B
KİTAPÇIĞI
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRE MEVZUATI SINAVI
(16 KASIM 2014)
SINAVA GIREN ADAYLARIN DIKKATINE
1. Herhangi bir şekilde kopya çekmeniz ya da çekmeye çalışmanız veya gözetmenlerin kopya çektiğinizden kuşkulanması sınavınızın iptali için yeterlidir.
2. Soru kitapçığınızı hızlı bir şekilde kontrol ediniz. Tüm sayfaların eksiksiz, baskı hatasız ve tam okunabilir olduğundan emin olun. Eksik, hatalı basılan veya okunamayan bir kısım varsa salon görevlilerine bildirerek yedek soru kitapçığı talep edin.
3. Soru kitapçığı kapağındaki alanları doldurun ve imzalayın. Soru kitapçığı türünü optik form üzerinde işaretlemeyi unutmayın.
4. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz, cevabınızı optik form üzerinde doğru yere kodladığınızdan emin
olunuz.
5. Cevaplarınızı, doğrudan optik form üzerine işaretleyin, işaretleme için size ayrıca zaman tanınmayacaktır.
6. Sınav sırasında size ayrıca bir boş kağıt verilmeyecektir. Soru kitapçığındaki boş alanları kullanabilirsiniz.
7. Bu sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.Değerlendirmede yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınav süresi 150 dakikadır.
8. Soruların veya cevapların kağıda, ele vs. yazılarak dışarı çıkarılması yasaktır. Bu şekilde davranan
kişiler hakkında kopya işlemi uygulanacaktır.
9. Sınavın ilk 30 dakika ve son 15 dakikalık bölümlerinde sınavdan çıkamazsınız. Diğer zamanlarda
soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı teslim ederek, çıkabilirsiniz.
10. Her ne sebeple olursa olsun (ihtiyaç, rahatsızlık, unutma vb. dahil) sınav salonundan çıkan hiç
kimse salona dönemez.
SINAVA GIREN ADAYIN
Adı ve Soyadı: ....................................................................
TC Kimlik No : ....................................................................
İmzası
: ....................................................................
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 24 MAYIS 2014
Bu sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.
Değerlendirmede yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir.
Sınav süresi 150 dakikadır.
1. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bir
4. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-
atıksu kütlesinin sulama suyu olarak kullanılıp
meliği Ek-4 kapsamında; ısıl gücü olmayan tesis-
kullanılmayacağını aşağıdakilerden hangisi karar
lerde asgari baca yüksekliği çatının en yüksek
verir?
noktasından itibaren kaç m. olmalıdır?
a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
a) 1,5 m
b) Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü
b) 3 m
c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
c) Sınır değer yoktur
d) Hepsi
d) 1 m
2. Aşağıdaki koruma alanlarından hangisi içme
5. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-
suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının hav-
meliği kapsamında baca yüksekliği sınır değeri
zalarında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre
belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde
teşkil edilmiş alanlardan değildir?
bulundurulmaz?
a) Mutlak Koruma Alanı
a) Tesisin yakıt ısıl gücü,
b) Yakın Mesafeli Koruma Alanı
b) Tesisin fiili baca yüksekliği,
c) Orta Mesafeli Koruma Alanı
c) Bacanın bulunduğu çatının düz çatı mı eğik çatı
d) Uzun Mesafeli Koruma Alanı
mı olup olmadığı,
d) Mevcut tesis mi yoksa yeni tesis mi olup olmadığı
3. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işletmede yapılan emisyon
ölçüm kayıtlarının işletmenin sahibi/işletmeci ta-
6. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-
rafından en az kaç yıl muhafaza edilmesi gerek-
meliği aşağıdaki işletmelerden hangisini kapsa-
mektedir?
maz?
a) 3 yıl
a) Nükleer santral
b) 10 yıl
b) Demir çelik tesisi
c) 5 yıl
c) Çay fabrikası
d) Saklanması gerekmez.
d) Maden ocakları
3
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
7. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
10. “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Eti-
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamına
ketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönet-
aşağıdakilerden hangisi girmez?
melik” hükümleri kapsamında Sınıflandırma ve
a) Toprak kirliliğinin önlenmesi
Etiketleme Bildirimi kime ve ne şekilde yapılır?
b) Kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhte-
a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, internet sayfasın-
mel sahaların ve sektörlerin tespiti
da yer alan formatta
c) Kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi
ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esas-
lar
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, yazılı olarak
c) İlgili Kuruluşa, internet sayfasında yer alan formatta
d) Akarsu ve kuru dere yataklarından, göl yatakla-
rından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve ben-
d) İlgili Kuruluşa, yazılı olarak
zeri maddelerin alınması ve işletilmesi
11. I.
8. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kaza durumunda
II. İhbar durumunda
III. Şikâyet durumunda
IV. Yıllık denetim programına alınmamaları durumunda
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik gereği Sahibi
veya sorumlusunun kim olduğu bilinmeyen, kir-
Yukarıda yer alan hangi durumlarda tesis veya
faaliyetlere denetlenecekleri konusunda haber
lenmenin söz konusu olduğu saha tanımı aşağı-
verilmesi zorunlu değildir?
dakilerden hangisine aittir?
a) Sahipsiz Saha
a) I ve III
b) Kirlenmiş Saha
b) I, II ve III
c) Temizlenmiş Saha
c) I, II ve IV
d) Potansiyel Saha
d) Hepsi
12. Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9. Aşağıda yer alan hangi ürün “Kimyasalların En-
vanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsa-
nır
mında değildir?
a) Bitki Koruma Ürünleri
b) Kozmetik ürünler
c) Boyalar
d) Askeri Amaçlı Ürünler
a) Yıllık denetim programı Bakan tarafından onayla-
b) Uygulanan cezai müeyyideler idari yaptırım karar
defterine işlenir
c) Denetim görevlilerinin görev onayları en üst amir
tarafından onaylanır
d) Hazırlanan denetim raporları en az üç yıl süreyle
saklanır
4
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
13. Aşağıdakilerden hangisi denetim ekibinin görev-
16 KASIM 2014
17. İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yü-
leri arasında yer almamaktadır?
zeysel su kaynaklarının uzun mesafeli koruma
a) Denetim tutanağını düzenlemek
alanının I. kısmında aşağıdaki faaliyetlerden han-
b) Gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden yardım
gisi yasak değildir?
almak
c) Denetim bulgularını toplamak ve değerlendirmek
d) İdari yaptırım kararı almak
a) Kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan sanayi tesisleri
b) Çöp depolama alanları ve bertaraf tesisleri
c) Kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri
d) Galeri yöntemi patlatmalar
14. 2872 sayılı Kanun uyarınca verilen idari yaptırım
kararlarına karşı nerede kaç gün içinde dava açılır?
a) İş mahkemelerinde 15 gün
b) Asliye ceza mahkemelerinde 60 gün
c) İdare mahkemelerinde 30 gün
d) Anayasa Mahkemesinde 30 gün
18.
Yukarıdaki Şekil Aktif çamur sistemlerinin hangi
konfigürasyonunu temsil etmektedir?
15. Aşağıdakilerden hangisi 2872 sayılı Kanunda düzenlenen idari yaptırımlardan değildir?
a) İdari para cezası
b) Müsadere
c) Seyrüseferden men
d) Faaliyetin durdurulması
a) Klasik (konvansiyonel) aktif çamur sistemi
b) Temas stabilizasyonlu aktif çamur sistemi
c) Oksidasyon hendeği
d) Piston akımlı aktif çamur sistemi
19. I) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi,
16. Çevre kirlenmesine yol açacak şekilde, işletme-
dışında üçüncü kişiler tarafından ticari ile topla-
nin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yap-
nabilir, satılabilir ve bertaraf edilebilir.
masına sebep olacak rapor düzenlediği tespit edi-
len Çevre Görevlisine hangi ceza verilir?
a) Para cezası
b) Hapis cezası
c) Belge iptali cezası
d) Belge askı cezası
II) Atıklar, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri
III) Atıklar, fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön işlemler
haricinde doğrudan başka bir madde ve atıkla
karıştırılamaz ve seyreltilemez.
5
Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II d) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
20. “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması
ninde kullanılmayan bir yöntemdir?
netmelik” hükümleri kapsamında; “Doğal halde
a) Bulanıklık tayini
bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, için-
b) pH tayini
c) İz element deneyi
d) Bakteriyolojik tayin
maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve
16 KASIM 2014
23. Aşağıdakilerden hangisi suyun kalitesinin tayi-
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yö-
deki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı
yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler
hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerine…… denir?
a) Alaşım
b) Karışım
c) Çözelti
d) Madde
24. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının etkilerinden birisi değildir?
a) Toprakta yaşayan canlılarda popülasyon artışı
dezenfektan olarak kullanılmaz?
b) Korozyon
a) Hipoklorit
c) Alüminyum bileşiklerini çözerek serbest Al oluşu-
b) İyot
c) Potasyum
d) UV ışınları
21. Aşağıdakilerden hangisi içme suyu tesislerinde
22. Aşağıdakilerden hangisi çözünmüş oksijen konsantrasyonunu etkiler?
muna neden olmak
d) CO2 salınımını arttırmak
25. Aşağıdakilerden hangisi toksik inorganik değildir?
a) Suyun kaynağı
b) Organik madde yükü
c) Suyun kokusu
b) Asbest
d) Suyun seyrelmesi
c) Kalsiyum
d) Azot oksitler
6
a) Siyanür
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
26. Aşağıdakilerden hangisi ambalajdır?
16 KASIM 2014
29. Aşağıdakilerden hangisi Atık Elektrikli ve Elekt-
a) Alışveriş poşetleri
ronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin amaçla-
b) Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar
rından biri değildir?
c) Çay poşetleri
d) Bitki saksıları
a) Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı
maddelerin kullanımının sınırlandırılması,
b) Elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması
c) Elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve
bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için
yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım
yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik
esasları düzenlenmesi
d) Elektrikli ve elektronik eşyaların ihracatının kontrol altına alınması
27. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanmasına yönelik ekipmanlar hangi renkte olmalıdır?
a) Mavi
b) Sarı
c) Kırmızı
d) Siyah
30. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
Yağ Beyan Formunu kimler doldurup Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına göndermekle aşağıdakilerden hangisi yükümlüdür?
a) Yağ Üreticileri
b) Atık yağ üreticileri
c) Restoran sahipleri
d) Bertaraf tesisleri
31. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kullanılmış kızartmalık yağlar süzüldükten ve
belirli kimyasallarla rengi açıldıktan sonra tekrar
28. Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve
Kontrol Tebliği’nin amacı nedir?
yemeklik yağ olarak kullanılabilir.
a) Tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek
tortu ve yağlı topraklar tehlikesiz atık sınıfında
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
b) Çevreyle uyumlu yönetimin sağlanması,
c) Üretim sırasında suya, havaya ve toprağa verile-
yer aldığı için lisanslı araçlarla taşınmasına gerek
yoktur.
c) Bitkisel atık yağlar, bitkisel orijinli olduğu için ithalatı serbesttir.
cek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımı ve
b) Rafine sanayinden çıkan soap-stock, tank dibi
d) Bitkisel atık yağlar çevre lisanslı geri kazanım
temiz üretim teknolojilerinin kullanımının sağlan-
tesisleri ile geçici depolama izinli toplayıcılar dı-
ması,
şındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplana-
d) Hepsi
7
maz, alınıp satılamaz.
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
32. Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya
35. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönet-
taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri ol-
meliğe göre hangi lastik türü kapsam dışıdır?
mak üzere her türlü vücut sıvıları ile bu tür ma-
a) Kamyon lastiği
teryalle bulaşmış atıklar hangi atık türü olarak
b) Bisiklet lastiği
c) Hafif ticari araç lastiği
d) İş makinesi lastiği
tanımlanırlar?
a) Ambalaj atıkları
b) Tıbbi atıklar
c) Evsel atıklar
d) Tehlikeli atıklar
16 KASIM 2014
36. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
33. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
a) Enfeksiyöz atıklar
b) Patolojijk atıklar
c) Kesici-delici atıklar
d) Radyoaktif atıklar
a) Pil Üreticileri için kota zorunluluğu vardır
b) Akümülatör üreticileri için depozito zorunluluğu
vardır.
c) Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanmak zorunda değildir.
d) Atık akümülatörlerin evsel atıklardan ayrı toplanması zorunludur.
34. Ömrünü tamamlamış araçların yönetimi kapsa-
37. Aşağıdakilerden hangisi Atık Ara Depolama Te-
mında aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
sisleri Tebliği kapsamındadır?
a) Ömrünü tamamlamış araçların ihracatı
a) Toplama ayırma tesisleri
b) Ömrünü tamamlamış araçların ithalatı
b) Başka bir mevzuatla ara depolanması yasaklan-
c) Ömrünü tamamlamış araçların transit geçişi
d) Ömrünü tamamlamış araçlardan çıkarılan parça-
c) Tehlikeli atık ara depolama tesisleri
ların, araç güvenliği ve çevre standartlarını karşı-
d) Düzenlemesi başka mevzuatla yapılmış geçici
lamaları durumunda yeniden kullanılması
8
mış atıklar
depolama alanları
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
38. Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliğine göre aşağı-
ifade eder?
a) Atığın muhtemel tehlikeli olduğunu
b) Atığın önemli olduğunu
b) Düzgün şekilde ambalajlanmamış, tehlikeli atık-
c) Atığın kesin tehlikeli atık olduğunu
lar için lisanslı bir araçla taşınmamış ve mevzuatı
d) Atığın tehlikesiz olduğunu
a) Ara depolama tesislerinde, tesis lisansında belirtilen atıkların haricinde atık kabul edilmez.
16 KASIM 2014
41. Atık kodlarının yanında yer alan (A) işareti neyi
daki ifadelerden hangisi hatalıdır?
gereğince ulusal atık taşıma formu düzenlenmesi
gereken atıklar için form düzenlenmeden gelen
atıklar tesise kabul edilebilir.
c) Tehlikeli atıkların ara depolama tesisine kabul
edilmelerinden ve tesiste depolanmalarından
önce atıkların bileşimi ile ilgili bilginin sağlanması
gereklidir.
d) Atık üreticisinin, atığın bu tesislerde kabul edilebilmesi için atığın depolama tesisine naklinden
önce atığın bileşimini ve diğer önemli özelliklerini
içeren bilgi ve belgeleri hazırlamış olması zorun42. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
ludur.
çerçevesinde atık mininmizasyonuna yönelik değerlendirme yapılmasında aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru verilmiştir?
a) Atıklarını atığın üretildiği yerde geri kazanan tesisler lisanstan muaftır.
b) Kendi atıklarını atığın üretildiği yerde bertaraf
c) Atıkları atığın üretildiği yerde geri kazanan tesis-
eden tesisler lisanstan muaftır.
39. Aşağıdakilerden hangisi Atık Yönetimi Genel
Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamındadır?
a) Miadı dolmuş ilaçlar
b) Hayvan kadavraları
c) Patlayıcı atıklar
d) Atmosfere salınan gazlar
ler lisanstan muaf tutulabilir.
d) Kendi atıklarını atığın üretildiği yerde geri kazanan tesisler lisanstan muaf tutulabilir.
43. Bir tehlikeli atık yakma tesisinde atığın normal
şartlarda veya standartlara uygun olarak çalışmaması durumunda en fazla kirlenecek alıcı ortam
hangisidir?
40. Atıkların tehlikeli olduğunu gösterir atık kodunun
a) Su
yanında yer alan işaret aşağıdakilerden hangisi-
b) Hava
c) Toprak
d) Tesis içi ortam
dir?
a) %
b) @
c) #
d) *
9
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
44. Deneme yakması hangi aşamada gerçekleştiril-
16 KASIM 2014
48. Tehlikeli atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları kim karşılar?
melidir?
a) Mahalli Çevre Kurulu Kararından sonra
a) Atık üreticisi
b) ÇED Olumlu kararı alındıktan sonra
b) Atık üreticisi ve bertarafçı
c) Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra
c) Bertarafçı
d) Lisans Belgesi alındıktan sonra
d) Taşıyıcı
45. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği
aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
a) Bazı tehlikesiz atıkların toplanması ve ayrılması
b) Maden Atıklarının işlenmesi, çıkartılması,
c) Bazı tehlikesiz atıkların geçici depolanması,
d) Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanılması, yeniden kullanılması
49. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kabul edilen
atıkların özelliklerinden değildir?
a) Parlayıcı
b) Kanserojen
c) Akıcı
d) Tahriş edici
46. Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a) Kesme, presleme, ve/veya mekanik kırıcı-parçalayıcı-öğütücü üniteleri
b) Atıksu arıtma tesisi
c) Stoklama ünitesi
d) Radyasyon kontrol sistemi ünitesi
50. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne (TAKY) göre atıkların fiziksel,
47. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Atıkların Kont-
biyolojik ya da kimyasal işlemlere tabi tutulması-
rolü Yönetmeliğinin amaçlarından değildir?
nın sebeplerinden değildir?
a) Tesis içinde geçici depolanmasının sağlanması,
a) Atık niteliğine karar verilmesi
b) İthalinin yasaklanması ve ihracatının kontrolü,
b) Düzenli depolanabilmesi
c) Üretiminin kaynağında artırılması,
c) Çevreye zararının en az düzeye indirilmesi
d) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması
d) İhracat/ithalat işlemleri için zorunluluk olması
10
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
51. Aşağıdakilerden hangisi arıtma çamurunun güb-
a) Fosfor miktarı
b) Azot miktarı
c) Potasyum Miktarı
d) İz elementler
16 KASIM 2014
54. Atıksu arıtımında kullanılan ızgara ve elekler ile
re olarak kullanılabilmesi için önemli olan parametrelerden değildir?
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Her ikisi de kimyasal bir arıtma yöntemi olup partikülleri tutmak için kullanılır
b) Elekler çözünmüş maddelerin tutulmasında etkin
bir şekilde kullanılabilir
c) Izgaralar; pompa, boru ve teçhizata zarar verilmemesi, diğer arıtma kısımlarına gelen yükün
hafifletilmesi veya yüzücü kaba maddelerin sudan ayrılması gibi amaçlarla kullanılır
52. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde atık
bertaraf hiyerarşisinde en öncelikten en son seçeneğe doğru verilmiştir?
a) Önleme - Tekrar kullanım - Azaltma - Geri dönüşüm - Enerji kazanımı- Bertaraf
b) Önleme - Azaltma - Tekrar kullanım - Geri dönüşüm- Enerji kazanımı- Bertaraf
d) Kaba eleklerde; elek aralığı 5-15 cm civarındadır
55. Aşağıdaki proseslerden hangisi biyolojik arıtma
prosesi değildir?
a) Aerobik proses
b) Anaerobik proses
c) Anoksik proses
d) Dezenfeksiyon
c) Önleme - Geri dönüşüm - Azaltma - Tekrar kullanım - Enerji kazanımı- Bertaraf
d) Önleme - Azaltma - Geri dönüşüm - Tekrar kullanım - Enerji kazanımı- Bertaraf
56 Biyolojik olarak azot giderimin de nitrifikasyon
prosesi ile hangi ürünler açığa çıkmaktadır?
53. Atık
Yönetimi
Genel
Esaslarına
a) N2
b) NO2-
c) CH4
d) NH4+
İlişkin
57. Atıksu arıtımında kullanılan kum tutucu üniteler-
Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi Ba-
de açığa çıkan atıkların en ekonomik bertarafı na-
kanlığın sorumluluklarındandır?
sıl sağlanır?
a) Atıkların toplanmasını sağlamak
a) Çöpe atılarak
b) Atıkların bertarafını sağlamak
b) Deniz, göl veya nehir gibi alıcı ortamlara verilerek
c) Atık yönetim planları geliştirmek
c) Düzenli katı atık bertaraf tesisine gönderilerek
d) Tehlikeli atıkları kaynağında ayrı toplamak
d) Yakılarak
11
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
58. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon yöntem-
16 KASIM 2014
62. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği tanımında,
lerinden biridir?
diğerlerine kıyasla, önemli değildir?
a) Çöktürme
a) Kirletici türü
b) Ozonlama
b) Kirleticinin bulunduğu coğrafi bölge
c) Flotasyon
c) Kirleticinin atmosferde bulunma süresi
d) İyon değiştirme
d) Kirletici konsantrasyonu
63. Hava kirliliğinin insanları ilk etkilediği yol hangisidir?
59. Aşağıdakilerden hangisinin tanecik çapı en küçüktür?
a) İskelet sistemi
b) Dolaşım sistemi
a) Sis
b) Toz
c) Solunum sistemi
c) Duman
d) Gaz
d) Boşaltım sistemi
64. Kireç-kireçtaşı prosesi aşağıdaki kirleticilerin
hangisinin arıtılmasında kullanılır?
60. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atıksularda
askıda katı maddelerin giderilmesi için uygulana-
a) Ozon giderimi
bilecek metottur?
b) SOx giderimi
a) Klorinasyon
c) PM giderimi
b) Absorpsiyon
d) NOx giderimi
c) Adsorpsiyon
d) Filtrasyon
65. Aerobik
kompostlaştırma
sürecinde
sıcaklık
kontrolü aşağıda verilenlerden hangisi ile kontrol
edilir?
61. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atıksuların
a) Su ilavesiyle
arıtımında ikinci kademe arıtma yöntemidir?
b) Karbon ilavesiyle
a) Izgaralar
b) Çöktürme
c) Partikül boyutunu ayarlamayla
c) Aktif Çamur d) Klorinasyon
d) Havalandırma işlemiyle
12
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
66. Aşağıdakilerden hangisi anaerobik kompostlaş-
16 KASIM 2014
69. Sularda yönetmeliklerde belirtilen değerden daha
tırma sürecinde elektron alıcı değildir?
fazla florür olması aşağıdaki hangi sağlık sorunu-
a) Karbondioksit
na yol açar?
b) Sülfat
a) Baş ağrısı
c) Nitrat
b) Bacak kemiklerinde sertleşme
d) Oksijen
c) Ülser
d) Akciğer hastalığı
70. Aşağıdakilerden hangisi yeraltı suyunda demir
ve mangan gidermek için gerekli bir proses değildir?
67. Düzenli depolama alanlarının taban geçirimsizlik
sistemi doğal zeminden başlayarak yukarıya doğru hangi elemanlardan oluşur?
a) Oksidasyon
b) Havalandırma
c) Filtrasyon
d) Izgara
a) Doğal zemin - Kil - Geomembran- Geo tekstilDrenaj borusu – Çakıl - Çöp
b) Doğal zemin - Kil - Geo tekstil- GeomembranDrenaj borusu – Çakıl - Çöp
c) Doğal zemin - Kil - Geomembran- Çakıl - Geo
tekstil- Drenaj borusu - Çöp
d) Doğal zemin - Geomembran- Geo tekstil- Kil -
71. Aşağıdakilerden hangisi biriktirme yapılarının
Drenaj borusu – Çakıl - Çöp
faydalarından biri değildir?
68. Sızıntı suyu oluşumunu kontrol altına almak için
a) Alg sayısında artış görülür.
b) Suda bulunan iri taneler çökelir.
c) Suyun bulanıklığı azalır.
d) Su kalitesinde dengelenme olur.
72. Aşağıdakilerden hangisi yumaklaştırmaya etki
aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
eden bir unsur değildir?
a) Buharlaştırma
a) Ham suyun kalitesi
b) Katı Atık Girişi Kontrolü
b) Ham ve üretilen suyun debisi
c) Su Girişi Kontrolü
c) Suyun sıcaklığı
d) Depolama Sahasının Kontrolü
d) Sudaki iyonların miktarı
13
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
sizlik Sistemi alttan üste doğru nelerden oluşur?
zalanmıştır?
a) 2000
b) 2005
c) 2006
d) 2009
16 KASIM 2014
77. II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Taban Geçirim-
73. Kyoto Protokolü hangi yıl ülkemiz tarafından im
a) Doğal Kil, Jeomembran, Jeotekstil, Drenaj Tabakası
b) Jeomembran, Doğal Kil, Jeotekstil, Drenaj Tabakası
c) Jeotekstil, Jeomembran, Doğal Kil, Drenaj Tabakası
d) Drenaj Tabakası, Jeotekstil, Jeomembran, Doğal
Kil
74. Gürültü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Gürültü öznel bir kavramdır.
b) Gürültü nesnel bir kavramdır.
c) Havada yayılır ama diğer kirleticiler gibi görün-
d) Diğer kirlilik türleri gibi toprakta, suda havada iz
mez, kokmaz.
78. Aşağıdakilerden hangisi düzenli depolama sahalarında oluşan sızıntı suyunun özelliğini etkile-
bırakmaz.
mez?
a) İklim şartları
b) Depo yaşı
c) Katı atık kompozisyonu
d) Depo gazı toplanma şekli
75. İşitme sistemine organik hasar veren gürültünün etkisi aşağıda yer alan faktörlerden hangilerine bağlıdır?
a) Gürültünün şiddetine
b) Gürültünün frekans içeriğine
c) Gürültüye maruz kalınma süresine
d) Hepsi
79. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
aşağıdakilerden hangisi Yönetmeliğin amaçları
arasında yer alır?
a) Her türlü atık ve artığın alıcı ortama verilmesine
yönelik prensip ve politika belirlenmesi
rine ilişkin genel kuralların belirlenmesi
76. Düzenli depolama tesislerinde hava, toprak ve su-
ların korunması için hangi sistem uygulanmaz?
a) Taban Geçirimsizlik Sistemi
b) Sızıntı Suyu Drenaj Sistemi
c) Depo Gazı Toplama Sistemi
d) Lot İçerisinden Ambalaj Atıklarının Ayıklanması
b) Düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlec) Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçlerine ilişkin genel kuralların belirlenmesi
d) Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçlerine
ilişkin genel kuralların belirlenmesi
14
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
80. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca düzen-
84. “ÇED Olumlu” kararı alınan bir projede proje sa-
lenecek, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve
hibinin değişmesi durumunda yapılması gereken
lisansını vermeye yetkili merciler için aşağıdaki
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
ifadelerden hangisi söylenemez?
a) ÇED Olumlu Belgesi yenilenir.
a) Ek-1 listesindeki işletmeler için Bakanlık
b) ÇED Olumlu Belgesi iptal edilir.
b) Ek-2 listesindeki işletmeler için Çevre ve Şehirci-
c) Projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belge-
lik İl Müdürlükleri
lerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza
c) Ek-1 ve Ek-2 listesinin her ikisinde bulunan işlet-
sirkülerini Bakanlığa/Valiliğe sunar.
meler için Bakanlık
d) Devir yapılamaz.
d) Ek-1 ve Ek-2 listesinin her ikisinde bulunan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
85. “ÇED Olumlu” kararı verilen projelerde yatırıma
başlama süresi kaç yıldır?
81. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ne göre Geçici
a) 1 yıl
b) 3 yıl
faaliyet belgesi başvuru dosyasında tespit edilen
c) 5 yıl
d) 7 yıl
eksikliklerin kaç takvim günü içerisinde tamamlanarak yetkili mercie sunulması gerekmektedir?
a) 15 gün
b) 30 gün
c) 45 gün
d) 60 gün
86. ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamında yer alan projeler için yapılan Halkın Katılımı Toplantısının tarihi, saati, yeri ve konusunun halka duyurulması
hangi yolla gerçekleştirilir?
82. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Çevre izni
a) Yerel Gazete
veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden
b) Ulusal Gazete
c) Yerel ve Ulusal Gazete
d) Hiçbiri
başlatılması gerekmemektedir?
a) İşletmenin yerinin değişmesi
b) İşletmenin yakıtının değişmesi
c) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi
d) İşletmenin sahibinin değişmesi
87. Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte
aşağıdakilerden hangisinin nitelikleri tanımlan83. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında iş-
maz?
letmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamam-
a) Çevre Görevlilerinin nitelikleri
lanması için ne kadar süreyle Geçici Faaliyet Bel-
b) Çevre gönüllülerinin nitelikleri
c) Çevre Yönetim Biriminin nitelikleri
d) Çevre Danışmanlık Firmalarının nitelikleri
gesi verilir?
a) 3 ay
b) 30 gün
c) 1 yıl
d) 80 gün
15
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
88. Danışmanlık firmaları çevre görevlilerinin işe baş-
16 KASIM 2014
92. Aşağıdakilerden hangisi atık suların arıtılmasında
birinci kademe arıtma birimlerinden biri değildir?
laması ve ayrılması durumunda kaç gün içinde
gerekli değişikliği sistemde yapmak zorundadır?
a) Izgara
a) 13
b) Dengeleme Havuzu
b) 20
c) Yavaş Karıştırma Ünitesi
c) 30
d) Kum Tutucu
d) 32
93. Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğinin amacı,
enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu hangi
alıcı ortama salınan emisyonları kontrol altına al-
89. Çevre Görevlisi Belgesi alabilmek için hangi belgeler gerekli değildir?
a) Sınav sonuç belgesi
b) Diploma / Mezuniyet Belgesi
c) Belge Dekontu
d) Sağlık Raporu
maktır?
a) Atmosfer b) Su
c) Deniz
d) Toprak
94. Aşağıda verilen hangi durumlar için, akşam ve
gece zaman diliminde şantiye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine izin verilebilir?
timi Yönetmeliği kapsamında yer alan endüstri
90. Çevre Yönetim Birimi en az kaç çevre görevlisi ile
kurulur?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 1
a) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetesislerinin inşaat faaliyetlerinde.
b) Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol
vb. projelerin inşaat faaliyetlerinde.
c) Elektrik iletim hatları ve trafo merkezleri inşaat
faaliyetlerinde.
d) Hiçbiri
91. 2014/07 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı
95. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yöne-
Tesisi Proje Onayı Genelgesi kapsamında TÜİK
timi Yönetmeliğine göre aşağıdaki meslek grup-
verilerine göre mevcut nüfus 10.000 kişi ve üzeri
larından hangisi gürültü haritası hazırlama işinde
olan evsel nitelikli Atıksu Arıtma Tesislerinin pro-
görev alamaz?
je onay mercii hangi kurumdur?
a) Mühendislik
a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
b) Mimarlık
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
c) Veteriner Hekimlik
c) Belediye
d) Fizik
d) İlbank A.Ş
16
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
96. Aşağıdakilerden hangisi Gemilerden Atık Alınma-
99. Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetme-
sı ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
liğine göre aşağıdakilerden hangisi alansal koku
atık kabul tesislerine alınması gereken atıklardan-
kaynağı değildir?
dır?
a) Katı Atık Bertaraf Tesisleri
a) Sintine Suyu
b) Lagünler
b) Arıtma Çamuru
c) Gübre yayılan alanlar
c) Radyoaktif atık
d) Scrubber bacası
d) Tıbbi Atık
97. Sera gazı emisyonlarının doğrulanması kim tara-
100. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
fından gerçekleştirilir?
hangisi Kanalizasyon sistemlerine atıksu bo-
a) İşletme
şaltımı için uygulanacak temel ilkeler arasında-
b) Çevre Danışmanlık Firması
dır?
c) Doğrulayıcı Kuruluş
d) Bakanlık
a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü
atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.
b) Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kulla-
c) Atıksu miktarının belirlenmesi için, içme suyu şe-
nım amaçları değiştirilemez.
bekesi haricinden su temin edenler, temin ettiği
su miktarını alt yapı tesisleri yönetimine belgelemek ve bedeli karşılığında kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır
d) Hepsi
98. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde
belirtilmiştir?
a) Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanmasına ve raporlanmasına dair usûl ve esasları
düzenlemek
b) Sera gazı emisyonlarını izlenmesine dair usûl ve
esasları düzenlemek
c) Sera gazı emisyonlarının doğrulanmasına ve ra-
d) Sera gazı emisyonlarının doğrulanmasına dair
porlanmasına dair usûl ve esasları düzenlemek
usûl ve esasları düzenlemek
17
Diğer sayfaya geçiniz
SINAV SÜRESİNCE UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince size bildirilen kurallara ve sınav gözetmenlerinin uyarılarına uymak zorundasınız.
2. “Sınav başladı” uyarısından sonra, adayların kendi aralarında veya gözetmenlerle konuşması yasaktır.
3. Sınav başladıktan sonra, adayların her türlü alış verişi (kalem, silgi, kalemtıraş vb) yasaktır.
4. Sınav evraklarının tamamını teslim etmeyen adaylar hakkında kopya işlemi uygulanacaktır.
Download

B Kitapçığı sınav soruları - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı