SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI
AMAÇ:
Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem
Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM:
Bu talimat Sistem Belgelendirme faaliyetlerinde tahakkuk ettirilecek ücretleri, mali yükümlülükleri ve
ücretlerin tahakkuk esaslarını kapsar.
TANIMLAR:
Bu bölümde tanımlanan ücretler müracaatın yapıldığı ve hizmetin yürütüldüğü ilgili Müdürlük banka
hesap numarasına yatırılır.
1. Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti:
Kuruluş tarafından verilen başvuru dosyasının değerlendirilmesi amacıyla kuruluştan alınan ve hiçbir
surette iade edilmeyen ve müracaattan sonra faturalandırılan ücrettir.
2. Aşama I Tetkik Ücreti
Belgelendirme veya gerekli durumlarda Belge Yenileme tetkiklerinde başvuru standardı/kuruluşun risk
kategorisine göre başvuran kuruluşun tesislerinde (sahada) veya TSE’de masa başında gerçekleştirilen
1. aşama tetkiklere ait ücrettir. Aşama I tetkiklerinde uygunsuzluk tespit edilmediği taktirde,
faturalandırma, Belgelendirme (Aşama II) tetkiki ile beraber yapılır. Ancak, Aşama I tetkiklerde
uygunsuzluk tespit edildiği taktirde, Tetkik Raporu ile birlikte fatura düzenlenir. Bu ücret tetkik
görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir.
3. Belgelendirme Tetkiki Ücreti
Hazırlanan tetkik planına göre kuruluşta gerçekleştirilen Belgelendirme (Aşama II) tetkikine ait
ücrettir. Bu ücret tetkik görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir.
4. Gözetim Tetkik Ücreti
Belgeli kuruluşa, yıl içinde yapılacak gözetim tetkikleri karşılığı olarak alınan ücrettir. Bu ücret tetkik
görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir.
5. Takip Tetkiki Ücreti
Belgelendirme ve gözetim tetkikleri sırasında belirlenen uygunsuzlukların kuruluş tarafından düzeltilip
düzeltilmediğini belirlemek amacıyla yapılan takip tetkiki karşılığı alınan ücrettir. Bu ücret tetkik
görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir.
6. Entegre Tetkiklerde Ücretlendirme
Birden fazla yönetim sistemi ortak olarak tetkik edildiğinde (Entegre Tetkik) ücretlendirme, her
yönetin sistemi için ayrı ayrı bir birinden bağımsız olarak yapılır.
7. Yıllık Belge Kullanım Ücreti
Belge kullanma karşılığı olarak her yıl için tahsil edilen ücrettir. Gözetim Tetkiki neticesinde belgenin
askıya alındığı durumlarda askı süresini kapsayan ay/aylar için bu ücret tahsil edilmez. Ancak faturası
tahakkuk edilen yıllık belge kullanma ücretleri askı veya fesih durumlarında geri ödenmez.
8. Ön Tetkik Ücreti
Kuruluş talebine istinaden belgelendirme tetkiki öncesi gerçekleştirilen tetkike ait ücrettir. Bu ücret
tetkik görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir, sonuçları belgelendirme kararını
bağlamaz.
Dok. Kodu: TSE-SB-TL-02/02 Rev. Tar:26.02.2014
Yayım Tarihi:19.03.2012
1/3
9. Madde 2, 3, 4 ve 5’te tanımlanan ve kapsam genişletme, belge yenileme, askı-takip vb. tüm tetkik
tiplerinde Tetkik Görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenen tetkik ücretlerine
tetkik görevlilerinin günlük harcırah, iaşe, ibate ve seyahat masrafları ilave edilir. Tetkik yapılarak
unvan değişikliği/adres değişikliği sebebi ile tekrar belge düzenlenen kuruluşlardan ek belge basım
ücreti alınmaz. Tetkiklere ait ücretler, kuruluşlarda gerçekleştirilecek incelemeden sonra faturada
belirtilen hesap numaralarına veya TSE veznelerine yatırılır.
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER:
Kuruluş bu talimat ekindeki çizelgelerde verilen ve yukarıda tanımlanan TSE’ce tahakkuk edilecek
ücretleri, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ilgili Belgelendirme Müdürlüğü hesabına veya
TSE veznesine ödemekle yükümlüdür. Üçer aylık dönemlerde ilgili müdürlük fatura takip sorumlusu
tarafından kendi bölgesine ait tetkikler sonucunda tahakkuk edilen faturaların takibi yapılarak ödeme
yapmayan kuruluşlara uyarı yazısı yazılır. Bahse konu yazıda kuruluşun tahakkuk edilen faturayı
ödemediği belirtilerek en fazla 1 aylık bir süre verilerek borcunu yasal faiziyle beraber ödemesi
konusunda uyarılır. Bu süre zarfında banka hesabı ve muhasebe programında gerekli kontroller
yapıldıktan sonra;
* Borcunu ve yasal faizini ödeyen kuruluşların yönetim sistem belgelendirme süreci devam eder.
Ayrıca yasal faiz ile ilgili olarak muhasebe hesaplarında gerekli işlemlerin yapılması için Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bilgi verilir.
*Borcunu ödeyen fakat yasal faizini ödemeyen kuruluşların yönetim sistem belgelendirme süreci
devam eder, ancak yasal faizin tahsilatı için gerekli dokümanlar bir yazı eşliğinde Hukuk
Müşavirliğine intikal ettirilir.
* Borcunu ve yasal faizini ödemeyen kuruluşların yönetim sistem belgeleri devam ediyor veya askı
durumunda ise fesih talebi ile ilgili Yürütme Komitesine sunulur. Ayrıca belge geçerlilik durumu ne
olursa olsun borç ve yasal faizin tahsilatı için gerekli dokümanlar bir yazı eşliğinde Hukuk
Müşavirliğine intikal ettirilir
Yurt dışında gerçekleştirilen belgelendirme hizmetleri ücretlerinin tahsilatı; Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı koordinasyonunda belgelendirme talebini alan TSE Yurt Dışı Temsilciliği/Koordinatörlüğü
tarafından takip edilir. Belgelendirme ücreti, ilgili TSE Yurt Dışı Temsilciliği/Koordinatörlüğü
tarafından kuruluşa ödettirilerek ödeme dekontu ilgili Belgelendirme Müdürlüğü’ne gönderilir. Yurt
dışında gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerinin ücretlerinin takibinin sorumluluğu ilgili TSE
Yurt Dışı Temsilciliği/Koordinatörlüğündedir. Yurt dışında gerçekleştirilen belgelendirme
faaliyetlerinin ücretlerinin tahsilatı Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ilgili Belgelendirme
Merkez Başkanlığı’na ilgili TSE Yurt Dışı Temsilciliği/Koordinatörlüğü tarafından raporlanır.
ÜCRETLERİN TAHAKKUK ESASLARI:
Belgelendirme hizmeti ile ilgili olarak Yurtiçi ve Yurtdışı alınacak müracaat ve dosya inceleme,
Aşama I tetkiki, belgelendirme tetkiki, gözetim tetkiki, takip tetkiki ve yıllık belge kullanım ücretleri,
Türk Standardları Enstitüsü tarafından tespit edilen miktar ve oranları kapsayan ücret çizelgelerine
göre tahakkuk ettirilir. Bu çizelgelerde yapılan değişiklikler, değişiklikten önceki kazanılmış haklar
geçerli olmak kaydıyla uygulamada değişiklik tarihi esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü yayın
organında yayınlandığı gibi ayrıca belgeli kuruluşlara da tebliğ edilir. Tetkik görevlilerinin günlük
harcırahlarında TSE Yolluk ve Giderler Talimatında belirtilen ücretler esas alınır.
Dok. Kodu: TSE-SB-TL-02/02 Rev. Tar:26.02.2014
Yayım Tarihi:19.03.2012
2/3
BELGELENDİRME ÜCRETLERİ:
Yurtdışı ve Yurtiçi sistem belgelendirme ücretleri, TSE Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. TSE
Sistem Belgelendirme ücretleri Ekte verilmiştir.
ANLAŞMAZLIKLAR:
Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinden yararlanan
kuruluşlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Anlaşmazlık durumunda
Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
YÜRÜRLÜK TARİHİ:
Bu talimat TSE Yönetim Kurulunun XVII/17-185 sayılı kararı ile 04.02.2009 tarihinde yeniden
basılarak yürürlüğe girmiştir.
SORUMLULUK:
Bu talimatın yürütülmesinden Türk Standardları Enstitüsü organları sorumludur.
İLGİLİ DOKÜMANLAR:
 TSE Sistem Belgelendirme Müracaat Formu (TSE-SB-FR-01)
 TSE Sistem Belgelendirme Fatura Bildirim Cetveli (SB-FR-G-24 )

TSE Sistem Belgelendirme Fatura Bildirim Cetveli (KSB-FR-G-24)

TSE Kalite Sistem Belgelendirme Müracaat Formu (TSE-KSB-FR-01)
Dok. Kodu: TSE-SB-TL-02/02 Rev. Tar:26.02.2014
Yayım Tarihi:19.03.2012
3/3
Ek
Sistem Belgelendirme Ücretleri
Müracaat ve Dosya İnceleme
Çalışan Sayısı Ücreti
Yurt İçi
Yurt Dışı
1-25
350.00
250 USD
TL+KDV
26-50
450.00
250 USD
TL+KDV
51-100
450.00
250 USD
TL+KDV
101-200
570.00
250 USD
TL+KDV
201-250
570.00
250 USD
TL+KDV
251-500
680.00
500 USD
TL+KDV
501- 1000
860.00
750 USD
TL+KDV
1001- Üzeri
860.00
750 USD
TL+KDV
Yıllık Belge Kullanma Ücreti
Yurt İçi
Yurt Dışı
750.00 TL+KDV 500 USD
970.00 TL+KDV 500 USD
1130.00
TL+KDV
1450.00
TL+KDV
1450.00
TL+KDV
1770.00
TL+KDV
2520.00
TL+KDV
2840.00
TL+KDV
500 USD
500 USD
500 USD
750 USD
1000 USD
1000 USD
Tetkik Ücreti (ADAM/GÜN)
Yurt İçi
Yurt Dışı
Belgelendirme, Gözetim, Takip, Kapsam Genişletme, Model 450.00 TL+KDV
Değişikliği Tetkiki(Enerji Yönetim Sistemi Hariç)
500 USD
Enerji Yönetim Sistemi İçin (Belgelendirme, Gözetim, Takip,
Kapsam Genişletme, Model Değişikliği Tetkiki)
750.00 TL + KDV
Ön Tetkik (Enerji Yönetim Sistemi Hariç)
550.00 TL+KDV
500 USD
Enerji Yönetim Sistemi İçin (Ön Tetkik)
1000.00 TL+KDV
Tetkik Tipi
TS K 118:2011 Prefabrik
Çalışan Sayısı
1-50
51-100
101-200
201-500
501-1500
1501-Üzeri
Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti
Yurt İçi
Yurt Dışı
320.00 TL+KDV
250 USD
420.00 TL+KDV
250 USD
530.00 TL+KDV
250 USD
630.00 TL+KDV
500 USD
800.00 TL+KDV
750 USD
800.00 TL+KDV
750 USD
Yıllık Belge Kullanma Ücreti
Yurt İçi
Yurt Dışı
630.00 TL+KDV
500 USD
800.00 TL+KDV
500 USD
950.00 TL+KDV
500 USD
1200.00 TL+KDV
750 USD
1500.00 TL+KDV
1000 USD
2100.00 TL+KDV
1000 USD
Tetkik Ücreti (ADAM/GÜN)
Yurt İçi
Yurt Dışı
Belgelendirme, Gözetim, Takip, Kapsam Genişletme, Model 750.00 TL+KDV
1500 USD
Değişikliği Tetkiki
Ön Tetkik
900.00 TL+KDV
1500 USD
Tetkik Tipi
SR 10 SYS
Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti
Yurt İçi
Yurt Dışı
1-100
500.00 TL+KDV
300 USD
101-500
750.00 TL+KDV
450 USD
501 ve üzeri
1000.00 TL+KDV 600 USD
Tetkik
Ücreti Yurt İçi
Yurt Dışı
(ADAM/GÜN)
1000.00 TL+KDV 550 USD
Çalışan Sayısı
Yıllık Belge Kullanma Ücreti
Yurt İçi
Yurt Dışı
1000.00 TL+KDV
600 USD
1500.00 TL+KDV
900 USD
2000.00 TL+KDV
1200 USD
Ek Belge Basım Ücreti (Unvan değişikliği veya adres değişikliği olduğunda alınır): 100.00 TL+KDV (Yurt Dışı:100 USD)
Dok. Kodu: TSE-SB-TL-02/02 Rev. Tar:26.02.2014
Yayım Tarihi:19.03.2012
4/3
Not: İndirimler, Harcırah ve Giderler
1- 1’inci Yönetim Sistemi TSE’den belgelendirilmiş, 2. ve daha sonraki Yönetim Sistemi belgelendirme ücretlerinde
(Müracaat ve Dosya İnceleme, Tetkik, Yıllık Belge Kullanım) %25 indirim uygulanır (Harcırah ve Giderler Hariç).
2- Kamu kurum ve kuruluşları için belgelendirme ücretlerinde (Müracaat ve Dosya İnceleme, Tetkik, Yıllık Belge
Kullanım) %25, Ticaret ve Sanayi odaları ile Borsalarda %35 indirim uygulanır (Harcırah ve Giderler Hariç).
3- Yurt Dışı BASB üyesi ülke kuruluşları için belgelendirme ücretlerinde (Müracaat ve Dosya İnceleme, Tetkik, Yıllık
Belge Kullanım) (Harcırah ve Giderler Hariç) %35 indirim uygulanır.
4- Yukarıda belirtilen indirimler en yüksek olanından bir kez uygulanır.
5- Tetkik ekibinin ulaşım, konaklama, transfer ve harcırah gibi giderleri kuruluşa aittir
6- FSSC 22000 Yönetim Sistemi için yıllık belge kullanım ücretine ilaveten 500 TL ve ilave her bir tesis için 350 TL ek
ücret alınır.
7- GGYS (TS EN ISO 22000) yönetim sistemi ile FSSC Yönetim sistemine beraber başvuranlardan Müracaat ve Dosya
inceleme ücreti sadece bir tanesi için alınır.
8- GGYS (TS EN ISO 22000) Yönetim Sistemi ile FSSC Yönetim Sistemi tetkikleri beraber yapıldığı takdirde FSSC için
sadece tetkik ücreti ve yıllık belge kullanım ücreti TS EN ISO 22000 için ise sadece belge kullanım ücreti alınır.
9- Yeşil Havaalanı Projesi kapsamında yapılacak olan TS EN ISO 14001 belgelendirme ücretlerinde, SHGM (Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü) ile yapılan protokol gereği %10 indirim yapılacaktır.
Dok. Kodu: TSE-SB-TL-02/02 Rev. Tar:26.02.2014
Yayım Tarihi:19.03.2012
5/3
Download

TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatı