ÇEVR
RE VE TEM
MİZ ÜRETİM
M ENSTİTÜSÜ
İlan No:TBTK.MAM.ÇTÜE.09
9/2014-01
1) İŞİN
N TANIMI VE
V ÖZELLİK
KLERİ
R-GE Perso
oneli: Temiz
z Üretim Sttratejik İş Birimi’nde
1.1. Referans Kodu: ÇTÜE.01 / AR
anaerobikk, arıtma pro
osesleri, biyyogaz, temiz üretim ko
onularında projeler olu
uşturmak
ve yürütülen projelerde görev almak üzerre; proje pe
ersoneli Uzzman Araşttırmacı /
Başuzman
n Araştırma
acı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek
E
Pe
ersonel Say ısı: 1
Personelin
n Görev Yapacağı Şeh
hir: Gebze/K
Kocaeli
R-GE Perso
oneli: Temiz
z Üretim Sttratejik İş Birimi’nde
1.2. Referans Kodu: ÇTÜE.02 / AR
temiz üre
etim, geri kazanım,
k
ve
erimlilik kon
nularında projeler
p
üreetmek ve yürütülen
y
projelerde
e görev alm
mak üzere;; proje perrsoneli Uzm
man Araştırrmacı / Ba
aşuzman
Araştırmacı istihdam edilecektir..
İstihdam Edilecek
E
Pe
ersonel Say ısı: 1
Personelin
n Görev Yapacağı Şeh
hir: Gebze/K
Kocaeli
1.3. Referans Kodu: ÇTÜE.03 / AR
R-GE Perso
oneli: Temiz
z Üretim Sttratejik İş Birimi’nde
yürütülen projelerde görev alma
ak, veri işle
eme, modelleme ve isttatistiki program ve
yazılımlar konusunda
a destek ve
ermek üzere; proje personeli Uzzman Araşttırmacı /
Başuzman
n Araştırma
acı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek
E
Pe
ersonel Say ısı: 1
Personelin
n Görev Yapacağı Şeh
hir: Gebze/K
Kocaeli
R-GE Perso
oneli: Temiz
z Üretim Sttratejik İş Birimi’nde
1.4. Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR
temiz ürettim, geri ka
azanım, verrimlilik konu
ularında pro
ojeler oluştuurmak ve yürütülen
y
projelerde
e görev alma
ak üzere; p roje person
neli Araştırm
macı istihdam
m edilecekttir.
İstihdam Edilecek
E
Pe
ersonel Say ısı: 2
Personelin
n Görev Yapacağı Şeh
hir: Gebze/K
Kocaeli
TÜE.05 / A
AR-GE Pe
ersoneli: Deniz
D
ve İçç Sular Strratejik İş
1.5. Referans Kodu: ÇT
Birimi’nde
e deniz biyojeokimyassı, deniz ek
kolojisi kon
nularında pprojeler oluş
şturmak,
yürütülen projelerde görev alm
mak, CTD ve ADCP cihazlarınddan sorumlu
u olmak
üzere; pro
oje personeli Araştırma
acı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek
E
Pe
ersonel Say ısı: 1
Personelin
n Görev Yapacağı Şeh
hir: Gebze/K
Kocaeli
TÜE.06 / A
AR-GE Pe
ersoneli: Deniz
D
ve İçç Sular Strratejik İş
1.6. Referans Kodu: ÇT
Birimi’nde
e Fitoplankto
ontür teşhissi ve sayım
mı, su kalitesi, besin ellementleri (nutrient)
ve klorofil analizleri, deniz ekolo
ojisive benz
zeri konularrda yürütüleen projelerd
de görev
almak üze
ere; proje pe
ersoneli Ara
aştırmacı istihdam edile
ecektir.
TBTK.İKDB-2014.V-1
1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.7. Referans Kodu: ÇTÜE.07 / AR-GE Personeli: Su ve Atık Su Yönetimi Stratejik İş
Birimi’nde membran teknolojileri, ayırım teknolojileri, ileri arıtma, su ve atıksu arıtımı
konularında yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeliAraştırmacı
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.8. Referans Kodu: ÇTÜE.08 / AR-GE Personeli: Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsünde gerçekleştirilmekte olan 5138707 nolu KAMAG 1007 projesi olan
DİPTAR (Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel
Yönetimi) projesinde görev almak, atık yönetimi, geri kazanımı, azaltılması,
önlenmesi, bertarafı, çevre mevzuatı, atık yönetmelikleri konularında çalışmak
üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1. Referans Kodu: ÇTÜE.01 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği bölümü veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde lisans,
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Doçent unvanına sahip olmak.
b) Sanayi veya kamuda 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak, anaerobik, arıtma prosesleri,
biyogaz, temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularının en az birinde çalışmalar
yapmış olmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
2.2. Referans Kodu: ÇTÜE.02 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde lisans, yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak.
b) Sanayi veya kamuda en az 3 yıl (tercihen 5 yıl) iş tecrübesine sahip olmak, tercihen
temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
2.3. Referans Kodu: ÇTÜE.03 / AR-GE Personeli:
TBTK.İKDB-2014.V-1
2
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b) Yükseköğretim kurumlarının Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği
bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde doktora yapmış olmak.
c) Doktora konusuna uyumlu alanlarda doktora sonrasında en az 2 yıllık mesleki
tecrübeye sahip olmak ve yöneylem araştırması konusunda tecrübeli olmak, R, C++,
Phyton bilgisayar dillerini bilmek, veri işleme, modelleme ve istatistiki programlar
konusunda tecrübeli olmak.
d) 45 yaşından gün almamış olmak.
e) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
2.4. Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli:
a)
Yükseköğrenim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
b)
Sanayi veya kamuda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tercihen, temiz
üretim, geri kazanım, verimlilik konularında çalışmış olmak, sanayi de üretim
prosesleri konusunda bilgi birikimine sahip olmak.
c)
45 yaşından gün almamış olmak.
2.5. Referans Kodu: ÇTÜE.05 / AR-GE Personeli:
a)
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Su Ürünleri
Fakültesini bitirmiş olmak.
b)
Yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde fiziksel ve biyolojik
oşinografi alanında yüksek lisans yapmış olmak.
c)
CTD ve ADCP cihazları kullanımı ve deniz saha çalışmaları konusunda tecrübeli
olmak, deniz biyojeokimyası, deniz ekolojisi ve bentik omurgasızlar konularında
araştırmalarda bulunmuş olmak ve ilgili alanlarda en az 7 yıl mesleki tecrübeye
sahip olmak. SAS, R ve SPSS gibi programlama dillerini ve istatistik programlarını
kullanmayı bilmek.
d)
45 yaşından gün almamış olmak.
2.6. Referans Kodu: ÇTÜE.06 / AR-GE Personeli:
TBTK.İKDB-2014.V-1
a)
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji Bölümünü
bitirmiş olmak.
b)
Fitoplanktontür teşhisi ve sayımı, su kalitesi, besin elementleri (nutrient) ve klorofil
analizleri ve deniz ekolojisikonularında uzman olup bu konularda mesleki
tecrübeye sahip olmak.
3
c)
45 yaşından gün almamış olmak.
2.7. Referans Kodu: ÇTÜE.07 / AR-GE Personeli:
a)
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre
Mühendisliği Bölümünü bitirmiş olmak.
b)
Yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Çevre Mühendisliği
bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.
c)
Yüksek lisans kapsamında çalışma konusunun membran teknolojileri, ayırım
teknolojileri, ileri arıtma ya da su ve atıksu arıtımı konularından en az birinde
çalışmış olmak ya da bu alanlarda mesleki tecrübeye sahip olmak. AutoCAD
kullanabilmek, programlama dillerinden en az birisini kullanabilmek, proses ve geri
kazanım konularına ilgi duymak.
d)
45 yaşından günalmamış olmak.
2.8. Referans Kodu: ÇTÜE.08 / AR-GE Personeli:
a)
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b)
Tercihen yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Çevre
Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.
c)
Atık yönetimi, atık geri kazanımı, atık azaltılması, atık önlenmesi, atık bertarafı,
çevre mevzuatı, atık yönetmelikleri konularında uzman olup söz konusu çalışma
alanlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
d)
45 yaşından gün almamış olmak.
3) ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
TBTK.İKDB-2014.V-1
4
AğırlıklıMezuniyetOrtalaması
Ü
10.000
ş
3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük
sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
f) Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
IELTS
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE
CAE
CPE
ÇTÜE.03
70
70
70
68
68
68
6,5
6,5
6,5
190
190
190
520
520
520
B
B
B
C
C
C
C
C
C
ÇTÜE.04
65
61
6,0
173
500
B
C
C
ÇTÜE.05
65
61
6,0
173
500
B
C
C
ÇTÜE.06
65
61
6,0
173
500
B
C
C
ÇTÜE.07
65
61
6,0
173
500
B
C
C
ÇTÜE.08
65
61
6,0
173
500
B
C
C
Sınav
Türü
ÇTÜE.01
ÇTÜE.02
KPDS
ÜDS
YDS
IELTS
TOEFL IBT
TOEFL CBT
TOEFL PBT
FCE
CAE
CPE
: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
: International English Language TestingSystem
: Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
: Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
: Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
: First Certificate in English
: Certificate in Advanced English
: Certificate of Proficiency in English
Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek
lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini
uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
4) BAŞVURU SÜRECİ
a) Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları
bölümünden İş Başvuru Formunu (Referans Kodu ile) doldurmak suretiyle başvuru
yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
b) Son başvuru 14/11/2014 tarihi saat 17:00’dir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile
koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu
kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
TBTK.İKDB-2014.V-1
5
c) Süreçle
ilgili
tüm
gelişme
duyuruları
Merkezimizin
web
sayfasında
(www.mam.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru
Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.
d) Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) İletişim: mam.ik@tubitak.gov.tr
f) Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e)
maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan
başlayarak oluşturulacak sıralamada ilk 8 (sekiz) aday mülakata çağrılacaktır. Son
sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda
mülakata çağrılacaktır.
g) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin koşul olarak
aranmayacağı belirtilen referans kodlarına geçerli başvuru yapan tüm adaylar
mülakata çağrılacaktır.
TBTK.İKDB-2014.V-1
6
Download

İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ İÇİN tıklayınız.