27 M a y ı s 1325
t : 89
E ğ e r evvelki sukut meselesi
madde
için...
(İşitilemedi)
âliye mazhariyeti
busta idare yoktur.
Binaenaleyh
kavaidi
umumiye-
şu ilâve
olunan
dendir ki bir m e m u r a işten el çektirilmek için an­
halinde
cak kuvvei H â k i m e n i n bir dereceye
karara
mütevakkıftır.
Bu
muhakemesiyle
meselenin h ü k ü m sırasında, insaf b u y u r u l s u n ki, bir
naenaleyh
meselede m ü t t e h e m olan kimsenin aleyhine bir h ü ­
sıfatını
k ü m , bir ceza, bir cinayetle itham o l u n u p aleyhine
itham
muamelesi
makamında
değil, şu ceza ile m a h k û m
ve itham
nefsinde
muamelesi,
kendisi için
burada
içtima
yani
denildiği
kadar lüzumu
hasıl olmasıyle
b u n a tevfikan
kendi
h ü k ü m sâdır olacak, b i r de o h ü k m ü n
af kat'iyyen m ü n a s i p
1
:
ki, m a h k û m i y e t i
Yalnız
fıkra "hakkında arzedeyim
affı
kabul edilirse, bu
C
memuriyet
ettiren
Fransızların
muamele
olur. Bi­
dahi
Vükelâ
(Enkülpasyon)
vaki
b u m u a m e l e cereyan
için
olduğu
vakit
eder, yani
işten
olur meselâ cezası ne ise. S o n r a af nedir? H u k u k u
el çektirilmiyor. F a k a t H a l l a c y a n Efendinin dediğin­
Şahanedendir. N e şart ile meşruttur, hangi m a d d e y e
den ciddi v e m u h i k bir kısım yok m u d u r ?
mütealliktir?
Nedir
Sekizinci
maddeye
derci
lâzım
gelir.
o? Hakikaten
böyle bir Heyeti
Vardır.
muazzama-
Yoksa, bu halde cezanın u m u r u cezaiyede m a h k û ­
nın, y o k ki ekseriyet v e a d e m i
miyet
d a h a ağır b i r şekilde ekseriyeti sülüsan ile Vükelâ-
meselesini zikretmek
münasip
değildir.
Zan­
itimat yok, o n d a n
lıktan sakıt o l u r m u , olmaz mı? Olur. F a k a t n e d e n
nederim sayanı k a b u l görülmez.
dolayı olur, hangisinde olur, işte bu m u a m e l e h a d d i
iRİBİS — Başka bir m ü t a l a a m ı z var mı b u m a d ­
de h a k k ı n d a ?
zatında
ademi
itimada
şamildir.
Nitekim
y ü z de­
diğimiz r a k a m , beş dediğimizden zaten fazladır, öy­
HALLACYAN
EFENDİ
(İstanbul)
—
arzetti­
lece, zaten
a d e m i itimadı m u t a z a m m ı n d ı r .
Binaen­
gim m ü t a l a a d a n , aleyhinde şikâyet v u k u b u l a n Vü­
aleyh, ademi itimadın neticesinde icap eden
kelâ bihakkın şikâyetin kabulü neticesinde sakıt ola­
kın zalten cari olur ve b u n u n b u r a d a tasrihine hacet
cağı biraz evvel Zehırab Efendi refiki
tarafından
yok. (Binaenaleyh, Hallacyan Efendi esasen haklı ol­
Vükelâ
ne vakit
mübayin
sakıt olur? N e vakit D i v a n ı Âlinin H e y e t i İ t h a m i -
lâzımdır.
olmadığı b u n u n l a
tarafından
Halbuki
makla beraber, bu iki m a d d e i kanuniye yekdiğerine
beyanatın
yesi
olundu.
muhteremim
bu
vâki
beyan
sabittir.
ithamına
oluyor
ki, Meclisi
kabulü
neticesi
karar
Mebusan
olarak
verilirse.
tarafından
bu Vükelâ,
şikâyetin
kaldırsın.
(Gürültü)
Lütfediniz,
şimdi
bir Nazır, hiç k a b a h a t i o l m a m a k l a beraber, Meclisi
Mebusanın ekseriyeti itimadına m a z h a r olmazsa sa­
kıt olur. Bu sukut ne demektir? Hiçbir taksiri ile
müttehem
oluyor?
haizi
olmıyan b i r a d a m ,
Demek
itimat
ki, b u n d a
olmamak
neden
sukutun
dolayı
sebebi
haysiyetidir,
yani
sakıt
mahza
kendi
haysiyeti. O , ekseriyet nazarında m u s a d d a k o l m a m a ­
sından ibarettir. Bakınız ne kadar m ü t h i ş bir sukut­
tur.
Şimdi
Âlinin
b u istinat
Dairei
ettiğimiz
maddede
ithamı t a r a f ı n d a n
verilen V ü ­
kelânın tebriei z i m m e t edinceye k a d a r
Vekâletten
Otuzyedinci m a d d e
mevaddı cezaiyede tedbiri ihti­
yatî o l m a k üzere bir de m u a m e l a t t a haciz kabilin­
denin
kanuniyedir ki, b u n a
yalnız H e y e t i H â ­
k i m e k a r a r verebilir. H i ç b i r vakit Heyeti
H a k i m i y e t i i h r a z ederek bir a d a m ı n
hükmedemez.
(Gürültü)
Vükelâ
tarafından
ısrar
olunup
mükerreren
red edildiği h a l d e , Vükelânın tebdili veyahut Heyeti
 y â n ı n ekseriyeti sülüsânı ârâsıyle Heyeti
Mebusa­
nın feshi yedi iktidarı Hazreti Pâdişâhîdedir.
lisi M e b u s a n feshedildiği
takdirde, sekizinci
Mec­
madde
mucibince derhal intihabata m ü b a ş e r e t o l u n m a k lâb ü t ve meşruttur.
R E İ S — Bu m a d d e h a k k ı n d a K a r o l i d i
AHMET
Lütfediniz,
Me­
TALÂT
BEY
(Edirne) — R e y e k o ­
y u n u z efendim.
I K A R O L İ D İ E F E N D İ (İzmir) — Reis Beyefendi,
birinci m a d d e d e bendeniz söyledim...
Mebusan
mücrimiyetine
Efendi,
Halil Bey ve diğeri rüfeka, s ö z söylemek için yazılı.
MAHİR
EFENDİ
(Elbasan) — Tekliften
sonra
E n c ü m e n Âzası c e v a p verir.
adetâ bir kararı ibtidaî ittihaz ile işten el çektirilmesine
kabulünde
ta, M e b u s a n Canibinden kat'iyyen ve
d e n o l m a k üzere işten el çektirilmektedir. Bu, b i r
muamelei
(ikinci m u a d d e l ) — Vükelâ
ile Heyeti M e b u s a n arasında ihtilâf o l u n a n bir m a d ­
sakıt olur. Bu sukut nedir? İşten el çektirilmek su­
Bu sukut
(Eller kalkar) Ekseriyeti azîme ile kabul
Divanı
karar
kutudur.
ipkası
olundu efendim; d ö r t kişi muhalif var.
değildir, iki t ü r l ü mes'üliyet olabilir. İşte, nasıl öyle
iki türlü sukut olur.
değil, h e r ikisi d o ğ r u h e r ikisinin
R E İ S — Bu m a d d e y i a y n e n kabul edenler ellerini
Demek
ya sakıttır, ya
bihak­
MAMAPULO
E F E N D İ (Ergiri) — Bari iki üç
tayin edilsin, k a ç defa m ü k e r r e r
— 235 —
olacak?
Download

t : 89 27 Mayıs 1325 Eğer evvelki sukut meselesi kabul edilirse, bu