Eğitimde Bilgisayar
Uygulamaları
Bu Ders…










Çağdaş Eğitim Gereksinimleri
Bilgisayarların Eğitime Girişi
Bilgisayarların Eğitime Etkisi
Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü
Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Eğitim Uygulamaları Türleri
Eğitimde Bilgisayarın Kullanım Alanları
Bilgisayarın Eğitimde Kullanım Şekilleri
Bilgisayarların Okullarda Kullanım Yerleri
Eğitimde Bilgisayar Kullanımını Etkileyen
Faktörler
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Çağdaş Eğitim Gereksinimleri





Öğrenci sayısının hızla artması
Öğretmen niteliğinin artması
Bilgi miktarının hızla artması
Eğitime olan talebin hızla artması
Bireysel öğretim gereksinimi
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Bilgisayarlar Eğitime Niçin Girsin?
Sosyal Gerçeklik
Öğrenciler, yeni teknolojilerle donanık bir topluma
hazırlanmalılar..
Mesleki Gerçeklik
Öğrenciler, teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce
kullanabilmeliler..
Pedagojik Gerçeklik
Bilgisayar, öğrenme öğretme ortamını
zenginleştirecektir..
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Bilgisayarların Eğitime Etkisi
 Öğrenci ve öğretmen rollerini
 Öğrenme-öğretme yöntemlerini
 Yönetim biçimini
 Bilgi edinme yöntemlerini
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Öğrencinin Değişen Rolü
 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı
bilgiye ulaşabilme
 Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve
kullanabilme
 Problem çözebilme
 Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme
 İletişim kurabilme ve grup çalışması
yapabilme
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Öğretmenin Değişen Rolü
 Teknoloji okur-yazarı olma
 Derslerinde teknoloji kullanabilme
 Öğrencilerini teknoloji kullanmaya
yöneltebilme
 Öğrencilere, bilgiye ulaşma ve bilgiyi
kullanma becerilerini kazandırma
 Mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı
için meslektaşlarıyla iletişim kurma
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
ÖĞRETİM ARACI OLARAK
BİLGİSAYARLAR
(BDE)
YÖNETİM UYGULAMALARI
ÖĞRETİMİ DESTEKYECİ
UYGULAMALAR
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Eğitim
Alıştırma Uygulama
Yönetim Uygulamaları
Ofis Otomasyonu
Öğretimi Destekleyici Araç
Ofis Uygulamaları
Bire-Bir Öğretim
Benzeşim
Veri Tabanı
Çizim Programları
Tablolaştırma
Yazarlık Uygulamaları
Öğretici
Oyunlar
Problem Çözme
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Eğitim Uygulamaları Türleri
 Öğretici
 Araç
Bilgisayarın
eğitim
alanındaki
farklı rolleri
 Öğrenci
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Öğretici Uygulamaları
Bilgisayar öğretme
rolünü üstlenir ve
öğretmen gibi
davranır.
Öğrenci dersi
bilgisayardan
öğrenir.
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Öğretici Uygulamaları
Bilgisayar öğretsel
içeriği sunar.
Bilgisayar
değerlendirme sonucuna
göre bir sonraki adımda
ne yapılacağına karar verir.
Öğrenciden konu ile ilgili
bir soruyu yada problemi
yanıtlaması istenir.
Bilgisayar, belirlenmiş
kriterlere göre öğrencinin
yanıtını değerlendirir.
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Araç Uygulamaları
Bilgisayar; kalem,
mikroskop veya
piyano gibi bir
öğretsel araçtır.
Öğrenciler hesaplama yapabilir
veya bir kelime işlemci kullanarak
dokümanlar oluşturabilir.
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Araç Uygulamalarına Örnekler





Kelime İşlemci
Hesap Tablosu
Veritabanı
Masaüstü Yayıncılık
Elektronik
Ansiklopediler
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Öğrenci Uygulamaları
Bilgisayar öğrenci
konumundadır, öğrenci
ise öğretmen konumuna
geçmiştir.
Bilgisayarın bir işlemi
gerçekleştirmesi için öğrencinin ona
Ne yapacağını öğretmesi gerekir.
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Öğrenci Uygulamalarına Örnekler
 Programlama Dilleri
(Pascal, C, Basic vb.)
 Yazarlık Dilleri
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Eğitimde Bilgisayarın Kullanım Alanları
 Eğitim araştırmalarında
 Eğitim yönetiminde
 Rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerinde
 Ölçme-değerlendirmede
 Kütüphanecilik hizmetlerinde
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Bilgisayarın Eğitimde Kullanım Şekilleri
 Bilgisayarın amaç olarak kullanımı
 Bilgisayar okur-yazarlığı
 Yazılım eğitimi
 Donanım eğitimi
 Bilgisayarın araç olarak kullanımı
 Bilgisayara dayalı öğretim
 Bilgisayar destekli öğretim
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Bilgisayarların Okullarda Kullanım Yerleri
 Bilgisayar
laboratuarları
 Medya merkezleri
 Sınıflar
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Eğitimde Bilgisayar Kullanımını
Etkileyen Faktörler






Öğretmen eğitimi
Yönetim desteği
Yazılım, donanım
Eğitim programı
Finansal kaynaklar
Bakım-onarım ve teknik destek
hizmetleri
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Bir Sonraki Ders…
 Bilgisayar Destekli Öğretimin
Tarihsel Gelişimi
 Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
 Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ)
 Tarihsel Gelişim
 Kuramsal Dayanaklar
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar
 Literatür taramasında
 Araştırmanın tasarımının yapılması
 Verilerin hızlı ve doğru biçimde
analiz edilmesi
 Bulguların grafik ve tablo haline
getirilmesi
 Araştırma raporunun hazırlanması
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Eğitim Yönetiminde Bilgisayar
Öğrenci kayıtlarının yapılması
Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması
Sınavların düzenlenmesi
Öğretmenler arasında görev dağılımının
yapılması
 Ders planlarının hazırlanması
 Personel kayıtlarının tutulması ve
düzenlenmesi
 Derslik ve laboratuarların düzenlenmesi




Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde
Bilgisayar
 Öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren
dosyaların tutulması
 Kişilik, tutum gibi konulardaki ölçme
sonuçlarının değerlendirilmesi
 Meslek seçimi ve yönlendirmelerde
bilgi verilmesi
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Ölçme-Değerlendirmede Bilgisayar
Testlerin hazırlanması
Uygulanması
Değerlendirilmesi
Sonuçlarla ilgili istatistiki bilgilerin
çıkarılması
 Soru bankaları oluşturulması




Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Kütüphanecilik Hizmetlerinde Bilgisayar
 Kütüphaneye gelen kitapların
kayıtlarının tutulması
 Kataloglama ve sınıflandırma
işlemlerinin yapılması
 Öğrenci ve öğretmenlere kütüphane
hizmetlerinin (ödünç verme ya da
müracaat hizmeti verme gibi)
verilmesi
Yrd.Doç.Dr. Işıl Kabakçı&Arş.Gör.Gürkay Birinci
Download

Eğtimde Bilgisayar Uygulamaları