Povinná kontrola tretích strán – dotazník
I. ÚVOD
Podľa súčasných právnych požiadaviek, spoločnosť Continental musí kontrolovať čestnosť jej
potenciálnych alebo existujúcich obchodných partnerov (ďalej len ako „Partner“) a to najmä
poskytovateľov služieb. Tento dotazník je súčasťou integrovaného postupu spoločnosti
Continental pri posudzovaní jej dodávateľov. Ako súčasť tohto postupu, akýkoľvek dodávateľ
spoločnosti Continental musí podpísať Morálny kódex dodávateľa.
Použitie
1.
Tento dotazník by mal slúžiť na zhodnotenie rizika alebo vhodnosti vstúpenia do nového
obchodného vzťahu s poskytovateľmi služieb, ako napr. konzultanti, obchodní
zástupcovia, dodávatelia alebo iní obchodní partneri, ktorí poskytujú podobné služby
(ďalej len „Poskytovatelia služieb“)
2.
Ak z obsahu zmluvy vyplýva, že sa nejedná o zmluvu s Poskytovateľom služieb, ale skôr
o zmluvu s bezvýznamným čiastkovým dodávateľom, tento dotazník nemusí byť použitý.
Avšak v prípade, ak máte akékoľvek obavy ohľadom čestnosti Vášho dodávateľa,
kontaktujte prosím korporátne Compliance oddelenie za účelom zhodnotenia tejto
situácie.
3.
Vo všeobecnosti, použitie dotazníka je povinné na akékoľvek zmluvné vzťahy
s Poskytovateľom služieb bez ohľadu na skutočnosť, či už existuje alebo neexistuje
zmluvný vzťah so spoločnosťou Continental. Vyššie uvedené sa vzťahuje na všetky:
4.
a)
Zmluvy o poradenstve
b)
Zmluvy o sprostredkovaní,
c)
Zmluvy s obchodnými zástupcami alebo dodávateľmi, alebo
d)
podobné zmluvy.
Dotazník však nemusí byť použitý, ak
a)
sa Váš obchodný Partner nenachádza v rozvojových krajinách alebo vo vysoko
rizikových krajinách (špecifikovaných v prílohe č. 1), a
b)
Váš obchodný Partner neposkytuje zmluvné služby spoločnosti Continental
v rozvojových krajinách alebo vo vysoko rizikových krajinách, a
c)
mali ste so svojím obchodným Partnerom dlhotrvajúci zmluvný vzťah (viac ako
5 (päť) rokov), a
d)
nemáte akékoľvek pochybnosti o čestnosti Vášho obchodného Parntera.
Upozornenie: Dotazník sa nemusí použiť len ak sú splnené všetky 4 vyššie uvedené
podmienky zároveň!
5.
Okrem toho, oddelenie Compliance môže rozhodnúť, že na určité zmluvy uzavreté so
skupinami Poskytovateľov služieb sa nemusí použiť dotazník. Momentálne sa dotazník
nemusí použiť na zmluvné vzťahy uzavreté s nasledujúcimi Poskytovateľmi služieb:
a)
Hotely
b)
Reštaurácie
c)
Externí právni poradcovia
Ak máte pochybnosti o tom, či Váš Poskytovateľ služieb spadá pod vyššie uvedené
kategórie, kontaktujte korporátne Compliance oddelenie.
6.
Ak nastali podstatné zmeny v súvislosti s Vašim obchodným Partnerom (ako napr. zmena
vo vlastníckych štruktúrach, verejné právne kroky), mal by sa použiť tento dotazník.
7.
Ak rokujete s novým obchodným Partnerom, použite tento dotazník.
8.
Na vyplnenie dotazníka na strane označenej „Otázky pre obchodného Partnera“ môžete
použiť informácie poskytnuté obchodným Partnerom.
Po vyplnení dotazníka zašlite prosím vlastnoručne podpísaný/ú scan/kópiu na Compliance
oddelenie za účelom archivácie.
II.
Ďalšie usmernenia a spôsob použitia dotazníka
1.
Nevyhnutnosťou je vykonanie prieskumu o obchodnom Partnerovi a niektorých ďalších
otázkach v súvislosti s obchodným Partnerom z verejne dostupných informácií (ako napr.
Google, Wikipedia, D&B DUNS čísla, Obchodné registre, úverové agentúry atď.).
Informácie môžete taktiež hľadať za pomoci kombinácie názvu spoločnosti, mailovej
adresy, telefónneho čísla alebo kontaktnej osoby a kľúčového slova ako napr. „podvod“,
„sprenevera“, „falošný“, „kartel“ a podobne. V prípade vykonania takéhoto prieskumu
uveďte zdroje Vašich informácií a pripojte výsledky k dotazníku.
2.
Na otázky uvedené na strane pomenovanej „Otázky pre obchodného Partnera“ sa môžete
opýtať priamo Vášho obchodného Partnera. Ak tak urobíte uveďte túto skutočnosť
v dotazníku.
3.
Ak časť na písanie v dotazníku Vám nepostačuje, použite ďalší čistý papier.
4.
Ak objavíte (alebo máte podozrenie) akékoľvek porušovanie zákonov na ochranu
hospodárskej súťaže alebo akékoľvek korupčné praktiky u obchodného Partnera,
okamžite prosím kontaktujte korporátne Compliance oddelenie! Z toho dôvodu,
akákoľvek pozitívna odpoveď na otázku číslo 3 (alebo otázka číslo 5 na Vášho
obchodného Partnera) je upozornením, ktoré potrebuje dodatočnú kontrolu vykonanú
oddelením Compliance.
5.
Ak máte akékoľvek obavy alebo si myslíte, že je potrebné urobiť hlbšiu kontrolu
obchodného Partnera, neváhajte kontaktovať korporátne Compliance oddelenie
alebo Vášho lokálneho Compliance koordinátora.
6.
Prosíme Vás aby ste dotazník vyplnili čo najsvedomitejšie. V prípade, že nie je možné
kompletne odpovedať na určitú otázku z dostupných zdrojov, prosíme Vás, aby ste
uviedli Váš postup pri hľadaní odpovede na danú otázku ako i výslednú čiastkovú
odpoveď, ktorú ste dosiahli. Najsvedomitejšie tento dotazník vyplníte, ak budete
postupovať podľa inštrukcií uvedených v častiach II a III.
III.
Dotazník povinnej kontroly tretích strán – otázky pre Vás.
Prosíme Vás, ak je to možné, aby ste použili verejne dostupné informácie na otázky 2, 3 a 4.
1.
Názov, právna forma a sídlo spoločnosti obchodného Partnera:
2.
Kto je/sú priami majiteľ(ia) obchodného Partnera (akcionárska štruktúra, štruktúra
vlastníkov)?
3.
Bol obchodný Partner (alebo akýkoľvek jeho zamestnanec) odsúdený, alebo je
podozrivý alebo bol zapletený v protimonopolných, kartelových alebo
úplatkárskych záležitostiach za posledné roky? Ak áno, uveďte prosím krátky popis
relevantných prípadov a ich výsledkov.
4.
Má obchodný Partner zavedený Etický Kódex? Sú s ním jeho zamestnanci oboznámení?
Je obsiahly? Ak je to možné priložte prosím Etický Kódex obchodného Partnera
k dotazníku.
5.
Je obchodný Partner jediným dodávateľom produktov a služieb spoločnosti Continental
(alebo nejakej konkrétnej lokality spoločnosti Continental)?
6.
Označili by ste obchodného Partnera ako Partnera, ktorý propaguje čestné, legálne
a sociálne zodpovednosti a je spoľahlivý?
Na záver:
Potvrdzujem, že som použil moje najlepšie schopnosti na získanie informácií
uvedených vyššie ako taktiež na strane „Otázky pre obchodného Partnera“
____________________________________
Dátum, Podpis zamestnanca spoločnosti Continental
____________________________________
Meno a funkcia
IV.
Dotazník povinnej kontroly tretích strán – Otázky pre obchodného Partnera
1.
Kto je/sú priami majiteľ(ia) obchodného Partnera (akcionárska štruktúra)?
2.
Kto je nepriamy majiteľ obchodného Partnera (ako napr. Continental Corporation:
Continental AG, Nemecko)?
3.
Má obchodný Partner väzby na verejných činiteľov, štátne orgány alebo správne orgány?
Je nepriamy majiteľ hocikto z vyššie uvedených?
4.
Uskutočňuje obchodný Partner veľké množstvo obchodov so štátom? Aký veľký podiel
jeho obratu tvoria tieto obchody (približne)?
5.
Bol obchodný Partner (alebo akýkoľvek jeho zamestnanec) odsúdený, alebo je
podozrivý alebo bol zapletený v protimonopolných, kartelových alebo
úplatkárskych záležitostiach za posledné roky? Ak áno, uveďte prosím krátky popis
relevantných prípadov a ich výsledkov.
6.
Ak bola posledná otázka zodpovedaná „Áno“: Aké opatrenia uskutočnil Partner, aby
zabránil takémuto problému do budúcnosti?
7.
Existuje u obchodného Partnera Compliance Managment systém (organizačný,
funkčný,...)? Prosím poskytnite krátky popis.
8.
Má partner k dispozícií mechanizmus, ktorý propaguje Compliance u jeho dodávateľov?
9.
Má obchodný Partner zavedený Etický Kódex? Sú s ním jeho zamestnanci oboznámení?
Je obsiahly? Ak je to možné, priložte prosím Etický Kódex obchodného Partnera
k dotazníku.
PRÍLOHA – ROZVOJOVÉ KRAJINY A VYSOKO RIZIKOVÉ KRAJINY
ROZVOJOVÉ KRAJINY:
-
Brazília
Rusko
India
Čínska ľudová republika
VYSOKO RIZIKOVÉ KRAJINY (prosím berte na vedomie, že zoznam vysoko rizikových
krajín bude každoročne aktualizovaný)
Definícia: Sú to všetky krajiny v zozname „TI Corruption Perception Index 2010“ (Index
Vnímania Korupcie 2010), ktoré sa umiestnili v spodných 50% všetkých krajín (konkrétne od
miesta 87 nižšie). Ide o nasledovné krajiny (v abecednom poradí):
Afganistan
Albánsko
Alžírsko
Angola
Argentína
Arménsko
Azerbajdžan
Bangladéš
Bielorusko
Benin
Bolívia
Bosna a Hercegovina
Burkina Faso
Burundi
Kambodža
Kamerun
Centrálna Africká Republika
Čad
Komory
Kongo – Brazzaville
Pobrežie Slonoviny
Kongo Demokratická republika
Džibutsko
Dominikánska Republika
Ekvádor
Egypt
Rovníková Guinea
Eritrea
Etiópia
Gabon
Gambia
Guatemala
Guinea
Guinea – Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonézia
Irán
Irak
Jamajka
Kazachstan
Keňa
Kiribati
Kosovo
Kirgizsko
Laos
Libanon
Libéria
Líbya
Madagaskar
Maldivy
Mali
Mauritánia
Mexiko
Moldavsko
Mongolsko
Mozambik
Mjanmarsko
Nepál
Nikaragua
Niger
Nigéria
Pakistan
Papua Nová Guinea
Paraguaj
Filipíny
Rusko
Sv. Tomáš a Principe
Senegal
Sierra Leone
Šalamúnove ostrovy
Somálsko
Srí Lanka
Sudán
Svazijsko
Sýria
Tadžikistan
Tanzánia
Východný Timor
Togo
Tonga
Turkménsko
Uganda
Ukrajina
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Jemen
Zambia
Zimbabwe
Download

Povinná kontrola tretích strán – dotazník I. ÚVOD Podľa