2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU
Temmuz 2014
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ....................................................................................................................... 1
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................... 2
I.1. PERSONEL GİDERLERİ ....................................................................................................................... 3
I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ..................................... 4
I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ................................................................................................ 5
I.4. CARİ TRANSFERLER ............................................................................................................................ 7
I.5. SERMAYE GİDERLERİ ......................................................................................................................... 8
I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ ...............................................................................................................10
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ................. 11
II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI .............................................................11
II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ........................................................................................13
II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.................................................................15
II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ..............................................................................................19
II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ...........................................................................23
II.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................25
II.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ..................................................................................................27
II.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ............................................28
II.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI ................................................................31
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 31
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ......... 32
IV.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ...........................................................32
IV.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI .......................................................................................33
IV.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ...............................................................34
IV.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................36
IV.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ..........................................................................38
IV.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ..........................................................................................39
IV.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................40
IV.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ...........................................41
IV.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI ..............................................................42
ÖNSÖZ
Türkiye ekonomisi, Hükümetlerimiz döneminde uygulamaya konulan
yapısal reformlar ve uygulanan doğru makroekonomik politikalar sayesinde
sağlam temellere kavuşmuştur. Sağlanan güven ve istikrar ortamı ile
istihdam yaratan yüksek büyüme patikasına girmiştir. Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla 2002 yılından bu yana reel bazda yılda ortalama yüzde 5,0 oranında
artmıştır. Böylece 2002 yılında 230 milyar dolar olan milli gelir 2013 yılında
820 milyar dolara ulaşmış, kişi başına düşen gelir ise 3.492 dolardan
10.782 dolara çıkmıştır. Son 60 yılın en büyük finansal krizine rağmen,
2007 yıl sonundan bu yana 5,8 milyon kişi istihdam edilmiştir.
Elde edilen bu kazanımlarda uyguladığımız ihtiyatlı maliye politikaları
kilit bir rol oynamıştır. Son 11 yılda genel devlet bütçe açığının GSYH’ye
oranını yaklaşık 10 puan azaltarak 2013 yılında yüzde 1’e indirdik. AB
tanımlı borç stokunun GSYH’ye oranını ise 40 puan düşürerek 2013 yılı için
yüzde 36,3’e düşürdük.
Mali disiplin sayesinde kamu kaynaklarını üretken alanlara
yönlendirdik. 2002 yılında faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı yüzde 85,7
seviyesinde iken 2014 yılında vergi gelirlerinin yüzde 85’ini milletimize
hizmete ayırıyoruz. Bu sayede eğitim, sağlık ve altyapı harcamalarını
önceliklendirdik. En büyük harcama kalemimiz olan eğitim 2014 yılında
vergi gelirlerinin yaklaşık dört birini oluşturmaktadır.
Kamu hizmetine ayrılan kaynağın miktarı kadar hizmet kalitesi de
önemlidir. Kaliteli kamu hizmetleri sunmanın yolu kamu kaynaklarının elde
edilmesinde ve kullanılmasında şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamaktan
geçmektedir. Maliye Bakanlığı bu ilkelerin gerektirdiği araç ve uygulamaları
büyük bir titizlikle ve cesaretle hayata geçirmiştir. Bu alanda etkinliğini
daha da artırmak için her geçen gün kendini geliştirmektedir.
Bu çerçevede hazırladığımız Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali
Durum ve Beklentiler Raporunun ilgililere faydalı olmasını diliyor, emeği
geçen tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
1
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Maliye Bakanlığına 2014 Bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam 112,6
milyar TL ödeneğin 52,2 milyar TL’si yılın ilk yarısında harcanmıştır.
Bakanlık bütçesinde öngörülen ödeneğin 1 milyar TL’si Bakanlığın
personel, mal ve hizmet alımları ile yatırım ve diğer giderleri için
kullanılmıştır. Kalan 51,2 milyar TL ise diğer idarelere kamu hizmetlerinin
finansmanı için aktarılmıştır.
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe giderlerinin ilk altı
aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri
(Ocak – Haziran 2014)
(TL)
AÇIKLAMA
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA
ORANI
(%)
1.192.211.000
640.179.314
53,7
192.226.000
104.001.779
54,1
562.015.400
225.012.188
40,0
102.672.653.500
50.561.930.245
49,2
122.100.000
21.533.346
17,6
4.265.088.000
658.089.700
15,4
3.593.223.000
0
0,0
112.599.516.900
52.210.746.573
46,4
TOPLAM
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı
aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
2
Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı
(%) (Ocak – Haziran 2014)
Ekonomik sınıflandırmaya göre
bütçe ödeneklerinin
gerçekleşmeleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.
detay
I.1. PERSONEL GİDERLERİ
Bakanlığın 2014 yılı bütçesinde personel giderleri için 1,2 milyar TL
ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel
giderleri için yapılan toplam harcama 640,2 milyon TL’dir.
Şekil 2: Personel Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
3
Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Tablo 2: Personel Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
(TL)
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
TOPLAM
I.2.
SOSYAL
GİDERLERİ
GÜVENLİK
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA
ORANI
(%)
1.167.523.000
626.851.991
53,7
1.165.000
1.108.919
95,2
4.976.000
2.109.723
42,4
15.547.000
7.670.180
49,3
3.000.000
2.438.502
81,3
1.192.211.000
640.179.314
53,7
KURUMLARINA
DEVLET
PRİMİ
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel
giderleriyle doğrudan ilişkili olan bir harcama kalemi olduğundan söz
konusu harcamalar personel giderleri ile paralel bir seyir izlemiştir. OcakHaziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 104
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
4
Şekil 3: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan
harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Ocak – Haziran
2014)
(TL)
AÇIKLAMA
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
TOPLAM
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA ORANI
(%)
188.424.000
102.109.677
54,2
289.000
247.510
85,6
636.000
353.736
55,6
2.877.000
1.290.857
44,9
192.226.000
104.001.779
54,1
I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2014 yılı Bakanlık bütçesine mal ve hizmet alım giderleri için 562
milyon TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı
aylık dönemde bu ödeneğin 225 milyon TL’si harcanmıştır.
5
Şekil 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
Bazı mal ve
hizmet
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
kalemlerindeki
harcama
detayları
Tablo 4: Bazı Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
(TL)
AÇIKLAMA
Kırtasiye Alımları
Su Alımları
Yakacak Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Yolluklar
Haberleşme Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
Menkul Malların Bakım ve Onarım Giderleri
TOPLAM
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA
ORANI
(%)
12.578.000
2.514.243
20,0
14.412.000
5.055.538
35,1
37.500.000
12.459.289
33,2
4.316.000
2.052.296
47,6
51.405.400
23.179.976
45,1
50.294.000
14.642.805
29,1
37.045.000
13.991.429
37,8
8.244.000
1.814.997
22,0
2.930.000
710.137
24.2
218.724.400
76.420.711
34,9
6
I.4. CARİ TRANSFERLER
Cari transferler için 2014 yılı Bakanlık bütçesinde 102,7 milyar TL
ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde
söz konusu harcama kaleminden 50,6 milyar TL harcanmıştır.
Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin ilk altı aylık
harcamalarının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 5: Cari Transferler (Ocak – Haziran 2014)
(TL)
AÇIKLAMA
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
TOPLAM
HARCAMA
ORANI
(%)
10.513.779.000
5.861.831.273
55,8
43.989.544.000
21.243.345.424
48,3
454.385.500
373.151.382
82,1
548.009.000
246.916.338
45,1
429.000
93.967
21,9
47.166.507.000
22.836.591.862
48,4
102.672.653.500
50.561.930.245
49,2
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
2014 yılında Bakanlık bütçesine görev zararları için 10,5 milyar TL
ödenek ayrılmıştır. Söz konusu harcama kaleminden ilk altı ayda 5,9 milyar
TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamanın tamamına yakını SGK’ya
mevzuat gereği yapılan transferlerden kaynaklanmıştır. Yapılan transferler;
 Genel bütçeli kuruluşlar adına oluşan yüzde 20 ek karşılık primleri
için 1,8 milyar TL,
 Faturalı ödemeler karşılığı için 1,4 milyar TL,
 5454 sayılı Kanuna göre yapılan ek ödemeler için ise 2,7 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir.
7
Hazine yardımları için 2014 yılı Bakanlık bütçesine 44 milyar TL
ödenek ayrılmıştır. Bu harcama kaleminden yılın ilk altı ayında 21,2 milyar
TL harcanmıştır. Bu harcamanın;
 15,3 milyar TL’si Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet katkısı,
 5,1 milyar TL’si yükseköğretim kurumlarına yapılan transfer,
 563 milyon TL’si kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden il
özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine devredilen personele yapılan aylık
ve diğer her türlü malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler,
 139,4 milyon TL’si ise “Belediye Denkleştirme Ödeneği” adı altında
İller Bankasına yapılan transferlerden kaynaklanmıştır.
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için 2014 yılı
Bakanlık bütçesine 454,4 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin
373,2 milyon TL’si harcanmış olup, bu harcamanın 315,7 milyon TL’si
mevzuat gereği siyasi partilere yapılan yardımdan kaynaklanmıştır.
Bütçeye gelir kaydedilen mahalli idare ve fon payları, ilgili mevzuatı
çerçevesinde gelir gerçekleşmelerine göre hesaplanmakta ve ilgili idarelere
bu gerçekleşmeler dahilinde transfer edilmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılı
Bakanlık bütçesindeki 47,2 milyar TL ödeneğin 22,8 milyar TL’si mahalli
idare ve fonlara transfer edilmiştir.
I.5. SERMAYE GİDERLERİ
2014 yılında sermaye giderleri için Bakanlık bütçesine 122,1 milyon
TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde harcama
gerçekleşmesi 21,5 milyon TL olup, bu harcamanın 406 bin TL’si ilgili
projelerimizi gerçekleştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
aktarılmıştır.
8
Tablo 6: Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Yatırım Projeleri (Ocak – Haziran 2014
AÇIKLAMA
(TL)
OCAKÇEVRE VE
HARCAMA
BAŞLANGIÇ
HAZİRAN
ŞEHİRCİLİK
ORANI
ÖDENEĞİ
DÖNEMİ
BAKANLIĞINA
(%)
GERÇEKLEŞME
AKTARMA
Muhtelif Etüt-Proje (MEG)
2.000.000
Bakanlık Bilgi İşlem Binası
1.000.000
Arşiv Binası (İMİD)
1.000.000
Ek Hizmet Binası
Sivas Defterdarlık Hizmet Binası
15.000.000
228.755
809.952
5,4
9,7
2.000.000
Muhtelif Defterdarlık Hizmet Binaları
15.000.000
Bilgisayar Alımı ve Onarımı
33.000.000
3.216.738
Muhtelif İşler Projesi
26.100.000
1.135.464
Makine Teçhizat Alım ve Onarımı
10.200.000
1.005.847
9,9
İdari Bina Onarımları
8.000.000
111.917
1,4
Harita Plan, Proje Alımları
2.000.000
17.700
0,9
Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri
3.000.000
Taşıt Alımı
2.900.000
79.912
4,0
5.000.000
16.291.280
325,8
122.100.000
21.533.346
Felaket Kurtarma Merkezi Projesi
Lojman Onarımı
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Projesi
Kamulaştırma
TOPLAM
177.000
4,4
10.000.000
2.000.000
10.000.000
405.755
17,6
Bilgisayar Alımı ve Onarımı Projesi, sermaye giderleri kaleminin yüzde
25’ine tekabül eden en büyük projedir. Bu proje ile Bakanlık birimlerinin
bilgisayar donanım, yazılım alımı ve onarımına ilişkin ihtiyaçları
karşılanmaktadır.
Bakanlığa tahsisli olan hizmet binalarının (merkez-taşra) büyük
onarımlarının yapıldığı İdari Bina Onarımları Projesinin 2014 yılı ödeneği 8
milyon TL olup, ihtiyaç halinde kullanılmaktadır.
Ayrıca, 2014 yılında Lojman Onarımı Projesi için 2 milyon TL ödenek
ayrılmıştır. Bu ödenek lojman onarımı kapsamında taşra birimlerine
ihtiyaca göre gönderilmektedir.
9
Taşıt Alımı Projesine ilişkin 2014 yılı bütçesine 2,9 milyon TL ödenek
ayrılmış olup, Haziran sonu itibarıyla harcama yapılmamıştır.
I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ
Bakanlık bütçesine 2014 yılında sermaye transferleri kalemi için 4,3
milyar TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Haziran sonu itibarıyla 658,1
milyon TL’si harcanmıştır.
Yurt içi sermaye transferleri kapsamında yer alan ödeneklerin ilk altı
aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 7: Yurtiçi Sermaye Transferleri (Ocak – Haziran 2014)
(TL)
AÇIKLAMA
Mahalli İdarelere
Yüksek Öğretim Kurumlarına
Diğer Özel Bütçeli İdarelere
TOPLAM
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA
ORANI
(%)
903.030.000
346.000.000
38,3
3.334.408.000
308.300.000
9,2
27.650.000
3.789.700
13,7
4.265.088.000
658.089.700
15,4
2014 yılı Bakanlık bütçesinde sermaye transferi kapsamında mahalli
idarelere aktarılmak üzere 903 milyon TL ödenek öngörülmüştür. Bu
ödeneğin 346 milyon TL’si “Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri”
(KÖYDES) Projesine, kalan 557 milyon TL’si de “Su Kanalizasyon ve Altyapı
Projesi”ne (SUKAP) ayrılmış olup; ilk altı ayda KÖYDES Projesine ayrılan
kaynağın tamamı kullanılmış, SUKAP Projesi için ise söz konusu dönemde
bir harcama gerçekleşmemiştir.
Yükseköğretim kurumlarının sermaye giderlerine katkı sağlamak
amacıyla Bakanlık bütçesine 3,3 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı
aylık dönemde söz konusu ödeneğin 308 milyon TL’si harcanmıştır.
10
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Bakanlık harcama birimlerinin bu dönemde ana hizmetleri itibarıyla
yürüttüğü
faaliyetler
ile
gelinen
aşamalar
hakkında
yapılan
değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.
II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Ocak-Haziran döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) tarafından:
 Aklama suçu ile ilgili 19 adet değerlendirme dosyası açılmış olup
bunlardan 7 adedi ile ilgili olarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunulmuştur. Ayrıca aklama suçu ile ilgili 16 adet analiz dosyası
açılmıştır.
 Suç
Gelirlerinin
Aklanmasının
ve
Terörün
Finansmanının
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin
birinci fıkrasında sayılan yükümlüler nezdinde, Kanunun 11 ve
Yönetmeliğin 35’inci maddeleri kapsamında kimlik tespiti, şüpheli işlem
bildirimi, münhasıran uyum görevlisi atanması, uyum programı
oluşturulması yükümlülükleri yönünden yükümlülüklere uyum denetimi
yapılmasını teminen hazırlanan 2014 Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi
Programı çerçevesinde toplam 89 yükümlü nezdinde uyum denetimleri
devam etmektedir.
 2013 Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı çerçevesinde
başlatılan uyum denetimleri kapsamında; 2 banka, 2 yetkili müessese, 4
aracı kurum ile 1 sigorta ve emeklilik şirketi olmak üzere 9 yükümlü
nezdinde yürütülen yükümlülük uyum denetimleri 2014 yılında
tamamlanmıştır.
 Yükümlülük
ihlal
değerlendirmeleri
çerçevesinde
15
adet
değerlendirme dosyası kapsamında 24 yükümlü hakkında değerlendirme
başlatılmıştır. Ayrıca, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde veya daha önceki
yıllarda başlatılan değerlendirmeler kapsamında 28 yükümlü ile ilgili
değerlendirme tamamlanmıştır.
 Yükümlülük ihlal incelemeleri çerçevesinde 15 adet inceleme dosyası
kapsamında 37 yükümlü nezdinde inceleme başlatılmıştır. Ayrıca, 2014 yılı
Ocak-Haziran döneminde veya daha önceki yıllarda başlatılan incelemeler
kapsamında 47 yükümlü ile ilgili inceleme tamamlanmıştır.
11
 Yükümlülük ihlalinde bulunduğu tespit edilen 24 yükümlü hakkında
69 ayrı idari para cezası kararı düzenlenerek, toplamda 7.574.467 TL ceza
kesilmiştir.
 5549 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe
aykırılıktan dolayı 2 adet değerlendirme dosyası kapsamında 18 kişi
nezdinde değerlendirme başlatılmıştır. Bu kapsamda 1 kişi ile ilgili
değerlendirme tamamlanmıştır.
 5549 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe
aykırılıktan dolayı 1 adet inceleme dosyası açılmış olup bu dosyalar
kapsamında 5 kişi nezdinde inceleme başlatılmıştır. Yine 2013 yılında
başlatılan 3 kişi ile ilgili inceleme tamamlanmıştır.
 33 adet yükümlü tarafından yapılan uyum görevlisi atamaları ile 30
adet yükümlü tarafından oluşturulan kurum politikası mevzuata uygunluk
yönünden değerlendirilmiştir.
 Terörün finansmanı ile ilgili 5 adet analiz ve değerlendirme dosyası
açılmıştır.
 Bangladeş Mali İstihbarat Birimi ile aklama ve terörün finansmanı ile
mücadelede mali istihbarat değişimi amacıyla mutabakat muhtırası
imzalanmıştır.
 Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Egmont Grubu, Aklama ve Terörün
Finansmanı İle Mücadelede Avrasya Grubu (EAG), OECD, Avrupa
Komisyonu (122. Dönem Ortaklık Komitesi Toplantısı, MATRA-PATROL
Eğitimi, TAIEX Toplantısı), Birleşmiş Milletler (Uyuşturucu Maddeler
Komisyonu, Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü), Afganistan İçin
İstanbul Süreci, Terörle Mücadele Küresel Forumu ve KKTC Para, Kambiyo
ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi nezdinde toplam 19 yurtdışı toplantıya
katılım sağlanmıştır.
 10 adet aklama suçu inceleme dosyası açılmış olup, yine bu dönemde
Cumhuriyet savcılıklarına 6 adet inceleme dosyası ile ilgili suç duyurusunda
bulunulmuştur.
 Veri Toplama faaliyetleri çerçevesinde 330 adet bireysel ve kurumsal
ihbar ile 18.206 adet şüpheli işlem bildirimi alınmıştır.
12
 32 adet Suç Varlığı Tespit Dosyası açılmıştır. Açılan bu dosyalardan
22 tanesi sonuçlandırılmış olup, dosyada adı geçen kişiler hakkında
hazırlanan raporlar ilgili Makamlara intikal ettirilmiştir. Geriye kalan 15
dosya hakkında ise çalışmalara devam edilmektedir.
 Yükümlü grubu çalışanlarına yönelik olarak 7 adet eğitim faaliyeti
gerçekleştirilmiştir.
 Denetim Birimlerine yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanması ve
terörün finansmanı ile mücadele konulu 5 adet eğitim, ayrıca
yükümlülüklere uyum denetimi başlığı altında ise 6 adet çalıştay faaliyeti
gerçekleştirilmiştir.
 Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konulu
11 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
 Bilgi güvenliğine ilişkin politika, iş süreçleri ve görev tanımları
tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. Bunun yanında e-imza kullanımı
konusunda tüm kurum personeline eğitim verilmiştir. Kağıtsız ofise geçiş
için yazılım altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Üçer aylık dönemler itibarıyla 2014 yılı Bakanlık performans programı
uygulaması kapsamında harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme
raporları hazırlanmıştır.
Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan
ayında kamuoyuna duyurulmuştur.
Yine bu dönemde;
 Günlük ve haftalık ekonomik gelişmelerin takip edilerek ivedi bir
şekilde duyurulduğu





Bilgilendirme e-postaları,
Günlük Piyasa Raporları,
Ekonomi Haber Özetleri,
Temel Ekonomik Göstergeler ve
Haftalık Ekonomik Gelişmeler
13
 Üçer aylık periyotlarla Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin ekonomik
gelişmeler ile kamu maliyesine ilişkin gelir- gider politikaları, borç yönetimi,
sosyal güvenlik ve devlet malları yönetimine ilişkin gelişmelerin analizinin
yapıldığı Mali Görünüm Raporu,
 Türkiye ve seçilmiş ülkelerde makroekonomik gelişmelerin, bütçe
dengesi, vergi gelirleri, borç istatistikleri, vergi yükleri, ücret ve milli emlak
konularına ilişkin verilerin özet tablolar halinde sunulduğu Ekonomik
Göstergeler Kitapçığı yayımlanmıştır.
Ayrıca,
 Türkiye, dünya ekonomisi ve finansal piyasalara ilişkin konjonktüre
özel konuların detaylı bir şekilde incelenmesiyle oluşturulan araştırma
raporu/ bilgi notları ile
 Sayın Bakan ve üst yönetime, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin
gerekli bilgileri sağlama ve danışmanlık yapma amacıyla konuşma notu ve
sunum hazırlanmıştır.
Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak
Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (İKEP)
uygulamasının koordinasyonu sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılının
ilk altı ayında gerçekleştirilen bazı faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:
 Bakanlığımızda etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması hedefine
yönelik olarak hazırlanan “Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve
Değerlendirme Rehberi” 26/12/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Genelge ekinde
yayımlanarak,
öncelikle
merkez
birimlerinde
uygulanmak
üzere
01/01/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda,
Bakanlık merkez birimlerinde, üç ayda bir iç kontrole yönelik olarak her alt
birim tarafından “Durum Tespit Raporu” hazırlanmakta ve bununla birlikte,
birim bazında konsolide edilen “Yönetici Özeti” de birim yöneticisine
sunulmaktadır.
 Bakanlığımız
birimlerince
SGB
rehberliğinde
ISO’nun
Bilgi
Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alınmasına yönelik
belgeyi 2013 yılında alamayan birimlerde çalışmalar devam etmektedir.
 Defterdarlıklarda yürütülecek olan süreç çalışmalarına temel
oluşturması amacıyla; Defterdarlık yöneticilerine (yaklaşık 450 kişiye)
14
Antalya’da, 14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında “Defterdarlıklarda İç
Kontrole Yönelik İşlem Süreçleri Farkındalık Konferansları” düzenlenmiştir.
 Bu konferanslar sonrasında, Haziran ayında (2-25 Haziran tarihleri
arasında) Ankara’da Maliye Yüksek Eğitim Merkezi’nde, yaklaşık 400
Defterdarlık personeline işlem süreçlerinin çıkarılmasına ilişkin yöntemin
öğretildiği “Defterdarlıklarda İç Kontrole Yönelik İşlem Süreçleri Eğitimi”
verilmiştir.
 İKEP uygulamalarında “İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil
ve eşit davranılması” şartını sağlamaya yönelik olarak 81 il Defterdarlığı
tarafından PERGEN koordinasyonunda "Vatandaş Memnuniyet Anketi" ile
"Personel Memnuniyet Anketi" yapılmıştır.
Tüm mali süreçleri kapsayacak şekilde tasarlanmış olan, tüm kamu
idarelerinde uygulanabilir ve diğer sistemlerle entegre bir şekilde çalışabilir
yapıda olan Maliye SGB.net sistemi hem Bakanlık birimlerinin hem de
devredilen kamu idarelerinin ihtiyaçları, teknik gereklilikler ve mevzuat
değişiklikleri doğrultusunda geliştirilmeye ve bu kapsamda sisteme ilişkin
teknik destek ve danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmiştir.
II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk altı ayında
yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda sayılmıştır:
 5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi gereğince 2013 Yılı Genel
Faaliyet Raporu hazırlanarak Sayıştaya gönderilmiştir.
 Bütçe dengesi, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri rakamlarının aylık ve
kümülatif bazda bir önceki yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak
açıklandığı 6 adet aylık merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporu
hazırlanmıştır.
 Bütçe gerçekleşmelerinin ve temel ekonomik göstergelerin yer aldığı
aylık bütçe bültenleri yayınlanmıştır.
 5018 sayılı Kanun çerçevesinde öngörülen performans esaslı
bütçeleme uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde,
sistemin işleyişine ilişkin tespit ve değerlendirmelerin kamu idarelerine
bildirilmesi ve uygulamanın etkinleştirilmesine yönelik gerekli açıklamaların
15
yapılması amacıyla 08/04/02014 tarihli ve 3082 sayılı “Performans Esaslı
Bütçeleme” konulu Genelge yayımlanmıştır.
 İdare bütçelerinin kamu hizmet programlarını ve bunların çıktı ve
sonuçlarını kapsayan bir yapıya kavuşturulması, bütçeleme süreçlerinin
performans bilgisi temelli tasarlanması ve böylece performans esaslı
bütçelemenin etkinleştirilmesi amacıyla yürütülen program bazlı performans
bütçe çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen program
bazlı performans bütçe modelinin uygulamasının ilk adımı olarak merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idareleri için program yapısı ve program
gerekçesinin geliştirilmesine yönelik ilke ve esasları belirlemek üzere
“Program Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuz Taslağı” hazırlanarak kamu
idarelerine duyurulmuştur. Söz konusu taslak, gerçekleştirilen toplantılarla
kamu idarelerinin strateji geliştirme birim yöneticileriyle paylaşılmış ve
çalıştaylarla örnek uygulamalar yapılarak, taslağa ilişkin görüş ve
değerlendirmeleri alınmıştır.
 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelge yürürlüğe konularak kamu
görevlilerinin aylık ve ücret artışlarının belirlenmesi ile uygulama birliği
sağlanması ve muhtemel tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmalar
yapılmıştır.
 Sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına
uygulanacak emsal katsayıların belirlenmesi amacıyla 3/1/2014 tarihli ve
61 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur.
 2014 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan
alınacak günlük yemek bedeli tutarları 17/01/2014 tarihli ve 28885 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan I Sıra No’lu Bütçe Uygulama Tebliği ile
belirlenmiştir.
 Memurlara yapılacak ayni veya nakdi giyim yardımlarında esas
alınacak azami birim fiyatlar 3/2/2014 tarihli ve 849 sayılı Genelge ile
belirlenerek duyurulmuştur.
 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K)
Cetvelinin III- Fazla Çalışma Ücreti başlıklı bölümünde yer alan hükümlerde
sayılan idarelerde görev yapan personele fiilen yaptırılacak fazla çalışma için
saat tahsisleri yapılmıştır.
16
 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat çerçevesinde kamu idare kurum ve kuruluşlarının 2014 yılı
personel ihtiyaçları, bütçe kanununda belirlenen; yükseköğretim kurumları
için 4.000 adet, diğerleri için 36.000 adet memur kadrolarına ilişkin atama
izninin idare, kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı yapılmıştır. Ayrıca
yükseköğretim kurumlarının akademik personeli için öngörülen 4000 adet
ilave atama sayısının üniversiteler itibarıyla dağılımına ilişkin görüş
verilmiştir.
 İlgili mevzuat çerçevesinde sözleşmeli personel vizesi yapılmıştır.
 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi çerçevesinde
belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan bazında
01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere ücret tavanları Ocak ayında
memur aylık katsayılarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak
hesaplanmış ve 07/01/2014 tarihli Genelge (Sıra No:4) ile mahalli idarelere
duyurulmuştur.
 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında
işçi olarak çalışanlara bu Kanunun 1 ve 2’nci maddelerine göre 2014 yılında
ödenecek ilave tediyelerin (ikramiyeler) ödeme zamanlarına ilişkin
hazırlanan Karar Taslağı, 2014/5808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak
22/01/2014 tarihli ve 28990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu
Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde
yapılacak olan sosyal yardımların 2014 yılında uygulanacak tutarları
Bakanlık Makamından alınan 07/02/2014 tarihli ve 12 sayılı Onay ile
yürürlüğe konulmuştur.
 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında
Kanun çerçevesinde 2 kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanabilmesi
için hazırlanan Karar Taslağı 02/06/2014 tarihli ve 2014/6436 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiştir.
 5774 sayılı Kanun çerçevesinde toplam 24 adet amatör sporcuya ve 4
adet antrenöre “Sporcu Şeref Aylığı” bağlanması hususunda hazırlanan
Karar Taslağı 02/06/2014 tarihli ve 2014/6442 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı olarak istihsal edilmiştir.
17
 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
eki “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” ile
5018 sayılı Kanunun 28’inci maddesi uyarınca, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hizmet alımı suretiyle taşıt
edinmeleri ile ilgili olarak 288 adet taşıtın kiralanabilmesi için izin
verilmiştir.
 2014/3 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hazırlanmış ve
18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinin (SGB) idari
kapasitelerinin
geliştirilmesi,
merkezi
uyumlaştırma
biriminden
beklentilerinin öğrenilmesi, sorunlar ve iyi uygulama örneklerinin
paylaşılmasını sağlamak amacıyla 29-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Afyon’da VI. Geleneksel Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı; 2224 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da VI. Yükseköğretim Kurumları Strateji
Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 İç denetim ve merkezi uyumlaştırma faaliyetleri kapsamında;
 5018 sayılı Kanunun geçici 21’inci maddesinin beşinci
fıkrasında sayılan kadro unvanlarında çalışmakta olan 99 kişiye
16/12/2013-13/02/2014 tarihleri arasında,
 5018 sayılı Kanunun 65’inci maddesi ile anılan Kanunun
geçici 21 inci maddesi kapsamına giren 139 kişiye 23/12/201320/02/2014 tarihleri arasında,
 5018 sayılı Kanunun geçici 21’inci maddesi uyarınca atananlar
ile anılan maddenin beşinci fıkrası kapsamında İç Denetim
Koordinasyon Kuruluna başvuru yapıp, başvuru şartlarını sağlayan
toplam 102 kişiye iki grup halinde 03/03/2014-02/05/2014 tarihleri
ve 10/03/2014-09/05/2014 tarihleri arasında
sertifika eğitimi verilmiştir.
18
II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebat
döneminde;
Genel
Müdürlüğü
tarafından
Ocak-Haziran
2014
 25/01/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazetede Parasal Sınırlar ve
Oranlar Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
 07/05/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazetede 32 numaralı
Devlet Muhasebe Standardı (Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri) yayımlanmıştır.
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 3’üncü maddesi
gereğince uzlaşmaya varılmış borçları ile 5779 sayılı Kanunun 7’nci
maddesinin Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) verdiği yetkiye
istinaden borçlu büyükşehir belediyelerinin, bunlara ait tüzel kişilerin veya
bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların
borçlarının mahsubu sağlanmıştır.
 Tahakkuk eden payların ulaştırılması gereken en son yere kadar
takibi yapılarak sonuçlandırılmış, belediyeler ve kuruluşlarca istenen bilgiler
verilmiş, ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlar çözülerek gerekli tedbirler
alınmış, dava konusu işlemlere ait savunmalar yapılmıştır.
 Genel Yönetim 2013 yılı mali tabloları ve 2014 Ocak-Mart dönemi mali
tabloları Merkezi Yönetim, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları alt
sektörlerini içerecek şekilde hazırlanmış ve internet ortamında
yayımlanmıştır.
 2013 yılı Aralık ve 2014 yılı Ocak aylarına ait aylık merkezi yönetim
GFS tabloları hazırlanmış ve IMF’ye gönderilmiştir.
 2013 yılı Ocak-Aralık dönemi aylık merkezi
hazırlanmış ve internet ortamında yayımlanmıştır.
yönetim
tabloları
 2014 yılı aylık merkezi yönetim temel mali tabloları Mayıs ayı dahil
olmak üzere hazırlanmış ve internet ortamında yayımlanmıştır.
 Bütçe gelirleri içerisinde yer alan mahalli idarelerden alınan bağış ve
yardımlar hesap kodlarına ilişkin dağıtım tablosu düzenlenerek, bu hesap
kodlarına ilişkin ayrıntılar ilgili birimlerden Kamu Harcama ve Muhasebe
Bilişim Sistemi (KBS) vasıtasıyla alınmaya başlanmıştır.
19
 Mizan verilerinin zamanında sisteme girilmesi için mahalli idarelerle
irtibata geçilmiş, verilerini zamanında KBS’ye girmeyen mahalli idare
birimlerine idari para cezası uygulanması için resmi yazı yazılmıştır.
 KBS üzerinden mizan veri girişi yapan genel yönetim birimlerinin veri
kalitesini artırmak için veri giriş aşamasında ilave mizan kontrolleri
eklenmiştir.
 Harcama Yönetim Sisteminin (HYS) uygulanmasına ve her türlü işlem
bazında geliştirilmesine devam edilmiştir.
 Kamu Elektronik Ödeme Sisteminin (KEÖS), KBS’ye dahil genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerine muhasebe hizmeti veren Bakanlığımıza
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) bağlı muhasebe birimlerinin tamamında
uygulanmasına devam edilmiştir.
 2012 yılında satışa çıkarılan 2-B arazilerinin başvuru bedellerinin
MEOP
sistemi
ile
koordineli
olarak
KBS
üzerinden
tahsilatı
gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve
taşra birimlerince yapılacak tahsilatın elektronik ortamda KBS’ye
aktarılması ve Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra birimlerince yapılacak
tahsilata ilişkin gerekli verilerin de elektronik ortamda geri dönüşünün
sağlanması neticesinde taşınmazlara ilişkin işlemlerin KBS’de otomatik
olarak muhasebeleştirilmesine devam edilmiştir.
 Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerince yapılacak
diğer tahsilatın (Ecrimisil, kira, irtifak vb.) elektronik ortamda KBS’ye
aktarılması ve Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra birimlerince yapılacak
tahsilata ilişkin gerekli verilerin de elektronik ortamda geri dönüşünün
sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Ayrıca Milli Emlak Genel
Müdürlüğü tarafından envanter çalışması yapılan kamu taşınmazlarının
kayıtlara alınmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır.
 Gümrük geliri tahsil eden muhasebe birimi veznelerince veya bunlar
adına tahsilat yapan mutemetliklerce tahsili veya emaneti gereken gümrük
vergileri ile diğer gümrük gelirlerinin nakit para yerine “debit kart”
(GÜMKART) adı verilen elektronik para kartları ile tahsil edilerek KBS'de
otomatik olarak muhasebeleştirilmesine imkan sağlayan GÜMKART
Uygulamasına devam edilmiştir.
20
 Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol uyarınca memur ve işçi
sosyal güvenlik kesenekleri, fiili hizmet zamları, gecikme zam ve cezaları ile
hakedişlerden yapılan sigorta prim ve cezalarının Sosyal Güvenlik Kurumu
hesabına elektronik ortamda aktarılmasına devam edilmiştir.
 Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri
ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar
17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Muhasebe hizmetlerini KBS üzerinden yürüten kamu idarelerinin
söz konusu Usul ve Esaslarda belirtilen bilgi ve verilerinin KBS üzerinden
Sayıştaya aktarılmasına devam edilmiştir.
 Taşınır Mal Yönetim Sisteminden oluşturulan taşınır işlem fişlerinin
(TİF) elektronik ortamda HYS’ye aktarılması, işlemin niteliğine göre bu
TİF’lerin otomatik olarak muhasebe kayıtlarının oluşturularak muhasebe
birimine elektronik ortamda gönderilmesi süreci uygulamanın açıldığı kamu
idarelerinde gerçekleştirilmiştir.
 Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan
Emanet Projesi kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı servislerince
emanetten mahsuben yapılan işlemlerde KBS kayıtlarındaki emanet
bilgisinin sorgulanması ve iş sürecinde kullanılması pilot olarak
uygulanmaya başlanmıştır.
 Belgelerin muhasebe birimlerince teslim alınması, muhafazası ve
süresinde ilgili harcama birimine teslim edilmesi sürecini kontrollü bir
şekilde yönetmek ve belgelerin elektronik ortamda takip ve izini tutmayı
temin etmek için geliştirilen “Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm
Tutanakları” uygulamasında pilot aşamasına gelinmiştir.
 Genel Bütçeli Kurumlarda yaklaşık 1.960.000, özel bütçeli idarelerde
de
yaklaşık
200.000
personelin
maaşlarının
sistem
üzerinden
hesaplanabilmesine ve ödemeye esas maaş banka listelerinin ilgili bankalara
elektronik ortamda aktarılmasına yönelik yazılım desteği sürdürülmüştür.
 Personel ödemelerine ilişkin işlemlerin harcama birimleri ile
muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda
yapılabilmesi için birinci faz çalışması başlatılan Kamu Personel
Harcamaları
Yönetim
Sisteminin
(KPHYS)
ikinci
faz
çalışması
tamamlanmıştır.
21
 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminin tamamlanan ikinci
faz çalışması için pilot uygulama safhasına geçilmiş ve ilk
olarak Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılan
harcama birimlerinin 2014 yılı Mayıs ayına ait maaşları KBS Maaş
Hesaplama Ekranından hesaplatılmıştır. Haziran ayında da Ankara
Üniversitesi pilot uygulamaya dahil edilerek, 2014 yılı Temmuz maaş
döneminden
itibaren
Bakanlıkların
merkez
muhasebe
birimleri
(Bakanlığımız personeli) ile muhasebe ve mal müdürlüklerinin de (sadece
muhasebe servislerinde çalışan Bakanlığımız personeli) pilot uygulama
kapsamına alınması kararlaştırılmıştır. Uygulama Kılavuzları ve KBS
Duyuruları ile ilgili birimler bilgilendirilmiş, projenin paydaşlarına da eğitim
ve tanıtım çalışmaları yapılmıştır.
 Maaş banka listelerinin ilgili banka şubelerine elektronik ortamda
gönderilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İş Bankası, Ziraat Bankası,
Halk Bankası, Garanti Bankasına ilave olarak Akbank da uygulamaya dahil
edilmiştir. Vakıflar Bankasının da kapsama dahil edilmesi yönünde
çalışmalar devam etmekte olup 19 ilde pilot uygulama başlatılmıştır.
 KBS uygulamalarında yetkilendirme ve şifre sorunlarına ilişkin
kullanıcılar tarafından iletilen 16.740 çağrı çözümlenmiştir.
 Değerli Kağıtlar Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde 2.500.000 adet Umuma Mahsus Pasaport, 400.000
adet Hususi Pasaport, 100.000 adet Hizmet Pasaport, 10.000 adet
Diplomatik Pasaport, 5.500.000 adet Motorlu Araç Tescil Belgesi, 1.500.000
adet Motorlu Araç Trafik Belgesi, 100.000 adet İkamet İzin Belgesi,
1.000.000 Uluslararası Aile Cüzdanı, 1.500.000 adet Sürücü Belgesi,
3.000.000 adet Erkek Nüfus Cüzdanı, 1.100.000 adet Kadın Nüfus Cüzdanı,
32 adet Resmi Mühür, 5.000.000 adet Yurtdışı Çıkış Harç Pulu basım ve
dağıtımı ile ilgili işlemler yaptırılmıştır.
 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve eki
kurum kesin hesap cetvelleri hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmak üzere Başbakanlık ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
22
II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 2014
döneminde yürütülen çalışmalar ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir;
 Mevzuat değişikliğine ilişkin tasarı ve tekliflerle ilgili olmak üzere Plan
ve Bütçe Komisyonu ve diğer ihtisas komisyonları ile Genel Kurulda TBMM
çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
 Politika belirleme sürecinde mevzuatın güncel ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlara göre iyileştirilmesi ve kamu gelirlerinin toplanmasını olumsuz
etkileyen unsurların tespit edilerek, bunların giderilmesi konusunda gerekli
yasal değişiklik hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
 Ülkemizde yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması, mevzuat
ve uygulamada gerekli değişikliklerin yapılarak yatırım ortamının yerli ve
yabancı yatırımcılar için elverişli duruma getirilmesi amacıyla kamu ve özel
sektörün katılımıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
(YOİKK) kapsamında 10 teknik komite oluşturulmuştur. Bu çerçevede, vergi
ve teşvikler alanındaki düzenlemeleri daha rasyonel hale getirerek politika
önerileri geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının eş
başkanlığında oluşturulan “Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi”nin
sekreteryası Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Vergi ve Teşvikler
Teknik komitesinin 2014-2015 Haziran dönemini kapsayan eylem planında
yer alan eylem maddeleri ile ilgili teknik çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce
yürütülmüş olup, diğer 9 teknik komitenin çalışmalarına da katkı
sağlanmıştır.
 Dünya Bankası tarafından hazırlanan Doing Business Raporunun
“Vergi Ödeme” başlığı incelenerek, rapordaki bilgiler gözden geçirilmiştir.
 13/06/2013 tarihinde TBMM’ye sevk edilen yeni Gelir Vergisi Kanunu
Tasarısına ilişkin olarak yapılan etki analiz çalışmaları kapsamında çeşitli
kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler değerlendirilmiş ve etki analizleri
yapılmıştır.
 10. Kalkınma Planı kapsamında yer alan “Öncelikli Dönüşüm
Programları” çerçevesinde, Bakanlığımızı ilgilendiren taslak eylem
planlarının hazırlanması ile ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır.
23
 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri aylık gerçekleşmeleri ile ilgili her ay
düzenli olarak Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Raporu hazırlanmış ve ilgili
birimlerle paylaşılmıştır.
 Merkezi Yönetim Bütçesinin gelir kısmı ile ilgili yurt dışından gelen
heyetlere bilgilendirme sunumları yapılmış ve bu sunumlarla ilgili
toplantılara katılım sağlanmıştır.
 OECD tarafından Taxing Wages ve Revenue Statistics yayınlarının
Türkiye ile ilgili olan bölümlerinde yayımlanmak üzere ülkemizden istenen
hesaplamalar yapılarak ilgili bilgi ve dokümanlar hazırlanmakta ve
yayımlanmak üzere ilgili kuruluşa gönderilmektedir. Söz konusu
hesaplamalarla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu ile yapılan toplantılara
katılım sağlanmıştır.
 İki yılda bir yayımlanan OECD Türkiye Ekonomik (Görünüm)
İncelemesi kapsamında 2014 yılı taslak metni ile ilgili OECD Ekonomi ve
Kalkınmayı İnceleme Komitesi’nce (EDRC) haziran ayında Paris’te
gerçekleştirilen toplantı öncesinde, toplantıda ve akabinde kamu maliyesi
konularında katkı sağlanmıştır.
 IMF ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen ekonomik ve parasal
hususlara yönelik toplantılara katılım sağlanmakta ve söz konusu konular
hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Bu yıl, özellikle
‘Çeşitli Gelir Tahmin Yöntemleri ve Mikro Simülasyon Teknikleri’
konularında IMF ile çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve bunlara katılım
sağlanmıştır.
 2015 yılı G-20 Dönem Başkanlığı sürecine ilişkin kurumlar arası
işbirliği sağlanarak, Hazine Müsteşarlığı ve Bakanlığımız bünyesinde çeşitli
toplantılara katılım sağlanmıştır.
 G-20 Maliye Bakanlarının çağrısı üzerine OECD tarafından yayınlanan
Matrah Aşındırması ve Kar Kaydırması (BEPS) Eylem Planında yer alan
1. Eylem “Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi”, 6. Eylem “Anlaşmaların
Suistimalinin Önlenmesi”, 13. Eylem “Transfer Fiyatlandırmasında
Belgelendirmenin Yeniden Değerlendirilmesi” ve “Bilgi Değişimi”ne ilişkin
OECD toplantılarına katılım sağlanmıştır.
 Türkiye – Avrupa Birliği Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ilişkin
çeşitli toplantılara katılım sağlanmış ve ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
24
 Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu Katkıları ve Ulusal Program
izleme raporları hazırlanmıştır.
II.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ocak-Haziran
tarafından;
2014
döneminde
Milli
Emlak
Genel
Müdürlüğü
 “Hazineye Ait Taşınmazların Envanteri ve Muhasebesi” projesine
ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda;
 “Hazine
Taşınmazlarının
Kaydına
hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.
İlişkin
Yönetmelik”
 İl ve ilçelerde bulunan tüm Milli Emlak Birimlerinde, hazineye
ait taşınmazların emlak vergi bedellerine, emlak vergi bedeline esas
mahalle, köy, cadde sokak eşleştirmelerine ve taşınmazların fiili
kullanım durumuna ilişkin bilgilerin girişlerinin yapılabilmesi için
MEOP-2 sistemine ilgili modüller eklenmiş ve bilgi girişlerine
başlanılmıştır. Haziran ayı itibarıyla Hazineye ait taşınmazların yüzde
83’ünün girişleri tamamlanmıştır.
 Muhasebat Genel Müdürlüğü ile emlak vergi bedeli girişleri
yapılan ve muhasebe envanter kaydı oluşturulan Hazineye ait
taşınmazların muhasebeleştirme işlemlerinin bilgisayar ortamında
yürütülmesi planlanan bölümleri için gerekli yazılımlar üzerinde
çalışmalar devam etmektedir.
 20/01/2014 tarihli ve 1890 sayılı 81 İl Valiliğine yazılan genel yazı ile
Hazine ile hisseli taşınmazların yüzölçümleri itibarıyla ifrazı mümkün
olanların ifrazının yaptırılarak müstakil parsel olarak; ifrazı mümkün
olmayanların ise hissedarlarına satış talebi beklenilmeksizin ivedi olarak
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci ve 36’ıncı maddelerine göre satış
ihalesine çıkarılması, ayrıca ihalenin yeri, günü ve saatinin taşınmazın
hissedarlarına bildirilmesinin gerektiği belirtilmiştir.
 04/06/2014 tarihli ve 18884 sayılı 81 İl Valiliğine yazılan genel yazı
ile 6360 sayılı Kanun hükmü gereği belediye ve mücavir alan içerisinde
kalan Hazineye ait taşınmazların satışı mümkün bulunmadığından,
30/3/2014 tarihinden önce köy ve mezra sınırları dahilinde olması sebebiyle
izin almak üzere Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilen
25
ancak bu yazımız tarihine kadar talimat verilmeyenler de dahil olmak üzere
Bakanlığımızdan ayrıca talimat beklenilmeksizin 4706 sayılı Kanunun 4/d
maddesi gereğinin yapılması belirtilmiştir.
 İhale hükümlerine tabi olmaksızın, Hazine taşınmazlarının kamu
kurum ve kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, gerçek kişiler
ile özel hukuk tüzel kişilerine bedeli karşılığında satışına ilişkin işlemler ile
4071 ve 4072 sayılı Kanunlara göre yapılacak satış işlemlerinin
yürütülmesi, sermayesine mahsup edilmek üzere Hazine taşınmazlarının
kamu iktisadi teşebbüslerine verilmesine ait işlemler ve 4706 sayılı
Kanunun 5’inci maddesinin altıncı fıkrasına göre belediyelere devri gereken
taşınmazlara ilişkin işlemlerin yürütülmesine ve taşınırların tasfiyesine
ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür.
 Enerji üretimi amaçlı yatırımlara ilişkin taşınmazların acele
kamulaştırılması durumunda kamulaştırma işlemlerinin daha erken sürede
tamamlanabileceği göz önünde bulundurularak kamulaştırma çalışmaları
sürdürülmüştür.
 6292 Sayılı Kanun kapsamında, Hazineye ait tarım arazilerinin hak
sahiplerine satışına ilişkin olarak il ve ilçe Milli Emlak birimleri tarafından
başvuru kabul ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilmiştir.
 Mevzuatımızda yer almayan alt kiracılık müessesinin “Hazine
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik” kapsamına alınmasına
ilişkin mevzuat çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu çalışmanın
yürürlüğe girmesiyle birlikte kiraya verilen hazine taşınmazlarının alt
kiracılara kiraya verilebilmesi ile Hazine adına ilave kira geliri elde
edilecektir.
 Hazine taşınmazlarının etkin ve verimli şekilde kullanımının
sağlanması amacıyla Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin
Hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların 5018 sayılı Kanunun
eki (I) sayılı cetvelde sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine
tahsis edilmesi, tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı
kullanılması
halinde
tahsisinin
kaldırması
ve
tahsis
amacının
değiştirilmesine ilişkin işlemler sürdürülmüştür.
 Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı arşivindeki sayısal
hava fotoğrafları ve ortofotoların kullanılabilmesi ve ihtiyaç duyulanların
üretilmesi amacıyla kurumsal olarak birlikte çalışabilirlik, ortak üretim,
26
teknik işbirliği ve karşılıklı destek sağlanması amacıyla Bakanlığımız ile Milli
Savunma Bakanlığı arasında düzenlenen protokol kapsamında gerekli
çalışmalar yapılmıştır.
 MEOP-2 uygulamalarından alınan verilere ilişkin rapor, istatistik ve
grafiklerin iş zekası uygulamaları üzerinden alınması için platform
oluşturulması planlanmış olup hizmet alımı ihalesi yapılmış ve çalışmalara
başlanmıştır.
II.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran döneminde;
 Yetiştirilmek üzere yurtdışında bulunan Bakanlığımız personelinin
eğitim giderlerinin ödenmesine devam edilmiş olup, 2014 yılı için kurumlara
tahsis edilecek yurtdışı kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararı Temmuz ayı itibarıyla sonuçlandığından Bakanlığımızca
henüz kontenjan kullanılmamıştır.
 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Mesleki Eğitim Kurs Yönergesi
uyarınca eğitim görecek kursiyerlerin seçimi amacıyla kurs sınavı
gerçekleştirilmiştir.
 Mesleki Eğitim Kurs Yönergesi uyarınca 2013-2014 Eğitim-Öğretim
yılında 205 Kursiyere 6 ay süreli kurs verilmiştir.
 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve
Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”
çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında (Defterdarlıklar) geçici personel
istihdam edilmesi uygun görülmüş olup, halihazırda 751 personel görevine
devam etmektedir.
 6111 sayılı Kanunun “Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine
ilişkin hükümler” başlıklı 166’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasına istinaden,
Defterdarlıklar sürekli işçi statüsünde çalıştırılacak personelin istihdamı
için izin talepleri uygun görülen 40 personel görevine devam etmektedir.
 Genel, Hukuk ve Bilişim alanlarında toplam 175 kadro için Maliye
Uzman Yardımcılığı Sınavları gerçekleştirilmiştir.
27
 3713 sayılı terörle Mücadele Kanununun Ek 1’inci maddesine
istinaden Bakanlığımız taşra teşkilatında 2014 yılının ilk altı ayında 73
personel göreve başlatılmıştır.
 Bakanlığımız personelinin tüm bilgilerinin yer aldığı personel bilgi
sistemi üst yönetimin kullanımına açılmıştır.
 Bakanlığımızca
oluşturulmuştur.
açılan
sınavlar
için
sınav
bilgi
sistemi
 Adalet Bakanlığı ile protokol imzalanarak Adli Sicil Bilgilerinin web
servis aracılığıyla alınması programları bitirilmiş, test olarak çalışmaya
başlatılmıştır.
 Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
kapsamında Defterdarlıklarda hizmet alanlar ile Defterdarlık personeline
yönelik
memnuniyet
anketleri
yapılması
eylemi
tamamlanmış,
değerlendirme raporu Strateji Geliştirme Başkanlığına intikal ettirilmiştir.
II.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Avrupa Birliğine uyum çalışmalarının koordinasyonu kapsamında
meydana gelen gelişmeler şu şekildedir:
 Fasıl 5- Kamu Alımları: Fasla ilişkin açılış kriterlerinin karşılanmasına
yönelik çalışmalar sürdürülmekte ve müzakere sürecine etki edebilecek
gelişmelerin takibine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu noktada, gerek
uluslararası platformlarda düzenli olarak yapılan toplantılara gerekse AB ile
Serbest Ticaret Anlaşması akdeden 3. ülkelerle yapılacak anlaşmalara
“kamu alımları” maddesinin eklenmesi hususunu ele alan toplantılara
katılmaya devam edilmiştir.
 Fasıl 16- Vergilendirme: Fasla ilişkin kapanış kriterlerinin
karşılanmasına yönelik teknik düzeyde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu
çerçevede, 30. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı ve ABTürkiye 122. Dönem Ortaklık Komitesi Toplantısına katılım sağlanmıştır.
 Fasıl 32- Mali Kontrol: Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika
Belgesinin hazırlanmasına ilişkin kapanış kriterinin karşılanmasına yönelik
çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çerçevede Mali Kontrol Fasıl Bazlı İç
28
Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantısına ve ayrıca, fasla ilişkin
Proje Fikirleri Değerlendirme Toplantılarına katılım sağlanmıştır.
 Fasıl 33- Mali ve Bütçesel Hükümler: Fasla ilişkin tarama sonu
raporu hâlihazırda yayımlanmamış olup bu fasılda henüz müzakerelere
başlanmamıştır. 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde Mali ve Bütçesel
Hükümler faslına yer verilmemiştir. Bununla birlikte, fasıl kapsamında yer
alan öz kaynaklar mevzuatının üyelikle birlikte doğrudan uygulamaya
konulması öngörülmekte, dolayısıyla bu mevzuatın ulusal mevzuata
aktarılması gerekmemektedir.
 Avrupa Birliği - Türkiye mali işbirliği çerçevesinde yararlandığımız
Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin düzenlenen toplantılara katılım
sağlanmıştır. 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II. dönemine ilişkin
Komisyon tarafından hazırlanan taslak belgelere ilişkin Bakanlık
birimlerinin görüşleri derlenerek Avrupa Birliği Bakanlığına iletilmiştir.
 IPA II. dönemi için Bakanlık birimlerinin proje teklifleri toplanarak
Avrupa Birliği Bakanlığına iletilmiştir. Ayrıca, TAIEX kapsamında yapılan
başvurular TAIEX temas kişileri aracılığıyla elektronik veri tabanı üzerinden
gönderilmiş ve sürecin koordinasyonu Başkanlık tarafından yürütülmüştür.
 AB-Türkiye müzakerelerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan Ulusal
Program ve İlerleme Raporuna ilişkin Bakanlık birimlerinin katkıları bir
araya getirilerek Avrupa Birliği Bakanlığına iletilmiştir.
 Avrupa Komisyonu tarafından vergilendirme alanında yürütülen ve
eşgüdümü
Başkanlığımız
tarafından
sağlanan
Fiscalis
Programı
çerçevesinde düzenlenen faaliyetlere Bakanlığın ilgili personelinin katılımı
sağlanmıştır. Bu sayede, AB’ye Üye Devletlerde ve diğer aday ülkelerde
vergilendirme alanında görev yapan uzmanlardan vergi mevzuatının
uygulanmasına ilişkin bilgi alınmış, ulusal düzeydeki ve AB çapındaki
uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve aday ülkelerden
yasal ve idari düzenlemelere ilişkin bilgi edinilmiştir.
 Avrupa Birliği ve OECD’nin ortak bir girişimi olan SIGMA programı
çerçevesinde kamu alımları ve kamu harcama yönetimi ve kontrol
alanlarında çalışmalar yürütülmüştür.
Bakanlığın uluslararası ilişkilerinin
meydana gelen gelişmeler şu şekildedir:
koordinasyonu
kapsamında
29
 Bakanlığımızın yurtdışı ilişkilerinin daha kurumsal ve stratejik bir
temele dayanan ve uzun vadeli perspektife sahip bir işbirliği modeli
çerçevesinde sürdürülmesi için 16 Mayıs 2014 tarihli ve 47 sayılı Makam
Onayı ile Maliye Alanında Uluslararası İşbirliği Programı tesis edilmiştir.
 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları,
OECD, BM, G-20, G-20 Uluslararası Vergi Konuları Çalışma Grubu ve
Dünya Bankası ile ilişkiler çerçevesinde düzenlenen toplantı, konferans ve
çalıştaylara katılım sağlanmıştır.
 Ülkelerle ikili işbirliği toplantıları ile Karma Ekonomik Komisyon
toplantılarına ilişkin Bakanlık içi eşgüdüm çalışmaları yürütülmüş ve söz
konusu toplantılara katılım sağlanmıştır.
 Başkanlık, iklim değişikliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde
yapılan toplantılara Bakanlığımızın ilgili birimleriyle birlikte katılım sağlamış
ve bu toplantılara ilişkin hazırlık, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarını
sürdürmüştür. Bu çerçevede, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi
Koordinasyon Kurulu toplantıları başta olmak üzere iklim değişikliği
alanında düzenlenen ulusal toplantı, çalıştay ve seminerlere katılım
sağlanmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen uluslararası
iklim değişikliği müzakerelerine, ilgili OECD toplantı ve forumlarına katılım
sağlanmış ve G-20’nin bu alandaki çalışmalarına katkı verilmiştir.
Başkanlık tarafından gerçekleştirilen eğitim ve yayın faaliyetleri
kapsamında meydana gelen gelişmeler şu şekildedir:
 Başkanlık personeli mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
çeşitli eğitim, seminer ve konferanslara katılım sağlamıştır. Bununla
birlikte, Başkanlıktan bir uzman Avrupa Komisyonu Mali Yardımlar –
Kalkınma ve İşbirliği Genel Müdürlüğünde Profesyonel Eğitimdeki Ulusal
Uzman olarak görev yapmıştır.
 Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve bağlı, ilgili ve ilişkili
kuruluşlarında proje yönetme kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak 81
il Defterdarlığı ve Devlet Malzeme Ofisi personeline proje yönetimi eğitimleri
verilmiştir.
 Başkanlık uzmanları tarafından 2014-2015 Akademik Yılı Jean
Monnet Burs Programı Yazılı Sınav Değerlendirme sürecine katılım
sağlanmıştır.
30
II.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından bu dönemde
gerçekleştirilen eğitim programlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır:
Tablo 8: Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Eğitim Programları
(Ocak – Haziran 2014)
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN YERİ
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM SÜRESİ
(Gün/Saat)
PROGRAM
SAYISI
KATILIMCI
SAYISI
1
Defterdarlık İşlem Süreçleri Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
02 - 25 Haziran 2014
3 Gün / 18 Saat
4
331
2
İç Denetçi Adayları Eğitim Programı
Ulus Eğitim Merkezi
03 Mart - 09 Mayıs 2014
43 Gün / 237 Saat
2
105
3
Eğiticilerin Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
05 - 30 Mayıs 2014
5 Gün / 27 Saat
3
86
4
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
05 -30 Mayıs 2014
5 gün / 27 saat
3
102
5
Milli Emlak Mevzuat Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
05 Mayıs - 27 Haziran 2014
34 Gün / 204 Saat
2
85
6
Maliye Uzmanları Eğitim Programı
Ulus Eğitim Merkezi
06 -17 Ocak 2014
10 gün / 30 saat
2
98
7
Proje Yönetimi Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
07 - 18 Nisan 2014
2 Gün / 12 Saat
4
96
8
Maliye Uzman Yardımcıları Temel Mesleki
ve Uyum Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
21 Ekim 2013 - 21 Mart 2014
108 gün / 619 saat
2
82
9
Kontrollü Evrak ve Gizlilik Dereceleri
Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
26 - 27 Temmuz 2014
1 Gün / 6 Saat
2
96
10
Maliye Uzman Yardımcıları Temel Mesleki
ve Uyum Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
26 Mayıs - 13 Ekim 2014
92 gün / 529 saat
1
116
11
Kişisel Gelişim Eğitimi
Manavgat/Antalya
07 Nisan - 02 Mayıs 2014
5 gün / 24 saat
4
379
12
Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitimi
Manavgat/Antalya
07 Nisan - 02 Mayıs 2014
5 gün / 24 saat
4
156
13
Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma
Becerileri Eğitimi
Manavgat/Antalya
07 Nisan - 02 Mayıs 2014
5 gün / 24 saat
4
144
14
Defterdarlık İşlem Süreçleri Konferansı
Manavgat/Antalya
14 - 18 Nisan 2014
1 Gün / 6 Saat
3
410
15
Yönetici Geliştirme Eğitimi
Manavgat/Antalya
21 Nisan - 02 Mayıs 2014
5 gün / 24 saat
2
67
16
Mali Mevzuat Eğitimi
Maliye Kurs Müd.
26 Mayıs - 20 Haziran 2014
5 gün / 27 saat
4
369
17
Maliye Uzman Yardımcıları Kişisel Gelişim
Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
10 - 14 Mart 2014
5 Gün / 30 Saat
1
82
18
Maliye Uzman Yardımcıları Bilgisayar ve
Ofis Uygulamaları Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
03 - 07 Mart 2014
3 Gün / 18 Saat
TOPLAM
2
82
49
2.886
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
İkinci altı aylık dönemde, Maliye Bakanlığının merkez, taşra ve yurt
dışı teşkilatı, 2014 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekler dahilinde kalmak
suretiyle bu raporda belirtilen faaliyetleri etkili, ekonomik, verimli, hızlı ve
kaliteli bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir.
31
IV.
TEMMUZ-ARALIK
FAALİYETLER
2014
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
IV.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
MASAK tarafından Temmuz - Aralık 2014 döneminde;
 Aklama suçuna ilişkin 20 adet analiz ve değerlendirme dosyası ile 20
adet aklama suçu inceleme dosyası açılacağı tahmin edilmektedir.
 Suç
Gelirlerinin
Aklanmasının
ve
Terörün
Finansmanının
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin
1’inci fıkrasında sayılan yükümlüler nezdinde yapılmakta olan denetimlerin
tamamlanması hedeflenmektedir.
 Terörün finansmanına ilişkin 3 adet analiz ve değerlendirme dosyası
açılması planlanmıştır.
 Yabancı mali istihbarat birimleri ile aklama ve terörün finansmanı ile
mücadelede mali istihbarat değişimi amacıyla mutabakat muhtıraları
imzalanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun
5 ve 6’ncı maddeleri kapsamında karşılaşılacak iş yükü tam olarak tahmin
edilememekle birlikte aynı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında 4 kişi ile
ilgili olarak başlatılan çalışmaların neticelendirilmesi planlanmaktadır.
 Aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede etkinliği sağlamak ve
önleyici tedbirlerin uygulanmasını temin etmek üzere; 5549 sayılı Kanun ve
ilgili ikincil mevzuat ile getirilen önleyici tedbirler hakkında; denetim
birimleri, aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yer alan uygulama
birimleri ve yükümlü gruplarına yönelik olarak eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
 Veri Toplama faaliyetleri çerçevesinde 220 adet bireysel ve kurumsal
ihbar ile asgari olarak yaklaşık olarak 12.000 adet şüpheli işlem bildirimi
alınacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca diğer kamu kuruluşlarıyla imzalamış
olduğu işbirliği protokolleri imzalama veya güncelleme çalışmalarına devam
edilecektir.
 Elektronik ortamda elektronik şüpheli işlem bildiriminin bankalar
dışında diğer yükümlü grupları için de olanaklı hale getirilmesi, yükümlüler
32
ile elektronik iletişimin sağlanmasına yönelik yazılımın geliştirilmesi, ISO
27001 sertifikasının alınması hedeflenmektedir.
IV.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Bakanlığın 2015-2017 dönemi bütçe teklifine ilişkin olarak, Başkanlık
koordinasyon görevini yürütecektir.
Maliye Bakanlığı 2015 yılı Performans Programı hazırlanacak ve
yayımlanacaktır. Ayrıca, 2014 Yılı Performans Programında yer alan
performans göstergelerinin gerçekleşmelerine ilişkin olarak yılsonu izleme ve
değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
Bakanlık birimleri ile birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve
Genel Kurulda yapılacak olan “2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması ve Maliye
Bakanlığı Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi Sunuş Konuşmaları”
hazırlanacaktır.
5018 sayılı Kanunun 18’inci maddesi gereğince 2015 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ekinde sunulmak üzere Yıllık Ekonomik
Rapor hazırlanacaktır.
İKEP’te yer alan eylemlerin sorumlu birimler tarafından belirlenen
takvim çerçevesinde gerçekleştirilme süreci izlenecek, koordine edilecek ve
bu amaçla rehberlik sağlanacaktır.
Bu kapsamda;
 İKEP uyarınca, 2013 yılı içerisinde alt birimler düzeyinde (operasyonel
riskler) risk çalışmaları yapıldığı ve risk kontrol eylem planları
oluşturulmuştur. Bununla birlikte, İKEP’te açıkça öngörülmemiş olmasına
rağmen, risk çalışmaları kapsamında yer alan Bakanlık düzeyi riskler
(stratejik riskler) ve birimler düzeyinde (performans riskleri) risk belirleme
çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
planlanmıştır.
Stratejik
risklerin
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalıştay SGB koordinasyonunda
düzenlenecektir. Performans riskleri birimler nezdinde gerçekleştirilecek
olup bu çalışmalara, gerektiğinde rehberlik edilecektir.
 Bakanlık yöneticilerine yönelik olarak iç kontrol ve risk yönetimi
konularında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
33
 Defterdarlıklarda yürütülen İKEP uygulamalarının takibinin yanı sıra
süreç çalışmalarına da rehberlik edilecektir.
 Defterdarlıklarda İşlem
çalışmalar koordine edilecektir.
Yönergelerinin
hazırlanmasına
yönelik
 Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberinde
belirtildiği üzere; merkez birimlerde yapılacak olan kontrol öz değerlendirme
anket ve çalıştayları koordine edilecektir.
 Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberinde
belirtildiği üzere; merkez birimlerde yapılacak olan risk yönetimi anket ve
çalıştayları koordine edilecektir.
 Yılsonunda, Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin oluşturulması ve
geliştirilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen yıllık faaliyetler, sistemin
işleyişi, etkinliği ve etkililiği konusunda değerlendirmeler içeren “Bakanlık İç
Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır.
 Bu rapor sonrasında, mevcut durum analizleri ve boşluk analizleri de
yapılarak Bakanlığımızda yeni bir İKEP oluşturulması çalışmaları
başlatılacaktır.
IV.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık
2014 döneminde yürütülecek faaliyetler aşağıda sayılmıştır:
 2015-2017 dönemini kapsayacak olan Orta Vadeli Programın hazırlık
çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
 2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali Plan Taslağı ile Bütçe Çağrısı,
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekli cetvelleri ile Bütçe Gerekçesi
hazırlanacaktır.
 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu ve Genel Kurul’daki görüşme sürecine teknik destek
sağlanacaktır.
34
 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler
Raporu hazırlanacaktır.
 Program Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuz Taslağı, merkezi mali
aktörler ve kamu idarelerinin görüş ve önerileri de dikkate alınarak gözden
geçirilecek ve yayımlanacaktır. Bu kapsamda idarelerle program yapılarının
oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir.
 Bütçe gerçekleşmelerinin ve temel ekonomik göstergelerin yer aldığı
aylık bütçe bültenleri ile Dünya ve Türkiye’ye ilişkin ekonomik ve mali
konularda bilgi notları hazırlanmaya devam edilecektir.
 Merkezi yönetim bütçe büyüklükleri istatistik kitapçığı güncellemesi
yapılacaktır.
 Resmi İstatistik Programı çerçevesinde kamu istihdam verileri
konsolide edilerek üçer aylık dönemler itibarıyla Türkiye İstatistik
Kurumuna gönderilmeye devam edilecektir.
 İlgili mevzuat çerçevesinde Sporcu Şeref Aylıklarına ilişkin Bakanlar
Kurulu Karar Taslağı hazırlanacaktır.
 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında
Kanun gereğince vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkını
kazananlara aylık bağlanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı taslakları
hazırlanacaktır.
 Taslak Kamu İç Kontrol Yönetmeliği görüşlere açılarak, son hali
verilecektir.
 Taslak Merkezi Uyumlaştırma Birimi Çalışma Usul ve Esasları
tamamlanacaktır.
 Kamu İdarelerinden mali hizmetler uzman yardımcısı talepleri
toplanarak, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı
açılacaktır.
35
 İç denetim faaliyetlerine ilişkin kamuoyunun ve kamu idarelerinin
bilgilendirilmesi amacıyla, 2013 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu
hazırlıkları tamamlanacak ve yayımlanacaktır.
IV.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık
döneminde yürütülecek faaliyetler aşağıda sayılmıştır:
2014
 Mevzuat çalışmaları kapsamında;
 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel
(Sayı:2014/1) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ,
Tebliğde
 Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devrine İlişkin Genel
Tebliğ,
 Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme Yapılması Hakkında Genel
Tebliğ,
 Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri Hakkında
Genel Tebliğ,
 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ,
 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda sayılan değerli
kağıtların 2015 yılındaki bedellerinin belirlenmesine ilişkin Tebliğ,
 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra yayımlanması
gereken Tebliğlerin,
yayımlanması planlanmaktadır.
 Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödeme emri belgesi ve
muhasebe işlem fişlerinin say2000i sisteminden referans alınan bilgilerle
doğru bir şekilde düzenlenmesini, muhasebe birimindeki ödenek bilgilerinin
ve kontrolünün harcama birimi aşamasında uygulanmasını, düzenlenen
36
belgelerin elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılmasını sağlamak
amacıyla HYS’de geliştirme ve iyileştirmelere devam edilecektir.
 Yurtiçi geçici görev yolluğu uygulamasının Özel Bütçeli İdareler için de
açılması planlanmaktadır. Toplu yolluk işlemlerine ilişkin yazılım
çalışmalarına devam edilecektir. Denetim elemanları yolluğu uygulaması
tüm genel bütçeli idarelere açılacaktır.
 Vergi Borcu Sorgulama Uygulamasının, işlemlerini KBS üzerinden
yürüten harcama birimlerince kullanılabilmesine ilişkin çalışmalara devam
edilecektir.
 Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan
Emanet Projesi kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı servislerince
emanetten mahsuben yapılan işlemlerde KBS kayıtlarındaki emanet
bilgisinin sorgulanması ve iş sürecinde kullanılmasına ilişkin pilot
uygulaması takip edilecek olup, uygulama genelleştirilecektir.
 Taşınır Mal Yönetim Sisteminden oluşturulan taşınır işlem fişlerinin
elektronik ortamda HYS’ye aktarılması ve taşınır işlem fişlerinin elektronik
olarak muhasebeleştirilmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına
devam edilecektir.
 17/01/2014 tarihli ve 453 sayılı yazı kapsamında belgelerin
muhasebe birimlerince teslim alınması, muhafazası ve süresinde ilgili
harcama birimine teslim edilmesi sürecini kontrollü bir şekilde yönetmek ve
belgelerin elektronik ortamda takip ve izini tutmayı temin etmek için
geliştirilen “Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları”
uygulaması pilot olarak uygulanacak ve yaygınlaştırılacaktır.
 Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Projesi çalışmaları
kapsamında yazılım güncelleme ve pilot uygulamanın yaygınlaştırılması
çalışmalarına devam edilecektir. Bu kapsamda, maaş ödemesine esas özlük
bilgilerinin yan ödeme cetvellerinden gerekli kontrollerin otomatik olarak
yaptırılmak suretiyle doğru bir şekilde girişinin sağlanması, zam ve tazminat
ödemelerinin hangi personele hangi oranda uygulanacağı veya hangi
miktarda ödeneceğinin belirlenmesinde kullanılmak ve her bir kamu
kurumu için referans olmak üzere standart tabloların oluşturulması ve
bahsi geçen cetvellerdeki bilgilerin KBS veri tabanına aktarılması ve
sistemde kayıtlı cetvellerin güncellenmesine yönelik yazılım çalışmalarına
devam edilecektir.
37
 Akademik Personel Ek Ders Modülünün uygulamadan
sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar devam edecektir.
gelen
 23 Numaralı Devlet Muhasebesi Standardı (Vergiler ve Vergi Dışı Diğer
Gelirler) ve 28 Numaralı Devlet Muhasebesi Standardı (Mali Araçlar: Sunum)
ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.
 Mali raporlama kapsamında;
 Genel Yönetim 2014 Ocak-Haziran ve 2014 Ocak-Eylül dönemi
mali tabloları Merkezi Yönetim, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik
Kurumları alt sektörlerini içerecek şekilde hazırlanıp internet
ortamında yayımlanması,
 2014 yılı aylık merkezi yönetim temel mali tabloları Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını içerecek şekilde
hazırlanıp internet ortamında yayımlanması,
 Yıllık GFS tablolarının Eylül 2014 sonuna kadar tamamlanıp
IMF’ ye, TCMB ve TÜİK’e gönderilmesi,
 2014 yılı aylık GFS tablolarının hazırlanıp IMF’ye gönderilmesi,
 2013 bülteninin Temmuz ayı sonuna kadar bitirilip dağıtılması
ve internet ortamında yayımlanması,
 Mahalli idarelerin KBS’ye girişini yaptıkları mizan verilerinin
kalitesinin arttırılması amacıyla eğitim verilmesi,
 Düzenli olarak yapılan mizan incelemelerinde kullanılan sistem
raporlarının güncellenerek düzenlenmesi ve yeni rapor başlıkları
eklenmesi,
 Mahalli idarelerin mizanları üzerinde belirli konular hakkında
inceleme raporları hazırlanması,
planlanmaktadır.
IV.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
38
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz- Aralık 2014
döneminde;
 G-20 çalışmaları kapsamında uluslararası vergi konularına artan ilgi
nedeniyle 2015 yılında dönem başkanlığı görevini üstlenecek Türkiye’nin ev
sahipliğinde
bir
“Uluslararası
Vergi
Sempozyumu”
düzenlenmesi
planlanmakta olup, sempozyum ile ilgili gerekli işlemlerin ön çalışmaları
yapılacaktır.
 Vergi Usul Kanununun yeniden yazım çalışmalarına, Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında 10 teknik komite
çalışmalarına devam edilecektir.
 Sayın Başbakanımızın Başkanlığında, çok uluslu şirketlerin üst
düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Yatırım Danışma
Konseyi toplantısına sunulmak üzere hazırlanacak olan 2014 Yılı İlerleme
Raporunun oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
 Mevzuat değişikliklerine ilişkin tasarı, teklif ve öneriler incelenerek söz
konusu düzenlemelerin gelir politikalarına uygunluğuna ilişkin görüş ve
önerilerde bulunulmaya ve Hükümet görüşünün oluşturulması için gerekli
hallerde diğer kamu kurumları ile toplantılar yapılmaya devam edilecektir.
IV.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Temmuz-Aralık 2014 döneminde yürütülecek faaliyetler aşağıda
sayılmıştır:
 Hazineye Ait Taşınmazların Envanteri ve Muhasebesi kapsamında tüm
veri girişlerinin tamamlanması ve taşınmazların muhasebeleştirilmesine
ilişkin işlemlerin başlatılması hedeflenmektedir.
 Taşınmaz envanterinin kayıt altına alınması ve taşınmazların
muhasebeleştirilmesi, tüm taşınmazların emlak vergi değerinin veya iz
bedellerinin girişi, takibi ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri ile
tam entegrasyon sağlanması için web servis oluşturma çalışmaları yıl içinde
tamamlanacaktır.
 81 İl Valiliğine yazılan genel yazı ile İl sınırları dahilinde bulunan
Hazineye ait taşınmazlardan;
39
 İmar planı olmayıp yakın zamanda imar planı yapılacak
olanların,
 Büyük ölçekli imar planları olan ve yakın zamanda küçük
ölçekli imar planları yapılacakların,
 İmar planı olup yerleşime açılmamış bölgelerde bulunanların,
 Kent çeperlerinde bulunan ve imarlı olan ancak mevcut
kullanımı plana uymayanların (konut alanı olup halen tarımsal
amaçla kullanılanlar gibi),
 Kentlerin genişleme yönünde kalanların,
 Yakın
gelecekte
beklenilenlerin,
çeşitli
nedenlerle
değeri
artması
bu aşamada satışa konu edilmemesi, ileride oluşacak imar ve kent
rantlarının taşınmazın değerine yansıdıktan sonra satışlarının yapılması
talep edilmiştir. Bu şekilde Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli bir
şekilde kullanılması ayrıca taşınmaz satışlarından sağlanan gelirin
artırılması hedeflenmektedir.
 Sosyal tesislerin ve lojmanların satışına yönelik mevzuat
düzenlemelerinin
uygulamaya
geçirilmesine
yönelik
çalışmaların
tamamlanması hedeflenmektedir.
 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 300 sıra sayılı
Milli
Emlak
Genel
Tebliği
kapsamında
değişiklikler
yapılması
planlanmaktadır.
 Elektronik Belge Yönetim sistemine ek olarak taşınmaz dosyalarının
İçerik Yönetim Sistemi ile MEOP taşınmaz programına eklenmesi
planlanmaktadır.
 MEOP-2 kapsamında mevcut durumda kullanılan uygulama
programlarının web tabanlı olarak yazılımının geliştirilmesine ve mevzuat
değişikliklerinin uyarlanmasına devam edecektir.
IV.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
40
 Maliye Uzman Yardımcılığı ve Defterdarlık Uzman
Sınavları gerçekleştirilecektir. (50-100 toplam 150 kadro için)
Yardımcılığı
 Defterdar Yardımcılığı, personel müdürü ve personel müdür
yardımcılığı ile görevde yükselme (Memur) sınavları gerçekleştirilecektir.
 Mesleki Eğitim Kurs Yönergesi uyarınca 2013-2014 Eğitim-Öğretim
yılında 120 Kursiyere 6 ay süreli kurs verilecektir.
 2014 yılında kullanılabilecek kadroların birimlere göre dağılımına
ilişkin Bakanlık Makamının 15/07/2014 tarihli onayı gereğince;
Bakanlığımız merkez (34 kadro) ve taşra teşkilatı (200 kadro) (B) Grubu
kadrolarına Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yerleştirme talebinde
bulunularak,
yerleştirmesi
gerçekleştirilenlerin
atama
işlemleri
gerçekleştirilecektir.
IV.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Başkanlık tarafından bu dönemde;
 Avrupa Birliği-Türkiye üyelik müzakereleri çerçevesinde yürütülen
çalışmalara katkı ve katılım sağlanmaya devam edilecektir.
 2014 yılı Eylül ayında OECD-SIGMA ile Bakanlığımız işbirliğinde yeni
kamu alımları direktiflerine ilişkin çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.
 32 No’lu Mali Kontrol faslında yürütülmekte olan uyum çalışmaları
kapsamında; doğrudan Bakanlık sorumluluğunda olan KİMK Politika
Belgesinin hazırlanmasına ilişkin kapanış kriterinin karşılanmasına yönelik
çalışmalara devam edilecektir.
 IPA II dönemine ilişkin yürütülen çalışmalara devam edilecektir.
 Ulusal Program ve İlerleme Raporuna ilişkin Bakanlık birimlerinin
katkıları bir araya getirilerek Avrupa Birliği Bakanlığına iletilecektir.
 Her bir müzakere faslında açılış ve kapanış kriterleri de dahil
atılabilecek öncelikli adımları ortaya koyan ve 2014-2017 yıllarını kapsayan
Ulusal Eylem Planı hazırlıklarına katkı sağlanacaktır.
 Bakanlığın uluslararası ilişkilerinin koordinasyonu kapsamında
uluslararası kuruluşlarla ilişkiler, ülkelerle ikili işbirliği ve iklim değişikliği
alanındaki çalışmalara devam edilecektir.
41
 Maliye Alanında Uluslararası İşbirliği Programının 2015 yılından
itibaren başlatılması için çalışmalar sürdürülecektir.
 Başkanlıkta Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine ilişkin yürütülmekte
olan çalışmaların tamamlanması ve TS ISO IEC 27001 sisteminin hayata
geçirilmesi planlanmaktadır.
IV.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Bu dönemde Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilecek eğitim programlarını gösteren tablo aşağıda yer
almaktadır:
Tablo 9: Temmuz-Aralık Döneminde Gerçekleştirilmesi Planlanan Eğitim
Programları (Temmuz – Aralık 2014)
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM SÜRESİ
(Gün/Saat)
PROGRAM
SAYISI
KATILIMCI
SAYISI
1
Performa ns Yönetimi Eği timi
Ul us Eği tim Merkezi
Eyl ül - Ara l ık 2014
15 gün / 90 s a a t
1
100
2
Bi l i ms el Ara ştırma Yöntem ve Ra por Ya zma
Tekni kl eri Eği timi
Ulus Eğitim Merkezi
25 - 29 Ağustos 2014
5 gün / 30 saat
1
14
3
Di ks i yon ve Topl ul uk Önünde Konuş.Bec. Eği timi
Manavgat / Antalya
13 Ekim - 07 Kasım 2014
5 Gün / 24 Saat
4
160
4
Yönetici Yetki nl i kl eri ni n Artırıl ma s ı Eği timi
Manavgat / Antalya
14 Ekim - 07 Kasım 2014
5 Gün / 24 Saat
4
160
5
Ki şi s el Gel i şi m Eği timi
Manavgat / Antalya
14 Ekim - 07 Kasım 2014
5 Gün / 24 Saat
4
400
6
Üs t Ka deme Yönetici Eği timi
Manavgat / Antalya
14 Ekim - 07 Kasım 2014
5 Gün / 24 Saat
4
140
7
Eği tim Yönetimi Eği timi
Ulus Eğitim Merkezi
Eylül- Aralık 2014
5 gün / 27 Saat
2
70
8
Eği tici l eri n Eği timi
Ulus Eğitim Merkezi
Eylül - Ekim / 2014
5 gün / 27 Saat
3
90
9
Anl a ya ra k Hızl ı Okuma Tekni kl eri Eği timi
Ulus Eğitim Merkezi
Eylül - Ekim / 2014
5 gün / 27 Saat
5
150
10
Anl a ya ra k Hızl ı Okuma Tekni kl eri Eği timi
Ulus Eğitim Merkezi
Eylül - Aralık / 2014
5 gün / 27 Saat
2
47
11
Maliye Uzman Yardımcıları Temel Mesleki ve
Uyum Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
26 Mayıs - 13 Ekim 2014
92 gün / 529 saat
1
116
12
Defterdarlık Uzman Yardımcıları Mesleki Temel
Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi ve
Maliye Kurs Müdürlüğü
11 Ağustos - 26 Aralık 2014
95 Gün / 477 Saat
2
276
13
Maliye Uzman Yardımcıları Teftiş, Denetim ve
Soruşturma Usulleri Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
Kasım - Aralık / 2014
240 Saat
1
47
14
Göreve Hazırlama Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
Eylül - Aralık / 2014
***
2
30
15
Bilgisayar ve Ofis Uygulamaları Eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
Eylül - Aralık / 2014
3 Gün / 18 Saat
10
392
16
Mayem Personeli İç Kontrol Uyguluamaları
Eğitimi
***
Eylül - Aralık / 2014
5 Gün / 22 Saat
2
30
17
Maliye ve Defterdarlık Uzman Yardımcıları
Kişisel Gelişim eğitimi
Ulus Eğitim Merkezi
Eylül - Aralık / 2014
5 gün / 30 saat
10
392
18
Yöneticilik Geliştirme Değerleme ve
Standardizasyon Eğitimi
***
Eylül - Aralık / 2014
***
1
20
59
2.634
TOPLAM
42
Tablo 10: Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ocak – Haziran 2014)
2013 G ERÇEKLEŞM E
TOPLA M I
2014 BA ŞLA NG IÇ
OCA K G ERÇEKLEŞM E
ŞUBA T G ERÇEKLEŞM E
M A RT G ERÇEKLEŞM E
NİSA N G ERÇEKLEŞM E
M A YIS G ERÇEKLEŞM E
HA ZİRA N G ERÇEKLEŞM E
OCA K-HA ZİRA N
OCA K-HA ZİRA N
A RTIŞ
G ERÇEKLEŞM E TOPLA M I
ORA NI
ÖDENEĞ İ
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
(%)
2014
G ERÇEK. ORA NI
(%)
2013
2014
96.916.062.442
112.599.516.900
7.787.975.366
8.387.040.243
8.375.435.541
8.297.830.018
7.165.167.150
8.722.976.812
6.851.705.273
7.755.744.153
8.102.285.669
5.383.976.798
9.194.043.599
13.663.178.548
47.476.612.598
52.210.746.573
9,97
48,99
46,37
01 - PERSONEL G İDERLERİ
1.054.655.690
1.192.211.000
123.228.788
140.523.867
85.198.409
96.079.609
85.009.569
95.182.266
86.175.041
103.634.974
86.941.188
101.134.857
87.426.843
103.623.739
553.979.839
640.179.314
15,56
52,53
53,70
MEMURLAR
1.034.120.504
1.167.523.000
121.954.061
138.880.937
83.221.002
93.671.071
83.349.897
92.904.638
84.667.946
101.410.767
85.245.381
98.858.058
85.717.348
101.126.519
544.155.635
626.851.991
15,20
52,62
53,69
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2.521.425
1.165.000
223.778
135.968
232.883
214.753
193.134
184.758
179.936
173.760
191.746
180.080
188.000
219.599
1.209.477
1.108.919
-8,31
47,97
95,19
İŞÇİLER
4.237.624
4.976.000
167.953
225.702
601.280
416.778
352.768
354.164
202.357
213.062
443.812
364.264
454.285
535.752
2.222.455
2.109.723
-5,07
52,45
42,40
GEÇİCİ PERSONEL
10.669.355
15.547.000
412.724
575.092
904.934
1.370.861
886.366
1.374.515
900.120
1.481.482
863.579
1.412.766
903.837
1.455.465
4.871.560
7.670.180
57,45
45,66
49,34
DİĞER PERSONEL
3.106.782
3.000.000
470.272
706.168
238.311
406.147
227.404
364.191
224.682
355.903
196.670
319.689
163.373
286.404
1.520.711
2.438.502
60,35
48,95
81,28
02 - SOSYA L G ÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ G İDERLERİ
168.355.331
192.226.000
19.913.880
22.752.064
13.911.359
16.045.257
13.805.979
15.838.190
13.753.898
16.609.307
13.737.672
16.386.933
13.784.939
16.370.029
88.907.727
104.001.779
16,98
52,81
54,10
MEMURLAR
165.337.850
188.424.000
19.734.961
22.571.229
13.660.951
15.684.817
13.576.444
15.517.311
13.530.060
16.277.919
13.510.915
16.039.359
13.550.130
16.019.042
87.563.461
102.109.677
16,61
52,96
54,19
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
454.675
289.000
76.334
56.893
27.764
39.353
37.460
44.328
30.756
33.983
32.163
35.937
33.221
37.016
237.699
247.510
4,13
52,28
85,64
İŞÇİLER
604.794
636.000
30.958
29.885
55.885
80.048
33.221
53.669
33.557
53.620
34.797
70.452
43.361
66.061
231.780
353.736
52,62
38,32
55,62
GEÇİCİ PERSONEL
1.958.012
2.877.000
71.626
94.057
166.759
241.038
158.854
222.882
159.525
243.784
159.797
241.185
158.226
247.911
874.787
1.290.857
47,56
44,68
44,87
DİĞER PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
486.135.633
562.015.400
7.267.147
42.017.577
26.145.383
26.687.762
19.954.161
17.557.180
38.863.247
56.472.230
37.528.748
34.208.659
20.491.103
48.068.780
150.249.788
225.012.188
49,76
30,91
40,04
0
119.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
235.704.812
268.975.400
4.933.716
5.067.669
19.061.748
16.446.745
7.910.382
6.966.838
19.350.064
35.500.610
8.725.380
12.469.896
5.119.512
7.510.953
65.100.802
83.962.712
28,97
27,62
31,22
38,39
29,11
BÜTÇE G İDERLERİ TOPLA M I
03 - M A L VE HİZM ET A LIM G İDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
38.232.400
50.294.000
482.161
1.120.314
988.643
1.407.680
2.170.422
1.861.102
3.121.992
2.050.152
4.165.657
3.663.070
3.749.210
4.540.486
14.678.085
14.642.805
-0,24
126.867.786
2.039.000
756.918
34.714.669
1.659.890
2.314.826
2.392.020
2.281.706
11.888.614
12.009.566
18.464.431
11.233.838
2.969.537
28.678.423
38.131.411
91.233.028
139,26
30,06
4.474,40
71.995.403
101.603.000
1.062.038
1.065.917
4.036.159
6.102.317
6.908.141
5.760.800
3.659.810
6.094.245
5.226.113
6.051.260
7.012.744
6.288.696
27.905.004
31.363.235
12,39
38,76
30,87
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
1.362.878
822.000
1.386
789
32.618
34.524
41.379
47.280
50.223
27.684
70.679
36.708
822.152
38.852
1.018.437
185.838
-81,75
74,73
22,61
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
7.156.540
11.596.000
24.097
24.438
217.125
298.172
348.695
436.215
468.036
532.729
598.878
560.295
444.120
728.592
2.100.951
2.580.442
22,82
29,36
22,25
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
4.746.684
7.526.000
6.831
23.780
149.200
83.496
182.117
203.238
324.508
255.960
250.046
185.035
361.143
280.765
1.273.845
1.032.275
-18,96
26,84
13,72
69.130
160.000
0
0
0
0
1.005
0
0
1.284
27.564
8.556
12.684
2.013
41.253
11.853
-71,27
59,68
7,41
90.303.801.119
102.672.653.500
7.637.376.747
8.181.677.030
7.809.599.577
8.144.617.956
7.004.980.269
8.529.948.162
6.711.793.362
7.552.153.293
7.339.289.716
5.187.938.281
8.938.834.169
12.965.595.523
45.441.873.840
50.561.930.245
11,27
50,32
49,25
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
05 - CA Rİ TRA NSFERLER
9.273.085.592
10.513.779.000
860.699.437
724.434.316
787.646.364
1.009.223.288
784.431.402
1.005.091.796
1.230.920.804
1.391.512.773
914.023.743
1.045.840.461
1.109.144.798
685.728.639
5.686.866.549
5.861.831.273
3,08
61,33
55,75
40.360.219.782
43.989.544.000
3.858.424.867
3.887.011.858
3.542.483.030
3.137.709.031
2.290.830.713
3.232.639.122
2.897.181.816
3.005.647.563
3.403.263.053
4.141.791.453
3.886.657.729
3.838.546.397
19.878.841.208
21.243.345.424
6,86
49,25
48,29
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
284.980.406
454.385.500
145.185.263
315.707.521
25.617.865
321.304
413.815
40.245.834
5.564.125
1.368.430
785.719
306.368
315.865
15.201.926
177.882.651
373.151.382
109,77
62,42
82,12
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
476.762.586
548.009.000
0
0
0
0
229.845.061
246.916.338
0
0
0
0
0
0
229.845.061
246.916.338
7,43
48,21
45,06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
414.493
429.000
0
0
0
0
232.165
0
47.947
62.559
113.467
0
20.914
31.408
414.493
93.967
-77,33
100,00
21,90
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
39.908.338.260
47.166.507.000
2.773.067.180
3.254.523.334
3.453.852.318
3.997.364.333
3.699.227.113
4.005.055.072
2.578.078.670
3.153.561.969
3.021.103.734
0
3.942.694.862
8.426.087.154
19.468.023.877
22.836.591.862
17,30
48,78
48,42
06 - SERM A YE G İDERLERİ
64.169.275
122.100.000
188.805
69.705
3.214.213
1.904.435
3.075.672
426.113
1.119.724
14.904.549
1.339.345
1.408.067
5.584.046
2.820.477
14.521.804
21.533.346
48,28
22,63
17,64
MAMUL MAL ALIMLARI
25.947.882
39.260.000
0
0
729.513
0
491.789
0
12.602
107.758
39.294
535.089
3.033.702
467.242
4.306.901
1.110.088
-74,23
16,60
2,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
18.445.932
9.070.000
0
0
0
0
188.800
0
1.036.040
195.420
94.400
45.430
318.895
23.600
1.638.135
264.450
-83,86
8,88
2,92
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
11.199.546
5.000.000
188.805
69.705
1.953.699
582.874
2.064.208
0
62.214
13.389.752
0
461.440
1.933.098
1.787.509
6.202.023
16.291.280
162,68
55,38
325,83
11.505
49.000.000
0
0
0
0
0
0
0
809.952
0
0
0
0
0
809.952
0,00
0,00
1,65
5.462.819
8.150.000
0
0
531.000
1.244.861
330.876
356.163
0
385.146
1.140.161
366.108
266.320
366.108
2.268.357
2.718.387
19,84
41,52
33,35
2,77
2,02
0,00
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
2.949.456
9.500.000
0
0
0
0
0
0
8.867
15.812
40.710
0
32.030
176.017
81.608
191.829
135,06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
152.134
2.120.000
0
0
0
76.700
0
69.950
0
710
24.780
0
0
0
24.780
147.360
494,67
16,29
6,95
07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ
4.798.133.056
4.265.088.000
0
0
437.366.600
12.495.000
38.341.500
64.024.900
0
11.969.800
623.449.000
42.900.000
127.922.500
526.700.000
1.227.079.600
658.089.700
-46,37
25,57
15,43
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
4.798.133.056
4.265.088.000
0
0
437.366.600
12.495.000
38.341.500
64.024.900
0
11.969.800
623.449.000
42.900.000
127.922.500
526.700.000
1.227.079.600
658.089.700
-46,37
25,57
15,43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08 - BORÇ VERM E
40.812.338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME
40.812.338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
3.593.223.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
43
Download

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler