11.00/247
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 08.08.2014—133
Karar Tarih ve no : 08.08.2014 -2670
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızıldamlar Köyü’nde tespit edilen Kıyaklar Tümülüsü öneri I.
(Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı
Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 18.04.2014 tarih, 800 sayılı yazısı ve yazı eki 14.04.2014 tarihli Müze uzman raporu,
konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nm (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 28.05.2014 tarih, 20913469101.29.02-253604 sayılı yazısı, Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 12.06.2014 tarih,
47577019.190.99/2114 sayılı yazısı, 04.08.2014 tarih, 5406 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızıldamlar Köyü’nde tespit edilen Kıyaklar Tümülüsü’nün 2863
sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan
tescil fişi, 1/3.000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın
uygun olduğuna; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve
kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; sit sınırları içerisinde
madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve
Başkan Yardımcısı
M. Zeki ÇİTÇİ
İMZA
Üye
Doç. Dr. Rahmi ERDEM
Üye
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
İMZA
İMZA
Üye
Bekir KARABAĞ
Üye
Doç. Dr. İ. Tunç SİPAHİ
Üye
Berrin TAŞKAZAN
İMZA
İMZA
İMZA
Üye
Gülcan AYDIN
Bilecik Valilik Tem.
Üye
Özge KOCABAŞ
Bilecik Müze Müdür V.
İMZA
BULUNMADI
_ _ _ ________ __________ TX.___
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NU
08.08.2014 TARİH VE 2670 SAYILI KARARI
BİLECİK /MERKEZ
KIZILDAMLAR KOYU
KIYAKLAR JÜM ÜLÜSÜ,
ADAPAZARIKİ24-D4
I 1/3000 I »
250094-4441747
250089-4441734,
250083-4441726
250065-4441722
250048-4441738
250040-4441751
250046-4441758
250060-4441763
250078-4441768
260090-4441764
250055.01-4441171.753
250040.9602-4441767.197
250029.5666-4441756.565
25003^2266|4441736.06
250042.4791-4441720.491
250^52.7316-4441713.656
250072.4772-4441709.479
250086.0458-4441713.6%
250098.2983-4^41728.085
25*0105.8927^1441743.054
250103.2347J4461757.Î24
250094,8808=4441769,475
25Q07.5.5529-4441775.665
RKEQLOJIK S IT SINIRLARI
A R KEO LO JİK S İT SINIRLARI
KIZILDAMLAR KÖYÜ KIYAKLAR TÜMÜLÜSÜ
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
08.08.2014 TARİH VE 2670 SAYILI KARARI
AVRUPA
KONSEYİ
ENVANTER NO:
K Ü L T Ü R E L V A RL IK L A RI KORUM A ENVANTERİ
rlARİTA NO:
SİT
T Ü R K İY E
ESK İŞE H İR K ÜLTÜR VARLIK LA RIN I KORUMA KURULU
İLİ: BİLECİK
İLÇESİ: MERKEZ
M AHALLE KÖY
VEYA MEVKİİ:
KIZILDAMLAR KÖYÜ
KADASTRO
PAFTA: ADA:
PARSEL:
ADI: KIYAKLAR TÜMÜLÜSÜ
G E N E L TA N IM :
Bilecik İli, Merkez, Kızıldamlar Köyü sınırları içinde tarım arazisi içerisinde, 6 derece 250094- 4441747. 2500894441734. 250083- 4441725. 250065- 4441722. 250048- 4441738. 250040- 4441751. 250046- 4441758. 250060- 4441763. 250078- 4441768. 250090-4441764
koordinatlarında yükseltisini koruyan, 6 derce 250055. 01- 4441771. 753. 250040. 9602- 4441767. 197. 250029. 5686- 4441756. 565. 250032. 22664441736. 06. 250042. 4791- 4441720. 491. 250052. 7316- 4441713. 656. 250072. 4772- 4441709. 479. 250088. 0458- 4441713. 656. 250098. 2983- 4441728. 085.
250105. 8927- 4441743. 654. 250103. 2347- 4441757. 324. 250094. 8808- 4441769. 475. 250075. 5529- 4441775.665 koordinatlarında ise yayılım gösteren
yaklaşık 6 metre yüksekliğinde, yaklaşık 20x25 metre çapında toprak yığma bir Tümülüs’tür. Çevresinde tarımsal faaliyetler
yapılmaktadır. Tümülüs'ün kuzey yönünde stabilize yol geçmekte olup bu yol nedeniyle bu kısım kısmen tıraşlanmıştır. Tepe kısmında
ise günümüze ait tek sıra basit duvar örülerek yapılmış kare bir oluşum bulunmaktadır. Tümülüsün eteklerinde ve tepe kısmında Klasik
Dönem seramik parçaları görülmektedir,
__________________________________________________________________
ŞİM D İK İ T E H L İK E L E R : Kaçak kazılar, tarımsal faaliyetler, çevresinden geçen stabilize tarla yolları
Ş İM D İK İ DURUM: Yapısını korumakla birlikte tepe noktasında çoban kulübesi kalıntıları ve kuzeyinden stabilize yol
geçmektedir.
SIT PO TA N SİY ELİ: I-III. DERECE ARKEOLOJİK
KORUMA DERECESİ:
H AZIRLAYANLAR: 14.04.2014
Arkeolog: Abdurrahman A K T ^Ş
6-
Arkeolog: Tuba K O N l j J ^
ŞIM D IK I KO RU M A :
Ö N ERİLEN K O RU M A : Güvenlik güçleri tarafından rutin
olarak kontrol edilmelidir.
K O N T R O L EDEN: 15.04.2014
Özge KOCABA
Müze Müdür
YAYIN DİZİSİ:
KURUL KARARLARI:
GÖZLENENLER:
REVİZYON:
i
H A R İT A L A R F O T A Ğ R A FL A R :
T.C.
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M BA K A N L IĞ I
KÜI TÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
;
İKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN
08.08.2014 TARİH VE^2670 SAYILI KARARI
Download

Bilecik Merkez Kızıldamlar Köyü Kıyaklar Tümülüsü 1. ve 3. Derece