannamelerle biırfrikte Dolaşım Belgelerini kapsayan beyarjıamenin numamci
hizasına >-ukainda açıklanan sütuna aAST:>> işaroti konulmak suretiyle işlem ^-apılır.
—
XIV
—
D O U A Ş L M B E L C E L B R İ m N F U L İ İ T H A L SIR.\iS]I>rDıA GÜJrlRÜK
' rD.AJ^ELERINTS HBRAJZ H D l L E M I E M E S t 'KAI^tTvDElK:! U Y G U I o A M A
Madd^ 4ö — Topluluk ü>^^ bir ÜSkeden Türkiye'ye ithal edUmek ^"izere doğ­
ruda:. do|ru}'a gönderilen veya Toplululk üyesi bir Ülkeden Ortaklık dışı üçüncü b:r
üikeye ihraç ediljp bilâhare Türkiye'ye gelen malLann tereilıli rejimden yararlaıımasmı texninen ibrazı -gereken A. T R . l veya A . TR.. 3 Dolaşım Belgelerinin, bu belge
ile ügili malın
ithalinden evvel ve>':a fiüi itlıalleri sırasında ibraz ediLTiCme:}! hal­
lerinde iJ^rüi thalâtçı taraıfmdan m a b n «bekletilmeden ithalinin istenilmesi takdirinde.
Katma ProtokoAle öngörülen tercdhh rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispe-Üeri
üzermdea tahakkuk yapılarak vergüer kesm olarak tsahsü edilir. Ancak, bu tobil
malkırm füli ithalimi müteakip süreleri içerisinde.
fiili
Usulüne uygun dolaşım belgeleri işlemi yapan G ü m r ü k İdaresine ibraz olundug^j takdirde;
a) ^İbraa dhmajı dolsaşım belgesi, ihracatçı Üye Ülke G ü m r ü k İdarelerince fiili
ihraç sırasmda düzoîîlenip \-ize edilmiş A . T R 1 dolaşım belgesi veya fiili ihraç ı>ırasında düzenlenmesi ve vize edilmesi zorunlu bulunan A . T R 3 dolaşıra belgesi ise.
b) Hhraz olunan A, T R , 1 dolaşım helkesi iStmceÂçı üye ülkedoi fnaflm füli Ihraoatmcian sonra veriimiş ve csonnadaa verilzıüştir» kaydmt taşıyan doflaym beig^oi»rindea ise,
( X ) iHor üd halde de i-braz olunan dolaşun Ibelgeamln ithal edilen mala ait ofidugunun giriş «beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştınîarak anlaşılması vc m a l m ihra­
catçı üye ülkeden
vize tarihinden İtibaren
A . T R . lı dolaşım belgeleri içia üç ay­
lık, A TR. 3 dolaşım 'belgeleri dıçia altı aylık ibraz süreieriııin g-eçirümemiş olduğu­
nun tespiti kaydii-'ia. Katma Protokolün öngördüğü indirime ait vergi farkJan da­
nışma düzenlenmek suretiyle mükelleflerme iade -edilir, îade edilecek vergi f^arkı be­
yanname veya tahakkuk varakasının tescili amnda A E T indirimine isabet eden mik­
tardır.
Bu konuda çıkan anlaşmazlığa G ü m r ü k îdareleriımiz İ3e ihracatçı Üye Ülke
Gümrük İdareleri arasmda çöziimlenememesi halinde, mesele ithal işlemim, yajwn
G ü m r ü k İdaresince BakanUg:a intikal ettirilir.
(y)l>ig-Qr taraftan bedelsiz ithalat yoluyla yurdj getirilen eçyalara ait dolaşım
belgeleri Ugiirıeriıı bLr dilekçe ile müracaatları halinde, sürenin kesilmedi yöcüaıden,
Gümrüklerce teslim alımr ve bu belgeler dilekçe kayıt tarihine göre işleme konur.
— XV
—
BÎR roiiAşjT^î BE:IX}-ESIKDE K A Y T T U ^tAJum B;1ÎRI>EN
GİRİŞ B E Y A N N A M E S İ ÎLE İ T H A L İ N D E Y A P I L A C A K
FAZLA
İŞLEMLER
»Madde 46 — A. TR. 1 ^-e}^ A. TR, 3 dolaşım bölgesinde kayıUı m a h n birden
fazla giriş be>-annamcsıyle kısım, kısım ithal edilmek iatenilmesi halinde, dolaşım bel^
gesLnde kayıÜı malm tamamı 'bir manife3to>"a kayıtlı oiamk grümrüge gelm-iş ve ambara
alınmış oLmak şartıyla;
a) Asıl (orjinal) dolaşun bölgesi ithal işlemini ^'apan G ü m r ü k İdarejsinde alı­
konulmak,
b) Her beyann-ame ile ithal işlemi >^pılan kıaımn kap adedi, marka ve numa­
rası ile malın miktan ve giriş beyannamesi numara ve tarihleri İlgili memurlarca asıl
dolaşım belcesine işlenerek gxirekU düşümler yapılmak,
c)
D ü ş ü m meşruhatıarmı kapsayan dolaşun belgesinin fotokopüeıi- kiamX it­
halâta ait giriş beyannamesine eklenmek,
d)
iMalın son partisinin ithalinde, dola:şun beigesinin asü nüshası bu partiye
ait g-iriş beyaımamesiûe eklenmek, suretiyle işlem yapılır.
Madde 47 — Topluluk Üyesi Ülkelerden Türkiye'ye tthal edilmek üzere hava
yoluyla nakledilen ve bir •kon.^imento muhteviyatı olup, a > T i manifestolara, dahil bu­
lunan malm ithalinde, aşağıdaki açıklama çcrçeve^mde uygulama yapılır :
Bir dolaşım belgesinde ka>ıüı nvılm tamanu bir konşimentoya dahil bulunma­
sına ra^.men a>-nı uçakla şevkinin. kabil olmaması nedeniyle tamamunn getinütjıaemesi ve ithalâtçısı tarafmdan da fiilen gelmiş olan kısmen bekletilmeden ithal-iıin is­
tenilmesi halinde, mezkûr m a U tercihU rejim uygulanır ve vergi farkı tenvinata bal­
lanmak suretiyle ithalâta müsaade ouuuur.
(x)
.3.
satırdaki
4*1979
R«G.
tarihinden
(y)
Bedelli
tır.
(vize
tarihinden
tarihli
itibaren)
ithalâtta
(28.1.1979
da
R.G.
itibaren)
düzeltmeden
önce
ibaresi
(fiili
29*
ihraç
idi^
aynı
şekilde
tarihli
işlem
Genelge)
yapılacak
-
Şu kadfaf iki; yuiccunda acikJeuixm tyjr koaşimeoto'ya daiıil m a l m geri kalan kısm u ük parlinzn JSmaoaitçı liye Ulke'dea f£Ueaı ihraç eâüdl^ tarihteaı İtibaren e<ı geg
Üç ey içeıisinde getinilmedigni veya bu süre içerisinde evvelce getiıtlip ithal edilmiş
bulunan m a h cins, oevi, niielik ve mdkıtar iıübaziyle temsJI eden, «sonradan verilmiştir» kaydmı taşıyan bir A. T R . 1 dolaşım belg^ Jhraa editonedi^i takdirde, bidayet.te
temdmX Olarak almmış .bulunan vergi farkları irada geçüilkıv
-
(I)GEÇİCİ KABUL VEYA
AZ
GEÇİCİ
V E Y A
XVı —
ÇIKIŞ
R E J İ M İ N D E N
Ç O K EİR İŞÇİLİK
U Y G U L . \ N A C A K
G Ö R E C E K
Y A R A R L A N D I R I L A R A K
E Ş Y A Y A
İ Ş L E M L E R
(2) M A D D E lö — Geçici kabul veya geçici-çıkış rejiminden yararlandırılarak
az veya çok bir i<irilik görecek- eşyaya aşağıdaki işlemler uygulanır :
a,) Topluluk ııyesi ülkelerden getirtilip geçici kabul rejiminden yararlandınlraak sureti- ile yurda sokulan Topiuiuk üyesi ülkeler menşeli veya Topluluk­
ta serbest dolflşım halindeki h a m veya yan m a m u l maddelerin Türkiye de az veya
çok bir işçilik ^'ördükten sonra yan mamul veya m a m u l hait^ getirilerek tekj*ar
Topluluk üyesi bir ülkoye ihraç edilmesi halinde ilgili firmanın talebi ü/erine
ilgili Oda<,a usulüne uy^un olarak tanzim edilmiş A. TR. l veya A. TR 3 Dola­
şım Belgeleri çıkış iî>lenıini yapan gunıruk idaresince kontrol ve vize edilir-^
b) Geçici çıkış rejiminden yararlandırılmak sureti ile yurt dışı edilen Tür­
kiye menşeli veya Türkiye'de serbest dolaşım halinde bulunan h a m veya yarı ma­
mul maddelerin. Topluluk üyesi ülkelerde az veya çok bir işçilik gördükten sonj*a
yan mamul veya mamul hale getuilerek tekrar Türkiye'ye ithal edilmesi hahnde. geçici olarak çakışları sırasında, ilgili firmanın talebi u/.enne
ilgili Odaca
usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olan A. TR. 1 veya A. TR. 3 Dolaşım Bel­
geleri çıkış işlemini vapcm gumruk ıdaresinco kontrol ve vize edilir
(1)
Bu Bölüm Başlığının, I4.5.I985 R . G . tarihli Yönetme
likle değiştirilneden önceki çekli:
OEÇÎOI K A B U L Y O L U Y L A YURlDA S O K U L A N M A L I N A Z V E Y A
Ç O K B I R İşgtLÎK G Ö R D Ü K T E N SO(NRA t H R A C E N D A
UYGULANAOAK
(2)
İŞLTOH.m
Bu maddenin, 14.5,1985 R , G . tarihli Yönetmelikle de
ğiştirilraeden önceki şekli;
Maddo 4 S — Topluluk Üyesi Ülkeierden getirilip geçici kabul rejimindecı }ra.rarLandırslmak suretiylte j-urda sokulan Topluluk üyesi ülkeder mjenşeli vxrya Topluluk:ta seı-best dolaşmı halindeki ham \rya yan mamul maddelerin Tüıki}"^'de az veyat
çok bir işçilik göı dükten sonna yan mamul veya mamul hale getirilerek tekmr Top­
luluk üyesi bir ülkeye İhraç edilmesi halinde, llgiU firmanm talebi üzerine İlgili odaca
usuiüJTie uygun Oiia.uk tanz.m ed-'imıiş olan A. TR. 1 DoJaşım BelgelenL çıkış işlemini
yapan Gümrük İdaresince kantral ve vi2)e exulir.
Mad<ie 49 — Tilrkiyö'deaı Tophıhı^ Üye Ülkelere ihraç eddleaı ticari numıınc
evsafın<lak!l eşya içisx ihracaft/çı İ'inm. tcurafmdan talep odundu^ takdirde A. TR. 1
Dolaşım Beigesi veıilir ve çıkı^ iştonini yapan Gümrük İdaffe^ce vize edümek sure­
tiyle işlem yapılır.
—
xvn
—
DOLAŞIM BELGELHRtNlN A R L A N I L M X Y A O A C I
Madde 50 —
DURUMX.AR
Aşağıda belirtken mallar, A.TR. 1 veya. A. TR. 3 Dolaşam Belgesi
aranrlmakiîizm Katma Protokol hükümlerinden yararlandınlırflar.
(l)a) Toplam değeri 50.01.X) TL yı aşmamak kayd)yia. yolcu beraberinde geti­
rilen gümrük vergisine tabı. tican olmayan neviden mallar.
b) Bedelsiz ithalâtta Topluluk m e n ^ U olduğu kati olarak tesbJt edJlen otomo­
biller
c) Bu ma>lara ait ambalajlar refakat belgederi veya deklarasyon anduonlar
gibi belgeler üzerinde Katma Protokolün ilgili maddeTıenııde belliHûen şartlara uymadığmı gösterir bir san etJtet bulunmayan ve ihracatçı Üye Ülkeden ithalâtçı Üye
Ülke ye doğrudan doğruya posta yoluyla gönderfıen Posta havaleleri (Poffta kolileri
dahil) maEar.
— xvin —
TOPLLTJUK
ÜYESİ Ü L K K T . E F U > E N TÜRKİYE'YE Y A P I L A C A K
TARIM
ÜRÜNLERİ, C S C A V E E U R A T a M M A D D E L E R İ N İ N İTHAL İŞLEMLERİ
Madde 51 — Topluhık Üyesi Ülkelerden Türkiye'ye üthall edil eceli T a n m ürün­
leri tercihli rejimden yararianmıyacağından, bu Ürünler için ibraz edilecek A. TR. 1
veya A. TR. 3 Dolaşım Belgeleri işleme konulmaz.
Topluluk Üyesi Ülkelerden Türkiye'ye dthai edilecek C B C A ve E U R A T O M mad­
deleri tei c.hlı rej.mden yararlarunıyacağmdan, bu maddeler için A. TR. 1 veya A
TK. 5 Dol afim Belgelen ibraz edilse dahi, bu belgeler Gümrük İdareleı-ırruzce işleme
konulmaz.
(1) Bu fıkranın, 14.5.1985 R.^. tarihli Yönetmelikle de
/ŞiştiriİmGden
a)
önceki
şekli:
Toplam değen 5.000 TL. yi aşmamak kaydiyle. yolcu be.^berindc getirilen
Gümrük vergısijıe tabi, tican olmayan ı>evideD mallar.
AVUSrURYA'DAlN
YaNlDEIN S E V K
E I D t l i E N !MüV.U«AJl
Madde 52 — Türkiye veya Topluluk Üyesi bjr ülkeden Avustun^'ya- ge'-^ip ^>uîuda boşcLİLüdıktan ve yenı:<ien yüklendikten veya gümıük antreposuna aündıktan
sonra Avusturya'dan Türkiye veya Toplulugpa yeniden sevk edilen mallarla ügrili A.
TR. 1 dolaşım belgesi sadece, malların niteUk ve bütünliLklerinin saptanmasmda de­
vamlı olarak Avusturya Gümrük kontrolü alUnda kaldığmı .beü'rten şekilde onaylan­
mış olursa geçerlidir.
Madde 5 3 — Türkiye ve>-a Topluluk üyesi bir ülkeden Avusturya'ya gelip bu­
radan, Topluluk ü>'eai bir ülke veya Türkiye'ye bölünmeden sevk edilen niaUara ait
A. T R . 1 dol-aşmı belgesinin «MaMarm» tanımı bölümüne:^ A\'ustur>'a Gümrük İdaı^3J1CC ^.dog:rudaıı doğ-ruya sevkiyat> aniiamxia gelen v:'Directe Weiterleitung. EWCI}^
ibares-Jan yazılmış olması, dan\ga ve tarihle onaylanması gerekir.
Madde 54 — Türkiye veya Topluluk üyesi b^r ülkeden Avustıuya*>'a gelip bu­
radan Topluluk ü>'esL .fcdr Ülke veya Türkiye'ye, - bölündükten sonra, sevk ediien mal­
lara ait A. TR. 1 dolaşım belgesinin orijinali Avusturya Gümrük İdaresince muhafaza
edilip, her sev ki yat için ortjnal belgenin bir fotokopisi ihraçatçı^'a verilir.
Böl-inerek Avusturya'dan sevk edilen mallara A^msturya Gümrük İdaresin'Oe
verilen dolaşun 'belgelerinin fotokopicinin üat kısmına -kırmızı mürekkeple ve büyük
matbaa haj-fieriyle «kısmi sevkıyat» anlamına gelen «TEJLiSE!^I>U^G^'
ibaresinin >-ızılmış olması gerekir.
Her fotokopinin açık olarak ilgili olduğu malı göstermesi va lotokopi üzerin­
deki ayrmtılarm Avmstury'a Gümrük İdaresmin damgası ve tarüıiyfe onaylanmış ol­
ması gerekir.
Madde 5 5 — Avustur>'a -gümrük idaresi tarafından doğrudan dogr-jya se\^k
ednen maL'ar vo bunlara ait .A- T R 1' doLaşım belgesi veya,
— MAILCLT bölünmüşse Avusturya gümrük idaresi tarafmdsn onaylanan sozk-onusu A. T R . 1 dolaşım belgesamn fotokopüerı orijina/i
.aşım belg^esn.n vize edildiği
la:-ihten iLbaren 6 ay içinde ithalâtçı üyo ülke gümrük idaresne ibraz edilmelidir.
^orradan Tasdik :
Madde 5 6 — Avusturya'dan bölünmeden tekrar sevkedilen mallara ait A. TR. 1
dolaşım belgesi üzerne. hata, kazaen ihmal veya özel şartlar nedeni ile doğrudan
nakl;>'at anlamma gelen «Direete WeiterLeitung>' ibaresinin YAZıLNLADıG^ı ve tasdik ediLmedıgri hallerde. Avusturya Gümrük İdaresi, nthalâLçı ülkenm yaptığa, müracaat ÜZ<Îrlne bu ıbare>i sonradan tasdik edebi'Ur.
A>r.ı şekilde A. TR. 1 dolaşım .belgelorjun fotokopileri de Avustur>'a Gümrük
idaresince sonradan tasdik edilebilir.
Sonradan tasdik edilen A. TR. 1 dolabım belgeler: ve fotokopileri üzerine ^son­
radan tasiik^ anlamına gelen ^<NACHTR;AGI-JOH BESTATTGT.. ibaresmn yazılmj.ş
oln^asi gerekir.
Suret Verilmesi :
Madde 57 — İhracatçı üye ülke gümrük idaresmce vize ediien ve Avusturya
Gümrük İdaresinin kontrolımda kaldıktan som-a böliJınmeden ithalâtçı ülkeye sevk
edilen mallara ait A. TR. 1 dolaşım belgesi Avusturya Gümrük Makamlarınca ^--do^l:-
nıĞ2jı doğruya nakliyat» ibaresiyle tasdik edildikten sonra çaimır, Jcayıp veya tabrip
olursa, ıdıalâtçı, bedg-ftnin bur suıetintm verilmıesi için ihracatçı üye ülke g:ümnlk makamiarma başvurabilir.
}^radde '&S — A y m şedcülde, Avusturya'dan bödündükten aoora nakledilen cnai1ar için Avusturya Günuâik idaresince vermen A TR. 1 doûaşım hedges .inin kaybol­
ması, çAiinması yahut tahrip ojmasa hailinde ithalâtçı, Avusturya Gümrük Idatesinden on>naı dolaşım belges^jım 'bir başka roU>kop.shü isteyebiıLLr. B u duıumda suretin
üst kısmmdaki «iasmi sevkıyat*
( T S H ıS F^YDUNG) ibaiesiae cikinci nüshadır*
(IDUP^LJUCAT) i/baresinin eklenmiş olması gerekir.
iiladde 59 — Avustur>:a Gümrük Idareleı-ı, kendilerine ibraz edilen A. TR. 1
dolaşım Oeigeieıüıin doğruluğundan veya sevkedilen maiılaria bunlûra ait A T R 1
doiaşun be.gesi arasında f a L r k o i i k olduğujıdün şüpheye düşLükieri z a m a n ithalâtçı üye
ülke gumıük m a k a m i a r m m diKkaCini çekmek için betge üzerindeki Lbaı^ye «ARTıKEIL 6» iiıaresmi eklerler.
.%iadde 6ü — Avustuıya'dajı sevkedJen mallara ait A T R . 1 dolaşım belgeleri­
nin oi.Sınaileri veya fotokopileri ii2^.nd<^ <Ai"Ukei 6» ibaresi bulunduğ:unda ithalâtçı
üye u-^ö gümrük idaresi iLhai konusu ma.ı ve .ban.ajTa ai-t dolaşım belge.eri5ii çok dik­
katli b.r şeıüide incelemedidirier.
— XX —
DOhxsni
B S L G S L L B R I UYGULIAJ^ZASIYUA
ILGILI A N L A Ş M A Z L P K L A R I N
GIDERILMBSI
Madde 61 — 3 u .Yönetmelik esasları çerçe\''esinde yapılacak uyngulamada mey­
dana, gelecek tereddüt veya aJiiaşmazIikıLa.r, dola.şım bölgeieıine ait islemijerin uygu- l:ai].ma.â:yla göıevk kuruluşlar tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına intikal ecürüir.
^Cadde 62 — A. T R I vtîva A. TR. 3 Dolaşım BelgeLenündeki bilgi ile ithal kx>nujsa rr-ala ait. olup, i^haiâLta Gümrük Idarelerınoe arajuİması gereken digrer t>elgeler
a r a s L s ^ görüLen ömomsız farki^rm buimunası halinde, yapılajı inceiam^ sonunda do­
laşım bel^^ınin ithal konusu mala uygun olduğuna kanaat getirildig*üıde de bu bel­
geler o^^e. U sayılır. tereddıiL halmde keyfıyoL Bakanlığ-a 'üitikiLİ ettirilir ve veıile<^c
Laljna"^ göre islam yapılır.
( X ):.Cadde 63 — Yu-i-^aıaldaki midelerde açıklanan anlaşmazlık]arm Gümrük ve
Tekeû 3akanlıg:mca da çözümier.omemesı haiin.de, amlosmazJik konusu iş çözümlen­
mek üzere. 24 Kasım lööS tarih ve 6-.-'9750 s a v T l ı Kararm & inci maddesi geregrlnce ku­
rulmuş olan *Avıupa Ekonomik Topluluğu (AST) Koordinasyon Komitesi» nin. Gümrıik ve Tekel, D i ş i c e : i . Maliye. Tacarei. Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile Başba­
kanlık Devlet Planlama Tes^ikılâu Te.m^ilcilerinden teşekkül eden ve Gümrük ve Te­
kel Ba^-varuL^mda topla.nart GU-Tirük işlen Çalınma Oru'bunıa intikal ettirilir.
.\dL geçen Çalışma Grubunca v^ri;lon kıararLar Gümrük ve Tekel Bakanlıfuıca
uygun ^orıilecek şekilde liflilere du^nırulur.
J.taddo 64 — 14436 sayüı 2/2a.Sf73 tanhii Resnü Gazetede yayınlanaa Yönet­
melik, -.şbu Yönetmelikle yürürlükten kaidıriinııştır.
^\jıcak, yüi'ün-üklen kaldınkin Yanotmaiü-: eki A. T R . 1 ve A. T R , 3 Dolaşmı
iJKiigelen 1979 yılı sonuna k^adar kuUanLİabUir.
.SCadde 65 — Bu .Yi^rvetmeLk }Tayrm: tarih^ae >'ürürıüg:e girer.
Mad:ie 66 —
Bu YönetmeLğ-l Gümrük ve Tekel Bakam Yürütür.
(x) Bu maddede bahsi geçen 6 / ' : ^ T ^ 0 s. Karar, KISIM:! Bölüm:l'deki 8/396? s. Karar ile yürürlükten kaldırıl
cLiştır.
EK:
DOLABIM
CERTmCAT
1
BELGESİ
D E CJElCm-ATION D E S M A R C H A N D I S E S
A. T R . 1 N o . A 000000
1. i h r a c a t ç ı (ad, açıJc a d r e j ,
aike)
E x p o r t a t e u r (nom. a d r e s s e
complete, p a y ı )
B u f o r m u doldurmadan ö n c e ar­
ka s a y f a d a k i notlara bakın.
C o n s u l t e z l e s notes a u
verse
a u a n t d e remplir le formuiaire.
2. Tabıma Belgesi
D o c u m e n t d e transport (mention
facultative)
No.
Tarih :
.
No.
(1) ü y e ülke ve­
ya Türkiye ya-
3. M&lm
gönderUdlğl gahıa
(ad, açık adres, ülke)
DesUnatAİre (nom. adreaae
compiAte, p a y s ) (mention
racuitauve)
ilXL
i l ) Indlquer un
Etat m c m b r e ou
la Turqule
du
4. A E T / T Ü R K I Y E O R T A K L I Û I
ASSOCIATION
entre la
C O M M U N A U T E ECONOMIQUE
EUROPEENNE
e t la
TURQUIE
6. İhraç tHkesi
Etat d'cxportation
(2) GerckUglnde
«Türkiye
fark
giderici vergi>
6. Vanç ülkeal (1)
Etat d e destination (1)
7. Tanımaya Ulçkhı bUçüer | 8. Gözlemler (2)
Informations relatives au i
Observations (2)
. transport (mention facul­
tative)
yazın.
j
(2) Appoaer le
caa 6 c h ^ t la
mention «prelevement Turquie>
9. Sıra No.
No. d'ordre
10. Kolilerin markalan, numaralan, sayı ve
cln.sl (dökme mallar İçin, duruma çöre,
geminin Marques, num^ros, nombre e t
nature des coüs (pour lea marchandiscs
en vraç, adı vagon veya kamyon numarası
belirtüecektir) ; maUann tamım mentionncr,
açlon le caa, le nom du bateau, le num^ro du
wagon ou du camion); designation des marcnandises.
(3) Sadecç üıraç 12. G Ü M R Ü K VİZESİ
ülkesinin talebi VISA D E L A D O U A N E
halinde dolduru­ Doğruluğu onaylanmış beyaı
lur.
Declaration certıfi^ conforme
(3) A
remplır İhraç belgesi (3)
sculement lorsque Document d'exportation (3) :
L'Etat d^xporta- Model
No.
tion I'exlge
Modele
No.
Tarih
Mühür
du
Cachef
Gümrük idaresi
Bureau de douane dc
Ülkesi
Etat de dilivrance
Yer ve Tarih
A
le
(tm£a>
(Signatuer)
11. Brtit ağırhk !
(kg.) polds brut !
(kg.) veya ou di­
ğer ölçüler autre
mesure (hi, m3,
V. s.) (hl,m\ctc)
13. thracatçınm beyam
D E C L A R A T I O N D E L'EXPORTATEUR
Aşağıda imzası bulunan,
ben, yukanda belirtüen Je
8ousslgn6 declare que les
marchandlses mallann bu
belgenin verilmesi için ge­
rekli d^sign^es ci-dessua
rcmpllasent les conditions
koşullara uygım olduğunu
beyan ederim.
requlsca pour Tob^ention du
present certlflcat
Ycp vc Tarih
A
le
(Imxa)
(Signature)
15. K O N T R O L Ü N S O N U C U
RESULTAT DU CONTROLE
Yapılan kontrol bu belgenin (1)
Le contröle effectu* a pennij de coaitater
que le p r ^ n t certifİCAİ (1)
Bu belgenin d o z l u k ve kurallara Q BelirtUen gümrük luareaincc vertldiglni
uygrunlu^nıın le contr6le de l'mutve Içerdlg:! a blen 6t6 d611vr6 par le bureau
henÜciU et de la kontrolü iJilep edi­
de douane bUgllerin doğru oldugTinu.
lir.
tndlqu6 et que lea mentions qu'U contlent
r^grularlt* du present certificat est
sont exactes.
•oUlcit^.
Q Doğruluk ve kurallara uygunluk koçullaYer ve Tarih
rma cevap ne repond paa aux conditions
d'authenücit6 vermediğini gösterml^ir.
A
>
(Açagrıdaki açıklamalara bakımz)
Mühür
et de r^gularit^ requises (valr les remarCachet
quea ci - annex^ea).
(tmra)
Yer ve tarih
Mühür
(SlgTıaturc)
A
'le
Cachet
14. K O N T R O L İSTEMİ
D E M A N D E DE CONTROLE.
e gönderilecek
4 envoyer 4 :
(îmta)
(Signature)
(1) Uygun yere (x) IşareÜ koyun.
(1) Marqucr d'un (x) U mention applicable.
TR, I D O L A Ş I M B E L G E S İ VİZESİNE K O N U O L A B İ L E C E K M A L L A R
I. A.
rük vergisi ve eş etkili vergi veya
1. A. TR. 1 dolaşım belgesi, üıracatçı ül­
resimleri tahsÜ edilmemiş üçüncü
kede yalnız açagıdaki kategorilerden
ülkeler çıkışlı maddeler giren mal­
birine giren mallar İçin vize edilir :
lara Üişkin bütün A. TR. 1 dolaşım
a) Kendilerine uygulanabilecek güm­
belg^elerlne cFark giderici vergi rük vergisi ve eg etkili vergi vey^.
Türkiye» kaydı konur,
resimleri tahsil edilmlç ve bu vergi
d) Anlaşmaya taraf bir ülkeden daha
veya resimleri tam veya kısmî bir
önce ithal edilmiş ve o ülkeden İh­
iadeden yararlanmamış maddeler­
racı sırasında yukarıdaki a), b) ve­
den tamamen veya kısmen elde edi­
ya c) kategorilerinden birinin kap­
lenlerde dahü olmak üzere ihracatçı
samına girmiş olan mallar.
ülkede üretUen mallar;
N O T : ihracatçı ülkede «Fark gi­
b) İhracatçı ülkede »erbest dolaşım
derici vergi - Türkiye» kayıth doladurumunda bulunan mallar (ithal
ffim Belgesi Üe daha önce ithal edil­
İçlemlerl tamamlanmıg. gümrük
miş mallar sözkonusu olduğunda,
vergisi ve eg etkili vergi veya reanılan dolaşım belgesinin yerine ve­
•imlerl tahsil edllmiç ve bu vergi
rilen bir veya daha fazla A. TR. 1
veya resimleri tam veya kısmi bir
dolaşım belgesine de aynı kayıt koiadeden yararlanmamış Üçüncü ül­
nuhnalıdır.
keler çıkiflh mallar):
T a n m Ürünleri, aynca, kendileri için
c) Kendüerl Için öngört'lmüjj fark gi­
öng-örülmüş bulunan tamamlayıcı ko­
derici verginin gerektiğinde tahsil
şullara uygun olmahdır.
edilmesi koçulu altında, ihracatçı
Menşe ülkesi veya sevkij^tı nedeniyle
tTIkede elde edilen ve İmallerine,
esasen Üçüncü ülkeden tercihli gümrük
kendilerine uygulanabüecek güm­
rejimi altında ithal edilen ve Anlaşma
rük vergisi ve eş etkili vergi veya
m n anlamı kapsamında serbest dolaşım
resimleri tahsü edilmiş veya bu
h.alinde kabul edilemiyen mallar için
vergi reya resimleri tam reya kısmî
A. TR. 1 dolaşım belgeleri vlxe edile­
bir İadeden yararlarımış maddeler
mez.
giren mallar;
N O T : ToplulukU elde edüen ve
İmallerine, toplulukta vc Türkiye'de
kendilerine uygulanabilecek güm­
n.
A. T R . 1 D O L A Ş I M B E L G E S İ N İ N U Y G U L A M A
A. TR. 1 Dolaşım belgesi llgiU oldugru
mallana ihracatçı ülkeden ithalâtçı ül­
keye ancak doğrudan doğruya taçınmalarmda kullanılabilir.
Aşağıdaki mallar, ihracatçı ülkeden
ithalâtçı ülkeye doğrudan doğruya ta­
şınmış sayıhr :
a) Türkiye ve Topluluk dıçmdaki ülke­
lerden geçmeksizin taşınan mallar;
b) G^çlş veya aktarmaların Türkiye
veya Toplulukta düzenlenmiş tek
bir tacıma belgesi ile yapılması ko­
şulu altmda, Türkiye veya Topluluk
m.
dışındaki ülkelerden geçmek veya
aktarma edilmek suretivle taşman
mallar.
N. B. — İhracatçı ülke gümrük idare­
lerinden A. TR. 1 dolaşım belgesinin v^ze edilmesini istemeden önce. malların
İthalâtçı ülkeye, «doğrudan doğruya
taşınmasın m sağlamak j-llkümlülüğü
ihracatçıya aittir. Taşıma bu koşullar­
la yapılmadığı takdirde, mallar ancak
bir A. TR. 3 dolaşım belgesinin İbrazı
ile ithalâtçı tJlkede Anlaşma hükümle­
rinden yararlanabilir.
A. TR. 1 D O L A Ş I M BELGESİNİN
L^JLACAK
ALANI
DÜZENLENMESİNDE
KURALLAR
1. A. TR. 1 dolaşım belgesi anlaçmamn 3. A. TR. 1 Dolaşım belgesinde yer alan
yapıldığı dillerden biri ilc ve İhracatçı
her maddeye bir sıra numarası verilir,
ülkenin iç hukuk hükümlerine uygun
Son maddenin hemen altına yatay bir
olarak düzenlenir. Belge Türkçe olarak
çizgi çekilir. Kullamimayan yerlere,,
düzenlendiği takdirde Topluluğun res­
sonradan her türlü ilâvevi önlemek
mi dillerinden biri ile de düzenlenir. .
üzere dikey çizgüer çekilir.
2. Dolaşım belgesi yazı makinası veya elle 4. Mallar, ayniyat tesbiti İçin. ticarî tea­
düzenlenir: elle düzenlendi^ takdirde
müllere uygun olarak yeterli bir açık­
mürekkepli kalem ve bü\'ük matbaa
lıkla ve kesinlikle tammlanır.
harfleri kullamhr. Belgede silindi ve 5. İhracatçı veya taşıyıcı belgenin 2 nci
ilAveler bulunmaz. Değişiklikler yanlış
sütununa nakliyat belgesinin tarih ve
bllerilerin çizilmesi ve gerekti^-inde, İs­
numarasını yazar. Aynca. İhracatçının
tenilen bilgilerin Üâvesi suretiyle yapı­
ve taşıyıcının mahn sevkiyatım içeren
lır. Bu şekilde yapılan her türlü deği­
taşımacıhk belgesine A. TR. 1 dolaşım
şiklik belgeyi düzenleyen tarafından
belgfesinin seri numarasım yazmaları
onaylanır ve Gümrük İdareleri tarafın­
gerektiği tavsiye olunur.
dan vize edilir.
IV. A. TR. 1 D O L A Ş I M B E L G E S İ N İ N ICAPSAMÎ
A. TR. 1 Dolaşım belgesi, usulüne uy­
gun bir .^eklld'^ kullamîdığı takdirde,
üzerinde kayıtlı mallann. i^-haîâtçı Ül­
kede, ^ m r ü k vergileri ve mi) tar kısıt­
lamaları Üe diğer bütün e ş eti 41 ted­
birlerin ETid^rek kaldırılması resmine
kabulünü sağlar. Bununla beraber, do­
laşım, belgesi. <Fark giderici vergi Tür­
V
kiye» kaydım taşıdığı takdirde bu bel­
gede kayıtlı mallar A E T üyesi Ülkeler­
de tercihli rejimden yararlanamaz.
İthalâtçı Ülke Gümrük İdareleri ge­
rekli gördükleri takdirde bütün diğer
dogTula\ncı belgeleri, özellikle malla­
rın ta.«?ınmasında kullanılan taşıma bel­
gelerini isleyebilir.
A. TR. 1 DOLAŞDvî BELGESİNİN İBRAZ SÜRESİ
A TR. 1 Dolaşım beleresl vize tarihindpn iti>)arf^n üç oy içinde mallann gcti-
TÜĞlUi ithalAtçı Ülke Gümrük
sine İbraz edilmelidir.
İdare
EK: 2
D O L A Ş n i BELGESî
SERTIFICAT D E C I R C U L A T I O N D E S
1. İhracatçı (ad. açık adrea,
ülke)
Exportat6ur (nom. adresae
complete, pays)
MARCHANDISES
A. TR. 3. No. A 000000
Bu formu doldurmadan önce ar­
ka sayfadaki notlara bakın.
Gonsultez les notes du verso
avant de remplir le formulairc.
2. Taşıma belgesi
Document de transport (menUon faculUtive)
No
Tarih
No.
du
3. Mahn gönderildiği şahıs
(ad. açık adres, ülke)
Destinataire (nom. adres­
se complete, pays) (men­
tion facultative)
4. A E T / T Ü R K İ Y E O R T A K L I Ğ I
ASSOCIATION
entre la
COmiUNAUTE ECONOMIQUE
EUROPENNE
et la
TURQUIE
5. İhraç ülkesi
Etat d'expor­
tation
6. İhracat sıra­
sında varış ül­
ke (1)
Pays de desti­
nation au mo­
ment olarak bil­
dirilen yer de
I'exportation
Gözlemler (1)
Observations (1)
(2) Gerekti^dc
«Türkiye
fark
giderici vergi»
yazın.
(2) Apposer le
cas âchdant la
mention «prelevement Turqule>
7. Taşımaya ilişkin bilgüer
Informations relatives au
teansport (mention facul­
Utive)
9. Sıra No.
Nc. d'ordre
10. Kohlerin markalan, numaralan, sayı ve cinsi (dökme Mar­
ques, num^ros, nombre et natu­
re des colls mallar İçin, duruma
göre, geminin adı. vegon veya
(pour les marchandises en vrac,
mentlonner, kamyon numarası
belirtüecektir); mallann tanımı
selon le cas, le nom du bateau,
le num^ro du wagon ou du ca­
mion); designation des marc­
handises.
11. Tari­
fe No.
Num^ro
du tarif
12. Brüt
agnriık
(kg.)
poids
brut
(kg.)
13. Net
ag:ırhk
(kg,)
poids net
(kg.) ve­
ya diğer
ölçüler
ou autre
mesure
(hl. m3,
V. s.)
(hl. m3.
ete)
(2) Arka sayfa­
ya bakın.
(2) Voir du verso.
(3) Sadece ihraç
ülkesinin talebi
halinde dolduru­
lur.
(3) Arempllr
seulement lorsque l'Etat d'exportatlon I'exlge
14. G Ü M R Ü K VIZESt
VISA D E L A D O U A N B
Gümrük muayenesinin sonucu
ve ayniyeti belirten işaretler (2)
Constatatlon et Indication des
moyena d'identification (2)
DogTulug^u onaylanmış beyan
Declaration certiflöe conforme
İhraç belgesi (3) :
Document d'exportation (3) :
Model
No
Mühür
Modâle
no
du
Cachet
Gümrük İdaresi
Bureau de douane de
Ülkesi
Etat de d^llvrance :
Yer ve Tarih
A
le
(İmza)
(Signature)
15. İ H R A C A T Ç I N I N BEYANI
DECLARATION
DE
LEXPORTATEUR
Aşağıda imzası bulu­
nan, ben, yukarıda be­
lirtilen Je soussilgn^
declare que îes marchanaises malların bu
belgenin verilmesi için
gerekil d6sign<5ea
ci-dessus remplissent
les conditions requises
pour l'obtention du
present certificat.
Koşullara uygun oldugrunu beyan ederim.
Yükleme yeri
Lieu de chargement
Yer ve tarih
A
'le
(İmza)
(Signature)
16. K O N T R O L İSTEMİ
D E M M A N D E DE CONTROLE,
e gönderilecek
& envoyer â :
17. K O N T R O L Ü N S O N U C U
RESULTAT DU CONTROLE
Yapılan kontrol bu belgenüı (1).
Le controle effectu6 a permis ae constater que
Bu belgenin doğruluk ve kurallara le present cerüflcat (1)
uygunluğunun le controle de l'aut- • Belirtilen gümrük idaresince verildiğini
hcnticite et de la kontrolü t a l e p edi­
ve içerdiği a bien 4t6 d«^llvr6 par le bu­
lir.
reau de douane bilgilerin doğru olduğunu
r^gularite du present certificat est
Indiqo et que les mentions qu'll contlent
aoUicit^
sont extactes.
Yer ve tarih
Mühür Q Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullanna cevap ne repond pas aux conditions
A
,1e
Cachet
d'outhenbcitĞ vermedig^i göstermiştir.
(Aşağıdaki açıklamalara bakınız) et de
(İmza)
regularity requises (voir les remarques
(Signature)
CI - annex^es).
istemde bulunan İdarenin açık ad­ Yer ve tarih
Mühür
resi
,1e
Ca.chet
Adresse oomplöte du '^ureau deman- A
deur
(İmza)
(Signature)
(1) Uygun yere (x) işareti koyun.
(1) Margucr d'un (x) la mention applicable.
(x) L A. TR. 3 D O L A Ş I M BELGESt V E R İ L E C E K M A L L A R
1. A TR« 3 Dolabım belgesi, İhracatçı Ülkede yalmz a9ag:ıdaki katagorllerden birine griren inallar için verlUr:
a) Kendilerine uygulanabilecek gümrük vergisi ve eç etkili vergi veya
resimleri tahsÜ edilmiş vc bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden
yararlanmamış maddelerden tamamen veya kısmen elde edilenler de dahil ol­
mak üzere üıracatçı Ülkede üretilen mallar;
b) üıracatçı Ülkede serbest dolaşun durumunda bulunan mallar (ithal
işlemleri tamamlanmış, gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsÜ
edümiş ve bu vergi veya resimleri tam veya, kısmi bir iadeden yararlanmamış
üçüncü ülkeler çıkışh mallar)
c) Kendileri İçin öngönUmüş fark giderici vergüün gerektiğinde tahsÜ
edilmesi koşulu altmda, ihracatçı Ülkede elde edUen ve imallerine, kendUerlne
uygulanabilecek gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsÜ edilme­
miş veya bu vergi veya resimleri tam veya kısnü bir iadeden yararlanmış mad­
deler giren mallar;
Not: Toplulukta elde edilen ve İmallerine Toplulukta ve Türkiye'de
kendilerine uygulanabüecek gümrük vergisi ve eş etkili vergi veva resimleri
tahsil edümemlş üçüncü ülkeler çıkışU maddeler giren mallara ilişkin bütün
A. TR.3 Dolaşım belgelerine cf ark giderici vergi - Tûrklye> kaydı konur.
d) Anlaşmaya taraf bir ülkeden daha önce İthal edilmiş ve o ülkeden
Uıraa sırasında yukarıdaki a), b) veya c) kategorilerinden birinin kapsamına
girmiş olan mallar.
Not : thracatçı Ülkeye <f ark giderici vergi - Türkiye» kayıth dolaşım bel­
gesi lie evvelce ithal edilmiş mallar sözkonusu oldugımda, anılan dolaşım belge­
sinin yerine verilen bir veya daha fazla A TR. 3 dolaşım belgesine de aym ka­
yıt konulmaiıdır.
2. T a n m ürünleri, aynca, kendileri içtfi öngörülmüş bulunan tamamla­
yıcı ko.?ullara uygun olmalıdır.
3. Aşağrıdaki malSr İçin A TR. 3 dolaşım belgesi verilemez.
a) Kendileri için öngörülmüş hükümler uyarmca İhracatçı Ülkeden it­
halatçı Ülkeye doğrudan doğruya taşınması gerekli mallar;
b) Menşe ülkesi veya sevkiyat nedeniyle esasen tercihli gümrük rejimi
altında üçüncü ülkeden İthal edUen ve anlaşmanm anlamı kapsamında serbest
dolaşım halinde kabul edilmeyen mallar. ( X )
(x)
Bu
r.etin
9o.l979
H.G. tarihli düzeltme ile ilâve e
n. A, TR. 3 D O L A Ş I M B E L G E S İ N İ N U Y G U L A M A
MaUann. ihracatçı tnkeden ithalâtçı filkeye doğrudan doğruya taynmamalan ne*
deniyle A. TR. I dolaşun belgesinin kullamlmadığı'bütün durumlanSa, A. TR. 3
belgesi kullanılır.
Aşağıdaki mallar, üıracatçı tJIke<len itha­
lâtçı Ülkeye doğrudan doğruya ta^uımtf
sayılır.
a) Türkiye veya Topluluk dıgfindakl ülke­
lerden geçmeksizin tannan mallar;
b) Geçiş veya aktarmalan Türkiye veya
AULNI
Toplulukta dflxcnienmiq tek bir tabı­
m a belgesi Ue yapılması kofulu altında.,
Türkiye veya Topluluk dışındaki ülke­
lerden geçmek veya aktarma edllraeic
suretiyle takman mallar.
A. TR. 3 dolaşun belgesi, özellikle, an­
latmaya taraf olan bir tHkeden Ortak­
lık duffi bir üçüncü mkeye Uıraç edilen
ve oradan daha sonra Anlaşmaya taraf
bir tUkeye tekrar ihraç edüebilecek
mallar için düzenlenir.
UL
A. T R 3 D O L A Ş I M B E L G E S İ N İ N D Ü Z E N L E N M E S İ N D E
UYULACAK KURALLAR
L A. T R 3 dolabım belgesi anlaşmanın 4. A.TR.3 dolaşım belgesinde yer alan hejr
yapıldığı dillerden biri Ue ve ihracatçı
maddeye bir sıra numarası verilir, son
nıifpnin iç hukuk hükümlerine uygun
martrtfnin hemen altına bir çizgi çeki­
olarak düzenlenir. Belge Türkçe olarak
lir. Kullanılmayan yerlere, sonradan
düzenlendiği takdirde Topluluğun res­
her tûriü ilaveyi önlemek üzere, dikey
mi diUerlnden biri Ue de düzenlenir.
çizgüer çcküir.
2. Dolaşun belgesi yazı makinası ile veya 5. Mallar, ticari teamüUcre uygun olaralı:
elle düzenlenir; elle düzenlendiği tak­
ve ayniyetlerinin kolayca tesblti için
dirde mÜrekkepU kalem ve büyük mat­
ayrmtüı bir şekUde tammlanmahdır.
baa harfleri kullanılır. Belgede silinti
Bu tanımlama her mala. ilişkin güm­
ve Üaveler bulunmaa. Değlşütlikler
rük tarife numarasının yazılması suyanhş bUgUerin çizümesi ve gerekti­
retlyic tamamlanır. İhracatçı, mallann
ğinde, IstenUen bÜgUerin ilavesi sure­
ayniyetinin tesbitini kolaylaştıracak
tiyle yapılır. Bu şekUd* yapılan her
plan, desen, fotoğraf, ticari prospektü^ı
türlü değlşUcUk belgeyi düzenleyen ta­
v.a gibi her türlü belgeyi A.TR-3 doU«
rafmdan onaylanır ve Gümrük idare­
fim belgesine iliştirir. İhracatçı Ülke
leri tarafmdan vize edüir.
Gümrük İdaresi gerekU gördüğü tak­
3. A-TR.3 dolaşım belgesi tamamen doldirde bu belgeleri A.TR3 dolaşım bel­
durulmahdır. özellikle yükleme yeri
gesine ekler.
sevkıyat tarihi ve ihracat sırasında
TBjnş ülkesi beUrtümeUdir.
IV. ATR.3 D O L A Ş I M BELGESİNİN K A P S A M I
A.TR.3 dolaşım belgesi, flüen ithal
edilen mallarla bu belgede kayıtlı mal­
lann ayniyetleri hususunda hiçbir kuş­
ku bulunmadığı ölçüde, bu mallann İt­
halatçı Ülkede gümrük vergüert ve
miktar kısıtlamalan Ue diğer bütün eş
etkül tedbirlerin giderek kaldırılması
rejimine İcabulûnü sağlar. Bununla
beraber, A-TR.3 dolaşım belgesi «Fark
giderici vergi - Türkiye^ kaydım «taşı­
dığı takdirde, bu belgede kayıtü mal­
lar A E T üyesi ülkelerde tercihU re­
jimden yararlanamaz.
İthalatçı tHke Gümrük İdareleri mal«
lann aym olduklan hususunun yeterlil
bir şekUde tevsUc edUemedigi kanismsi
varırsa, her türlü ek doğrulayıcı büglyi isteyebilir ve geçerU sayılan doğrula»
yid bügüer verilmedi^ takdirde, mal­
ların gümrük vergüeri ve miktar kı­
sıtlamalan Ue diğer bütün eş etkiU
tedbirlerin giderek kaldınlması rejimi­
ne kabulünü reddedebüir.
V. A.TR.3 D O L A Ş I M BELGESİNİN ÎBRAZ S Ü R E S İ
A.TR.3 dolaşım belgesi verildiği tarihten itibaren alü ay İçinde ithalatçı Ülkenin Gümrük İdarelerine ibraz edil-
melidir. Söz konusu belge, ithalatçı
Ülkeye sadece bu süre içinde getirilen
miktarlardaki mallar için geçerlidir.
1 — Dolaşım belgelerinin, sonradan kontrol amacıyla bu belgeleri veren gümrfl-r
idaresine geri gönderilmesi için ithal devletinin gümrük İdaresi, zarfın üzerine belgey*
vere^ gUnirük idaresüıin tam adresini, ilgili dolaşmı belgesinin arkasında bulunan ha­
nede belirtildiği gibi işaret eder. Kontrol amacıyla geri gönderilen her dolaşım belge­
sinin fotokopüerl İstemi yapan gümrük idareleri tarafmdan muhafaza edilir.
1 — Pour le renvoi des certificats de circulation au bureau de douane ^metteur
nux flns de contröle a posteriori, l'administration des douanes de l'Etat d'importation Indique sur l'enveloppe l'adresse cxacte du bureau de douane (^metteur telle
qu'elle flgurait au verso du certificat de circulation concern^. Des photocopies de
chaque certificat de circulation renvoy^ aux fms de contröle, sont conserv^es par
bureau demandeur.
2 — Beîgeyi veren gümrük idaresinin görevini kolaylaştırmak için. belgenin
arkasında bulunan kontrol istemi hanesine, istemde bulunan gümrük idaresinin posta
adresi yazı Ur.
2 — Afin de faciliter la tâche du bureau ^metteur. II est fait mention, imm^dlatement. dans la demande de contröle, figurant au verso du certificat, de l'adress<=
postale du bureau demandeur.
3 — Belgeyi veren gümrük İdaresi, istemde bulunan gümrük idaresine, isteni­
len kontrolün sonucu üç ayhk bir süre içinde bildirir.
3 — Le bureau emetteur Informe le bureau demandeur du r^sultat du contröle
demand^ dans un dâlai de trois mols.
4 — Si, apre's un d61ai de quatre mois â compter de l'envoi de lademande de cont­
röle. ra dolaşım belgesi, istemde bulunan gümrük idaresine ereri gelmemişse, bu g Ü m r Ü K
İdaresi, söz konusu dolaşım belgesinin bir fotokopisini ekleyerek, modeli ekte yer alan
bir tekit mektubu gönderir.
4 — Si, aprĞlal de quatre mois â compter de l'envoi de lademande de contröle.
le certificat de circulation n'est pas rentr^ auprĞs du bureau demandeur, celul-ci envoie une lettre de rappel dont le module figure â Tannexe, en y joignant une photocopie du certificat de circulation en question.
5-— Eg:er tekit mektubunun gönderilmesinden İtibaren üç aylık bir süre so­
nunda istemde bulunan gümrük idaresine hiç bir cevap gelmemişse, durum belgeyi
veren gümrük idaresinin bag:h oldug^u devletin yetkili merkezi idaresine intikal et­
tirilir.
5 — Si, apr^s d61ai de trois mois â compter de l'envoi de la lettre de rappel.
aucune r^ponse n'est parvenue au bureau de douane demandeur. le cas est porte &
la connalssance de l'administration centrale comp6tente de l'Etat dont releve le bureau
Emetteur.
6 — Belgeyi veren devletin yetkili makamları bu konuda yapılan araçtırmalarm nonucunu, en kısa sürede, istemde bulunan servislere bildirir.
6 — Les autorit^s comp^tentes de l'Etat d'cmiaslon feront connaltre aux ser­
vices demandeur. dans les meUleurs d61ais le r^sultat des recherches effectuöes en ıs
matlĞre.
Kontrol İsteminde bulunan gümrük idaresinin adresi
Ek:3
Adresse bu bureau demandeur
(Belgeyi veren gümrük idaresinin adresi)
Adresse bu bureau 6metteur
Tekit
Rappel
Konu :
nolu A.TR.1/A,TR.3
ca vize edilen
dolaşım belgesinin sonradan kontrolü
günlü
Objot : Controle a posteriori du certificat de Circulation A.TR.1/A.TR.3 no
du
vis6 par
Yukanda belirtilen dolaşım belgesi
tarihinde, sonradan kontrol için
size gönderilm.iştir. Söz konusu belge bugüne kadar idareme geri gelmemiş olduğmıdan, bu konuda yararlı bütün bilgileri bize iletmenizi rica ederim.
Le certificat de circulation d^slgnâ cl-dessus vous a 6te envoyĞ, en date du , . . .
pour controle a posteriori. Ledit certificat n'6tant pas rentre â mon bureau
k ce - jour. je vous prie de me faire parvenir tout renseignement utile â son sujet.
Söz konusu belgenin bir fotokopisi ilişiktedir.
Une photocopie du document en question est annexGe.
rj Yukanda belirtilen dolaşım belgesi, sonradan kontrolü takiben
tarihinde size geri gönderilmiştir. Amlan kontrolün sonucu, ekil fotokopinin ÜgiU hanesme İşlenmiştir.
Q
Le certificat de circulation vls6 ci-dessus vous a ete renvoye aprös controle
a posteriori en date du
le resultat dudit conröle est reprîs dans le case
y relative de la photocopie cl-jolnte.
pi Yukanda belirtilen dolaşım belgesinin istenilen sonradan kontrolü yapıla­
rak sonucu üzerine İşaret edilmiştir. Belge ilişikte geri gönderümektedir.
Le certificat circulation vise cl-dessus a fait Tobjet du controls a
demande avec le resultat y indique. II vous est renvoye ci-joint.
posterioıi
Yukanda belirtilen dolaşım belgesi bugüne kadar idareme ulaşmamıştır. Foto­
kopiye istinaden yapılmış olan sonradan kontrolün sonucu, ilişik fotokopinin İlgili
sütununda kayıthdır,
Le certificat de circulation vise ci-dessus n'est pas parvenu k mon bureau â ce
jour. I^ resultat du controle a posteriori auquel 11 a ete precede sur la base la photocnie
est mentionnei dans la case y relative de la photocopie cl-jolnte.
îstenen kontrol bugüne kadar bitirilememiştir. Amlan kontrolün sonucu (en
kısa zamanda) size bildirilecektir,
Le controle demande n'a pas pu termine jusqu'a ce jour. Le resuUat dudit cont­
role vous sera communique (dans les meilleurs deiais)
Yukanda belirtilen durumlardan hangisine göre işlem yapılmışsa, o paragrafın
solundaki kare içine (X) işareti konulacaktır
Metter une (X) dans lâ case appllcaple.
Günu-ük
Tarife
No.
M
51.01
a
1
1
n
T
a
n
ı m
ı
53.06
Dokumaya elverigli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (perakende
olarak satılacak hale getirilmemiç)
Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden monofiller, şeritler ve ben­
zerleri (suni saman) ve katgüt taklitleri
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamh liflerden iplikler (perakende
olarak saülacak hale getirilmiş)
Karde edilmiş yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)
53.07
Taranmıg yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirllmemig)
53.OS
ince kıllardan iplikler (Karde edilmiş veya taranmış; perakende olarak sa­
tılacak hale getirilmemiş)
Kaba kıllardan veya at kıhndan iplikler (perakende olarak satılacak hale
getirilmemiş)
Yünden, kıldan (ince veya kaba) veya at kılından imalât (perakende olarak
satılacak hale getirilmiş)
Keten veya rami ipllkl.erl (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)
51.02
51.03
53.09
53.10
54.03
54.04
Keten veya rami iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)
55.05
Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk iplikleri
55.06
Perakende olarak satılacak hale getirümiş pamuk iplikleri
56.01
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler (karde edilmemiş, ta­
ranmamış veya İplik İmali için sair surette hazırlanmamış)
56.02
Devamsız lif imaline mahsus dokunmaya elverişli sentetik ve suni devamJı
lif demetlen
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamh veya devamsız lif döküntül*»rt
(karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali Için sair surette hazırlanmamiq iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edüen döküntüler dahil)
56.03
56.04
Dokumaya elverişli sentetik ve sunî devamsız lifler Üe, dokumaya elverişli
sentetik ve suni devamh veya devamsız lif döküntüleri (karde edilmiş, tarannuş veya iplik imali için sair surette hazırlanmış)
56.05
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya e l ­
verişli, sentetik ve suni lif döküntülerinden iplikler (perakende olarak sa­
tılacak hale getirilmemiş)
Jüt iplikleri veya 57.03 pozisyonuna giren diğer kıtık benzeri tekstil elyafverişli sentetik ve suni lif döküntülerinden iplikler (perakende olarak satı­
lacak hale getlnlmiq)
57.06
(x)
Bu Kk deriştirilmiş olup, yeni şekli
R.G. tarihli Ek Yönetmeliğe bakınız.
için 5.2.1982
Gümrük
Tarife
No.
57.06
ex 57.07
ex 57.07
M a l ı n
T a n ı m ı
Jüt iplikleri veya 57.03 pozisyonuna giren ciğer kıtık benzeri tekstil elyaf­
lar
Kenevir ipliği
Dokumaya elverişli sair nebati liflerden iplikler (kenevir İpliği hariç)
58.05
Kordelalar ve muvazi hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liften atkxsiz
kordelalar «Boldük» (58.06 pozisyonundaki eşya hariç)
58.06
Dokunmuş, fakat işlenmemiş etiketler, markalar ve benzerleri (parça veya
Öerit halinde veya kejümiş)
58.07
Tırtıl iplikleri, gipe iplikleri (52.01 pozisyonundakilerle at kıUndan gipe ip­
likler hariç); top veya parça halinde kordonlar; top veya parça halinde sair
geritçi ve kaytancı eşyası ve benzeri süsler; püskül, pompon ve benzerleri
58.09
Fasoneli tüller, bobino tüller ve fasoneli fileler, makina veya el işi dantela1ar (Top, parça, şerit veya motif halinde)
İşlemeler (top, parça şerit veya motif halinde)
Vatkalar ve vatkadan mamul eşya, dokumaya elverişli maddelerin kırkmtı
(tontisse) toz ve tarazlan
Keçeler ve keçeden mamul eşya emdirilmemiş veya sıvanmış
Dokunmaımş veya örülmemiş kumaşlar ve bunlardan mamul eşya (sıvan­
mamış veya emdirilmiş)
Sicimler, ipler ve halatlar (örme olsun olmasın)
53.10
59.01
ex 59.02
ex 59.03
59.04
59.05
59.06
59.07
59.08
59.10
59.04 pozisyonundaki maddelerle imal edÜmlş fUeler (top veya parça halinde
veya şekil verilmiş iplikten, sicimden veya ipten mamul hazır balık ağlan
İplik, sicim, ip veya halattan mamul diğer eşya (Mensucat ve mensucattım
mamul eşya hariç)
Cilt işlermde. kab, kılıf ve muhafaza gibi eşya imalinde ve benzeri işlerde
kullamian. zamklı veya nişastalı maddelerle sıvannruş mensucat (sıvanmış
mermerşahi v. s.); resim için mühendis muşambaları veya şeffaf bezler
<Tualler> yağlı boya resim için hazırlanmış bezler «Tualler» (Ressam mu­
şambası); şapkacılar için buğran ve benzerleri
Selüloz müştaklan veya sair suni plastik maddeler emdlrümiş, sıvamnış
veya kaplanmış mensucat ve bu maddeler ile katmanlaştınimıg kumaşlar
L&îoleumlar (Nerede kullamUrsa kullamlsıd kesilmiş olsun olmasın), bir
sivama maddesinin dokumaya elverişli maddelerden mesnet üzerine tatbiki
suretiyle elde edilen yer muşambalan (kesilmiş olsun olmasın)
y. 59.11
Kauçuklu mensucat, örme olanlar hariç (devamh sentetik tekstil ipliklerin­
den kumaşlar veya devamh sentetik tekstil İpliklerinden benzer örtüler
emdirilmiş veya kauçuk latexi ile kaplanmış, ağırhğmm en az % 90'ı kadar
tekstil maddesi içeren ve oto lastiği imali için veya diğer teknik kullammlara mahsus olanlardan başkalan)
y. 59.11
Kauçuklu mensucat, örme olanlar hariç; devamh sentetik tekstil ipliklerin­
den kumaşlar veya devamh sentetik tekstil ipliklerinden benzer örtüler em­
dirilmiş veya kauçuk latexi ile kaplanımş, ağırhğımn en az % 90*ı kadfir
tekstil maddesi içeren ve oto lastiği imali için veya diğer teknik kullamm1ar için olanlar
Gümrük
Tarife
No.
M a l ı n
T a n ı m ı
Emdirilmig veya sıvanmış sair mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları
veya benzeri İşler İçin boyanmış bezler «Tualler»
Elastiki mensucat (Kauçuk ipliklerle birlegtirümiş dokumaya elverişli mad­
Ö9.13
delerden müteşekkil (örme olanlar hariç)
59.14 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba,
ocak, çakmak, m u m ve benzerleri İçin); beyaz alevli lambalar için gömlek­
ler (emdirilmiş olsun olmasın) ve bunlann imaline yarayan boru şeklinde
örme mensucat
59.15
Dokumaya elverişli maddelerden lulumba hortumları ve benzeri hortumlar
(diğer maddelerden teçhizat veya teferruaU olsun olmasın)
59.16
Dokumaya elverişli • maddelerden taşıyıcı kolonlar ve transmi.«^yon kolonJ-(madenler veya sair maddelerle takviye edilmig olsun olmasın)
y. 59.17 Dokumaya elverişli maddelerden teknik iğler için mensucat fakat keçeden
yapılanlardan başka plak ve çember parlatmaya yarayanlar dahil değildir.
69.12
y.;39.i7
Fasıl
y. 60
y. 61.01
y. 61.02
y. 61.03
y. 61.04
y. 61.05
y. 61.05
y. 61.06
y. 61.06
61.0S
y. 61.09
y. 61.10
y. 61.11
62.01
Keçeden başka plak ve çember parlatıcıları
Doğrudan örgü şeklinde veya tamamlanmamıç ya da bitirilmemi? Örme men­
sucat
Erkekler ve erkek çocuklar İçin giyim eşyası (tamamlanmamış veya bitiril­
memiş)
Kadınlar, kız çocukları ve bebeler için giyim eşyası (tamamlanmamış veya
bitirilmemiş)
Erkekler ve erkek çocuklar için iç çamaşırları (yaka, yakahk. göğüslük ve
kolluklar dahil) tamamlanmamış veya bitirilmemiş
Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için iç çamaşırları, tamamlanmamış veya
bitirilmemiş
Mendiller, Işlemeslz
Mendiller, Iglemell
Şallar, eşarplar, fularlar, boyun atkılan, kaşkoller, başörtüleri, peçe ve
duvaklar ve benzeri eşya (içlemeslz)
Şallar,, eşarplar, fularlar, boyun atkılan kaşkoller, başörtüleri, peçe ve du­
vaklar ve benzeri eşya (işlemeli)
Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı :
Kemerler, kuşaklar, manşonlar, koruyucu kolluklar ve terziler İçin subra­
lar, omuz ve göğüs vatkaları v. 3.
Korseler, korse kemerler, bilezikler, sutyenler, pantolon askıları, diz bağı
çorap bağı jartiyerler ve benzeri eşya (mensucattan veya Örme kumaştan)
(elastiki olsun olmasm) tamamlanmamış, bitirilmemiş veya doğrudan örgü
şeldinde
Eldiven, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler (örme olanlar hariç) ta­
mamlanmamış veya bitirilmemiş.
Giyim eşyasınm hazırlanmış sair teferruatı (kemerler, kuşaklar, manşonlar.
Kolluklar ve terziler için subralar; omuz vc göğüs vatkaları v. s.) tamam­
lanmamış veya bitirilmemiş,
örtüler
y. 62.02
Yatak çarşaflan, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri; perdeler v e sair
mefruşat eşyası (işlemesiz)
Yatak çarşaflan, masa örtüleri, tuvalet v e mutfak bezleri perdeler ve âaır
mefruşat eşyası (İşlemeli)
62.03— Ambalaj için torba ve çuvallar
62.04
Vagon ve mavna örtüleri, kayık v e gemi yelkenleri, dış storlar. tente v e ça­
dırlar ve kamp eşyası
y. 62.05
Mensucattan mamul di^er hazır eşya (giyim eşyası patronian dahil), yel­
pazeler ve portatif ekranlar, montürleri ve montür parçalan ve toz bezleri,
çuval bezleri, bulaşık bezleri v e benzerleri hariç
y. 62.05
Toz bezleri, çuval bezleri, bulaşık bezleri ve benzerleri
y. 62.02
R.c;.
R.Gazete N o . 1 7 3 5 1
Tarihi: 26.5.1':^Ö1
G ü m r ü k ve Tekel Bakanlığmdan :
AET
«Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin
18 i n c i M a d d e s i n i n D e ğ i ş t i r i l m e s i n e
Dair
Yönetmelik
M a d d e 1) 10 Ocak
1979 tarih, 16515 sayılı R e s m î Gazete'de yayınlanan A E T
«Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği» nin 18. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
VII
A. T R . I D O L A Ş I M
BELGELERİNİN
SONRADAN
YAPILACAK
VERİLMESt-KABULÜ
VE
DEĞİŞİKLİKLER
M a d d e 18 — B u şartlan yerine getiren ihracatçının talebi bağlı olduğu O d a c a
ve ilgili G ü m r ü k
İdaresince incelenir. Sözkonusu
ihraç malına ait G ü m r ü k
Çıkış
Beyannamesi ve ekleri diğer belgeler ile, varsa, bu işleme dair dosyanın inceleme
ve kontrolü sonucu ihracatçmın beyanına
tamamen
uygun olduğu anlaşıldığı tak-
dirde, sonradan A. T R . I Dolaşım Belgesi verilir vc vize edilir.
Aşağıdaki hallerde de A. TR. I Belgesi düzenlenebilir veya
mevcut
A. T R . I Bel-
gelcnnde değişiklik yapılabilir;
1. Topluluk
dışında bir ülkeye ihraç edilmişken,
yolda « V A R I Ş
ÜLKESİ:>
Topluluk üyesi bir ülke olarak değişen eşya için A, T R . I Belgesi düzenlenebilir.
2.
Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen bir malın, iiilî ihracı
sırasında.
Topluluk içi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde ihracjtçi tarafından A. T R . I
Belcesinde « V A R I Ş Ü L K E S İ »
nin degişiirilmesi talep edilebilir.
Her iki halde de, ihracatçılar, taleplerim dolaşım
odaya başvurarak bildirirler. Odaca « V A R I Ş Ü L K E S İ »
belgesinin
düzenlendiği
sütunundaki ülke ismi çizi­
lir ve yeni « V A R I Ş Ü L K E S İ » yazılmak suretiyle bütün dolaşım belgesi nüshalannda
da b u düzelıme yapılarak imza \e tasdik edilir. B u değişiklik ilgili G ü m ı ü k
resine de başvurularak
resmi m ü h ü r ü
ve işlemi yapan
memurun
İda­
kaşe ve imzası
iJe onaylanır.
M a d d e 2) B u yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı
yürürlüğe girer.
.Madde 3) B u Yönetmeliği G ü m r ü k
Not- 1 9 - 6 . 1 9 3 1 R.G. t a r i h l i
tarihten
itibaren
ve Tekel Bakanı yürütür.
d ü z e l t m e metne
işlenmiştir.
R.Gazete No.l7427
R.G. Tarihi: İ5.8.İ9Öİ
Gümrük ve Tekel Bakanlığmdan :
A E T « D o l a ş a n Belgeleri Yönetoeliği» n i n 2 n c i Maddeslnüı İlk Fıtragrafuım
D c ^ l ş t t r ü a ı e s i ı » D t L İ r Yöoetznelüc
ıMaddo 1 — 10 Ocaic 1^9 tarih. 16515 sayılı Resmi Gazete'de ya>ııılan:ın A ^ T
cDolaşım Belgeleri Yönetmeliği» nin 2. maddeainin ilk paragrafı aşa^dald şekildtı değlfltdnimiçtlr.
M A D D E 2 — Türkiye'den Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen sanayi manvjJleri üe Katma Protokolün 6 aayüı Ek'inde ve 9 Nisan 1961 tarihü 17306 sayüı R^esml
Gazete Vie yayımlanan &1/3 sayıh Dı^caret İşlerine Dair Sirküler'de yer alan T ı n m
ürünleri ve Topluluktan Türkiye'ye üıraç edüen sanayi mamullerinin Türkiye'nin veya.
Topluluğun tercihli rejiminden yararlanmalarım sağlamak için A.TR.1 veya A.TR.3 Dolaçun Belgesi düzenlenir.
Madde 2 — Bu Yönetmelik Rasmi Gazete'de yayımlandığı tarüıten itibaren yü­
rürlüğe girer.
Madde 3 — Bu Yönetmeliği Gümrük ve Tekel Bakam yürütür.
R.Gazete
R.G. Tarihi:
No.17596
5-2.1982
Gümrük ve Tekel Bakanlıgrından :
A E T «Dülafjım Belgeleri Yönetıneliiî:!» nin 4 No. hı Ekinin I>eg:lştİrilmesine Dair
Yönetmelik
Madde 1 — 10 Ocak 1979 tarih. 16515 sayılı Resmi Gazetede yaymlanan A E T
Dolaşım Belgeleri Yönetmelig^lnln 4 noiu eki aşağıdaki şeklîde deg^lştlrUmlştlr.
TEKSTİL Ü R Ü N L E F a LİSTESİ
EK : 4
Gümrük
Tarife
Xo.
51.01
M a l ı n
T a n ı m ı
53.05
63.06
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamh liflerden iplikler (perakende
olarak satılacak hale getirilmemiş)
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamh liflerden iplikler (perakende
olarak satılacak hale getirümiş)
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamh liflerden mensucat (51.01
veya 51.02 pozisyonlarındaki monofillerle şeritlerden yapılan mensucat
dahîl)
Yün ve kıllar (ince veya kaba) (karde edilmiş veya taranmış)
Karde edilmiş yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)
63.07
Taranmış yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirümemiş)
53.08
İnce kıllardan iplikler (karde edilmiş veya taranmış, perakende olarak
satılacak hale getirilmemiş)
Yünden, kıldan (ince veya kaba) veya at kıhndan iplikler (perakende
olarak satılacak hale getirilmiş)
51.03
51.04
53.10
53.11
54.03
Yünden veya ince kıldan mensucat
Keten veya rami İplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)
54.04
Keten veya rami iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)
54.05
Ketenden veya ramiden mensucat
55.04
Pamuk (karde edilmiş veya taranmış)
55.05
Pamuk iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)
55.06
Pamuk İplikleri (perakende olarak satılacak hale getirümiş)
55.07
Pamuk gaz mensucat
55.08
Havlu ne\i bukleli pamuk mensucat
55.09
Sair pamuk mensucat
Not» 5.2-1962 tarihli R.Gazete'de yayımlanan bu Yönetme
likı
bilâhare 4«4-1962 tarihli. R.Gazete'de
sehven
ikinci defa yayımlanmıştır. (6.4«19B2 R.G* tarihli
düzeltme)
5G.04
Dokumaya eiverişH sentetik ve suni devamsız lifler île dokumaya elve­
rişli sentetik ve suni devamlı veya devamsız Uf döküntüleri (karde edil­
miş, taranmış veya iplik imali için sair surette hazırlanmış)
56.05
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya
elverişli sentetik ve suni Uf döküntülerinden iplikler (perakende olajrak
satılacak hale getirilmemiş)
56.06
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya
elverişli sentetik ve suni Uf döküntülerinden iplikler (perakende olarak
satılacak hale getirilmiş)
56.07
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya
elverişli sentetik ve suni li^ döküntülerinden mensucat
58.01
Dügrümlü ve sarmaU halılar (hazır eşya halinde olsun olmasın)
58.02
Sair halılar, kilimler, sumak, karaman ve benzerleri (hazır eŞya halinde
olsun oLnasm)
i
58.03
El ile dokunmuş duvar balları (gobelins, flanders, aubusson, bavais, nevi
ve benzerleri) ile İğne işlenmesi duvar halıları (küçük gözlü, kanaviçe v.s.)
(hazır eşya halinde olsun ilmasın)
58.04
Kadife, pelüş, bukleli veya halkaU mensucat (55.08 ve 58.05 f>ozisyonimdaki eşya hariç)
Kordelaiar ve paralel hale |getirilip yapıştırılmış iplik veya lifden alkışız
kordelalar «Boldük» (58.06İ pozisyonundaki eşya hariç)
Dokunmuş fakat işlenmemiş etiketler, armalar ve benzerleri parça veya
şerit halinde veya kesilmiş
Saçak iplikleri; gipe iplikkri (52.01 pozisyonundaklîerie at kılından gipe
İplikleri hariç); top veya parça halinde kordonlar; top veya parça halin»
de sair şoritçe ve kaytancı eşyası ve benzeri süsler; püskül, ponpon veya
benzerleri
58.05
58.06
68.0"
dokumaya
58.08
DÜ7. tül ve fileler
58.09
Fason'^li tüller, fasonell boMno tüUer ve fasoneli fileler, makina veya eî
işi danteller (top, parça, şerit veya motif halinde)
58.10
îîjlomeler (top, parça, şerit veya mo-.lf halinde)
59.01
Vatkalar ve vatkadan mamul eşya; dokumaya elverişli maddelerin kırkiimU <-tontisse\ toz ve tarazlan
59 Ü2
Keçeler ve keçeden mamul eşya (emdirilmiş veya sıvanmış olsun olmıasin)
50 03
Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar ve bunlardan mamul eşya (emdidirjimiş veya sıvanmış olsun olmasın)
59.04
Sicünler, ipler ve halatlar (örme olsun olmasın)
59.05
59.04 pozisyonundaki maddelerle İmal edilmiş fileler (top veya parça hallnde veya şekil verilmiş); iplikten, sicimden veya ipten mamul şekil ve­
rilmiş veya hazır balık ağları
59.06
îplik. sicim, İp veya halatdan mamul diğer eşya (mensucat veya mensu­
cattan mamul eşya hariç)
Gümrük
Tarife
No.
M
a
1
ı
n
T
a
B
1
m
1
59.07
Cilt işlerinde, kab. kılıf ve maiıfaza gibi eşya imalinde ve benzeri işler­
de kullanılan, zamklı veya nişastalı maddelerle sıvanmış mensucr.t (sıvan­
mış mermer şahi. ves.); resim için mühendis muşambalan veya şeffaf
bezler «tualler» (ressam muşambası); şapkacılar için buğran ve ben­
zerleri
59.08
Selüloz müştaklan veya diğer suni plastik maddeler; emdirilmiş, sıvan­
mış, kaplanmış veya bu maddelerle tabaka tabaka tertiplenmiş mensu­
cat
59.10
Llnoleu.nlar ı nerede kullamlırsa kullanılsın, kesilmiş olsun olmasın); bir
sıvama maddesinin dokumaya elverişli maddelerden mesnet üzerine tatbi­
ki sureti ile elde edilen yer muşambalan (kesilmiş olsun olmasın)
59.11
Kauçuklu mensucat (örme olanlar hariç)
59.12
Emdirilmiş veya sıvanmış sair mensucat; tiyatro dekorlan, atelye fonlan
veya benzeri İşler için boyanmış bezler «tualler>
59.13
Elastiki mensucat (kauçuk iphklerie birleştirilmiş
maddelerden müteşekkil) (örme olanlar hariç)
59.14
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba,
o c a k , çaiOr.ak. m u m ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için göm­
l e k l e r (emdirilmiş olsun olmasın) ve bunlann imaline yarayan boru şek­
linde örme men.^^ucat
Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumlan ve benzeri hortum­
lar (diğer maddelerden teçhizat ve^-a teferruatı oLsım olmasın)
59.15
dokumaya elverişli
59.16
Dokumaya elverişli maddelerden taşıvıcı kolonlar ve transmisyon kolon­
ları (madenle veya sair maddelerle takviye edilmiş oieun olmasın)
59 17
Dokumaya elverişli maddelerden teknik işler için mensucat ve eş^'a
60.01
50.02
60.03
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme mensucat
Elastiki veya kauçuklu olmayan ö r m 2 eldivenler
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme uzun konçlu çoraplar, altlıklan,
kısa konçlu çoraplar, soketler, çorap koruyucular ve benzerleri
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme iç çamaşırlan
60.04
60.05
Elastiki veya k^U(,uklu olmayan örme giyim eşyası, teferruatı ve diğer
örme eşya
60.06
Elastiki örme veya kauçuklu örme mensucat ve diğer eşya (varis çorap­
61.01
ları ve dizlikler dahil)
Erkfi4İer vrya erkek çocukları için giyim eşyası
61.02
Kadınlar, kız çocuklan ve bebeler için giyim eş>*ası
61.03
Erkekler ve erkek çocuklan için iç çamaşırlan (yaka, yakalık, göğüslük
61.CW1
61.05
v e kolluklar dahil)
Kadınlar, k ı z çocuklar ve bebeler için iç çamaşırları
Mendiller
61.06
Şallar, eşarplar, boyun atkılan, kaşkollar. başörtüleri
ve benzeri eşya
peçe ve duvaklar
61.07
Kravatlar
61.09
Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pantolon askıları. di2: ba^.
çorap ba^. jartiyerler ve benzeri eşya (mensucattan veya örme kumaş­
tan) t elastik! olsun olmasın)
Eldivenler,, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler (örme olanlar hariç)
61.10
61.11
62.01
62.02
Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı : kemerler, kuşaklar, manşon­
lar, koruyucu k o l İ T i k l a r ve terziler İçin subralar, omuz ve goğ^üs vatakian v.s.
Battaniyeler ve benzeri örtüler
62.03
62.04
Yatak çarşaflan, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri; perdeler ve
sair mefruşat eşyası
Ambalaj için torba ve çuvallar
Brandalar, yelkenler, dış storlar, tente ve çadırlar ve kamp eşyası
62.05
Mensucattan mamul dig:er hazır eşya (giyim eşyası patronları dahil)
Madde 2 —- Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de
ya>^landı|rı tarihten itibaren
y ü r ü r l ü c e girer.
Madde 3 —
Bu Yönetmeliği Gümrük ve Tekeı Bakanı ^'ürütür.
R.Gazete
R.G. Tarihi:
ve T e k e l
Gümrük
AET
•Dolaşıra
No.l8047
14-5.1983
Bakanlığından •
Belgeleri
Yönetmeliği-nl»
îlave; X V I ncı B ö l ü m
Maddenin
4 ncü Maddesine
Yapılan
B a ş l ı ğ ı i l e 48 n c i M a d d e v e 50 nci
(a) Fıkrasının Değiştirilmesine
Dair
Yönetmelik
Madde
AET
10 O c a k
1 —
.Dolaşım
Belgeleri
Madde 2 — A y n ı
1979 t a r i h .
18515 s a y ı l ı
Yönetmeli^.nin
Yönetmelimin
Resmi
Gazete'de
4 ncü maddesine
yapılan
yaymlanam
İlave;
X V I n c ı B ö l ü m B a ş l ı ğ a i l e 48 n c i M a d d e v e
50 nci Maddenin ( a ) f ı k r a s ı ;
Aşandaki ş e k i l d e
MADDE
değlştirilraişür
4 —
Bu h a l l e r i n
dışında
Türkiye'den T o p l u l u k ü y e s i
ye üçüncü ü l k e l e r d e n
ü l k e y e veya T o p l u l u k ü y e s i ü l k e l e r d e n
g e ç l r ü m e k s u r e t i ile n a k l e d i l e c e k
b'inda A. TR. 3 D o l a ş ı m
Belgesi
rişmesi ve bu d e ğ i ş i k l i k
sebebi
düzenlenmesinden
ile n a k l i y a t ı n
e ş y a i ç i n . fiili
sonra,
nakliyat
doğrudan yapılması
Türkiye'­
ihraç
sıra-
tjcklinin
halinde,
de­
itha­
latçı ulke gümrük i d a r e s i n e i b r a z e d i l e n A. T R . 3 D o l a ş ı m B e l g e s i A . T R . 1 D o l a ­
şım Delgesı gibi i ş l e m
görür.
GEÇICI
XVI ~
KABUL VEYA GEÇÎCÎ ÇIKIŞ REJİMİNDEN YARARLANDIRILARAK
AZ V E Y A Ç O K BÎR İ Ş Ç İ U K G Ö R E C E K E Ş Y A Y A
UYGULANACAK
MADDE
Geçici
îö —
az veya çok bir i ş ç i l i k
aJ
dınlraak
kabul veya
görecek
Topluluk ü y e s i
eşyaya
ülkelerden
ÎŞLEMLER
geçici
çıkış
rejiminden
aşağıdaki işlemler
getirtilip
geçici
sureti ile y u r d a s o k u l a n T o p l u l u k üyesi
kabul
ülkeler
yeırarlandınlarak
uygulanır:
rejiminden
menşeli
yararlan-
veya
Topluluk­
ta serbest dolaşım halindeki h a m veya y a n m a m u l maddelerin Türkiye'de a z veya
çok b i r işçilik ^ r u r d ü k t e n s o n r a y a n m a m u l
Topluluk
ilgili
üyesi
bir ülkeye
Odaca u s u l ü n e
şım Belgeleri ç ı k ı ş
ihraç
edilmesi
veya
halinde
uy^un o l a r a k t a n z i m edilmiş
i:?lemini y a p a n g ü m r ü k
mamul
ilgili
hale getirilerek
firmanın
A. T R . l v e y a
idai'esince
kontrol
talebi
lekj'ar
û/.erine
A. T R 3 D o l a ­
ve vize
edilir.
b)
Geçici çıkış
kiye menşeli
rejiminden
mul maddelerin. Topluluk üyesi
yan
linde,
mamul
veya
geçici
usulüne
geleri
dJ
hale
olarak tan/im
işlemini
MADDE
rilen
mamul
olarak çıkışları
uygun
çîkış
y a r a r l a n d ı r ı l m a k s u r e t i ü e yurt d ı ş ı e d i l e n T ü r ­
veya Tarkıyü'de serbest dolaşım halinde bulunan h a m veya
50
getirilerek
s ı r a s ı n d a , ilgili
edilmiş
vapan gumruk
olan
tekrar
Türkiye'ye
firmanın
talebi
A. T H . l v e y a
idaresince
vergisine
kontrol
ithal
üzerine
sonra
edilmesi
ilgili
ha­
Odaca
A. T R . 3 D o l a ş ı m
ve vize
Bel­
edilir
SO.OiX) T L yi a ş m a m a k
tabi.
tıcan
Madde 3 —
girer.
B u Yönetmelik
Madde
B u Vönetmelıği
olmayan
kaydıyla,
neviden
Rei.mi G a z e t e ' d e
yolcu
beraberinde
Gümrük
yayımlandi^ı
VÖ T e k e l
geti­
mallar.
tarihten
yürürlüce
4 —
yan ma­
ç o k b i r işçilik g ö r d ü k t e n
-
Toplara değeri
gümrük
ülkelerde a z veya
Bakanı
yüi'üiur.
itibaren
R.G.
R.Gazete
No.19509
Tarihi:
6.7.1987
Çeşitli ilânlar
Maliye vc Gümrük Bakanlığından :
A . T R . İ VE A.TR.3 DOLAŞIM D E İ G E L E R İ N İ N H A N G İ
H A L L E R D E VERİLECEĞİ
ESKI ŞEKİL
M A D D E 2 — Türkiye'den Topluluk Üyesi bir ülkeye üuaç edilen sanayi mamulleri iic
Kalma Proıokolün 6 sayılı EK'indc ve 9 Nisan 1981 iarihîi 17305 sayılı Resmî Gazete'de ya­
yımlanan 81/3 sayılı Dışticarct İdlerine Dair Sirkülerde yer aian Tarım Ürünleri ve Topluluk­
tan Türkiye'ye ihraç edilen sanayi mamullerinin Türkiye'nin veya Topluluğun tercihli rejiminden
yararlanmalarını saklamak için A . T R . l veya A.TR.3 dolaşım belgesi düzenlenir.
Dûlaşun flelgeleri sadece Türkiye veya Topluluk menşeli olan veya sayılan yahut Tür­
kiye veya Toplulukla serbest dolaşım halinde bulunan üçüncü ülke menşeili mallar için duzenlcndi^inu., geçirlidir.
Türkiye men^di olmayan veya sayılmayan yahui Türkiye'de serbest dolaşım halinde
bulunmayan mallar için Dolaşım Belgesi düzenlenmez ve vi/c edilmez.
Aynı şekilde Topluluk menşeli olmayan veya sayılmayan yahut Toplulukla serbest do­
laşım halinde bulunmayan mallar için düzenlenen Dolaşım Belgeleri kabul edilmez.
Y E N I ŞEKİl
M A D D E 2 — Türkiye'den Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen sanayi mamulleri ile
Katma Protokolün 6 sayılı Ek'inde vc 9 Nisan 1981 iarihli 173Ü5 sayılı Resmî Gazete'de ya­
yımlanan 81/3 sayılı Dışiicaret İşlerine Dair Sirküler de yeralan Tarım Ürünleri ve Topluluk­
tan Türkiye'ye ihraç edilen sanayi mamullerinin Türkiye'nin veya Topluluğun tercihli rejiminden
yararlanmalarım saklamak için A . T R . l veya A.TR.3 Dolaşım Belgesi düzenlenir.
Dolaşım Belgeleri, sadece Türkiye veya Topluluk menşeli olan veya sayılan yahut Türkiye
veya Toplulukta serbest dolaşım halinde bulunan üçüncü ülke menşeii mallar için düzenlendi­
ğinde geçerlidir.
Topluluktan Türkiye'ye ithal edilerek gümrük vergileri ve tüm eş etkili vergileri tahsil
edilen malbrın bir sure sonra Topluluğa ihracında Dolaşım Belgeleri, düzenlenir. Ancak, bu
gibi hallerde Dolaşım. Belgelerinin '^Gözlemler" sütununa, bu mallar Topluluktan Türkiye'ye
ithal edilerek serbest dolaşım halinde bulunmaktadır ibaresinin yazılması gerekir.
Türkiye menşeli olmayan veya sayılmayan yahut Türkiye'de serbest dolabım halinde
bulunmayan mallar için Dolaşım Belgesi düzenlenmez ve vize edilme/.
Aynı şekilde, Topluluk menşeli olmayan veya sayılmayan yahut Toplulukta serbest da­
lışım halinde bulunmayan mallar için düzenlenen Dolaşım Belgeleri kabul edilmez.
K.Gazete
No.19685
R.G. T a r i h i :
5.1.1988
Çeşidi İlânlar
Maliye ve Gümrük Hayvanlığı Dı> lli>kiicr Daiıcsi BaijkanUgiiidan :
A . T R . l ve A.TK.3 DOLAŞIM ÜELGELERİNİN H A N G İ H A L L E R D E V E R İ L E C ^ Û I
ESKİ ŞEKİL
M A D D E 2 — Türkiye'den Topluluk üycii bir ülkeye ihruv edilen saımyi mamulleri ile
Kaima Proiükoiun 6 î»ayılı Ek'indc ve 9 Ni^au İV81 lanlıii 17305 Sayılı ke:»(ni Cazeic'Je yayımlanan
8 1 / 3 sayılı Dışıicureı İdlerine Dair Sirküler'dc yeıulan Tarım Ürünleri vc Topluluklan Türki­
ye'ye ihraç edilen sanayi mamullerinin Türkiye'nin veya Topluluğun lercilüi rejiminden ya­
rarlanmalarını saklamak için A.TR.l veya A.TR.3 Dolabını Belgcüi düzeıüenir.
Dolabım Belgeleri, sadece Türkiye veya Topluluk nıenveli olan veya sayılan yalıul Türkiye
veya Toplulukla serbesı dolabını halinde bulunan uçuneu ülke menseli mallar için düzenlendi­
ğinden geçerlidir.
Topluluklan Türkiye'ye uhai edilerek gümrük vvr^iieri ve lüm c> elkili vergilen lahsıl
edilen inalların bir burc sonra Topluluğa ihracında Dolabım Belı^cleri düzenlenir. Ancak bu
gibi hallerde Dola:>ırn Belgelerinin "Gözlemier" suiununa, bu mallar Topluluklan Türkiye'ye
iıhai edilerek serbesı dolaşun iıaLınde bulunmakladır ibaresinin yazilınası gerekir,
Türkiye menveh olmayan veya sayılmayan yahuı Türkiye'de serbesi dolaşım halinde
bulunmayan mallar için Dolabını Belgesi du/cnicnınez ve vize edilmez.
Aynı şekilde. Topluluk menseli olmayan veya sayılmayan yalıuı Toplulukla şerbeti da­
laşını halinde bulunmayan mallar içm düzenlenen Dolaşun Belgeleri kabul edilmez.
YENİ ŞEKİL
M A D D E 2 - - Türkiye'den Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen sanayi mamulleri ile
Kalma Protokolün 6 sayılı Ek'inde ve 9 Nisan 1981 urihli 173Ü5 sayılı Resmî Gazete'de ya­
yımlanan 81/3 sayıh Dışîicareı İşlerine Dair Sirküler'dc yeralan Tarım Üruniçri vc Topluluk­
tan Türkiye'ye ihraç edilen sanayi mamullerinin Türkiye'nin veya Topluluğun lercihli rejiminden
yararlanmalarını sağlamak için A.TR.l veya A.TR.3 Dolaşun Belgesi düzenlenir.
Dolaşım Belgeleri, sadece 1 urkiye veya Topluluk menşeli olun veya sayılan yahut Türkiye
veya Toplulukla serbest dolaşım halinde bulunan uçuneu ulke mcnşeü inallar için düzenlendi­
ğinde geçerlidir.
Topluluklan Türkiye'ye ithal edilerek gümrük vergileri vc lüm cş etkili vergileri lahsıl
edilen malların bir süre sonra Topluluğa ihracında Dolaşım Belgeleri duzciüenir. Ancak, bu
gibi hallerde Dolaşım Belgelerinin **Gozlcmler*' sütununa, **bu inallar Topluluktan Türkiye'­
ye ihlal edilmişlerdir." ibaresinin yazılması gerekir.
Türkiye menşeli olmayan veya sayılmayan yahuı Türkiye'de serbest dolaşım halinde
bulunmayan mallar için Dolaşım Belgesi düzenlenmez ve vize edilmez.
Aym şekilde. Topluluk menşeli olmayan veya sayılmayan yahut Topluluktan serbest
dolaşı.iı halinde bulunnıayan mallar için duzenkncn Dolaşım Belgeleri kabul edilmez.
R.Gazete N o . l 6 5 5 5
R.G. Tarihi: 2 8 . 1 . 1 9 7 9
Gümrük
1
—
ve Tekel
10/12/1975
Bakanbl^ndan:
tanhîl
15438
sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan
d e b e d e l s i z i t h a l a t t a d i l e k ç e İle m ü r a c a a t
Belgelerinin
edilmesi ve
e d i l m e s i h a l i n d e fiili
yürürlük süresi içerisinde olmak
Genelgemiz-
ithalden önce
Dolaşım
şartıyla Gümrükte alıkonularak
kabul
k a y ı t tarihine g ö r e işlem y a p ı l m a s ı bildirilmişti.
Birliğin
s a ğ l a n m a s ı b a k ı m ı n d a n bedelli
ithalatta aym
şekilde işlem
yapılması
uygun görülmüştür.
2 —
îşbu Genelge
yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Not - Bu Genelgede bahsi geçen 1 0 . 1 2 . 1 9 7 5
R*G. tarihli
I 9 7 0 - 9 s* Genelge; 1 9 7 9 - 2 7 s. Genelge ile yürür lükten kaldırılmıştır. 1 0 . 1 . I 9 7 9 R.Q. tarihli Do­
laşım Belgesi Yönetmeliğinin 4 5 . maddesinin 8on])a
r a g r a f m d a , bedelsiz ithalât yoluyla yurda getiri
len eşyalara ait dolaşım belgeleri ile ilgili hü~
küm bulunmaktadır.
T. C.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANUĞ!
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Ekonomik İşler Md.
Sayı : 1 7 9 9 5 / 1 9 7 9 - 6 9
Tarih: 1 7 . 5 . 1 9 7 9
Konu: Kontrol için
gönderilecek Dola şım Belgeleri Hk.
G E N E L G E
İlgi :
2 7 s a y ı h , 1 5 . 2 . 1 9 7 9 tarihli
Federal A l m a n y a
ğ u ' r ı d e n nlınan'iil B
rol için T ü r k i y e ' d e n
tarihinden
İlgi
itibaren
Genelge
gereğince
ile
işlem
Der
Bundesmınister
bu
ili
B
Bonn
der
Finanzen
8 -
1
strasse
108
Malî
ve
İdari İşler G e n e l
sayıl-, 2 . 2 . 1 9 7 9
Dolaşım
adrese
A E T
hususun
ederim.
Graurheindorfer
- 5300
yazılı
yayınıianan
yapılırken
rica
D
gönderilecek
aşağida
sını
Referat
Başbakanlık
8-Z"4215-1/79
Genelge.
günlü
Müdürlu-
yazıda; kont­
Belgelerinin- 1 Ş u b a t
yollanması
Yönetmeliğinin
göz
önünde
1979
istenilmektedir.
30.
maddesi
bulundurulma­
T.
G Ü M R Ü K
Dış
Sayı :
V E
Antlaşmalar
B A K A N L I Ğ I
Genel
Müdürlüğü
Konu: Yeniden düzenlenen AET
Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği Hk.
06/004-7517/
1 9 7 9 - 2 7
Tarih:
C.
T E K E L
1 5 - 2 . 1 9 7 9
G
E
N
E
L
G
E
AET'- Türkiye arasındaki Katma Protokolün mal alışverişlerine
ilişkin maddeleri ile öngörülen malların Türkiye'den Topluluğa yö­
nelik ihracatında ve Topluluktan yapılacak ithalinde Gümrük İda­
relerince kontrol ve vize edilen Dolaşım Belgeleri ile ilgili uygula­
mayı gösterir 16515 sayılı 10.1.1979 torihli Resmi Gazetede yayın­
lanmış olan Yönetmeliğin örneği aşağıya çıkarılmıştır. (x)
Bu yönetmelikle 1443S sayılı 2.2.1973 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan Yönetmelik ile 48 (26.4.1973), 37 (2.5.1974), 9 (15.1.1976),
16 (29.1.1973), 146 (6.9.1976). 170 (11.11.1976). 147 (4.8.1977,) 138
(26.7.1978) sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu yönetmelikte sözkonusu olan önlemlerin alınmasında Güm­
rük İdarelerimizin özel bir. dikkat ve itina göstermesi zorunlu oldu­
ğundan görevli memurlarımızın Yönetmeliğe riayet eimelerini aksi
halde tecziye edileceğinin bilinmesini rica ederim.
[x)
1 0 . 1 . 1 9 7 9
şındadır.
tarihli Yönetmelik bu PCısmın ba­
: 06/004-3548/
Sayı
Tarih:
Konu:
A.TR.l'in
I4.
ve
1979-109
A.TR. 5'ün 16. sütunla-
25.7.1979
rı
Hk.
GENELGE
İLGİ:
0 6 / 0 0 4 - 7 5 1 7 / 1 9 7 9 - 2 7 sayılı 1 5 / 2 / 1 9 7 9 günlü
İlgide kayıtlı G e n e l g e ile yayınlanan A E T D o l a ş ı m
Genelge.
Belgeleri Y ö ­
netmeliği ekindeki yeni tip A.TR.l v e A.TR.3 dolaşım belgelerine iliş­
kin olarak Bakanlığımıza intikal e d e n hadiselerden, G ü m r ü k
idareleri
m i z c e « G ü m r ü k vizesi» s ü t u n u n u n t a m olarak doldurulmadığı v e ayrıca
belgelerin arka y ü z ü n d e (A.TR.1
için 14., A.TR.3 İçin 16. sütunlar) bu­
lunan «Kontrol İstemi» başlıklı s ü t u n u n ilk b ö l ü m ü n e vize İşlemini ya­
pan G ü m r ü k idaremizin açık posta adresinin yazılmadığı anlaşılmıştır.
Bilineceği üzere, dolaşım
yeni
Yönetmelik
gereği
belgelerinin b e y a z renkli bir nüshası,
olarak
Gümrük
İdarelerimizde
saklanmakta
ve diğer nüshası k u ş k u y a d a belirsizlik nedeni ile Topluluktan kont­
rol istemi
ile d o ğ r u d a n
doğruya
vize y a p a n
Gümrük
İdaresine
iade
edilmektedir.
1.
Topluluğa yönelik ihracatımızda, G ü m r ü k
edilen dolaşım
İdarelerimizce vize
belgelerinin A.TR.1'in 14. A.TR.3 u n 16 sütunlarının ilk
b ö l m e s i n e vize işlemini y a p a n
Gümrük
İdaresinin açık posta adresi­
nin yazılması,
2.
Topluluktan
ülkemize
yönelik
ihracatta verilen dolaşım
gelerinin ise kurallara u y g u n l u k v e geçerliliğinin
bel­
kontrolü talep edi­
lirken belirtilen sütunların ikinci bölmesi gerekli şekilde doldurulduk­
tan sonra e n s o n b ö l ü m e g ü m r ü k
idaremizin açık posta adresinin ya­
zılması,
bu kontrol istemlerinin u y g u n olarak yapılması için gerekli b u l u n m a k ­
tadır.
Belgelerin tanziminde b u hususlara riayet edilmesini rica ederim.
Sayı: 06/001-5-2028/
I90I-44
Tarih: 25-5-1981
Konu: Topluluk Menşe Şahadetnaneleri Kk.
GENELGE
Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerde kuıicnıimakıa olan
menşe şahadetnamesi örnekleri, dış ticarette kullanılan belgelerin
basitleştirilmesi ve standardizasyonun. sagicnrnasi çalışmalar.nda
alınan tavsiye kararı sonucu ilişikteki şekilde değiştirilmiştir..
Bu yeni menşe şahadetnameleri 1 N ı S u n 1981 tarihinde yürür­
lüğe girecek ve halen kullanılmakta oian formlar da 3 1 Man 1 9 8 3
tarihine kadar geçerliliklerini koruyacaklardır.
Bilgilerini rica ederim.
Not - İlgili olarak I 9 B 5 - I O 4 s. oenel^^eye
bakınız.
1. Consignor
{Sp;icc reserved for iranslaiiun)
No. 000000
(Space reserved for is.sumg
number)
2. Consignee
( S | M c c r<?bcrvttl
(Sjiacc resen cd
for
({an«rlaiiun)
EUROPEAN COMMUNIiy
kn
t j . m - l i l mn)
(Space reserved for
translation)
CERTİFICATE OF ORIGIN
(Sjia^c
A Tianspori details ;Oj)!iujial)
(Space reserved lor l r a i i s l a i i ( ; i i ,
reserved
f u r (lanslaiion)
3 C n n n i i y .ul Oncm (SjKice rcscrscd f o r
t J anslal ion)
5 Remarks (Space reserved for tranr^iation)
6.
H a m n u m b e r ; s M r i L a , ouaberu, nufflb«r mod
o f p e c k a ^ e a ; doacriptlon oi gooda
(Spaca r a a a r v e d f o r t r a o a i a t i o n )
İLİnd
7.
Quantity
(Space reserved
for iranslation)
8. T u n UNDLRSIGNED AUTliORI^TV C E R T i r i l - S T H A T THLGOODS
DESCRIDCD ABOVE ORIGINATE IN T i i E
COUNTRY SHOWN IN BOX 3
(Space reserved lor translaiiofi)
Place and date of issue, name, signatvire and stamp of competent authority
(space reserved for translation)
Sayı : 06/004-2280/
19Ö1-75
Tarih: 12.5-1981
Konu: A-TR.l ve A.TR.5
Dolaşım Belgeleri
Hk.
GENELGE
Türkiye ile AET ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin bazı tarım
ürünieri için Yunanistan'ın otonom önlem yolu ile uygulayacağı ek ta­
rife indirimleri olarak, 23.4.1981 gün ve 17319 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan Ticaret Bakanlığının 81/4 sayılı Sirkülerinin 3. maddesi
uyarınca, Sirkülere ekli 2 sayılı listede yeralan Tanm Ürünlerinin bu
indirimli gümrük vergilerinden yararlandırılarak Yunanistan'a ithal edi­
lebilmeleri için A. TR. 1 ve A. TR. 3 Dolaşım Belgeleri düzenlenecektir.
Gümrük Çıkış Kapılarımızda bu belgelerin Go/004 - 7517/1979 - 27
sayılı 15.2.1979 günlü genelge eki Dolaşim Belgeleri Yönetmeliği çer­
çevesinde tasdik edilmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını rica
ederim.
Not- A.E.T. (Ö1/4) s. Sirküler, KISIM:II Bölüm:2«de
dir.
- İlgili olarak arka sahifedeki 1982-111 s.Genel
geye bakınız.
Sayı
t 06/004-1-3864/
1982-111
T a r i h : 19.4-1982
Konu: A . T R . l
ve A.TR.J
Dolaşım B e l g e l e r i
Hk.
G E Î^E L G E
İLGİ :
12 Mayıs 1981 tarihli, 06/004 - 2280/1981 - 73 s a y ı h genelge.
A v r u p a E k o n o m i k T o p l u l u ğ u n u n 1982 y ı l m a ilişkin Genelleşti­
rilmiş P r e f e r a n s l a r Sistemi ç e r ç e v e s i n d e 1 Ocak - 31 A r a l ı k 1982 t a ­
rihleri arasında u y g u l a n m a k ü z e r e ü l k e m i z çıkışlı bazı t a r ı m ü r ü n ­
leri için otonom tedbir yoluyla t a n ı d ı ğ ı «ek g ü m r ü k vergisi i n d i r i m
rejimi»nin sadece dokuzlar
T o p l u l u ğ u n a ihraç edilmeleri h a l i n d e
ck indirimli g ü m r ü k v e r g i l e r i n d e n y a r a r l a n a b i l e c e k l e r i ;
T ü r k i y e ile Y u n a n i s t a n a r a s ı n d a b u ülkenin T o p l u l u ğ a k a t ı l m a ­
sı nedeniyle henüz bir u y u m a n l a ş m a s ı i m z a l a n m a m ı ş o l d u ğ u n d a n
vc bu k o n u d a m ü z a k e r e l e r s ü r d ü r ü l d ü ğ ü n d e n Y u n a n i s t a n ' a G P S çer­
çevesindeki «ek indirim r e j i m i » n d e n y a r a r l a n ı l a r a k t a n m ü r ü n ü i h ­
racatı y a p ı l a m a y a c a k ve bu n e d e n l e d e ilgide kayıtlı G e n e l g e ' d e ifa­
de edilen (81/4) işaretli s i r k ü l e r i n 3 ncü .maddesi h ü k m ü n ü n a k s i n e
Y u n a n i s t a n ' a yönelik t a r ı m ü r ü n l e r i ihracatımızda A. TR. 1 v e y a
A. TR. 3 Dolaşım Belgeleri d ü z e n l e n m e s i n i n m ü m k ü n o l a m a y a c a ğ ı ;
K o n u l a r ı n d a Ticaret B a k a n l ı ğ ı n c a y a y ı n l a n a n 82/2 sayılı sirkü­
ler lîe AET'ye ihraçlarında i n d i r i m u y g u l a n a c a k eki T a r ı m ü r ü n l e ­
ri listesi 17 M a r t 1982 tarihli 17636 sayılı Resmi G a z e t e d e y a y ı n l a n ­
mıştır.
Bilgilerini ve gereğinin b u n a göre ifasını rica e d e r i m .
Not- A.S.T. (81/4) ve (82/2) s. Sirkülerler, KISIM:
II Bolüm:2»dedir.
sayı
ı 06/001-5-1000/
Konu: Topluluk
1985-104
Tarih:
Menşe
Şahadetnameleri
28.4.I985
GENELGE
İLGİ : 23 Mart 1981 tarihli. 06/001 - 5-2028/1981 -44 sayılı Genelge­
miz,
Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerde kullanılmakta olan
Menşe Şahadetnamesi örnekleri, dış ticarette kullanılan belgelerin
basitleştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması çalışmalarında
alınan tavsiye kararı sonucu değiştirilmiş olup. bu formların yerine
1 Nisan 1931 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılan ve 31 Mart
1933 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak olan yeni menşe şahadet­
nameleri formlarının geçerli olacağı ilgide kayıtlı Genelgemizle bil­
dirilmişti.
Ancak vaki başvurulardan uygulamada bu hususun yanlış yo­
rumlamalara yol açtığı anlaşılmış bulunmaktadır.
31 Mart 1983 tarihine kadar düzenlenmiş olan Menşe Şahadet­
nameleri bu tarihten sonra ibrazı halinde de geçerli sayılacağının
bilinmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
T. C.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
Dış İ l i ş k i l e r D a i r e
Sayı
Başkanlığı
: 06/004-2854/
Tarih:
K o n u : A.
1984-90
26.3.1984
TR.l
v e A.
TR.3
Dolaşım B e l g e l e r i n i n
z e l e r i Hk.
v i -
G E N E L G E
İ L G İ : (o) 15.2,1979 g ü n l ü v e 0 6 / 0 0 4 - 7 5 1 7 / 1 9 7 9 - 2 7 sayılı G e n e l g e ,
(b) 27.7.1979 g ü n l ü v e 0 6 / 0 0 4 - 8 3 4 8 / 1 9 7 9 - 1 0 9 sayılı G e n e l g e .
İlgi { a ) ' d a k a y ı t l ı G e n e l g e ile y a y ı n l a n a n A E T
Dolaşım
Belgele­
ri Y ö n e t m e l i ğ i e k i n d e k i y e n i t i p A. TR. 1 v e A. TR. 3 b e l g e l e r i n e iliş­
kin olarak Bakanlığımıza intikal eden h a d i s e l e r d e n , G ü m r ü k
rimizce
«Gümrük
Vizesi»
sütununun
tam
ayrıca belgelerin a r k a y ü z ü n d e bulunan
olarak
İdarele-
doldurulmadığı
ve
(A. T R . 1 i ç i n 14. A . T R . 3
i ç i n 16. « K o n t r o l İ s t e m i » v e A. T R . 1 i ç i n 15., A. T R . 3 i ç i n 17, « K o n t ­
rolün Sonucu»)
sütunlara Gümrük
İdarelerimizin açık posta
ile y e r v e t a r i h y a z ı l m a d ı ğ ı v e m ü h ü r
lecek
bir ş e k i l d e
Bilineceği
basılmadığı
üzere,
izi ö r n e k l e r i n i n
de
adresi
okunabi­
anlaşılmıştır.
dolaşım
belgelerinin
beyaz
renkli
bir
nüsha­
sı, Y ö n e t m e l i k g e r e ğ i o l a r a k G ü m r ü k İ d a r e l e r i m i z d e s a k l a n m a k t a
d i ğ e r n ü s h a s ı k u ş k u y a d a b e l i r s i z l i k n e d e n i ile T o p l u l u k t a n
i s t e m i ile d o ğ r u d a n
doğruya
ya
yapan G ü m r ü k İdaresine iade
1 —
Topluluğa
yönelik
da
Başkanlığımız
k a n a l ı ile
ve
kontrol
vizeyi
edilmektedir.
ihracatımızda,
Gümrük
İdarelerimizce
v i z e e d i l e n d o l a ş ı m b e l g e l e r i n i n (A. TR. 1 İçin 12.. A . TR. 3 i ç i n 14.)
« G ü m r ü k Vizesi» s ü t u n u n a :
a)
İhracat
b)
Gümrük
beyannamesinin
cins. tarih
İdaresinin acık posta
ve
adresinin,
sayısının.
c)
M u h a k k a k okunabilecek bir şekilde olmasına özen göstere­
rek, yazı makinası veya m ü r e k k e p l i kalem^e v e m a t b a a harf­
leriyle yazılması,
d)
İdarenin damgasının vizeye ayrılmış b ö l ü m d e k i işaretli yere
basılarak
(damganın o k u n u r olması şarttır), tarih, imza
kaşe koymak suretiyle vize işleminin t a m a m l a n m a s ı ,
ve
güm­
rük idarelerimizce vize edilen A, TR. Belgelerinin, s o n r a d a n
kontrolünün talebini
2 —
azaltacaktır.
T o p l u l u k ü y e s i bir ü l k e d e n i h r o c e d i l e n m a l l a r a v e r i l e n D o ­
laşım Belgelerinin d o ğ r u l u ğ u n d a n ş ü p h e e d i l d i ğ i n d e «Kontrol
İstemi»
b ö l ü m ü n e (A. TR. 1 i ç i n 14.. A , T R . 3 i ç i n 16.) :
o)
Dolaşım
Belgesini
vize
eden
ihracatçı
üye
ülke
gümrük
idaresinin adresinin,
b)
Kontrol isteminde bulunan ithalatçı üye ülke g ü m r ü k
idare­
s i n i n acık p o s t a a d r e s i n i n ,
c)
Kontrol talebinde bulunulan yer, tarih belirtilip d a m g a
ganın okunur olması şarttır), imza ve kaşe k o y m a k
(dam­
suretiyle
onaylanması gerekmektedir.
3 —
Topluluktan
Belgelerinin
ülkemize
ise k u r a l l a r a
yönelik
Uygunluk
ihracatta
verilen
ve geçerliliğinin
Dolaşım
kontrolü
e d i l i r k e n (A. TR. 1 i ç i n 15., A . T R . 3 i ç i n 17. s ü t u n l a r )
talep
«Kontrol So­
nucu» bölümünde :
o)
1 ve 2 nci m a d d e l e r d e n g e r e k s i z olanın çizilmesi,
b)
Kontrolü yapan gümrük İdaresinin yeri ve tarihinin yazılma­
sı, ve
c)
Damga
(damganın
okunur
olması
şarttır),
koymak suretiyle o n a y l a n m a s ı zorunlu
imza
ve
kaşe
bulunmaktadır.
Belgelerin tanziminde bu hususlara riayet edilmesini ö n e m l e ri­
ca ederim.
T. C.
MALiYE VE GÜMRÜK
BAKANLIĞI
Dış İlişkiler Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı
Sayı
: 06/004-1-2224/
Konu:
1987-121
Tarih:
İspanya
ve
uygulanacak
PortekizN
esaslar
30.9.1987
G E N E L G E
İ s p a n y a ve Portekiz'le p a r a f e edilen U y u m A n l a ş m a s m m ticari hükümlc?rınin
o t o n o m t e d b i r l e r l e 1 E y l ü l 1987 t a r i h i n d e n i t i b a r e n y ü r ü r l ü ğ e k o n u l m a s u l ı
teminen.
H a z i n e v e D ı ş T i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı n c a 1 E y l ü l 1987 g ü n l ü v e 19561 s a y ı l ı R e s m i G a ­
zete'de y a y ı m l a n a n
- i t h a l a t 87/10 v e i h r a c a t 87/11- s a y ı l ı T e b l i ğ l e r l e , 26 A r a l ı k I9B5
t a r i h v e 18970 s a y ı l ı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n
rinin
İthalat ve ihracat
2 sayılı eklerinde gerekli değişiklikler
yapılmıştır.
Bu çerçevede.
yapılan
Avrupa Topluluğundan
Yönetmelikle­
ithalatta ve A v r u p a
ğ u n a y a p ı l a c a k i h r a c a t t a u y g u l a n m a k t a o l a n e s a s l a r . 1 E y l ü l 1987 t a r i h i
Toplulu­
itibariyle
i s p a n y a ve Portekiz'e de u y g u l a n a c a k t ı r . Y u n a n i s t a n açısından bu e s a s l a r ı n uygu­
lanması,
ancalc
uyum
Bilgi e d i n i l m e s i n i
Not-Bu
11)
Genelgede
anlaşmasının
aklinden
sonra m.ümkün
ve u y g u l a m a d a gözönünde
bahsi
s. T e b l i ğ l e r
geçen
arka
İthalât
olabilecektir
bulundurulmasını
(87/10)
sahifededir.
ve
rica
İhracat
ederim.
(87/
R.Gazete
R.G. T a r i h i :
No,19561
1.9.1987
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından :
tthgiat : (87/10)
Madde î —
İthalat YönetmcliSi'nc ekli Avrupa E k o n o m i k Topluluğuna ( A E T ) dahil
memleketler (Ek : 2) listesindeki *'Not" aşağıdaki şekilde dc|işlirilmi^tir.
•'Not ; Avrupa E k o n o m i k Topluluğundan yapılan ithalatta uygulanmakta olan esasu r . Yunanisun açısından, ancak uyum anlaşmasmm aklinden sonra m ü m k ü n olabilecektir.'*
Madde 2 —
İthalat Yönetmeügi'ne ekli Ehşticareli Devletleştirilmiş ülkelerden İthalaf
Yapacak K a m u K u r u m ve Kuruluşları (12/B) üstesine algıda beürtilen kuruluşlar ilave
edilmiştir.
Aliağa P d r o k i m y a Sanayi ve Ticaret A . Ş. ( A L P E T )
—
Yarımca Petrokimya Sanayi ve Ticaret A . Ş. ( Y A R P E T ) ' '
M a d d e 3 — B ü Tebliğ yayunı tarihinde yürüdüğe girer.
*****
R.G.
R.Gazete
No.19561
Tarihi:
1.9.1987
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından :
İhracat (87/11)
Madde 1 — Mer'i ihracat YönetmeUği'nin 2 numaralı eki aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
A V R U P A EKONOMİK TOPLULUĞU (A.E.T.) ÜLKELERİ
— İngiltere
— Federal Almanya
— Belçika
— Danimarka
— Fransa
— Hollanda
— İtalya
— irlanda
— Lüksemburg
— Yunanistan
— İspanya
— Portekiz
(Not : .Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelere yapılacak ihracaııa uygulanmakta
olan esaslar Yunanistan ayıbından '*üyum Anlaşması**nın aklinden sonra mümkün olabilecektir.)
Madde 2 — İşbu TcbHğ 1 Eylül 1987 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
T. C.
MALİYE V E G Ü M R Ü K B A K A N U Ğ I
Gümrükler Genel MûdOrlûftü
Sayı
: 3017523-24-9050/
Konu:
1990-49
Tarih:
AT
Ülkelerinden
ithal
2 0 . 2 . 1 9 9 0
tarım
edilecek
ürünleri
Güm.Gn.Md .
Genelce N ö . 1 9 9 0 / 3 2
G E N E L G E
Bilindik
üzere.
A v r u p a T o p l u t u g l ı Üllü&lerindeki Ü r m a t a r m ü ç ü n c ü
yaptıkları taj-un ünimlerl
t ı n d a n düşük
başıoa
ihracEit fiyatı
topluluk
yapılan
ülkelere
iç p i y a s a
ise, b u i k i s i a r a s ı n d a k i f a r k . T o p l u l u k o r t a k t a r u n p o l i t i k a s ı
l e n n o göre s ö z k o n u s u
Toa
ihracatında, e ^ r
fiya­
hüküm-
ihracatçı firmalara ihracat iadesi a d ı altında Ödenmekt4xiir.
ödemeler
İçin
ithal
• G û m r i L k G i j i ^ S e r t i fik a s ı » n ı t a s d i k e t m e s i
gümrüğünün
ilişi3cte
bir örneği
gönjlen
gereıkmektedir.
Y u r t d ı ş ı i h r a c a t ç ı f i r m a l a r t a r a f ı n d a n d ü z e n l e n e n v e i t h a l a t s ı r a s ı n d a güml û ^ e i b r a z e d i l e n G ü m r ü k G i r i ^ S o r t i f l k a l a r m d a ' k a y ı t ü ö z e l l i k l e * a ^ j h k » mdk:tarl a n n m s a ^ U l d ı ş e k l l d o k o n t r o l e d d i m e s i n i m û t o a k i p taadi-k e d i h n e s l u y g u n b u l u n ­
muştur.
Bilgi ve gereğini r i c a e d e r i m .
VCAZOLLUHCSSESCHeiHlGUNG
CUSTOMS ENTRY
CERTIflCAie
CeRTiflCAT 06
hum. m . M*a at*
rjnp*
nSA
04 LA O O U A M f ÛKJ ^*rt
at bttU
A LA
COt^SÛAtUATlOft
*M
ttpott i»cwm«/«
9t nt^tfiort
ooci^n^m
OiOOUANeuiNT
BA^L^GIÇ
Bir yandan,
Tlirkiyc Citmhxirbaskam,
öte yandan,
Majeste Belçika Kralı,
Federal Almanya Cumhurbaşkanı,
Fransa Cumiıurbaşkam,
İtalya Cumhurbaşkam,
Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Dükü,
Majeste Holanda Kraliçesi,
Ve Avrupa Topluluklan Konseyi,
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasmda bir Ortaklık Ya­
ratan Anlaşma'nm ortaklığa hazırlık döneminden sonra bir geçiş dö­
nemi ön§pördüg:ünü gözonünde bulundurarak,
Ortaklık Anlaşması hedeflerine uyg^un olarak. Hazırlık döneminin
Türkiye üe Avrupa Ekononük Topluluğu arasında genellikle ekonomik
ilişküenn güçlendirilmesine ve özellikle ticari alışvenşienn gelişmesine
büyük ölçüde katkıda bulundug^u kaydederek,
Kazırhk döneminden geçi^ dönenüne intikal için şartların bir araya
geldiği kamsına vararak,
Söz konusu geçiş döneminin gerçekleşme şartlan, usulleri, sıra
ve süreleri üe ilgili hükümlerini bir kaıma protokol ile tespit etmeye,
azmederek,
Grrçiş dönemi süresince Akıd TaraTıann, karşılıklı ve dengeli yü­
kümler esası, üzerinden, Türkiye ile Topluluk crasmda bir gümrük birüğinin gitgide yerleşmesini ve ortaklığın i>i işlemesini sag:lamak anıaciyîe, Türkiye'nin ekonomik poütikalariJiın TopluJuğunküere j^aklaştmlmasını ve bunun için gerekli ortak eyien-Jerin geliştinlmesüıi saglıyacaklarmı gczörJinde tutarak,
(x)-Danimarka
ve
Kuzey
la
ekli
Krallığı,
İrlanda
Son
n-.uşlardır.
kol
Md:
-ispanya
-Helen
s.
ekli
ile
Son
Karar
Büyük
Britanya
bu
bildirilerine
Bölüır.:3
Protoko-
taraf
Tamamlayıcı
Senede
lüm:5'deki
Portekiz
Senet'e
ve
(KISIM:III
eki
Cum.huriyeti
Nihai
ve
ve
Krallığı;
ol
-
Proto
1)
olmıuşlardır.
12687
li
Senet'e
(KISIM: III
Krallığı
Protokola
raf
İrlanda
Birleşik
Protokol
Cumhuriyeti;
bu
bildirilerine
ta­
Bölüm:4'deki
88/
Md:
1)
( Y u n a n i s t a n ) ; bu
taraf
88/12988
s.
olmuştur.
Karar
eki
Protokola
(KISIM:III
Protokol
Bö
Md:
ek
1)
T Ü R I O T E CUMBXJKHKSKkm
:
Dışişleri Ba.]fflm
B a y ihsan Sahri Çag:layangll%
M A J E S T E "RTTT r r î T T A t t t . a t ? . t r m A T ^ T :
B a y Pierre H a n n e l X
F E D E R A L AUylANTA CüadHÜBBAÇKANI:
Dışişleri Bakanı
Bay Walter Scheel'i,
FRAÎ^A CUMHURBAŞEANI:
Dışişleri Hakn.Tn
Bay Maurice Sdıumaıuı'ı
tTALYA C U M H U R B A Ş K A N I :
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
Bay Mario Pedinl*yi,
A L T E S R U A Y A L L U K S E L M B U R G CStTTOK D Ü K Ü :
Dışişleri KakaTiı
B a y Gastûn Thom'u,
M A J E S T E K O L A N D A TnKAT;rÇfHyff :
Dışişleri Bakanı
Bay J, M . A. H . Umfs'n,
AVRUPA TOPLULUKLARI KONSETLı
Avrupa Toplulukları Konseyi Dönem Başkam
Bay Walter Scheeri.
Avrupa Toplulukları Komisyoım Başkam
Bay Franco Maria Malfatti'yi.
T a m yetki ile Atanuşlardır. Adlan geçenler, yetki belgelerinin karşıUkü olarak verilmesinden ve btmlann usul ve şekil bakımından uygunluklannm anlaşılma^ndarh sonra.
Ortaklık Anlaşmasına eklenen aşağıdaki bükümler üzerinde uyuş­
muşlardır : •
M A D D E — 1.
Türkiye ile A\Tupa Ekonomik Toplulugru arasmda bir ortaklık ya­
ratan Anlaşmanm 4 üncü maddesinde belinden Geçiş Döneminin gerçek­
leşme şarüan, usulleri, sıra ve süreleri, bu protokol üe tespit edilmiştir,
KISIM : I
Mallann Serbest Doîcu^mı
M A D D E — 2.
1. Bu kısnnn I inci bölümünün I irxi kesimi üe n nci bölümü hü­
kümleri :
a) Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşım durumunda bulunan
üçüncü ülkeler çıkışü maddelerden tamamen veya kısmen elde edüenler
de dahil olmak üzere, Türkiye veya Topluluk'ta üretüen mallara,
b) Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşım durumur^da bulunan
• üçüncü ülkeler çıkışh mallara,
u}-gulanır.
2. Türkiye veya Topluluk'ta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekü
Gümrük Vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edümüş ve bu
vergi veya resimleri tam veya k L s m i bir iadeden yararlanmamış olan
üçüncü ülkeler çıkışlı maüar, -Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşım
durum-^mda saydır.
3. Ka>ma|:ı vpya çıkışı nedeni üe özel bir gümrük rejiminden yarariar-arak üçüncü ülkelerden Türkiye veya Topiulug:a ithal edilmiş mal­
lar, dı^er Âkit Tarafa tekrar ihraç edildiğinde t-erbest dolaşım durumun­
da sa>ılamaz. Bununla beraber, Ortaklık Konjse>l, tespit edeceg:! şartlar
içinde, bu kurada sapmalar getirebilir.
4. 1 inci ve 2 nci fıkralann hükümleri bu Protokolün imzası ta­
rihinden itibaren Türkiye veya Topluluk'tan ihraç edilen mallara u>'^lamr.
( X ) 2 ^ I A D D E — 2.
1. Bu kısmın I inci bölümünün I ir.ci kes.mi ile n nci bölümü hü­
kümleri, Türkiye veya Topluluk'ta elde edilen ve imaline Türkiye veya
Torl-ji'^ı'ta serbest dolaşım durumunca buljir.nuyın ü ' : ü r . c ü üikeîer ç ı ­
kışlı maddeler giren m a l l a r a da uygular.ir. Eunür.la b e r a b e r , s ö z konusu
•laLarjr. bu hükümlerden yararlanabii.mes:, imallerine girer. ü ç ü r ; c ü ül-
(x;
KISIM; III
lün
12.
Bölür^: 5'deki
iT.addesine
Ta-az:layıcı
bakı.-^.ız.
protoko­
keler maddeleri için Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergi hadleri­
nin belli bir yüzdesine eşit bir fark giderici verginin ihracatçı devleıtö
tahsiline bağhdır. Ortaklık Konseyinin belirteceği her dönem için tes­
pit edeceği bu oran, İthalatçı Devlet tarafmdan bu mallara tanınan ta­
rife indirimine bağh olarak değişir. Ortakhk Konseyi, üye Devletler ara­
smdaki alış Verişlerde I T e m m u z 1968 tarihinden önce bu konuda sürür­
lükte olan kuralları gözönünde tutarak, fark giderici verginin tahsil
usullerini de tespit eder.
2. Bımunla beraber, bu maddede belirtilen şartlar içinde elde edil­
miş olan mail arm Türkiye veya Topluluk tarafmdan ilıracı sırasmda, bu
Protokolle tespit edilmiş bulunan değişik gümrük indirimi sıra ve sü­
relerine göre diğer Akit Tarafa ithal edilen mallsınn çoğunluğu içta
G ü m r ü k Vergileri indirim oranı 7o 20 yi aşmadıkça., fark giderici vergi
aJınmar,
MADDE —
4.
Ortaklık Konseyi, 2 nci ve 3 üncü maddelerin uygulanması İçin ge­
rekil idari işbirliği usullerini, üye Devletler arasmdaki mal ahşvcrişleri
konusunda Toplulukça karariaştınlan usulleri gözönünde tutarak, tespit
eder.
2V£ADDB
1, Gerek Gümrük Vergileri, igerek miktar kısıtlamaları, gerekse
ithalattaki bütün eş eCküi tedbirlerle diğer herhangi bir ücaret politikası
t^iibirinin uygulanmasmdan meydana gelen uyarsızlıkların alışveriş­
lerde yön değişmelerine yol açmak veya ülkesinde ekonomik güçlüklere
sebep olmak tehlikesini doğurduğu kanısına varan her Akit Taraf Or­
taklık Konseyine başvurabilir ve Konsey, gerektiğinde, bu uyarsızlıklar­
dan doğabilecek zararları önliyecek nitelikte usulleri tavsiye eder.,
2, w ^ ş verişlerde yön değişmeleri veya ekcnonük güçlükler ortaya
çıktığında'bunların ivedi bir eylemi gerekürdlgi k a m s m a varan ügili
TarsLf gerekli korunma tedbirlerini kendisi alanillr. ve bunlan Ortaklık
Konseyine geciktirmeksizin büdirir; Ortaklık Konse>i ilgili Tarafın bu
tedbirleri değiştirmesi veya kaldırması gerekip gerekmediği husustmda
karar verebilir.
3, Bu tedbirlerin seçiminde, ortaklığm işleyişini ve özellikle aiış
verişlerin normal geüşmeaiııl en az bozacak olanlara öncelik verilme­
lidir.
MADDE —
d.
Ge>çi^ Dönemi süresinde Akit Taraflar, Topluluk üyesi devletlerce
daha önce yapılmış yaklaştırmaları da gözönünde tutarak, gümrüklerle
iXgiU kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini. Ortaklığın iyi işlemesinin
gerektirdiği ölçüde, yaklaştınna yoluna giderler.
BÖLÜM:
L
GÜMRÜK BÎRLİĞÎ
KESÎM —
Türki'yo vo Tcypl^uk aroMnda
MADDS —
L
Akit
Taraflar,
L
Gümrak
aralarmda
Vergilerinin kald\rCm<tn
7.
ithalât ve
i h r a c a t a yeni
Vcrg^llerl v e y a e ş e t k i l i v e r g i v e y a resiml'?;r k o y m a k t a v e b u
Gümrük
Protokolün
y ü r ü r l ü c e giriş tarihinde karçılıkh ticari ilişküennde uyguladıkları G ü m rüJc V e r g ü e r i i î a e ş e t k i l i v e r g i v « y a r e s i m l e r i a ı r t ı r m a k t a n s a k ı n ı r l a r .
2.
Bununla
beraber, A n l a ş m a
amaçlarmm gerçekleşmesi
için
^-5-
reldl o l d u ğ u n d a , - O r t a k l ı k K o n s e y i  k i l T a r a n a n i h r a c a t a yeni Gümı-Ük
Vergüeri
veya
cj e t k i U
vergi veya
resimler k o y m a y a yetküi
kılabilir.
M A D D S — 8.
T ü r k i y e ve Topluluk a r a s ı n d a y ü r ü r l ü k t e olan ithalât G ü m r ü k Verg ü e r l Uö e ş e t k f l l v e r g i v e y a r e s ü n l e r , b u P r o t o k o l ü n 9 i l â 1 1 i n c i m a d ­
delerinde
öngörülen
ş a r t l a r İçinde, g i t g i d e
MADDE —
kaldınUr.
9.
Topluluk, bu Protokolün y ü r ü r l ü c e girişinde, T ü r k i y e çıkışı i t h a l â t a
u y g u l a d ı ğ ı G ü m r ü k V e r g i l e r i ila e ş e t k i l i v e r g i v e y a r e s i m l e r i k a l d ı r ı r .
MADD^İJ — 1 0 .
(x)
1. H e r m a d d e i ç i n T ü r k i y e ' n i n y a p a c a k b i r b i r i n i
U l i y e c e k indi*
rÜTÜerln u y g u l a n a c a k t e m e l v e r g i . P r o t o k o l ü n i m z a m t a r i h i n d e T o p l u ­
l u ğ a k a r ş ı fiilen u y g u l a m a n v e r g i d i r .
2.
Türkiye tarafından yapılacak Indlrlmledn
s ı r a ve süreleri
aşa­
ğ ı d a k i ş e k i l d e t e s p i t e d i l m i ş t i r : t i k i n d i r i m bu P r o t o k o l ü n y ü r ü r l ü c e
gl-
r i ş i n d e u y g u l a n ı r , tkincl ve ü ç ü n c ü i n d i r i m l e r a ı r a s i y l e üç y ı l v e b e ş y ü
s o n r a yapılır. D ö r d ü n c ü ve d a h a s o n r a k i indlrinıler ise, s o n indirim G e ­
çiş
D ö n e m i n i n s o n u n d a j ç e r ç e k l e ş t i r l l e c e k ş e k i l d e , h e r yıl u y g u l a n ı r .
3. H e r i n d i r k n , h e r m a d d e n i n t e m e l v e r g i F l ^ 10 a z a i t ü a r a k y a ­
pılır.
M A D D E — 11.
(x)
10 u n c u m a d d e n i n 2 nci ve 3 ü n c ü f ı k r a l a r ı h ü k ü m l e r i n d e n
olarak,
T ü r k i y e , 3 sayılı
e k t e yer
a l a n m a d d e l e r için. T o p l u l u ğ a
sapma
uygu-
( x ) ~ A . E , T . ye sonradan k a t ı l a n 3 y e n i üye ü l k e y e
g u l a n a c a k i n d i r i m l e r i ç i n , KISIM:1I1 Bölüm:3'de
k i Tamamlayıcı Protokolün 1 1 . maddesine b a k ı n ı z .
- 1 0 ve 1 1 . maddeler konusu i n d i r i m l e r i n e r t e l e n ­
mesi ve g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i i l e i l g i l i
açıklama
arka s a h i f e d e d i r .
-10 ve I K maddelere göre 1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,
1985,1986,1988,1990,1991 ve 1993 yıllarında yapılması gerek­
li indirimler ertelenmiştir. (Kararnameler: 7/14432, 7/16946,
7/18743, 8/2134, 8/4599, 8/5857, 83/7536, 85/8929, 86/10967,
87/12421, 89/14917, 90/1320, 92/3891)
-Ertelenen bu indirimlerden:
1978 y ı l m a ait % lO'luk, 1979 ve 1983 yıllarına alt%5erlik indirimler 1.1.1988 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (K.
87/12421)İ
10. maddeye göre 1.1.1979 tarihinde yapılması gerekli %
lO'luk indirim ile 11. maddeye göre 1.1.1985 tarihinde yapıj.
ması gerekli % lO'luk indirim 1.1.1989 tarihinde gerçekleştJL
rilmiştir. (K.88/13650)
10. naddeye göre 1.1.1980 tarihinde yapılması gerekli %
lO'luk indirim ile 11. maddeye göre 1.1.1986 tarihinde yapıj.
ması gerekli % lO'luk indirim 1.1.1990 tarihinde gerçekleşti
rilmiştir. {K.89/14917)
10. maddeye göre 1.1.1981 tarihinde yapılması gerekli %
lO'luk indirim ile 11. maddeye göre 1.1.1988 tarihinde y a p U
ması gerekli % lO'luk indirim 1.1.1991 tarihinde gerçekleşti
rilmiştir. (K.90/1320)
10. maddeye göre 1.1.1982 tarihinde yapılması gerekli
% lO'luk indirim ile 11. maddeye göre 1.1.1990 tarihinde ya­
pılması aerekli % lO'luk indirim 1.1.1992 tarihinde gerçek­
leştirilmiştir. (K.92/2746)
10. maddeye göre 1.1.1983 tarihinde yapılması gerekli
% lO'iuk indirim ile 11. maddeye göre 1.1.1991 tarihinde ya­
pılması gerekli % lO'luk indirim 1.1.1993 tarihinde gerçek­
leştirilmiştir. (K.92/3891)
ladigi temel vergileri, yırnrü iki yıllık bir dönemde, aşagıda-ki sıra ve sü­
relerle, gitgide kaldınr : Bu Protokolün yürürlüğe girişinde her vergi
üzerinden % 5 indirim yapılır. % 5 oranındaki di^er Üç indirim sırasiyle
üç, altı ve on yıl sonra uy^ılanır. % 10 oramndaki dig:er sekiz indirimin
her birl, sırasıyle bu ProLokolün yürürlüce gınşmden oniki, onüç, onbe^j, onyedi, o n B e k i z , >'ircu, yirmıbir ve yırmüki yıl sonra yapılır.
(x) ÎKLADDE — 12.
1. Bu Protokol ^ur^lrlüge glrdı^ sırada Türkiye'de olmıyan yeni
bir ݧlem9 sarvayunın kurulup geiışmesmı korumak veya mevcut bir iş­
leme aanaylinin o aırada uyguiajunakta olan Türk Kaikmnaa Planında
öngörülen geligmesini saklamak amacıyle Türkiye, Geçiş Donermnm ilk
»ekiz yılında, a^a^daki canlarla, 3 sayıü ekte gerekü degışUdıkien yapjtf^hüir :
— B u değrişikiikienn tümü, 1967 yılma ait Topluluk
lam lüıalû.t degermin % 10 unu aşmamahdır,
çıkişU top­
— 3 sayılı ekte yer alan tüm maddelerin, yln« 1967 yılı rakanüanna göre hesaplanan Topluluk çıkıgiı ithaiat değmen artmam alıdır.
3 sayılı eke alınan maddelere, 11 inci madde bükünüenne gore heftaplanmış olan vergUer derhal uygulanabilir; bu ekten çıkarılanlara 10
uncu madde hükümienr.o göre hesapian-maş olan vergüer üerhui uygulajur.
2. Türkiye, yukarıdaki hükürrüer uyarınca almayı tasarladığı ted­
birleri Ortaklık Konseyine bildirir.
3. Yukarıdaki 1 ıncı fıkrada belirtilen amaçla ve 1967 yılmda Top­
luluk çıkışlı İthaiatm 7Ö 10" u üe sınırh kalmak üzere, GeçLş Dönemi suresıncö Ortaklık Konsc>'l, Türkiye'yi, 10 uncu m.adde hükmtıne giren
maddelerin. ithalatında, kiUdırıian Gümrük Vergilerini yemden koymak,
olanları artırmak veya yeni vergiler koymaya yetkili küabıUr.
Bu tarife tedbirlen. etkilediği tarife pozisyonianjun her bınnde,
Topluluk çücışlı ithaJaLü uygulanan vergilen, ad valorem % 25 in tıstünde bir orana çılcara^.az.
(y)*4. Ortaklık Konseyi 1 inci ve 3 ü a c ü fıkralar hükünüerınm dışma
çıkabUir.
M A D D E — a3.
1. 9 Uâ 11 inci maddeler hükümienne ba*lı oimaksızm, Akıt Ta­
raflar - özeiUkle ekonomik kalkıımiasuu teşvik ıçın gerekli bazı malla­
rın itiıalAtım kolay 1 aştırmak amaciyle lürkıye - bırbırlermden ıLhai et­
tikleri maddelere uygulanan vergüenn tahsıü, knr^ı tarafa bildirmek su­
retiyle tamamen veya kısmen durdurabilirler.
2. Akıt Taraflar, genel ekonomik durumian ve ilgıU sektörün du­
rumu elverdi^, takdirde, diğer tarafa karşı Gümrük Vergılermi 9 ıl4 11
inci maddelerde öng'orülenden dadıa hiz.li bir sıra ve sure içinde mdırmeye hazır olduklarım biidinrier. Ortaklık Kçnseyi bu anuu;la tavaıyelerde bulunur.
(x) Bu maddenin uyguidrıması ile ilgili oiardk, KISIM: III Böiüınri'
deki Tamamlayıcı .^rotokolun 4 . maddesine bakınız. ,
(y) Bu fıkra hükmü; KISIM-.III Bölüm: 3'deki Tamamlayıcı Protokol ı le
değiştirilmiş ve yeni fıkralar eklenmiş olup, y e m
nukümler
ıçm mezkûr Proto.^.olun 3. mciddesıne bakınız.
M A D D E — 14.
Türkiye'nin ortakitk dışı bir ülkeye karşı. Gümrük Vergilerine eş
etkili bir vergi ve>'a resmi, 10 ımcu ve U inci maddelerde öngörülenden
daha hızU bir sıra ve süre ile kaldırma yoluna gitmesi halinde, aym sıra
ve süre.' bu vergi veya resmin Topluluğa karşı kaldırılması için de uy­
gulanacaktır.
M A D D E — 15.
7 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümleri sakh kalmak üzere, Âkıd
Taraflar, bu protokolün y-ürürlüge girişinden en geç dört >-ıl sonra,
araJarmdaki ihracat Gümrük Vergüeri-üe eş etküi vergi veya resimleri
kaldırırlar.
:VıADDE —
16.
(x)
1. 7 nci maddenin 1 inci fîkrasiyle 8 ilâ 15' inci (dahil) maddeler
hükümleri malî nitelikteki Gümrük vergüerine de uygulanır.
2. Tıirkiye ve Topluluk, bu Protokolün yürürlüğe girişiyle bir­
likte, mali mleukteki Gümrük vergilerini Ortaklık Konseyirıe bildirirler.
3. Türl-iiye, bu malî nitelikteki Gümrük vergilen yerme 44 üncü
madde hükümierme uygun bir iç vergi veya resim k o > T n a k
hakkmı
saklı tutSLT.
4. Ortaldık Konseyi, Türkiye'de mali nitelikteki bir Gümrük Verg:s. yerLr.e b.r iç vergi veya resim konulmaısjım c.ddî güçlüklerle kar­
şılaştığını tespit ettiği lakdirde, en geç geçiş dönemi sonunda kaldınl-oi: şartıy.c, Türkiye'ye bu vergiyi }'ürürlüi:te bırakmak yetkisini taYeıkı, bu ProLokolün %-urürlüğe girişinden itibaren on iki ay içiJide
:s:enmekdir.
Türkiye, Ortaklık KonscVı tarafmdan b^.r karar ver^Jiceye A a d a r ,
Soz kor.usu vergilen geçic: olarak yürürlükte bıral-ıabılir.
(x)-Mali nitelikteki gümrük vergileri için, 8 /
3 4 6 4 s. Karara bakınız.
-A.E.T. ye sonradan katılan 5 yeni üye ülke^
l e ilgili mali nitelikteki
vergiler için,
K I S I M : I I I B ö l ü m : 5 ' d e k i Tamamlayıcı protoko­
l ü n 1 0 . maddesine bakınız.
KKSBdC _
Ortak Oümrük
n
Tarifelimin Türkiye tarafından kabulü
M A D D H 2 — İT. (x)
TüıTc GOmraVc T&rlff«intn Ortak G ü m r ü k Tartfeaine uyumu, bu
P^tokollin imzaaı,. tarüünd© Türkiye'nin üçüncü ülkelere fiUen uyguladign vergüerden hareket edUerek, Geçi^ Dtoeml içüıde, aşağıdaki usul­
lerle yapüır:
1. Yukanda belirtilen tarüıta Türkiye tarafmdan.fülen uygulanan
vergi hadleri. Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine göre, fazla veya eksik
oLaıraJc, % 15 1 aşan bir farkhick göatermeyen maddelere, 10 uncu mad­
dede öngörülen ikinci indirimden bir yü aonra. Ortak Gümrük Tarifesi
hadleri uygulanır.
2. Diğer hallerde Türkiye. 10 uncu maddede öngörülen ikinci indirinîden bir yıl sonra, bu Protokolün imzası tarihinde fiilen uyguladı^ güm­
rük haddi üe Ortak Gümrük Tarifesi haddi "arasmdaki farkı
20 oram n d a azaltan Gümrük Vergisi hadleri uygulanır.
3. B u fark, 10 uncu maddede öngörülen beşinci ve yedüıci G ü m ­
rük Vergiai İndirimleri sırasmda, yeniden % 20 oranmd» azaltılır.
4. Ortak Gümrük Tarifesi, 10 uncu maddede öngörülen onuncu
gümrük vergisi indirimi iU birlikte tam olarak uygulanır.
M A D D E — la. ( y )
17 nci madda hükmünden sapma olarak ve 3 sayıü ekde yer alan
maddeler içüı Türkiye, yirmi İki yıllık bir süre içinde, a4ag^daki usul­
lere göre, tarifesinin uyumu yoluna gider :
1. B u protokolün imzası tarihinde Türkiye tarafmdan fiilen uygulauıan vergi hadleri, ortak gümrük tarifeai hadlerine göre, fazla veya
eksik olarak, % 15 i aşan bir farklılık göstemüyen maddelere, 11 inci
maddede öngörülen dördüncü vergi indirimi sırasmda, ortak gümrük
tarifesi hadleri uygulanır.
2. 'Dlfer haüerde, Türtdye, 11 inci maddede öngörülen dördüncü
vergi indirimi sırasmda, bu protpkolün imzası Urihinde fiilen uyguladıgrı
gümrük haddi üe ortak gümiûk tarifesi haddi arasmdaki farkı % 20
oranında azaltan Gümrük Vergisi hadleri uygular.
3. Bu fark, 11 Lnci maddede öngörülen yedinci ve dokuzuncu indi­
rimler yapüırken, aırasiyle, % 30 ve % 20 oranmda yeniden azaltıür.
4. Ortak gümrük tarifesi yirmi ikinci yıhn sonunda tam olarak
uygulanır.
M A I > D E — 19.
1- 1967 yıü toplam IthaJâtırun değer olaraJc % 10 unu aşmayan bir
kısım maddeler Içm, Türkiye, Ortaklık Konseyinde danışmadan sonra
Not - Parantez içerisindeki harfler ile ilgili açık­
lamalar arka sahifededir.
(x)-Bu madde gerekince 1977, 1980, 1982 ve 1985 yıllarında yapıl
ması gerekli Türk Gümrük Tarifesinin Ortak Gümrük Tarifesine
uyumları ertelenmiştir. (Kararnameler: 7/14432, 7/18743, 83/
6038 ve 85/8929)
-Ertelenen bu uyumlardan:
1977 yılında 12 yıllık listede yapılması gereken ancak
7/14432 s. Kararla ertelenen %20'lik uyum 1.1.1989 tarihinde,
1980 yılında 12 yıllık listede yapılması gereken ancak
7/18743 s. Kararla ertelenen % 20' lik uyum 1.1.1991 tarihinde,
1982 yılında 12 yıllık listede yapılması gereken ancak
83/6038 s- Kararla ertelenen % 20'lik uyum 1.1.1993 tarihinde,
gerçekleştirilmiştir. (K.87/12421, 90/1320, 92/3891)
(y)-Bu madde gerekince 1983, 1988 ve 1991 yıllarında yapılması ge
rekli uyumlar ertelenmiştir. (Kararname: 83/6038, 87/12421,
90/1320)
-Ertelenen uyumlardan:
1983 yılında 22 yıllık listede yapılması gereken ancak
83/6038 s. Kararla ertelenen % 20'lik uyum 1.1.1989 tarihin­
de gerçekleştirilmiştir. (K.87/12421)
1988 yılında 22 yıllık listede yapılması gereken ancak
87/12421 s. Kararla ertelenen % 30'luk uyumun % 20'lik kısmı
1.1.1992 tarihinde, bakiye % lO'luk kısmı 1.1.1993 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. (K.92/2746, 92/3891)
17 n c ı ve 18 inci m a :e :r ırj-annca üçüncü ülkelere yapacak Gümrük
Vergisi indirimlerini, -tyu T:ratoko m
yürürlüce girişini izüyen yirmi
ikinci y ü m sonuna kadar ertelemeye yetkilidir.
Z
1967 3^11 toplam ithalâtımn değer olarak % 5 ini aşmıyan bir
kısım maddeler için Türkiye, ortakHk konseyinde danışmadan sonra,
üçüncü iükelere yirmi i k i yıllık sürenin öteainde de ortak giimnik tari­
fesi hadleri üstünde vergi uygulamaya yetkilidir.
3. Bımunla beraber, •}'ukardaki fıkralar hükümlerinin uyguianmasınm ortaklık içinde m a l l a r m serbest dolaşımına zarar vermemesi gere­
kir ve bu uygulama Türkiye'nin 5 inci madde hükümlerine başvurmasına
yol açamaz.
4- Gümrük tarifesinin ortak gümrük tarifesine uyumunu hızlan­
dırması halinde, Türkiye bu bölümde öngörülen uygulamalardan d o ğ a n a
eş bir tercihi topluluğa s a k l ı tutar.
Ortaklık konseyinin ö n müsaadesi olmadıkça, 3 sayüı ekte yer alan
maddeler için geçiş döneminin B o n u n d a n önce bu hızlandırma yapılamaz.
5. 16 ncı maddenin 4 üncü fıkrasmm 1 inci bendinde öngörülen
y e t k i talebine konu o l a n ve>*a 16 ncı maddenin 4 üncü fıkrasmm 2 nci
b e n d i uyarınca geçici o l a r a k yürürlükte bırakabüeceği Gümrük Vergileri
için Türkiye, 17 nci ve 18 inci maddeler hükümlerini uygulamakla yü­
kümlü değüdir. Yetki süresinin bitiminde Türkiye bu maddelerüı uygulanmasiyle ulaşılmış olacak vergi hadlerini uygular.
—
20.
1. Türkiye'nin i k i l i ticaret aniaşmalannm
içlemesi, bu protokol
hükümleri veya bu protokolün uygulanması yolımda alınan tedbirler
dolayTLSiyle hiasedüir şekilde a k s a r s a , Türkiye, söz konusu anlaşmalarla
bağh bulunduğu ülkeler ç ı k ı ş h ' b a z ı maddelerin ithalini kolaylaştırmak
için, ortakUk konsejrinin ön müsaadesi ile sıfır veya indirilmiş Gümrük
'Vergüi tarife kontenjanları açmaya yetkilidir.
2. 1 inci fıkrada belirtilen tarife kontenjanlanmn aşağıdaki şart­
lara U3rmaları halinde, bu müsaade verümış sa3rılır :
a) Bu kontenjanlarm pUık- toplam d e ğ e r i istatistik verilerin bu­
lunduğu son üç yû içinde Türidye'nin üçüncü ülkeler çıkışh Ithalft^hnda,
4 sayıU ekte beUrtüen •ka>makieLria. gerçekleştirilen ithalât çıkarıldıktan
sonra bulunacak ortalama değerin
10 ımu aşmamahdır.
10 tutarmdaki bu miktardan 4 sayıh ek çerçevesinde üçüncü ülkelerden Güm­
rük Vergilerinden muaf olarak yapüan îthal&tm miktarı düşülür.
b) Her madde için, tarife kontenjanları çerçevesinde öngörülen
ithalât değeri, Türkiye'nin, Istatistîk verileri bulunan aon üç yıl içinde
üçüncü ülkeler çıikışh ithalât değeri ortalamasmm üçte birini geçme­
melidir.
8. Türkiye, 2 nci fıkra hükümlerine uygun olarak almayı düşün­
düğü tedbirleri ortaMık konseytae büdirîr.
Ortaklık konseyi, geçiş döneminin sonunda. 2 ncl fıkra lıUkümlerlnin kaldınlmaamın veya değiştirilmesinin gerekip gerekmetüglnc kar
rar verebilir.
4. Bir «tarife kontenjam çerçevesinde uygulanan vergi, hiçbir hal­
de, Türkiye taraf mdan Topluluk çıkışlı ith'UflLtta fülen uygulanan vorSTiden dUşük olamaz.
Download

EUROPEAN COMMUNIiy